ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5589 52steJaarg Dingsdag 7 September 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER van Zierilczee roept voor de vierde maul ter reclame op, regthebbenden op een ANKER, wegende bjj raming 250 Kilogram, op de Roompot gevischt en alhier aangebragt. C. J. FOKKERWeth. I. B. Kennisgeving De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Dingsdag den 7 September e. k., des namiddags te één uur, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal geboudep worden. Zierikzee, den 4 September 1875. De Burqemeester v. CITTERS. Zaken ter tafel te brengen: Beëediging en installatie der verkozen Raadsleden. Benoeming Wethouder ter voorziening in de periodieke aftreding van Mr. C. J. Fokker. Ingekomen brievenen verzoekschriften. Verslag Commissie onderzoek wijzi ging Gemeentebegrooting 1875. Benoeming Hulpon- aerwjjzeres Meisjesschool. Behandeling rapport Bur gemeester en Wethouders betrekkelijk uitgegraven Zelkaschenz. Nieuwstijdingen. In den avond van 17 Aug. heeft een zekere Hamed- ben-SaSdvan den volksstam der Ben-Chorabop het grondgebied van St-CharlesAlgerie zjjne vrouw eene onmenschelyke behandeling doen ondergaan. Zjj waren te zamen met het vallen van den avond terug gekeerd van een feestdat in den dag by een hunner buren gevierd was. Nauwelijks waren zjj hunne tent binnen getredentoen Saadzonder eenige bekende reden, zjjne vrouw geweldig sloeg, waarna hjj zeide, dat hij haar zou dooden en dat zjj mogt kiezen of wel door het mes, of wel door het vuur te sterven. De vrouw, ziende dat haar man vast besloten was, zocht tyd te winnen en verklaarde dat zy verkoos verbrand te worden. De woeste man gebood haar alsdan zelf het vuur aan te stekenhetgeen de vrouw deedaangezien zy daartoe door dat monster gedwongen werd. Toen het vuur in vollen gloed wasgreep Saild zyne vrouw bond haar de handen, trok hare kleederen uit en legde brandende stokken op al de deelen van haar lichaam. De ongelukkige vrouw kromp ineen van de hevige pyndoch eindelyk gelukte zy er in haren beul te ontsnappenen vluchtte by den broeder van haren man. Deze beschermde haar tegen de wreedheden van zijnen broeder en dreigde den woestaard met eene pistool waarmede hjj zich gewapend had. Het slagtoner is in een zeer bedenkelyken toestand naar het gasthuis overgebragtbaar onmenschelyke echtgenoot is aangehouden en zal voor de fransche justitie teregt staan. @ngclatdj. Tegen de verspreiding van slechte boeken en platen is in de Yereenigde Staten van Noord-Amerika do volgende strenge wet uitgevaardigdEen ieder, die onzedelijke geschriften of prenten vervaardigt of ver vaardigen laat, onder zjjn berusting houdt of verkoopt, of anderen er toe aanzet ze «it te geven of te ver- koopen, of annonces plaatst, die op dergelijke artikelen betrekking hebben, zal als by boven de 21 jaren oud is gestraft worden met een dwangarbeid van drie maanden tot twee jaren on eon geldboete van 100 tot 5000 dollars of zoo hjj onder de 21 jaren oud is met drie maanden gevangenisstraf en een geldboete van hoogstens 500 dollars. De boetegelclen strekken in de stad New-York ten voordeele van het Genootschap tot bescherming der vrouwen en van de Maatschappij voor het gevangeniswezen. Een ander artikel der wet bepaalt, dat machineriën en alles wat tot de vervaardiging van zedeloozo