landböuwsocieteit Stoomgemaal Schouwen. tT k o o p: i e k 0 o p: WAFELEN BROEDERTJES, J. PORTON ATTEST. BAZAR, Pontstraat bij de Kerk. nu a min !!111I@I1»BSb GRAAD DE PARFUMERIES, SPÉCIALITÉS DE BIJOUTERIES, JONGELINGSPETTEN MISPITfli CONSERVATIE DER OOGEN. S MITS, OOGGLAZEN ügüostm TDITTUT CIRC ÜS of PA ARDENSPEL „ON 8 GENOEGEN" GROOT CAEÉ-CONCERT. MATINEE MUSICALE. u* Heden overleedna een geduldig smartelijk lijden van drie weken tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en behuwd-kinderenmjjne hartelijk geliefde echtgenoote MAGDALENA MUSTEin deD leeftjjd van ruim 54 jaren. ZONNÏMAIfiE, A. VAN DER MEER Jz. 8 September 1875. Heden behaagde het den Heer tot mijne diepe droefheid van mijne zjjde. weg te nemenna een ge duldig ljjden van 7 maandenmjjne geliefde Echtge noote C. SCHIPPER, in den ouderdom van 29 jaar en 6 maanden mij nalatende een kind te jong om het verlies zijner moeder te beseffen. wolfaabtsdijk, J. BEK Mz. 7 September 1875. M. BEK. Strekkende deze tot eenige en algemeene ken nisgeving. Heden overleed na een smartelijk doch geduldig ljjden van 3 weken, mijn dierbare Echtgenoot JOHAN NES van der. WERFF, in den ouderdom van 64 jaren en 9 maanden Zonnemaire, Wed. JOH. van der WERFF, 9 September 1875. Geertje Bakker. Namens mijne kinderen en behuwd-kinderen. Voor de vele hartelijke bewijzen van belang stelling op den 6 dezer zoo van hier als van elders ondervonden, betuigen wjj onzen walgremeeu- den dank. Goes, P. J. de WIJS. 10 September 1875. A. de WIJS, de Vlieger. NUTSVERGADERING in het lokaal van J. Beije te Oosterland, <»i> Maandag 13 September 1875, '3 avonds om half 6 ure. Agenda: Namens 'tbestuur, Regeling leesbeurten. de Secretaris, Verslag afgevaardigde enz. J. J. ROME IJ N. VERGADERING der te NOORD WELLE, op Woensdag 15 September 1875, 's avonds om 6 '/2 uur, by J. A. Franken. Namens de Directie, de Secretaris, W. de BRUIJNE Jz. De ondergeteekenden roepen hunne MEDE-INGE LANDEN in het Waterschap SCHOUWEN op tot het bijwonen eener MEETING ter bespreking van liet Stoomgemaal op SATERDAG 18 SEPTEMBER e. k., des morgens te 11 ure, in het Hotel de WEERDMeelstraat te Zierikzee. Zierikzee, 9 September 1875. J. HOOGENBOOM Mz. M. BOLLE Lz. J. H. C. HEIJSE. OPROEPING tot reclame van STRANDGOED. Te Brouwershaven aangebracht nit zee: - Een party TI IN in schuitjes, ruim 300 stuks, gemerkt B. E Een STUK van een looden pomp, ongemerkt. Een ANKER met IJzeren ntok, zwaar p. m. 700 K. G. en circa 30 Nieter Ketting, ongemerkt. Een oud ANKEK, zonder 9tok, zwaar p. m. 500 K. C5., ongemerkt. Alles in zee op den Oostevbank gevischt. Zjj die vermeen en regt te hebben op die goederen worden voor de eerste maal opgeroepen tot reclame. Brouwershaven, den 8 September 1875. De Burgemeester van Brouwershaven J. M. LOCKER de BRUIJNE. A A NB EST EDI N G BIJ ENKELE INSCHRIJVING, van het leggen van Kranunat en der- zei ver onderhoud tot 1 Mei 1876 voor den SCHENGE-POLDER. Biljetten moeten ingeleverd zjjn vóór of op 1 1 September h. bjj den tweeden onderge- toekende, bjj wien het bestek ter inzage ligt. Het Bestuur van den SCHENGE-POLDER, J. M. KAKEBEEKE, Dijkgraaf. J. FRANSEN van de PUTTE Jr., Ontv.-Griffier. De NotariB J. SIPKES te St.-Maartens- dijk, zal, krachtens artikel 1223 van het Burgerlek Wetboekpubliek inzetten en verkoopen Een Woonhuis en Gevolgen te St.