permm spelen VAN IN LOSSING OPENBARE VERKOOPING. KIliiBII Sm&SiMÜ 1 ■WA N T E L Sa PRIVAATLES Concertzaal. - Zierikzee. ST«T-f II. GAFÉ CHANTANT, Tijncte'LOFWSCHT' LEVERTRAAN Een jongmenach te Z. wenachte weldat eenige onbeschaafde lieden van die gemeente ophielden met het uitstrooien van lastertaaldaar hen niets van de zaak toch bekend is. Een boerenzoon te O. die veel van een meisje houdt te Axelzou beter doen dat hij naar eene andere omzagwant hjj is bij haar te veel bekend. Een weduwnaar te St.-Annaland moest zich wat beter gedragen jegens een fatsoenlijk meisje en zooveel van haar niet praten daar een ieder wel weet wie hp is Dus man als gij dat niet en laat Zult gij geen vrouw meer krijgen Want ieder acht het toch voor kwaad Als men maar niet kan zwjjgen. Ingezonden Stulckeu. Na voor- en tegenspraak op vergaderingen, meeting, openbare verzamelplaatsen en in nog kleinere kringen over het stichten van een Stoomgemaal in Schouwen, is den 21 dezer door do Algemeene Vergadering tot de oprigting daarvan beslist. Nu rijst de vraag bp mjj opZou de groote ont wikkeling, die daardoor voor den landbouw zal ontstaan, nu niet regtvaardigen, dat wjj bp de Hoogere Regering aandringen, dat zjj ook dezen polder, waar men zich zulke groote offers getroost, om door meerdere ont wikkeling van den landbouw do algemeene welvaart te bevorderen, met de omliggende door een spoorweg aansluite aan het groote algemeene verkeer. Ik hoop dat mannen van meerdere kennis en invloed zullen opstaan om een adres te dezer zake aan de Hooge Regering en onze Vertegenwoordiging zoo spoedig mogelijk in circulatie te brengen, om nog in deze zitting der Tweede Kamer te kunnen worden aangeboden. C. L. GAST. STOOMBOOTDIENST Krachtens bevel van den Edel Achtbaren Heer Regter-Commissaris in het Faillii»- sement van MARINUS FRANKEN Johanneszoon, timmerman en koopman, wonende te Zierikzee, worden de Crediteuren in dat Faillissement, de pand- of hypotheekhebbende daaronder begrepenopgeroepen tot bijwoning der1 eerste vergadering; van Crediteuren, welke gehouden zal worden in het gebouw der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee op de Oude Haven op Zaturdag den 2den October 1875des voor- middags ten 11 uren teit «'inde <le schukl- vorderingen te verifieeren. De Curator in dat Faillissement, Mr. C. T. FOKKER. VER K OO PING STRANDGOEDEREN. De Deurwaarder J. BETHE zal op 3Inaii«1n&r «lei» -i7 September des middags ten 12 ureaan het Luitje te Zierikzeein het open baar om eontaut verkoopen: Een KLIP ANKER met KETTING en SLOT, wegende bp raming 1500 Kilogrammen, en een ANKER wegende bp raming 250 Kilogrammen. De Notaris A. W. REMBGES te Krui- ningen, zal op Woemsdtig «Ion QO i Septemher 1875, des voormiddags ten 10 ure, I in het gemeentehuis aldaar, voor den WelEdelGestr. i Heer J. J. de LEPELAAR, voor den tjjd van t^jaren PUBLIEK VEKPACHTEN: mm*.i i ii rr »t •*- r.ura.v.iiir.11 Middelburg en Zierikzee. g i BOUWLAND RESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE I CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. September 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 25 's morg. 10,30 u. Zondag 26 6, Maand. 