voorwerpen heeft gediend, zullen worden verbeurd verklaard. Uit Stirling (Engeland) wordt gemeldtdat de op brengst van 39 stuks hoornveeaan lord Dunmore toebehoorendede hoogst bekende is, met uitzondering van eene verkooping in Amerika. Genoemde beesten behooren tot de zoogenaame short horns. De verkooping werd gehouden in Dunmore-park te Falkirk; er bevonden zich twee stieren onder; een er van kocht lord Fitz- Hardinge voor den verbazend hoogen prijs van 4400 guinjes (ƒ55,440) en de andere werd voor 3000 guinjes verkocht. De overige 37 beesten bragten te zamen. 16.600 guinjes op, zoodat voor de 39 stuks betaald werden ƒ302.400 nederl. De Hertog van Westminster en de markies van Headfort behooren tot dekoopers. Server Pacha, de Turksche gevolmagtigde, en de Com missarissen der mogendheden zijn te Mostar aangekomen en zullen waarscbynljjk hun werk van pacificatie aan vangen. Dit zal hun zeker gemakkelijk vallen, wanneer 't zich bevestigt wat The Times weet te meldenna- meljjkdat de Turken aan de opstandelingen een vol komen nederlaag hebben toegebragt en dat niet minder dan 10000 van laatstgenoemden over de Oostenrjjksche grenzen zouden gejaagd zjjn, waar ze werden ontwapend. Nevesinje, het brandpunt van den opstand, zou geheel zjjn vernield. Een slecht teeken mag het voorzeker genoemd wordendat de opstandelingen beginnen hunne aanvoerders van verraad te beschuldigen. De Turksche gevolmagtigde heeft in last aan de opstandelingen te doen weten, dat voortaan van de Turksche ambtenaren geen knevelarijen meer zullen worden geduld; dat alle ambtenaren, die zich daaraan hebben schuldig gemaakt, zullen gestraft en afgezet wordendat afzonderlijke regtbanken zullen worden ingesteld om de grieven te onderzoekendat allendie zonder reden zjjn verbannenzullen teruggeroepen wordenen eindeljjkdat alle onruststokers zullen worden verdreven. Server Pacha heeft onbepaalde vol- magt, tot het doen uitvoeren dezer maatregelen. Den 308ten Augustus 11.moeten de Turken by Kasabar een zware nederlaag hebben geleden. De Servische Regering neemt krachtige maatregelen tot bescherming harer grenzen. Therapin2 Sept. De Turken hebben eene overwinning behaald. Tienduizend insurgenten zijn over de grenzen gejaagd en door de Oostenrijkers ontwapend. De stad Nevesina, het brandpunt van den opstand, is vernield. ütnUc. De Fan/ulla een Italiaansch dagbladvermeldt, dat wjjlen keizer Ferdinand van Oostenrijk den Paus eene som van 10 millioen florijnen heeft gelegateerd welke som reed9 op het Yatikaan is uitbetaald. De keizer heeft bovendien aan den Paus vermaakt alle ornamenten en geheiligde vaten zjjner bjjzondere ka pel benevens eene collectie even kostbare als zeldzame chinesche serviezen. SPwttsrhlanb. 13eri\jn2 Sept. Aan de Pester Lloyd wordt uit Belgradoin dato 28 Aug.het volgende gemeld Een korps opstandelingen van 1000 man vertoonde zich in de nabijheid van Propoj. Dit stadje wordt Blecht9 door Turken bewoond" en ligt aah de zuidwe stelijke grens van Servië. De Turken schynen een geduchten tegenstand te hebben gebodenwant anders zouden de opstandelingen de stad niet in brand gestoken hebben. Tevens heb ben afdeelingen van het korps de Turksche dorpen Kratowo en Chan Rutochs bezet. Deze zoo gewigtige stelling schijnt slechts een zwak Turksch garnizoen te hebben gehad. Daar nu de strjjd aan