ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5502 52steJaarg. Dingsdag 14 September 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUEDAG. De prjje per 3 maanden ie ƒ1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kruinen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Dingsdag den 14 Sep tember e. k. dos namiddags te 1 uur, op bet Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente- Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 9 September 1875. De Burgemeester, •v. (ETTERS. Zaken ter tafel te brengen Benoeming Wethouder, ter vervanging van den Heer Jhr. J. L. de Jonge. Behandeling voorstel tot wij ziging der Gemeentebegrooting 1875. euz. Nieuwstijdingen. Étgg}»t«. In het paleis te Ramleh, by Alexandria, is in den nacht van 18 op 19 Aug. jl. plotseling overleden prinses Zéneb-Hamorumdochter van den khedïv van Egype. De prinses, die zestien jaren oud was, trad eenigen tjjd geleden in den echt met prins Ibrahim- Pacha. Haar man bevond zich, tjjdens het sterfgeval, in Europa. In den avond van den dag, die op het overlijden volgde, werd het Ijjk naar Kairo vervoerd en daar ter aarde besteld ia de prachtige moskee van Rifoi. De togt daarheen uit het paleis Kasz-el-Nil was eigenaardig. Vier en twintig buffels gingen voorop, vier en twintig kameelen, beladen met allerlei levens middelen volgdensalen of waterdragers maakten deel uit van den stoetzjj gingen gebukt onder hunne volle vaten on werden gevolgd door groote wagens met al lerlei eetwarendoor godsdienstige corporationver- eenigingen van nijverheid on kunst met banierendoor beys, pachas, prinsen, en eindelyk kwam do lijkwagen, bedekt met oachemiren stoffenwaarop de diamanten der overledene lagen gespreid. Tweehonderd duizend menschen woonden de plegtigheid by na afloop waar van uitdeelingen van levensbehoeften plaats hadden zoowel aan de Arabieren als aan de vreemdelingen in Kairo woonachtig. Veertig ossen werden geslacht en hun vleesch onder de armen verdeeld. JFranferijfe, Te Jary-sur-Marnein Frankrijkheeft eene vreesselyke gebeurtenis plaats gehad. Een luchtreiziger had eene opstijging aangekondigdwaarbjj by zjjn 8jarig zoontje zou uiedenemen. Alles was voor de luchtreis gereed en de ballon lag nog aan een enkel koord vasttoen de knaapdie reeds in het bootje was geklommenop het denkbeeld kwam om alleen den togt te ondernemen. Hjj nam zjjn messneed bet koord stuk en in een oogwenk was de ballon met den jongen uit de oogen der ontstelde toeschouwers en van den wanhopigen vader verdwenen. Wat er van den knaap teregt is gekomenis nog niet bekend. ie. Eene verschrikkelijke misdaad ia Woensdag jl. te Luik gepleegd. Sedert eenige maanden leefde zekere Ferdinand Willem D.daglooneroud 35 jaren ge scheiden van zyne vrouw, Maria Josefa B., oud 29 jaren, wonende in de Florimontstraat. Woensdag was naar Luik teruggekomenhij kocht een dolkmes, waarmede hjj zich des avonds nabjj de woning zjjner echtgenoote in hinderlaag stelde. De vrouw, omstreeks 8 uren te huis komende, werd door den booswicht aangevallen die haar met zjjn wapen acht steken in de borst en in den buik toebragt. De arme vrouw viel neerzjj was dood. Eenige personen maakten zich van den ellendeling meester en bragten hem naar hot policie- bureel. Daar bekende de moordenaar zonder aarzelen zyne misdaad en verklaardedat hjj naar Luik ge komen was om zyne vrouw te dooden of met haar te verzoenenhjj voegde er bjjdat zjj dit laatste voorstel niet had willen aanvaarden. De moordenaar is een oud veroordeeldevroeger werd hij dienende bjj het 2de regiment artillerie, vervallen verklaard van den mili tairen stand. ftekeriank. '8 GrAvenhag;e, 11 Sept Het groote nieuws isdat de