ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5587 Donderdag 2 September 1875. 52steJaarg. Verschfjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prps per 8 ADVERTENTIËN 10 Cts. per regelkunnen uiterlgk tot des Maandags, maanden is 1,30tranco per post 1,60. en Vrijdags yoormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. VA8TSTELUNG DER SSdate STAATS-LOTERIJ. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat Z. E. de Minister van Financiëningevolge Koninklijke magtiging heeft vastgesteld de 289ste Staats-Loterjj. Pe loterij zal bestaan uit en twintig duizend loten, tien duizend vijfhon derd prjjzen, en twee premiên, en ver deeld zjjn in vijf klassen. De Collecte zal worden ge opend op Maandag den 20 September 1875 en gesloten op Zaturdag 2 October daaraanvolgende. De trekkingen zullen plaats hebben te 's Gravenhage. De trekking der eerste klasse zal plaats hebben en geheel moeten afloopen op den 18den, 19den, 20sten en 21sten October 1875 die der tweede klasse, op den lsten, 2den, 3den en 4den November 1875, die der derde klasse, op den 15den, löden, 17den en 18den November 1875 die der vierde klasse, op den 29sten en 30sten November, lsten en 2den December 1875; die der vijfde klasse, op den 13den, 14den, 15den, löden, 21sten, 22sten,238ten,24sten,283ten, 29sten,30sten, 31sten December 1875, 4den, 5den, 6den en 7den January 1876 terwjjl de laatste 1»oii«I*t<1 nuuimera op Zatur dag aen 8sten Januari1876 zullen getrokken worden. De prjjzen der loten en de wijze waarop de uitgifte en trekking der loten zullen geschieden, zjjn dezelfde als voor vorige loterjjen. De loten en gedeelten daar van zallen echter alleen in koop verkrijgbaar zjjn. Ziebikzee, den 1 September 1875. De Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, v, CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. HONDSDOLHEID. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat ter Secretarie dezer gemeente ter bezigtiging is gesteld het MODEL <lor muilkorvon, waarvan honden moeten voorzien zjjn in de gevallen, vermeld in de Wet van den 5 Junjj 1875 (Staatsblad n°. 110) en waarvan de beschryving, volgens de be schikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 27 July 11., luidt als volgt Een enkelvoudige stalen band omgeeft den hals van den hond. De uiteinden van den band worden met behulp van een vastzittend of hangend slotzóó be vestigd dat afnemen van den korf zonder sleutel of zonder doorsnijding van den band onmogelijk is. Aan weêrszyde van het verticale middelvlak en even- wjjdig daaraan zjjn aan het nekgedeolte van den band sterke metalen draden vastgeklonkendie over het aan- gezigt van den hond loopenden nens tnsschen zich opnemen, naar beneden buigen en aan de keelzyde van den band op nieuw zjjn vastgeklonken. In dwarsche rigting zjjn, naar gelaDg van de taille van den korf, 3, 4 of meer dergeljjke metaaldraden aangebragtwier uiteinden eveneens aan den band zjjn vastgeklonken. Do aldus afgesloten rnimte moet toelatendat het dier de kaken in den korf kan openen en beletten dat tanden naar buiten uitsteken. De metaaldraden der korven moeten verbonden wor den door uitvjjlen der draden en opvolgend solderen zoodanig dat scherpeuitstekende punten worden ver meden. Zjj moeten vervaardigd zjjn van jjzerdraad. Het is geoorloofd de metaaldraden te bedekken met een laagje zinktin nikkel, zilver, good of ander voor bedekking geschikt metaal, en den band om den hals en den metaaldraad boven den kop, maar niet de gedeelten vóór om of onder den neus en den bek met zachte stof te bekleeden. Zierikzee den 27 Augustus 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Algemeen Overzicht. Terwjjl onze tonristendie Parjjs nooit gezien haddenvan daar terugkeerenopgetogen over de onbegrjjpeljjke drnkte, die in de wereldstad