ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5590 Donderdag 25 September 1875. 52steJaarg. Verschgnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjj's per 3 maanden is 1,30, franco per poBt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure worden. Door het POSTKANTOOR te ZIERIKZEE zijn gedurende de 2e helft der maand Augustus 1875, de navolgende brieven verzonden, geadresseerd aan per sonen wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als BLOONKER, te Amsterdam. C. LOPRE HOEKE te Amsterdam. JUINGERS Zn. te Breda. H. de GROOT te Heerjansdam. A. KELLER te Numansdorp. J. BAKKER te Ouwerkerk. Van <le Hulplcautoron BROUWERSHAVEN. A. van NOORD te Rotterdam. OOSTERLAND. C. de WEIJER te Avezaath. Aanbesteding van Kolen. De BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Zie- rikzee zjjn voornemens op Woensdag den 6 October aanstaandete 12 uur des middagsin bet openbaar op het Raadhuis AAN TE BESTEDEN Het LEVEREN wan STEEN KOLEN ten behoeve van eultel© genieente-inrigtiiigen. De Voorwaarden der aanbesteding liggeD op de Gemeente-Secretarie ter inzage van belanghebbenden. Ziebikzee den 22 September 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. lJe Secretaris J. P. N. ERMERINS. HONDSDOLHEID. NADERE BEPALING NOPENS MODEL-MUILKORF. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat bjj beschikking van Z. E. den Minister van Bin- nenlandsche Zaken van den 7e dezer, bepaald is, dat de Stalon band der muilkorvenwelke den hals van den hond omgeeftdoor een Koperen mag vervangen worden. Ziebikzee, den 22 September 1875. De Burgemeester voornoemd v. CITTERS. Algemeen Overzicht. De wind waait in FrankrUk hoe langer zoo meer nit den Bonapartistischen hoek. Uit allerlei, soms kleine en schijnbaar onbeduidende verschijnselen is het op te maken dat deze part ij moed schept en or wel eonigzina op schijnt te rekenen dat zjj de volksmenigte op hare zijde zal krjjgen. Terwijl het gouvernement coquetteert met de clericalen en ultramontanen en zich bezig houdt met qaaestiendie eigenlijk niets betec- kenen wint de Bonapartistische richting wel cenigzins veld. Reeds zjjn er liedjeswaarin onverholen gezegd wordt dat men het keizerrijk verlangt. Mocht de rogee- ring meonen dat zjj zich krachtig daartegen verzetten moet, dan zal zjj waarschijnlijk haren val verhaasten. Tegenworking vuurt den ijver der partjjeu aan en geen beter middel om eene revolutie spoedig in het loven te roependan dat men hendie er naar streven zoekt te onderdrukken. Intusschon is het duidelijk dat de toestand niet alzoo voortduren kan. De over moed der ultramontanen neemt toe en misschien is dat de goéde zjjde zjj zetten hunne plannen door. Zoo zégt mendat de aartsbisschop van Parjjs reeds het plan gereed heeft voor eene katholieke universiteit en dat dit aan het oordeel van den Paus onderworpen is. Maar juist in die ontwikkeling hunner plannen ligt de grond van ons geloof aan eonen tegenstand van do menigte, die eenmaal zich openbaren moet. Zeker is het dat in de Fransche republiek allerlei oorzaken samenwerken om eenen nieuwen toestand voortebereiden waarbij men slechts hopen kan dat zjj zonder groote schokken haar beslag krjjge. Het groote Diiitj*c*l»l«n<l geeft ons maar kleine zaken te zien. Ook daar is schjjnbaar alles in rust schoon daar evenmin als elders eene zekere factie rust. Do keizer zal het er echter znaar op wagen om eens een reisje te gaan maken en hjj denkt omtrent het midden van October naar Milaan te gaan. 