onlangs te Rotterdam gearresteerde kastelein Jut en zyne huisvrouw thans bekend hebben dat zjj en z jj alleen den moord op mevr. v. d. Kotnoèn en hare dienstbode hebben gepleegd. Reeds op 16 Augustus is de vrouw, door de wroe gingen van haar gewotengedrongen geworden de waarheid mede te aeelendoch de justitie hield zulks geheim om de zaak verder des te beter te kunnen onderzoeken. Woensdag jl. heeft ook Jut bekend. De volgende bjjzonderheden kuDDen wij thans mede- deelen daar het belang der justitie thans geen langer geheimhouding vordert. De verdachte en zyn vronw, die vroeger dienstbode was geweest bjj mevr. v. d. Kouwen en daar nog dik- wjjls aan huis kwamhadden plan met elkander in het huweljjk te tredendoch de noodige fondsen om een huishouden op te zetten ontbraken. Sedert geruimen tjjd was door hen het plan gevormd om zich op de wjjze, waarop dit geschied is, van de gelden en waarden van hun slagtoffer meester te maken. Eindelyk op den avond van den 13den December 1872 zijn deze aanstaande echteliedenna vooraf bjj iemand een onderrok te hebben gehaaldte zamen naar de woning aan de Bocht van Guinea gegaan. Daar gekomen, begaven zjj zich naar de keuken, waar de dienstbode door Jut werd aangevallen. Op het roepen van mevr, vd. Kouwendie zich boven bevondwie daar washeeft de aanstaande vrouw van Jut geant woord »ik ben hetzich naar boven begeven en aan mevrouw verteld dat de meid een zenuwtoeval had. Mevrouw ging op dat berigt ijlings naar beneden, en daar werd zij bet tweede slagtoffer van den dolk van Jut, dien hjj tot het plegen der misdaad vooraf te Rotterdam had gekocht. De opgaven der verdachten sluiten volkomen met hetgeen na den moord in de woning is waargenomen. Volgens hun zeggen hebben zjj en zjj alleen de daad gepleegd: Na den moord hebben zjj alle geldeneffecten en voorwerpen van geldswaardedie zy konden vinden in den medegebragten onderrok geborgen en zjjn daar mede gegaan naar de woning der moeder van Jut, bjj wie hjj inwoondewaar zjj hun buit buiten mede weten der moeder in een bist hebben verborgen. Alleen van het contante geld werd gebruik gemaakt. De moordenaars en dieven zagen de tegen andere per sonen loopende instructie kalm aan en huwden tegen of in Maartwaarna ze zich met hun buit over Enge land naar New-York begaven. Een gestolen Hollandach effect ad ƒ200 werd ver nietigd, vandaar dat noch de coupons, noch later de talon er van werd aangeboden aan het administratie kantoor, door hetwelk het was uitgegeven. De Amerikaansche obligation werden te New-York te gelde gemaaktdoch de Oostenrijksche en andere kon men daar niet aan den man brengen. Zoo ging het rusteloos echtpaar van daar eerst naai de Kaap de Goede Hoop, waar hot eenigen tjjd bleef en van daar naar Engelandwaar een paar Oosten- ryksehe effecten werden verkochtde persoon evenwel door wiens tusachenkomst dit plaats had, begreep, dat de zaak niet zuiver wasen bedreigde Jul met een aanklacht bij de politie, zoo hjj hem niet een vrjj aanzienljjk geldsbedrag uitkeerde. Daardoor angstig geworden, vernietigde de moorde naar en dief alle andere effecten en voldeed aan den gedanen eisch. Men besloot toen naar het vaderland terug te keeren te Rotterdam werden de nog in het bezit zjjnde dollars te gelde gemaakt en daarvoor ge nomen een inaehrjjving op het Grootboek der Nationale Werk. Schuld ten bedrage van ƒ23000. Jut bragt die dagen door ten huize zjjner moeder alhier; toen reeds wekte zyne houding en vooral de inschrjjviug op het Grootboek de argwaan der politie op, die hem in het verhoor nam, doch geeue reden vond" om hem te arresteren. Eene huiszoeking ten huize zjjner moeder leverde niets bjjzonders op. De aanwij zingen evenwel