ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5591. 52steJaarg. Zaturdag 11 September 1875. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30tranco per post f 1,60. ADVERTENTIE N 10 Cts. per regel, knnnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voonaiddags 10 are bezorgd worden. K< De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van do Ingezetenen, dat er op Dingsdag, den 14 Sep tember e. k. des namiddags te 1 uur, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente- Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 9 September 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Zaken tor tafel te brengen: Benoeming Wethouder, ter vervanging van den Heer Jhr. J. L. de JONGE. Behandeling voorstel tot wij ziging der Gemeentebegrooting 1875. enz. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat ijj aan JOHANNES JACOBUS VERBEKE, in beschikking op zjjne aanvrage om vergunning tot oprigting van eene bewaarpluate van lom- pon en touwwerk in het gebouw iff de Krepelstraat in deze gemeente, Wijk C n.° 193, de gevraagde vergunning hebben verleend voor een prorftjjd van één jaar, ingaande den Ssten dezer maand. Ziewkzee, den 10 September 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. DE KERMIS. Op knapen meisjesop nu is het kermistijd Komt nu met heeler hart U aan de vreugd gewjjd Suft langer niet aan 'twerk! Op, van den vroegen morgen! Laat wie er druilen willaat nu violen zorgen Vergeet wat gn heel 't jaar al droevigs heb gehad En spoelt het haastig weg met druif- of geestrijk nat. Komt, jongens van het veld! Laat staan uw eg en ploegen! Komt by ons in de staddaar vindt gij veel genoegen Daar lacht het al van vreugddaar is nu geen verdriet Dan van een kniezer, die de kermisvreugde vliedt. Kom hier en ziet hoe velerlei tooneelen Hier beurtelings èn smaak èn al de zinnen streelen! Naauw zjjt gjj in de poortof 't Vélocipèden-spel Toont U voor oud en jong een regt pleizierig spel. Ziet in de Carrousel hoe zjj in 't ronde gljjden De jongens op het paard de meisjes sleedje rjjden Zy toonen zich zoo fierals waar 't hun eigendom Ziet in dien bonten kring zweeft slechts genieting om. En wilt gjj aan dat spel uw centen niet besteden Of zoo ge iets beters zoektwelnu wilt verder treden, Gaat de Concertzaal in of naar 't Hotel van Veen Waar heerlijke muziek hen wacht die binnen treèn. De zalen zijn versierd, d'orkesten goed bezet En alles uitgedoscht en voegzaam voor de pret. Nn ook voor 't eerst alhier kan men d' heer Basch zien Bpelen Zjjn wonder goochelspel zal niemand wis vervelen De tent is rjjtc versierd, wie had het ooit gedacht, Waar 't vroeger water was thans het tooneel ons wacht? Of zoo ge uw kermisgeld nog anders kwjjt wil raken Ga naar de Balie heendaar kunt ge u vermaken Daar staat het paardenspel van Dossie opgetrokken En zal't staat by ons vastèn boer èn burger lokken. Daar zal men wederom het schoone voorbeeld geven Tot welk een hoogen trap hun kunstvak is verheven. Terug naar't Havenplein, daar hoort men 't kermis-leven, En reeds van verre ziet gjj zangershoog verheven Hoort hoe de kerel schreeuwtzjjn mond en ooren open En schatertvloekt en zwetstofschoon 't is wind ver- koopen. Zoo werken jjdele klap en grappen in 't gemeen Veel sterker op het volkaan wel gezonde reên. Nog is er eind'loos meerdat gjj bewonderen zult De kramen nitgepakt, met waren opgevuld, Kom, vrienden! wat gekocht; 'tia eens in 'tjaar maar feest, Uw bears dus goed voorziendan toch maar niet gevreesd Dus