ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5504 Zaturdag 18 September 1875» "telegrammen" Verschuilt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prpa per 3 ADVERTENTIËN 10 Cts. per regelkunnen uiterlijk tot des Maandags 52*teJaarg. is 1,30tranco per post 1,60. en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Burger-A vondschool. De COMMISSIE van toezigt op het Middelbaar On derwijs te Zierikzee maakt bekenddat het examen voor hen die wonachen toegelaten te worden op de Burger-Avondachoolzal plaats hebben op Woens dag den öOsten September e, lt. des avonds te zes ure. Zij, die zich aan dit examen wcnscben te onderwerpen, zullen zich daartoe in persoon moeten aanmelden by den Directeur der Hoogere Burgerschool alhier op den 04 of 05 Septei»»ber U. des avonds tus- echen 7 en 9 ure. Ziebikzbë, 14 September 1S75. De Commissie van toezigt voornoemd SCHNEIDERS van GR. Cretan's Hulpo n der wijzer es. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie riksee roepen bjj deze op sollicitanten naar eene opene plaats van HULPONDEK WIJZERF4S aan de openbare Meisjesschool in deze gemeente, waaraan verbonden is eene jaarwedde van ƒ500, die met IOO zal worden verhoogd, indien de benoemde in het bezit is eener acte van bekwaamheid als Hoofd onderwijzeres, of zoodra zy die zal hebben verkregen. Sollicitanten worden opgeroepen, zich onder over legging der vereiachte stukken, ten spoedigste aan te melden by den Burgemeester dezer gemeente. Zibbikzee, den 17 September 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERDïS. Drijvende Doodkisten. In Engeland heeft in de laatste dagen van July het Lagerhuis een tooneel opgeleverd, hoedanig men, ook by den vinnigsten partijstrijdaldaar niet gewoon is. Een der ledende heer Plimsollvergat zich in een oogenblik van opgewondenheid dermatedat hjj zjjne andersdenkende medeleden voor ellendelingen" of erger nog uitkreet. En de Engelsche natie 'i Zy heeft de waardigheid van het Parlement liefzy beseft, dat de beraadslagingen in Wetgevende ligchamen zich door hoffeljjkheid behooren te kenmerken maar zy koos party voor Plimsoll. Waarom? Omdat de natie diep overtuigd wasdat Plimsoll yverde voor eene goede zaakdat het regt aan zijne zjjdé wasdat hy niet uit eerzucht in het strijdperk was getredenmaar om eene eerlijke overtuiging uit te sprekenzy wist dat Plimsoll in menig boekwerkook nog onlangs in een geschriftOver Seamen met statistieke opgaven en breedvoerige toelichting de noodzakelijkheid had bepleit, dat eene wyziging moest worden gebrogt in de wet geving nopens de koopvaardijvlooten bepaaldelijk de zee-assurantie. Toen de regering hare voordragt tot herziening der wetgeving op de koopvaardijvloot had ingetrokken ontstak Plimsoll zóózeer in gramschap dat hjj onder nog meerdere hevige woordenin het volle Huis deze woorden den leden naar het hoofd slingerde: «het bloed van de ongelukkigen die op zee vergaan zullen komo op uwe hoofden Had Plimsoll ongolyk? Cijfers liegen niet en de cyfers der statistiekdoor de Times medegedeeld waren zóó welsprekenddat verdere discussie onnoodig scheen. Alleen in 1874 bedroeg het getal schepen vaD meer dun 100 tonnenvan welko aan de Board of Trade het verongelukken of vermissen werd aangegeven, 593waarvan 181 wèl en 412 niet in Lloyd's register waren geclassificeerd. In dat register waren ingeschre ven 11,569 schepen van 100 of meer tonnen waarvan 6115 wèl en 5454 niet geclassificeerd. Het verlies door allerlei oorzaken bedroeg derhalve 2.96 pet. van de geclassificeerde en 7.55 pet. van de niet geclassificeerde schepen. En nu in de eerste zes maanden van 1875? Het getal zeeschepen van 100 of meer tonnen wier veron gelukken of vermissen by de Board of trade was aan gegeven bedroeg 