der Haagsche politie bragten de Rot- terdamsche op het spoor en een eu ander leidde eindelyk tot zjiné arrestatiedie door drie agenten geschiedde toen hij aan oon der gasten in zjjne herberg een ghi- bier wilde overhandigen. De Rotterdamsche justitie verdient in deze zaak allen Ipf. Omtrent den persoon van Jut vernemen wjj, dat hjj is een man van 25 of 26 jaren. Hjj is vóór het plegen van den moord kellner op het Badhuis te Scheveningen en portier in eenige hötels te 's Hage geweest. Beiden bevinden /.ich te Rotterdam in de cellulaire gevangenis. Jut, die vroeger aan zenuwtoevallen heeft geledón, verkeert na zyne bekentenis in zulk een op gewonden toestand, dat er vrees bestond dat hjj zich van kant wilde maken, waartegen dan ook maatregelen zyn genomen. Rotterrlam10 Sept. Een ontzettend huiseljjk drama is alhier voorgevalleu. Maandag nacht kreeg aldaar een echtpaar twistomdat de man dronken thui9 kwam. In wanhoop liep de vrouw haar huis uit en sprong in het water. De dronkaarddie haar gevolgd was, sprong haar na, hetzjj dan om haar te reddenhetzjj om met haar te sterven. Er kwam hulp opdagenmaar heiaasvoor de vrouw te laat zjj werd dood opgehaald. De man leefde nog en werd naar het gasthuis vervoerddoch Woensdag daarop ia ook hjj overleden. Het treurigste isdat dit echtpaardoor den drank ongelukkig geworden, vjjf kinderen achterlaat, waar van het jongste nog zeer jong is. Het is der politie alhier gelukt in de afgeloopen week 5 mannen en eene vrouw in handen te krjjgen, die sedert zeer langen tjjd een nog al winstgevende industrie dreven. Voorzien van nagemaakte gezegelde stukken gingen zjj op de kantoren en ook bjj par ticulieren coLlecteeren nu eouB ten behoeve van eenen brand die in een dorp ergens in Bohemen of Frankrjjk (Diet) had gewoed en waardoor 60 gezinnen ongelukkig waren gewordendan weder van eene overstrooming die nog in het verschiet isof wel ging de vronw der bendedie zeer schoon van uiterljjk iain het zwart gekleed als weduwe rondom aalmoezen in te za melen ten einde naar hare familie in Amerika te gaan, de wjj 1 haar man in Duitschland was overleden; ook was van den Wiener Krach ruim gebruik gemaakt om nu eens eene weduwe van een voormalig gezeten bnrger aan te bevelen dan weder oru den voormaligen gezeten burger zelf te doen ondersteunen. Op die wjjze schijnen zjj BelgiëFrankrjjkDuitschland en Engelandbenovens verschillende plaatsen van ons land met een bezoek te hebben vereerddoch thans zyn zjj onschodeljjk gemaakt en in de gelegenheid op hun gemak over het door hen gepleegde bedrog na te denkenterwjjl de aandacht van het publiek voor het vervolg op dorgelyke handelingen wordt gevestigd. Middelburg, 11 Sept. Gisteren beeft het provinciaal geregtshof in Zeeland een zeer bedroevend arrest gewezen. Drie beschuldigdenPieter Moloud 17 jarensmidsknecht te VrouwepolderTheunis Beenakkeroud 18 jarenwerkman to Biezelinge en Willem Verbekeoud 25 jarenboerenknecht te Krui- ningenwerden nameljjk schuldig verklaard aan «aan slag op de eerbaarheid eener jongedochterin het openbaar met geweld ondernomen en uitgevoerd door drie personen." Het geïncrimineerde feit had plaats in den avond van 29 Maart jl. in de herberg vbd P. Vervaet aan den openbaren weg tusschen Kapelle en Biezelinge. De 19jarige dienstbode M. J. v. R. kwam op verzoek van een ander in die herberg en werd kort daarna eerst door den eersten beschuldigde en onmiddelljjk daarop door de beide anderen gewelddadig vastgegre- Een en rondgedraaidwaarna zjj door den eersten eschuldigde op den grond werd geworpenwaartegen het meisje zich te vergeefs poogde te verzetten terwnl zjj haar muts van het hoofd verloor en haar halsdoek gescheurd