vriendenzoo gezind het kermisfeest bezoeken I Smnlt met uw meisjes maar aan alle soort van koeken Vergeet daarbjj geen wijn of ander smaakljjk vocht. Maar wacht u voor te veelwant dat baart kwaden togt Vermaak is geen vermaak al doen het ook de meesten Die bjj te dol genot vaak reedloos zjjn als beesten. Van harte vrolijk zjjn in eerbaarheid gekust Dan rouwt geen kermisvreugdmaar schenkt daarna nog lust. Zoo nooden we allen u ter kermis thans te komen Snelt aan van alle kant, als losgelaten stroomen, Er is hier goed logies en tafels vol van abals Concerten Maar bovenal De kermis is geen tijd om centen te besparen ran spijs al is pretvol op zjjn wjjs zoo gij u vreugd wil baren Nieuwstijdingen. Rtncvtftn. De achrjjfmachino schijnt meer en meer bruikbaar te worden. Was die van Hansen te duur, die van Latham Shollesin de beroemde geweérfabriek van Remington vervaardigd wordt in de Vereenigde Staten reeds veel gebruikt. Uiterlijk heeft zij veel van een naaimachine. Men schrijft door toetsen aan te raken waarvan ieder een lettereen cjjfer of een teeken teruggeeft. De ruimte tusachen de regels kan gemak kelijk veranderd wordenhet geschrevene of liever het gedrukte is even goed leesbaar als gewoon drukwerk en bjjna even zoo regelmatig. Daar men met de ma chine tot 60 woorden in de minuut kan schrijven terwjjl een geoefend schrjjver er met de pen slechts ongeveer 30 schrijftis men in staat met de machine juist het dubbele te verrigten. Tegeljjk kan men een tamelijk groot aantal copiën nemen. In hoogstens 14 dagen kan men de machine leeren gebruiken. De voor naamste Amerikaansche telegraafmaatschappjjen, koop lieden en zelfs reeds de regeering maken er gebruik van. De Western Union Telegraph Company en de Illinois Central Railroad Company besparen tengevolge der nieuwe uitvinding, jaarlijks 200,000 dollars aan traktementen. De prijs is nog 125 doll Die van Daul, die eenvoudiger is en overal kan medegenomen worden, kost evenwel slechts 50 dollars, Een brief uit Silver LakePike countyPenn. deelt het volgende mede aan de New York Sun Een 14-jang dienstmeisjedie eenige dagen in de bosschen van Pike County doorgebragt heeft, is Ier naauwernood ontkomen aan verworging door een zwarte slang. Zn werd door hare meesteres uitgezondenom Whortle-berries te plukken. Zij stak het meer over in een klein roeibootje en ging, vergezeld door een kleine Newfoundland honddrie vierde van eene mijl het bosch inwaar ovprvloed van bessen was. Nadat «y haat mandje gevuld hadzat zij neder op een boomstam om te eten. Toen zij gereed wa9om naar huis te gaan, sprong een groote zwarte slang haar om den hals en begon baar te worgen. Het verschrikte meisje schreeuwde zoo hard zjj kon om hulpdooh er was niemand in den omtrek om haar te hooren. Ein- deljjktoen zjj zoo vermoeid was dat zjj niet meer schreeuwen kondraaide de slang haar kop in zulk eene rigtingdat het meisje hem bereiken kon. Eerst was zjj bevreesd het monster aan te raken. Tot het bewustzijn komendedat zjj iets ter redding doen moest of anders omkomengreep zjj de slang bjj den nek en verworgde haar totdat zjj losliet en op dea grond viel. Daarop wierp het meisje de slang tegen een rotsblok en slaagde er in haar te dooden. Zjj bond een klein hickory teentje rond den nek der slang en sleepte haar naar huis. De slang was 6 voeten 11 duim. Te Binghamton, Staat New-York, op een heuvel, van waar het oog een heerljjk uitzigt genietverheft zich een massief gebouwvan vier verdiepingenen eene lengte van 350 voet. Het is