ZIERIKZEESCHË NIEUWSBODE. No. 5595. 52steJaarg. Dingsdag 21 September 1875. Verscbjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjja per 3 maanden is 1,30, tranco per poet 1,00. ADVERTENTIÉN 10 Ots. per regel, kunnen uiterlpk tot des Maandags, Woenadaga en Vrjjdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. Bekendmaking. ItOSTELOOZE INENTING en HER-INENTING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat in deze gemeente gelegenheid zal zjjn tot UostolooiB© Inenting on lier- Stieutiii£r op Dingsdag den 21 September a. s. det namiddags te één uurin het gebouw der Yereeniging VOLKSBELANG" in de Nieuwe Boogerdstraat wjjk D, No. 213. Zibh.ik.zee den 18 September 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Rmcttfta. De politie te New-York heeft dezer dagenbjj de aankomst van de Hamburger stoompakket Klopstock aldaartwee passagiers lste kl.die te Havre aan boord waren gekomen en onder de namen van James Henry en John Holt reisdengearresteerd. De aanlei ding tot hunne arrestatie gaf hun reiskofferdat van een dubbelen bodem voorzien is en in welke geheime tusschenrnimte de tolbeambten eene gezamenlijke waarde van 150,000 p. st. aan diamanten en edelge steenten aanwezig vonden. Onder die kostbare voor werpen bevonden zich ook vele der edelgesteenten eenige maanden geleden aan mevr. Dudley in Enge land ontvreemd. ©ngeltrofc. Het onderzoek naar het verminkte lyk, dat ver leden Zaturdag in bezit van den heer Wainwright gevonden werd, wordt voortgezet Men is tot het ver moeden gekomendat het doorgehakte lijk dat van Harriet Lane is, met wie Wainwright op zeer intiemen voet stond en bjj wie hg twee kinderen had. Zg werd reeds op den lln Sept. 1874 vermist, en Wainwright vertelde dengenen, die onderzoek naar haar deden, aat zg met een anderen man naar Parjjs gegaan was. Tot Jung dezes jaars voorzag hg in de behoeften der kin deren toen staakte hg zjjn betalingenen sinds diep tjjd kwam de vrouw, die met de opvoeding der kinde ren belast was, hem dikwijls lastigvallen om geld. In Engeland staat oen joDgen teregt die op 14-jarigen leeftjjd getracht heeft zijn vader te ver moorden. De vader zelf kon aan de regtbank geen inlichtingen omtrent de volvoering dier daad geven; hg herinnerde zich niets anders dan dat hg zich in zgn huis te slapen gelegd en later bjj zgn ontwaken zich in 't hospitaal bevonden had. Jèyanje. Mu<lri«l15 Sept. De Gaè'eta bevat een koninklijk besluit, waarbg wordt bepaald, dat de twee laatst ver schenen coupons der staatsschuld in betaling kunnen worden gegeven bjj de leening ten behoeve der schat kist aangegaan, in de verhouding van 10 pCt. coupons tot 90 pCt. klinkende specie. ie. Onlangs heeft binnen Antwerpen een zeldzaam voor komend geval plaat9 gehad. Tjjdens het beleg der citadel aldaar, 1830—1832, werd in de linker lage flank van bastion 3de korporaal der artillerie Nee- seker van Amsterdam door een bom getroffen en aan stukken geslagen. De overblijfselen werden bjj dien bastion begraven door zjjnen wapenbroeder G. Vogel van Rotterdammede korporaal der artillerie. Thans bg de afbraak dezer vesting, werden door denzelfden G. Vogel, de beenderen van Neeseker uit den graf kuil ontgravengekist en bijgezet in de kasemat van den toenmaligen opperbevelhebber, den generaal baron Chaseé, om later te worden overgebragt naar het Gin*- nekenbjj Bredawaar een gedenkteeken voor de op het kasteel van Antwerpen gesneuvelde Hollanders is opgerigt. ftefoerlanïr. Heerenveen18 Sept. Op de buitenplaats Klein Jachtlustte Oranjewoud bg deze gemeente bewoond door Mr. P. Heringa Catsheeft eergisteren avond een droevig voorval plaats gehad. Een der be diendende 24jarige D. G.uit Zutphen afkomstig heeft in een oogenblik van drift door plagerijen waaraan hjj in de keuken bloot stondeene der vrouwelijke bedienden, Yna Bakker, uit Leeuwarden met wie hij verkeering aanknoopte met een voorsnijmes zoodanig aan den hals gewonddat zij kort daarop overleed. De schuldige heeft zich uit eigen beweging in handen der justitie gesteld en bevindt zich thans in de gevangenis te Leeuwarden. In den laten avond van denzelfden dag is van wege de justitie nog een plaatseljjk onderzoek ingesteld. Zutphon18 Sept. Donderdagnacht heeft zich alhier de jongeling A. B.op wreedaardige wjjze van het leven beroofd Hjj was van zeer goede burger familie oppassend en bemind en ruim 30 jaar oud. Naar men zegt, is hier een liefdeshistorie in het spel. 