werd. Een en ander werd door getuigen gezien en ter teregtzittingdie met gesloten deuren gehoudeu werd. onder eede bevestigd. De ontkenteuis der beschuldigden inogt hen niet baten. Het Hof heeft henop grond van artt. 331 en 333 van het wetboek van strafregt veroordeeldouder aanne ming van hun jeugdigen leeftyd als verzachtende om standigheid tot 183 dagen gevangenisstraf in eenzame opsluiting to ondergaan, alsmede in de kosten des noodig te verhalen bjj Ijjfsdwang. Zierilzzce13 Sept. Heden werd door een onzer stadgenooten de heer Heyseaan de kinderen der Armen- en Tusschenscboleu eene groote bljjdschap bereid. Van 2 tot 4 nre was het paardenspel der HH. Leonard Dassie door hem ten hunnen behoeve af gehuurd. Behalve door een flinke voorstelling werden de kinderen door eene aangename versnapering ver heugd. De van geluk stralende gezichtjes zal den heer Heyse zeker de beste voldoening zjjn geweest voor zjjne waarlijk edelaardige gedachte. Het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomengevestigd te Tholenheeft het koninkljjk besluit openbaar gemaaktwaarby aan allo visschors de verpligting wordt opgelegd met 1 October a. s. het rischnommer ook in bun zeil te plaatsen en wel ter grootte van 5 dicimeter, aan beide zjjden leesbaar. De arrondissements-regtbank te Breda heeft by een zeer gemotiveerd vonnis uitgemaakt, dat beetwor telen geene tiendpligtige vruchten zjjn. De Brusselsche correspondent van de Amsf. Ct. deelt het volgende medeDe Nederlandscbe Minister van financiën is bjj deurwaarders exploit opgeëischt, binnen acht dagen zestig millioen gulden te betalen aan de familie Dubois, als teruggave van de nalaten schap met de rentevan Jacques Duboisdie om streeks 1730 te Batavia is overleden. Ik heb nog niet vernomendat dit bagatelletje betaald isuwe rege ring mag dus op bare hoede wezeD. In een Zondagjl. gehouden vergadering van erfgenamen werd verklaard dat die regering onverwijld in regten zal vervolgd worden 1 Aan een brief aan zjjne ouders van een officier I geschreven to Kotta Radja, (Kraton van Atchiu) 28 Juli, ontleenea wjj het volgende »Door de goedheid van anderen ben ik a) tamelük goed ingerigtnatunrljjk niet op zyn Hollandsoh, dit I moet gy u niet voorstellengy moet rekenendat wjj te velde zyn. In nijjn kamer heb ik b. v. een baii-balidat is een bamboezen toestel om op te sla pen een oude wjjnkiet voor tafeleen waschtoestel om op te zitten enz. Wjj hebben een vrjj goede tafel, onze menage zal ons op p. m. 60 in de maand komendaar eten we driemaal daags voorvleesch boter broodrjjstgortgroenten in overvloed en fleach wjjn per dag wordt ons vou bet gouverne- j ment verstrekt. Om hier op de been te bljjven, moet men een flink glas wjjn drinken en kolossaal eten ik drink dan ook gemiddeld 1'/- a 2 flesschen wjju per dag en eet als een wolf. «Het inwendige van den Kraton ziet er nog alles behalve aaolokkeljjk uit't is een vuile boel. Wjj leggen met een 3000 A 4000 man in den Kraton. Met den gezondheidstoestand gaat het tegenwoordig uitstekender sterven gemiddeld hier maar 6 men schen per dagdat is anders dan in Februari) toen er dageljjks 30 a 50 man naar het kerkhof werden gedragen, la het hospitaal worden er thans 700 man verpleegdp. m. 2000 man zyn er verdeeld op de 36 posten, vóór en om den Kraton gelegende vjjandeljjke posten zyn op 200 a 300 van de onze gelegen zoodat op enkele dagenals de vjjand wat onrustig is, dag en nacht hooreu en zien vergaau van het schieten. In den Kraton is men tegenwoordig geheel veiliggeen vyandelyke kogel kun den Kratoq meer bereiken. «Atjeh is een magnifiek landzeer bergrjjk. Ik schat het 10 maal zoo groot als Nederland. Men moet eerbied hebben voor het