het »toevlugtsoord voor dronkaards". Zjj, die er zich in laten opnemen, worden er behandeld als krauken die genezen willen zjjn. Zjj moeten zich natunrljjk onderwerpen aan ont houding en aan de verdere voorschriften der inrigting. Zjj komen er vrjjwillig en worden aangenomen onder voorwaarde van minstens drie maanden te big ven. Een geneesheer en een geeatelyke zjjn in het gesticht aanwezig. Of er gewerkt wordt en worden moet, kan men uit de beschrjjvingdie de New-Yorksche Deut sche Volksfreund er van geeft, niet opmaken. Jaarlgks geeft de Staat een subsidiewaarvoor hjj er dan ook eenige patiënten kan heenzenden. (Sngeltmb. Londen, 7 Sept. Op grond van berigten uit Shanghai, zegt de Times, zjjn de moeilijkheden, ge rezen tusschen Engeland en China wegens den moord, gepleegd op den heer Margaryuit den weg geruimd. In de hoofdzaak komt de regeling hierop neder: China zal een sDecialen ambassadeur deswege naar Engeland zendende schuldigen straffen en aan de familie van den vermoorde een schadeloosstelling nitkeeren. Daaren boven zal de Chineesche regering eea handelsweg aan leggen tusschen Yunnan in Biraanië en een betere regeling brengen in het tarief te Peking. Een ooggetuige van de voorloopige enquête te Kildwick in zake het onlangs vermelde vreeseljjk ongeluk op den Middland-epoorweg, deelt het volgende mede: Deze enquête schrjjft bjj had alleen ten doel het constatêeren van de identiteit der slachtoffers, die het leven verloren hadden. Het was een afgrjjseljjk schouwspel, al die verminkte rompen en ledematen tentoongesteld te zien. Een der zalen van Junction Hötel, vlak bjj het spoorwegstation gelegen, was er voor ingerigt, en de jury hield ook aldaar zitting. Hart verschelende tooneolen vielen bjj het onderzoek voor. Zoo wekte, onder meer, een grjjsaard algemcene deernis, die opgeroepen was om zjjnen zoon te herken nen, oen bloejjend jonkman van 21 jaar, die in de kracht de9 levens, als een toonbeeld der jeugd hem op Zatnrdag verlaten had, en dien hjj nu, Maandag, als een jammerlijk misvormd ljjk terug zag. Toen de arme, oude vader zjjne verklaring had afgelegd, zonk hg ineen en stortte levenloos op het overschot van zjjnen lieven zoon neder. Niet minder treffend was hot tooneel, toen een moeder *Laron man en haren zoon met volkomen zekerheid herkende. Het was een gelukkig arbeidersgezin, waaraan do spoorwegramp den oppassenden man en den veertion- jarigen zoon, die hun reeds do kost hielp verdienen, ontrukte. De ongelukkige vrouw, bljjft zonder geldeljjke middelen met vier kinderen over, waarvan het jongste slechts vjjf maanden telt. De jury heeft geen zwaarder, geen schokkender taak, dan het bjjwonen van zulk eone enquête. Het onderzoek der zwaarste misdaad valt, in vergeljjking daarvan, licht. Static. Vóór eenigen tjjd heeft do Paus Mons. Roncetti als delegaat naar de Vereenigde Staten van N.-Amerika gezonden om daar eenige kerkeljjke aangelegenheden in orde te brengen. Thans ie de genoemde prelaat teruggekeerd en met een som van 30000 1. als bjjdrage van de Yankees voor den St. Pieterspenning te Rome aangekomen. Tien kisten met geschenken voor Pius IX heeft Roncetti onderweg moeten achterlaten, doch ook deze zullen spoedig den H. Vader bereiken. De >Nazione" verhaalt eon verschrikkelijk misdrjjf. Te Incisa werden kort na elkander twee kinderen vermist. Eerst meende mendat ze verdronken zou den zijndoch daar de ljjkjes niet gevonden werden, kwam men op andere vermoedens o, a. dat er in 't bosch een menscheneter zich