ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5597 Zaturdag 25 September 1875. 52steJaarg. HERHALING-ONDERWIJS. Verachgnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De pry's per 3 maanden is 1,30franco per post 1,60. ADVERTENTIËN lOCts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. B e k e n d m a k i n g. Plaateing: van Kin<lereu op <lo Armeueoliool. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat de Commissarissen over de ARMENSCHOOL in deze gemeenteeene Zitting zullen houden in de Regenten kamer van het Hervormd diaconie-Armengestichtop Maandiig den S7 September e. Ic. des avonds te 7 uurtot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die sohool. Zjj roepen ouders of voogden die hunne kinderen daar wenschen geplaatst to zienopzich daartoe aan te melden aangezien tusscbentjjds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Ziekikzeb, den 24 September 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTÉRS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Plaatsing van kinderen op de Tusseliensohool. Da BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissarissen over de Tusschenschool in deze gemeenteeene zitting zullen houden in het lokaal dier school (Hoofdonderwijzer L Karreman)op Za terdag den Septemlier e. It- des avonds te 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Zy roepen ouders of voogdendie hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zienopzich daartoe aan te melden, aangezien tusschentijds geeno kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Ziebikzee, den 24 September 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. (AVONDSCHOLEN.) Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de aanneming van kinderen, die aan dit onderwijs ge durende den volgenden winter willen deelnemenplaats zal hebben op Domlcrdiig 30 Sept. ten «3 ure aan de Tusschenschoolvoor de &1I2IS- JES, en op Vrijdag 1 Oct. ten 7 ure aan de Armenschool voor do JONGENS. LIJST van bcnoemburen b(j den dienst «lor Brandweer. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat door hen is herzien de lijst van ingezetenen dezer gemeente, die voor den dienst bij de brandweer benoembaar zjjn en dat die lijst van Maandag den ~7 Septrmbor k. af, gedurende veertien dagen op de Secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage zal nederliggen. Zjj, die meenon redenen van vrijstelling te nebben op grond van de bepalingen, voorkomende in het nieuw art. 45 der Verordening tot voorkoming enblussching van brand, kannen binnen gemelden termjjn van veer tien dagen, die redenen schriftelijk indienen by Burge meester en Wethouders, en bjj afwjjzende beschikking in beroep komen by den Raad. Die bepalingen luiden als volgt: Benoembaar zijn alle manneljjko ingezetenen van >18 tot 45 jaren oud, wonende binnen de bebouwde >kom der gemeente en op de Dijken tot aan het Sas, behoudens deze uitzonderingen •Niet benoembaar zjjn de leden van den Gemeente raad, behoudens het in art. 43 bepaalde; de leeraars •der onderscheidene godsdienstige gezindhedende •leeraars en onderwijzers der openbare en bijzondere •scholenmilitairen, uitgezonderd gepensioneerden en »zjj die hebben geremplaijeerdschutterpligtigen, uit- •gezonderd zij die tot de reserve zjjn overgegaanhet •personeel aangesteld tot bediening der gemeente- •vloedplanken de Rijks- en Gemeente-ambtenaren voor •zoover de aard hunner ambtsbediening hunne vrjj- •stelling noodzakelijk maaktde leden der regterlijke •magt; geneesheeren, en zij die door ligchaamsgestel •voor den dienst by de brandweer ongeschikt zijn". Ziebikzee, den 22 September 1875. De Burgemeester en Wethouders v. OITÏEES. