LE11KES IN TBÏIR BEIIION0 IIUliD- EN MMIMLEN. DE H'QXDEBLUKE LEIDIKG GODS 6IIII1T Korlcuieuws. Beroepen bjj de Herv. gemeente te Oosterland Dr. J. Groenewege, pred. te Bath. Volgens 't Wageningsch Weekblad waren er om streeks primo Aug. jL bjj de Herv. gem. in ons vaderland 188 vacaturensedert zijn er een 7tal bekomenals 3 door overlijden en 4 door 't nemen van ontslag of Emiritaat. Er zjjn echter 9 candidaten in dienst ge treden zoodat het getal vacante plaatsen nu 186 is. Zes van deze staan evenwel spoedig door Proponenten vervuld te worden, waardoor het getal tot 180 daalt. Hiervoor zijn nog 8 candidaten beschikbaarzoo men althans hen niet mederekent, die in 1871 en vroeger Proponent werden. In Zeeland zjjn thans 27 vacaturen bjj de 100 Herv. gemeentenals cl. Middelburg 10cl. Zierikzee 5 cl. Goes 8 en cl. Yzendijke 4, bjj 3 van welke de ge dane beroepen zijn aangenomen ahte Zierikzeete Wissekerke in N. Bevel, en te Retranchement. Gemengde berifften. Het praatachtige meisje uit de Ooststraat te B. is het metde Goessche kermis zoo tegengevallen, om dat zjj geen vrjjer heeft kunnen krjjgendat zji ge- heele dagen zit te huilen. »Welwat ben ik blij," zegt eene bakkers-dochter te Kamperland, »nu moeder zulk een mooije paraplui heeft gekocht, die ik nu aan mjjn arm kan hangen, in plaats van een vrjjermaar nu zullen ze wel gaauw op mjj afkomenom daaronder te mogen gaan als het regent." Te Hwordt iemand aangeraden als bjj beschonken is, den dominé met rust te laten, en ongeschonden te laten gaan, daar hjj anders gebannen zal wordenzooals hij vroeger te Ris gedaan. Eene dienstmeid uit de kerk straat te Biervliet moest zich wat fatsoenlijker gedragen als zjj loopt wandelendaar zjj zoo nooit zal verpast raken. »Wel! wel!" zegt eene boeren-dienstmeid onder Sint-Maartensdjik »wat ben ik toch teleurge steld gewordennu ik geen jongen kan krjjgen met achjjven, daar ik nu mjj zal moeten behelpen met een ar beider en dan is armoê troef." Eene naaister te Poortvliet wordt aangeraden, zich met de Poortvlietsche kermis wat fatsoenljjker te gedragen als zjj gedaan Reeft met de kermis te Sint-Annaland, daar dat anders maar kwade gevolgen zal hebben als er iemand t'huis komt. Twee dames te Sint-Maartensdjjk zullen met de kermis Amsterdamsche vischjes met roode baarden gaan vangen om die met de kermis te verkoopen voor veel geld, daar er wel liefhebbers voor zullen zjjn. Een horlogiemaker te N. moest des avonds zjjn deur wat beter sluitenopdat de meid des nachts ten twee ure niet uitbreekt om bjj een kanonnier te komen. Te Stavenisse wordt de meid van een winkelier aangeradenzooveel snaps niet te hebbendaar dat niet goed voor de neriDg zal zjjn. Een zoogenaamde boeren-zoon te O. wordt aangeraden, zooveel niet naar eene andere gemeente te loopen om een meisje in de fuik te krjjgendaar het hem beter zou staan om maar in zjjne gemeente te bljjvendaar er meisjes genoeg zijn die gaarne zouden willen. Eene weduwe te Yereeke is zoo verbindt dat zjj gaat trouwen, dat zjj er 'a nachts niet van kan slapen. Jahet is aan haar gelaat to zienen wordt nu aangeradenzooveel niet te babbelen van anderen die gaan trouwen. Maar Als gij uw tong niet stil kunt houwen. Dan zal Pauw u toch niet trouwen. De zoon van de Secretaris te O. verbeeld zich dat hjj zooveel meisjes kan krjjgen als hjj maar hebben wilmaar dat is zoo niethjj zal das weer maar naar de meid uit de herberg moeten gaan. Eene wagen makers-vrouw moest te K. zooveel praatjes niet hebben