onze grens merkbare uitbreiding heett verkregenheeft de minister van oorlog aan de landweer van het Ursitzerdistrict in de on middel jjke nabjjheiJ van bet oorlogstoon eal last gegeven om in volle uitrusting naar de grenzen op te rukken, teneinde onze onzydigheid te handhaven. Heden ochtend vroeg hadop een ander pnnt aan onze grenzenhet volgende tragische voorval plaats. Het klooster Bakowaniet ver van het grensstadje Ivanizawas opgevuld met pelgrimsdie gisteren zijnde een groote Servische feestdag (Maria Hemelvaart »Belika Gospejna") van alle kanten naar het. klooster waren opgetrokken. Tegen 2 uur na middernacht werd dit klooster overvallen door ongeveer 200 Tur ken, die er een jjseljjk bloedbad aanrichtten. Slechts een gering aantal der bedevaartgangers redde zich op ons grondgebied. Vrouwen en kinderen komen nog op dit oogenblik (12 uur des middags) aan," 23rigie. Ter teregtzittiDg ODtkeDde de beklaagde het pakje geopendja zelfs het in handen gehad te hebben. Do proc.-generaal meendedat hoewel het bewijs niet sterk waser evenwel voldoende aanwijzingen waren om de beklaagde als schuldig aan te merken en requi- reerde zijne veroordeeling tot eene tuchthuisstraf van 5 tot 15 jaren, tenzij het hof met het oog op den jeugdigen leeftijd van den beklaagde en de geringe waarde van bet ontvreemde (ƒ1,25) termen mogten vinden tot toepassing van art. 9 der wet van29Juny 1854. De verdediger Mr. Mathon die voor de eerste maal voor het hof optrad, requireerde tot vrijspraak, op grond dat het ten eenenmale onbewezen was dat de beschuldigde en niet een ander het pakje geopend had. Heden deed het hof uitspraak en verklaarde de over tuiging niet verkregen te hebben dat de beschuldigde het feit bedreven had, waarom het hom vrijsprak, de kosten te dragen door den staat. Ziorilrasee4 Sept. Zooals wy in ons vorig No. reeds met een enkel woord mededeelden, vierden de Israëliten alhier gisteren gedachtenis van het 50jarig bestaan hunner synagoge. Aan de uitnoodiging door het Kerkbestuur gedaan aan verschillende autoriteiten en particulieren was met reel belangstelling voldaan. Onder de aanwezigen bevonden zich de leden van het dag. bestuur en verschillende leden van den gemeente raad benevens een predikant der Hervormde gemeente. Het geschenk door de gemeente onderling aan de synagoge tot een blyvend aandenken aan dezen dag geschonken bestaat uit een prachtig met goud en zilver geborduurd voorhangsel der Verbonds-arkë van kar- mozjjn rood fluweel en met gouden franjes omzet. Eenige meisjes in het wit gekleedonthulden dit ge Te Brugge heeft Maandag een verschrikkelijk voor val plaats gehad, dat aan eene vrouw bot leven kostte. Zekere M. T. van Hollebeke, oud 50 jaren, huisvrouw van Leopold de Roker, korenmeter, was ziekelyk. Zy vroeg aan haren man een teug wjjn, die voor baar fereed stondin plaats van uit de wynflescb te schen en schonk hjj bij vergissing een glos vitriool in waarvan zji dronk. Het brandend vocht vergiftigde haar, de ongelukkige vrouw liet jammerkreten hooren en stierf onder de vrecsclyksto pjjnen. Men kan denkon welken indrak die ramp in het huisgezin veroorzaakte. De echtgenoot, zinneloos van wanhoop, werd aange houdendoch woldra losgelaten. Hot Ijjk van het slagtoffer is naar het gasthuis gebragt. Slcïrctdttnir. TJ t*l< 3 Sopt. Door eenige ingezetenen van dit eiland is een adres verzonden aan Z. Exc. den Com missaris des Konings van N.