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De keerzijde van de medaille. De Troonrede voor het ingetreden zittingjaar is bij zonder sober in beloften. Wien kan dit verwonderen? Er zijn nog zoo vele kliekjes overgebleven van het vorige jaardat men zich reeds zeer voldaan zou mogen betoonen indien aUes werd afgedaan wat in de vorige Troonrede wercl beloofd. De regeling van 's Rijks comptabiliteit liet zich toen wachten en laat zich thans nog wachten. Defentiespoorwegen Zuiderzee onder wijs alles bevindt zich nog in denzelfden staat als toen deze Regering optrad. Datgenewat niet achter wege bleef, bleek geheel onvatbaar om nog in het vorige zittingjaar tot rijpheid te worden gebragt. Dat de Troonrede dus sober in toezeggingen is voor het volgend zittingjaar lag voor de hand. Men pleegt geene nieuwe zaken op touw te zettenwanneer eerst nog de oude moeten worden afgedaan. De natie boet thans voor de traagheid door de Regering by hare optrediDg befcooDd. Toen in 1860 de Minister Godofroi optrad had hjj zijne regterlijke organisatie reeds kant en klaar in zijne portefeuilledoch de ministers die tegenwoordig optreden verscbjjnen gemeenlijk met een bedelzak Het eerste jaar moet worden doorgebragt om zich op de hoogte der zaken te stellenterwijl zij juist in dit eerste jaar reeds met hunne plannen voor den dag moesten komenton einde het niet geheel onvruchtbaar te doen voorbügaan. De ware ministers zjjn zjjvan wie anderen leeren kunnenmaar niet die zelve nog leeren moeten. Al wat echter in het vorige zittingjaar werd afgedaan, was van de nalatenschap van de voorgangers van dit Ministerie afkomstig. De tegenwoordige ministers maaiden enkele politiewetten op de fabriekenop bet toezigt op de spoorwegendie hunne voorgangers hadden gezaaid. Wat zal er nu in het nieuwe zitting jaar geschieden, dat met de gewone plegtigheden geopend ia? Wederom zijn als van onds de koninkljjko staatsiekoetsen door eene tierende volksmenigtevoor een deel uit naburige steden toegestroomdaangegaapt en wederom zijn de straten der hofstad afgezet als teeken voor de natiedat de Koning tot het volk zou spreken. Maar wat heeft Hjj nu gesproken? Als naar gewoontezoo optimistisch raogelyk. Alles even prachtig en schoon. De verstandhouding met het buitenland >zeer vriendschappelijk"de gezondheids toestand *zeer gunstig"; de oogst wordt ditmaal niet gezegendmaar toch goed genoemdde opbrengst van de gewone Rijksmiddelen ruimdo toestand van Oost- Indië over het algemeen gunstig. Wanneer men al die gunstige berigten leestzou men haast geneigd zjjn op den derden Maandag van September een extra-dronk in te stellen op het lieve vaderland waarin alles zóó uitmuntend en zóó gunstig isalsof zeker niets meer te wenschen overbleef! Maar nu de keerzjjde van de medaille. Wie deze troonrede met aandacht leestzal moeten erkennen dat tusscben de regelen de schaduwzjjde komt door sluipen. Er waait over deze troonrede een militaire adem, die niet veel goeds voorspelt. Hoe is het met de quaestie der landsverdediging? Deze is voornamelijk afhankelijk van een voldoend aantal levendo strijdkrachtenvan het gehalte der aanvoerdersvan een goed verband tusschen militie en schutterjjen. En wat lezen wij nu in de troonrede •De regeling van het militaire onderwjje eiBcht her ziening Beschikbaarstelling van middelen zal u worden gevraagd om de werken van het vestingstelsel krachtig voort te zettendie arbeid moet gepaard faan met voorziening in de behoeften der levende strjjd- rachtenin de eerste plaats met verbetering der wetten op de militie en de scbutterjjen." Alles moet dus nog geregeld worden. Hoe is hei met den oorlog in Atjeh? «Hoewel de oorlog