-Maartensdijkbuiten de Noordpoortingerigt tot SMEDERIJkadaster sectie G, Nos. 620, 723, 724, bewoond door G. C. BOUMAN. De INZET geschiedt in de Herberg van Noom, op Donderdag 16 September 1875 en de VERKOOP in de Herberg van Hage op Donderdag S3 September 1875 beiden 'a avonds om 7 uren. Aanvaarden 1 November De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse zalten verzoeke van JAN NA DAMBRUINEWed. J. L. var der Linden te Renesse in het begin van de maand October, op nader te bepalen dag en uur in de herberg van Kappers aldaar PUBLIEK VERKOOPEN s li woiililip SCHUUR en TUIN STAANDE IN DEN RING VAN HET DORP RENESSE. TE KOOP door verandering:: Een STROOSNIJDER, bij W. M. FRIDERICHS, «Laatste Stuiver" by Tholen. T JE HUUR: 3 B. 75 R. 13 E. (9 gemeten) NAGRAS, te bevragen bij J. L. v. d. WERVE te Nieuwerkerk in Schouwen, by wien gelegenheid bestaat tot het weiden van VEE. ONGEVEER A O O AKEN puike KLAVERS te hoop, gelegen in het Oosterwekkente bevragen by C. J. de KOSTER, Broodbakker te Haamstede. bij IZAK MOERMOND te Noordgouwe, 250 bossen Tarwe- Stroo en 75 Kojïiï« GLUIJEN. Ruim 1200 slokdoorne Musterd en eenige ELZEN MUSTERD; te bevragen bij L. HOGERLAND te Renesse. BESTELLINGEN op zuivere DIKKOPTARWE,en Duitsohe WINTERGEKST [koude) worden aangenomen door A. J. HOOZEte Geersdijk. 1111 .HURON'S van af 14,00. Z,™B J. de GRAAF. RUIME KEU Z in alle soorten van Barometers en Thermometers, waarvan de deugdzaamheid door rnjj wordt geguran- deerd. Hy staat er 2 jaar voor in, alsmede PAKA- PLUIES en BRILLEN, repareert alle voornoemde artikelen, tegen billijke prijzen. UEd. Dus. Dienaar, Nieuwe Haven, D 199. F». A. WIEIfIKX, Fabrikant in Barometers enz. Bordeaux- en Rijnwijnen, BOURGOGNE, (MMPIGXE, te verkrijgen bjj JT. J. van UT JE. De ondergeteekendestaande met zjjn F] welingerigt WAFELKRAAM *1 aan de Kraan alhier, beveelt zich beleef- B doljjk aan tot het leveren vuu een zindelyke en accurate bediening belovende. F. van BEZOOUEN. maakt aan het geëerde pnbliekzoo binnen als buiten deze gemeente bekenddat hjj met zyne welingerigto Wafel-, Broeder-en Ver- verschingskraain met 6 apartementen is geplaatst aan het Kraanplein. Hjj hoopt met oen talrijk bezoek vereerd te worden. BESTELLINGEN worden ten spoedigste bezorgd. De ondergeteekende maakt aan zijne go- eerde begunstigers bekenddat hjj gedurendo de Kermis alhier met zjjne kraain geplaatst is op het Havenplein, achter de tent van den Heer Basch. Hy is raim voorzien van ParapluiesParasols en WANDELSTOKKEN. Hjj boveelt zich beleefdelijk in UEds. gunst aan. UEd. Dw Dienaar, U. DENEVERS. N. B. Door het gevorderd saizoen EN-TOUS* CAS en PARASOLS tot fabrieksprijzen. ~è~ïöiïï ïWllbb" maakt het geëerde publiek bekenddat hij alhier weder gearriveerd is met een groot assortiment van fijne KngelSt-he gewnnrborgde STA AL WERKEN, als SCHEER-BROOD- en TAFELMESSENTRAN- CHI8, SCHAREN, VORKEN, LEPELS, VERRE- en TOONEELKIJKERS en BRILLEN, STEREOSCOPEN met PLATEN en ALBUMS met MUZIEKPARFU- MERIËN, PORTEFEUILLES, PORTEMONNAIES en BIJOUTERIËN, MEERSCHUIMEN TABAKS- en SIGA- RENPIJPEN REVOLVERS alsmede eene groote voor raad Aoliterlnad JAGTGEWEREN, lste kwaliteitenz. enz. Staande met zjjn Kraam aan het Havenplein. W. J. LAUWERS, Gezichtkundige en Brillenslijper voorheen te Rotterdamthan3te HOORN, bericht zynen geëerden begunstigers van Zierikzee en omstreken dat hjjevenals het vorige jaarmet zjjn welingerichte BRILLEN- on OPTISCIIE1MTRUPNTEMRUM, op de kermis gearriveerd isStandplaats Havenplein tegenover het buis van den WelEd. Heer R. KOOLE hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Een nette Salon tot bet bezigtigen der Brillen enz. is steed9 in gereedheid. Hij is tevens van heden af tot en met Vrijdag 17 September dageljjks aan huis te ontbieden of aan de Kraam te spreken. Attentie s. v. p. De ondergeteekendepraktiseerend Genees-, Heel- en Verloskundige te Hoorn certificeertdat hij sinds eenige jaren van den heer W. J. LAUWERS, Gezicht- kundige en Optische Instrumentenmaker te Rotterdam Brillen heeft gebruiktdie alleszins aan het doel beantwoorden zoodat hij ZEd. gerust ban recomman- deeren «Is* ervaren GeaiohtUnmlige Hoorn, 22 October 1869. (Was get.) C. H. de VRIES. Kinderspeelgoed, luxe artikelen, welriekende Eau de Cologne en Zeepen. J. de JONG ZIJLSTRA. Singers familie, Medium en Hand-Machines, Saxonia, Howe, Washington en Victoria prijzen. Deugdelykheid omniddelyk uit de beste fabrieken tegen ei viel e wordt geguarandeerd. Onderrigt gratis. Alsmede fijne Maeliine-Olie per kleine flacon 30, groote 50 CtMaclüne- Nnnlilen. per stuk 10 Ct., per dozjjn ƒ1, Muehine-Scliaart jes a 40 Ct. etc Pos'tstraat Wijk C103. J. de GRAAF. GIJ BELS de la HA Y E, ARTICLES DE LUXE FRANCE, VERITABLE D'EAU DE COLOGNE ET D'ODEURS du Fournisseur de la Cour de S. M. la Reine des Pays Bas. Standplaats tegeuovei* den WEd. Heer Mr. B. C. O AU. Voor den werkenden stand. GROOTE VOORRAAD wan af AO Ct. v a n af 70 O t. J. de GRAAF. 16559 14de lijst. NIET. geëxamineerd Gezichtkundige, sinds 54 jaren in het Rjjk bekend als Opticus en daarvoor vereerd zjjnde met Diploma's van Geneeskundige Commission uit de provinciêu Zeeland, Gelderland, Noord-Holland, Noord- Brabant en Groningen. Hy is voorzien van eene fraaie collectie GESLEPEN voor zwakke oogen, byzienden en die van de katarakt geopereerde gezichten. Hjj geeft volgens stjjl zoo een doelmatigen Bril die het meest voor het gezicht geschikt ib, cn belooft diegene, welke het weldadig licht wen- schen te bljjven genieten, behulpzaam te zjjn, waarover heeren deskundigen getuigenis kunnen geven. Hjj is ten allen t jjde bereid zjjne glazen, evenals zjjne kunde, aan een deskundig onderzoek te onderwerpen. Belovende eene prompte en civiele bediening. Te ontbieden op de Oude Haven, nabjj het Hötel van Veen. De ondergeteekende maakt door deze aan de inge zetenen van Zierikzee en omstreken bekenddat hy alhier gearriveerd is met eene groote brillnnte uet Ingeriehte zjjnde het beroemde Cagliostro Théalre van E. BASCH, waarin gegeven zullen worden wonderbare proovcD van Physiek, Magie, Optiek en Hydrauliek. Ie afdeeling. Optiek en Physiek verbonden met het geketende Medium, èe De Heuzen-Photograaf. 3e Agioskopische Wereldtableaux. 4e Dr. FAUST, Optische Geesten-Panto mime, Élegie opgeluisterd door kunstige optische voorstellingen. 5e Het Rozenfeest onder do regeering van Lodewijk -XIH te Salency met tableaux vivants en belvedère van levende beelden. Decoratie van de Gebr. BORGMANN te Berljjn. Wapenrustingen enz. van den wapenmeester van het Eof-Théatre te Hannover. Verlichting door 3 Elec- trische en 12 Drumondsche lichten enz. Alles breeder in billetten omschreven. Eerste Voorstelling: Zaturilng 11 September 1875. Aanvang des avonds ten £8 «re. lederen dag geheel nieuw programma. Het Bureau is geopend van des morgens 10 tot 's namiddags 4 ure en des avonds na 6 ure. Voor een goed BUFFET in de Tent is zorg gedragen. E. Basch. onder directie van de Directeurs LEONARD DASSIE. staande met hunne ronde