mm, IUCKERHOF n C0., MATINEES, SOIREE'S El BALS, Schaal- en Maatkolen Pendules, Klokken PBOIÏBOOHBff, PARAPLUIES, PARASOLS, RWOIISCAS, WiHVDFIiSTOKkRN, KNZ. OPEN TAFEL GROOT CAFÉ-CONCERT. ciuitmt TftTïfl SCHIPPER JOB. VAM DIJK B 11 IP ffl) T 1PI 3 Exporteeren van Land- en Tuinbouwproducten, VLEESCH, VEE, EIJEREN en andere artikelen, Hotel VAX VEEIV, ZIERIKZEE. J. F. ST IPS Jr. DUOS, ARIAS, RCMANCES en CCMIEKE SCÈNES Voordrachten door Fransche-, Üuitsche- en flollandsche Artisten, waarbij uitmuntende Comiekers. ALLES AFGEWISSELD DOOR EEN GOED BEZET ORCHEST, BUITENGEWOON GROOT CONCERT CIRCUS of PAARDENSPEL EERSTE VOORSTELLING T JK KOOP: EEN GOED ONDERHOUDEN R 0 0 G A A li T S, groot lö (ouiioii, oud 11 jaren, mot comple te» inveiituriH, te bevragen by johannes de rooij, te bt.-Philipaland. SCHOTSCHE EXTRA KWALITEIT. IN LOSSING: het schip »Vrouw Makia" kapt. R. de KEIJSER, voor rekening van M. F. C. DE KATER. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN if lii EKNE PAKTIJ IIIBl'l, waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, mot zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, nORSGH-UiCHI\KS. ZV VI M\( lfl\i S, C\I, TOT CONCURERENDE PRIJZEN. Ingemaakte PA LING en gemarineerde HAKING, te bekomen bij de Wed. C. ANKER, Schuithaven. ELIXER LONGAE VITAE, ook wel, doch ten onregte, genaamd Pommerancen-Spiritiis, wordt uit de fijnste planten bereid en onderscheidt zich door den lekkeren smaak. Het wordt ejjerlepelsgewjjs met Suiker gebruikt. Ook met Madera, en als Bisschop, een lepel per flesch, ook in warm Bier, en met Bran dewijn en Genever, ad libitum. Die het matig gebruikt, bereikt EEN ONGEKEND HOOGEN OUDERDOM. Het wordt zeer aanbevolen tegen Maagkramp, Kramp- hoest, verkeerde Eetlust, Benaauwdheden en looze Bra kingen en overtreft in de beide laatste gevallen verre het Bruispooder, zoo de oorzaak te vindon is in het te veel gebruik van wjjn of andere dranken van den vorigen dag. Verkrijgbaar in halve fleschjes A 75 Ct. bn M. P. VERTON, Confiseur, te Zierikzee. De ondergeteekende ia ruim voorzien van fijn RUNDVLEESCH eerste kwaliteit Kali's- en Varkensvleesch, verder fijne VVestpliaalwehe MAMMEN, «lrooge WOltSTen HLOEDWOKST, '/.ure en droog:*.' ZULT of HOOFD KAAS, dik droog SPEK en PEKEL- SPEK. Belovende een nette en zindelyke bediening. P. C. de WINTER, Vleeschhouwer en Spekslager, Sint Jansstiaat. LEZENSWAARD^ Dames en Heeren, daar ik de gewoonte heb de on gevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik ze ont vang, zoo ware het onverstandig indien ik van den roem mijner preperaten geen melding maakte. 5HO O©tuitf!*olirifr©ii ontvangen van HH. Doctoren en Particulieren, wegens hergroei van Hoofd haar. Mjjnheer, ge kunt gerust aan het Publiek melden, dat het beter is uw preparaat (Americti n-BiiIm.) aan te wenden dan een pruik te dragen. Een ieder ten mijnent; weet dat ik gedurende 8 jaren een pruik gedragen heb. Ik maak er geen geheim van om ieder te overtuigen, dat ik door u genezen ben van mjjne kaalhoofdigheiddus alle respect voor awe vinding noem ik mjj, te Hoogeveen 1875. UEtl. Dw. Dienaar, (Prov. Drenthe.) (Geteekend) J. de