in Atjeh nog niet tot een bevredigende uitkomst voerde vertrouw Ik dat de krachtige pogingen aldaar aangewendweldra dit doel zullen bereiken." Raad selachtige volzinWelke krachtige pogingen zjjn be doeld Waarop steunt dit vertrouwen, i Ligt in dezen volzin niet eene bedekte erkenning, dat deze jammer lijke oorlog nog voortduurt? En zjjn niet de Indische dagbladen met iedere mail opgevuld met ontzettende berigten van de aanzienlijke offers, die deze oorlog verslindt? Wanneer zal er toch een einde komen aan deze uitputting van onze strjjdbare en finantieele krach ten Wel tracht men ons voortdurend den mond to snoeren met te wjjzen op den langen duur van vroegere Indische oorlogenmaar men vergete nietdat de tweede expeditie tcgon Atjeh sterker was dan óóne vroeger uit Batavia uitgezondene. Het is reeds bjjna anderhalf jaar, dat de Kraton werd genomen - en wie zal bepalen wanneer de oorlog zal geëindigd zyn Enalsof wjj niet genoog hadden aan den oorlog in Atjehkomen op eenmaal donkere wolken opzetten uit West-Indië »De handel van Curasao ondervindt" zoo heet het »den invloed vah de moejjolykbc- den ontstaan uit do herhaalde onlusten in de republiek VenezuelaIk vlei rnjjdat de onderhandelingenom die bezwaren uit don weg te ruimea zullen slagen." Deze zinsnede schjjnt wol wat van eene al te grooto fierheid te getuigen. Zjj neemt den schjjn aan van volkomene onbekendheid met de grievendie door de republiek van Venezuela tegen het Ncderlandsche gouvernement worden aangevoerd. President Guzman Blanco verwijt het Nederlandscho gouvernement dat zeer bekende groothandelaars op Curasaomet ooglui king van den gouverneur en verdere autoriteitendo opstandelingen in Venozuola met oorloga-ammunitio en geld hebben ondersteund en vordert eene reeks van schadeloosstellingen. Het is niet denkbaar, dat dozo eischen door het Ncderlandsche gouvernement zullen worden ingewilligd. Dit znl natuurlijk tijd willen winnenten einde eerst van do Atchinezen bevrijd te worden. Eerst daarna zal men met de Venezuelanen j pogen te schikken en de zaak misschion aan arbiters onderwerpen. Maar watindien die taktiek eens niet kan worden volgehouden en Venezuelagebruik ma kende van onze verwikkelingen met Atjeh ons den oorlog verklaart? Inderdaad de zinsnede»Mjjne ver standhouding met de vreemde mogendheden is bjj voortduring zeer vriendschappelijk" schjjntmet het militair karakter, dat deze Troonrede draagt, niet volkomen in overeenstemming 1 Nieuwstijdingen. Girtcrifes. Pliiln«lelptifa.20 Sopt. Een verschrikkelijke I storm heeft verleden week gewoedvoornamelijk in I Louisiana en Texas. De telegraphische gemeenschap was van Donderdag tot Zondag afgebroken. Hot Gal- i veston eiland stond voor de helft onder water200 1 kleine gehouwen werden vernield en verscheidene I kerkgebouwen van dak beroofd. Het grootste gedeelte der 3tad stond onder water. Zes schepen zonken in de ba ven en verscheidene andere werden op strand gezet Vier personen kwamen in de golven om. De spoor- j wegbrugtwee mjjlen langover de baaiis op ver scheidene plaatsen gebroken. De schade wordt op één I millioen dollars geschat. Ook elders heeft de storm j veel schade aangerigt. Sngcianïi. j beiden over boord in zee vielen en verdronken. De gewonde tjjger werd, onder den heftigsten tegenstand, i met revolvers en bjjlen afgemaakt. De passagiers in hunne hutten gilden van schrik. Toen mon eindeljjk het dier meester was, waren negen matrozen gewond 1 en vier hunner zeer zwaar. Daarna werden de passagiers I gerustgesteld en de doode tjjgers bezorgd. Tusschendeks I gekomen, ontstond er nieuwe schrik. De tjjgers hadden n. 1. door hunne sprongen de kist geopend, waarin