volkdat zoo moedig met opoffering van het levenzyn grondgebied ver dedigd. «Wat de inzichten der regeering zjjn, weten we nog niet. Het voorstel is ingediend, om het binnenland in to rukken. Alvorens dit echter te kunnen doen moeten er nog twee geduchte sterkten worden genomen. Bidal en Ketapan Jouwadaar durven wjj nog niet aandat zal ons vele offers kosten. De generaal is met verlof naar Javawjj hopen dat bjj bjj zjjne terugkomst een paar duizend man versche troepen zal medebrengen. Het expeditieleven is zoo kwaad nietals men maar gezond blyftdoch nu eerst weet ik toch wat soldaatjespelen is. Het is verschrikkelyk wurmbovendien krioelt het hier van ratten en muskieten. Men beeft hier in den Kraton prachtige graven van de Sultans." TELEGRAM. Grnvoulmge 13 September. De Indische begrooting voor 1876 is verschenen De middelen zyn geraamd op 140 miüioen en 8 tonde uitgaven op 1291/, millioen. Bjjdrage aan Nederland 10 millioen 8 ton. Het saldo van vorige diensten is 21% millioen. Een doel daan-an wordt bestemd tot voorziening in buitengewone behoeften in Indië en Nederlandalshavenwerken Java Spoorwegen aan vulling van het materieel der Zoemagtafschaffing der alAvcrnjj op Sumatra'* Westkust, dekking der uitga ven tot voltoojjing van ons vestiugstelselenz. Alsdan rest nog circa 14 millioen uit vroegere dienstenterwjjl oen aanzienljjk saldo wordt voorzien wegens de hooge koffijprjjzen m 1875. Voor het aanstaande jaar wordt do koffijverkoop in Nederland geraamd op ƒ750000 pikols it 49 cts. Kcrlcitk'uw». Do kerkvoogden der gemeente Geervliet hebben omdat hun predikantde heer J. E. Moltzcrvoor het beroep naar Middelburg bedankt heeftdiens traktement met ƒ200 verhoogd. Ds, Bartslra pred. te Kiundert, heeft bedankt voor het beroep naar Middelburg. Beroepen te 's Heer Hendrikskinderen en te Wissen- kerke de Cand. H. van Stlins. Gemengde berlgteu. 'Men zegt dat Socrates, op de vraag van iemand, waarop hjj zoo'n furie als Xantippe getrouwd had, ten antwoord heeft gegeven»Ik heb haar tot vrouw genomenom zeker te zyn, dat, als ik met haar goed zou kunnen huishouden, ik ongetwjjfold met allerlei soort van menschen goed zou kunnen omgaan. Zeker docter heeft de opmerking gemaakt, dat de meeste neuzen een weinig (dus niet zoo erg als de toren van Pisa) scheef staan en naar links afwyken, zoodat het hieraan toe te schrjjven zal zyn, dat zy, dio overal en in alIeB hun eigen neus volden, dikwjjls van den regten weg geraken. Eene ryke weduwe te O. is zoo in haar schik als zy op een partijtje gevraagd wordt, omdat er dan veel te pimpelen valt. Men ziet dan ook aan haar Als de drank is in den man, Is de wjjsheid in de kan. Te N. kwam dezer dagen een heer een briefje brengen bjj iemand, en gaf het aan een zoontje zeggende wil je dat briefje eens aan papa geren, en vragen of ik het geld kan ontvangen «Papa hoeft het zoo druk" zeide de jongen »want hjj is bezig alles in te pakken want we gaan van nacht stilletjes weg". »Zoo ik hoor," sprak onlangs eene gehuwde vrouw te N.,»is voor de militairen den toegang in zekere herberg ver- bodeD;" »kon nu ook," zuchtte zij, «dien toegang al daar aan de gehuwde mannen verboden Worden, dan zoude voor my en vele anderen een geruster leven volgen." Te Nieuwe Tongo maken de bakkers het brood zoo best met Amerikaauschen bloem, dat het is om te builen, en die er naar tien moet beeft het zoo druk met het begrafenis-fonds, dat hy onmogelyk aan brood denken kan. Mejufvrouw Lena te Dirks- land moest zich zoo gek niet aanstellen, en lederen avond niet aan de deur staan kjjken om te zien of zjj den hulponderwijzer K. niet in de fuik kan krjjgen. Een gareelmaker te Sint-Maartensdyk wordt aan geraden de goten