396waarvan 135 wèl en 261 niet in Lloyd's register waren geclassificeerd. Men kan veilig zeggen dat de niet geclassificeerde schepen dub bel zooveel gevaar loopen op zee dan de geclassificeerde en nu verlieze men daarbjj niet uit het oogdat de assurantiepremie voor niet geclassificeerde of in eene lage klasse opgenomen schepen drie- en soms vier- en vyfinaal meer bedraagt dan voor de schepen welke op Lloyd's register in do hoogste klasse zjjn ingeschreven. Men weet, welke de uitkomst is geweest van het krachtig optreden van den heer Plimsoll. In de zitting van het Lagerhuis van 28 July werd door den presi dent van de Board of trade eene bilt ingediend hou dende tijdelijke voorziening, en welke, in afwachting van eene definitieve regeling in het volgende zittingjaar, slechts voor één jaar van kracht zal blyven. Daarby wordt de bevoegdheid der Engelsche regering om door deskundigen naar de zeewaardigheid van uitgaande Britsche schepen een onderzoek te doen en daarvan het uitvaren te beletten een weinig uitgebreiden onder anderen bepaald dat een dergelijk onderzoek van regeringswege zal moeten plaats hebbenwanneer een vierde gedeelte der bemanning van het vaartuig of de voor de reis aangeworven scheepsgasten dat verlangt zonder datzooals volgens de tegenwoordig vigerende bepalingde verzoekers voor de kosten van het onder zoek in geval van zeewaardig-bevinding van het schip zouden aansprakelijk zjjn. Deze bill werd spoedig be handeld en is reeds tot wet verheven. Mon weetdat wetgevende vergaderingen veel tot stand kunnen bren gen zoo zy dit slechts ernstig willen. Ziedaar een eerste stapmaar die zeker door meer dere in bet aanstaand zittingjaar zal gevolgd worden. Disraëli zal, geprikkeld door de openbare meening (de magtigste hefboom in onzen tijd) zijn verzuim pogen in te ha,lenennaar ieder verwachtin het volgend zittingjaar eene volledige regeling voorstellen. Maar heeft Plimsoll alleen voor Engeland gesproken Geldt de zaakdie hy zoo krachtigin de vormen te heftig, verdedigde, alleen eene Engelsche zaak? Ge beuren alléén in Engeland schandelijke praktijken met onzeewaardige schepen onder Engelsche vlag gepleegd schepennaar zee gezondenhoewel het zoo goed als zeker is dat zy nooit zouden terugkoeren en waar aan dus het leven van wakkere zeelieden wordt ge waagd Is alléén in Engeland die yskoude onverschil ligheid van reederijen waarneembaar, die zich tevreden stellen met de wetenschap dat hare «drijvende dood kisten" meer dan voldoende zyn geassureerd? Het Handelsblad heeft reeds eenigen tyd geleden by ons de vraag gesteld »als de Engelsche vlag van deze schepen wordt afgerukt, welken waarborg hebben wij dandat zij niet onder andere vlag gaan varenis het niet mogelijk, dat tot schande onzer natie de Nederlandsche' vlag daar wordt in top geheschen?" Die vraag is te meer van belangomdat de Engelsche minister van buitenlandsche zaken dezer dagen in eene circulaire aan de Engelsche gezanten de ernstige aan dacht der buitenlandsche regeringen op dit onderwerp ©ngrlanfc. heeft gevestigd. De Engelsche minister wil dat de vreemde consuls in Engeland zich met de Board of Trade in verbinding zullen stollenzoodra aanstalten worden gemaakt tot ovordragt van een Britsch vaartuig onder andere vlag. De heer Disraëli verdient bijzonderen dank voor dezen stap. Door het uitvaardigen dezer circulaire toont hij te beseffen dat het hier meer dau eene zaak van Engelsche zeelieden geldtdat hot hier eene zaak der menschheid betrof; dat zij een inter nationaal karakter draagt, al schjjnt zjj niet op eene der inter nationale congressen besproken te zullen worden, welke onlangs in den Haag vergaderden. •Dryvende doodkisten" moetennaar het ons voor komt varen noch onder Engelschenoch