ZIERIKZmCHE NIEUWSBODE. No. 5588. 52sleJaarg. Zaturdag i September 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. Bekendmaking. PATENTEN. De BURGEMEESTER van Zierikzee verwittigt de belanghebbendat de PATENTBLADEN voor het loopend dienstjaar (Primitieve en Suppletoire) ter Secretarie zullen worden uitgegeven van Maan dag1. /low 0/1 on tot o»i met Zaturdag: den ll/len September e. li. De Patentpligtïge ingezetenen worden derhalve uit- genoodigdom m persoon hun patenblad te komen at halenzullende aan hendie hierin nalatig mogten blijven, het patentblad worden te huis bezorgd door den Deurwaarder der Directe Belastingen tegen be taling van 10 cent, voor elk onafgehaald patentblad, ingevolge de wet. Zierikzee, den 3 September 1875. De Burgemeester voornoemd, v. CITTERS. Nieuwstijdingen. Indertijd werd melding gemaakt van eene advertentie in een Amerikaanscb blad, welke aldus aanving>Men vraagt eene plaats als schoondochter in eene fatsoenlijke familie". Thans bevat een ander AmerikaanBch blad de volgende annonce, onderteekend door Miss Georgina Mc. Cleanan: »Burgers van Amerika! zult gjj onver schillig blijven, terwijl eenelandgenoofce, van een bevallig uiterlijk, van eene gesoigneerde opvoeding, jong, en muzikaal ontwikkeld, eene artiste, die alles in zich vereenigt wat eene vrouw door een man doet beminnen, thans genoodzaakt is het middel van adyerteren te baat te nemen om een man te vinden? Mannen! weest niet langer koel, noch angstvallig. Dat uwe leus zjjhet huweljjk of de doodEen angstvallig hart heeft nog nimmer eene schoone vrouw voor zich ge wonnen". In Wood's theiter te Cincinnati produceerde een goochelaar, Frayne genaamd, laatst een huiveringwek kend kunststuk. Hij liet nameljjk zjjne vrouw, vlak vooraan, in den hoek van het tooneel staan, keerde haar den rug toe, ging op den grootst mogeljjken af stand van haar staan, nam .een buks en over don linkerschouder heenziende, schoot hjj haar een appel van het hoofd. Achter het hoofd der jonge vrouw was een ijzeren plaat aangebragtde kogel doorboorde steeds den appel, sloeg dan tegen het nzer en viel op den grond. Na eenige voorstellingen echter was het gerucht verbreid, dat Frayne niet werkeljjk met een gewonen kogel schoot, maar dat dit kunstwerk meer op bedrog, dan op behendigheid berustte. Dit gerucht werd echter plotseling op een treurige wjjze wederlecd, want bjj een voorstelling de laatste van dien aard, die Frayne geven zou sloeg de kogel, na de ijzeren plaat ge troffen te hebben, terug, en trof een der gemploijeerden van den schouwburg in het been, dat onmiddellijk geamputeerd moest worden. (Sitgelanb. Onlangs beeft een barbier to Londen een weddenschap aangegaan, dat hjj in één uur tjjds GO personen zou scheren. In 43 minuten had de man deze taak volbragt, en toen het uur verstreken was, bad hp den 80sten baard onder het mes. Londen 30 Aug. Do Schotsche sneltrein is bp Bradfort in botsing gekomen met een pleiziertrein uit Kildwick. Vijf personen zjjn gedood; velen zjjn ge kwetst waaronder eenigen dooaeljjk. Te Ragusaeene Oostenrjjksche haven in de onmid dellijke nabijheid van het tooneel van den opstand in de Herzegowina zjjn dezer dagen aangekomen de ver tegenwoordigers van OostenrijkRusland en Duitsch- landterwijl die van Frankrijk en Italië verwacht worden. Te MoBtar, een onordelijk stadje in de Her zegowina, zullen de gezamenlijke gezanten de komst afwachten van Server-pnchadoor de Porto als bui tengewoon commissaris afgevaardigdten einde de grieven der opstandelingen te onderzoekon en te trachten daaraan te gemoet te komen. -Sjmnje. Eene depêche uit Madrid meldt, dat het gouverne ment er op rekent, dat voor het laatst van September de Carlistische opstand in Catalonië zal gedempt zjjn. Van de troepen, die dan