Z1EIIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5503 52steJaarg. Donderdag 16 September 1875. VerBcbjjnt DÏNG8DAG, DONDERDAG en ZATTJBDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterljjk tot des MaandagB, Woensdags en Vrydags voormiddags 10 tire bezorgd worden. Burger-Avondschool. De COMMISSIE van toezigt op het Middelbaar On derwas te Zierikzee maakt bekenddat bet examen voor hen die wenschen toegelaten te worden op de Burger-Avondschoolzal plaats hebben op Woerais- <lag «Ion S9sten September e. k. des avonds te zes ure. Zij, die zich aan dit examen wenschen te onderwerpen, zullen zich daartoe in persoon moeten aanmelden by den Directeur der Hoogere Burgerschool alhier op den S-A of Ö5 September Ir. des avonds tus- schen 7 en 9 ure. Zierikzee 14 September 1675. De Commissie van toezigt voornoemd, SCHNEIDERS van GR. Secretaris. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de afgetreden Wethouder Jonkheer J. L. ds JONGE, als Voorzitter van de Commissie voor de Gasfabriek en de Straatverlichting en als Onder Voorzitter van de Commissie van fabricage is vervangen door den nieuw- benoemden Wethouder Mr. J. M. ISEBBEE MOENS. Zierikzee, den 14 September 1675. De Burgemeester en Wethouders van Zierikzee v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Wat wy ons lang voorgesteld hebben, begint lang zamerhand tot vervulling te komen. De Bonapartis- tische party steekt het hoofd op en zoekt de bereiking van hare oogmerken nader te komen. Of zy daarin politiek handeltzouden wy betwijfelen. De tyd is toch nog niet rijp voor hare oogmerkea ea eeae ontij dige openbaring van hare plannen moet noodwendig tegenstand opwekken. Eigenljjk kan men er mooielyk wys uit wordenwat zy in haar schild voert en zeker is hetdat men nog geen ernstige vrees voor haar koestert, al laat de president der republiok niet na om zich krachtig te doen gelden. Dat is dezer dagen gebleken in den maatregel tegen den admiraal Roiciére genomen die voor de uiting zjjner Bonapartistische gevoelens werd gestraft. Ook de keizerljjke prins schjjnt er aan te denkendat hij nog eens een troon bin beklimmen en is zelfs wel wat ongeduldig om daar toe te komen. Hy heeft geweigerd zich met zyn neef te verstaan want hy wil alleen baas blyven. Hy heeft echter gelukkig raadslieden, die hem een weinig tem peren en die den toestand beter begrjjpon dan hy zelf. Hoe het zij, een en ander doet ziendat de Bonapar- tisten de hoop niet opgeven en ieder heeft ook al lang gewetendatwelke besluiten er genomen en welke wetten er gemaakt worden de tegenwoordige toestand in JF*rnnl<**i|I< niet blyven ban. Het is slechts eene zaak van tyd terwjjl ieder oogenblik omstandig heden kunnen voorkomendie de ontwikkeling ver haasten. De legitimisten zitten intnsschen ook niet stil. Een aantal van hen reist naar Fbrohsdorff om den graaf van Cbambord met zjjnen geboortedag geluk te wenschen. Zy zullen elkander daar het hoofd wat op hol brengen en toch niets uitwerken. Wel heeft het cloricale element tegenwoordig in Frankryk veel te beteekenen en dit maakt gemeene zaak met de legi timisten maar dit tydelyke overwicht is meest het gevolg van het streven der republikeinsche regeering om zich eenen steun te verschaffendie onmisbaar is. Als het volk zich vrjj uiten kan, is het wel zeer waar schijnlijk, dat, al verwerpt het ook de republiek, het daarom nog geen koningschap onder een fanatieken Bourbon zal willen. Men begint in Duitsohlstnrl aan de hervatting van den parlementairen stryd te denken. Allerlei plannen en wetten zyn in de maak en wachten slechts op de samenkomst der Kamersdie alsnog vertraagd wordt door de groote militaire manoeuvreswaarop nn aller aandacht gevestigd is. Dat de regeering geene andere richting volgen zal dan tot hiertoe, laat zich uit alles opmaken. Zy zal volhouden in haren stryd tegen de