't Is altjjd een goed toeken in onzen tjjd als de vorsten elkander gaan bozoeken en reisgenot willen smaken. Misschien is het uit verveling, als zjj te huis zittende plannen beramendie minder gelukkig zjjn voor de volken maar zeker is het datals hunne tegenwoordigheid te huis niet gevorderd wordter ook geene onweders aan de lucht zjjnalthans niet voor het oog of voor het oogenblik. Voorts is men druk bezig met het gereed maken van wetten, die in den aanstaanden rijksdag moeten ingediend worden waaronder het strafwetboek eene eerste plaats bekleedt. Als een gelukkig ver schijnsel vermelden de dagbladen dat in Saksen de verkiezingen zeer nadeelig voor de conservatieven zjjn uitgevallenwaaruit men meent te mogen afleiden dat ondanks al de moeite die van Ultramontaansche zjjde aangewend wordthet liberaal element voort woekert onder het volk. Engeland is nog niet aan het einde van zijn conflict met Chinatengevolge van den moord op een EDgelsch onderdaan gepleegd. Het schjjnt zeker dat het Chinesche gouvernement een gezantschap naar Londen zenden zal en de Engelsche regeering is vast besloten den Chinees te doen gevoelen dat men zich niet straffeloos beleedigen laat. Indien bei plan eener Cbineesche ambassade te Londen tot uitvoering komt, meent men zich daarvan nog al wat goeds te kunnen beloven. Daardoor toch zal de Oostersche hooghartig heid zich kunnen overtuigen dat men nog verre beneden de Europeesche beschaving staat en dat Engeland niet zoo klein te achten isals men binnen den Chinee - schen muur nog Altijd gelooft. Het ministerie in Spanje is in den laatsten tjjd gewjjzigd. Men had er wel op gerekenddat het niet zoo lang bestaan zoumaar zich misschien minder verwacht op eene partieele verandering. De Spaansche gezant by het Vatikaan heeft zijn ontslag gevraagd omdat hij zich met de kabinetsverandering niet kan vereenigen. De Cortes zullen naar men algemeen ver moedt dit jaar niet meor bjjeenkomenmaar dit zal ook veel van den loop der zaken afhangen. Ook daar toch woelen de staatkundige partijen en men zegt zelfs, dat do generaal Moriones zoo ver van zjjne republi- keinscho gezindheid is terug gekomendat hij er nu aan denken zou om koningin Isabella weder op den troon te helpen. Mocht er werkeljjk iets aan zijn van dit geruchtdan zou de toekomst des lands er niet helderder door worden. Voor het oogenblik toch zou men de ex-koningin niet gaarne zien terug keeren, en aan den anderen kant zou daardoor een nieuwe strijd in bet leven geroepen worden die wel zeiter aan het land groote opoffering kosten zou. De Paus laat er zicb ook geldenschoon zjjne lasthebbers over bet algemeen den H. Vader meestal alleen voorop zetten, omdat zjj hem gebruiken als het middel tot volvoering van hunne baatzuchtige oogmerken. Maar Spanje ia van den Roomschen Stoel op dit oogenblik nog te veel verdeeldom van den besten maatregel nog maar iets te kunnen hopen. In den Turksolien opstand is niet veel veran dering gekomen. De vredes-onderhandelingen door de bemiddelende tusschenkomst der mogendheden hebben nog niet tot iets geleid. De Consuls hebben met de hoofden der opstandelingen gesprokenmaar schoon deze laatsten van onderhandeling niet af keerig waren vertrouwen zjj de beloften der verhevene Porte niet. Voor alles willen zjj waarborgen en zjj vinden in dien eisch ondersteuning bjj sommige mogendhedenzooals bjj Rusland, die aandringen op concessiën en hervor mingen in de Herzegowina. De opstandelingen worden uit Dalmatiè" gesteund. Daar zijn comité's werkzaam om gelden te verzamelen en dat is dan ook wel noodig, want ten gevolge van den oorlog wordt er aan beide zjj den veel geleden. In Oosteuryk heeft de geestelijkheid een nieu wen strjjd geopend. Er is daar een epistel van don j Paus ontvangenwaarbjj aan do bisschoppen wordt opgelegdom de nieuwe schoolwetdie in bewerking iszoo luid mogeljjk te veroordeelen en mocht zij werkeljjk tot wet verheven wordendan daarvan zoo veel mogeljjk partg te trekkenom de kerk te be voor deden aoor de staatswet als een gruwel te laten voorkomen. Terecht beeft men dezen brief lang geheim gehouden en het is zeker niet naar