beschikbaar zijn en uit de laatste ligting zullen 12000 man naar Cuba worden gezonden. De krijgsgevangenen van Seo d'Urgel zijn naar Puycerda gevoerd, om van daar naar Montjuich, de vesting bjj Barcelona, gebragt te worden. De voor naamste onder deze krijgsgevangenen is de bisschop van TJrgel, die reeds Bedert een jaar vervolgd werd wegens een moord, op zijn bevel bedreven in zijn paleis en die zich bjj de Carlisten had gevoegd om aan de straf voor zijn misdaad te ontkomen. Hij had zelfs aan don CarIo9 de betrekking van groot-aalmoezenier bjj diens leger gevraagd, maar de pretendent, die er geen bijzonderen prijs op stelde een geeateljjke van dat ge halte in zjjne omgeving te hebben, had hem naar zjjn diocees gezonden onder voorwendsel van de diensten, welke hjj daar aan de goede zaak zou kunnen bewijzen. Thans nu hp in de magt der regering is, zal hij waar schijnlijk zjjn geregte straf niet ontgaan. Te Madrid schijnt men besloten te hebben hem voor den regter te brengen. St. Sebastian, 31 Aug. De Carlisten roepen alle weerbare mannen, gehuwd en ongehuwd, tusschen da 17 en 50 jaren, onder de wapenen. Veel volk ver huist naar Frankrjjk. De Impartial geeft de volgende voorstelling van het voorgevallene met het Nederlandsche schoenerackip >Pleiaden". Laatstleden Zaturdag kwam de »Pleiaden" de haven van Gibraltar binnen, enconstateerde de kapitein, dat bp door Spaansche zeeroovers geplunderd was. Toen het schip slechts 10 mjjlen van land ver wijderd was, werd net aangeklampt door een barkje met zeven zeelieden bemand, die aan de equipage van het schoenerschip vruchten en groenten trachten te verkoopeD. De kapitein weigerde, doch nauwelijks was deze weigering uitgesproken of zes der Spanjaarden sprongen met revolvers en sabels gewapend aan boord van den schoener en dreigden elk, die verzet pleegde, te vermoorden. Het scheepsvolk, zonder middel van verdediging, vluchtte in de masten, met uitzondering van den kapitein, die op het dek bleef en het stuurrad ter hand nam. Een der zeeroovers sprong op hem aan, zette hem de tromp van zijn revolver op de borst en sommeerde hen een deel der lading af te staan andera zon hjj neergeschoten worden, De kapitein bood een half vat meel, dat een deel van zjjn eigen provisie uit maakte, aan, en gaf den matrozen, die nog in het wand zaten, bevel op dek te komen. De stuurman opende de bottelarjj om hetgeen de kapitein had aan geboden te geven, maar de zeeroovers braken bet voorluik open en vermeesterden acht vaten meel en noodzaakten de matrozen van den schoener, die aan boord van de sloep te brengen, onder bedreiging van hen anders te zullen doodschieten. De kapitein heeft de juistheid dezer feiten beëedigd. Een ander Spaansch blad, de Epoca, zegt naar aan leiding van dit voorval: »Dit misdrjjf is gepleegd door dat soort bandieten die, als zjj te land werken, personen oplichten of vermoorden om er een losgeld voor te brjjgen ter zee schromen zij niet buitenlandsche vaar tuigen aan te vallen, Eene gestrenge afstraffing wordt onvermijdelijk. SDttiisrklanb. Beriy», 30 Aug. Er ia thans geen twjjfel meer aandat geheel noordelijk Bosnië langs de rivier de Save in opstand is gekomen. De vluchtelingendie hun heil hebben gezocht op Ooatenrjjkach grondgebied en wier aantalvolgens de laatste berigten8000 bedraagtzjjn meestal de vrouwen en kinderen der opstandelingen, die hunne dorpen hebben verlatenom naar de grenzen op te trekken. De insurgenten in de Herzegowina hebben een na tionaal gouvernement ingesteldonder het bestuur van Lynbobratischmen verwachtdat zjj de bemid- delin gsvoorstellen der consuls zullen verwerpen. De gestadige uitbreiding van den opstandkan worden afgeleid uit de volgende zinsneden in het Montenegrjjnsche officiëele Glas Cernagorza: »De opstand neemt