onder eeDe andere vlag. «Dryvende doodkisten" moeten evenmin bedriegelyk worden verkocht als bedriegelyk gevernist en bestrekenzy moeten tot heil der gansche mensch heid worden a fgekeurd. Wat beeft de Nederlandsche regering op de circulaire van den heer Disraeli geantwoord Wjj weten het nietde Nederlabdsche diplomatie blyft met een slayer- gaas ovortogenonverschillig of het AtchinVene zuela do Brusaelsche conferentie of de onzeewaardig.4» schepen betreften de Nederlandsche Staats-Courant verhaalt ons trouw wat eldersin de wereld, gebeurt. Intusschen bestaat hier gevaarbij verwjjl. De Engelsche bladen deelen mededat Nederland wel willend geantwoord heeftmaar zich verscholen heeft achter het gemis eeper wet. Welwillendheid is voor zeker eene aanbevelingonze diplomatie pleegde zich altyd door welwillendheid te kenmerken. Maar er is dan meer dan aan welwillendheid behoefte. Er moet ook in oni land door onze Regering gehandeld worden, vóór het te laat is. Wij nemen gaarne uit den vreemde alles overwat onze beschavingonzen arbeidons levensgeluk kan verhoogen maar wy zouden dwaas en hoogst onverstandig handelen als wy ons niet by tjjds wapenden tegen vreemde ziektenvreemde rust verstoorders vreemde plagen en vreemde doodkisten. Is het waarheid wat men meldtdat onze wetgeving (men zal bedoelen onze wetgeving op de zeebrieven) niet toelaat de overdracht van vreemde onzeewaardige vaartuigen te verbredendan moet zoo spoedig mo- gelyk zulk eene wet worden gemaakt. Niets kostelyker dan de handelsvrijheid maar den handel kan nik/bet privilegie worden toegekend de menschelykheid met voeten te treden. Niets heiliger dan de vryheid ran personen om met elkander overeenkomsten aan te gaan maar mits die overeenkomsten niet in strjjd zyn met de openbare orde of goede zeden. Dat leert zelfs 0712e weten wy die deze wet bezitten wy zouden ons op gemis van wetsbepalingen moeten beroepen ten einde eene handelingdie voor ons zoowel een gevaar, als eene bedreiging opleverttegen to gaanWy zouden das wenschen dat het politie-toozicht op Nederlandsche zeeschepen èn in ons landèn in den vreemdedus verscherpt werddat do bescherming van Nederlandsche zeelieden en eigendommen niet tot een jjdele klank werd verlaagd! Nieuwstijdingen. ftmerifttt. Ncw-Yorlt, 27 Aug. Een-on-twintig dagen re gen, gedurende Augustus werd in het begin dezer maanu voorspeld en ik geloof, dat er wcinigo dagen 1 ontbreken om do voorspelling waarheid te maken. Zelden hebben wy zulk een afwisselenden en ongeata- j digen zomer gehadhet eerste gedeelte kenmerkte zich door dagen, waarop de thermometer 92 en 94 graden bereikte, terwyl wij sedert het midden van i Julij zeer weinige dogen genad hebben zonder hovigc I stortregens, die even hevig waren als ik ze wel gezien heb in de West-Indische eilandon tydens den mouason j (of regentyd), en reizigers, die zich in het begin van j aezen zomer beklaagden over hot gure weêr in Europa en vooinamelyk in Holland, hebben inderdaad, wat j het weêr betreft, niet veel verzuimd door hier afwezig te zijn geweest. De oogst der verschillende gewassen j heeft tot dusverre nog niet veel geledenvruchten in het bjizonder, zooals perziken en peren, komeD in I zulke ladingen por spoor naar New-York, dat het i 4 of 5 dogen geleden inoeielyk was, zelfs tot spotprjjzen koopers te vinden. Manden, één Bushel of schepel in houdende, bragten slechts 40 centen (Amerikaansch) op. Berigten van Chicago en andereplaatsen in het Westen j melden, dat het gedurende de laatste twee nachten gevroren beeft en sommige van de rcrops" vooral bet j koren daardoor geleden hebben. De aardappelenoogst belooft buitengewoon ruim te zullen zjjn. De gemid- delde opbrengst wordt (behalve uit den Staat Nevada) geraamd op 104 