VRIES. Uitval van Haar, Room of Hk-liil- vers, <lu*i Haar, kale Plekkeu, pijn in <lo Solierti'lliitirt Haarworm vrnc^- tvic'iti" grijM worden al deze onaangenaam heden worden verbannen door de Americuii- Baltn. Binnen korten tjjd verkrjjgt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder. Franco aanvraag ƒ2 de Flacon (gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwissel alsook op Rembours) bij THEOPHILE Kerkstraat bij de Vijzelstraat238 te Amsterdam. Bij den ondergeteekende zijn van heden te bekomen allo noorten van eu gouden- en zilveren Horlogies TOT ZEER LAGE PRIJZEN. Zierikzee. ,J. van R A M M E. Schouwsche Botermarkt. De ondergeteekenden bevelen zich be- leefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van als lial v«' stammen 3 voet, 5'/a en 7 voet stam, Heesters en Plantsoenen, alsmede: AARDBEZIËNgroote «oor- tan, viMi<?ht<lratr«'n<l, tot «eer billijke en aannemenlyke prjjzen. Met achting UEds. Dio. Dienaren T. van der MOLEN MESMAN en ZONEN, Boomkweekers te Boskoop. TS. B. Is te spreken of to ontbieden, in het Hótel »de weerd." S. RECHden Damno. 87, berigt zijne geëerde Begunstigers dat hij bjj gelegenheid der KERMIS ruim is voorzien van een jyroot nn Hortiment alles naar den lantMten en nieuwsten Hmaalc tot de minst mogelijke prjjxon. Alle REPaRATIËN worden met den meeBten spoed en tegen civiele p r jj s verrigt. HUILT ook ou«1e Parapluies weder in. C. HENNJNG op den Dam HEEFT ONTVANGEN Zijden Hoedenlaatst model, Fantaisie DITO, RUIME KEUZE Fijne en Ordinaire PETPEN, even als altijd tot billijken prjjs. siiiiiist. Heeren L .4 NDBOU WERS! De zoo gunstig bekende VLEE8CI1M EST, aangevoerd van Fray-Bbntos in Zuid- Amerika, bestaan de uit afval van geslagt vee, gedroogd en tot poeder gemalen welke de vereischte bestanddeelen bezit voor een goede bemesting, en zich aanbeveelt door bil- Ujke pi*ij#alsmede door het gebruik in den landbouw in België en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C. te Antwerpen. Informaties bjj D. HOCKEIz. te Zonnemaire. Sociëteit: CONCORD!AN De Sociëteit is gedurende de ker mis voor een ieder vrij toegankelijk. BOUDIER. V Gedurende de KERMIS zal er een welfti- gi'rigte tont geplaatst zjjn op het Havenplein, naast het Théatro van den Heer Bascii tot het ver krijgen van allo mogfiyki- VERVER" 8GHINGKN zie verder de tarieven. Mjj minzaam bjj het publiek aanbevelende, heb ik de eer te zjjn UEd. Dw. Dienaar W. RIRDEKHOF. De ondergeteekendo maakt het geëerde publiek van Zierikzee en omstreken bekend, dat er gedurende de Kermis zal gehouden wordenen onderscheidene V E R- VEKSCH1NGEN bjj haar te bekomen zjjn. Verzoekende eon ieders gunst, belovende een promte en civiele bediening. UEd. Dw. Dienaresse, Wed. ROKSTAL. Wapen van Schouwen. VOOR LOÖPÏG BERICHT. De ondergeteekendo maakt ba deze tuin de i van Zierikzee en omstreken bekend, dat bjj weder als het vorige jaar de KERMIS met zjjne Bijouterie en Parfumeriekraam komt bezoeken; is in 1874 geplaatst geweest over bet Gerechtshof. Vertrouwende met hot zelfde bezoek vereerd to worden, UEd. Dw. Dienaar GIJBELS. P. S. Later zal in dit blad de standplaats bekend