eene kolossale uitbreiding en de kenteekenen vermeerderen dat het den insurgenten volle ernst is. De mannen zien reikhalzend uit naar den oorlog en al wat de diplomatie kan aanwenden is niet bjj magte om hen tegen te houden. Ditmaal zal de insurreetie stellig op vrjjmaking uitloopen. Niet de aanvoerders, maar de natiën zullen beslissen wat gedaan moet worden. Indien de opstand alge meen wordt, zullen Servië en Montenegro geen onver schillige toeschouwers kunnen bljjven. Nu of nooit!" De hoofden vau den opstand hebben van hunne Monteaegrjjnsche vrienden de verzekering ontvangen, dat binnenkort alle Montenegrgnen hen te hulp zul len komen. In Servië worden de militaire toebereid selen voortgezet. Het departement van oorlog te Belgrado heeft last gegevendat de wapenen en equipemeDtstukkon der milicie, met inbegrip van den geneeskundigen veld dienst ter onmiddctjjke inspectie gereed moeten zjjn. De Servische milicie heeft bevel ontvangenom zich van drio dagen levensmiddelen te voorzienin dien zjj wordt opgeroepen. De vesting Semendria en andere vestingen worden van levensmiddelen voorzien en or worden maatregelen genomenom alle bruikbare paarden in het land op te koopen. Uit Mnncbcn wordt gemelddat bjjna alle mannoljjke en vrouweljjke kloostergeestelijken de stad hebben verlaten. Dit vertrek heeft in alle stilte plaats gehad. De verdere regeling der zaken zal waarschjjnljjk niet zoo in diepe stilto kunnen ge schieden. De bewoners dor kloosters zjjn ternauwernood vertrokken en reeds hoort men van processen over die gebouwen en de daaraan verbonden vaste goederen. Do geostcljjko corporation, welke thans zjjn opgelost, bezaten geene regtsporsoooljjkheid. Hot gevolg hier van was dat hunne vaste goederen in do registers van het kadaster stonden ingeschreven ten name van dezen of genen bjjzondere. flcïrcrluttfr. Amsterdam 1 Sept. Sedert Maandag 11. heb ben een 300tal werklieden (ketelmakers) van de Ko ninklijke Fabriek het werk gestaakt, op grond dat aan hun verlangen om 20 cent per dag meer loon te bekomen, niet werd voldaan. Haarlem2 Sept. Als een staaltje van de hooge prjjzen, die men tegenwoordig voor porselein besteedkan dienen dat op eene gisteren alhier ge- honden verkoopingvoor een met landschappen en figuren uitvoerig in kleuren beschilderd oaksisch por seleinen tafelservies, bestaande uit 123 stuks, in eerste veiling ƒ9000 geboden werd. Daar het echter bleek dat do kooperop daartoe gedane vordering niet in staat was deze som te betalen of daarvoor zekerheid te gevenwerd het servies op nieuw in veiling gebragt en alsnn voor ƒ8500 verkocht en toe gewezen. Arnhem, 31 Aug. Alhier is een brutale diefstal gepleegd. Terwjjl een jeugdig leerling zich alleen in den winkel bevond, trad een persoon binnen, die, in de oogen van den knaap, er uitzag als een welgesteld man. Hjj kocht een horlogesleuteltje en gaf een rijks daalder in betaling. De leerling bad geen geld genoeg om het stuk te wisselen, en ging met dat doel in een kruidenierswinkel in do nabjjheid. Toen de knaap terug kwam, was de persoon verdwenen en had hjj tien horloges medegenomen. 'pi Gravenliage1 Sept. De tribunes der Eerste Kamer waren heden druk bezeten geen won der men wachtte eene politieke schermutseling naar aanleiding der interpellatie van den heer 'oenen nopens de bekende verkiezings-circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken. De heer Coenen klaagde niet zoo zeer over de circulaire dan wel over de toepassing, daar hem was medegedeeld dat zelfs veldwachters waren rondgezonden om de burgemeesters te contro- lieren. De Minister zeide daarvan niets te weten en verklaardemet een beroep op zjjne voorgangers waaronder zelfs Thorbeckedat herhaalde klagten over misbruikdoor burgemeesters van hun kwaliteit gemaakt