van twee jongens waar niets van te zeggen valt. Maar dat doet zjj zeker nog omdat zjj het zoo goed bjj haar gehad hebben Te Borssele zal eerstdaags ten tooneele gevoerd worden: Een lief kabinetje, of een tooneelspeler met een scheef gezigttreurspel met zang en aans. »Nu zal ik maar doen, zoo als er wel meer doen," zegt Maatje te Oud-Sabbinge»en zal zelf maar een vrijer vragen en gelukt dat nietdan zal ik mij maar laten verloten voor een paar kwartjes het lotdat niet te veel is voor zulk een mooi meisje als ik ben." Een wagenmaker te W. is zeer uit zjjn humenr,en zegt: geen geld is een groot verdriet, maar men moet er zich maar naar schikken. Maarten onder Sint- Maartensdjjk behoeft zoo dikwjjls niet naar Poortvliet te loopen om een dametje in de fnik zien to krjjgen. want dat zal zoo gemakkeljjk niet gaan. Ingezonden Stukken. Mynheer de Redacteur Naar aanleiding van het ingezonden stuk in uwe Nieuwsbode van Dinsdag 7 Sept. II. onderteekend *eenige Roeren uit Schouwenzoude UEd. mjj verplichten o, s. to plaatsen. ONDANK IS 'S WERELDS LOON"! Dit kwam' onwillekeurig bjj het lezen van dat stuk mij in de gedachte, (omdat m. i, miskenning op den voorgrond werd gopluatst. De Directie van Schouwen toch heeft Ingelanden niet op eigon gezag opgeroepen om ovor de zaak van het Stoomgemaal te spreken, maar is daartoe wel degeljjk op voorstel van Hoofd ingelanden overgegaan. Het beleggen dezer vergade ringen getuigt genoegzaam dat zjj doordrongen zjjn van het gewicht der zaak en in genen deele onvoorwaardeljjk willen handelen, maar eerst grondig het voor en tegen willen vernemen van belanghebbenden. Jammer maar dat er zoo weinig geijkte of weldoordachte taal is gesproken en bet geheel meer als een geldkwestie werd aangemerkt en zij zoodoende geen haarbreed door het vergaderen zijn ingelicht of vooruit gegaan. Deze vergaderingen (zegt schrjjver) worden belegd om daardoor gemakkelijker het but te bereiken. Wie toch twijfelt aan de goede bedoelingen en het helder door zicht van onzen hoog te waarderen Voorzitter van het Waterschap. ZijnEd. is toch do man niet die alleen zijn eigen gedachten eerbiedigd en blindelings zijn systeem wil doordrijven. Leeut hjj voor; de minste der Ingelanden of belanghebbenden niet een luisterend oor, om alzoo in het belang van het Waterschap te werken, waartoe hjj dag en nacht ten offer zoude geven Ook do medeleden der directie zjjn te goed met de behoeften van den polder bekend om zich in een stroom te begeven die hen in het verderf sleepte. Wordt er ook niet genoeg gewikt en gewogen voor men tot een besluit van het daar te stellen Stoom gemaal komt? Of 'zou er nog jaron over gesproken moeten worden, tot do laatste belanghebbende het bjjna onhoorbare ja heeft uitgesproken? Nu echter ligt er eene lgst tor teekening om tegen het daartestellen Stoomgemaal te stemmen, om alzoo Hoofd-lngelanden te overtuigen en te bewegen tegen het Stoomgemaal te concluderen. Maar op die ljjst vindt men reeds geteekend voor het Stoomgemaal Zou men wederom bet doel moeten missen en alzoo het Dageljjksch Bestuur met lauweren kronen Dat, moge de vrucht zijn van de betere gedachten welke in het brein van Ingelanden en belanghebbenden zjjn ontstaan. Want waarlijk, de heerschappjj van het pol derwater te kunnen overwinnen, is voorzeker een rjjke overwinning. Wat zegt het niet, om in den winter zijne gronden boven bet zomerpeil te kunnen houden, om door bevriezing rjjke vruchtbaarheid te erlangen? Hoeveel gronden zijn er