Assen3 Sept. Heden deed 't provinciaal ge- regtshof uitspraak in een treurige strafzaak, 't Betrof een beschuldiging van twee boerenzoons uit het ge hucht Zwinderen gemeente Oosterhessolen wegenB het afleggen van een valsche getuigenis in een cor rectionele zaak. Zoowel de zaak zelf als de omstan digheden die er aanleiding toe gavenzjju betreu renswaardig. In dat gehucht nl. wonen een paar boerenlieden man en vrouwthans gescheiden van tafel en bed. Naar gezegd wordt leefden die menschen te zamen gelukkig en wel tot dat de booze wereld begon te mompelen dat de vrouw het met een ander hield een mandie dikwijls bjj haar aan huis kwam. Hoe wel de vrouw steeds ontkende ontrouw jegens haar man te plegen en de man het ook niet geloofde gingen ue menschen voort met pratentot dat de man meendedat zjjn eer het niet meer gedoogde den vriend langer bjj zich aan huis toe te laten. De vrouw meendedat door dezen maatregel de schijn op haar zou worden goladen, dat het gerucht waarheid sprakon zoo kwam het langzamerhand door 't gebabbel van menschlievende buren tot de scheiding tusschon het echtpaar. De vrouw bleof in 't gemeenschappelijk huis wonen met twee zoonsjongens van 20 25 jarenen de huisvriend zette zjjn bezoeken voort. De zoonsover tuigd van de onschuld hunner moeder, trokken voor haar partjj tegen den vader. Maar de inwoners van Zwinderen dachten anders. Bjjna allen stelden zich partjj tegen de moederde zoons en den vriend in kwestie, zoodat deze vier nagenoeg alleen stonden tegenover do geheole publieke opinie, die zich op aller ellendigste wyze uitte. De pat der vrouw werd on bruikbaar gemaakt door het daarin werpen van teer haar huis werd van tjjd tot tjjd formeel belegerd en met steenen gebombardeerd haar schapen worden niet geduld bjj de gemeenschappelijke kndde enz. Haat en wraak vervulden veler gemoeu. Nu deed zich 't geval voordat er tusschen den vader en de zoons twist ontstond over het weiden van schapen in een gemeenschappelijk Btuk land. Daarmede bemoeide zich ook de meerbedoelde huisvriend on or werd gezegddat bjj die gelegenheid deze laatste don vader op den grond wierp. Dat was natuurljjk oen heugljjk feit. Wolligt zou men den beleodiger nu weldra in de gevangenis zien. Drie getuigen verklaarden voor de regtbank, dat zjj de beloediging gezien hadden torwjjl de beide zoon9, door den beklaagde als gotuigen voorgebragtverzekerdendat hun vader niet was mishandelddat do getuigen onwaarheid spraken want dat zjj het hadden moeten zien indien het go beurd was. Do regtbank vond termen do zoonsaio nu als getuigen tegenover den vador stonden, in hech tenis te nomen als verdacht wegens 't afleggen van valsche getuigenis. De vader meende dat zjjn kinderen daartoe waren overgehaald door den beklaagdeden huisvriend zjjnor vrouw en den vertrouwde zjjner zoons. Verschrikkelijke toestand. Een huisgezin uiteengorukt en verdeeld een gehucht verpest door partijzucht en haatdo zoons gevangen als valsche getuigen tegenover den vader, en dat alles •misschien" hoofdzakelijk door kwaadspreken en stoker jj. Bij 't provinciaal geregtshof werd ook de huisvriend gehoord die bjj de regtbank als beklaagde zjjn schuld nad ontkend en dit nu onder eede volhield zoodat zjjn beëedigde verklaring overeenstemde met den eed door de beschuldigden afgelegd. Er stonden nu drie getuigenissen tegenover eenige anderen welke ook geen onbepaald vertrouwon schonen te verdienen. Althans het hof heeft do beschuldigden vrijgesproken wegens gebrek aan overtuigend bewijs. Evenwelde zaak bljjft betreurenswaardigwant dat er valscheljjk is gezworen uit haat en partijzucht, is zekeral is het ook niet overtuigend gebleken wie de schuldigen zjjn. Apeldoorn, 5 Sept. Donderdag jl. had op den in aanleg zjjnden Oosterspoorweg weder een