om invloed op cle verkiezingen uit te oefenen, hem had bewogen tot uitvaardiging zijner circulaire. Zjjne bedoeling was slechts dat geen ambtenaar van zjjne kwaliteit misbruik mogt maken om invloed uit te oefenen. De aan de orde zijnde wetsontwerpen werden aan genomen. Alleen verdient vermelding dat de Minister van Koloniën pertinent ontkende wat in Duitsche bla den is medegedeeld omtrent misbruiken bjj do werving van manschappen bestemd voor Ned. Indië. De Minis ter verklaarde dat wij geen enkel agent in den vreemde hebben om de werving aan te moedigenveel minder om ongeoorloofde middelen te bezigen. De aandeelhouders der mijnen-compagnic Neder land" (eigenaars der Caribon-zilvermijn in Colorado) hielden heden middag te 's Gravenhage eene vergadering, waarin cle heer C. de Groot, oud-hoofdingenieur van het mijnwezen in Indiëverslag uitbragt van zjjne gedane onderzoekingsreis naar ae mijn. De slotsom van zjjn zeer ongunstig rapport was dat het niet raad zaam wa9 om nieuw kapitaal in de onderneming te steken. De millioenen voor welke deze mijndie een zilver- mjjn heette te zjjn maar door de troostelooze aandeel houders met den naam watermijn bestempeld is, gekocht werd, moeten dus hoogstwaarschijnlijk als verloren beschouwd worden. Gisteren is alhier eene dienstbode na een ljiden van veertien dagen aan de gevolgen van een beet eener kat overleden. ESi'tiilu1 Sept. Naar men verneemtzullen in deze maand naar het kerkhof te Ginnekcn worden ovevgebragt de overblijfselen der op de Citadel gesneu velde onderofficieren en soldaten. Op verlangen der Nederl. Regering zou deze overbrenging evenwel zonder eenig plegtig ceremonieel plaatB hebben. Vlissingi-n1 Sept. Een der drie tamboers hoofdschuldige van wie onlangs gewag werd gemaakt, is door den krjjgsraarl veroordeeld tot twee jaar cellulaire gevangenisstraf en in de kosten ter zake van: 1. diefstal, 2. poging tot diefstal, 3. op lichting, 4. poging tot oplichting, 5. valschheid in geschrifte en het desbewust daarvan gebruik maken 6. het maken van valsche handteekening en 7. mis bruik van vertrouwen. De twee anderen zjjn beide wegens medeplichtigheid aan bovengenoemde misdrjj ven veroordeeld tot 18 maanden cellulaire gevangenisstraf en allen vervallen verklaard van den militairen stand. Er zijn wellicht hun jeugd verschoonende omstandigheden in aan merking genomen. Door de stoombooten der maildienst Vlissingen - Sheemess zjjn jsedert de opening op 26 July tot 30 Aug.alzoo na aftrek der Zondagenin 31 reisdagen ruim 2200 passagiers overgevoerd. Brouwershaven1 Sept. Wel afgelegen maar niet vergeten.Streelend is die spreuk voor den Ambtenaar van wien men in den vollen zin des woords kan zeggendat hij trouw isjjverxg voor de vervulling van zijn plicht en daarvoor dat hij veel zoo tracht te leidendat zij voor en door wien hjj gesteld is tevreden gehouden worden niet pronkt met officiëele betuigingen van tevredenheid over die ambtsvervulling en is hjj zoo een halve eeuw werkzaam geweestzelfs nedrigen misschien bevreesd voor onwaardige ovatiën, verzwjjgen kan het tjjdstipwaarop velen zoo gaarne zjjne verdiensten zouden gedenken. De kracht van eerstgemelde spreuk bleek heden uitnemend aan onzen waarden Commissaris der Loodsen den Heere H. N. Hissing, 6edert den laten Sept. 1825 in dienst van de Nederlandsche Marine. Lof en eere aan de attentie van den Heere P. Rood zant. Inspecteur over het Loodswezen, enz. enz. in het 4de en 5de district. Zjjn HoogEd. Gestr. arriveerde hier heden met het stoomschip »de Zeemeeuwen kondigde met de vlaggen in top iets buitengewoons aan. De jubilaris maakte dadelijkhoezeer met gemengd gevoelzelfs een tele- grafies ditnstbestel en was niet weinig gestreeld en verrast toen het nu geen dienstverrichting maar oene dienstvereering