CONCERTZAAL ,-ZJERÏKZEE. L E V IT I C U S! 1865-1875. BXPEIUTIE- EN COMMISSIEHANDEL ENGELAND. MEUBILAIRE GOEDEREN. MANUFACTUREN, WOON-IWIMM ERF, FRÜI TBQDMË N, Insecfce-poetler Vicat "f Lil Si Ff WiS Ta F AN TAS (E- VERVERSCIIINGSLOKJUL cmiosTiio tuturn. BAZAR, Poststraat bij dé Kerk. mm DE PARFUMERIES, SPÉCIALITÉS DE BIJOUTERIES, 1 g S S 1 N MASTER f 1 R 1 f ftl 1 @9 ST0ÖJBÏ* CIRCUS ot PAARDENSPEL KINDER- EN FAMILIE-VOORSTELLING. Heden ontving ik het treurig bericht van het overl jjdeu van mijnen geliefden Zoon JOHANNESin den jeugdigen leeftijd van 29 jarente Rotterdam. SIN'C-Maarïmisduk, I. SNOUCK. 9 September 1875. Mede uit naam mijner kinde ren en Behuwd-kinderen. Heden ontsliep tot onze diepe droefheid, onze jongste lieveling EMILE ADRIAAN MARIOS nog slechts 4 maanden oud. ZoNNEMAIWE, J. E. de KOK. 13 September 1875. C. de KOK, van der Meer. ST It A NDGOEDEREN. AANGEBRACHT TE BRQUWERSUA VEN, DE NAVOLGENDE STRANDGOEDEREN Eene aanzienlijke partij stalen Staafjes los en in vaatjes, gemerkt HE. B. T. 4K. I. C. R. V. VI enz. F.enige stukken oud-roest Staafijzer, ongemerkt. Circa vijftien vaam Ketting bovenstaande goederen zjjn in zee roet duikertoeatel geviacht. Ken oud-roest Anker zonder stok, wegende p. m. ÏOO K.G., ongemerkt; en Een Anker met ijzeren stok, wegende p. m. IOOO K.G,gomerKt 14245—73. L. P. H. T. f0 1115. 13.11. imet circa 4L55 vaam It ETTIFV|Cïgeviacht in de Roompot. Zjjdie vermoenen daarop regt te hebben worden voor de derde mniil opgeroepen tot reclame. Brouwershaven, 10 Juljj 1875. De Burgemeester van Brouwershaven, 3. M. LOCKER de BRUIJNE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Neuzen maken bekend, dat de KERMIS aldaar dit jaar zal plaata hebben van af Maandag, <len kJÖHten tot en met Zaterdagden Ü.jsten September a. Het verrigten van gymnastische toeren met kinderen op straathet vertoonen van gevaarlijk gedierte en alle bedelarij, vermomd of openljjk, zal daarbjj worden geweerd. Neuzen den 3 September 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. van BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. K E R M I S. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Yerseke, maken bjj dezen bekend, dat de gewone jaarljjkscbe KERMI8 in die gemeente zal plaats hebben op QD en 30 September en 1, iï en 4 Octo ber aanstaande. Yerseke, 8 September 1875. W. van OEVEREN, Burgemeester. P. J. SCHOONAKKER, Secretaris. De ondergeteekenden maken bekend dat zjj door het aanknoopen van soliede relation in XL.on«!eii, Hull, en Manchester zich belasten mot het expedieeren per mailboot, van producten nit Zeeland bestemd voor de markten aldaar. Zij belasten zich met het opmaken der stukken voor de nitklaring en het aan boord brongen der goederen tegen zeer billjjke provisie. G. <le HEER en C°. Inlichtingen Expediteurs-Commissionnairs gratis te bekomeD. nabjj de Nieuwe haven9 te Vlissingen. De Notaris Mr. J, A. BOLLE, te Renesse, sfSgnm&jfflIg zal., op Woensdag den 15 Sep- )jg temher lï^T'.