pCt. In die Staten die meer dan hun 1 aandeel gehad hebben van de hevige regens, wordt echter reeds melding gemaakt van talryke gevallen 1 van ziekte, hetgeen nog eene groote verandering in hot beloofde resultaat zou kunnen teweegbrengen. Koastun linopol12 Sopt. De consuls der buitenlandsche mogendheden zyn voornemens Mostar te verlaten om de hoofden der insurgenten op te zoeken en by hen de overtuiging te vestigendat zy op geene ondersteuning, noch van de buitenland sche mogendhedennoch van de Donau-vorstendom- men, kunnen rekenen; voorts om hen te bewegen, hunne grieven aan den Turkschen commissaris te on derwerpen. De Duitschede Oostenrijksche en de Italiaansche consuls zullen gezamenlyk de Oostenryksche grenzen langs reizen terwyl die van FrankrykEn geland en Rusland zich naar het hart der in opstand gekomen streken zullen hegeven. De consuls zyn voornemens Woensdag of Donderdag weder te Stolatz byeen te komenom aan Server-Bassa verslag te doen van den uitslag hunner ondernoming. Mogt die niet volkomen bevredigend zj)d dan is Server- Bassa voornemens eene proclamatie uit te vaardigen, waarin hy zal beloven dat alle gegronde grieven der insurgenten uit den weg zullen geruimd worden, indien laatstgenoemden de wapeuen nederleggen en waarin een termjjn wordt gesteld voor deze onderwerping. 13 Sept. Ten gevolge van ernstige gevechten op Maandag, Dingsdag en Woensdag, waarby de Turken geslagen werdenwordt Trebinje opnieuw door de insurgenten belegerd. Oottinjo, 14 Sept. Heden hebben op verschil lende punten hevige gevechten tusschen de Turken en de opstandelingen plaats gehad'waarin overal de Turken genoodzaakt werden terug te trekken. Inzon derheid in het Boborveld moeten de opstandelingen een groot voordeel hebben behaald. In Engeland is weder een ongeluk in een steenko lenmijn voorgevallen. In den Henry Guyput werden Zaturdagmorgen 11 mijnwerkers neergelaten. Eenige oogenblikken later werd een paard afgelaten. Toen dit niet werd losgemaakt, kreeg men kwaad vermoeden en by onderzoek bleek, dat des nachts vuur in de mijn was ontstaan, waardoor veel gassen waren ont wikkeld, die den onmiddellyken dood van al de in de mjjn afgelaten personen ten gevolge had. Zaturdagavond tegen 11 uur vroeg iemand in Londen aan een voorbygaanden jongen, hein behulp zaam te zjjn in het dragen van eenige pakken in een cab (rjjtuig). Deze voldeed daaraan, doch de onaange name lucht kwam hem zoo verdacht voor, dat hij, toon do cab wegreed, nadat er een heer en een dame waren ingestapt, er achter bleef loopen, en iedereD Soliceman dien hij zag vroeg om de cab aan te houden, aar er iets in was, dat niet in den haak scheen. Geen der agenten bechtte er gewicht aan, maar de jongen hield de cab in 't oog; verschillende straten liep bij door, totdat bij eindelyk een paar policimannen vond, die de zaak wilden onderzoeken. De cab stond voor een ledig huis stil, en de heer was bezig een der pakken uit de cab te nemen, toon de agenten hem naar den inhoud vroegen. Een ontwijkend antwoord volgde, en toen de agenten de pakken onderzochten, bleken zjj de stukken te bevatten van het lijk eener vrouw, naar gissing 30 a 40 jaren oud. De twee personen werden gevangen genomen. Do man bleek te ziju zekere Waiuright, een winkelier, die vroeger in het huis gewoond had, waar de over- bljjfselen in de cab waren geladen. Hij is iemand van\ 40 jaar, de hem vergezellende vrouw is 20 jaar oud en Day genaamd. Beiden weigerden vooralsnog eenige inlichtingen te geven, de laatste zegt, dat zjj niet wist wat in de pakken geborgen was. De misdaad moet reeds eenigen tijd geleden zjjn gepleegd, de over blijfselen verkeerden reeds in sterken staat van ont binding. De politie stelt alles in 't werk, licht over deze