gold, hem alleen betreffende. De Inspec teur was enkel ter zjjner eere, inet onaangenaam weder (waardoor zjjne familiedie de vereering wilde bjjwo- nenmoest achterbly venl reeds des morgens 6 ure van Hellevoetsluis afgestooma, om de I&ngdurige getrouwe en door ieder onder wien de jubilaris gediend had op hoogen prjjs gestelde diensten te gedenken. Dat werd door ZHEd. Gestr. in een toespraakten aanhoore van het verzamelde personeel van het loodswezen en het huisgezin krachtig betuigd en gedocht met dank betuiging en zegenwensch. Zulke leden zjjn eene openbare vermelding volkomen waardig, als behoorende ook tot de lotsverbetering van getrouwe ambtenaren, waarover zooeel geschreven is. Zierikzee, 3 Sent. De Israëlitische gemeente alhier viert heden gedachtenis van het óOjarig bestaan der Synagoge. Heden Damiddag ten half 5 ure wordt in het net versierde gebouw eene feestrede gehouden waarbjj do plaatselijke autoriteitenbenevens de gees telijken der verschillende gezindten zjjn uitgenoodigd. Zoo door de gemeenteleden gezamenlijk als door onkelen afzonderlijk zjjn aan de Synagoge geschenken aangeboden. Do heer B. van den Batch te Goes heeft het volgende ingezonden stuk geplaatst in de Goessche Conrantmet een beroep op de welwillendheid van den landbouw opdat hjj door vereenigde zamenwerking binnen kort in staat zal zjjn meer dan de hier genoemde enkele voorbeelden mede te deelenen meneens den omvang der kwaal kennendeongetwijfeld des te gre tiger de middelen tot hare bestryding zal aangrjjpen. Hot WARKRUID (Cusouta trifolii). Reeds vroeger heb ik in onderscheidene bladen op het Warkruidde zoo zeer gevreesde woekerplantde verwoester der klaver- en Lucernovelden, opmerkzaam gemaakt, die zich dit jaar in Duitscbland in grooter omvang vertoont enook onze grenzen reeds overschreden heeft. Dezer dagen bezocht ik een veld met roode klaver, ter grootte van l'/s gemet, waar minstens 50 plaatsen 1 '/a meter in de rondte vernietigd waren het Warkruid stond in vollen bloei en dreigde reeds zaad te schie ten. Op een arid ere plaatswaar N oord -Braban fcsche klaver gezaaid wasvond ik 4 A 5 plaatsen met War kruid waardoor wjj ziendat het reeds in Noord- Brabant voorkomt en niet uitsluitend met de Duitsche klaver wordt ingevoerd. Het Bchijnt my nu van het grootste gewigt de grootte der kwaal in haren ganschcn omvang tc h eren kennen en om daartoe te geraken rigt ik aaD alle heeren land bouwers het beleefde en dringende verzoek, mjj wel per briefkaart de volgende vragen te willen beantwoorden 1°. Hoe groot zijn uwe met klaver of Lucerne bezaaide velden, waarop zich de Cuscuta vertoont; 2°. Hoeveel plaatsen komen daarop voor en hoeveel oppervlakte schat gjj dat er door verloren wordt 3°. Was het zaaizaad Lucerne of klaver eD in het laatste geval Duitsche of Noord-Brabantsche resp. Lïmburgsche. De 38e algemeene vergadering der Ned. Vereeni- ging tot afschaffing van sterken drank zal op 29 en 30 Sept. e. k. te Utrecht gehouden worden onder de leiding van jhr. J. L. de Jongevan Zierikzee. Be halve met de gewone periodieke weArzaamheden zal de vergadering voornamelijk zich bezighouden met de beraadslaging over de artikelen van een nieuw concept reglement ter vervanging van dathetwelk sinds de oprigting der Yereeniging gevigeerd heeft. Zaturdag werd to Utrecht een span paarden vos-blessenaan een Franschcn bandelaar verkocht voor den kapitalen prjjs van ƒ3200. Een boer te Groot-Ammers vond dezer dagen bij het opensnijden eener kaas daarin een nest met 7 jonge muizen. Op de roerende goederen van den predikant Koekente Moerdjjkis beslag Kerknieuws. Beroepen te Sleeuwjjk, Ds. G.O. W.van Geijtenbeek, pred. te Scherpenisse. Gemengde berigten. Men zegt, dat ze tegenwoordig de huizen met vlakke daken en platte lijsten