heeracht, klagen de Parijzenaaradat het daar zoo stil isen als men de dagbladschrijvers hoortdan zon men den ken dat de groote hoofdstad uitgestorven is. Maar de Franschman leeft bjj de verandering en hjj zou liever heel wat zien te onderst boven keerenals het niet anders kon, dan de eentoonigheid van een rustig leven te moeten dragen. Er is dan ook volstrekt geen nieuws en men behelpt zich met nog en nogmaals op te halen wat al lang voorbjj is. Zoo bijv. komt men telkens terug op de niet-verspreiding van de brochure van Gladstone. Men heeft dat willen verontschuldigen met te zeggen dat er een gebrek was geweest in den vorm, maar de vertaler is daartegen opgekomen en heeft op nieuw aanvrage gedaan om het werk uit te geven. Altjjd bljjft het een bedroevend feitdat eene regee ring van onzen tijd zoo onverdraagzaam en lichtschu wend isdat zij een geschrift tegenhoudtgeschikt om de toestanden van het oogenblik recht te doen kennen. Het bewust niet voor veel krachtals men onderzoek ducht. Ware het een individu, wij zouden van een kwaad geweten spreken maar ook eene regee ring heeft een consciëntie, die zich wel eens door de diplomatie laat overschreeuwenmaar wier kracht zich vaak ook in handelingen kennen doet. Wjj hebben voor het gemis aan Fransch nieuws eenige vergoeding in de berichten uit éSponje. Daar hebben gewichtige gebeurtenissen plaats gehaddie wel eens groote gevolgen konden hebben voor de toekomst. De forten van Seo d'Urgell hebben zich eindeljjk overgegeven aan de Spaansche regeeringstroepen. De geheel© Carlistische bezetting en ook de bisschop van Urgell zjjn krijgsgevangen. Vóór de overgave hebben de belegerden nog het uiterste gewaagd en gepoogd zich door de belegeraars heen te slaan. Maar zjj wer den terug gedreven en er bleef hun niets anders over, dan zich op de genade hunner vijanden te verlaten. Het Iaat zich hooren dat de onderhandelingendie daarop hervat werdenniet bijzonder in het voordeel der belegerden uitliepen. De bevelhebber Lizaraga had aan den generaal der koninklijke troepen doen weten dat hjj zich tot het uiterste zou verdedigen doch ont ving ten antwoord, dat men geene gevechten in den zin had, maar eenvoudig de stad zou bljjven belege ren waardoor dan toch eindeljjk de overgave zou moeten volgen. Zeker is de val van deze stad een bepaald voordeel, zooals er nog weinige behaald zjjn door de koninklijke troepen en voor de Carlisten is het een slagdie door zjjn zedelijken invloed licht nog meer beteekenis krijgen zal. Gelukkig is dit voordeel zonder veel bloedvergieten verkregenen het ware te wenschendat het een voorteeken was van nade renden vrede. Daarvoor echter vreezen wjjwant de ervaring heeft geleerddat de dolzinnige en fanatieke Carlistische partjj nog altjjd blijft droomen van eene toekomst, die haar recht zoude zijn. Uit DuItHOhlundbepaaldeljjt uit Pruissen deelt men eene bijzonderheid mede, die alweder bewjjst, met hoeveel recht de regeering zich tegen de woelingen der kerkeljjke partjj heeft verzet. Men heeft nameljjk ontdektdat de geesteljjkenhonderde exemplaren van der regeering vjjandige geschriftenbjj het gods dienstonderwijs medebrachtendie aan de kinderen uitdeelden, en aizoo zorgden dat ze onder het volk ver spreid werden. De regeering heeft zich tegen deze kwade praktijk krachtig verzet en de districts- en plattelandsbesturen aangeschreven daartegen ernstig te waken. Men ziet er uit, dat de partjj der geestelijk heid den strjjd nog geenszins opgeeft en er meer dan ooit op uit is haren steun te zoeken bjj het volk, dat daartoe wordt bewerkt en opgeruid. De koning van Beieren heeft een uitstapje naar Rbeims gemaakt. Men had zich gevleiddat hy ook eens éen kjjkje zoa gaan nemen te Londenmaar deze overwinning is niet behaald. Omtrent den oorlog in de Herzegowina loo pen de berichten zeer