treurig ongeluk plaats. Iu de nabjjheid van.de Stroe werd een werkman zoodanig door een zandtrein overredendat zjjn hoofd letterlyk verbrijzeld werd. De ongelukkige, die dadeijjk een lyk waslaat eene weduwe en drio kinderen na. Sas van Gent6 Sept. Gisteren avond ver trok per rjjtuig van hier na een bezoek aan do kermis gebragt te hebbende landbouwer L. de Metswoon achtig iu de gemeente Hoekvergezeld van zjjnen zoon. Van Sluiskil afrijdendepasseerde aldaar dc spoortrein van Gentwaarvan het paard schrikte en dientengevolge met rjjtuig en voerman in het kanaal storttedoen de zoon er tjjdig uitsprong. Hoewel er onmiddellijk hulp werd verleend mogt het echter niet gelukken de Mets tjjdig te redden zoodat hjj verdronk en ook het paard later levenloos werd opgehaald. Goes, 6 Sept. De kermis heeft hier niet veel opgeleverd. Minder dan ooit was zjj bezocht door tenten en kramenmaar de menigte was daarom niet minder tot kermishouden gezind. Het staat nu een maal vast dat er een kermistjjd zjjn moet en het is maar de vraag of die eenig werkeljjk genot oplevert. Over het algemeen is dat een genotmaar daar het bljjkt dat men even opgewekt zich met het onbedui dende vermaaktzou het wol do moeite waard zijn eene poging te doen om het kermisgenot eene andere richting te geven. Hoe moer men de menschen be zighoudt des te minder zullen de herbergen bezocht worden en daar ligt toch het grootste kwaad. Vooraj in onze kleine plaatsjeswaar niet doorgaande gele_ fenheid is totuitspanning en vermaakzullen de ermiseen wel bljjven. In die plaatsen moest men er dan ook het meest op uit zijn om goede kermissen, dat iB flinke uitspanningen te hebben. Ook ditmaal zagen wjj hier weder de vjjanden even goed als de vrienden van de kermis gebruik maken. De goede luidjes schijnen het maar niet te kunnen begrijpen dat ze een gek figuur maken als ze zoo vroom tegen de kermis schelden maar er toch zoo prettig op wan delen en naar kijken. De natuur is by hen ook ster ker dan de leer, welke laatste waarljjk uiet in de schatting rijst als zij zooveel tegenstrijdige toelaat. Ondertusschen houden die quasi-bestrijders juist hot meest de verbetering tegenzoodat wij bijna er toe komen zonden te geloovendat juist dat lage en miubetamelijke hun het meest behaagd. Zaterdag avond tusschen 7 en 8 uur is uit de cellulaire gevangenis alhier ontvlugt zekere A. K.. eeu Belg, welke preventief gevangen zat voor een misdrjjf, waarop waarschijnlijk een ligto straf zou gevolgd zjjn. Door zjjne kleeding en totaal gebrek aan hoofd deksel en schoenentrok hy spoedig de aandacht en werd aan het station alhier in hechtenis genomen. Naar het politie-bureau gebragt, waagde hy daar nog eone poging om te ontsnappendoch werd daarin spoedig verijdeld en vervolgens op nieuw naar de ge vangenis gebragt. De man zal nu noodeloos zjjne straf verzwaard hebben. ZlerlUzo.o 8 Sept. In de Raadsvergadering van gisteren is herbenoemd tot Y/ethouder Mr. C. J. Fokker, die aan de beurt van aftreding was. Verder is mede gedeeld een schrjjven van Jhr. J. L. de Jonge, waarbjj deze zjjn ontslag neemt als Wethouder, tengevolge zjjner benoeming tot Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tot hulpondorwjjzeres aan do Meisjes school is benoemd Mej. A. E. de Blauw te 's Gravenbage. Voorts is ingekomen eone nota van de HH. raads leden Koolovan der GrijpLabrjjn en Ocbtman waarin zjj mededeelonzich niet geheel te kunnen voreenigen met do gevoelens, vervat in een rapport van Burg. en Wcth. omtrent hot uitgraven van zelkasch in een verkocht stuk grond, maar zü meenen dat de Sasmecster, als ambtenaar met do ontgraving der zelk asch belast, do belangen der gomeente zeer beeft verwaarloosd. Opdat bedoelde ambtenaar in al zjjne handelingen voortaan zoo streng mogelijk worde