ï», des voormiddagsten ÈeSEüSSmt li» ure, ten verzoeke van de Erfgenamen .van den Heer JAN van DAMME, op de Hofstede door ZEd. bewoond geweestonder Haamstedeaan den Lagen Zoom, publiek presenteren te verkoopen: 5 PAARDEN van verschillend haar en leeftjjdwaaronder een SCHIMMELRIJIN van 3 jaar, 7 uitmuntende Melkkoeijen I kalfdragende VAARS, 2 driejarige OSSEN, 3 twee jarige VAARZEN, 1 tweejarige OS, 2 eenjarige VAAR ZEN en 2 eenjarige OSSEN. Voorts: Een RIEM WAGEN, 2 BOERENWAGENS, l DRIELINGWAGENl CHAIS, PERWETKAR, 3 LANDPLOEGEN, 4 EGGEN in soort, SLEPER, 2 B AKSLED EN, ZEEFTEN, ZEILEN, RIEKEN, VOR KEN en SCHOPPEN. MELKGEREEDSCHAP. Eene MESTPUT van ongeveer 120 voer, Hooi, Stroo en Hout. EN EENE PARTIJ De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Xierikzee, zal, op Vi-jjdag 17 Scp- t«miber lc.des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den heer Curator in bet Faillissement van M. ZENDIJK, aan het woonhuis van den gefail leerde in het Vischslop te Zierikzee publiek om ooutant «rel«l presenteren te verkoopen: Eene aanzienlijke party gouden en zilveren Voorwerpen alsmede eonige MEUBILAIRE- en andere Roerende Goederen. Voorts dea middags ten 12 ure, tenzelfden verzoeke in het »Hui.s van Nassau" bij M. FRANKEN te Zierikzee met daarnaast gelegen PAD, staande en gelegen in het Vi8cbslop te Zierikzee, kadaster sectie B No. 1292. En ten verzoeke van de gezamentlijke erfgenamen van ADRIAAN van den ENDE: Een HUIS en ERF, staande engelegen in de Nieuwstad te Zierikzee wjjk C, No. 439, kadaster sectie B No. 935groot 90 Centiares. TE KOOP: EEN GOED ONDERHOUDEN KOOGAARTS, groot IO tonnen, oud 11 jaren, met eotnple- ten inventaris, te bevragen bjj JOHANNES de ROOIJ, te St.-Philipsland. ONGEVEER ÏOO AREN puike KLAVERS te koop, gelegen in hot Oosterwekken, benevens lOO lio,M,n GERSTE8TROOto be vragen bjj C. J. de KOSTER, Broodbakker te Haamstede. te k o o Pi Een Schaapherdershond. bjj W. STEIN te Kapellc in Puiveland- UIT DE HAND TE KOOP: EEN ZOO GOED ALS NIEUWEN II o ndenkarn mole n. Te bov ragen franco letter B. bjj den Boekhandelaar HOUTKAMP te Dirkslund. TE koop: Een mud Vijgeperen, ook bjj het halve mud, bij H. GILJAM te Stavenisse. T. v. d. Molen Mesman <Sf Zonen Hoomkweekerpi to Boskoop, bieden zich aan tot bet leveren van alle soorten van Heesters, Rozeil, Plantsoen en OPGAANDE BOOM EN, tot aeer billijke prjjKon. „ms VEEUO UDEIIS. MUffi SET is een zeker en onschadeljjk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijdenhet toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheidik beveel hot u bijzonder aan, en geef vergoeding als het niet voldoet. Te be komen bjj A. C. DAGEVOS, J. P. van deb DOES, Meelstraat Verkoophuis Zierikzee. Gobs. HH. LANDBOUWERS. De oudergeteekendo beveelt zich aan tot het opne men van BESTELLING EN op opgeloste en ruwe PERU GUANO uit de eerete hand. -J. P. OCIITMAN, in Granen. Heeren LANDBOUWERS! De zoo gunstig bekende VLEESCHMEST, aangevoerd van Frav-bbntos in Zu'ul-Amerika, bestaan de uit afval van geslagt veegedroogd en tot poeder welke de vereischte bestanddeelen bezit voor een goede bemestingon zich aanbeveelt door l>ïl- ljjke prjj»alsmede door het gebruik in den landbouw in Bolgie en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C. te Antwerpen. Informaties bjj D. HOCKEIz. te Zonnemaire. Nieuwe Modellen zjjn lieden tfoarrlveerd. PostaVraat C 103. J. de