B IJ VOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Donderdag 9 September 1875, ■Spanje. behoorende bij den Algemeen Overzicht. DuitNolilaml heeft feest gevierd. De slag bjj Sedandie in den laatsten Duitsch-Franschen oorlog zulk eene belangrjjke plaats bekleedt, werd met groote geestdrift herdacht. Zelfs to Frankfort werd er doel aan genomen en wilde men het bewjjs govendat, hoe weinig men zich aan den koning van Pruis son verplicht rokontdo belangen van het gemeene vaderland boven alles gaan. Misschien werd men nog to meer tot deol- neraing uitgeloktton einde eene demonstratie te doen tegenover de ultramontanen. Deze toch konden met de feestviering zoo niet ingenomen zjjn bjj den loop vau zaken in den laatsten tjjd en zy hebben hun troost gezocht in ijverige bemoeyingen voor hot verkiozings- werkdat op handen is. De kerkvoogden zjjn druk in de weer om op hunne onderhoorigo priesters en door dozen op de gemeenteleden te werken. Natuurlijk mogen geene andere dan goede katholieken gekozen worden bjj welke benaming men den nadruk vooral op het woord katholioken leggen moet. Voorts is hot daar, als overal eldors. In do keuzo der middelen behoeft men niet zoo keurig to tynals er waar ge zorgd wordt dat hot resultaat goed zy on zooveel mogelijk tegenstanders van de rogeoring gekozen wor den die haar bemooiolyken in don strjjd tegen do Kerk. Overigens vorneemt mon uit alle oordon van hot Duit-"* sche rjjkdat de Ultramontanen laDg niet gerust zjjn en ook voor den uitslag der verkiezingen vreozen. Het schjjnt wel dat do volksmassa hoe langer zoo moor do lcerkoljjke overheersching moede wordt en indien zjj nietzooals overal eldersdoor de geestelijkheid bewerkt werd zjj zou ras de handelingen der regoe- ring billjjken en zich daarin verblijden. In FruiiUrijk duurt de rust voortzij hot ook, dat deze niet veel anders is dan een tjjdeljjke wapen stilstand, dio do omstandigheden aan do partijen opleggen. Do ministers beginnon langzamerhand tot hunne portofeuilles terug to koeren maar 't is nog niet om veel zaken te doen. In de Permanente Com missie is weder een warme strjjd gevoerd over den prefect van Lyondie grooton steun vindt bjj het ministerie en vooral door den minister Buffet ijverig verdedigd word. Men hoeft daar ook aan de regeering verweten dat __zjj do Bonapartisten steeds voorstaat en dn9 eene eenzijdige richting volgt. Zooals te begrypon is heeft de minister ook dit verwjjt verre van zich gewor pen en zelfs krachtige protestation gedaan, dat hjj nooit dulden zaldat iemand do constitutie aanrandt. Het is echter do vraag in hoever dit gemeend is en vooral of niet do regeering juist haar moesten steun heeft in het bedekt voorstaan van staatkundige partijen die haar tydelijk tot voordeel zjjn. Het ministerie weet zeer goed, dat hot op den duur niet bly ven kan, maar het wil zijn leven rekken. En daartoe vleit hot die genen clie voor het oogenblik hot meest daartoe kun nen bijdragen. Sedert de inneming van Soo d'Urgell, is nit Spnirfe geen nieuws Men houdt er zich dan ook nog altijd met die groote gebeurtenis bezig en roemt zeer de dapperheid der Carlisten bij de verdediging der stad betoond. De generaal Martinez moet daardoor zoo getroffen goweeat zijndat hjj den bevelhebber der Carlistische troepen groote roorrechton heeft toege staan onder anderendat hjj langs een anderen weg naar Barcelona mocht gaan om daar krijgsgevangen te wezen. Opmcrkeljjk is hetdat de bisschop der stad dezelfde voorrechten voor zich had gevraagd maar dat deze hem geweigerd zijnzoodat hjj met de overige