geestelijkheid die den baas zon willen spelen, en niet terug deinzen voor volharding op den weg dien zij nu eenmaal ingeslagen heeft. Zjj gaf er dezer dagen nog een bewijs vantoen zjj aan de schoolcom- missien eene aanschrijving richttedat de onderwyzers aan inrichtingen van middelbaar onderwijs met hunne leerlingen geen deel meer mogen nemen aan kerkcljjke procesaien. Zeer verstandig heeft de minister van eere- dienst gezegddat wel de ouders maar geenszins de onderwijzers beslissen mogen omtrent dit punt. De ultramontanen willen doen geloovendat de kroonprins op zjjne rondreis niet die sympathie vindt die men had gedacht én dat de ovatiesdie hem ge bracht wordenalleen uitgaan van de schoolkinderen en van hen die zich niet onttrekken kunnen. Van andere zjjden wordt evenwel verzekerddat de ontvangst van den vorst niets te wenschen overlaat en dat het volk alom van zjjne gehechtheid doet bljjken. In Beieren zal waarschynlyk de elericale partjj tjjdelyk het overwicht krijgen. De regeering werkt dit in de handen toonde zulks door een viertal van die party in rang te bevorderen. Waarschijnlijk zullen zij een paar leden meer in de Kamer tellen dan de libe ralen en zal de regeering alzoo by de opening van het parlement op zoodanige meerderheid kunnen rekenen. Uit JEngolaiid kregen wij niet veel nieuws. Het eenige wat meu ons bericht is, dat er landeigenaren zjjndie hunne pachters tot grondbezitters willen makeneen maatregeldie zeker in het belang van velen ia en die nog al eenige beteekenis heeft in En geland, waar men zulks van de landeigenaren niet zou gewacht hebben. In Turlijjp gaan de zaken nog niet veel vooruit. De opstand is nog verre van gedempt. Er hebben wel geene groote gevechten plaats en men bepaalt zich tot enkele schermutselingenmaar er is altijd nog meer kans dat de zaak zich uitbreidt en misschien een oorlog ook met Servië ontbrandtdan dat er spoedig een vreedzaam einde komt. Andere mogendheden schij nen dat ook zoo in te zien en de aangrenzendeu zyn daarom op hare hoede. Zoo bijv. heeft Oostenryk last gegeven geen verlof te verleenen aan de miliciens op de grenzen van Dalmatië. Aan den anderen bant wor den door sommige mogendheden pogingen aangewend om de partjjen te verzoenen. Maar zy willen wel de rust herstellenniet den toestand verbeterenzoodat hunne pogingenzoo zij al gelukkengeen waarborg geven dat de zaken op duurzamen voet zullen worden ingericht en de vrede bewaard zal blyven. ripaujo leverde in de laatste dagen ook al geen nieuws. Men wacht steeds op de operatien van het Noorderleger en hooptna de onlangs verkregen zege praal dat er meerdere overwinningen te wachten zijn, maar 't is louter eene hoopdie door niets gewettigd is. Althans de Carlisten schijnen ook na do jongste nederlaag niet te wanhopen en geven den stryd niet op. Het eenige goede dat het tegenwoordig oogenblik oplevert isaat er geen bloed vergoten wordt en bjjna zouden we zeggenbeter dat die toestand voortduurt en de partijen werkeloos tegenover elkander staan dan dat er gevochten en gemoord wordt zonder dat daardoor het einde wordt verhaast. Bjj gebrek aan politieke onderwerpenhoudt men in Rusland zich bezig met het onderwys en deelt ons de niet onbelangrijke bijzonderheid mede. dat er daar te lande een groot gebrek is aan onderwijzend personeel op de hoogere scholen. Men moet er vaak uit gebrek aan kundige mannen het onderwys opdra gen aan jongelieden die naauweljjks voor hunne taak berekend zijn. Vooral in Siberie is het gebrek aan gestudeerde personen zoo grootdat in een der grootste districten niet meer dan vijftig geneeskundigen gevon den worden. Uit schrijft men dat de bedevaarten naar Lonrdes steeds in vollen gang zyn. Gelukkig blyven zy een vreedzaam karakter dragen. Dezer dagen kwa men te Bergen in Henegouwen nonderde pelgrims aan, maar de bovolkiug trok zich de zaak weinig