bouwenopdat de hypotheken er te gemakkelijker op zouden kunnen rusten. In het levendigste gedeelte der stad wenscht iemand van zjjne venten te kunnen leven, zegt de Advertentie, en de «Navorscher" vraagtWie is die zeldzame vogel Van den generaal Simpson verwachtte men in der tjjd de grootste heldenfeitenals hjj geen j> op zjjn neii9 gekregen" had. Op de vraag van oen Eind >wat onderscheid is er tusschen eon man en eene vrouw?" gaf de vader ten antwoord: veen man heeft weinigmaar eene vrouw vee', bagageals ze op reis gaan." «Ezels van jongensriep ondermeester X. op een wandeling met 9 kostjongensv waarom Ioopen jelui niet fatsoeuljjk twee aan twee?" Direct liepen er acht in de aangewezen orde. vMonsieur zei de negende on deugd, nu zal ik maar naast joe loopen". i Demor- tuus nis i bene (van de dooden niets dan goeds) staat op 't bek van 't kerkhof te Z. Een ondermeester die op zjjn manier knap'was en ook beweerde latyn te kennen, vertaalde dat opschrift aan de onwetenden aldus »Van de dooden liggen hier niets als beenen." De menscb vindt niet steeds wat by zoekt. Saulb. v. zocht naar ezels en vond geleerden en profeten. Maar de tijden veranderenmen zoekt nu wel eene naar ge leerden en vindt meest ezels volop. Jacob te Yer- 1 seke zal zich met de kermis maar laten verloten, want i daar ie niemand meer die hem hebben wil. Twee kerkdametjes te Yerseke worden aangeraden, geen ban den meer af te laten als zjj des Zondags uitgaan, want dat staat niet als men zoo fijn wil wezen. Voor Johanna de dienstmeid van Jan te Miliskerke, is het j gemakkelijk een vrjjer te krjjgen. Zij heeft zelf verteld aat zjj hem maar behoeft uit te noodigen en dan komt I hjj op haar afmaar zjj verkoopt wel eens meer knollen j voor citroenen. Eene vrouw te Sint-Annaland heeft I zooveel snaps gehad, dat zjj te Philipsland in handen der politie is gevallen. Maar twee dames zullen er haar wel uithelpen. Te K. moest de dochter van een vraebte- naar en een boeren-meid zoo niet letten op de kleine I gebreken van een ander; want anders zal de eerste haar babbeltong, en de tweede haar neus nog verspelen. Twee dingen die geheel die meisjes mismaken. Een i heer te Hoofdplaat moest zooveel praatjes niet hebben van een ander, omdat hij van de Biervlietsche kermis j zulk een arm meisje haden hjj toch ook zoo leeljjk uitgespeeld is met de meid van den schoolmeester te Biervliet. Ingezonden Stukken. Haagsche Brieven. I Scheveningen en den Haag worden dezen zomer druk j bezocht door vreemdelingen. Alleen te Scheveningen zjjn ongeveer 2000 badgastenterwjjl het sinds eenigen J tijd te 's Hage moeüeljjk is om plaats te krijgen in de logementen, doordien zjj steeds bezet zjjn. Tot dit laatste draagt bjj het Congres over Internationaal regt, dat thans alhier gehouden wordt en waaraan Franschen, DuitschersBelgen Engelschen Russen en zelf Ame rikanen deelnemen. De vorstelyke familie is grootendeels op reis. Z. M. brengt den zomer door op eene villa aan bet meer van Genève, naby Clarenz en Montreux, waar hjj eerst incognito was onder den naam van graaf van Buren. 2. M. houdt veel van badenwaarbjj evenwel niet al - tjjd de vormen in acht achynen genomen te worden, althans onze Koning werd door eenige vreemdelingen beschuldigd de verordeningen van het kanton Waad- land te hebben overtreden. De groote Raad van dat kanton besloot echter dat Z. M. geheel vrjj was in zijne handelingen, indien hjj zjjn incognito ophief. Toen werd een Nederlandsche vlag en Oranjewimpel van hier gezondenalsmede liverei voor de bediendende vlag en wimpel wapperen thanB van de villa, zoodat Z. M. wordt geacht op Noderlandsch grondgebied te zjjn. De Kroonprins heeft eerst eene badkuur genomen in Bohemen, toen zjjn gevolg teruggezonden en daarop incognito met slechts één