27 7, Dingsd. 28 6,30 28 's nam. 3,30 Woensd. 29 's morg. 10, Dond. 30 6,30» Van ZIERIKZEE: Zaturd. 25 's morg. 6,30 u. 25 's nam. 3, Zondag 26 'smorg. 10,— Maand. 27 's nam. 3,30 Dingsd. 28 's morg. 10,30 Woensd. 29 5,30» 29 's nam. 3, Dond. 30 3,30 Retourkaarteu uitgezonderd Wolfaarts- dijksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. L>ito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Prijzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee 23 September 1875. Boter laagste koers f 0,87s en hoogste koers ƒ1,00 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ1,00 en hoogste koers ƒ1,25 per 25 stuks. SSjarige Eohtvereeuiging b H. van DORP A. de WITTE. Kustlicht onder Haamstede 25 September 1875. M Bevallen van een' Zoon WILLEMINA GELUK, geb. van Da alen. Vrouw Bella, Tholen, 22 September 1875. Eenige kennisgeving. Bevallen van een' flinken Jongen, L. van de WALL—de Kater. Brouwershaven, 23 September 1875. Heden overleedna een langdurig smartelijk, doch geduldig lpden, mpno geliefde oudste dochter ELISABETH JOHANNA, in den ouderdom van 55 jaren. Middelburg, Wed. J. HOOGENÜORP, 22 September 1875. geb. van Welzen. Eenige en algemeene kennisgeving. Mr. J. M. ISEBREE MOENS betuigt zjjnen Hnrtel\jHon «lank voor de vele bewijzen van belangstelling hem betoond bij zjjno benoeming tot Wethouder van deze gemeente. m Ondergeteekende betuigt bij dezen zjjnen linrtelijlceii «lanH voor de vele bcwjjzen van belangstelling, ondervonden op 21 September 1875. E. C. van RIJSSEL, Geneesheer, Poortvliet. Elkerzee, 22 September 1875. Van hier wordt dankbare melding gemaakt van t,wc«i buitengewone giften, onder de Godsdienst-oefening van 11. Zondag voormiddag inge zameld; zjjnde eene van ƒ00,ten behoeve der diakonie en eene van 25,voor de kerkelpke administratie dezer gemeente. OPENBARE AA NBESTEDING. Op DoiMlerdug 30 September 1875, des namiddags te één uur, zal door de COMMISSIE uit de leden der Sociëteiten St. Joris en de Vriend schap en als zoodanig belast met het bouwen van een nieuw Lokaal en onder hare goedkeuringin een der Lokalen van de Sociëteit St. Joris aldaar, worden AANBESTEED: Het voran<leren vier bestaande loltalen der Sociëteit St. «Joris te MiddelburgHet maken van twee nieuwe Zalen met Trappenhuis, Directiekamers enz., benevens Het inrigten tot Kasteleins- woning- van een danrneven ge legen gebouw. BEDRAG DER BEGROOTING ƒ31100. Alles nader omschreven in het bestek en de voor waarden die ter lezing liggen in een der lokalen van de Sociëteit St. Joris te Middelburg en die op franco aanvrage, tegen betaling van 0,S5 bjj den kastelein aldaar verkrijgbaar zijn. De teekeningen van de verbouwing liggen in ge noemde Sociëteit voor de gegadigden ter visie. De aanbesteding geschiedt bjj enkele inschrijving, volgens art. 20 van het bestek. De biljetten moeten den 29 September 1875 vóór twaalf uur aan het gebouw der Sociëteit St. Joris zijn ingeleverd. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den architect HANNINK te Goes. De aanwjjzing in loco zal plaats hebben op Donder dag den 23 en Maandag den 27 September, telkens des namiddags van 12 tot 3 uur. Zierikzee. S. OCHTMAN Jz. UIT r>K HAND TIC KOOP: EEN FLORISSANTE TIMMER MA NS-AFFAIRE, die 39 jaren --een goed bnrgerljjk bestaan heeft opge leverd. De GEBOUWEN zjjn vóór vijfjaren nieuw gehniiw«l. Te bevragen bjj den eigenaar P. van der WERVE te Kerhcerve. Uit «Ie hand te l<oop: 750 bossen TARWESTROO. 300 GERSTESTROO. 150 ERWTENSTROO. Te bevragen bij J. L. van der WERVE, Commis- sionnair te Kerkwerve. Nog te Hoop een nieuwen KAFMOLEN en een onden DITO, beiden nieuw model. Voorhanden voor de zaai: Puike Engelache Dikkop-Tarwe hier gegroeid, alsmede liogge en Wintorg;«»rst bij J. ENZLIN, Verrenieuwstraat, Zierikzee, bij wien ook Uacinebalon te Hoop zjjn. het schip Vrouw Dirkje", kapt. van der EST, met eene lading pnïlte grove RUHR KACHELKOLEN voor rekening van MOOLEN BURGH Co. gelegen in Schore en Vlake, samen groot T" Hectaren /53 Aren 30 Centiaren, en 6 perceelen WEILAND, gelegen in Schore en Vlake en Yerseke, samen groot II Hectaren 45 Aren 1>0 Centiaren. Bjj uitgezette biljetten nader gespecificeerd. Information te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris. Te Brouwershaven zullen op "Vrjjdng «len listen October 1875, des namiddags l%2'/i ure, om contant g«'l«lpubliek worden verkocht de navolgende STRANDGOEDEBEN: Eenige stukken oud-roost STAAFIJZER, p. m. 30 meter KETTING, een oud-roest ANKER, zonder stok, zwaar p. m. 100 K. G. een A.NKKK, met jjzeren stok zwaar p. m. 1000 K. G. en p. m. 90 meter KETTING, een DITO DITO 1000 K. G.en p. m. 70 meter KETTIIVG», een DITO DITO zwaar p. m. 35 K. G.een oud-roest ANKERTJE, met houten stok, zwaar p. m. 50 K. G.een ANKER, met houten stok, zwaar p. m. 200 K. G.een DITO met jjzeren stok, zwaarp. m. 700 K. G. en circa30meter KETTIN G, en een DITO zonder stok, zwaar p. m. 500K. G. Brouwershaven den 22 September 1875. De Burgemeester J. M. LOCKER de BRÜIJNE. De ondergeteekende GEOPEND hebbende een MAGAZIJN van PAK-, WINKEL-, TABAKS- en GRAAUW PAPIER, benevens een FABRIEK van GEPLAKTE ZAKKEN, neemt de vrjjheid zich beleefdeljjk bjj HH. winkeliers, zoowel buiten als binnen deze stad, aan te bevelen. De prijzen staan geljjk met die der Hollandsche fabriekanten. Schipper J. van den BERG van Vianen ligt IN LOSSING op de Staart bjj Sir- jansland met eene puike larlingr RUHR KACHELKOLEN voor HO ceut «ie inii<1. Alle soorten nieuwe en gebruiltte TJK KOOF» bij A. CONSTANDSEop de haven te Brouwershaven. Alle soort on «Ie KageHelN worden ingeruild. 289 STAATS-1>0TER[J. Bjj M. WA ALE te Zierikzee zjjn voor boven genoemde Loterjj weder te bekomen HEELE en GE DEELTEN van Loten koop per klasse en .alle klassen. De TREKKING begint op IS October a. 289tc STA A TS-LOTER (J. Toi'Z«'n«ling £i contant naar alle plaatsen, onder geheimhouding. Bij het bedrag te voegen j 5 cents voor frankering. Inwisseling vau prjjzen der voorg. trekking s. v. p. spoedig, adres HARNACK, Boekhand, te Sommelsdijk. H KEREN LANDBOUWERS! Het proefondervindelijk bewezen VOORBEHOEDMIDDEL tegen SMET IN DE TARWE en om dezelve direct gereed te hebben voor bet zaaijen hetwelk de laatste jaren door de meeste heeren landbouwers in Schouwen en Duiveland met het beste gevolg is gebruikt gewordenzal weder ver krijgbaar zijn in pakjes van 40 en 80 cent met gebruiksaanwijzing bij M. J. de LOOZE en ZOON, Apothekers op den Dam, die het ook in depót hebben gesteld bjj J. M. GASILLE te Zierikzee; C. van BLOIS te DreischorJ. van NIEUWENHUIJZEN te St.