uiteen. Volgens sommigen zou den de opstandelingen een voorloopig bewind in het leven willen roepen en den vorst van Montenegro als Boarerein proclameeren. Voorts zegt mendat eeD groot deel der Christelijke bevolking in Bosnië en daaronder de geestelijkheid zich zou hebben verklaard ten gunste van Turkije. De bisschop van Florisse zou de opstandelingen zelfs met den ban hebben bedreigd. Anderen beweren dat de geheele opstand in Bosnië eigenljjk niet anders ia dan eene rooverjj op zeer groote schaal. Maar het schjjnt wel waar te zjjn dat Turkjje een groote troepenmagt byeentrekt. In het Oosten- rjjksch Croatië komen dan ook geheele hoopen vluch telingen aan en getroosten zich honger en gebrek en een verbljjf in de open lucht, alleen om aan den oorlog te ontgaan. Het ergste is dat zoowel van de zjjde der Turken als van die der insurgenten de grootste wreed heden worden gepleegd. Het wordt dan ook tjjddat andere mogendheden tusschen beide komen en men zegt, dat daarvan werkeljjk sprake ia. Sprekende van Turkyedeolen wji nog eene bijzon derheid mede, die bjjna eene aardigneid is, als ze niet zoo duur was. De sultan heeft nameljjk den onder koning van Egypte benoemd tot beschermer van de haven Zeila aan de Roode zee, tegen eene jaarljjksche storting van 15,000 pd. st. in de schatkist van den sultan. Waarschjjnljjk is dit gunstbewjjs, dat als eene bjjzondere onderscheiding moet aangemerkt worden, dan ook wel te beschouwen als een middel om de kas te stjivendieal ware er geen oorlog op handen toch duchtige versterking van noode heeft. In Engelaiul verzekert men dat er een ernstig conflict ontstaan is tusschen den gezant in China en de Chineezen.- De eerste zou meenen beleedigd te zjjn en troepen gevraagd hebben. Bjj de regeering echter is er niets van bekend en men houdt het er «lan ook voor, dat de gezant alleen gewaarschuwd heeft, dat men troepen gereed zou houden ten einde bjj de hand te zjjn indien de houding van bet Chioesche gouver nement een ernstiger karakter krjjgcn mocht. Voorts wordt uit Engeland nog medegedeeld dat de wet op de beveiliging der scheepvaart wel dringend noodig is, daar nog onlangs een zeekapitein moest veroordeeld worden tot geldboeteomdat ^jj was uitgezeild met een schip, waarop wegons onzeewaardigheid beslag was gelegd. Als aardigheid kunnen wjj er nog bjjvoe- gendat te Londen eono tentoonstelling geopend ïb van huurrijtuigen en daarbjj beboorende paarden. Er is menig lnnaalthans menige stadwaar men znlk eene tentoonstelling niet zou durven ondernemen. Maar aan den anderen kant is het gelukkigdat men met zulke dingen kan bezig zjjn. Liever tentoonstel ling van huurrjjtuigen dan exercitie van huurtroepen. Nieuwstijdingen. 2Sitbi«. Het Aio. Dagbl. bevat het volgende berigt uit At- chin godagteokend uit den Kraton5 Juljj. In den nacht van 1 op 2 Julyomstreeks drie uur is de groote boom in de Hil van den Kraton door een orkaan in tweeën gescheurd en buiten den ringmuur gevallen. Eén tak viel op de bamboezenloodswaar 3e onderofficieren verpleegd werden een andere op do loods van het hoapitaalpersoneel. Beide takken hebben een omvang van ruim l'/3 el. Onmiddellijk na het ongeluk waron doctoren, oppas sers en jongens aan hot werkom hulp te verleenen. Op deze wyze kwamen acht onderofficieron van onder do bamboe en atap vandaandie zonder hulp er niet uit konden komen twee waren ligtéén zwaar ver wond. 