van zyn huurmanshuis, te brengen zooals ze geweest zyndaar hy anders zich voor de gevolgen kan wachten. Het regt is de wereld nog niet uit.' Eene zekere vrouw te Hoofdplaat moest zooveel soaps niet hebbenwant ieder weet welk een mensch zy is. Zy moest maar denken aan don ouden- jaars-avondtoen zy haar man bjjna dood vond. Ingezonden Stulflceu. Onlangs heeft in don Zierikzeeschen Nieuwsbode een vers gestaan van iemanddie behoefte had lucht te geven aan zyn dichterlijk gevoelwelk vors ten grond slag had »de aanstaande kermis;" waarin wordt ge wezen om flink kermis te vieren vóóral daar dit feest slechts éénmaal per jaar plaats heeft, en eene ferme uitspanning dan toch voor den mensch als het ware noodzakeljjk is en tevens wordt medegedeeld wat de kermis alzoo tot genot verschaftdoch er wordt niet in vermeld welk gedrag of welke houding de feest vierenden bebooren aan te nemen. Is nu de inzender van dat vers bewoner van de PoBtstraatdan weet hy er alles vanhoe er in den nacht van Zaturdag op Zondag 11. is huisgehouden l zoo niétdan constateert de ondergeteekende bewoner van de Postetraatdat dien geheelen nacbt tot 5 uur des morgens grootere en kleinere troepen volks steedB in verregaande beschonken toestand zingende allerlei gemeeue liederen en het laatst zelfs brullende als wilde beesten zich in die straat vertoond hebben en wat nog die schandalige toestand verergertis dat zelfs ouders zich uiet outzien hebben hinders met zich te nemen en die van jougsaan getuigen te doen zjjn van dat liederljjke feestvieren- Wanneer men nu toch ziethoe jaar op jaar die toestand niet verbetert maar steeds verergert en hoe telkenmale de bewoners der Poststraat bjj gelegenheid iler kermis in hun nachtrust worden gestoordbegint het toch tjjd te worden maatregelen te nemen tot verandering van dien toestanddoor b. v. in dien tjjd de herbergen en tapperjjen vroeger te doen sluiten dan nu plaats vindt, eu zoo doende dat soort van publiek, dat zich op zulk eene schandalige wjjze gedraagt minder de gelegenheid te geven zich te bedrinken. Wanneer dus op die wjj ze wordt voortgegaan heeft men het zich zelve te wytendat eindelijk strenge maatregelen zullen moeten worden genomen- X. De Zierikzeesche Kermis is wederom aangebroken en hoewel de eigenljjke duur der kennis voorbjj isbegint dezelve hier ter stede eerst danwanneer de zoogenaamde nadagen zjjn aan gebroken Wjj willen eone korte wandeling over dezelve doen en zien wat zjj ons dit jaar biedt. Aan gelegenheden om zich te amuseren ontbreekt, bet thans niet- bet wéér is prachtiger dan wjj doorgaans gewoon zjjn 't is duB slechts de kwestie of de beurs goed voorzien is eu dat wenschen wjj onzen lozers van harte toe. Laat ons eerst de Concertzaal binnentreden reeds de aanblik der zaal wekt ons op, net gedecoreerd en een goed gezelschap op de plankenGeen wonder dan ook dat de heer den Toom zyne Matineés en Soireé9 tot dusverre druk bezocht zag. Het Concert gezelschap onder directie van den heer Pickanexer van de Hoogduitsche Opera te Rotterdamwaarbjj een Engelse h balletgezelschap en Fr. Leinauer van 't The atre te Mainzwerkte daartoe uitmuntend mede, doch ook de netteflinke bediening en het wel voorziene Buffet maken het den bezoekers der Concertzaal zoo aangenaam mogeljjk. Wjj vertrouwen dan ook dat de volgende dagen dor Kermis bet bewjjB zullen leveren dat de Zaal (al is dezelve by deze gelegenheid uitge breid) te klein is om het publiek te bevatten dat van deze door den heer den Toom met groote kosten aan geboden gelegenheid om iets goeds te hoorenwil gebruik maken. Ook in het Hotel van Veen is dit jaar een flink gezelschap werkzaam onder directie van den heer Stipt. Het publiek