-MaartensdijkL. E. de JONG te StavenisseA. KARREMAN te ColynsplaatP. PHERNAMBUCQ te Kamperland; A. van LEERSÜM te ZonnemaireM. L. KERPESTEIJN te Bruinisse; J. van LEERSUM te Scharendijke en J. ENGELYAART te St.-Philipsland. miiiiiiiM-nmuwm. mumim i\ krom. groote sortering bij J. de JONG ZIJLSTRA. Voorhanden in ruime keuze: H. A. ROOTHAERT, Fabrikaut, St.-Janstraat* Attentie HH. Landbouwers! Proefondervindelijk BRANDWEREND POEDER VOOR TARWE per pakje 4 50 Cts. voldoende voor 1 mud Zaaitarwe met gebruiksaanwjjzing te bekomen bjj den fabriekant J. A. KNOOK, Apotheker, Dordrecht. en de depóthouders D. SNEEP, winkelier, Fijnaart. L. C. de LINT, in de Moor winkelier, Zevenbergen. MARTINUS FR ANKEN, Schippersbuis, Steenbergen. HESSELMAN, logement, Dinteloord. Informatica te bekomen bjj de HH. Landbouwers CORNELISSEN en WETERINGS, welke het gebruikt hebben op den polder van den WelEd-Geboren Heer Boebet, Klundert, rentmeester van_ Z. K. H. PriuB Frederik der Nederlanden; verder by H. PUNT, Klundert. Van DIS en SNEEP, Fijnaart. L. NELEMANS Cz., C. PUNT, Zevenbergen. VOGELAAR etc.. Dinteloord. NIEUWENHUIZEN etc. Steenbergen, en meer anderen te veel om op te noemen, die na het gebruik geen Icorrcl bran<l hebben gehad. F». S. In GoesMiddelburg en Zierikzee worden HHhoHo DepótHomlerö gevraagd, franco brieven by den fabriekant. Aanstaanden Donderdag étalage DER NIEUWE ROBIJN. WEDER ONTVANGEN: Een ruime voorraad KERKBOEKJES voor kinderen inhoudende NIEUW TESTA MENT, PSALMEM en GEZANGEN, verguld op snode in bruin leder 4 flffG en ƒ1,40, DITO zonder Gezangen in leder in linnen 70 cents. alsmede enkele Psalmboekjes a 221/, cents. Beleefd beveel ik mjj tot levering aan. A. JT. DE LOOZE. in het Hiin«Ueelienenhet WnsseHen met OOST-INDISCH EN INKT en Hloiiren, als mede de beginselen in het Perspoctief, weder te beginnen op 1 OCTOBER a. s. ALLARD JANSEN, KerkpleinZierikzee. In eiken boekwinkel te bekomen Verborgenheden en donkere plaatsen van Door een Dilettant Vagebond. In dit boek heeft men niet te doen met zoogenaamde verborgenhedendoor den eersten den besten brood schrijver uit den duim gezogen, maar met werkeljjk bestaande toestandendoor den Schrijver reporter van een der groote Amerikaansche bladen in ver schillende vermommingen waargenomen en op hoogst boeiende wjjzo ingekleed. De prijs voor 234 bladz. druks is slechts ƒ1.60. Het Amerikaansche boek kost ongeveer tienmaal zooveel. MAWIlAfi 11 SEPTEMBER 1875. EENIGE VOORSTELLING van de DOOR DEN BEROEMDEN PERZIAAN Entrée 49 O te». Aanvang S ure. Plaatsen te bespreken op den speeldag van 12—1 ure, 4 lO Cts. extra. Vjjf duizend gulden worden