nage gaan en door eene andere wijze van bezoldiging zijne belangen meer mot die van do gemeente worden ver bonden, stollen zij o. a. voor do instructio van den Gemeente-bouwmeester zoodanig te wyzigen dat deze de handelingen van den Sosmecstcr nagaat en hjj de man wordt aan wien do Sasmcestcr ondergeschikt is en voorts dat eene vaste Commissie uit den Raad zal worden bonoomd bedoeld bjj art. 5-1 der Gemeentewet, aan wiengeadsisteerd door den Gemeente-bouw- moesterhet oppertoezigt worde opgedragen over do exploitatie der zelkasch in haren gcbcelen omvang on om den ambtenaar, thans met de uitgraviDg belast, aan te stellen als Opzigtcr en zjjne verpligtingon bjj instructie te regelen. Deze nota is gesteld in handen van Burg. en Weth. Het ontwerp van een nieuw wetboek van strafregt bevat onder anderen do volgende bepalingen tegen hot misbruik van sterken drank. Art. 276. Hjj, die een kind beneden den leeftijd van zestien jaren opwekt of verleidt tot het gebruik van sterken drankwordt gestraft met gevangenisstraf van hoogstens drio maanden of geldboete van hoog stens 300. Indien het feit zwaar ligchainelijk letsel tengevolge heeftwordt hjj gestraft met gevangenisstraf van hoogstens vier jaar en zes maanden. Indien het feit den dood tengevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van hoogstens zes jaren. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hjj van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. Men schrijft ons uit Zeeuwsch-Vlaandoren De bijenteeltdie in deze streek voor velen een bron van gTOot voordeel is en nog al op ruime schaal wordt uitgeoefend, daar de bijenkorven, na het bloeien van koolzaad naar do boekweitvelden in België vervoerd kunnen wordenis zoo goed als afgeloopendoch met zeer verschillenden uitslag. Hebben vele bijenhouders redenen tot tevredenheid, daar ze korven bezitten van 15 tot 20 it 22 K. G., velen echter, en vooral hen, die ze niet naar do bloeiende boekweit zondenmaar ze te hui9 hielden ook al een gevolg van de gebrekkige communicatie middelen bezitten slechts korven van 10 12K;G. gewicht. Do bekende en bij velen geliefde tooneclspeler do heer JudeU, zal weldra zijn gedurende een tal van jaren betredene loopbaan vaarwel zeggen. De Salon des Variétés in de Amstelstraat te Amsterdam der hoeren Boas en Judels zal weldra publiek worden geveild. De in beslag genomen meubelen van den predi kant Koeken te Moerdjjk zullen op heden (8 Sept.) in het openbaar worden verkocht. Kcrkuieuws. De Cand. Goedbloed heeft het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Axel aangenomenen alzoo bedankt voor Brouwershaven en Wissen kerke. Da. J. A. de Vliegerpred. teKatwjjkaan Zee, heeft bedankt voor het beroep naar Koudekerk. Gemengde berigten. Toen de pry zen der granen voor eenige weken onge veer een gulden hooger werd, werd het brood onmid- delijk opgeslagen; doch nu de tarwe reeds gedaald is beneden de vorige pry zen, bljjft het brood maar even duur. Do bakkers zjjn er dus altjjd goed mede wan neer de tarwe een paar weken duurder wordt, en wor den alzoo meest allen rjjk. Of nu het brood met de kermis niet zal afslaan, zal men moeten afwachten. Een dikke meneer, in eene Concertzaal op de voorste bank gezoten bukte zoodanig over de balustrade die 't publiek van de muzikanten afscheidt, om de woorden te lezen der jnelodiewelke gespeeld werd dat die balustrade bezweek, zoodat de dikke meneer hals over kop door het vel van een groote turksche trom neêr duikelde:voorwaar, een komieke inval! Dat het lagchen een probaat middel is om veel gold te verdienen, dat heeft de romanschrijver Victor Hugo ondervonden, die met zijn roman De man die lacht" honderdduizend gulden verdiend heefteen sommetje waarmee niet te lagchen valt. Waarom verveelt gij u toch