schnilhield. Later loste zich het raadsel op. Een vrouw te dier plaatse, die met haar dochtertje voor een open raam zat te werkenhoorde eensklaps een hevig geschrei. De angstkreten kwamen uit den winkel van een wa- ?;enmaker. Daardit bemerkte zjj spoedig aan 't ge- uid, bevond zich een negenjarig meisje dat zjj zeer goed kende. Aanstonds snelde zjj er heen, doch de deur was gesloten. De ouders van 't kind waren on- middeljjk ook verschenen en weldra meer burgers die met toestemming van een raadslid de dear open stootten. Een afgrijselijk schouwspel zag men daar. Het kind, 't welk 't bloed uit den mond stroomde werd door Graudiden wagenmakermet messen gesneden. Aanstonds werd het uit zjjn handen gerukt, en de ouders waren zoo gelukkig het nog levend terug te krijgen. Men begrjjpt zich de woede der burgery van het stadjetoen dit feit bekend werd. Doch dit was nog niet allesvoor den winkel bespeurde 't aangestroomde volk, dat eenige steenen los lagen. Men lichtte die op en vond er een kinderhand onder. Thans onderzocht men verder en ontdekte in een hoek van den winkel een kuilwaarin de onthoofde lijkjes en de ingewanden der heide vermiste kinderen lagen. MnrtrlO, Temps. Al de krijgsgevangenen van Seo d'Urgelmet inbegrip van den bisschop, zjjn van Barcelona op de citadel van Alicante aangenomen. Het Hooggerechtshof heeft besloten een speciaal per soon af te vaardigenom tot de ondervraging van den bisschop van Urgel over te gaan. Talrijke Cariisten melden zich in Navarra, CataloniS en Biscaye aande indulto vragende. Jfraitftïijft. Het Journal Officieel deelt mede, dat de inschrij vingen ten behoeve van de noodlijdenden door de overstroomingen in het zuidende Commissie in staat stellen om ongeveer 60 pCt. der geleden schade te vergoeden. Die schade, welke voor één persoon niet meer dan 200 francs bedraagtwordt in haar geheel vergoed. De inschrjjvingen hebben thans de som van 23 millioen fran9 ruim overschreden. SlcWrlttttïr. GJrttinsbergon, 7 Sept. Gepasseerde week verloor een landbouwer alhier op een treurige wjjze het leven. Met een stier ter markt willende gaan, had hjj naauweijjk8 zjjn woning verlaten of het dier bragt hem zulk een stoot in den rag toedat hjj in de nabjj- sloot viel en reeds den volgenden dag een Li ii ii e(Limburg) 6 Sept. In het laatst der vorige maand stierven bjj een landbouwer in deze gemeente twee runderen aan miltvuur. Zekere F. Haldermans van beroep slagterdie zich tevens met afvillen onle dig hield had ook beide beesten van de huid ontdaan onder deze bewerking had hjj het ongeluk zich ineen der vingers met het mes te treffenhetwelk nogthans slechts een kleine wond scheen te zijn. Nog geen twee dagen waren verstrekenof de arm begon hevig te zwellenhetwelk zich tot schouder en hoofd uit strekte de aJagter bekwam hevige rotkoortsen en overleed na een ziekte van vier dagen. Ook zjjne vrouw, die hem opgepast hadis besmet geworden en thans eveneens aan de gevolgen overleden. In weinige dagen waren negen kinderen ouderloos. De opbrengs t der pruimen boomen is in den omtrek van Maastricht zoo groot dat tignuaig&_landboiiwera_ wegens den geringen prijs dien zjj er voor bedingen kunnenhet niet de moeite waard achten ze te pluk ken en aan de markt te brengen. Rotterdam7 Sept. De Hollandsche bark Marie Adolfinabevracht met ruim 10,000 b. koffie heeft even boven de stad op een anker gestooten en is ten gevolge daarvan gezonken. 