's Gravenhage, 18 Sept. Terwjjl de geheele stadja ons geheele land weder onder den indruk van de vreeseljjke moordgeschiedenis van December 1872 verkeertis gisteren-avond in de Gedempte Raam uitkomende in de Wagenstraat, weder een poging tot moord aangewenddie gelukkig echter geen ernstige gevolgen heeft gehad. Eene dienstbode had vroeger verkeering gehad met een huzaar, doch om verschillende redenen dat enga gement eenigen tjjd geleden afgebroken. Gisteren-avond nu trachtte de huzaar de goede verstandhouding weder aan te knoopqn. Het meisje wilde evenwel van de zaak niets meer weten en verzocht den huzaar haar te ver laten waaraan deze schjjnbaar wilde voldoendoch naauweljjks een stap gedaan hebbende keerde hij zich plotseling om en wilde haar een mes in de borst stooten. 't Zij uit angst, 't zij om zich het hart te be dekken en den stoot af te weren, de dienstbode bragt althans op hetzelfde oogenblik, dat de stoot werd be proefd de hand op de borstzoodat het mes niet in het ligchaam drong, maar de hand geheel doorboorde. De dader begaf zich onmiddeljjk op de vlucht, terwgl op het gekerm van de gewonde verschillende personen kwamen toeschietendie dadelijk heelkundige hulp inriepen. Deze werd dan ook in de woning van den heer Schoevers op de Heerengrachtwerwaarts men de gewonde geleid hadverleend. De huzaar werd nog denzelfden avond in arrest genomen en door de politie aan de militaire autoriteiten overgeleverd, omdat het misdrjjf door den militairen regter zal moeten gestraft worden. Voor de premie van ƒ1000welke indertgd was uitgeloofd voor de ontdekking der bedrijvers van den dubbelen moord, zijn reeds twee adspiranten opgekomen. De eeuo is de schrijver van den uaamloozen brief aan de politiewaarin de aandacht op Jut werd gevestigd, de andere is een oude naaister uit het huis van de vermoorde Zg wist een ander geschreven exemplaar te verschaffen van het vers, dat in het bezit van Jut werd gevonden en als van de hand van wjjlen den heer Van der Kouwen werd herkend, hetgeen der justitie aanleiding gaf Jut in hechtenis te nemen. 's Gravenhage, 19 Sept. Gisteren werd door den Minister van Binnenlandsche Zaken de gewone vergadering der Staten-Generaal 1874/75 gesloten met eene redewaarin hg den leden namens Z M. dank betuigde voor de behartiging van 's lands belangen in de afgeloopen vergadering op nieuw door hen ge toond. Op wetgevend gebied was de zitting niet on vruchtbaar en eenige wetten zgn van goeden en bljj- venden invloed. Hoewel nog veel onafgedaan was ge bleven van hetgeen in de Troonrede was toegezegdhet voorbereidend onderzoek heeft verscheidene ontwerpen rjjp gemaakt voor beslissingen in de volgende ver gadering. Mi<l<lelt>urgr, 19 Sept. Na hetgeen wjj in ons vorig nommer reeds gemeld hebben aangaande de jl. Vrydag voor het provinciaal geregtshof in Zeeland behandelde procedure .ten laste van den gewezen brievengaarder te EllewoutsdjjkA. Ritmeesterdee- len wjj thans nog enkele bijzonderheden omtrent het ter teregtzitting verhandelde mede. Wjj nemen daar bij echter eene gewenschte beknoptheid in achtte meer daar de beschuldigde zooals men weet is vrijge sproken en dus in zekeren zin van deze zaak gezegd kan worden: »beaucoup de bruit et peu de besogne De beschuldiging, gegrond op de art. 169, 170 en 172 van het wetboek van