gemaakt worden. Huis van Nassau Zierikzee. Gedurende de Kermis. ONDER DIRECTIE VAN DE HEEREN A. D. MAKTRON en E. PEERS, met medewerking van den heer PIERRE, HollaiulMohe Ooiniolt Exontrlpk. Aanvang des avonds ten 8 ure. FAÏItÉK VRIJ. ZATERDAG en RINGSRAG des middags ten 12 ure, MATINEE MUSICALE. lederen avond ten 10 ure de JKottu Bu«lja (Kraton) Mftrmoh. M. FRANKEN. De ondergeteekende maakt door dezo aan de inge zetenen van Zierikzee en omstreken bekenddat bjj dit jaar de kermis zal bezoeken met eene groote brillnnte »i«»t ingerinht» Logo, zjjnde hét beroemde Cagliostro Thé aire van E. BASCH, waarin gegeven zullen worden wonderbare proeven van Physiek, Magie, Optiek en Hydrauliek. Ie afdeeling. Optiek en Physiek verbonden met het geketende Medium. 2e De Reuzen-Photograaf. 3e Agioskopische Wereldtabloaux. 4e De Tooverfluit, Optische Geesten-Pan tomime, Ëlegie opgeluisterd door kun stige optische voorstellingen. 5o Het Rozenfeest onder do regeering van Lodewijk Xni te Salency met tableaux vivants en belvedère van levende beelden. Decoratie van do Gebr. BORGMANN te Berljjn. Wapenrustingen enz. van den wapenmeester van het Hof-Théatre te Hannover. Verlichting door 3 Elec- trische en 12 Drumondsche lichten enz. Alles breeder in billetten omschreven. Eerste Voorstelling: Zntiii'«Ing 11 September 1875. Aanvang des avonds ten S ure. E. Basch. vaart aanstaanden ZONDAG lV naar de 9teden Rotterdam en Dordrecht. De ondergeteekenden hebben de eer ter uwer kennis te brengen, dat zij eene Vennootschap hebben opgericht, welke zich ten doel stelt het voornamelijk naar ENGELAND. Informatiën te bekomen bij de ondergeteekenden E. van den BOSCH. G. van cl er HOEK. J. M. KAKEBEEKE. L. M. vun CAMP EN DB QUINA IliliiE KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te ZEIST, is het volkomenste aller Kina-bereidingenvan een aangeuamen smaakhaar doeltreffende eigenschappen zijn algemeen door HH. Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte, zoowel bij kinderen als volwassenen; gebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwziekte en vele barer gevolgen, als hoofdpijn, aangezigtspijn enz.; in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen enz. In de Geneeskundige Courant van 20 Sept. '74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH. Medici aanbevolen, alsook de IJZERHOUDENDE QUINA LAROCHE, tegen chlorosis of bleekzuchtteringachligheidgroote zwakte, bloedsgebrek, kwalen van critischen leeftijd enz: Prjjs per flacon ƒ1,00. hij de volgende HH. Apothekers: Hoofddepöt wed. D. A. van den HOEK, Apoth.» Middelburg. Zierikzee, J. M. GASILLE. Goes, KROL van den HOEK. Verder in de meeste Apotheken te bekomen I ie KERMIS van af Donderdag 9 Sept. tot en met Donderdag 16 Sept. 1875. te geven door het beroemde Concertgezelschap onder Directie van den Heer Het gezanientlijk gezelschap bestaat uit 30 personen. Een uitstekend REPERTOIR der nieuwste ZAL WORDEN UITGEVOERD. BV Extra geëngageerd de beroemde Gymnastiekers de Heeren Gebroeders ALEXANDER en FRANZ HART en CHARL MAIER van Brussel, benevens den Heer EEXNER, Basszanger van de Hoogduitsche Opera van Rotterdam. onder