8 Sept Aangaande het bovengemelde schip •Maria Adolfina" kan heden berigt worden dat toeschen en bovendeks balken gebroken zjjn door het zwellen der koffie. Men is voortdurend druk bezig met lossen. Het voorschip zit tot aan het dek in 't water. Het schip zal vermoedeljjk weg zjjn. Vlitssingren, 7 Sept. Het berigt dat het eerste Bchip, door den heer A. Smit alhier te bouwende •Noach V" zal zjjn, is onjuist. De »Noach V" is reeds in aanbouw op de werf van den heer Smit te Slikkerveer. Naar wü met zekerheid vernemen zal de heer A. Smitdie de voormalige marine-werf te Vlissingen van den Staat heeft gepacht, dadeljjk na de Koninklijke goedkeuring der desbetreffende wet gebruik maken van de hem bjj de erfpachtsovereenkomst verleende bevoegdheid om het contract aan een maatschappij over te dragen. Middelburg, 7 Sept. In de heden namiddag gehouden zitting van den gemeenteraad is de heer mr. N. C. Lambrechtsen van Ritthem herkozen als wethouder. Bljjkens mededeeling van den voorzitter is het con tract tusschen deze gemeente en den heer Ch. G. J. Pietersen, te 's Gravenhage, tot aanleg en exploitatie van een tramway van Middelburg naar Vlissingen en van Middelburg naar Domburg, waartoe de Minister van Binnenlanascho Zaken vergunning heeft verleend, voor zooveel deze gemeente betreft gesloten. Go«»«9 Sept In de raadszitting van Dingsdag 11. is do heer van de Putte als wethouder herkozen, na dat de nieuw gekozen of herkozen leden beëedigd waren. Voorts is eene Ijjet overgelegd van benoembare personen voor de betrekking van leeraar in de cosmo- graphie en wiskunde aan de H. Burgerschoolbjj welke gelegenheid door den Raad besloten werd dat de be noeming voorloopig voor een jaar zal geschieden. Met allen eerbied voor de onbekende motivendie tot dit besluit geleid hebbenkomt bet velen voordat zoo danige bepaling wel had mogen gemaakt worden toen de oproeping van sollicitanten geschiedde. Zeker heb ben deze niet kunnen gissendat hun ten slotte eene zoo onzekere betrekking zou worden opgedragen. Men moge zeggen dat het veel van hen zeiven zal afhangen of zjj voortdurend aan de school kunnen werkzaam bljjven maar de titularis moet in ieder geval zjjn werk aanvangen en verrigten met het zwaard boven het hoofd. En voor zoo ver de nu gemaakte bepaling in verband staat met redenen van aen te benoemen per soon ooafbankeljjkdraagt het niet bjjom hem met lust en vertrouwen te doen arbeiden. Volgt er uit dat de titularis van stonden aan eene meer vaste betrek king zoektdan legt men den grond tot gedurige ver anderingen die voor het onderwgs niet anders dan nodeelig kunnen zjjn. Maarwjj herhalener zjjn misschien zeer geldende redenen en dan zeker ware het beter geweestdat men door de bekendmaking daarvande sollicitanten niet in verkeerden waan gebragt had. Het telegraafkantoor op het station der Maat schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Krui- ningen zalin het belang van den oesterhandelvan 1 October aanst. tot 31 Maart 1876, voor "het algemeen verkeer open zjjn. De bezorging van telegrammen aan de oesterputten te Yerseke gerigtgeschiedt kos teloos. Op alle andero berigten voor Kruiningen en de nabijheid van het station bestemdzijn de regelen omtrent het bestelgeld van toepassing. Het kantoor zal dageljjks open zjjn van 8 uren voor- tot 8 uren Zierlkzeo 10 September De heeren Oldenhuis GratemaIdzerda en van Kerkwijk hebben in een memorie van antwoord de bedenkingen weerlegd, in de afdeelingen der Tweede Kamer gemaakt tegen bun wetsvoorstel tot intrekking van de bjjzondere bescherming der jagt. Naar men verneemt, zal eerlang