strafregt, luidde: het door een openbaar bewaarhouder verduisteren en aan hunne bestemming onttrekken van roerende goederendie uit hoofde van zjjn post in handen van den beschul digde warenzjjnde de waarde der verduisterde zaken waarde van het hem in bewaring gegeveae.' Het feitdat de grondslag dezer vrjj gecompliceerde qnalificatie uitmaaktwas minder gecompliceerd en betrof de verduistering van twee postzegels van 5 centdie de brievengaarder naar het heette zou af genomen hebben van twee brieven en vervangen door twee reeds gebruikte. Zeker een niet alledaagsch ge val. Het opmerkelijkste is echter, dat het kwaad eigenlijk gebrouwen isgelijk wel meer gebeurt docr de liefde. Ware toch do 31 jarige Nicolaa* Loog te Ellewoutsdgk niet verliefd geweest op de jeugdige boerendochter Maria Njjsse te Driewegendan had hg noch op 9 noch op 10 April een brief aan haar geschrevenen zouden dientengevolge geen postzegels van die brieven kunnen verduisterd zjjn. Loojj was nu echter eenmaal verliefd en zond op 9 Apnl een brief aan zjjne bemindedie hg zelf voorzag van een deugdelijk postzegel van 5 cent. Daar hg er geene verzameling van reeds gebruikte postzegels op na houdt wist hjj zekeren hjj verklaarde het onder eede, dat hot een goed, ongebruikte postzegel was. Don volgenden avond vernam hii echter van aen post bode M. Geonsedat die brief niet in handen van het meisje gekomen wasomdat het postzegel dat er op zat een reeds gebruikt zegel was. De liefde be haalde de ovorhand en Loog schroef don lOden April een tweoden brief, die echter om dezelfde reden even min op tjjd bezorgd werd. Zondag 11 April ging Loojj zelf naar Driewegen en was volstrokt niet ge sticht over de vertraagde komst zjjner liefdeboden. Hjj besloot daarom zich te beklogon bjj don directeur van het postkantoor te Goes, wien hg later de cou verten der inmiddels ontvangen brieven ter band stelde. Toen bleek uit de afdrukken der nvunmerstempels op de postzegelsdat doze reeds eenmaal gebruikt waren feweest. Om deze reden waren do briei'en beiden met 0 cent port bezwaard en was de verzending vertraagd. De brieven waren afkomstig uit Ellewoutsdgk, er was geklaagd en de zaak moest onderzocht worden. Vandaar dat de postdirecteur uit Goesmet dat on derzoek belastzich begaf naar den brievengaarder to Ellewoutsdgk, die echter verklaarde dood onschuldig te zjjn aan hetgeen waarvan hjj verdacht werd na- meljjk het ofligten van de ongebruikte postzegels en vervanging daarvan door reeds gebruikte. De directeur bleef er op aandringendat hij de waarheid zou zoggen, liet hem een uurtje alleen cn kwam toen terug. Toen bekende de brievengaarder het feit bedreven te nebben doch naar hjj later er ook ter teregtzittiog opgaf alleen uit vrees dat hjj anders zjjne betrekking zou verliezen, want de postdirecteur had hem gedreigd dat als hjj bleef ontkennen de zaak voor het geregt zou worden gebragt, en dan was hjj zeker zjjne betrekking kwjjt. Bij herhaling werd do beschuldigde er echter door den voorzitter van het hof op gewezen dat het zeer vreemd is dat iemand die zich bewust is onschuldig te zgn zich schuldig erkent uit vrees zjjne betrekking te zullen verliezenalsof een schuldige niet veel groo- ter gevaar loopt voor hot verlies zijner betrekking. De beschuldigde bleef eenmaal bg zgne opgave vol harden. Een andere opmerkelijke omstandigheiddie mede werd gereleveerdva? deze dat de postbode Geense die de brieven ten huize van den beschuldigde heeft afgehaaldbij de bezorging ontdekte dat zij voorzien waren van reeds gebruikte postzegels en ze toen door zjjne tusschenkomst met een portzegcl van 10 cent liet bezwarendoch geen woord daarvan gesproken heeft tegen den beschuldigde, zgn chef. Laatstgenoemde meent dat do postbodó jalouzie tegen hem voedt cn gaarne zelf brievengaarder zou zijnwant bij beeft reeds aan den postdirecteur om die betrekking gevraagd. Evenmin