aan. Men schijnt er langzamerhand van de wonderen genoeg te krijgen. Nieuwstijdingen, ilcbcrlattb. Amsterdam, 13 Sept. In de Nieuwe Walen- kerk alhier werd heden het 75jarig jubileum derHoll. Maats, van Kunsten èn Wetenschappen geopend met eene feestrede van Ds. Hasebroek, waarna de plegtige uitreiking plaats had van het eeremetaal op de prijs vraag opgave en toelichting van spreuken en gezegden in de volkstaal aan den Bjjbel ontleend" welke bekroo- ning met zilver plaats had aan Ds. C. F. Zeeman pred, te Zonnemaire. Gravonhnge13 Sept. Ten vervolge op ons vorig schrijven omtrent de moordenaars van Mevr. v d. Houwen ea hare dienstbode, Jut en zjjne vrouw, Christina Goedvolkkunnen wjj thans het volgende Zooals reeds gemeld ia word de aandacht der justitie gevestigd op Jut door zyn inschrijving van 23,000 op het Grootboekdoch dit vermeerderde toen liy kort daarna trachtte zjjne herberg te Rotterdam te verkoopen. Toen werd door de Rotterdamscbe justitie andermaal eene huiszoeking gedaan en vond men be halve eene groote menigte gouden en zilveren voor werpen ook een stokje papier (alles in één koffer gepakt) dat de eigenlijke aanleiding tot do arrestatie was. Dat stukje papier bevatte een gedichtjedoor wjjlen den heer v. d. Kouwen van een der vensters in de kerk te Gouda gecopiëerdten einde het in schoonschrift (hy hield zich veel met calligraphic bezig) over te brengen. Antje Stam, de 70-jarige koopvrouw, die steeds by do verslagene aan buis kwam en zoodoende al haar goud en zilver kende, wist ook van dat briefje van «meneer zaliger"; maar de naaister nog beterdeze had 't vroeger wel eens gezien en ze herkende het dadeljjk. Hierop werden Jut en zjjn vrouw gearresteerd. Git de daarop gevolgde instructie is al dadel jjk geble ken dat do vrouw eerst eenigo dagen vóór den moord in kennis was gesteld van 't vreeselyk voornemen hetwelk haar aanstaande man reeds geruimen tjjd koesterde. Op zjjn aandrang gaf ze echter haar toe stemming. Om zeker te weten of mevrouw wel alleen met de meid thois wasmaakten ze een boodschap ze bragten er een rok. Ze schelden; de meid opende de denr. »Wie is daar?" riep movrouw van boven. »Ik, mevrouw" antwoordde de vrouw en ze gingen naar de keuken. Daar stiet Jut de meid den dolk in 't hartde vrouw was dnarbjj tegenwoordigaan de onde dame werd daarop meegedeeld dat de meid »van haar zelve" lag. Mevrouw stoof jjlings naar beneden en ook zjj viel door den moorddolk. Daarop werd alles wat men van waarde vond in een pak bijeengelegd zonder na to gaan wat er was vandaar dat het briefje van den heer van der Konwen er tasschen bleef steken en in veiligheid gebragt. Maar hoe verregaand vermetelZe bragten den buit niet dadelijk naar de moeder van Jut (die op de Ge dempte Gracht en eerst later in 't Achterom woonde) neeneerst werd hij in een koffer geborgen ten huize van een der bloedverwanten van mevr. v. d. Kouwen, bjj wie Christina Goedvolk toen diendehetzelfde fa milielid dat des daags na den moord bjj de ontdekking van de afschuwelijke misdaad het eerst de woning der verslagene binnentrad. En van daar werd hetgestolene naar 't huis van Jufs moeder vervoerd. Weldra verliet de vrouw van Jut nu baar dienst, en op 's KoniDgs verjaardag, op 19 Febr. 1873traden de moordenaars in 't buwoljjk. Jut was toen pas ruim 21 zjjn vrouw 24 jaren. Zjj stond tijdens den moord reeds moeder te worden ten derden malewant toen ze te Dordrecht als dienstbode woondehad zjj reeds tot tweemalen toe een kind het leven geschonkenbeide kinderen stierven echter en op dit oogenblik is alleen nog het laatste kindkort na den moord geborenin leven en bjj familie van de vrouw te Delft besteed. Christina Goedvolk had dus vroeger reeds een zeer onzedelijk leven geleidmaar zij noch Jut waren ooit in handea der justitie geweest. Hij had zelfs een ta- meljjk gunstig verleden achter zich. In