de slangen zich bevonden, en twee er van waren ontsnapt. Kapitein Bolton had den matrozen, die het ontdekt hadden, doen zweren het stilzwjjgen te bewaren, om de passagiers Diet te doen ontstellen. Een lange jagfc volgde nu door eenige mannen, die, met hooge laarzen aan, overal rondzochten. In alle hoeken van het tus schendeks waren kommen met melk neergezet. Drie dagen gingen voorbjj, zonder dat men de slangen be- J speurde. De kapitein was terneergeslagen en droefgeestig sprak weinig, niettegenstaande de passagiers met be- j langstelling naar de oorzaak daarvan vroegen. Op een nacht echter, terwnl by met een der passagiers, Barbier geheeten stond te pratennadert hem een stuurman en fluistert hem eenige woorden in. De kapitein gaf van schrik eefi schreeuw en ging dadelijk heen. Maarwat zag hijDe Heer Barbier haa toen hjj op dek was gegaanzjjne hut opengelaten de beide slangen waren naar binnen geschuifeld en hadden zijnen zooneen knaapje van 12 jaren gebeten.... Het zal wel overbodig zjjn den angst van den knaap en de smart van den vader te schetsen. De kapitein zelf doodde de beide slangen. Een ijzingwekkend schouwspel deed zich onlangs op zee voor aan boord van de Glenaston, kapt. Bolton, te Liverpool binnen. Do kapitein rapporteert hierover het volgendeDe Glenaston had te Calcutta o. a. ge laden een jjzoren kooi, bevattende vier prachtige Ben- gaalsche tijgers en een kist met drie zeer gevaarlijke slangen, alle bestemd voor den Zoölogischen Tuin te Berlijn. De kisten werden tusschendeks geplaatst. Aan vankelijk ging alles naar wensch; de oppasser, een Indiër uit Bengalen, voedde zijn schrikverwekkende kostgangers, die zich zeer bedaard hielden, tweemaal daags. Eens evenwel, in de Straat van Malacca, was de Indiër dronken, en dientengevolge bleven do tijgers zonder voedsel. In den daaropvolgenden nacht hoorde men eensklaps tusschendeks een verschrikkelijk gehuil van de tjjgers, dat toenam naarmate hunne woede frooter werd, waartoe de een den ander aanzette, enige oogenblikken daarna vielen de ijzeren traliën en sprongen de tjigers op het dek. Het geschreeuw •de tijgers zijn losgebrokendeed alle passagiers ontwaken. Kapitein Bolton bleef evenwel bedaard, en met donderende stem dreigde bij hem, die zijne hut verliet, te zullen neerschieten; aan de bemanning gaf hij bevel op het dek te komen. Men gehoorzaamde. De vier tjjgers, verschrikt toen zij eene zeer onstuimige zee om zich heen ontwaarden, waren naar achteren gevlugt. Inmiddels liet kapitein Bolton zyn volk wapenen. »Laat wjj deze jagfc organiseeren," vroeg de tweede stuurman, •ik ken dat volkje". »Het zij zool" was het ant woord. Acht van de bekwaamste schutters moesten toen op gelijke hoogte in de touwladders klimmen en op een gegeven sein tegelijk vuur geven. Deze toebereid-» selen werden genomen zonder dat de tijgers, die inder daad verwonderd schenen, zich verroerd hadden. Vuur!" commandeerde hierop kapt. Bolton. Acht schoten knal den op hetzelfde oogeflMik. Twee tijgers stortten doode- lijk getroffen ter neder. De derde sprong gewond op het dek, tcrwjjl de vierde zich met een vervaarlijken sprong op een matroos in den ladder wierp. De aanval van het verwoede dier was zoo overweldigend, dat bpanje. Kapitein Schooncwolff verzoekt dat de Kamer bij den Koning er op zal aandringen dat voor deze weder- regterljjke daden genoegdoening zal worden geëischt. 