wordt op aangename wjjze bezig gehouden door allerlei voordragten van HollandacheDaitsche en Fransche artisten terwjjl de beroemde gymnastikers de gebr. Hart en Carl Maicr van Brussel de bewonde ring van elk opwekken. Moge ook daitr de volgende dagen een druk bezoek de kosten en moeite van Mej. de Wed. van Veen belooneu. In het Burs van Nassau is dit jaar ook een Concert- gezelschap werkzaam eD wel onder directie der beeren Martron en Peers op welks programma vooral uitmunt de Kotta Radja (Kraton) Marsch. Dit gezelschapdat te Goes als elders den meesten by val verwierf, zal voorzeker ook te dezer stede een groot publiek lokken. Dit jaar biedt onze kermis nieuwigheden aan en wel in het beroemde Cagliqstro Theatre van den beer Basch en de Vélocipèden-circus De eerstgenoemde tent iB geplaatst op het Havenplein rond hetwelk dit jaar voor het eerst de kermis als het ware gecon centreerd ie. Wat de heer Basch te aanschouwen geeft, is iets nieuws en wykt geheel af van betgeen men elders te zien krjjgt. De effectendoor verlichting als anderzins te weeg gebragt zyn even verrassend als de wjjze waarop zy verkregen worden vernuftig is ter wjjl ons de toepassing der natuurkundige wetenschap op vermakelijke doch tevens bewonderingwekkeDde wjjze te aanschouwen gegeven wordt. Voegen wjj hierbjj dat de heer Basch onopnoudelyk voortgaat om in zijne voorstellingen variatie en verbetering te brengen dan meenen wy' genoeg gezegd te hebben om het publiek op te wekken bet nette en elegant ingerigte Théatre des heeren Basch met een bezoek te vereeren. In het Vélocipèden-circus wordt den liefhebbers de gelegenheid aangeboden om met dit nieuwe voertuig op verbazend snelle wjjze in een cirkei rond te draai- jen. Het groote succes dat de directie overal elders mogt ondervindenzal ook hier niet ontbreken. Niet als iets nieuwsmaar als iets degeljjks vestigen wjj ten laagte de aandacht op het Paardenspel der heeren Leonard en Dassie. Jammer dat dit Circus zoo geheel buiten de kermis geplaatst is en daarvoor de overige plaats op het Havenplein niet afgestaau is. Eene wandeling derwaarts zal zich echter niemand beklagen. De kunstverrigtingen der artisten in dit paardenspel zyn inderdaad verbazend en de reedB gevestigde naam des heeren Dassie wordt zeker gehand haafd. Noemen wij slechts de onderscheidene lucht sprongen waaronder door zes hoepelsof over vier paarden van een blaauwen stoepsteen van 8 voet lengte en l'/j voet dikte, de werkzaamheden der jonge jufVr. Eleonare en der Gymnastikers de grappen der Clowns, dan vertrouwen wjj dat ieder ons zal moeten toestem men dat hier iets te zien is, zonder bedrog, maar zuiver kunst en behendigheid. Een druk bezoek zij dan ook dit Cirque toegowenscht. En hiermede staken wjj onze wandeling over de ker mis (waar dit jaar dikke damesin tentjes althans ontbreken) onzen lezers vorder eene genoegeljjko kermis toewenschende. Een kermisklant 3>bcrt«nt(ë«(. Voorspoedig bevallen van een Meisje. M. PADMOS, geb. van Popering. Bruinissb, 9 September 1875. Bevallen van een' Koon M. STEUR—de Vrieze. Renesse, 11 September 1875. Heden overleed zacht en kalm, ons jongste dochtertje KORNELIAin den ouderdom van ruim 10 maanden. Serooskerke, M. A. P. SORBER. 9 September 1875. K. C. SORBER, van der endt. De ondergeteekenden betuigen hunnen har> toljjUpii dunk ook namens hunne kinderen, voor de vele'bewyzen van deelneming, ondervonden bjj het overlijden hunner oudste dochter HENDERIKA van SCHELVEN, Echtgenoote van den Hoer R. I. Jannette Verificateur bjj 's Rjjks Belastingen te Nieuwediej}. Brouwershaven, W. van SCHELVEN. 13 September 1875. M. van SCHELVEN—Waling.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1