dienst by de huzaren hier ter stedepastte hij zeer goed opdoor een val van zyn paard moest hij uit de gelederen treden en werd toen eerst te Rotterdamlater hier ter stede kellner of portier in hotels. Als kellner kreeg hij ken nis aan zyn vrouw maar toen het op trouwen aankwam en dit noodzakelijk moest gebeurenwas Jut juist buitea betrekking. Vandaar het afschuwelijk plan om zich door de onbeschrijfelijke misdaad van 13 Dec. 1872 de noodige fondsen voor 't huwelyk te verschaffen. Bij zjjne bekentenis moet Jut o. a. hebben medege deeld dat hy zich niet heeft kunnen weerhouden de begrafenis zjjner slagtoffere te volgenhjj was alleen en volgde den lijkstoet van de Bogt van Guinea tot by Eik-en-Duinen. In 't West-Einde werd bet hem akelig to moede, toen hy digt in zyn nabgheid een vrouwtje hoorde zeggen «Misschien loopen de moor denaars wel achter het Ijjk." Het (Jtr. Dagbl. deelt omtrent de wijze «waarop Jut tot bekentenis is gekomen het volgende mede, wat we slechts onder reserve overnemen Men hield voor den man verzwegen dat de vrouw bad bekend, doch toen men hem zeide gjj hebt dit en dat gedaan antwoordde hij»dat kunt gjj alleen van mijn vrouw weten, heeft zy bekend Op de toestemmende beantwoording legclo ook hjj zyn bekentenis af, die in détails strookte met hetgeen men reeds van elders wist. Wat er met al de effecten geschied iskan op dit oogenblik nog niet met zekerheid gezegd wordenop dit punt wordt de instructie nog voortgezet in Engeland en Amerika. Daarmede zjjn evenwel eenige maanden ge moeid, zoodat het wel einde van dit of het begin van het volgende jaar kan worden voordat Jut en zjjne vrouw voor het hof zullen teregtstaan. Een voorzeker merkwaardig feit isdat de vrouw van Jut na den moord als getuige voor den rechter heeft gestaan, ten einde inlichting te geven omtrent de Jong, die destijds van den moord verdacht werd. Yan eene andere zjjde wordt ons nog het volgende vermeld Eene dame, gelogeerd te 's Hage, na den moord bevreesd geworden dat ook zij aan eene geweldadige overrompeling kon zjju blootgesteld, verlangde een waker in dienst; om haar tegen dergelijke aanvallen te beveiligen. En wat is haar naderhand, zeker tot haar niet geringen schrik gebleken Dat diezelfde per soon, aan wien die bewaking werd toevertrouwd, nie mand anders was dan Jut. Deze was toen nauielyk portier in het hotel waar de dame gelogeerd was. Maastricht, 13 September. Dezer dagen werd in de Koninklyke Nederlandsche wapenfabriek van de firma Stevens alhier een mitrailleuse op verkleinde schaal vervaardigd, uitgevonden door den heer Bar, directeur dier fabriek. Dit miniatuur-moordwerktuig is prachtig afgewerkt en vervaardigd volgens hetzelfdfe systeem als dat, waarmede voor een paar maanden te dezer stede proeven zijn genomen. De door den heer Bar uitgevonden mitrailleuse welke zich bijzonder door verbeterde sluiting, gemak kelijke en eenvoudige behandeling, juist schot en groote dragt van de bestaande mitrailleuses onderscheidtie waarschynlyk bestemd een krachtige rol ter verdediging van djjken en smalle passageswjjl één geoefend ar tillerist in eene minuut 14 maal het stuk kan lossen, en dus 14 maal 24 of 336 onzer gewone puntkogels op 1500 pas in een opdringenden troep kan brengen. Het behoeft dus weinig betoog, dut een battery dier moordwerktuigen eeue verschikkelijke slagting in een opeengehoopten vjjand moet maken. Lage Zwaluwe, 9 Sept. Gisteren zou over gegaan worden tot den geregtelijken verkoop van de roerende goederen van den predikant Koeken, waarop den 28 Augustus jl. beslag gelegd was. Het eerst werd eene pendule in veiling gebragt, waarvoor de kerkvoogd Vos aanstonds ƒ900 bood. Dit was reeds meer dan de deurwaarder te eischen hadzoodat de verkoop zich tot die pendnle beperkte. 