geheimzinnige misdaad te verkrijgen. Syttnje. Volgens do Imparcial van 8 September beeft de regter belast met het onderzoek van den moord waarvan de bisschop van Seo de Urgel beschuldigd ismet het geheele dossier de vlugt genomen en zich by de carlisten gevoegd. De bisschop zelf is naar het fort Santa Barbara by Alicante gebragt. Bjj syne ontscheping in de haven van die stad werd hy door eene talrjjke menigte op gewacht en, volgens de dagbladen, zeer slecht ont vangen. By deze gelegenheid deelen de Madridsche couranten een fragment uit eene predikatie van den bisschop medo. Het luidt Onze huichelachtige vyanden zyn zoo verdorven dat, terwyl zjj levend een schande zjjn voor de wereld, zjj ook na hun dood nog afgrjjzen inboezemen. Op het slagveld liggen zjj met het gezigt naar de aarde gekeerd on den grond aanstarende met do haren ten Berge gerezen en een gelaat geljjkend opdat, hetwelk men Satan toeschrjjft, terwyl de ljjken der Carlisten bjj na allen de armen over de borst hebben gekruist en met eene engelachtige uitdrukking naar den hemel staren." .dÜFr&ntUijft. Farjjm, 13 Sept. Do'stormen, die sedert Donderdag bjjna onafgebroken hebben gewoed, veroorzaakten aan- zienljjke schade in het departement Hérault, maar vooral in den omtrek van St.-Chinian en St.-Pone. Te St.-Pon» lis de gebeele benedenstad overstroomd. Te St.-Chinian worden 50 huiten door een waterhoos vernield. Men vond later negen ljjken en een zestigtal Sersonen worden nog vermist. De gemeenschap langs en spoorweg tusschen Narbonne en Port-Vendres is verbroken. Op den weg naar Vigan is de circulatie gestremd door een zwaar rotsblok, dat van den berg naar beneden is gestort. Dit Albi wordt van den 12 femeld, dat de Tarn plotseling tot een aanzicnljjke oogte gewassen is. De waterdam is reeds gedeeltelyk weggeslingerd en er zjjn nog meer onheilen te vreezen. Pur(j>4, 14 Sopt. Een verschrikkelijke orkaau heeft eergisteren in de Middellandscbe zee gewoed. To Cette heeft het water den spoorweg overstroomd en is bet verkeer tusschen die stad en Beziers gestremd. Uit verschillende streken van Frankryk worden berigten ontvangen aangaande stormen op Zaturdag en Zondag. Verscheidene rivieren zjjn buiten hare oevers getreden en de rjjke vlakten van Vignobles, tusschen Beziers en Narbonnezjjn overstroomd De wjjngaarden staan onder water. Vele huizen zyn vernield. 5Duitachli*nir. Paderborn14 Sept. Een vreesolijke brand is bier uitgebarsten. De vlammen sloegen Zondagna middag uit in een door onbemiddelde lieden bewoonde wyken eerst des avonds te 10 uur was men den brand meester26 huizen met schuren in het geheel 107 gebouwen, zyn in den asch gelegd. Ongeveer 300 huisgezinnen zijn van dak beroofd. Velen waren niet verzekerd de ellende is groot. Stchcrlanir. Breda, 15 Sept. Heden-voormiddag is, ter zake van landloopery, in het huis van arrest overgebragt, en ter beschikking gesteld van den beer Officier van Justitie, de persoon van B. de Lange, oud 64 jaren, geboren te Goedereede, van beroep timmerman, komende uit de gemeente Steenbergen, alwaar hy zich bjj de aldaar gevestigde rjjkspolitie vrjjwillig heeft aangemeld, teneinde opgenomen te worden in een bedelaarsgesticht. Die persoon verklaarde, dat hy, als colporteur van boeken, reeds een half jaar had rondgezworven, en, daar hij geen inteekenaren op de door hem aangeboden boekwerken kon verkrygen, zonder middel van bestaan was geraakt, terwijl hij geen kans zag om op eenigor- hande andere wijze in zjjn levensonderhoud te voorzien. Biervliet, 15 Sept. Gisteren geraakte te Drie wegen, in deze gemeente, de dienstmeid met de kleine kinderen, die vóór eenige weken bjjna verongelukten (zie een vorig nommerwedor id eon sloot, doordien het paard, dat voor het karretje