ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 1 wism erf, No. 5590 52steJaarg. Blffi B0F8ÏBDS, iiiili llIWlifilII, Donderdag 9 September 1875. MEUBILAIRE GOEDEREN. BAZAR, Poststraat bij de Kerk. CONCERTZAAL. - ZIERIKZEE. ©©mÈai9© mm @&&9^ AIIIVS, BEO'S, OI'ERETTE'S ES BILLET'S. ALLES AFGEWISSELD DOOR EEN GOED BEZET ORCHEST, TE koop: Vereohjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlgk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Burgerl\jUe Stand to ZIerlkzee. geboren: 18 Aug. Een zoon van A. Versteeg en A. Labeur. 19 dito. Een dochter van F. J. Roothaert en G. A Pauluasen. 20 dito. Een dochter van M. Lokker en A. Biesheuvel. 21 dito. Een dochter van F. Verschuur en M. Lookman. 24 dito. Een zoon van C. Stiphout en J. Bakker. 25 dito. Een zoon vnn A. Klink en A. T. van Schelven. 26 dito. Een zoon van J. Schillemans en M. Kouwenhere. 27 dito. Een dochter van W. A. M. Kalkman en D. Verdjjsseldonk. 2 Sept. Een zoon van P. Bakker en K. de Vos. gehuwd: 25 Aug. J. van Campenhout jm. en J. M. Swarts jd. 25 dito. M. Rejjnhoudt ,jm. en C. Leeuw jd. 25 dito. J. Lammers jm. en C. Bal jd. 1 Sept. J. H. Koevoetsweduwn. en L. Verseputwed. overleden: 19 Aug. J. Lindhout, oud 6 w. z. 20 dito. A. Geldhof, oud 7 m. d. 22 dito. M. Dil oud 6 w. d. 24 dito. J. van Dongen, oud 10 m. d. 25 dito. J. de Vries, oud 59 j. man van M. Hodde. 26 Aug. H. C. Wisse, oud 4 m. d. 29 dito. C. J. Zonruiter, oud 5 m. d. N. Doezelaaroud 74 jaarwed. van L. de Boer. 30 dito. A. Flikweert, oud 19 d. z. 31 dito. W. Kister, oud 19 m. z. J. C. Flikweert, oud 20 d. z. STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. September 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 10'smorg. Zondag 12 Maand. 13 Dingsd. 14 Woensd.15 Dond. 16 Vrpdag 17 Zondag 19 Maand. 20 8,30» 9,30 9,30 10,— 10,- 10,- 10,— Van ROTTERDAM: Vrijdag 10'smidd. 12, Zaturd. 11 12,— Maand. 13 's nam. 1,— Dingsd. 14'smorg. 9,30» Woensd.15 Dond. 16 Vrjjdag 17 Zaturd. 18 Maand. 20 9,30» 9,30» 10,30 10,30 10,30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaarturen in September 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 12 's morg. 9,30 u. Woensd. 15 's midd. 12, Vrijdag 17 12,— Zondag 19's nam. 1,30» Woensd. 22 's morg. 6.— Vrijdag 24 7,30 Zondag 26 9,30 Woensd. 29 11,30 Van ROTTERDAM: Dingsd. 14 's morg. 9,30 u. Dond. 16 9,30» Zaturd. 18 9,30 Dingsd. 21 9,30 Dond. 23 9,30 Zaturd. 25 's midd. 12, Dingsd. 28 's morg. 9,30 Dond. 30 9,30 TELEGRAM. Weenen Zondag jl. heeft een belangrijk gevecht bjj Dalva plaats gehadwaarbij de opstandelingen de overwin ning behaalden en de Turken een verlies hadden van 200 dooden. De strjjd duurde 6 uren. £H>berl«tttiën. Getrouwd KORNELIS JOHANNES van der WERVE en JANNA HENDERIKA JANSE. Zierikzee 8 September 1875. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons geliefde jongste kind MARGARETHA, in den leeftijd van 3 maanden. Zierikzee, J. WIERIKX. 