's Morgens om 7 uur kwam het werkvolk om den boel op te ruimenen toen werden er nog vier onderofficieren geheel verpletterd van onder de vleet gehaald. Ook een soldaat der aangrenzende zaal werd doodelyk getroffen. De takdie op de loods van het hospitaal-personeel viel, kostte twee oppassers en twee vrouwen het leven. Te Longbatta-missigitwaar een soortgel jjk ongeluk plaats baa, werden een officier, twee soldaten en een koelie verpletterd. De meeste huizen en kazernen heb ben aan dakwerk veel geleden. Cholera komt niet meer voor, maar daarentegen veel koortsziekten, ten gevolge van de zware windensoms in geen 10 dagen regen en lage waterstand der rivier. De ijsfabriek werkt zeer goeddageljjks p. m. 200 pond boven de behoeften voor het hospitaal. De artesische put geeft thans 40 liters zeer goed water in de minuut. Men heeft den zandgrond bereikt (95 el), en boort dus door om meer water te krijgen. De bewoners der bevriende kampongs werken op vele plaatsen met lust medeook de kleine man der ons vijandig gezinde kampongs meldt zich meer en meer aan. Voor mij, ik geloof dat het geen drie maanden meer duurt, of de oorlogstoestand zal zoo goed als geheel hebben opgehouden. Rtttcrifiit. De thans ontvangen Amerikaansche bladen bevatten bijzonderheden nopens de hevige regens en daaruit ont stane overstroomingen welke in het begin der maand Augustus in de Vereenigde Staten gewoed hebben. Uit die berigten bljjkt dat in de staten Jowa en Illinois die regenstormen 48 uren hebben geduurd, waar door eene onberekenbare schade aan den oogst is toegebragt. Op vele plaatsen was de op het land ge maaid staande tarwe door het water weggevoerd en was de haver geheel weg. Het katoen had ook veel geleden, terwjjl vele huizen geheel of gedeeltelijk verwoest zjjn. De perzikoogst is dit jaar in Maryland en Dela ware zóó voordeeïig, dat dezelve minstens acht millioen manden zal bedragen. De eigenaars van eenige boom gaarden hebben daarom schikkingen gemaakt met eene stoombootmaatschappij om de perzikken naar Europa te vervoeren. Het tusschendek der stoombootIllinois" zal voorzien worden van de benoodigde verkoelings werktuigen en in staat zjjn om 25- tot 30,000 kisten met perzikken naar Liverpool over te voeren. De kosten van dat vervoer bedragen 2000 dollars. Van af 1 October a. s. zal tusschen New-York en Chicago een sneltrein loopen, expresseljjk tot het vervoer van brieven en couranten. De trein vertrekt des morgend ten 4 ure van New-York, om 26 uren later te Chicago aan te komen. Vier waggons worden daartoe in gereedheid gebragt, welke eene lengte van 48 tot 60 voet hebben. Geene personen of andere goe deren worden met dezen trein vervoerd, terwjjl een genoegzaam aantal personen aanwezig zal zyn, om zich met net uitzoeken en de verdeeling der brieven en couranten bezig te houden. Als maatstaf voor de ontzaggelijke sommen welke betaald worden om op het terrein der interna tionale tentoonstelling te Philadelphia het een of ander te mogen verkoopen kan dienendat zekere Mathews van New-York 40,000 dollars betaalt voor het regt om sodawater te sly ten. Aan boord van de Schiller" waren o. a. zes kisten geladen, iedèr 250,000 francs in specie bevattende. Door duikers heeft men, zooals bekend is, door berging van dat kostbaar deel der lading beproefd. Vier kisten zyn reeds met goed gevolg boveugebragt. De agent met de leiding van het werk belast, kapitein Lodge, liet dezer dagen twee dier kisten naar Londen voeren. Te Peuzance gekomen, werden zjj aangehouden en het geld, 500,000 francs, door den ontvanger der regten in beslag genomen, op verzoek der loodsen en van eenige bewoners van het eiland Saint-Agnes. Deze beweren namelyk, dat zjj, het leven van vjjf der schip breukelingen gered hebbende, aanspraak hebben op een premie over de geheele lading der verongelukte boot. Zjj hebben reeds vele belooningen ontvangen; zjj zyn bovendien schadeloos gesteld voor verlies ved tyd, en sedert drie maanden hebben zjj reeds ongehinderd zekere gedeelten der lading, wel is waar onbeduidende, doen verkoopen. Maar nu die edele menschenvrienden en moedige redders op de hoogte zyn van de waarde der kisten, willen zjj een deel van ae 1,500,000 frunCB, en achten zich met het reeds ontvangene en