'n Gravetiliaare, 23 Sept. De parlementaire campagne begint heden in de Eerste Kamer met eene interpellatie van den heer van Twist over de spoorweg- aansluiting te Rotterdam, in verband met het jongste contract met do Rijnspoorwegmaatschappij. Alle tribunes waren overvol bezet. De beer van Twist gaf een historisch overzigt van het gebeurde met genoemde Maatschappij en wees vooral op het vroeger door den Minister geuit gevoelen De berigten omtrent den burgeroorlog in Spanje maken weder gewag van verscheidene overwinningen op do carlisten behaald. Zoo is in het noord-oosten door de brigade onder Casola slag geleverd aan een detachement carlisten onder Gamundi3500 man tellen- do; deze werden met groot verlies teruggeslagen. Tevens is een stadjeTrep genomenwaarvan echter de be zetting ontkwam. In Katalonie zyn de carlisten "ge slagen door de brigade Gamer en velen in handen der regeringstroepen. Het aantal van hendie zich onderwerpen neemt toezy die daartoe niet overgaan zyn voor een groot deel personen, die vroeger misdrijven hebben gepleegd, dus niet in de termen aer amuestie zouden vallen. In ArragonMaestrazgo en Valentia bestaan do Carlisten slechts uit kleine bendenhet leger van het centrum is er niet meer; maar by het uiteengaan hebben de car- listen hier hun krijgsbehoeften in grotten en spelonken geborgen en voortdurend vinden do troepen deze ge heime bergplaatsen. Het spoorwegverkeer in deze streek is weder hersteld. Naar men verzekert, zjjn 3000 carlisten in Frankryk tot aan Gavarnie doorgedrongen. JDuUsriiltmfe. Twee Berlynsche knapen, ongeveer vyftien jaar oudmaakten zich meester van een bankbillet van duizend mark en van een gouden horloge en begaven zicb volgens een briefdien zjj achterlietennaar do Herzegowinaten einde zicb bjj de insur- genten aan te sluiten. De telegraaf verijdelde hunne plannen. Toon do jonge avonturiersof do avontuur lijke Jongens te Weenen aankwamen werden ze door een Gcschilfts freund hunner vaders ontvangen. Be halve een collectie dolken en revolvers vond men in de gemeenschappelijke kas 700 mark. Na een paar dagen werden ze door hunne respectieve bloedver wanten afgehaald. ilchertanti. Zwolle, 22 Sept. Sedert een paar dagen bevindt zich alhier een zendeling der Mormonen, of, zooals hjj zich zeiven het liefst noemteen der heiligCD van de jongste dagen. LI. Zondag hield hjj zjjn eerste voordragtwaartoe hemvreemd genoegde zaal van het lokaal der Bazenvereeniging was afgestaan. In deze eerste bijeenkomst behandelde hy het ontstaan der sekte en sprak doarhy over haren stichter, Joë Smith, die, volgens hem, het boek der openbaringen op een diepte van 80 voet onder grond gevonden heeft. Op deze voordragt nog door andere zal gevolgd worden, is nog niet bekend. Tot'heden is de belangstelling in de nieuwe leer nog niet groot. Slechts een vijftigtal personen woonden deze byeenkomst bjj. 't» Gri-ivreiiïinbt«, 22 Sept. Gisteren is door den hoogen raad behandeld de onzen lozers bekende voor ziening in cassatie van H. Ringelbergdoor het pro vinciaal geregtshof in Zeeland tot een jaar eenzame opsluiting veroordeeld wegens diefstal van gelden aan hem als voerman toevertrouwd. De advocaat jhr. mr. de Brauw betoogdeter toe lichting van het beroep in cassatie, dat naar zjjno meening de requirant ten onregte is schnl dig verklaard wegens diefstal door een voerman gepleegd, daar het geld ter bezorging bij den heer Mulock Houwer te Zierikzee hem niet als zoodanig was toevertrouwd er kan alleen sprake zjjn v»n misbruik van vertrouwen. Den 27 dezer zal bet openbaar ministerie zijne con clusie voordragen. Aan de Tweede Kamer is gerigt een beklag door den gezagvoerder van do Midadien9 schepelingen en een passagierover de wederregterlyko handelingen der autoriteiten van Venezuela. Bjj notariële akte, verleden voor den notaris Schotborgn te Curasao, is een omstandig verhaal opgemaakt van al hetgeen ka pitein Scboonewolff en zijne schepelingen bobben