ons leger met acht bataljons infanterie en één regiment huzaren vermeerderd worden. Daarentegen zullen de vijfde com pagnie van ieder bataljon infanterie en de reserve- escadrons van de regimenten huzaren komen te vervallen. Deze mntatie staat in verband met de te verwachten benoemingen van boofd-officieren bjj beide wapens. Voorts verneemt men nog, dat er ernstig aan gedacht wordt de epauletten bjj het leger weder in te voeren en de bestaande schouderbedekkingen af te schaffen. Maandag-namiddag is te de Cocksdorjp op Texel een treurig ongeluk gebeurd. Een jongentje van 6 A 7 jaren, dat de gewoonte had, om achter1 op de veeren van voorbijrijdende wagens te klimmenom mede te rijdenis tusschen de spaken der wielen geraakt en na een eind medegesleurd te zjjndeerlijk verminkt bjj zjjne ouders te huis gebragt. Door spóedig verleende geneeskundige hulpis hot kind thans buiten gevaar. Een doodelijke afloop zou voor de ouders des te harder slag geweest zjjndaar zjj voor een tweetal jaren een jongentje van gelijken leeftijdop eene noodlottige wijzedoor den slag van den molen verloren hebben. Kerltnleuws. Als derde poging is bjj de Herv. gem. te Sluis be roepen Ds. Hendrik Willem van Loonpred. te Voort- huizendie te geljjk een beroep ontving naar Joure. Beroepen te Vlissingen Ds. W. Koelmanpred. te Katwjjk a/d Rjjn. Gemengde berigten. Men verwacht eerlang te X. een openbaren scheeps makelaars-oorlog. De aankomende schepen worden als het ware bestormden men klautert als katten tegen boord en wandom den voorrang. Aan den gezngvot deren van het lijf te zien scheuren. Voortjjds plagt i men te zeggen »Hjj zuipt als een tempelier," maar j thans zegt men te N.»Hjj zuipt als een loods." j Kee9 bitter kon den Gentseben bitter maar niet gewoon worden en is nu weder naar vaders stal teruggekeerd. Hg kan nu met konfrater Jan beider wedervaren verhalen op de vele mislukte expedition. Pietje te A. wordt verzocht, zooveel onwaarheden j niet rond te venteu van menschen waar niets van te zeggen valtanders zal het publiek gemaakt worden, wat er is voorgevallen in de weitjes achter den molen. I »Het is rnjj bjj gelegenheid van een huwelijk maar I bitter tegengevallen", zegt Antje te Ouwerkerk; »ik j had gedacht een rijken boeren zoon vast te krjjgen, maar dat is mislukt, want hg had bedankt om op 1 het feest te komen". Drie straatsljjpers te Axne- muiden worden aangeraden zooveel praatjes niet rond I te venten van drie fatsoenlijke dames, waar niets van te zeggen valt. Eene dame te Poortvliet moest, als haar man afwezig is, niet naar de Sint-Annalandeche kermis komen, om naar den polderdjjk met eenige jongens te gaan dollen, daar het in het oog begint te loopen hoe zjj beBtaat. »Ik*zaI het met Kees maar klaar maken", zegt eene elagtere-dochter te Sint- Annaland tegen eene vrouw, »want de kermis is afge- loopen, en nu zal ik zien dat ik den zoon van den timmerman te Poortvliet in de fuik zal krjjgen, die heeft nog al geld, en daar zijn wij opgesteld". Een spoorwegarbeider te C. heeft zich opgehangen, na met een stuk krjjt op de muur alle jongelieden gewaar schuwd te hebben, nooit met een schoonmoeder zamen te wonen, want dat was de oorzaak van zjjn ellendig leven, waaraan hjj nn een einde heeft gemaakt. Iiigezomlen Stukken. NogietsoverdeSpoor('?)boot. In den Zierikzeeschen NieuwsbodeNo. 