liep, waarin ze zaten, van een voorbjjloopenden muilezel schrikte. Toevallig mag men het noemen voorzeker, dat weer niemand eenig letsel bekwam. Vlisusif»e:e*i15 Sept. De heer Pot, lid van den Gemeenteraadheeft in dien Raad mededeeüng gedaan van zijn voornemen om in een volgende zitting een bepaald voorstel te doen tot het oprigten van een badhotelhetzy van gemeentewegehetzjj door parti culieren onder een 10-jarige rentegarantie van de ge meente. Volgens hem zou zulk een onderneming goede vruchten opleveren daar Vlissingen als badplaats zeer de aandacht trekt van velen een schoon zee- en land- gezigt oplevertmaar tot exploitatie van een en ander behoefte heeft aan een flink hotel. Naar wij vernemen zal op Zondag 26 dezer de vergadering van aandeelhouders plaats hebben in de op te rigten Maatschappijwelke de marinewerf te "Vlissingen zal exploiteeren. Door bet bestuur van de maatscbappjj tot exploi tatie van Staatsspoorwegen is dezer dagen in overleg met de Belgische centraalspoorweg bepaalddat er voortaan regtstreeksche verbinding zal zijn tusschen Vlissingen (haven- en lokaalstation) en Brussel voor reizigers en bagage. Tot nu toe bestond deze slechts van Vlissingen tot Antwerpen. Mi<1<lvlburg, 14 Sopt. Onze Kamer van Koop handel en Fabrieken heeft heden namiddag een voor den handel alhier belangrijke zaak behandeld. In een zaakryk rapport heeft zy advies uitgebragl betreffende de inrigting van een douane-lokaal alhier. De Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen heeft zich namelyk bereid verklaard omiu verband met de aanwijzing dezer gemeente als kantoor van betaling bjj invoer langs de spoorwegenhare inedewerkiug te verleenen dat een der bergplaatsen aan den spoorweg alhier worde ingerigt voor den opslag van goederen langs deD spoorweg van buiten 'e lands hier aan te brengen of van hier te verzenden. Die bereidverklaring geschiedt echter onder voorbehouddat de koeten van inrigting dier bergplaats en van het meubeleeren ver warmen en verlichten niet voor rekening der Maat schappij komen en dat het doorloopen van wagens onder aouone-versluiting en het vervoer van goederen op vracht-, volg- of doorvoerlijsten slechts zal worden toegestaan voor wagens beladen met 5000 kilogram of voor dat gewigt de vracht betalende. De provinciale inspecteur der directe belastingen in- en uitgaande regten en accynsen is, op verzoek van den minister van Financien met Burgemeester en Wethouders alhier over bedoelde zaak in overleg ge treden en laatstgenoemden hebben het advies der Kamer van Koophandel daaromtrent ingeroepen. Dat advies luidt gunstig. De Kamer acht de inrig ting van een douane-kantoor alhier uitsluitend in het belang van den Middelburgschen handelzy beschouwt den eisch dat deze gemeente een deel der noodz&keljjke kosten zal dragen door de omstandigheden gemotiveerd, en meent dat het nut hetwelk de nieuwe inrigting voor deze gemeente kan opleveren ten volle de niet belangrijke verhooging der gemeente-uitgaven regt- vaardigt. De onkosten zullen vermoedelyk voor het meubilair slechts 100 200 bedragendie van verwarming en verlichting zullen afhankelijk zyn van het gebruik dat van het lokaal zal gemaakt worden. Het is wel te verwachten dat Burg. en Weth. alsnu overeenkomstig het advies der Kamereen voorstel aan den gemeente raad zal doen en de raad dit zal aannemendaar anders van de zaak zeker niets komen zalvooral niet daar Vlissingen eveneens als douane-plaats is aange wezen en er dus voor het Ryk geen noodzaak bestaat om nu reeds zoo digt bjj Vlissingen dergeljjke inrigting te vestigen. 