niet die tot in de Lente onder water staan, zoo niet, dan toch tot in bet laatste der Lente kwellen op de koude van het te lang behouden water? Wat zjjn nu de hoofdbezwaren die geopperd zjjn anders dan over het verdwijnen van het aardgras, zoute drinkensputten, en inproductieve hooge weiden? Dat zijn de bergen waaruit het manna vloeit. Het verdwijnende aardgras zal zeer zeker door vruchtbaar klaverveld en gezond gras voor het vee worden verwis seld, welks opbrengst kan verdubbelen zoo door booi- als nagras. De drinkensputten voor het vee zullen door minder aandrang van do hooge waterstand minder zoutdeelen bevatten, dewjjl die putten welke door de lage water stand het water verliezen, in Schouwen toch geen waarde hebben, omdat er weinig plaatsen zjjn welks grondwater drinkbaar is en daarom dan ook een on doordringbare bodem vereischt is. Maar de hooge weiden, die zullen volgens geijkte opinie naar de ik wil zeggen, hare vruchtbaarheid geheel verliezen. Als dit doemvonnis hjj het daarstellen van een Stoomgemaal wordt voltrokken, zou dan zoo een kosteljjke weide verloren zijn en als inproductief daar bljjven liggen Geen bezwaren op zulk een redenering. De tjjden zjjn voorbjj dat de mensehen alleen van weiden (koemelkerij en vogelarjj) leefden. Wij zijn thans in eene eeuw, waarin zoo door ver meerdering van bevolking, uIb door algemeene kennis van meerdere behoeften, uioet gewerkt worden en waar vroeger 10 personen leefden of hunne behoeften verza melden, zijn er thans 25 in de plaats getreden, daarom dan ook zulke weiden tot Bouwland gemaakt en wat zal dan de productie zjjn Zeer veel meer dan een beste weide ooit geven kon. Waar moet het been? is do vraag van sommigen. Het antwoord hierop dunkt mh ligt gereedeljjk voor de hand. Wjj hebben thans een vrjje polder, welke onder begunstiging in weinig jaren een reservefonds heeft bjjeengebraebt van bjjna /"100.000; waren wjj Cala- miteus gebleven, een ieder rekene uit hoeveel meer lasten bij thans zou moeten betalen. Het Geschot zegt men kan onder deze omstandigheden in weerwil van een daartestellen Stoomgemaal weldra worden verminderd. Komt het Stoomgemaal tot stand, dan hooren wjj na een paar jaar werkens van dat gemaal (mits aan de eischen voldoende) geen gemaal meer, o neen, dan is het ééne juichtoon, dan ziet men de ploeg gaan waar thans de meeuw haar nest heeft en later, wanneer men al de effene kunstwegen berjjdt die thans in den winter onrjjdbaar zjjn, dan zullen de zoogenaamde geschapene gronden zeldzamer voor den bezoeker worden, maar het meest vruchtbaar bouwland en kunstweiden die algemeen© welvaart verspreiden, waardoor menigeen wordt bevredigd. Ik eindig, mijn heer de Redacteur', onder dankzegging voor de plaatsing, en met den wensch dat de nog te houden meetings en besprekingen, tot de conclusie leiden, tot het daar stellen van een Stoomgemaal in 1876. UEd. Dxo. Dienaar. Een Schouwsch Landbouwer. niirgerljjke Stainl te Zieriltzee, geboren: 4 Sept. Een zoon van M. Franken en J. van Loon. Een zoon van L. van den Boogerd en J. de Glopper. 7 dito. Een zoon van C. Majjs en D. Tuinman. 9 dito. Eene dochter van P. Meulblok en W. Karelse. 10 dito. Een zoon van A W. Stellwagen en J. W. Eenhorst. 11 dito. Een zoon van P. C. van Wezel en A. van Djjke. 13 dito. Eene dochter van J. A. Nolet en H. Kloet. Een zoon van J. Blankert en J. Verschuur. G IK w b: 8 Sopt. A. Ornée jm. en C. Verschoor, jd. C. J. van der Wervewodn. en J. H. Jansejd. A. A. van Campenhout, jm. en A. P. van Sus, jd. overleden: 4 Sept. A. C- Gasilleoud 3 m.d. H. P. Majjs, oud 10 m.d. 5 dito. M. Priester, oud 64j.wed. van A. v. Bloppoel. 