tont op deSchouwsche Botermarkt. Bredasche Verloting. Op onderstaande nummers zjjn o. a. prijzen gevallen 2819 3553 28813114 3863 44214158 588659556435. De Trekkinglyst ligt ter inzage bjj S. OCIITMAN, Jz. Ter gelegenheid der KERMIS STAANDE OP DE KERMIS ALHIER. VÉL O C1PÈDEN- CIRCUS. Verbazendgrootsuccesiu Engeland. De buitengewone by val, dien deze CIRCUS heeft ondervonden in Amerika en in alle voorname plaatsen van Europa, vooral nu nog onlangs in Engeland, alwaar de aanzienlijkste personages hem bezochten om deel te nemen aan deze, tot dusver hier ter stede nog nooit gezienegansch nieuw uitspanning doet de Directie de hoop koesterendat haar CIRCUS ook alhier dien grooten toeloop zal hebben, welke hem overal elders is mogen te beurt valleD. Deze Vëlocipèden-Circus in naar een geheel nieuw systeem ingerigt. De ruime Tent is luisterrijk gedecoreerd en des avonds schitterend verlicht. De Vélocipèden zijn smaakvol en keurig net afgewerkt, terwjjl de Directie kosten noch moeite, ont ziet om het haren geëerden bezoekers zoo aangenaam mogelyk te maken. Voor oen goed bezet Or chest is gezorgd. JCS» Opening van den CIRCUS des namiddags te 6 uren. ENTRÉE 15 Cts. De Directie, A. REIJNHARD e» J. KAISER. N.B. Des Zatordiigs, Dirigsdags en Donderdag:** zal de CIRCUS geopend worden deB morgens ten 11 ure. {Cos3* De CIRCUS zal op Maandag 14 Sept. des namiddags van 5 tot 6 ure uitsluitend vobr de Weezen f-J - De Directie heeft de eer het publiek te verwittigen, dat zjj alhier is gearriveerd met een gezelschap Ryders en Rjj- doroi-H<'ii. Gyniuasitiques, Clowns en Paarden. KIM1F1V- M FAMILIE-VOORSTELLING op Zaturdag 11 September, '9 middags ten 2 ure, met vermindering van pryzen, ook voor de begeleiders. Ie Rang ƒ0,75. 2e Rang ƒ0,50. 3e Rang ƒ0,25. DERDE VOORSTELLING op Zaturdag 11 September en verder gedurende de Kermis *s avonds S «re. PRIJZEN DER PLAATSEN le Rang ƒ1,35, Se Rang: ƒ0,75, 3e Rang: ƒ0,50 10 Kaarten le Rang denzelfden avond gangbaar voor 10.Verkrijgbaar aan het Bureau en by den Boekhandelaar H. LAKENMAN. Kinderen beneden 10 jaar op deu len Rang half geld. De Sociëteit is gedurende de KERMIS voor ieder tocgan- kcljjk. ill op Dingdag avond 14 en Donderdag 1Ö September. ENTRÉE voor niet-ledeu der Sociëteit -lO'/j cent. Huis van Nassau Zierikzee. Gedurende de Kermis. ONDER DIRECTIE VAN DE HEEREN A. D. MARTRON en E. PEERS, met medewerking van den heer PIERRE, Hollandsche Comielt Exentrieli. Aanvang des avonds ten 8 ure. BXT HÉB VRIJ. ZATERDAG cu D1NGSDAG des middags ten 12 ure, lederen avond ten 10 ure de Kotta Radja (Kraton) Marsch. M. FRAN KEN. lil op Zaturdag: den 11 en Donderdag: den 16 September, by L. VERMUNT, Schoonzist. Kntrée S5 Cent. Dames vrjj. By den ondergeteekende op Zaturdag: 11 en Donderdag 16 September Muziek voor den Dans. Entrée vrij. C. VERMEULEN, Lange St.-Jansstraat. die een donlser /.wart OSJE VERMIST, oud ongeveer twee jaren, gemerkt op den regter horen met onkenbare letters, kan hetzelve tegen be taling der kosten terug bekomen by J. v. d. HOEK Jz. Landbouwer onder Kerkwerve. TERSTOND een METSELAARS-KNECHT gevraagd door I. FRANKEN te Haamstede. DOOR TOEVALLIGE OMSTANDIGHEDEN TERSTOND of met NOVEMBER eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd, die goed kan melken, by B. LEEUW te Zierikzee. Uitgeverw: RE LOOZE Sc WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PD3TERSE VAN DISHOEOKMeelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2