16 Sept. Heden bezocht de Minister van Justitie de lokalen der Regtbank en van het Provinciaal Ge rechtshof. De Minister zal heden ook een bezoek bren gen aan Vlissingen en morgen naar 's Gravenhage te rugkeer en. Mlddelbure;, 16 Sept. Heden stond voor het Srovinciaal geregtskof in Zeeland fceregfe Adriaan itmeesteroud 66 jarenontslagen brievengaarder te Ellewoutsdykbeschuldigd dat hy, tydens hij brieven gaarder was van twee brievendie op 9 en 10 April jl. ten zynen kantore te Ellewoutsdyk in de brievenbus bezorgd warenbeiden van een postzegel van 5 cent voorziendie postzegels daarvan afgenomen en ver rangen heeft door andere die reeds eenmaal gebruikt warenzoodat hjj de eerstbedoelde postzegels heeft verduisterd. Do Procureur-generaal heeft acht getuigen in deze, zeker niet alledaagechezaak opgeroepen. De verdediging van den beschuldigde iB aan mr. F. M. C. van Deinse opgedragen. In een volgend nummer deelen wjj enkele bijzonder heden omtrent dit geding mede. Z. M. heeft verleend een pensioen van 890 aan den heer A. Gouka eervol ontslag Zierikzee17 Sept. Het Italiaansch Barkschip Due Amici, kapitein Chiappari, van Constantinopel naar Rotterdam met eene lading ljjnzaad, is eergisteren gestrand op Onrust. De lading is grootendeels geborgen en alhier aan- gebragt. Het schip is totaal wrak. Z. M. heeft benoemd tot Notaris in het arron dissement Goesstandplaats Ellewoutsdjjkde heer D. J. Schollencandidaat-notaris te Neuzen eu ter standplaats 'e-Gravenpolder, de heer L. A. Paardekooper Overman, candidaat-notaris te Heinkenszand. Z. M. heeft benoemd tot opzigter by 's Rijks kustverlichting te Kjjkduin den opzigter van maritieme werken L. E. de Weerd. Volgens hel Vaderland heeft de moeder van Jut onlangs voor den Commissaris van politie Beukman de verklaring afgelegd dat haar zoon en zjjne vrouw den moord had gepleegd met behulp van twee anderen I Bij die gelegenheid moet zjj ook namen genoemd hebben. Wegens gebrek aan manschappen zullen de mi liciens van de vesting-artilleriedie gewoonlyk voor de herhalingsoefeningen met 1 April onder de wapenen komenalenu met 1 Febr. in dienst moeten zyn. Twee jongens uit het weeshuis te Katwyk speel den Dingsdagmiddag aan het strand met eene boot. Beide knapen voor het baden geheel ontkleed, begaven zich in do sloepwelke zjj vervolgens meer van het strand trachtten te verwyderen. In den beginne gelukte hun dit niet zonder moeitetotdat eindoljjk oen oos tenwind hunevenwel wat al te veelin hunne plan nen te hulp kwam en de sloep snel van het strand deed verwjjderen. Een der jongens, nog bytjjds het gevaar bespeurende waarin zy verkeerdensprong oogenblikkelyk over boord en bereikte na veel inspan ning hot strand, De andere verdweeD met de sloep hoe langer hoe meer uit het gezigt. In een oogenblik waszooals men trouwens begrjjpen kandoor dit ongewone schouwspel geheel Katwyk op de beenter- wjjl de reddingsboot dadelijk wera in zee gelaten en een ander vaartuig de zeilen heesch. Te zamen ging men nu op de ontdekkingsreis uit, totdat eindelijs de bemanning der reddingsboot bemerkte, dat het andore vaartuig de sloopdie met het bloote oog bjjna niet meer was te herkennen meer en meer naderde, en ten laatste het geluk had den jongen van een bjjna zeke ren dood te redden en tot niet geringe bljjdschap der aan het strand verzamelde toeschouwers behouden op het drooge te brengen, Hij is daarna met zyn nog tydig aan het gevaar ontsnapte lotgenoot onder behoor lijk toezigt naar het gesticht te Katwyk binnen gevoerd Middelburg, 17 September. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft heden don brievengaarder van Ellewoutsdjjk (zie onder de Nieuwstijdingen) vrijgesproken van het hem ten laste gelegdewegens gebrék aan bewys. Heden ontstond weder een calamiteit aan het droog dok door instorting van een vioolgelukkig schjjnt het niet ernstig te zjjn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1