heeft de beschuldigde een goed oog op den afzender der brieven, don getuige Looij. Omtrent dezen gaanzeide hijop Ellewoutsdgk leeljjke praatjes als zou hg meisjes ongelukkig maken; en het zou, meende hjjwel kunnen gebeuren dat die persoon hem wilde doeu vallen, om zoodoende zoo mogelgk de betrekking te krijgen, welligt voor den vader van een dier meisjes. In allen gevalle bleef hij er bjj, dat hg ten eenenmale onschuldig washjj heeft wel de adressen der bewuste brieven gezien, maar niet of do postzegels al of niet gebruikt waren, en hij heeft ze dan ook den postbode ter bezorging gegeven in de meening dat het goede ongebruikte postzegels waren. Wie nu de postzegels veranderd heeft weet hij niet. Bjj dezen stand der zaak meende het openbaar minis terie de beschuldiging tegen den beschuldigde niet te mogen volhouden omdat Êij wèl het feit wettig bewe zen achtte, maar niet overtuigd was dat de beschul digde het bedreven heeft. Het requisitoir strekte dan ook tot vr|jspraak. Van geljjke strekking wa9 ook de conclusie van het zeer uitgewerkt pleidooi van den verdediger mr. F. M. C. van Deinsedie alle denkbeeld van schuld ten aan zien van zjjn cliënt verre verwierp vooral met het oog op de zeer geringe waarde van twee postzegel», waar voor een man als- de beschuldigdedie sinds tal van jaren met eere de betrekking van gemeente-secretaris bekleedt en in zijne woonplaats algemeen boog staat aangeschreven onmogeljjk zijne geneele positie in de waagschaal kan hebben gesteld. Gelukkig voor den beschuldigde was ook het Hof van zgne schuld niet overtuigd en sprak het hem mits dien vrjjmet veroordeeling van den staat in de kosten. Onzerzjjds vereenigen wij ons met den wensch van den verdedigeraan het slot zijner pleitrede geuitdat de vrijgesprokene weder de achting zjjner medeburgers moge herwinnen en kon het zjjn ook zjjne verloren betrekking van brievengaarder! Mirlrïelhufgr18 Sept. Heden werd uit Goes gevankeljjk overgebragt naar het huis van verzekering alhier de persoon van J. C.van Heinkenszandbe schuldigd van bedriegeljjke bankbreukvoor welk misdrjjf hg den 1 October a. b. voor het provinciaal geregtshof alhier zal teregt staan. 19 Sept. »Der verdienste hare Krone" schreef de groote Duitsche dichter en denker. *t Is deze reden waarom ik U plaatsruimte vraag voor een alledaagsch feit. We bezitten hier, bg onze ar moede een zeer aardige buiten-societeit (kind onzer Njjverheids-vereeniging)de verzamelplaats van gefor- tuneerden en niet-gefortuneerdeneene combinatie die goed doet. In dien buitentuinop zich zeiven genotvol, werd heden het genot verhoogd door de optreding van eene zeer gunstig aangeschrevpne harmoniehet »Mu- ziekgezelschap van de handboog-schutterij de Drie Korenbloemkens" te Kruiningen. De reeds sinds lang bekendesteeds belangloos handelende van liefde voor de toonkunst gloegenile direkteur, de heer H. C. Baart ns (de man die noch tjjdnoch moeite noch geldelijke opoffering ontziet) verwierf heden met zgn gezelschap een nieuwen aureool. Deskundigen prezen den uitslag van zgn pogen't was zijn lof en t Goes, 18 Sept. Uit de vroeger overgelegde aan beveling waarop in plaats van A. Kempesedert te Zaandam benoemdwas geplaatst de heer D. J Jans sen, heeft de Raad heden middag benoemd tot leeraar in de wiskunde en cosmographie de heer J. G. Ringe ling met 7 stemmen tegen Gdie op den heer P. M. Heringa waren uitgebragt. Zierikzee 19 Sept. Het op Onrust gestrandde Italiaansch Barkschip »Due Amici", kapitein C. Chiap- pari, is heden in vlot water en door kapitein llovsbyet, met behulp der sleepboot »Sliedrecht" hier in de haven gebragt. Het schip is gebroken en heelt mini 40 de cimeters (13 voet) water in, doch is, waarschjjnljjk door de natte lading, weder digt geworden. De bevolking van Schouwen-Duiveland beliep op den 1 Januarjj dezes jaare 24027 zielenvan welke behoorden tot de Hervormden 