12 Sept. In deze gemeente werden op eene bevolking van p m. 1750 inwoners in het afgeloopen jaar in de verschillende herbergen ge tapt 1762 Liters wyn 7862 Liters jenever en 102391 Liters bior. In Heille waar de bevolking p. m, 500 be draagt gebruikte men geen wyndaarentegen 874 liters gene ver en 1G015 liters bier. In eene vergadering van het muziekgezelschap Aardenburgsche fanfarenwerd heden medegedeeld een schryven van den voorzitter en oprigter, den heer Gr'. Verdoorsn dat hjj om verschillende redenen voor de opgenoemde betrekking bedankte. Dewjjl de aftre dende voorzitter moeiten noch kosten ontzag om den bloei van het gezelschap te bevorderenis het zeer te betreuren dat men hem op dit besluit niet heeft kunnen doen terugkomen. Mi«hli'll)iirg, 13 Sept. Zooals men weet over leed op Nieuwjaarsdag dezes jaars de algemeen geachte vice-admiraal en oud-minister van marine Abraham Jo hannes de Smit van den Broecke. Kort. na dat overl jjden openbaarde zich by een deel tyner hoogere en lagere korpagenooten den wensch om door bet plaatsen van eon monument op het kerkhof te Oost-Souburg, waar 'g mans stoffelijk overschot aan het stille landelijke gr.if werd toovertrouwdbljjk to geven van ware sym pathie. Ook hier bleek, dat willen en kunnen één waren. Met den gepensioneerden kapit. ter zee C. J. Damme te Middelburg aan bet hoofdvormde rich eene commissie, teneinde aan het denkbeeld uitvoering te geven, en hoogere en lagere officieren, ja zelfs burgers die met den overledene in eenige betrokking hadden gestaan, brachten het bunne bjj tot de oprichting van een gedenkteekendat, even eenvoudig als het leven van den man wiens naam het aan de vergetelheid ont rukken moet, Woensdag a. s. zal worden onthuld en aan de familie overgedragen. Het laatste geschiedde met eene hartelijke toespraak van den president der commissiede heer Dammedie namens de familie met warmte en gevoel beantwoord werd. Den 27 dezer maand zal voor het prov. geregts- hof in Zeeland in hooger beroep behandeld worden de zaak van den notaris A. V. te Sas van Gent, die bjj vonnis der Goesscho regtbank van 31 July jl. is schul dig verklaard aan «misbruik van vertrouwen" en ver oordeeld tot eene maand gevangenisstrafin eenzame* opsluiting te ondergaan benevens eene geldboete van 25 en in de kosten. Het feitwaarvoor hij veroordeeld werdbestaat hierin dat by eene som van ongeveer f 170 heeft weerloos gemaakt, die hem op of omstreeks 6 July des vorigen jaars te Sas van Gent door of namens de naamlooze Vennootschap «de Zeeuwsche suikerfabriek" is ter hand gesteldom te dienen voor kosten van inschrijving en registratie eener akte van hypotheek door hem als notaris verledenwelke inschrijving hjj niet beeft laten doen. Den 21 sten September a. s. zal voor den hoogen raad der Nederlanden in behandeling komen het. beroep in cassatie van Hendrik Ringelberg, wonende in Noord- Amerika, thans in het huis van arrest, alhier, den 26 July door het provinciaal geregtsbof in Zeeland ver oordeeld tot een jaar cellulaire gevangenisstraf. Als verdediger zal voor den boogen raad optreden Jhr. Mr. E. N. de Brauw, advocaat te 's Gravenhage. Zierikzee, 14 Sept. In de gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad is benoemd tot Wethou der, in plaats van Jhr. J. L. de Jongede beer Mr. «7. M. Isebroe Aloens met 7 stemmen De heer R. Koole verkreeg 3, de heer S. G. Nauta v. d. Grijp 2 stemmen, terwijl 1 billet in blanco was. De heer Aloens heeft verklaard zijne benoeming aan te nemen. Nadat de Voorzitter den heer Moens geluk gewcnecht had met. zjjne benoeming, zegt deze daarvoor dank en betuigt 2jjne erkentelijkheid aan de leden van den Raad voor het in hem gestelde vertrouwen, daarbij zich aanbevelende in hunne welwillendheid, doch in zonderheid in die der leden van het Dag. Bestuur. De aftredende Wethouder, Jhr. J. L. de Jonge, nam daarop het woord om zjjnen dank te betuigen aan den Secretaris dezer gemeente, de ambtenaren