den zin der kerk- mannendat een onbescheidene daaraan publiciteit gegeven heeft. Er is sedert lang sprake van een handelsverdrag tusschen Duitschland en de noordelijke Staten van Europa. Het schjjnt echter niet gemakkoljik te gaan dit tot stand te brengen. Vooral Zweden legt moeie- ljikheden in den weg. Zoo is het in Noord en Zuid al even bezwaarljjk om te vereenigen. Gelukkig, als verwjjdering maar niet tot botsing voert. Nieuwstijdingen. Giucriftit. Belgrado19 Sept. Aan de boven-grenzen van Bosniëtegenover Oostenrjjk, is een opstand uit gebroken en evenzoo bjj Grachowo. De Turken zijn uit de blokhuizen gevlucht. Uit autmtieke bronnen wordt gemeld dat alles voor een begin van insurrentie 'j in gansch Bosnië is voorbereid. JESflg-r-axl"* 20 Sept. Volgons berigten uit Bosnië aan de Abono heeft gisteren tusschen 2500 opstande- liogen en eene brigade Turken uit Plevlje en Prye- j poli een hevig gevecht plaats gehad De Turken moesten terugtrekken. De opstandelingen hebben in dit gevecht 50 man gevangen genomen. De opstand breidt zich uit. i De algemeene kreet is: dood aan de Turken! In Pella's Weekblad vindt men het volgende geloof waardige verhaal »De laatste Amerikaanscho vooruitgang zal hot mam moth hotel zjjn, hetwelk weldra in Chicago zal worden opgerigt. Het enorme hotel zal langs de straat eene lengte hebben van drie Engelscho mjjlen en zal zes mjjlen diep zjjnde hoogte van zeven en zeventig verdiepingen zal van den grond tot hot dak drie dui zend vier honderd en tachtig voet bedragen. In hot hotel zullen geene trappen worden aangobragt, maar vjjfhonderd luchtballen zullen altjjd gereed zjjn, om de gasten boven naar hunne kamers te vooron. In dit hotel zullen ge one knechten of meiden gebruikt worden, om de gasten te bedienen, doch zal men tot dat einde een nieuw uitgevondeu automatisch werktuig gobruiken, hetwelk in olke slaapkamer zal worden geplaatst, en dan eiken gaat op eene hoogst vernuftige wjjze zal scheren, waaschen, enz. Voronderstel, dat men heet water noodig hoeft, dan roept hot werktuig naar beneden: »een emmer vol water naar kamer nom- mer een millioen drie duizend een hondord on zeven, waarop een pateut elevator het water ia een paar minuten naar de bedoelde plaats bezorgt". Telkens zal er een half uur voor etoaetyd ia plaats van een schel te luiden, op elke vordieping een kanon, (vier en twintig ponder) worden afgeschoten, om de gasten aan te kondigen zich voor de tafel gereed te maken. De tafels zullen in de eetkamers elk vier mjjlen lang zjjn, en do gasten zullen aldaar aan elko zjjdo der tafel bediend worden door twaalf ruiters te paard. Gedu rende hot eten zal er gratis muziek gegeven worden door acht gezelschappen, welke olk uit zeven en zeventig peraonon zullen bestaan. Tot gemak der gasten zal men op elke verdieping eene spoortrein vinden, alsmede tele graafkantoren. Do prjjs voor eene slaapkamer zal naar gelang van ligging loopon van een dollar tot tien dollars. De kosten van het gebouw worden geraamd op zes honderd en tachtig millioen dollars. De biljart kamer zal negon honderd Amerikaansche, negen en negentig Fransche en een Engelscho biljarttafel bevat ten, ca dewjjl men verwacht, dat de meeste gasten Amerikaansch zullen zjjn, zal dezolve voorzien worden met een spuwbakken, van honderd voet in den omtrek." Voor den negenden keer heeft zich te Gregory's Point, in het graafschap Conneciticut, de maatschappij der dikke mannen vereenigd. De Amerikaansche dag bladen bevatten vennakeljjke bjjzonderheden over do feestenwelke te dier gelegenheid op 25 Augustus hebben plaats gehaden over de personen van gewigt welke er deel aan namen. Men heeft buitengewone maatregelen moeten nementen einde de voornaamste genoodigden op de plaats der vergadering te kunnen brengen. De voorzitter der maatschappjj