20471, tot de Episcopaten 1tot do Ev. Lutherschen 132tot de Doopsgezinden 3tot do Remonstranten 5tot de Chr. Gereformeer den 1530, tot de R. Katholieken 1837 en tot de Israeliten 48. Van het eiland Tholen was de bevolking 15300 zielenbehoorende 12171 tot de Hervormden 10 tot de Ev. Lutherschen, 2 tot de Doopsgezinden3 tot de Remonstranten 2320 tot de Chr. Gereformeerden779 tot de R, Katholieken' en 15 tot de Israeliten. Volgens officiële opgaven werd over het dienst jaar 1873 opgebragtmet. inbegrip van alle opcenten, in Schouwen-Duiveland, aan grondlasten ƒ108691,60, aan Personele Belasting f 77613,57 en aan Patent-regt 19829,98, te zamen ƒ206135,15. Idem in Tholen c. a., aan groudlasten 81556,84, aan Personele Be- laating ƒ38590,82 en aan Patent-regt ƒ8054,09, te zamon 126201,57. Zierllczeu, 20 Sept. Zaterdag 11. werd alhier in het hotel »de Woord de door de Hoeren J. Hoo- genboom Mz.M. Bolle Lz. en J. H. C. Hejjse belegde meeting gehouden ter bespreking van een in het water schap Schouwen op te rigten stoomgemaaL Door een groot aantal belangstellenden was aan deze oproeping gevolg gegeven, waaronder ook de leden van 't dagelgksch bestuur en vele hoofdingelanden van het Waterschap. Door den heer Hejjse werd eerst het woord Comen om te kennen te geven dat deze meeting r ontstaan te danken heeft aan eene ontmoeting, die hjj met den heer Hoogenboom had die hem mede deelde voornemens te zjjn een bezwaarschrift tegen het voorstel van het Dagelgksch bestuur bjj de Algemeene vergadering in te dienen. Na overleg echter oordeelde de heer Hoogenboom het met hem minder parlementair of gewenscht om door een rekwest drang op do Algemeene vergadering uit te willen oefenen en keurden zjj het beter in eene meeting daaromtrent van gedachten zoo vóór als tegen de stichtingte wisselen. Van daar deze bjjeenroepingwaaraan de heer Bolle zich op hun verzoek wel had willen aansluiten. Hy noodigde verder iederdie hier iets in 't midden wenschte te brengendaartoe thans uit en stelde hjj voor dat men zich daarhjj niet op technisch maar uit sluitend op landbouwkundig gebied zou bewegen. Door onderscheidene personen werd nu aan deze uitnoodiging gevolg gegeven waarvan slechts enkelen verschillende bezwaren in het midden bragten, terwjjl daarentegen velen voor de hooge wenscheljjkheid der voorgenomen stichting spraken. De geopperde bezwaren komen voornamelijk op 't vol gende nederMen meende dat do drinkputten veel zouter zouden worden en dus voor 't gebruik verloren zouden gaan. Verder vreesde men dat de productie van gras niet toe- maar eer zou afnemen. Op de vraag of de schadelgke invloed van den hoogen waterstand in 1872 nu nog niet zigtbaar wasantwoordde een der aanwezigen dat dit slechts het geval was op zeer lage Slaatsen of slakenmaar dat hjj niet overtuigd was at het waterzelfs voor 't eerst opvolgend gewas, schade had gedaanterwijl integendeel toenevenals hg dit bjj overlevering vernam omtrent de natte jaren 1816 en 1817 eene zeer overvloedige grasopbrengst ge volgd is. Terwjjl aan deze meening door nog andore bezwaarden adbaesio werd geschonkendeelde één hunner ook nog mede dat hjj bjj zjjne hofstede dertig gemeten weiland had liggen waarvan twintig gemeten jaarljjks onder water komen en tien daarentegen geheel vrjj van water bljjven. De laatste leveren byna niets op de eerste leveren eene zeer ruime, beste opbrengst. Sommigendie niet tegen een stoomgemaal waren en er zelfs voordeel van wachten deden zich toch als tegenstanders kennen op grond dat er al te veel gron den zjjn die er aan mee zuilen betalen zonder er eenig voordeel van te hebben. Deze gronden schatte men op 3/s terwgl slechts middelmatig en het andere '/s alleen veel zou worden gebaat. Ook meenden zjj dat een uitstelware het slechts van een paar jaren wen- acheljjk zou zgn om de Ingelanden van verminderde gcschotsbetaling te doen genieten en ze