gevangenen en even als deze naar Alicante moest gaan. Hoeveel invloed cTus de geestelijkheid in Spanje mag verworven hebbenzij staat nog niet zoo hoog aange schreven dat men haarals ze de party van don Carlos dientniet als vijandig zou beschouwen en behandelen. De verwikkeling met Chinadie voor Engelnnd Ontstaan is door den moord op een Engelsch officier gepleegdis nog ver van uit den weg geruimd. De C'hinesche beambten zjjn weinig tot toegeven gezind en zelf9 zegt mendat reeds troepen worden bijeen- gebragt om den Engelschen weerstand te biedeD, indien zij tot strenge maatregelen mochten overgaan. Van haren kant neemt ook do Engelsche regeering hare maatregelen en bereid zich voordos noodigtroepen naar China te zonden. Op sommige plaatsen hebben de mijnwerkers den arbeid weder gestaakt en men denktdat hun voorbeeld navolging zal vinden. Zjj willen zich aan geen scheidsgerecht onderworpen, om dat zy meenen vroeger daarvan slechte resultaten te hebben verkregen. Intuaschen beweren de werkgevers dat zij onmogeljjk een hooger loon kunnen betalen. Van den opstand in Tui'ltijo weten wij niet veel nieuws. Alleen schijnt de hoop te herlevendat de zakenzonder bloedige botsing tot een einde znllen komen. Er is dan ook al bloeds genoeg vergoten. Een bewijs daarvoor meent men te vinden in het feitdat do Turkscho troepen Trebigne zün, binnen gekomen zonder dat de opstandelingen zich in eenig opzicht hebben verzet. Intuaschen zegt men, dat de Turken ook een inval in het zuiden van Servië hebben beproefd en dat misschien spoedig daar een ernstiger krijg zal uitbarsten. Bjj hot leger in Belaft? is een maatregel in werking gekomen die in meer dan een opzicht gun stig werken zal. Aan de miliciens nameljjk wordt maandelijks een soort van tractemcnt uitbetaaldten bedrage van 10 fr. per maand. Wat het voornaamste en beste van dezen maatregel isi6 dat een gedeelte van het geld in de spaarbank belegd worden moet, waaruit het niet kan opgevorderd worden voordat de diensttijd verstreken is. Het kan wel niet anders of deze maatregel moet gunstig .werken en moet den last van het soldaat zijn verzoenen. GrlelcoulniMl heeft in den Turkschon strjjd partij gekozen tegen de Christenen. Naar het scbjjnt is het eene wederwraak omdat vroeger de Christenen geen hulp geboden hebben aan de Grieken. Deze be- Bchonwen de Turken aU hunne natuurlijke bondge- nooten en do dagbladen zeggen dat als de Slaven aan de Turken den oorlog aandedende Grieken de laatsten zouden te hulp komen. Om mot een vreedzaam bericht te eindigenver- meidon wy nog dat de grootvorst van Ruslund, die met zjjne ouders in onmin loefde wegens een huwelijk met een dor hofdames zjjner moederthans de gunst zjjner ouders herkregen heeft, omdat hun buwelyk met wcderzjjdsch genoegen ontbonden is. Zoo kan de verbreking van eenheid tot vcreeoiging leiden. Nieuwstijdingen. Tweo verloofdonde beer Parsons on miss'Phil- pottzjjn verleden weck in den Niagara verdronken. Zondng morgen werd hot Ijjk van het jonge meiiy'o boven eenen draaikolk dryvendontdekt on door een barer brooders met gevnar vnn zjjn leven uit het water gebaald. Het nnngezigt der verdronkene was geheel onkenbaar, doch men berkendo haar aan hnnr bad kostuum. Het lyk van den heer Parsons is nog niet teruggevonden. Zienier do bjjzonderhcdon van dit ongeluk door een dagblad medegedeeldZes personenwaaronder de twee bovengenoemdenwaren ten 5 ure vertrokken naar do plaatsWindspelonk. Bjj hunne aankomst roaddo do pachter der spelonk hun aan con leidsman to nomen, doch aangezien zjj allen de plaats kenden welke