onder gaan. Zjj zyn 137 dagen van hunne vrijheid beroofd en op allerellendigste wjjze is in hun onderhoud in de gevangenis voorzien soms zelfs in het geheel niet en werden zjj in het leven gehouden door medegevan genen. De 'Ncderlandsche zaakgelastigde en consuls hebben zich de zaak der gevangenen niet aangetrokken. Erger nog is het dat twee der schepeUngen zyn gepij nigd om te bekennen dat de Mtdas oorlogsbehoeften aan boord hadterwijl twee van de matrozen zijn gegeeseld waarvan de lidteekenen nog zigtbaar zyn. Dezen werd ook aangezegd dat zij gefusilleerd zouden worden. Al wat aan de voltrekking van het dood vonnis voorafgaatondergingen zjjook werd hun door een wezenljjk of gewaand geestelyke de biecht afgenomen. Maar zy bekenden niets, omdat zjj, volgens hunne verzekeringniets te bekennen hadden. Op het oogenblikdat zjj verwachtten dat vuur zou worden gekommandeerd werd namens president Guztnah hun dat de Maatschappij tot aansluiting verpligt was. Hjj achtte de Regering onbevoegd tot het sluiten van het contract huiten de Staten-Generaal om. waardoor een verkregen regt van den Staat wordt prys gegeven. De Minister van Binnenlandsche Zaken gaf in zjjn antwoord te kennen dat de aansluiting te Rotterdam in de laatste jaren grootendeels haar belang heeft verlorenzoodat er ook bjj het Gemeente-bestuur al daar een voortdurende tegenzin daartegen bestaat. De Minister meende dat door het nieuwe contract het algemeen belang bevorderd en de Regering volstrekt niet buiten hare bevoegdheid is getreden. Nadat nog een paar sprekers den Minister hadden tegengesproken, stelde de heer van Twist de volgende motie voor: »De Eerste Kamer, haar dank betuigende voor de gegeven inlichtingen is van oordeeldat door de overeenkomst van 29 Junjj en 5 Juljj het algemeen belang niet behoorlijk is behartigd. Morgen ten II ure voortzetting. ZiorilcsEee, 23 Sept. Omtrent de voorstelling van den Perzman Stot-Tai, welke volgens achterstaande annonce a. s. Maandag in de Concertzaal alhier werk zaam zal zynzegt de Middelb. Cour. o. a. het vol gende: Zijne Perzische spelen en eenige goocheltoeren werden over het algemeen vlug en net verrigt. De proeve van zjjn sterk geheugen, gegeven door het achtereenvolgens opnoemen van honderd door het publiek opgeschreven woorden in verschillende talen wa9 werkeljjk verrassendte meer toen hy aan het einde der voorstelling dezelfde woorden in omgekeerde orde nogmaals herhaalde." Op de lijst der bekrooningen op de tentoonstelling te Zaandamkomt o. a. voor de heer L. de Oude Jz. te Duivendyke voor tweejarige meekrap en voor be reide meekrap. Zierikzee24 Sept. In tegenwoordigheid van HH. Burg. en Weth.brand- en brandspuitmeesters werd heden morgen alhier eene proeve genomen met een extincteur, waarvan het resultaat verraseend was. Men had eene belangrijke hoeveelheid houtover goten met teer en petroleumin brand gestoken en toen de brand op zyn felst was werd de extincteur in werking gebragt en de brand onmiddellijk gebluseht. Voor hendie dergeljjk brandbluschmiddel niet kennendeelen wjj meae dat het is een ronde bu9 ongeveer 0.6 M. langgevold met een prceparaat, die door iemand gemakkelijk op den rug wordt gedragen, waaraan een kort eind slang is bevestigd met een kraan zoodra de vloeistof in den brand is gebragt bluscht het onmiddellijk. Het ware te wenschendat er in ieder publiek ge bouw en groote werkplaatsen dergeljjk werktuig aan wezig waswaardoor een begin van brand steeds gestuit en alzoo groobere rampen voorkomen konden worden. In ieder geval mag het op geen politie bureau ontbreken. Z. M. heeft met ingang van 1 Oct. a. s. benoemd tot sluistneester van het kanaal door Zuid-Beveland M. Kramer, thans ads.