alzoo rust in het uitgeven te gunnen diebg den niet voordeeligen tgd voor den landbouwervoor velen thans zeer welkom zjjn zou. Dat kon te gemakkelijker omdat er, naar hunne meeningthans geene urgentie voor de oprig- ting van een stoomgemaal bestaat. Buitendien zou volgens hen eene inrigting op kleinere schaal met behoud der tegenwoordige molens ruim voldoende zjjn. Deze bezwaren werden achtereenvolgend door ver schillende voorstanders weerlegd en werd de hooge wenscheljjkheid der daarstelling nader door hen in 't licht gesteld. Ten aanzien der drinkputten waren deze zeer gerust. Ze stelden het boven twijfel of deze zul len op door hen aangevoerde grondenzeker veel ververschenwelke meening door een der aanwezigen, hoezeer geen onverdeeld voorstander van het stoomge maal gedeeld en verdedigd werd op grond zjjner ervaring met de putten in drie zjjner weilanden, waar de verbetering van het water dadeljjk merkbaar wordt, zoodra de thans bestaande molen het overtollige water wegmaait. Ten aanzien der bewering van enkelen dat de hooge waterstand eer voor- dan nadeel zou hebben gedaan werden verschillende gronden van tegenspraak aange voerd geput zoowel uit eigen ondervindingwaarbjj het tegendeel bleek, als uit het oordeel van wetenschap pelijke mannen. Ook meende men dat daar waar andere hiervan afwijkende uitkomsten verkregen werden, men aan eigenaardige toestanden van den bodem te denken had en dat deze exceptioneele ondervinding zeker niet als algemeene regel zou kunnen gelden. Aan hen die meenden dat slechts doel van Schouwen meer of minder gebaat zou worden en het overige s/5 geen nut zou hebben werd geantwoord dat do Algemeene Vergadering, bg eene dergelijke overtuigingzich zeker niet zedelgk verantwoord zou kunnen achten zoo zg tot de bedoelde stichting be sloot, maar dat men meende dat deze cgfers op zeer losse gronden rasten en wel gemakkelijk genoemd maar niet bewezen kunnen worden. Daarentegen doet de waterschapskaart en andere bekende gegevens eene, minst genomenjuist omgekeerde verhouding kennen. Ten aanzien der mindere urgentie der stichting en der rust die men den landbouwers zou willen gunnen in het genot van een minder te betalen geschot werd allereerst onder de aandacht gebragtdat het voorstel van het dagelgksch bestuur van Waterschap niet ge paard gaat met een voorstel tot verhooging van het ge- schot, maar dat integendeel is kunnen voorgesteld worden om zelfs bij aanname van het voorstel tot stichting het geschot met ƒ1,06 per Hectare te verlagen, zoodat erin elk geval minder zal moeten worden opgebragl. Natuur- ljjk zou bjj niet daarstelling van het stoomgemaal die verlaging grooter kunnen zgnmaar niet zóó aan zienlijk als men zich dit welligt voorstelt. Immers in dit geval zal het geschot met ƒ2,56 per Hectare kun nen verminderenmakende dus slechts een verschil van 1,50 per H., bjjaldien men tot stichting besluit. Juist daarom ook achtte men het nu het meest ge schikt oogenblikwaarop een stoomgemaalzelfs nog gepaard aan eene vermindering van geschotkan in 't leven geroepen worden. Wacht men nu daarmede nog twee of meerdere jaren, dan zal het besluit tot daar stelling te zamen moeteD gaan met meerdere heffing van geschoten dat dit veel minder aangenamen klank zou hebbenmeende menlag voor de hand. Buitendien beweerde men dat er zooveel indirecte voordeelen zouden genoten worden dat de opoffering van 65 a 70 ctB. per gemet allernietigst daartegen overstaat. Immers zal men in 't najaar langer kunnen beweiden en in 't voorjaar vroeger de beesten in het veld kunnen brengen. De bouwlanden zullen vroeger kunnen bezaaid en bewied worden 't geen vooral met het oog op den vlasbouw van overgroot belang te achten is. Ook zal er door de meerdere droogte van het land minder f evaar voor bevriezen der vruchten bestaan. Veel wei- and zal tot bouwland kunnen gemaakt worden en de algemeene