William Perkins wegende 373 ponden, ofschoon nog maar 26 jaar oud, is van zijn huis op een wagen naar 't lokaal moeten gebragt worden. De heer Sherwood, wegende 330 pODdkwam van New-Milford in een rijtuig met vier plaatsenmen heelt een aantal werklieden van het spoorwegstation van hefboomen voorzien, moeten doen komen om hem in het rjjtuig te heffen. Do feestzaal was uatuurljjk vol nieuwsgierigen. Daar bevonden zich nog Bcbé Murphy, wegende 303 pond en zjjn vriendde kleine Fischwegende 337 pond en nog meer andore dikke mannen. Na de gebruikoljjkste groetenis8en drukten de vette mannen elkander de hand eu dronken op elkanders gezondheid en rondheid. De zitting der maatschappij begon met het wegen der nieuwe candidaten; er worden geene leden aan genomen die minder dan 200 pond wegen. Ook zjjn een aantal aspiranten afgewezenbjj gebrek aan de vereischte zwaarte. De vereenigiDg was echter talrjjk: zonder de genoodigden te rekenenwaren er een honderdtal leden der maatschappijwelke gezamenlijk een. gewigt vertegenwoordigden van twaalf ton. Bjj hunne aankomst te Gregory's Pointdreunde de grond onder hunne voetstappen. Eindelijk had het eetmaal plaats. Elke «dikzak" bezette eene dubbele plaats aan do feesttafelwelke ten gebruike der dischgenooten met halve rbnden was uitgeholdvoor het gemak van iedereen. Overigens was zij sterker gemaakt dan eene gewone tafel, ten einde het overgroote gewigt te kunnen dragen der verschillende tafelgeregten. De vette mannen hebben in 't geheel binnen gespeeld100 maten oesters10 zakken aardappels300 pond karpers100 pond pa ling 300 pond kreeftenzonder de bergeu ossen- schapenvleesch en wild te rekenen. Er werd niets gedronken dan bierook zjjn er niet minder dan 300 tonnen afgetapt. Na dit eetmaal ging men over tot het kiezen van een voorzitter en een onder-voorzitter voor het toekomende jaar. Het feest werd gesloten met een bal, waarop do dansers en danseressen juist niet schitterden door de vlugheid hunner bewegingen. Daarna is elk naar huis gekeerd zooals hjj gekomen was't is te zeggen eenige wer den op kruiwagens vervoerdanderen vertrokken op wagens on in verschillende rjjtuigen. 33«tgic. Bjj gelegenheid van een feest te Rèves, in Hene gouwen heeft Maandag jl. een hartverscheurend on geluk plaats gehad. Een aantal jongelieden en kinderen, jongens en meisjeshadden zich op de rails van de spoorweglijn welke aldaar wordt aangelegd-in ten wagen geplaatst en reden aldus in snelle vaart don «loopenden weg af, tot ze onverhoeds tegen een van de tegenovergestelde helling aanrollendeeenigzins hoogerenmet tien duizend kilogram spoorstaven ge laden waggon aanbotsten. De stoutmoedigsten die op de randen zaten, sprongen nog ictjjds den wugen af. De overige werden door de uitstekende spoorstaven op schrikkeljjke wjjze getroffen. Vjjf dooden, van wie de oudste acht-en-twintigde jongste zes jaren telde werden opgenomen. Een meisjewier ingewanden over deu weg waren geslingerd blies eenige uren later onder afgrjjseljjko smarten den adem uit Verscheidene anderen zjjn deerljjk gekwetst, van sommigen zjjn ar men en beeaen letterlijk verbrijzeld. £tcbc*litnt!. Heerenveen20 Sept. Omtrent het gebeurde te Oranjewoudworden ons nog bjjzonderheden mede- fedeeldwaaruit schjjnt te bij)ken dat de dader van en moord geheel onder den invloed van minnennjjd gehandeld heeft. Nadat hjj den dienstbode met een mes een zware wonde in den hals had toegebragt wist zjj te ontvluchtendoch hjj achtervolgde haar en bragt haar in de worsteling nog een ernstige snede over het aangezigt toe. Men zegt, dat dit laatste met een ander, grooter mes geschiedde dan dat, 't welk lijj te voren van zjjn kamertje gehaald had. Het me delijden, dat men aanvankeljjk ook met den dader gevoeldemaakt naar men ons berigtmeer on meer plaats voor afgrjjzeD. De verslagens wordt genoemd als eone flinketrouwe dienstbode. 