6 dito. A. Bejjo, oud 10 m.z. M. Wierikxoud 3 m.d. J. Missoloud bjjna 4 m.z. 8 dito. J. L. den Dekkeroud 8 m.z. 9 dito. E. Verplauke, oud 11 w.d. 12 dito. W. Saurlandoud circa 1 jd. 13 dito. S. do Jonge, oud 5 m., z. Prjjïon «Ier Uoter on E(jcren. Zierikzee, 16 September 1875. Boter laagste koers 10,80 en hoogste koers /0,85 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeron laagste koers ƒ0,90 en hoogste koers ƒ1,00 per 25 stuks. 8TOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. September 1875. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaturd. 18 's nam. 3,30 n. Zaturd. 18'smorg. 6,30 u. Zondag 19 3,30 Zondag 19 7,— Dingsd. 21 3,30Dingsd. 21 10,30 Woensd. 22'smorg. 10,30 Woensd. 22 6,30» Dond. 23 's nam. 3,30Dond. 23 6,30 Vrjjdag 24 3,30 Vrjjdag 24 5,30 Rotourhunrteii uitgezonderd Wolfaarts- djjkscho veer tot de holft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvraent voor do eerstvolgende terugreis. £D>Wttenttcn, Getrouwd JACOB LOUIS FORTUI.TN DROOGLEEVER MARGARETHA IDA JARMAN. TnOLEN, 17 September 1875. De heer en mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVER betuigenook namens wederzjjdsche betrekkingen hunnen ImrteltlUen dun Ir voor de vele bewij zen van belangstelling bjj gelegenheid van hun huweljjk ondervonden. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, MARIA de REGT. CoLIJNSMiAAT, P, de REGT. 15 September 1875. Eenigo kennisgeving. Heden overleed onze lieveling JAKOB, in den jeugdigen leeftjjd van ruim 2 maanden. OosTERLAND, J. VAN HOEVE Az. 15 September 1875. O. de RIJKE Jd. Het behaagde den Heer van leven en dood heden namiddag ten half vier nrevan mijne zjjde weg te nemen, mjjn veel geliefden man GIL JAM BRAAM, in den ouderdom van 54 jaren en 9 maan den. Diep bedroefd staar ik hem met mjjne 7 kinderen nawaarvan de meesten helaasnog te jong zjjn hun verlies te beseffen. Moge God ook voor mjj een man der weduwen en voor mijne kinderen een vader der weezen zjjn, en mjj in Zjjnen altjjd wjjzen wil stil doen berusten. M. van GRAAFEILAND, Wed. Giuam Braam. Nieuwerkerk in Dtiiveland, den 16 September 1875. Strekkende deze tot algemeeno kennisgeving. Het behaagde den Almngtigc van mjjne zijde weg te nomen, mijn dierbare Echtgenoot CORNELlS PHILIP van tier EST, in den nog jeugdigen ouderdom van bjjna 25 jaren na een langdurig doch geduldig ljjden van 17 weken. Droevig staar ik met mjjn eenig kind, dat nog te jong is om zijn onherstelbaar veriies te beseffen, op zijn dierbaar overschot. Bubgusi-uis. Wed. C. P. van der EST. Heden overleed na een langdurig Inden onze geliefde echtgenootmoeder en behnwdmoeder MAR- TTENA den KAARINK, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Zierikzee, C. UNKEL. 17 September 1875. Kinderen en, behuwdkinderen. liËLWIJK VOOli VËEUOIMItS. WASDOM DEII WOL GETUIGSCHRIFTEN VAN ONDERSCHEIDENE BEKWAME VEEHOUDERS. door de Hollandsche en Friesche Maatschappijen van Landbouw. Onderzocht en goedge keurd door de Afd. Beem- ster c. a, der Hollandsche Maatsch van Landbouw. Op de Tentoonstelling te HOORN 1871 en te F RA NEK ER 1873. Verbeterd WASCHMIDDEL voor WOLVEE, bekend onder den naam van Thomas Bigg's beroemd Engelst-h Waschmiddel voor Schapen en Lammeren, verbeterd en voor Nederland bereid door H. A. LEMKES, Apotheker en Scheikundige, in den handel gebragt door W. «J. TUYN, Veehouder