Directie van den Heer J. P. STIPS Jr. M A T I N E'S. Donderdag O, Vrjjdng ÏO, Zaturdng 11. Maandag 13, Dinggdag 14, Woenmdiig IS en Donderdag IO September 1875, S O I R E'S. Donderdng O, Vrjjdag IO, Maatidng 13 eu Woensdag IS September 1875. op ZONDAG IS SEPTEMBER 1875. SOIRÉE'S en RAUS. Ziiturdng 11, Diiiffisdag 1-4 en Doncl«>r«1n{g lö September 1875. EXTRA MATIN EE'S. Dlngsdng 14 en Donderdag lö September 1875, van 4 tot uur. Aanvang der Matinée's 12 uur. Aanvang der Soirée's 8 uur. Entree der Matinée's 25 Ct. de persoon. Entrée voor de Soirée's, Concert en Bai's 49 Ct. de persoon. ABONNEMENTSKAARTEN gedurende de KERMIS Voor een Heer/3. Voor eene Dame ƒ2. UEd. Dw. Dienaresse, Wed. H. van VEEN. onder directie van de Directeurs LEONARD DASSIE. staande met hunne ro««<I<- tent op de Schouwsche Botermarkt. De Directie heeft de eer het publiek te verwittigen, dat zjj alhier is gearriveerd met een gezelschap Rjjdern en Kjj- der««Hi*en, GymnastlqueH. Clowns en gedresseerde l?a.nrci«»n. Het gezelschap is samen gesteld uit 32 werkende leden van beider sekse en 18 paarden, welke alle dagen te zien zjjn in de stallen. op Dondordng O September en verder gedurende de Kermis '8avon<ls8ure. PRIJZEN DER PLAATSEN le Bung /'Löö, Se Hang fOfT'5, 3e Hang ƒ0.50 10 Kaarten le Rang denzelfden avond gangbaar voor ƒ10.Verkrijgbaar aan het Bureau en bij den Boekhandelaar H. LAKENMAN. Kinderen beneden 10 jaar op den Ion Rang linlf gchlniet op den 2en Rang, zooals abusivolyk op de Programma's is vermeld. De ondergeteekende berigt aan zijne Stad- en Landgenooten dat er ZaTUBDAG eu DONDERDAG MUZIEK voor den DANS bjj hem zal diening. gegeven worden, belooft een goede be- G. PATERIK Zeeuwsch Koffijhuis. VE B M 18 T een zwart bont VAAK8JE, ruim tien maanden oud. Hijdie hetzelve weid of staltgelieve daarvan kennis te geven aan C'. tan OEVEREN onder Nieuwerkerk. VERLOREN uit een der rjjtuigen waarmede de Schutterjj van Zierikzee gepasseerden Maandag een pleizierreis door Schouwen heeft gedaan eon doiikergrjjzpu OVERJAS (demi-saison) met eene kraag van dezelfde stof, in een der zakken waarvan een witten ZAKDOEK en een zakje met SIGAREN. Den vinder wordt beleefdelijk verzocht dit kleeding- stuk tegen eene goede belooningterug te bezorgen bjj de Uitgevers dezer Courant. AGENTEN en BODEN gevraagd in alle Steden en dorpen voor eene ge vestigde Vereeniging tegen lioojje provide. Adres met franco brieven onder letters B. B. by I. GILTAIJ en Zn., Boekhandel, Dordrecht. TERSTOND een 1 TI MM ERMANS-KN ECHT benoodigd, voor vastwerk, bjj W.P. BROUWER, Mz. te Nieuwerkerk. Mevrouw BAX vraagt tegen NOVEMBER eene flinke DIENSTBODE, die een burgerpot kan koken en huiswerk verrichten. Tegen NOVEMBER e. k. eene DIENSTMEID benoodigd by Mejufvrouw BAL—Was, op den Dam Eene flinke DIENSTBODE benoodigd met NOVEMBER aanstaande, die goed met de wnsch en pot kan omgaan, tegen goed loon, benevens een KINDERMEISJEj niet bene den de 15 jaar, by Mevrouw de KATERde Vos, te Brouwershaven. Uittrevers: DE LOOZE Ac WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE k VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2