'stGruveulmgo, 20 Sopt. Door de Tweede Kamer is een commissie van drie leden benoemd tot onderzoek der geloofsbrieven der nieuwe leden. Tegen de verkiezing te Haarlemmermeer is een be zwaarschrift ingediend. 21 Sept. In do zitting der Tweede Kamer bebben heden de beide Commission tot onderzoek der geloofs brieven van de nieuwgekozen leden rapport uilgcbragt. Op haar advies zjjn allen toegelatenbehalve do heer van Heemstra. Ten aanzien van diens verkiezing is besloten nadere inlichtingen in te winnen omtrent eenige onregelmatig' hedendio in het kiesdistrict Haarlemmermeer zouden hebben plaats gehad. Daarna is overgegaan tot het opmaken eencr ljjat 1 van drie candidaten voor het Voorzitterschap. Tot eersten candidaat is bjj eerste stemming gekozen de heer Dullert, met 55 van de 75 stemmen. De beide Kamers der Staton-Gencraal hebben, met algemeene stemmen, aangenomen het voorstel der Rege ring, om op den dienst van 1875 eene som van 100,000 beschikbaar te stellen, als eerste gedeelte eener uitgave van 3 ton goudB tot verbetering der Nieuwe Maas te Charlois, Pernis, Maassluis en boven de doorgraving. Oud© Toner©20 Sept. Naar wjj vernemen zal het paardenspel van do heeren Leonard en Dassic met de aaustaauae kennis alhier eenige voorstellingen geven met hun gunstig bekend gezelschap. Breda18 Sept. Naar wjj vernomenheeft bjj I eone inspectie heden ochtend over het garnizoen alhier gehoudeneen hooggeplaatst officier een sergeantop wienB houding hjj aanmerking maaktfoen slag toe- gobragt, zoodat do sergeant zich uit de gelederen moest i vorwjjderen en de hulp van een geneesheer moest I worden ingeroepen. Mogt by hot onderzoek aan de militaire overheid j blijken dat het geval zich zoo heeft toegedragenals hier algemeeen verhaald wordt, dan mag verwacht wordendat defgelyke verregaande overtreding der krijgstuchtdio op het moreel der troepen zeer ongun- atig moet werkenniet onopgemerkt zal blyven. Neuzen, 21 Sept. De wissel wachter aan het station alhier is uit zijn dienst ontslagen omdat hjj door zjjne achteloosheid bijna de oorzaak was dat dezer dogen twee treinen op elkander Btootten. Toennl.de trein uit Mecheien nabjj het station kwambemerkte j de machinist dat hjj zich op oen verkeerde lijn bevond. I Door buitengewone krachtsinspanning gelukte het nog den trein op een paar meter afstand van den even te j voren aangekomen trein uit Gent te doen stilstaan, j Uit het ingesteld onderzoek bleekdat de wisselwach- J tor in zjjn wachthuisje had zitteu slapen. "Vliig»Ni*«fir©i*19 Sept. Do expres-treindie gis teren wegens het te laat aankomen van de boot van Engeland te 1 nur van hier vertrok, liep te Ylake, nabij Goes op trein no. 35die om 12 uur uit Ro- zendaal vertrekt. Er werden eenige wagons uit het spoor geworpen, zonder dat hierbjj persoonlijke onge lukken voorkwamen. De volgende treinen kwamen dientengevolge hier allen ruim een uur te laat aan, zoodat ook ae boot naar Sheerness eerst te 12*/4 kon vertrekken. De «Stad Breda" was Voor het eerst in dienst ge steld. Bij het afvaren moest de boot nog een oogenblik stoppen om een jongen man Amsterdammer, den vorigen dag gehuwd aan wal te zetten, die met zijn voet onder den cylinder was geraakt. De Stad Middelburg" wordt in Engeland gerepareerd. Bij baar proeftocht deed de «Stad Breda" de reis in 6'/j uur. De inrigting is echter minder comfortable. Oveamndo, 20 Sept. Aan den hoofdonderwijzer J. Verhage, isop diens verzoekreeds tegen 1 July jl. eervol' ontslag toegestaan eu hem het pensioen aan dio betrekking verbondon, ten bedrage van ƒ400 'a jaars, bjj koninkl. besl. van 10 July, No. 6, toegekend. Toch blijft hjj nog steeds in functie, en van do vervulling der vacature is nog niets officieel bekend. Het schynt, dat de bepaling der