3586lees ik onder de rubriek Ingezonden stukken tot opschrift hebbende De uitbreiding der Spoorbuutmaatschappij" een naar injjne meeningzeer goed geschreven artikel. De 4de alinea is van dezen inhoud •Dit verlies kan verborgen worden door ingebeelde •waarde op de balans te stellenmaar de werkelgk- •heid verandert er piet mede. De zaak, zooals ze nu •gaatbljjkt onbestaanbaar te zjjn en ze moet daarop •uitloopen dat er ten slottb niets van de gestorte •aandeelen terug komt." Dit gedeelteimmers zoo schjjnt het rnjj toeheeft aanleiding gegeven tot de plaatsing der advertentie in den NieuwsbodeNo. 3588waarbjj de Heeren IS. A. Fokker en J. A A. Fransen van de Potte, respec- tivelijk Directeur en Voorzitter der vergaderingen goedgunBteljjk »den schrijver", voor zjjn aandeel of aan deelen 50 pCt aanbieden van bet nominaal bedrag om daardoor zjjn ingebeeld verliesdadeljjk voor de helft te redden. Vervolgens lees ik alweder in den Nieuwsbode en wel in No. 3589 eene repliek op die advertentie, die mg voorkomtontegenzeggelijk waarheid te bevatten. De 2de alinea van dat laatste stukhoudt in •De namen en kwaliteiten der onderteekenaars waar borgen onsdat het ernst isbjj gevolg dat de •geboden prgs zoo na mogelgk overeenstemt met de •tegenwoordige waarde der aandeelen." Ik beb naast mjj liggen de circulaire der Directie dato 20 Juljj 1875, waarbjj de Vennooten uitgenoodigd worden om op 2 Augustus daarnate vergaderen zooals heeft plaats gehadten einde te beraadslagen over de aanschaffing eener tweede Boot. In die circulaire wordt door de Directie machtiging gevraagd onder anderen sub 3tot den verkoop voor zoo verre noodig, a pari, de 25 halve Aandeelen, eigendom der Maatschappij. Nu vraag ik ditals de Directie zich toen voor stelde om die 25 halve Aandeelen die nog het eigen dom der Maatschappij zjjnA pari aan den man te helpenof dan het bod van twee Directieledenad 50 pCt. voor het Aandeel of de Aandeelen van >den schrijverof de schrijvers niet wat min is Mg dunkt dat geen der Vennooten van die offerte zal profiteren ten ware er Vennooten zouden zjjndie tot de over tuiging waren gekomen dat sedert Juljj de Aandeelen eene zoo gevoelige dépréciatie hadden ondergaan. ZlERIKZEE.J. C. BAL. STOOMBOOTDIEN ST tusschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZlERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. September 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. ll'emorg. 9,30u. Zondag 12 'a nam. 3,30 Maand. 13 3,30 Ding8d. 14'smorg. 9,30 Woensd. 15 Dond. 16 16 1 Vrjjdag 17 10,— i 6,— i 2,— i 3,30. Van ZlERIKZEE: Zaturd. 11 's morg. 5,30 n. Zondag 12 7, Maand. 13 10,30 Dingsd. 14 5,30 Woensd. 15 5,30» 15 's nam. 3.— Dond. 16 'smorg. 10, Vrjjdag 17 6,30» Retourkaarteu uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrij van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Prjjzen der Boter en Ejjere». Ziesikzee, 9 September 1875. Boter laagste koers f 0,70 en hoogste koers 0,825 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,90 en hoogste koers 0,976 per 25 stuks. 3Nb«rtentifn, Getrouwd JOHANNES LAMBERTUS GERRIT KINGMANS, van Zierikzee, en DINA POMPOENE, die tevens hun opregten dault betuigen voor de talrijke bewjjzen van belangstelling bjj hun huweljjk ondervonden. Drbischor 8 September 1875. Voorspoedig bevallen van een Meisje, A. van NIEUWENHUIJZEN geb. van der MALE. Bruinisse, 8 September 1875. Door Gods goedheid bevallen van een' Zoon, C. HOOGENBOEZEM, geb. Ondkrdijk. Sirjansland, 9 September 1875. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, Mevrouw J. W. STELLWAGEN—Eenhorst, Ziekiksee, 10 September 1875.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1