-Hollandwaarbjj zjj dringend verzoeken »den burgemeester naar elders te verplaatson (?n daardoor rust en vredo in de gemeente terug te brongen." Het hoofdmotief, door adressanten aangevoerdbestaat in des burgemeesters houding in zake do bekendo schorsing van twee raadsleden. Devcntor, 3 Sopt. Do tamboer, die eergisteren is doodgeschoten, was oon zokcro Djjkhof, een oppas send man. Opmerkcljjk is het, dat do majoor zich vlak naast den vcrslagono bevonden men vermoedt dan ook dat het do bedoeling geweest is den majoor te treffen. Gisteren had een gestreng onderzoek plaats, hetwelk heden is voortgezet. Hedenmorgen zjjn eenige manschappen voor hot ljjk geplaatst om een eed af te leggen. Noch hot eennoch het ander heeft tot eenig resnltaat geleid. Venlo, 2 Sopt. In het Café Klerkx had heden een treurig voorval plaats. Eenige bezoekers, in be schonken toestand jenever verlangende, werd hun dit door de dochter dos kasteleins geweigerdhetgeen hevige woordenwisselingen en oindeljjk oen vechtpartjj ten gevolge had. Een der bezoekers, zekere Tillomans, een bekend slecht' sujetgaf haar daarbjj eenige stooten in de borst, die een paar uren later reeds den dood ten gevolge hadden. De verslagene was een hoogst zwakke en in zwangeren toestand verkeerende vrouw, wier man op dat oogenblik afwezig was, terwijl eenige leden der familie ter bedevaart waren naar Kevelaar. De dader is in hechtenis genomen. Vltssiugren, 4 gept Onmiddelijk nadat het Kon. besluit deswege geteekend zal zijn, zal de heer Smit de Rjjksmarinewerf terstond in exploitatie nemen. Het eerste schip dat door hem hier gebouwd zal worden zal een driemaster zjjn en genoemd worden >Noach V." Door een Vlissingschen loodskotter is te Hellevoet binnengebragt de verlaten Fransche bark Nathalie", van Nante3. Volgens gevonden papieren is genoemd schip gevoerd geweest door kapt. Laurnay. Middel t>ur«;4 Sopt. Gisteren werd voor het prov. geregtshof in Zeeland behandeld de zaak van den 17jarigen M.vroeger als volontair bij de Maaisch. tot exploitatie der Staatsspoorwegen aan het station te Goes werkzaam en beschuldigd van op den 9 Maart jl. uit een met den laatsten trein uit Roosendaal aan gekomen pakje een en ander te hebben ontvreemd na vooraf dit pakje te hebben geopend. De beschuldigde had dit pakje den volgenden morgen ter hand gesteld aan den besteller van v. Gend en Loos te Goesdoch deze ziende dat het geopend was geweesthad geweigerd hetzelve te bezorgen aan den schenk waarbij door de jonge jufvrouw S. Frenk op zeer gepaste wjjzeeene toespraak werd gehouden welke op de aanwezigen bljjkbaar een diepen indruk maakte. Onder de overige geschenken behoort een niet minder rjjk bewerkt kleed op de bima, benevens een dito ter bedekking der wetsrollen. De feestredenaar de heer SI. Boutelje van Middel burg sprak naar aanleiding van Ps. 133 1 waarby bjj inzonderheid wees op de behoefte aan en de kracht der eendragtvooral voor kleine gemeenten als deze waardoor dan ook de voorvaders deze Synagoge had den tot stand gebragt en die een der hoofdvoorwaarden is tot instandhouding der gemeente daarbjj herinnerde spreker met dankbaarheid de groote vryneid die de Israëliten in ons land genieten. Na deze rede werden nog toespraken gehouden door den voorzitter der gemeente, den