jaarwedde, aan den opvolger toe te kennen, tot vertraging leidt. Moge dit oponthoud dau maar voor 't vervolg aan de gemeente en haar onderwyzer ten goede komen! Goes, 21 Sept. De gemeenteraad heeft eene be noeming gedaan voor de hoogere burgerschool, die in één opzicht verwondering heeft gewekt. Algemeen verneemt men dat do benoemde een knap mensch is, maar hij stond no. 2 op de voordracht. Nn is bet zeker dat geen voordracht binden kan of mag om den eersten te benoemen, maar er was hier ook veel gesproken over dien eersten candidaat als zeer bekwaam en als de aangewezen en bedoelde man. Er schijnt zich echter later een party gevormd te hebben voor no. 2, zoodat de stemming dnideljjk bewees dat men scherp tegenover elkander stond. Misschien zjjn de partyen, die onze gemeente en raad verdeelen, hier ook in het spel geweest. De slotsom is echter, dat de benoeming gelukkig te achten is, al Btonden ook de beide adspi- ranten gelyk. Van onze meisjesschool hooren wjj nog niets. Maar er moet ook eerst antwoord van de regering zijn op het punt der subsidie. Het ie te hopen, dat dit niet lang uitblyve. Er is dringende behoefte aan verbetering van het onderwjjs voor meisjes en het zou de gemeente geen nadeel zijn, ook wat de finan- tien betreftindien die verbetering tot stand kwam ook al moest het eenige opoffering kosten. De gemeente raad zal verder nog over twee belangrijke punten moeten beslissen. Vooreerst de verbouwing van het gasthuis, waarvoor eenige duizenden benoodigd zijn. De zaak itf urgent en hoog uoodig. De lokalen zijn slecht en ondoelmatig. Het terrein is aanwezig en de gelden kunnen zonder veel bezwaar gevonden worden. Alles werkt dus zamen, om te vermoeden, dat hier eene spoedige beslissing zal kunnen vallen. En dan de reclames tegen den hoofdeljjken omslag. Dat zal meer hoofdbrekens kosten. Er zijn zoo enkele onte vredenen, wie veel kans hebben gehoor te vinden en als zjj verminderd wordenzullen anderen weder ver hoogd worden. Dat is en blyft eene zaak, die wel altijd onrust en harrewarrerjj zal geven. Maar wie kan het ook allen naar den zin maken en op het punt van betalen zjjn de meeste menschen lastig. Maar er moet geld zjjn en wie van de lusten genieten wil, dient ook de lasten te helpen dragen. 2£i©i*ilize©21 Sept. In de heden gehouden vergadering van Hoofd-Ingelanden van het Waterschap Schouwengaf de Voorzitter kennisdat de nieuw benoemde Ontvanger-Griffier, de heer C. v. d. Vliet Dz. na aan de vereischte borgstelling te hebben voldaan op den 15en dezer beëedigd is en zjjne betrekking heeft aanvaard. Hjj wenscht den benoemde en het Water schap geluk met de gedane keuzehopende dat deze steeds de voetstappen van zjjn voorganger zal drukken, die voorzeker om zijne uitstekende hoedanigheden in deze betrekking in aangename herinnering zal blyven. De heer v. cL Vliet betuigt zynen dank voor het hem toegesprokene en mede aan ae vergadering voor de onderscheiding hem te beurt gevallen die bjj te meer waardeertzoowel met het oog op den met hem aan- bevolene als op den uitslag der stemmingeen en ander legt hem te meer de verpligting op om al zjjne krach* ten aan de behoorljjke vervulling dezer taak te wijden. Zal zjjn streven daarheen gerigt zjjnhjj vraagt de welwillendheid en de toegevendheid van de Vergadering niet alleen omdat de taak hem veelal nieuw ismaar ook omdat hjj iemand opvolgtdie zich zoo uitstekend van zjjne taak kweet en die zoo een welsprekend bewjjs van achting en waardeering dezer Vergadering ontvan gen mogt. Hjj hoopte ook die achting en waardeering in de trouwe vervulling zjjner taak zich te zullen waardig maken on alzoo het vertrouwen niet te bescha men dat in hem gesteld is. Zoo hoopte hjj vele jaren met de leden en ten hunnen genoege aan de belangen vau Schouwen werkzaam te zjjn. Volgens