uitbe taald aan den Europeaan, die den Pcrziaan zijne spelen en proeven van geheugen in de P-rzische, Japansche, Latjjnsche, Spaan- sche, Portugesche, Engelscho, Franscbe, Itali- aansche en Duitsche talen kan nadoen. Sociëteit „Non Semper" te THOLEN. Op Zaturdag den 25 September 1875 VOOR NIKT LEDEN TOEGANKELIJK. De 31ATUNÏCIM aanvang 's middags 12 ure tegen 4ï> Gents de persoon, en dc SOIRJËïE aan vang '8 avonds 8 ure tegen OO Cents» de persoon. HET BESTUUR. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bjj de Agenten C. van dek VLIET Dz te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. van H. SARDEMANN, ,te Emmerik, onderzocht en aanbevolen door Dr. M. FREYTAGj Professor te Bonn, Dr. M. FRESENIUS, Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan isbjj hare erkende geneeskundige waarde, vrij van eiken onaangeuamen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelyk ingenomen en verteerd. Verkrjjgbaar per flacon a 40 cts. Een uit deze chemisch bereide Ijzerhoudende Levertraan, door voorname Noderlandscbe en Duitsche genees- heeren aanbevolen tegen bleekzucht, klierziekte, longtering, verzwakking, bloedarmoede, enz., is I verkrjjgbaar per flacon a 75 ctt». te k Zierikzee, bjj J. BAL Cz., Apoth. Brouwershaven, J. HORDIJK Cz. I J. CONSTANDSE. Middelburg, W. P. van de KAMER. I Goes, B. v. ASPEREN VERVENNE. I'lissingen, A. J. van OCKENBURG. De horlogiemaker B KKX van Zierikzee is Maninlag «len 27 Sept. a. e». bjj den heer J. A. MOL te St. Philipsland, en zoo vervolgens naar gewoonte het land van THOLEN. Wordt gevraagd IEMAND tot het bjjHoudcu der boeken in een Zaak te dezer stede. Adres onder letter Z. bureel Nieuwsbode. HULPONDERWIJZER. TEGEN 1 NOVEMBER wordt gevraagd aan de openbare lagere school in de gemeente Sim Philipsland een HULPONDER WIJZER op eene jaarwedde van ƒ000. Adres in persoon of met franco brieven aan den Heer Burgemeester der gemeente. TERSTOND of met 1 NOVEMBER een aankomende BAKKERSKNECHT benoodigd. Adres Uitgevers dezes, onder de letter B. TERSTOND oen SMIDSKNECHT benoodigd die een paard kan beslaan, by P. KESTELOO te Kerkwerve. Brieven franco. TI M M K R M A N S. Bij J. L. LINDHOUT te Oud- Vossemeer, kunnen zes TIMMERLIEDEN geplaatst worden voor 3 maanden tot het bouwen van een korenschnur. J. VREESWIJK te Moer-Capelle bjj Rotterdam, vraagt met 1 NOVEMBER e. k. oen SCHOENMAKERSKNECHT of flinH LEERLING. BENOODIGD tegen 1 NOVEMBER a. s. by J. L. van VESSEM te Oosterland, eene DIENSTBODE, liefst eene weduwe met een meisjeniet beneden de 15 jaar. Met NOVEMBER e. k. eene DIENSTMEID benoodigd bjj C. GR. de KATER te Noordgouwe. TERSTOND OF MET NOVEMBER eene DIENSTMEID benoodigd bij M. ARNOLD te Brouwershaven. In een klein gezin tegen NOVEMBER eene DIENSTBODE benoodigddie goed met de "VvhhoH kan omgaan. Adres bij «len Boekhandelaar de MOOIJ. MET NOVEMBER eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd; adres bij den Boekbandelaar v. DISHOECK. Uitgevers: DELOOZE Ac WAAI.E. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Moelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2