GRAAF. Zijden- en Fantasie-Hoeden, uionwD keuze PETTEN, bjj C. HENNING, op den Dam. van W. RIDDERHOF, stuuitde op Het HAVEN PLEIN. GEDURENDE DE KERMIS VOORHANDEN: BROODJES met ZALM. WIJN. VLEESCH. BIER. PALING. COGNAC, etc. otc. HARING. -Beleefdeljjk beveelt hjj zich aan. Uw Dienaar W. RIDDERMOE De ondergeteekende maakt door deze aan de inge zetenen van Zierikzee en omstreken bekenddat hjj alhier gearriveerd is met eene flfrmite lirillante net iujcerlelif,© Loge, zjjnde bet beroemde Cagliostro Theatre van E. BA8CII, waarin zullen worden wonderbare proeveD van Physielc, Magie, Optiek en Hydrauliek. Ie afdeeling. Optiek en Physiek verbonden met het geketende Medium. 2e De Reuzen-Photograaf. 3e Agioskopische Wereldtableaux. 4e De droom van een wandelaar of de Reis- Avonturen van Baron Münchhausen, in de torberg te Epernay. 5e Chromatike Cataractapoikile. Groote feërie met fonteinen en levende beelden. Decoratie van de Gebv. BORGMANN te Berlijn. Wapenrustingen enz. van den wapenmeester van het Hof-Théatre to Hannover. Verlichting door 3 Elec- trische en 12 Drumondscho lichten enz. Alles breeder in billetton omschreven. Derde Voorstelling: Dingsakig 1-4.- September 1875. Aanvang des avonds ten £8 ure. lederen dag geheel nieuwprogramma. Het Bureau is geopend van des morgens 10 tot 's namiddags 4 ure en des avonds na 6 ure. Voor een goed BUFFET in de Tent is zorg gedragen. E. Basch. Kinderspeelgoed, luxe artikelen, welriekende Eau de Cologne en Zeepen. J. de^JONG ZIJLSTRA. ON TV A N GEN een groot assortiment PENDULES, KLOK- KENen HORLOGES, bij F. CAPELLE, Havenplein. GIJ B E LS de la 11A VE, ARTICLES DE LUXE FRANCE VERITABLE D'EAU DE COLOGNE ET D'ODEURS du Fournisseur de la Cour de S. M. la Reine des Pays Bas. Standplaats tegenover den WEd. Heer Mr. B. C. CAU. EXTRA GEËNGAGEERD en heden avond voor het eerst optreden VAN DE BEROEMDE ENGELSCIIE DANSERS welke nog nimmer te dezer stede zijn werkzaam geweest. AANVANG 8 URE. li» hot beluner der goede orde wordt men beleefVlelylc verzoekt <1© TOEG/VN GKAAIITEN voor de Soirées op Dingsdag- en Den - <ler<lug-avoud vooraf te halen. UEd. Dw. Dienaar C. den TOOM. De ondergeteekende geeft bij deze aan alle belangstellenden kennis: dat hij heeft goed Gevonden het welbekende pakhuis LEVITICUS staande op de Oude Haven, sedert 1865, op hooger bevel, als bergplaats van Steenkolen buiten gebruik gesteld, als zoodanig weêr in gebruik te nemen. Het zal bij aankomst der eerste lading plechtig worden ingewijd, bij welke gelegenheid hij de BUURTJES van dit pand uitnoodigt om daarbij tegenwoordig te zijn, ten einde getuige te wezen van die, voor hem zoo vreugdevolle heropening. Zierikzee, 13 Sept. 1875. M. F. C. de KATER. VVASSCHERIJ Coolf-iiiijff©l Botterdam. Ondergeteekende is in den loop dezer week te spre ken of te ontbieden »Hotklvan Veen" alhierhopende met vele orders vereerd te zullen worden. UEd. Dw. Dienaar, firma L. BEERENBORG. Zijden en Wollenstojfen-verver Het depftt bljjft gevestigd bij den heer F. SEPTER te Zierikzee. onder directie van de Directeurs LEONARD DASSIE. staande met hunne t«-«i f op deSchouwache Botermarkt. Nog slechts 4 Voorstellingen. Donderdag 1G September ZEKERE EN FINALE SLUITING. Aanvang den-avonds ten 8 ure. PRIJZEN DER PLAATSEN: le Kiuig /1.SÖ, *i© Knug/0,75, 3e Buiig O,SO. 10 Kaarten le Rang deuzelfden avond gangbaar voor ƒ10.