-sluism. van het kanaal door Voorne. TELEGRAMMEN. Grnvenhagc, 24 Sept. 1875. De Minister van Financiën heeft heden aan de Tweede Kamer ingediend de Staatsbegrooting voor 1876. Daarby deelde hy mededat zonder eenig bui tengewoon middel alle vorige diensten zjjn afgesloten. Voor de loopende dienst is meer dan noodig, aanwe zig. De uitgaven voor 1876 zyn geraamd op ƒ113,580,796, zynde voor gewone dienst ruim 2 millioen meer dan in 1875. Ouaer de verhoogingen zyn jaarwedden van de leden der Gedep. Staten en der Griffiers in de provinciënde subsidie aan de Ned.-WestphaaJsche Spoorwegmaatschappij en den aanbouw van een Rijks museum te Amsterdam. Het batig slot van Indië ia gerekend op 10,827,857. Voor 1876 is geen tekort te vreezen. Voor de toe komst echter zuUen by den aanleg van spoorwegen en uitbreiding van het vestingstelsel buitengewone middelen noodig zjjn. Daarom zal do herziening van ons belastingstelsel met vaste hand en naar vast be ginsel worden ondernomen, waarby de vermindering der Nationale Schuld niet uit het oog zal worden verloren. De Minister hoopt reeds in den loop van dit jaar daartoe voorstellen te doen. Het tjjdstip van wel vaart en rust, hetwelk wjj thans beleven, biedt daartoe gunstige gelegenheid aan. Tweede dépêche.) In de Eerste Kamer zjjn de beraadslagingen voort gezet over de motie van den heer van Twist. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft uitvoerig de gisteren gehouden redevoeringen wederlegd en zjjn standpunt gehandhaafd. Do heer van Twist protesteerde tegen de qualificatie dat zjjne motie eene politieke be doeling haddaaraan was door bem nooit gedacht. De heeren Hartsen Huijdecoper en Kersenich bestreden de motiedie door -de heeren Borsius en Pincoffx werd verdedigd waarby de laatste volhield dat een millioen wa9 opgeofferd zonder aansluiting en zonder voldoend equivalent. De Minieteri van Financiën en Binnen landsche Zaken voerden nog het woord, waarby zy verklaarden acte te nemen van de verklaring van den interpellant omtrent het doel zyner motie. Ten slotte is deze aangenomen met 23 tegen 12 stemmen. Kerknieuws. By de Evang. Luthersche gemeente te Groede is be roepen Ds. Poolman van Wildervank, in Groningen. H>irlti«lau«l, 21 Sept. Zondag jl. nam Ds P. Huel afscheid van deze gemeentemet eene leerrede naar aanleiding van Jes. 53 1. Niettegenstaande de tro pische hitte was 't kerkgebouw eivol. Velen zien aen leeraar met leedwezen vertrekken. Gemengde berigten. Iemand te P. wordt verzocht beter uit zjjne oogen te zien als het kermis is, bjj het naar binnen gaan van personen bjj eene naaister, daar er toch onderscheid bestaat tusschen een metselaarsknecht en een vreemde ling. Twee heeren uit B. worden aangeradendes Zondags avonds zoo laat niet op het water te zwerven met, twee jonge meiden, want dat past niet, en .vooral niet voor Mwant als hjj 's Zondags t'huis is dan hoort hjj op het dorp maar niet op het water. M. te Biggekerke heeft zich en anderen bedrogen door zijn onwaarheid spreken dat hü later zal ondervinden. Hy moest bjj zijne vroomheid wat opregter zyndan zou bij het gemakkelijker hebben. Een boer onder Wi9senkerke iB van plan het dagloon van zyne arbeiders met 10 a 20 cent per dag te korten. »Nu hebben wij de arbeiders wat onder de kniezegt een boer onder W. Ook zoekt hjj zyne huren te dwingen het delf loon te verminderenmaar die menschen willen daar niets van weten. Op eene timmermans-vrouw is hy zoo karig niet. Iemand te Heinkenszand loopt zoo turen op Truitje dat hjj nog van den weg in de Sloot zal loopen en toch wil het kind niets van hem weten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1