ter Secretarie, de leden der Commissie van Fabricage en der Commissie van de Gasfabriek, alsmede aan de ambtenaren der politie voor de steeds in hunne verschillende betrek kingen ten zjjnen opzigte betoonde welwillendheid, en verzocht daarop Mr. Moens thans zjjne plaats als Wethouder in te nemen, den wenBch uitdrukkende dat bjj die betrekking zal mogen vervullen met meer vrucht dan hjj heeft gedaan, doch niet geloovende dat hy dit kan doen met meer liefde en trouw. Mr. Moens nam daarop zjjne plaat9 als Wethouder in. Z. M. heeft benoemd tot Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende de vergadering, die zal aanvangen op den derden Maandag van Sept. 1875mr. J. A. G. baron de Vos van Steenwjjklid van die Kamer. Een Hollandsch correspondent vau de Univers 1 deelt de volgende bijzonderheden mede«Een groot I aantal geestelijke iurigtingen uit Duifschland zijn reeds l naar Limburg, Noord-Brabant, Overijsel en Gelderland overgebragt, o. a. de beroemde kostschool van Non- nenwertbdoor Ursuliner nonnen bestuurddie bij Maastricht op een landgoed van den heer Regout zal worden opgerigt. Een inrigting, waar zendelingen voor China worden opgeleid, zal bjj Venlo worden gevestigd. Een klooster van Karmeliter monniken zal van Aken naar Sint-Pieter bjj Maastricht worden overgebragt. Andere Karmeliter monniken vestigen zich te Geleen bjj Sittard, waar tevens een inrigting voor liefdezusters geplaatst worden kan. De heilige bisschop van Pader- oorn, mgr. Martin, eindelijk kwam eveneens gedurende eenigen tijd in ons land een toevlugt zoeken, die hem edelmoedig door den vromen graaf d'Ansembonrg op zjjn kasteel Neubourg bjj Gulpen werd aangeboden." Vóór eenige dagen doelden wjj mede, dat op het Vreeburg te Utrecht voor een span paarden te vergeefs ƒ2000 werd geboden met zekerheid kunnen wy nu berigten, dat door dezelfde heeren, die dit bod deden en die tot de onmiddelyke omgeving van den Koning van Belgie behooren, van den heer Wessels, te Velp, een span bovenlandsche bruine paarden gekocht is voor den prjjs van ƒ3300. K<Tltui«'uwK. Te Kats is beroepen Ds. Hermanns van de Hagt sedert 11 Sept. 1870 pred. te Genemuiden. Dit is de 24e poging tot vervulling der vacature. Ds. Q. O. W. van Geytenbeekpred. te Scherpenisse, c. a. heeft het beroep naar Steenwjjk aangenomen. Beroepen te 's Heer Hendrikekinderen Ds. J. Groenen wegen pred. te Bath en Rilland. Óp het drietal te Amersfoort komt als No. 1 voor Ds. J. Kromsigtte Cortgene. Gemengde berigten. De vrouw van een boeren-knecht te Wissenkerke iB zoo verblyd dat hare buurvrouw vertrokken is, dat zy het wezen vertellen heeft bjj een kasteleinen zal nu wel goede zaken maken. Te Cortgene is ten tooneele gevoerdHet goedhartige Mietje, of de milde boerindie eene kraamvrouw heeft bezocht, doch ver- teten beeft de minne een fooitje te geven. Men zegt at dit navolging zal vinden. Eeno boeren-dockter te Sommeladyk moest zich zoo niet toeleggen op haren Pieter, want het is wel fatsoenljjk als een meisje vrjjdt, maar zjj moet het zelf niet vragen. Iemand te Sint- Arendskerke wordt aangeradenzoo niet achter stroo- pere te loopen, als hot Goessche kermis is. want hij kan zulke rappe knapen toch niet by houden, daarvoor neeft hjj te veel in den dauw geloopen. «Mjjne vrouw ljjdt soms aan eene leeljjke braking uit den mond"zei een bakker oji de K. te W. van bloed was de vraag: «Neen", zei hy, «van woorden." «Ik tart ieder, dien ik behandeld hebte zeggen of ik hem ooit verwaar loosd of elecht behandeld heb", zei doctor S. «Dat geloof ik gaarnegaf men hem ten antwoord»dc dooden spreken niet meer." Te Coljjnsplaat denkt een boeren-knecht dat hjj eene rjjke boerendochter in de fuik zal krygen. Hjj beeft het dan ook zoo mooi gemaakt, dat hjj van zjjn baas zjjn paspoort heeft ge kregen. Een rustend diaken te Sint. is zoo verblyd dat hy met zekere vrouw