zjj reeds dikwjjls haddon. bezochtdaalden zjj zonder leidsman in do (gielonklangs don trap Biddlc. Aan het oostelnk uiteinde der leaning gekomen klauterden zjj op de rotsen welke zich voor de spelonk bevinden. De heer "William Pbilpott en zyne vrouw zetten zich op deze rotsen neertcrwjjl de anderen in hot water sprongen dat met geweld uit do spleten der rots ontspringt. Een oogenblik later waagde miss Phil- pott zich nog verder en word gevolgd door de drie andere vrienden de heer Parsons nam haar bij de hand. Eensklaps gleed zjj uit en beidon werden door den stroom oen dertigtal voet rivierwnarts medegcsleept Vervolgens zag ruen miss Pbilpott in het water regt staanleunende tegen ccne groote rots. Do beide ver loofden bevonden zich in oen hevigen stroom en schenen pogingen aan te wenden om elkander te redden. Do heer Parsons had gomakkeljjk het gevaar kunnen ontwjjkon doch hjj greep miss Philpott vast cn poogde met haar boven op de rots te klimmen. Ofschoon hü uit al zijne krachten tegen don stroom worstelde, werd hij met het moisje in de golven beneden de rots mede- geslqept. Tweemaal zag men hen onder het water ver dwijnen en een oogenblik later stonden zij in het midden dor rivier regt op do rotsen. Al wie de groote diopto en den hevigen stroom beneden niet kende zou hen daar in veiligheid geacht hebbendoch de bo- driegeljjke stroom sleepte hen snel mede naar eene onvermijdelijke dood. Parsons deed heldhaftige pogingen om dezevoor wien hij zjjn leven waagdeaan den oever to brengen. Hij was een uitmuntend zwemmer: op den rug uit gestrekt, ondersteunde bjj miss Philpott en worstelde moedig tegen den stroom doch eenklaps werden zjj van elkander gescheiden en het meisje, beroofd van den krachtigen arm, die haar tot nu toe ondersteund had, verdweenterwijl zij wanhopig do handen omhoog stak. Parsons deed nog krachtige pogingen om zich te reddendoch weldra werden zyne bewegingen afge broken en hij scheen nog alleen te pogen zjjn hoofd- boven water te honden. Ondortusschen kwam een nevel op welke den drenkeling aan de oogen der vrienden onttrok die van het toppunt der rotsen onmagtig dit treurig schouwspel stonden na te zien. Toen do nevel opklaardezagen zjj niets meer dan den vlakken waterspiegelwaaronder de twee slachtoffers verdwenen waren. In het Iergche Kanaal heeft eene botsing plaats ge had tusschen twee Engelsche pantserschepen, tengevolge waarvan do Vanguard is gezonken. Het eskader ver liet Donderdag ochtend jl. de haven van Dublin om naar Queenstown koers te zetten, 't Was eeoigzina mistig en langzamerhand werd het dikker", zoodat men ten een ore geen hand voor de oogen kon zien. De Vauguard liep een zevenmyls vaart; eensklaps wordt een groot koopvaardijschip ontdekt en om een botsing te vermjjdeD, werd het roer naar stuurboord geworpen. Intusschen wist men niet, dat de Iron Duke in de on- middelijke nabijheid was en dat men in den koers van dit schip lag. Zoodra dit ontdekt werd, deed men alle mogelijke moeite om achteruit te etoomen, maar voor dat dit werd bewerkstelligd, liep de ram van laatstge noemd schip in de Vauguard. "t Schip maakte onmid dellijk veel water en, dank zjj de waterdigte afdeelingen, was het der bemanning mogelijk zich te redden. De booten van do Iron Duke werden terstond uitgezet en alles werd in het werk gesteld om te redden wat mogeljjk was. De Vauguard zonk negen en vyftig minuten na de botsing in negentien vademen water; alleen de bram steng is nog zigtbaar. 