heer SI. A. Frenk en den fung. voorzangerden heer B. S. van Kloeten waarna deze feestviering met de gewone gebeden be sloten werd. Deze feestviering zal voorzeker bjj de Israëlitische gemeente in aangename herinnering bljjven. ZicrlUzet-6 Sept. Gisteren middag ten 12 ure werd door de dd. schuttery eene parade gehouden bjj gelegenheid der installatie van Mr. B. M. de Jonge van Ellemeetals 2de luit. bjj dat corps. Des avonds werd bij den nieuw benoemde door het muzykcorps der schuttery eene serenade gebragt. Naar wy vernemen, zal de spoorweglijn Zwaluwe Zevenbergen den 15 October a. s. voor het publiek verkeer worden geopend. Op de Goessche kermis is de vrouw van een kramer bevallen van een zoonpapa is 70 en mama 50 jaar oud. De ketelmakera aan de Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam hebben den arbeid hervat, zonder dat de eisch van loonsverhooging ie toegestaan. Herltnleuw». De Cand. J. Bouvin deed op Zondagnamiddag 29 Aug. te Yreeland zjjne intree-rede naar aanleiding van Hand. 1 8, na des voormiddags bevestigd te zjjn door Ds. L. H. F. Creutzberg, pred. te Zeist. Beroepen te Sluis Ós. U. W. van Loonpred. te Voorthuizen. Ingezonden Stukken. Dan hoe het zijmen heeft door deze oproeping van stemgerechtigden en alle Ingelanden van Schouwen, trachten te weten te komende gevoelens omtrent de zaak. Dientengevolge verklaren de ondergeteekenden, allen bevoegde stemgerechtigdenaan Heeren Hoofd-Inge- landen als hunne lasthebberszich tegen het oprigten van een stoomgemaal in Schouwenen mitsdien voor zoo veel de ondergeteekenden aangaatdit aftestem- men en niet toetestemmentot negotiatie van een kapitaal daarvoorvan p. m. 200,000 of minder welke hun voorkomen buiten de noodzakelijkheid van een stoomgemaalvoor het Waterschap Schouwen, en voor hun veel te bezwarend te zjjn. Eenige Boeren in Schouwen. Mijnheer de Redacteur In antwoord op onze beschouwing omtrent het minder wenscheljjke van de uitbreiding der Spoorbootmaat- schappjj in den voorgestelden zinvinden wjj in uw i laatste nummer een aanbod van de Heeren B. A. Fokker Directeur 1 en J. A. A. F. van de Putte (President) om onze aanaeelen in de Spoorbootmaatschappjj over te nemen tegen 50°/o van het nominaal bedrag. De namen en kwaliteiten der onderteokenaars waar borgen ons, dat het bod ernst ia; bygovolg, dat de geboden prjjs zoo na mogeljjk overeenstemt met de tegenwoordige waarde der aandeelen. Dat er steeds nog achteruitgevaren wasbleek ons genoeg uit hetgeen ons was medegedeeld dochdat ait verlies na 3 jaren Werkens reeds 50°/o bedraagt dit hadden wjj niet gedacht: hot is om de deelheb bers oene koude rilling door do leden te jagenDirec teur en President bobben do taxatio gesteld en er mag dus, helaas, aan geene onbekendheid met de zaak gedacht worden Do toestand is zoo fataaldat wy meer dan ooitvragenhoe is men op het buiten sporige denkbeeld gekomen de zwakke onderneming nog to belasten met de nadeelen eeuer tweede boot? Maar in ons vorig artikel hebben wjj klaar en dui- deljjk doen bljjken geen deelhebbers te zjjn: wjj heb ben gesproken als belanghebbenden uit het publiek. Waren wjj deelhebbers, onze plaats om te spreken zoude zjjn ter vergadering, niet in de courant. Dat de heeren F. en v. d. P. ons nu toch nog den titel van deelhebber toedichten en daarbjj een bod voegen voor onze onderstelde