vruchtbaarheid zal door vermindering van de plantverwoesterhet zout, zooals dit zich hier voordoetaanmerkelijk worden bevorderd. Inderdaad zoo zeide menrusten is nn niet aangewezenrusten zou hier tot achteruitgang leiden en ae meerdere op brengst zal den belanghebbenden ongetwijfeld te veel voordeel opleveren dan dat tg zich niet later over hunne volharding ruimschoots zouden voldaan gevoelen. Tegen het denkbeeld om voorkeur te geven aan een minder krachtig stoomgemaal werd de meening geop perd, dat, hoe aanlokkelijk dit ook schgnen moge, men teleurstelling te wachten heeft en men zich er ligt over zal beklagen. Zonder dat, zooale de tegenstanders mee- nenhet de bedoeling is om alle slikken droog te malen hecht meo er vooral aan dat men den water stand ten allen tjjde zal kunnen beheerechendat bg een half werk ligt falen zou. Buitendien zou de kos tende prjjs van een dergelgk stoomtuig evenredig ge nomen veel hooger zjjn en betrekkeljjk weinig ver schil geven De kosten van exploitatie zouden, vooral met behoud dor beide molensniet veel minder be dragen terwjjl de kosten voor den te maken boezem (op ƒ30,000 geraamd) ook dezelfde big ven. De eenige bate zou dan uit bjjna niets anders, dan eenige mindere rentelast bestaan. Na deliberatie van ongeveer 2'/, uur, nam de heer Hejjse het woord om de bjjeenkomst te sluiten waarbg hg in herinnering bragt dat binnenkort de beslissing over deze zaak vallen zouen >hetzjj vóór- of tegen standers, laat onB," zoo sprak hg, »allen vertrouwen dat ieder stemmend hoofdingeland zjjne overtuiging in ge- moede volgen zal en hopen dat men later algemeen zeggen zaldat er in deze zaak een goed besluit door de Algemeene Vergadering van het Waterschap. Schouwen genomen is." Dadeljjk na de sluiting der meeting verzocht de heer J. Hoogenboom Mz. aan de aanwezige Ingelanden om zich nog niet te verwijderen maar in overweging te willen nemen of zg door hunne handteekening een adres zouden willen ondersteunen dat hg zich voorstelt aan de Algemeene Vergadering in te zenden. Spreker deed voorlezing van dit stukdat nu aan de bedoelde vergadering zal worden ingezonden. Hoe dit evenwel te rjjmcn is met de mededeeling van den heer Hejjse, bg den aanvang der bjjoenkomst gedaan is niet wel te begrypen, maar evenwel nogthans het ge schiedde zoo. TELEGRAM. 's Graveuhuge 20 September. Heden middag ten 12 ure werd de zitting der Staten- Generaal 1875/6 door Z. M. den Koning geopend met de volgende Troonrede. Wij mogen ons verheugen in eene zeer vriendschap pelijke verstandhouding met de vreemde mogendheden. De opbrengst van den oogst was goed terwgl de algemeene gezondheidstoestand zeer gunstig is. De opbrengst van 'sRjjks middelen is ruim. Z. M. betuigt zgne tevredenheid aan de zee- en landmagt. In deze zitting zal worden behandeld de eindregeling van ons Muntwezen, de wgziging der suikerbelasting en andere belastingen, waaronder het tarief van invoer. Z. M. houdt zich overtuigd van de belangstellende overweging door de Staten-Generaal van de voorstellen tot aanleg en exploitatie der Spoorwegen. Hot Hooger Onderwjjs is aan de bestaande regle menten ontwassenhet Militair Onderwjjs oisebt herziening, terwgl iedere andere tak van dat volks belang onze gestadige zorg behoeft. Tot krachtige voortzetting van ons vestingstelsel zullen gelden worden gevraagddeze regeling moet gepaard gaan met verbetering dor wetten op de militie en der schutterijen. Ook de verbetering van het Indische leger en het lot der militairen aldaar is voorbereid. De toestand van Indie is over het algemeen gunstig, 's Konings aandacht bljjft gevestigd op versterking van ons gezag aldaar en de ontwikkeling der welvaart, zoomede op de bescherming van den inlander. Hoewel de oorlog met Atjeh nog niet tot eene be vredigende uitkomst voerde, vertrouwt do Koning dat

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1