't Was zoo mistig dat de overige schepen van het eskader doorstoomden, onkundig van hetgeen was voorgevallen. Van de Vauguard werden slechts drie booten gered en het eenig levend wezen, dat te gronde ging wa6 een hond. Kapitein Dawkins, die het laatst van boord gingbehield volkomen zjjne koelbloedigheid. Hjj verklaarde dat als de orde werd bewaardieder kon gered wordengedroeg men zich in strjjd met zijne bevelen, dan ging alles teloor. Do manschappen bleven op dek geschaard als gold het eene inspectie, niemand verroerde zich dan op bevel. Het gezonken schip wordt door duikers onderzocht. Het was in 1870 van stapel geloopen en koste 850,000 p. et. Het nieette 6084 ton. Een particulier telegram van den 3 dezer uit Kon- Btantiuopel aan de Times meldtdat de instructies die aan Server Packs.den epecialen commissaris der Porto gegeven werden in 't kort deze zyn Terstond na zjjn aankomst te Mostar zal hjj een proclamatie uitvaardigenwaarbjj by de plegtige ver zekering geeftdat in 't vervolg geen vexatoire of onwettige handelingen meer in naam der regering ge pleegd zullen worden by zal alle ambtenaren ontslaan en straffen die aan onderdrukking schuldig worden bevondenbij zal een speciaal geregtehof instellen hetwelk de klapten onderzooken en de grieven weg nemen zal van hen, die 't slagtoffer van willekeurige handelingen warenhjj zal aan iedereendie zonder gegronde reden verbannen isvergunning geven in 'tland terug te keerenen eindelijk zal hy de oproer stokers verjagen en alle noodzakelijke maatregelen nemen ora deze instructies ten uitvoer te leggen. Daar de Porte vast besloten is den opstand tot eiken prys te onderdrukkenis zjj ook voornemens allo mis bruiken weg te nemen die oorzaak zouden kunnen zjjn van eene herhaling der ontevredenheid onder de be volking. Een telegramdoor Server Pacba uit Mostar ver zonden 5 dezermeldt dat de kalmte in de gemoe deren terugkeert en verscheidene opstandelingen hunne onderwerping aanbieden. Madi'i(jl| 4 Sept. Do Gace/a bevat depecbes van generaal Delatrevolgens welke Dorregarayora zich aan de vervolging der troepen te onttrekken, zich op Franach grondgebied zou hebben begeven van waar by door de vallei van Anso was teruggekeerdzich naar Navarra rigtendc. Door een Franscb detachement zjjn 150 Carlistische soldaten en 40 officieren aange houden. Tevens hebben do Franschen twee karren met wapenenbenevens 40 paardenin beslag genomen. De admiraal Polo, aan boord van het fregat Victoria, zet het beschieten der Cantabrische kust voort. De vrijwilligers van Aragan hebben 145 Carlisten krijgs gevangen gemaakt'20 Carlisten hebben aan den kant van Portillon de wijk genomen op Franscb gebied. Stottflcrlitttfc. De Bondsraad heeft een krediet van 400,00© fr. ge opend, ten behoeve van den aankoop van paarden voor het leger. Er zullen 250 stuks worden anngeschaft, tot den gemiddelden prjjs van "1200 1300 fr. per stnk. Benige officieren zullen naar Noord-Duitschland worden gezonden, om bedoeld aantal paarden aan te koopon. Do Duitsche regering zal daartegen geenerlei bezwaar in den weg leggen. In zyn jongste zitting heeft de Groote Raad van Genève het besluit genomen tot opheffing van de gees telijke orde, bekend onder de benaming van de «getrouwe gezellen van Jezus". JFenn ft rijft. Pnrys7 Sept. Officieele beriglen uit Konstan- tinopel van den 6den meldendat Servië verklaard heeft in geen enkel opzigt ahn den opstand deel te znllen nemen, dat de rust en orde in Bosnië geheel hersteld zyndat de opstand in de Herzegowina zoo goed als gedempt is en dat een groot aantel opstan delingen hunne onderwerping aanbieden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3