en Koopman te Edam. Prijs per Schaap of Lam, met inbegrip der verpakking enz., zeven Cents. De aflevering geschiedt in potten, inhoudende voor ÏO, IS, SO, SO, 40, SO, GO, SO en ÏOO Schapep. Grootere hoeveel heden bjj bestelling in vaten. Alle aan het Wolvee schaden toebrengende ongedierten (insecten), worden door dit verbeterde Wasch middel volkomen uitgeroeid, het verhindert zoowel hun ontstaan als bun ontwikkeling, behoedt bet Schaap of Lam voor den aanval der Vliegen die de Wormen veroorzaken, maakt de wol blank, de huid rein en zuiver en draagt door dit alles zeer veel bij tot den groei en tot de instandhouding der gezondheid van het dier. Verkrijgbaar in de Provinciën A'oord- en Zuid-Holland, Friesland en Groningen bij de bekende Agenten en voorts te Bergen-op-Zoom, bjj de Heeren VOORBEIJTEL Cie.; te Sommelsdijk, bjj den Heer A. deGRAAFF te Zieriksee, bjj den Heer C. J. van der HALEN, waar tevens de uitvoerige gebruiksaanwijzingen voorhanden znn'. Aanvraag om depot franco bij den Hoofd-Agent voor de Provinciën Zeeland en Noord-Brabant: J. van «lor HAVE A-sb. te Neuwerkerk in Duiveland. NAJAARS-ENAMEN. ''üe INSPECTEUR van het lager onderwjjs in Zeeland maakt bekend, dat de ©xM»n©i»8 ter verkrijging van acten van bekwaamheid voor school- en voor huis onderwijs in deze provincie, voor de tweede maal in dit jaar, zullen worden gehouden te Middelburg op Woeudng den üOsten October u. e. en volgende dagen. Zjj die een dezer examens wenschen afteleggen behooren zich daartoe uiterljjk vóór* cl<-n Ui»sten September e. Ir., aan te melden bjj den School opziener van bet district waarin zjj wonen, of, van buiten 'slands komende, voornemens zjjn zich te vestigen; met opgave van de acte die zjj verlangeneu met overlegging van de navolgende stukken 0. één of meer getuigschriften van hun g< 1. hunne geboorte-acteen c. de acten van bekwaamheid, die zjj reeds vroeger mogten hebben verkregen. De dag en plaats van het examen zullen later aan elk der belanghebbenden door den Schoolopziener wor den medegedeeld. Middelburg, den 4 September 1875. De Inspecteur voornoem'/, C. M. van VISVLIET De ondergeteekende berigt bjj deze, dat tjjdens zjjne afwezigheid, met de vereischte goedkeuring van het Polder-Bestuur, de heer O. ,J. KIJ N door hem is uung«>wcz«>u als den Grsoon, die hem van heden af vorvmiart in zjjne trekking van Ontvanger-Griffier van den Polder de VIER BANNBN /.V DUIVELAND. Het Hnntoor wordt gehouden op de bepaalde dagen en uren in het woonhuis Oude Haven, Wük A No. 362. Zierikzee, Jhr. J. L. de JONGE 18 September 1875. De VERKOOPING der SMEDKItlJ te Sint Maartensdijkop Douderdug; 5^3 Sopti-inbor 1875, zal geen plaats hebben. BIJ INSCHRIJVING TE PACHTEN voor den tjjd van 11 juut-, 4 H. 70 A. S5 O. TIENDVRIJ BOUW- en WEILAND (met regt van scheuring), gelegen onder de gemeente Burghtusschen den Hoogenweg en Dingenuswegen 50 A, 65 O. ROUW LAND aan Smal weg onder Burgh. Zjj die genegen zjjn bovenstaande LniMlcrjjeii, hetzij geheel hetzjj gedeelteljjk fc© plichten, moeten hunne biljetten door hen zeiven en twee solide borgen geteekendfranco inzenden vóór of" «lrn ï-5 September Ic.. ten kantore van Mr. J. A. BOLLENotaris te Rcnessebjj wien do voorwaardenwaarop de landerjjen verpacht zullen worden, tor lezing liggen. in de gemeente Haamstede TE PACHTEN op aanstaanden Mnmulna: den SO September, van 'smiddags 12 tot 2 ure, op het Slot Haamstede. TE KOOP OM DADELIJK TE AANVAARDEN: Een Boeijerschuit, groot SS ton met