aandeelenis eene dwaling waartoe wjj geen aanleiding gaven en waarvan wjj alle medepligtigheid afwerpen. Inmiddels i9 sedert ons vorig schryven het voorstel tot wyziging der statuten ter algemeene vergadering fevallen. Dit kwaad is dus afgeweerd. Hopen we, in et belang van deelhebbersdat de inkomsten ver meerderen en de thans achteruitgaande zaak eene bloejjendo worde. In het algemeen belang moeten wjj echter bljjven aandringen op meer direct verkeer met de aankomende en vertrekkende treinen te Goesdit is en bljjft de behoefte voor Zierikzee en omstreken. Verbinding met het spoor was de leus, waaronder de Gemeente en zoovele particulieren hier doel namen en hieraan behoort voldaan te worden. De behoeften van i Zierikzee ten dezen opzigte zijn geheel andere dan die van de aan het spoor gelegene Bteden Middelburg en Goeshiermede had men reeds rekening moeten hou- i 'den bij het kiezen van den zetel der Maatschappij Zierikzee alleen beeft bjj de spoorboot,maatschappjj een hoofdbelang en had dus de plaats van uitgang moeten zijn. Op de feiten is echter niet terug te komen, I doch wel kunnen de voor ons ongewenschto gevolgen van het genoemd feit wprdon weggenomenals de Directie zich slechts meer naar het belang van Zierikzee (Schouwen en Duiveland) regelt. Wil de Directie zich in die rigting bewegen, dan voorzeker zal zjj niet lan ger behoeven te klagen over gebrek aan medewerking van Zierikzeedatzooals het nu gaatnoch voldaan noch dankbaar kan zijn. Zierikzee. Eenige belanghebbenden uit het publiek. Mijnheer de Redacteur l Het voornemen bestaatonderstaande ter teekening van stemgerechtigden van Schouwen te leggen. Dat alvorensopdat ieder daarmede spoedig bekend worde, verzoeken wij dit te plaatsenwaarby tevens de stem gerechtigden van Schouwen worden uitgenoodigd in geval van goedkeuringhetzelve te komen teekenen in het »Hotel de Weerd", alwaar hetzelve van af Donderdag den 9en dezer ter inzage en onderteekening zal liggen. Aan Heeren Hoofd-Ingelanden van hel Waterschap Schouwen. Naar aanleiding en tengevolge van de oproeping van het Dagelyks Bestuur van het Waterschap Schouwen ten aanzien van bezwaren betrekkeljjk een in Schouwen opterigten stoomgemaalschijntdat daaromtrent be zwaar van gevoelens bestaan en aanwezig zijn. Waarom toch deze vreemdsoortige behandeling In alle gevallen waartoe de Hoofd-Ingelanden bevoegd en gerechtigd zjjn een van hun athankeljjk besluit te nemendraagt het Dageljjks Bestuur aan Hoofd ingelanden de zaak voor, die da» daarover besluiten, wantnaar dien maatstaf van behandelingzoude in iedere voor te dragen zaak aan Hoofd-Ingelanden, tel kens alle de stemgerechtigden en Ingelanden behooren opgeroepen te wordenom alzoo hun uittelokken en te peilen wat hun gevoelens omtrent de zaak zijn waar moest dat heen Welligt is deze spitsvondig uitgedachte methode, omnaar 'fc schijntonder eene vermomde bemoeijing tot dekkinggemakkei jjk tot bet But te geraken. Voorspoedig bevallen van een Meinje J. S. STEUR—de Yribze. Ellemeet, 4 September 1875. Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een' Zoon, J. van den BOOGERT, geb. de Glopper. Zierikzee, 4 September 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Melsje, L. BOOGERD Echtgenoote van Zonnemaire, 5 Sept. 1875. H. v. d. PLAS. Algemeene Kennisgeving. Bevallen van een' Zoon J. FRANKEN, geb. van Loon. Zierikzee, 6 September 1875. 