8 September 1875. J. J- WIERIKXAngo. By dit No. behoort een By voortstel. Bekendmaking. AANVULLING VAN VASTE RAADSCOMMISSIEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat in de Raadsvergadering van den 7 dezer de plaatsen in de vaste commissiën zijn aangevulddie door de aftreding van Raadsleden wa ren opengevallenen dat daarbij zjjn herbenoemdde Heer Mr. J. MOOLENBURGHtot lid der Commissie voor de strafverordeningentot ambtenaar van den Burgerleken Stand en tot lid der Commissie tot wering van bouwvallen de Heer H. G. MULOCK HOUWERtot lid der Commissie voor de Gasfabriek en Straatverlichting en tot Commissaris der Vischmarkt; en de Heer R. KOOLEtot lid der Commissie van Fabricagetot ambtenaar van den Burgerlijken Stand en tot lid der Commissie tot wering van Bouwvallen. Zierikzee, den 8 September 1875. De Burgemeester en Wethouders v v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. OPROEPING SOLLICITANTEN LEERAAR H. BURGERSCHOOL. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee roepen bjj deze op SOLLICITANTEN naar de betrekking van Let'rnar in de N©«l«*rlttii<l- »ch» taal Letterkunde en Anrd- ryUskiiiide aan <le Hoogere Bur gerschool ©u In «le NederlaudNche taal, GeachiedenlN «»n Aar<Iryk«- kunde aan <le BurgoravondHehnol ia «leze Gemeente, aan welke betrekking ver bonden is eene jaarwedde van 1ÖOO om zich met overlegging van stukken ten spoedigste aan te melden bjj den Burgemeester. Zierikzee, den 8 September 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTER^. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Heden overleedna een geduldig smartelijk ljjden van drie weken tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en behuwd-kiuderen mjjne harteljjk geliefde echtgenoote MAGDALENA MUSTEin den leeftjjd van ruim 54 jaren. Zonnemaire, A. van der MEER Ja. 8 September 1875. Heden overleed ons jongste kind JOHANNES LEONARDUS, in den jeugdigen leeftjjd van 8 maanden. Zierikzee, A. den DEKKER. 8 September 1875. C. den DEKKER, van Stbin. Zjj, die iets t© vorderen hebben van of verfiehuldiffd zjjn aan den boedel van wjjlen JACOBUS BLANKERgelieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den lsten October 1875ten kantore van den Notaris J M. BOUVIN te Zierikzee. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Neuzen maken bekend, dat de KERMIS aldaar dit Jaar zal plaats hebben van af Maandag, den SOaten tot en met Zaterdagden ÖSsteu September a. s. Het verrigten van gymnastische toeren met kinderen op straathet vertoonen van gevaarljjk gedierte en alle bedelarjj, vermomd of openljjk, zal daarbjj worden geweerd. Neuzen den 3 September 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. van BOVEN. De Secretaris J. D IELE MAN. De VOORZITTER van het Waterschaps- bestuur van SCHOUWEN doet te weten: dat op Dingsdag, «leu 31 S)«pt. 1875, des voor middags ten 10 ure, zal gehouden worden eene OPËMUU; ALU h.MKK.M: VKII(iMIKIil\(i van het Waterschapsbestuur in het locaal van het Waterschap te Zierikzee. Zierikzee, den 7 September 1875. De Voorzitter voornoemd, B. C. CAU. Do Notaris Mr. J. A. BOLLE, te Renesse, ilop Woensdag den 15 8ep- tember 1875, des voormiddagsten 110 ure, ten verzoeke van de Erfgenamen van den Heer JAN van DAMME, op de Hofstede door ZEd. bewoond geweest, onder Haamstede, aan den Lagen Zoom, publiek presenteren te verkoopen: 5 PAARDEN van verschillend haar en leeftjjdwaaronder een SCHIMMELRUIN van 3 jaar, 7 uitmuntende Melkkoeijen, 1 kalfdragende VAARS, 2 driejarige OSSEN, 3 twee jarige VAARZEN, 1 tweejarige OS, 2 eenjarige VAAR ZEN en 2 