goerten Inventaris; te bevragen bij do Uitgevers dezes. TE koop: Een gebruikt© «Tool» nog; in goeden «taat zjjndo tweepaards ROSMOLEN met <1oreoli-, liolcel- en jneobi«lndder te bevragen bjj E. W. GIL J A M 8 EMr. Smid to Ouwerkerk. TE K OOP: Een RIEM WAG EN met LAMOEN enz. voor in de dertig gulden of in ruiling met een DRIF.L1NGW AGEN bjj CORN, de OUDE to Brijdorpe. TE koop: 1000 bossen Tarwestroo en IOO bossen GERSTE9TROO, bjj B. de WITTE te Eikerzee. TE KOOP een zwartbonte STIER oud ongeveer 6én jaarbjj IMAN HOOGENBOOM onder Zierikzee. GOEDE GEBRUIKTE RACIN E-RALEN TE KOOP, tot zeor goedkoopen prjjabjj OLIVIER Ac Co. TOT UITERST GERINGE PRIJZEN Finale Uitverkoop WEGENS L1KW1DËRING V\N ZAKEN, VAN ALLE VOOBEADIGE LAKEN, CASTOR, MOSKOWADUFFEL BEVER, VRIES, BAAI, BROEKSTOFFEN ENZ- Zierikzee. J. HOUBAER, Jr. Oude Haven, wjjk D, No. 410. Extra grove kwuliteit! IN LOOSING; de schepen VROUW COR NELIA, Capt. M. van der PLOEG en DE GOEDE INTENTIECapt. J. v. d. VELDE, voor rekening van M. F. C. de KATER. Bjj den Boekhandelaar A. J. de LOOZE te Zierikzeeis bjj inteekening te bekomen- met eeneii blinden leidsman der blinden op wegen en paden die bij niet kende, door Crlstiaan Salomon Duitseh in leven Israël itiesch Rabbjjn in Bohemenoverleden als Predikant te Mijdrecht. N. H. SPIER, Verwer, is MAANDAG cn DINGSDAG te ont bieden in het Hotel de WEERD. De goeilorpu kan men ook bezorgen bjj Mej. POLAK, Meelstraat. Zjjne ^vermaarde en zéér gezochte leerredenen, waar onder zjjne Bevestigings- en Intrée-rede, benevens de leerredenen door hem te 's Gravenhage gehouden over den 9 Roem en Gelukstaat eens Christenszullen bjj dit werk zoomede se jf-u Portret gevoegd worden. Iets tot aanbeveling van genoemd werk te zeggen, wordt geheel overbodig geacht. De Uitgave zal plaats hebben in 8 afleveringen tegen /0.30. Bjj de laatste aflevering zal het Portret «lesi @r*Iiryver*, benevens ALGEMEENEN OMSLAG worden Sociëteit: „Ons Genoegen OP ZONDAG 19 SEPTEMBER, 'h namiddags ten 4 uro. Degene die ee»» donker zwart OSJE VERMIST, oud ongeveer twee jaren, gemerkt op den regter horen met onkenbare letterskan hetzelve tegen be taling der kosten terug bekomen bjj C. v. d.. HOEK Jz. Landbouwer onder Kerkwerve. Dingsdag avond jl. is uit de Concertzaal abusiveljjk medegenomen eene zwarte TIBÉ-MANTEL, opgelegd met gitgalon en kant; men wordt beleefd verzocht deze desverkiezende tegen belooning terug te bezorgon bjj den Boekbandelaar van DISHOECK te Zierikzee. AGENTEN - BODEN WORDEN GEVRAAGD voor eene gevestigde en gunstig werkende Maatschappij van GELDELIJKE UITKEE- RTNGEN bjj ongelultken, ziekten, kneu zing en verwonditigen alsmede bjj over- ljjden. Brieven franco, onder de letters O Z, aan den Boekdrukker J. A. de LA VIETER, te Gravenhage. TERSTOND ooi» METSELAARS-KNECHT gevraagd door I. FRANKEN to Haamstede. TERSTOND bjj schipper M. de GRAAF 1 Strienham ©en KNECHT Een JON GEN benoodigd bjj den Boekban delaar de MOOIJ. Mevrouw SCHURINGA vraagt met NOVEMBER een© DIENSTBODE, die goed met de waseh kan omgaan. Met NOVEMBER te 's Hoge oon o DIENSTBODE benoodigddie goed kan lcolcen. Loon T'ö it /ÉSO. Te bevragen bij Mej. v. D. ENDE, Poststraat. Een DIENSTMEISJE benoodigd; te bevragen bjj den Boekhandelaar de MOOIJ. MET NOVEMBER eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigdadres bjj den Boekhandelaar v. DISHOECK. IJl ter©v©r«: 1)IG I OOZE Ac WAALE. Snelperadmkkerp van OCHTMAN, PÏETERSE Kt. VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2