altoos als gjj t'buis zjjt vroeg Jannetje aan haar man. •Welomdat ik alléén ben was het antwoord. >En telt ge my dan niet meê?" vroeg zjj wéér. »Och!" hernam hjj bitter »mon en vrouw zjjn immers één"Eene Kadzandscho vrouw te S. moest zich schamen om iemand zoo te belasterendat trouwens baar karakter is. Zij gaat nu en dan maar stilletjes op reis en uit het logeren om haar man te plagen en komt met vloeken en echelden weder t'huis om huar man verder te plagen. Jufvrouw kanthooi te Serooskerke in Walcheren, hoeft met eeu schimmel van haar baas het land door wezen rjjdenen staat op een goeden voet met hem. Nuzjj heeft er goed do slag van om menschen te misleidendat haar in het vervolg wel eens slecht zal bekomen. »Welwel zegt Keetje te Sint-Annaland, »nu heb ikmet de kermis toch ook eens uit geweestik had nog al gedacht Pieter vast te krjjgenmaar dit is mislukt, en ik heb het nu maar gedaan zoo goed als ik kon." Eene praatachtige vrouw wordt aangeraden, als zjj nog meer te Sint-Annaland komt logeren, zooveel snaps niet te hebben van eene naaster, waar niets van to zeggen valt. Beter ware het tochdat zjj op hare eigene dochter keek die zelf vol gobreken is; maar waar twee man kjjvenheeft geen één man schuld. Daarom is het spreekwoord niet te vergeefsZoo als dc moeder is, is de dochter. De oude bakker te Baarland wordt gewaarschuwd, een ander niet te beschuldigen met zaken waar hjj zelf aan debet ismaar Een ander krjjgt altjjd de schuld Niemand ziet zijn eigen bult. Een wagen makers-zoon te Axel wordt aangeraden, als hjj nog meer pleiziertjes waarneemt, te zorgen dat zjjne portemonnaie wat boter voorzien is, en wat minder Iiraats te hebbendat zou beter zjjn. Eeu vijftal arie-dames te N. zitten thans in zak en assche wegens het tydeljjk afzjjn der kanonniersen dan do kermis op handenMet Kee aan het hoofd houdt men eiken avond een optogt naar dc gesloten kazerne. To N. was er vier maanden gebrek aan werk geweest, zoodat uit armoede menige werkman zjjn huisraad en plunje moest aanspreken. Doch aan het werk begonnen, lie pen van diezelfde huisvaders reeds de beide eerste dagen cenigen beschonken langs den weg. Dus het eerst verdiende gold besteed aan don onnoodigen jene ver in plaats van voor het noodige brood. O schande dezer eeuw Ingozonden Stukken. ISm-ffli, Augustus 1875. Mijnheer de Redacteur I Dat de feestdag van 31 July nog niet vergeten is, getuige dit schrjjven. U zal misschien vrageu»Hoe is hot feest van uw standpunt bezien afgeloopen Welnueen antwoord daarop wil ik niet schuldig bljjven. Ik ben overtroffen en ook teleurgesteld in mjjue verwachtingen. Overtroffen: ik had niet durven vermoedendat men zoo groote moeite en kosten zou gemaakt hebben om zoo'n bezadigd man als waarvoor onzen jubilaris bekend Btaat, voor eenen dag, in schijn gelukkig te maken. Teleurgesteldwat' ik bedoelde in mijn schrjjven van 1 Juljj en waarin dus myne teleurstelling ligt opgesloten, volgt: Om onze Meester naar waarde te achten en na ver dienste te behandelenhad hy dien dag niets minder van het gemeentebestuur vernomen moeten hebbendan Eervol ontslag uit zijnen werkkring met een kort op handen zijnden datum in te gaan, met het oog op eene bezoldiging als pensioen, niet minder bedragende als zijn tegenwoordigal te karigtraktement. Dat had ik, aangezien 'b mans verdienste, gewenscht. Dat had eer vol geweest voor hem maar niet minder een waar blijk van erkentelijkheid van zjj no oud-leerlingen. En wat is het nu bjj velen anders geweest dan een gemaakte beweging, om er zelf eens een prettigen nacht van te oogsten. U wederom dankzeggende voor de opname dezer regelen, noem ik my UEd. Dw. Dienaar N. Ultgorers: DE LOOZE WA ALE. Snelporsdrukkery van OCHTMAN, FIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4