eenjarige OSSEN. Voorts: Een RIEMWAGEN, 2 BOERENWAGENS, 1 DRIELINGWAGEN, 1 CHAISPERWETKAR, 3 LANDPLOEGEN, 4 EGGEN iu soort, SLEPER, 2 BAKSLEDEN, ZEEFTEN, ZEILEN, RIEKEN, VOR KEN en SCHOPPEN. MEIHGEH EEDSCHAP. Eene MEJ8TBUT van ongeveer 120 voer, Hooi» Stroo en Bout. EN EENE PARTIJ Kinderspeelgoed, luxe artikelen, welriekende Eau de Cologne en Zeepen. J. DE JONG ZIJLSTRA. GEDURE ND DEK E R Al I S van af Donderdag 9 tot en met Donderdag 16 September 1875. door het groote Concert-Gezelschap onder directie van den Heer F. PICKANESER, van «Ie Hoogdultsche Opera te Botter «la m. AMBACHTSSGHOOL GOES. Jone:elie«le»idie wenschen geplaatst te worden op do met 1 Jannarjj 1876 te openen Ai>>l»uolit>*- M<*tioolgelieven zich aan to melden vóór 20 Sep tember o. k. bjj den ondergeteekende. Secretaris van het Bestunr, bjj wien zjj tovens de verlangde inlichtingen kunnen bekomen. J. J. OCHTMAN. AAN BESTEDING BIJ ENKELE INSCHRIJVING, van liet loggen van Kriiiniuat en «ler- zelver oii«l<»rliou«l tot 1 Mei 1876 ■voor «leu SCHENGE-POLDER. Biljetten moeten ingeleverd zjjn vóór of op 1-1 September a. w. bjj den tweeden onderge teekende, bjj wien hot bestek ter inzage ligt. Het Bestnur van den SCHENGE-POLDER, J. M. KAKEBEEKE, Dijkgraaf. J. FRANSEN van dk PUTTE Jr., Ontv.-Griffier. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse, zal, ten verzoeke van de Erfgenamen van den Heer JAN van DAMME, op Vry«lag «leu lO J8«*pt«»r»»l»er 1875, des voor- middags ten tien ure, in do herberg bewoond door Jan Bom te Haamstede, publiek verkoopen: met S3 Hectaren S3 Aren GO Centiaren Erve, TuinBoomgaard, Bosch, Bouw- en Weilanden staande en gelegen te Haamstede, en 5 Hectaren SS Aren 90 Centiaren Bouw- en Weilanden, gelegen onder Burgh. Het REGT van ERFPACHT en OPSTAL op een WOONHUIS en ERF, Btaande en gelegen in de Noordstraat te Haamstede. Onmiddeljjk daarna zal geveild worden terzelfder plaatse 3-4 Aren 74 Centiaren jong-e MEEDE met regt van overdekking; 5S Aren 65 Cent. 3jnrigo MEEDE, en de MANGELWORTELS, staande in bovengenoemde jonge Meede, alles gelegen onder Burgh VooTta: SO Aren Centiaren MANGEL WORTELS, gelegen onder Haamstede. Alles breeder bp billetten en boekjes omschreven. lederen dag een afwisselend programma van de nieuwste Extra geëngageerd, uitsluitend voor de vier eerste kermisdagen de beroemde Engelsche ALBERT FRANCIS, BALLET VABIÈTY TROUPE UIT LONDEN. Extra geëngageerd gedurende de kermis FRAÜLEIN LEINAUER, eerste «ïramatfsch© Zungeres vau liet 8ta«ls-Thóatre te Maiuz. onder leiding van den Heer OR VAN. MA T IN ES. Donderdag 9, Vrijdag 10, Zaturdag 12, Maandag 13, Dingsdag 14, Woensdag 18 en Donderdag 16 September 1Ö75. Van 12 tot 3 uur. S O IR ES. Donderdag 9, Vrijdag 10, Zondag 12, Maandag 18 en Woensdag 18 September Aanvang 8 uur. S OIRÊE'S en BALS. Zaturdag 11, Dingsdag 14 en Donder dag 16 September. Aanvang 8 uur. EXTRA MATINEES. Dingsdag 14 en Donderdag 16 Sep tember. De BAL'S worden gedirigeerd door den Heer I. E. Theewis van Zierikzee. De zaal is voor gelegenheid der Kermis vergroot; een fatsoenlijk bediende- personeel is aan de lokalen verbonden, terwijl het Buffet van alle VER- I 'ERS CHIN GEN, van de beste kwaliteiten, ruimschoots vóórzien is. Abonnements-Kaarten geldig voor de