weer verzoend iBdat hjj er niet van kan slapen. Het is weer zoo gegaan als het gegaan is met de vrouw van een vlasbaa9 hy zocht bet weer achter de vlasstapels. Maar overigens is het een knap man in kerkelijke zaken. Eene winkeliers meid te Sint-MaartenBdyk is zoo verblyd, dat zjj weer bjj haren ouden vrjjer mag komendat zjj het overal loopt vertellenen zegt dat zy met de kermis anders geen inenech hebben zou. «Wjj hebben geen vrjjers meer noodigzeggen twee boeeen-docliters te Bigge- kerko«want wy kunnen ons met Jan ook wel be helpen." Ingo7,on<Vin Stukken. Daar wy vernomen hebben dat Donderdag a. s. de laatste voorstelling zal gegeven worden in het Cagli- ostro-Théatre, nemen wjj de vrjjheid den heer Basch in overweging te geven om op aanstaanden Vrjjdag nog eene voorstelling te geven, daar wjj vertrouwen dat hjj alsdan nog met een 4nik bezoek zal worden vereerd. ige Kunstliefhebbers. Aan de Redactie non den Zicrikzeeschen Nieuwsbode. Mynheer de Redacteur t Mag ik UEd. beleefd verzoeken een plaatsje voor het onderstaande in U eerstuitk. veel gelezen blad s. v p Ik bin oak mar lompdaerom kom ik ne joe toe iie spreekt nog al veel menschenen je bint zeker een knap mangenoeg, want as ik dair noe veel van zegge dan zou je misschien mar te groas worre. Ik zal je noe is wat van mien lompigheid vertelle, Donderdag bin ik in de stad geweest in hoarde al gauw op het plein dair de boeren untspanne: mot je oak nie gai teikene voor stoamgemael? Ik dienke in men eige dan gae 'k oakwant dat zal zeker voor de schouse boeren een groot voordeel geve en hebbe oak geteikend mar toe ik geteikend bad, vernam ik van Nol dat er geteikend was legen stoamgemael, in toe was ik in de war, want ik kon mar nie dienke dat er zulke dwaeze mensen in Schouwen binne die er tegen bintoe bin ik laeter weze kieke en ja weltoe dogt ik dat bin vast menschen van den duune, die er minder van kunne trokkemar neewel menschen nut het platte van Schouwen zoo goed als ikin toe won ik nog agter men naem zette, zoo aB er meer op de lieste stonde, vóór stoamgemael, dat vond ik beter, die hebbe dat zeker oak laeter gezienwat er boven de lieate stond, mar ik kon 't nie verandere, ik kan mar slegt schrieve en mar net mien naem zette. Menheer wat dienk je noe van die menschendat binne zeker van die soort zoo ik er wel kenneals een knap man zeit 't za regene, dan zegge die nee, die bin onplezierig om mee te werken't was te wenscben dat die menschen in een ander land woonde zoo als vroeger in 1840, toe moBten die luitjes hier gewoond hebben dan zou ze beter begriepen, wat nut en voordeel een stoomgemael zou doenae heer Badon heit Schouwen den helft verbeterd, mar as het stoomgemael komt dan is er geen tweede land van Schouwen, het zou wel jammer weze voor de krabbekwaedstekers die zulle er an verlieze, want die zal gou weg wezen, en dat wort dan 't beste gosin die duuzende gemeten noe motte men duiven maeken om boven waeter te blnuvenin daD kunne men duiven toe maeken, mit de hoogten die in de weije binne, dan gae al die slegte benaemingen weg, zoo als sehaepeweitje in 't rietweitjein dan spreken die menschen over de groote kosten, mar dat noe niks geeft Menheer, dat kan 't alleen wel betaelon as 't we zen most, in as je daer langs de weg gaet dan mot je is kieke wat een lappe er noe bloote grond is van 1t waeter af tot an de weije, in dat wort dan ook best goswel 1 :/j elle breedwant ik hebbe hoore zegge dat bet waeter noe al bienae staet zoo as het mot etae als het stoomgemael er komt. Noe Menheer ik hebbe je noe is verteld wat lompe streek ik begae hebbeik gae je noe groete -, ik mot nog eens nae bromhuus in is kieke hoe die gedeelte heeren tegenstanders van No. 18 de koppen bie een Bteke voor een volgende vergaederienge in do faam. Ren voorstander van Stoamgemael.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1