mededeeling van den Voorzitter leverde de herbesteding van stortsteen ten behoeve des polders oen voordeelig verschil op van 50 ets. per ton. Komt in behandeling de rekening over 1874 met het rapport dor Commissie, strekkende tot goedkeuring derzelve in ontvang op 189,734.35in uitgaaf op 188,857.65sluitende alzoo met een goed slot van 877.30. Eenige opmerkingen der Commissie worden door den Voorzitter toegelichtwaarna de rekening wordt goed gekeurd en besloten tot storting van f 477.30 in het reserve-fonds, welk fonds thans bedraagt ruim 93,000 er was reeds over 400 beschikt tot afkoop van tienden. Daarna kwamen ter tafel twee adressen tegen het voorstel van het Dagelyksch Bestuur tot oprigting van een Stoomgemaal. Het oerBte, van den heer J. Hoogenboom Mz. en voorzien van 19 handteekoningenbevatte bezwaren tegen dio oprigting, vooral met liet oog op de drink putten en daardoor ontstaande belemmering voor den veeteeltterwjjl de adressanten in ieder geval den tjjd tot oprigting van een Stoomgemaal nog niét gekomen achten, ook met het oog op de lasten die thanBreeds op de ingelanden drukken. Zjj stellen daarom voor lo. nog niet te besluiten tot oprigting van een Stoom gemaal; 2o. mogt daartoe besloten worden, dan vooraf een fonds daarvoor benoodigd daar te stellen3o. aan dat fonds door de lager gelegen bewoners van den polder hooger te doen bydragen dan door de hooger Het tweede adres werdals ongezegeldter zijde gelegd hetzelve bevatte 40 handteokeningen. Vervolgons werd voorlezing gedaan van de opge maakte rapporten dor door het Dagelyksch Bestuur te Zierikzee en te Noordwelle belegde vergaderingen waarop ieder de gelegenheid gegeven werd omtrent bet Stoomgemaal inligfcmgen te verkrijgen of zijne be zwaren daartegen in te brongen Op beide zittingen werden door het Bestuur de geopperde bezwaren we- derlegden door eenige ingelanden op practische gronden het nut van en de behoefte voor Schouwen aan een Stoomgemaal aangetoond. Alsnu werd aan de orde gesteld het voorstel van het Dagelyksch Bestuur tot oprigting in 1876 van een Stoomgemaal in Schouwen met inachtneming der dooi den heer Conrad verstrekte gegevens en alzoo dat ge maal te voorzien van eene machine ter sterkte van 120 paardenkracht. De eerste Bpreker bragt alle hulde en dank aan de Directie voor de uitmuntende wjjze waarop deze de zaak behandeld had. Hij achtte het voor Schouwen een groot voordeel wanneer aan het overtollige water paal en perk kon worden gestelddaardoor zou de waarde van den grond zeer veel worden verhoogd en volgens zyn inzien productiever worden. Hij vreesde evenwel dat het voorstel nog al tegen stand zou ondervindon en stelde daarom als concialant amen dement voor een Stoomgemaal van 100 paardenkracht daar te stellen, vooral met het oog op do mindere lasten, die daaraan verbonden zjjn, als zoude dit p. m. ƒ20,000 minder kosten. Nadat hierover eenige discussie was gevoerd, waarbij vooral werd gewezen op het gevoelen van den heer Conrad dat Schouwen bepaald behoefte had aan eon Stoomgemaal van 120 paardenkracht, om steeds bet water op zomorpeil to behouden, kunnende men alsdan vooral in de regenmaanden het zontewater doen ver- dwynen en Schouwen alzoo geheel ververschd worden, werd aangenomeu eene motie om het voorstel dei- Directie te splitsen en alsdus eerst te beslissen of er een Stoomgemaal zal worden opgerigt, en daarna of do wenken van den heer Conrad zullen worden opge volgd en hetzelve zal hebben eene machine van 120 paardenkracht, terwijl daarna het ingediende amende ment zou worden benandeld. Het eerste gedeelte van het voorstel, nameljjk om in 1876 een Stoomgemaal in Schouwen daar te stollen, wordt anngenomen met 17 tegen 5 stemmen. Alsnu werd de discussie geopend over het tweede deel

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1