Matinée's, Soirée's en Bal's: Voor een Heer 3,50. Voor eene Dame 2,50. Entrée voor de Matinée's 0,25voor de Soirée's 0,50 en voor de Soirée's en Bal's f 0,75. De ondergeteekende heeft wederom kosten noch moeite ontzien om de ingezetenen van Zierikzee en omstreken gedurende deze KERMIS cenige aangename dagen in de Concertzaal te doen doorbrengen. Hij vertrouwt dal allen hiervan ten zeerste zullen overtuigd zijn, te meer nu hij door het gemis eener Schouwburg getracht heeft aan zijne zaak eene grootere uitbreiding te geven. Aangenaam zal het hem zijn om die redenen en mei hel oog op de groote kosten, met een druk bezoek vereerd te worden, waartoe hij zich" minzaam aanbeveelt. UEds. Dw. Dienaar, C. DEN TOOM. BIJ INSCHRIJVING TE HUUR voor neht jaar, ingaande PRIMO JANUARIJ 1876, ruim l H. 30 A. 08 cvA. of ruim 3 Gemeten onder de Gemeente Noordgouwe, (Eiland Schouwen) met WOONHUIS, STALLING enz. Van deze gronden is reeds een gedeelte moezeniering en wordt bet ander gedeelte tot hetzelfde doel bestemd. Alle op die gronden staande Yruchtboonieu enz. zjjn onder de huur begrepen. Nadere inlichtingen zjjn op franco aanvrage te bekomen vóór of op 13 September a. onder letter B bjj de Uitgevers der Zierikzeesche Nieuws bode te Zierikzee. PerBOonljjke opname verdient de voorkeur ook ter kennisname van de huur en verhuurvoorwaarden. De hooffHte insehry'ver beeft de voorkeur, mitsnaar bet oordeel van den verbuurdereen per soon zjjndedie mag geacht worden aan de pacht- voorwaarden te kunnen voldoen. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Vrjjdii^ 17 Sep tember e. lt.des voormiddags ten 10 ureten verzoeke van den heer Curator in het Faillissement van M. ZENDIJKaan het woonhuis van den gefail leerde in het Vischslop te Zierikzee publiek «>m con Umt erel«l presenteren te verkoopen Eene nanzioniyko party gouden en zilveren Voorwerpen alsmede eenige MEUBILAIRE- en andere Roerende Goederen. Voorts des middags ten 12 ure, tenzelfden verzoeke in het »Huis van Nassau" bp M. FRANKEN te Zierikzeej met daarnaast gelegen PAD. staande en gelegen in het Vischslop te Zierikzee, kadaster sectie B No. 1292. En ten verzoeke van de gezamentljjke erfgenamen van ADRIAAN van den ENDE: Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Nieuwstad te Zierikzee, wjjk C, No. 439, kadaster sectie B No. 935groot 90 Centiares. TE HUTJ Iï: 3 B. 75 R. 13 E. (9 gemeten) NAGRAS, te bevragen bjj J. L. v. d. WERVE te Nieuwerkerk in Schouwen, bjj wien gelegenheid bestaat tot het weiden vau "VEE TE HUUR Een net WOONHUIS, op de Nieuwe Haven. J. MERLE. Duitsche ZAAIGRANEN, alskoude VViiitergerst, Rogge en Tarwe verkrjjgbaar bjj Ch. GROENEVELD de KATER, Noordgouwe. Wordt TE KOOP of TER RUIL aangeboden een vijfjarig Merriepaard, zeer geschikt voor de loopte bevragen bjj de Uit- Een Wortelsnijder, zoo goed als nieuw, makende schjjven en reepjes, tot Keer t>illfjlcen prijs. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. T E K o o P: ruim 40 voer Schapenmest; te bevragen bjj R. STEUR Iz. te Renesse. 3 00 TO LH OUTEN en een VET VARKEN te koopbjj J. v. d. WERF, te Oosterland. IË>IÏ> Iï?' lEKlUt PIP üklft in ruime sorteoring voorhanden bjj den Boek handelaar A. O. DE MOOIJ.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1