't Heden ontsliep, tot mijne diepe droefheid mjjne geliefde Echtgenoote GEERTJE HUBERDINA van ELSaCKER, in den nog jeugdigen leeftijd van 34 jaar, my nalatende 4 kinderen, nog te joDg om hun groot verlies te beseffen. St. Ann aland, F. WEI.TLER. 2 September 1875. Heden ontving ik het treurig berigtdat op den 11 July laatstleden, te Seboygan, Noord-Amerika, is overleden myn eenigen broeder JAN VERSEPUT, in den ouderdom van ruim 59 jaren. Noordwelle, D. VERSEPUT. 2 September 1875. Heden overleed plotseling onze jongste lieve ling JANNETJE CORNELIA, in den ouderdom van ruim 3 maanden. Haamstede, C. DALEBOUT Mz. 3 September 1875. M. DALEBOUT, geb. den Boer. Heden overleed ons geliefd dochtertje HEN- DERINA PIETERNELLA, in den jeugdigen leeftjjd van 10 maanden. Zierikzee, F. MAIJES. 4 September 1875. N. MAIJES—Capelle. Heden overleed ons jongste kindje ANNA CORNELIA, oud 3 maanden. Zierikzee, 4 September 1875. J. M. GASILLE. H. J. GASILLE, de Looze. overleed in den ouderdom van ruim vier-cn-zcstig jaar, onze geliefde Moeder en Behuwd- Moedcr MARIA PRIESTER, wed. A. van Bloppoel. Zierikzee, Uit aller naam, 5 September 1875. A. van BLOPPOEL. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. De ondergeteekende betuigt bjj deze zjjn woljremepiulim <lauk. voor de vele bewjjzen van deelneming, bjj het overljjden zjjner diep betreurde echtgenoote ondervonden. Noordgouwe, -Van der LEK de CLERCQ. 3 September 1875. Voor de vele bewjjzen van deelneming, zoowel gedurende de ziekte als bjj het overljjden van onzen vader ondervonden, betuigen wjj onzen opregteu dank. Oud-Vossemebr, L. LINDHOUT Cz. 6 September 1875. L. LINDHOUT Cd. Het KERKBESTUUR der NEDERLANDSCHE ISRAËLITISCHE GEMEENTE alhier, betuigt langs dezen weg haven harteljikon dank aan allen die hebben medegewerkt tot opluistering van het door haar gevierde FEEST, op 3 September 11., zynde het 50jarig bestaan van hare Synagoge. Zierikzee, 6 September 1875. Het Kerkbestuur voornoemd, M. A. FRENK, Voorzitter. A. I. FRANK, Penningmeester. De ondergeteekende roept een laatot A.A.K WKL toe aan zjjn familie, vrienden en bekenden bjj zijn vertrek naar Ncd.-Indie en betuigt tevens zjjn opregton daal* aan allen wiens gunst en vertrouwen hjj sedert zjjn verblyf in Nederland heeft mogen verwerven, hopende dat de opvolger in de M ts e 1 a a r s-A. ffaire in diezelfde gunst en dat vertrouwen zal mogen deelen. Nieuwediep, C. P. FRANKEN, 4 September 1875. a/b van het Stoomschip Conrad. IN. U. De nog niet afgedune zukon zullen door J. A. FRANKEN geschieden. Door het vertrek van C. P. FRANKEN my te Noordwelle als METSELAAR gevestigd hebbende, verzoekt de ondergeteekende beleeft de gunst en het vertrouwen der ingezetenen, trachtende door een prompte bediening die gunst en dat vertrou wen waardig to zullen maken. Noordwelle, A. VERJAAL. 4 September 1875. De ondergeteekende geeft zijné geachte begunstigers en vrienden kennisdat de Heer J. VERDELMAN van af lieden INIRT meer voor hem werkzaam is. Rotterdam, H. MEENERBREUKER, 5 September 1875. Wjjnhandelaar, Wijnhaven wijk 2, 220, Nieuw No. 47. •De yERKOOPING van BEESTIAAL en MELKGEREEDSCHAP, ten verzoeke van K. LOENE ouder Noordgouweop Vrijdag lO September a s. bepaald, zal geen voortgang hebben.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1