—. Verkrijgbaar aan het Bureau en bij deu Boekhandelaar H. LAKENMAN. Kinderen beneden 10 jaar op den lcn Rang half geld. L>«»ii<ler«li»É»: 10 September, des namiddags ten 2 ure, PRIJZEN DER PLAATSEN: le Rang ./0,75. 2e Rang ƒ0,50. 3e Rang ƒ0,30. Ter gelegenheid der KERMIS STAANDE OP DE KERMIS ALHIER. VÉLOCIPÈDEN-CIRCUS. "Verhnzenrtgroot suceeshi Engeland. Debuitengewone bijvaldien deze CIRCUS heeft ondervonden in Amerika en in alle voorname plaatsen van Europa, vooral nu nog onlangs in Engeland, alwaar de aanzienlijkste personages hem bezochten om deel te nemen aan deze, tot dusver bier ter stede nog nooit gezieneganaeh nieuW' uitspanning doet de Directie de hoop koesterendat baar CIRCUS ook alhier dien grooten toeloop zal hebben, welke hem overal elders is mogen te beurt vallen. Deze Vëlocipëden-CirCHS in uaar een geheel nieuw systeem ingerigt. De ruime Tent is luisterrijk gedecoreerd en des avonds schitterend verlicht. De Vëlocipèden zjjn smaakvol en keurig net afgewerkt, terwijl de Directie kosten noch moeite ont ziet om het haren geëerden bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken. Voor ©en g-oed bezet Orohest is gezorgd. £3^* Opening van den CIRCUS des namiddags te 6 uren. ENTRÉE 15 Cts. Dc Directie, A. REIJNHARD en .J. KAISER. N.B. Dingndiig en Donderdag zal de CIRCUS geopend worden des morgens te 11 ure. N. l«l 17 5' kl. 15" lijst,niet De Belgische Maatschappij van algemeeue aNMurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information bij de Agenten C. van der VLIET Dz te Zierikzee, J. C. M. van RHEE, te Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. DE ZIERIKZEE8CHE C031MANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. de CRANE Jr. neemt gelden tl dépoxito. 8 dagen zicht 4 °/o I 1 maand dato 3'/, 1 maand 4'/j 3 >4 I 6 KOOPT en VERKOOPT EfleetenCou pons biiitenUuidsehe Wiissels. Sluit beleeningen en geeft gelden nit onder borgrtonlit. Het KANTOOR is geopend des voormiddags van IO tot l uur. .1. L. PINTO L.Jz., gebreveteerd Tandmeester der Vereenigde Staten van Amerika te Mddelburqzal WOENSDAG on DONDERDAG a. s. wederom to Zierikzee te spreken of te ontbieden zijn over alle Tand- en Mondge- breken, het inzetten van Kunsttanden volgens de nieuwste metbode, in het HOTEL VAN VEEN. V E R L OREN op den rjjweg tusschen Schuildebeurs en Noordwelle een zijden DAME8-PARASOLop Zaturdag 11 September j. I. Die hem terug bezorgt aan de pastorie te Renesse zal goed beloond worden. TERSTOND bjj schipper M. de GRAAF te Strienham een KNECHT benoodigd. HOTEL VAN OPPEN. Met NOVEMBER a. s. oeue KEUKENMEID benoodigd, tegen hoog loon. Ken© zlndrlUke DIENSTBODE benoodigd bjj Mej. JOPPE, in de Poststraat. In een klein burgergezin wordt TERSTOND ©en© DIENSTBODE gevraagd. Adres Uitgevers dezes. Met NOVEMBER ©en© MEID benoodigd bjj Mejufvrouw van DISHOECK. Terstond of met NOVEMBER benoodigd ©en© DIENSTBODE bij W. van HOEVE, te Sirjonsland. UIt»c©v©r»: DE UOOZK A W AALE. Snelpersdrukker^ van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2