bediende een reisje gemaakt door Oostenrjjk en Zwitserland. In laatstgenoemd land heeft Z. H. eenigen tjjd te Interlaken doorgebragt en is thans op zyne terugreis. Het Voorloopig verslag der Commissie van rappor teurs van de Tweede Kamer over het ontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen is verschenen: Gelyk be kend is wordt in dit voorstel de Ijjn Zevenbergen— Zierikzee—Brouwershaven niet opgenomen. Door eenige leden is echter met kracht aangedrongen op dien spoor weg, en gewezen op het groote nut dat men kon trek ken van de Zierikzeescbe en Brouwershavenscbe zee gaten, doch de meerderheid der leden wilden die ljjn nietzoodat ik vrecB dat er vooreerst weer niets van komen zal. Zoo ook van do Ijjh van Breskens naar de Belgische grenzendie mede tot de vrome wenschen zal bljjven behooren. Op den spoorweg van VLissingen naar Venlo wilden velen een dubbel spoor leggen, vooral met hot oog op de maildienst tusschen VliBsingen en Sheernes. De booten komen dikwyls te laat aan; alsdan gaat een extra-trein met de reizigers van Vlissingen over Venlo naar Keuleu, doch dan gebeurt bet zeer dikwjjls dat die trein op onthoud heeft doordien de gewone trein op de rails is. In het Voorloopig Verslag wordt aangedrongen op den aankoop der ljjn RoozendaalBreda van de Grand Central Beigeeen voorstel daartoe is voor een paar jaar door de- Tweede Kamer verworpen. Voorts wil men dat de Regering niet zal toestaan, dat van Bel- fiscbe zjjde worde aangelegd een spoorweg van Woens- recht naar Antwerpenomdat Vlissingen dan zou worden de voorhaven van Antwerpen. Dit argument heb ik met bevreemding gehoordimmers hoe meer de handel van Antwerpen gebruik maakt van Vlissingen, hoe voordeeliger voor laatstgenoemde stad. In Belgie ziet men de zaken anders in op de vergadering van aandeelhouders van den Grand Central Beigevoor eenige dagen te Brussel gehoudenwaren sommigen juist tegen de ljjn Antwerpen—Woensdrechtomdat de reizigers van Duitschland en Antwerpen naar Enge land liever per spoor naar Vlissingen zouden gaan en van daar per stoomboot naar Engeland, dan direct per stoomboot van Antwerpen, omdat de reis per boot 3 a 4 uren korter is van Vlissingen dan van Antwerpen. De Belgen vreesden, dat de stoomvaart van Antwerpen niet met die van Vlissingen zou kunnen concareeren. Aldus beschouwen de Belgen de ljjn naar Woensdrecht na- deelig voor Antwerpen, terwyl de Nederlanders daarin Voordeel voor die plaat9 zien. De leden der Tweede Kamer beginnen zich lang zamerhand in de residentie te vertoonen. Ik ben nieuws gierig hoe het met de Staatsbegrooting zal afloopen. De Minister Heemskerk schjjnt er op uit te zijn om de clericalen genoegen te geven. Zoo heeft hjj in bet wetsontwerp op het Hooger Onderwijs voorgesteld om de predikanten voor de Hervormde kerk voortaan hunne opleiding te doen genieten op een soort seminarie evenals de R. C. geestelijken. Dit zou zeer te betreuren zijn, daar de Hervormde Candidaten aan de academiën thans eene zeer degeljjke en mensehkundige opleiding genieten. De Nederlanders doen soms vreemde dingen in Pruissen bepaalt men bjj de wet dat alle geeste lijken eerst een staats-examen moeten afleggen en dus wel genoodzaakt zjjn op de academie te komenen in Nederland, waar de aanstaande predikanten verpligt waren om de academie te bezoeken en waar de Leidsche Hoogeschool hoofdzakelijk gesticht is om predikanten te vormen, gaat men een wet maken waarbjj het ver pligt bezoek dier Hoogescbolen wordt afgeschaft. Pryzeu <ler Boter oix Eijeren. Zierikzee, 2 September 1875. Boter laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers ƒ0,78 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers ƒ0,776 en hoogste koers ƒ1,00 per 25 stuks.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1