genotene niet genoeg voor hun edelmoedigheid beloond. In af wachting van de uitspraak der regtbank, is het millioen, met zooveel moeite uit de diepte der zee opgehaald, weer neergedaald in de kelders der bank Bolitbo. Volgens onpartjjdige berigten behalen de opstande lingen in de Herzegowina bjjna dageljjks voordeelen op de troepen en moeten deze laatsten gebrek aan amunitie en levensmiddelen hebben, en niet sterk ge noeg zjjn om aanvallenderwjjs te werk te gaan. De insurgenten hebben Plnva, een gebarricadeerd dorp, en Garansko, een versterkte post, veroverd, die door vier kanonnen werd veroverd. Voorts wordt berigt dat mede een opstand is uitge broken in de provincie Albanië, zouder dat iet# naders wordt gemeld omtrent den omvang. KouMtiintinopel29 Aug. Eene bende van 3000 a 4000 Serviërs is de grenzen overgetrokken en beeft zicb te Novi-Bazar (in 't Zuiden van Bosnië) ge legerd. Zjj hcoft zich van de telegraaf meester gemaakt. Verscheidene benden Serviërs trachten Bulgarye in opstand te brengen. Spanje. Madrid1, 29 Aug. tOfficiect). De Minister van Buitenlandsche Zaken te Berlyn beeft de Regering met de inneming van Seo dB Urgel geluk gewenscht. Porptsrunn, 29 Aug. Hot Carlistische garnizoen hoeft hedon ochtend met den bisschop en Lizarraga aan het hoofd gedefileerd voor de regeringstroepen. In 't geheel zyn 800 manonder welke 100 officieren krygsgevangen gemaakt. In de citadel vond uien twee Krupp-kanonnen een twintigtal oude stukkeneene kleine boeveelheid munitie en eene groote hoeveelheid mondbehoeften. De capitulatie werd door gebrek aan water veroorzaakt. De Groote Raad van het kanton Genève heeft een wetsontwerp aangenomen waarin elke processie en andere godsdienstige plegtigheidalsook het dragen van kerkeljjk ambtsgewaadbuiten de kerkgebouwen en begraafplaatsen wordt verboden en tovenB straffen worden vastgesteld zoowel op overtreding van dit ver bod als op het veroorzaken van wanordelijkheden door godsdienstige plegtigheden binnen particuliere gebou wen of terreinen. 33elgu. Verleden week is te SoigDieB in België een kind levend begraven. De kleine leed aan stuipen. Er was geen leven meer in te bespeuren en de vader, die gewoonlijk in dronken toestand verkeert, liet bet kindje reeds den volgenden dag begraven. Do meisjes die bet ljjkje op een berrie droegen, dachten dat zy het kind hoorden weenen cn moeder, moeder", roepen. Gedu rende den lijkdienst lieten zich in de kerk dezelfde kreten hooren; doch niemand bekreunde er zich om. Toen de meisjes 's namiddags aan hare schoolmeesteres vertelden, wat zy 's morgens hadden gehoord, verwit tigde deze onmiddellijk den burgemeester van het gebeurde en deze begaf zich Bpoedig, vergezeld van een schepen en een dokter, naar het kerkhof. Na de opgraving bevond men dat het kind dood was, doch de dood bleek tengevolge van het vroegtjjdig begraven veroorzaakt te zyn. Vóór de begraving had geene wet telijke ljjkschouwing plaats gehad. Ücbttlan)}. Wnrffuin29 Aug. Een treurig voorval heeft bier in de Wadden, dicht bjj het eiland Rottum, plaats gehadvier personen hadden een pleziertogtje gemaakt naar het eiland Borkum. Op de terugreis besloot men, daar het schip toch moeBt ankeren om op het getjj te wachten, eens in het zeewater een bad tc nemen, met dat ongelukkig gevolg, dat een van het gezelschap, een zekere heer Vos, student aan de theologische school te Kampen, zich te ver in de diepte waagde en ver dronk; het ljjk heeft men nog niet kunnen terugvinden. Wilrtownnlc, 28 Aug. Volgens een hier ont vangen schrijven van kapt. H. De Jonge, voerende het schoonerschip »Pleiaden", op reis van Triëst naar Bra zilië, was hij digt by Gibraltar door roovers overvallen, die onder bedreigingen met revolvers de luiken hebben opengebroken, het scheepsvolk geprest hen te helpen en verscheidene balen meel (waaruit de lading bestond) in hun boot overgeladen en zich toen vorwjjderd heb ben te Gibraltar aangekomen, heeft de kapt. dadelijk aan de bevoegde magt hiervan kennis gegeven. Deventer, 30 Aug. Heden ochtend rukte het 2e bat. van het 8e reg. infanterie uit met eenige ca valerie tot het uitvoeren van eene manoeuvre in het vuur. De troepen namen stelling aan twee bruggen over het kanaal voor Almelo. Een half uur later naderde eene vijandelyke magt, die door enkele manschappen en vlaggen aangeduid werd, en bestormde een der bruggen. De bataljonskommandant had zich bjj de aanvallers begeven en liet den stormmarsch slaan, toen de tamboer omniddelljjk naast hem, op 40 pas van de brug, dood neerzeeg, getroffen door een geweerkogel. Vóór het uitrukken was op bevel van den majoor een tweede naauwkeurige inspectie over patronen en tasschen gehouden. o«w30 Aug. Onder toevloed van een groote menigte is hedenmiddag hier ter aarde besteld het lyk van den door een kogel getroffen soldaat Umans. De lijkwagen werd gevolgd door de familie, het mu ziekkorps der cavalerie en het bataljon infanterie met. den majo.ir en de verdere officieren. Aan het graf sprak de heer Meindersma eenige gevoelvolle woorden ter nagedachtenis van den ongelukkige, die met eere in den dienst bekend stond. De jongeling verdiende den kost voor een oude moeder en gebrekkigen broeder. By de lykopening vond men een kogel en een stuk knoop in 't lyk. Omtrent het gebeurde met den polderjongen, die onlangs dood op den spoorweg bjj Haarlem is gevonden, verneemt men nader uit Halfwegdat hjj op den be- wusten avond met een kameraad aan het drinken was geweest en dat beiden des avonds in beschonken toe stand den spoorweg waren genaderd, in welker nabjjheid hy was bljjven liggen, terwijl zyn medgezel verder alleen was doorgegaan. Deze poldergast, welke over die om standigheid door de justitie in verhoor werd genomen, is later levenloos uit het N oordzee-Ka naai opgehaald. Zjjn pet hing op een stok aan den wal. Waarschijnlijk heeft hjj zich zeiven het leven benomen. Utrecht, 28 Aug. Men verneemt, dat de gereg- teljjke instructie in de bekende zaak van den bakker de Laat in vollen gang is. Donderdag jl. nameljjk heb ben verschillende personen als getuigen voor den regter- commissaris moeten verschjjnen, zooals de naaste buren, overburen en die in de aangrenzende woningen, de vroegere knecht, thans hoofdpersoon in deze zaak, de tegenwoordige knechtstwee nachtwachtenwelker hulp bjj de nachteljjke vervoering is ingeroepen, enz. Naar men verder verneemt heeft heden de dochter, mede hoofdpersoon in deze zaakvoor genoemden regter-commisaaris moeten verschjjnen. Uit den loop der zaak mag men afleiden, dat zy, ingeval van verdere vervolging, van belangrijken omvang kan worden. 31 Augustus. Morgen heeft al hier eene zeer eigenaardige tentoonstelling plaats namelyk van bloemen, gekweekt door den arbeidenden stand. Onze Vereeniging >Uit het volk voor het volk", die sinds haar tienjarig bestaan ruimschoots succes had op haar pogen om het nuttige en het aangename saam te parenhad o. L een lumineus denkbeeld, toen zjj besloot de »kinderen van Flora" te brengen onder de njjvere handen van zoo velendie niet ruim met geldelijke middelen bedeeld en dus niet in de gelegeoheid om zich veel aan te schaffen van wat het leven der meergegoeden zoo dikwjjls veraan genaamd soms meer dan anderen vatbaar zyn voor 't gevoel van. het schoone en goede. In 't begin van den zomer werden door haar op ruime Behaal jeugdige planten verstrekt om die te verzorgen en te kweken. Ze waren voor luttele centen verkrygbaar en de keuze was ruim. Do ljjst der Boorten bedroeg 20 nummers fuchsiageranium, helianthrope, begonia paetunia vorbena lobeliasedumfabarinumpbloxcuphea blauwe on witte ageratumzilverbont sedum, shymie, achyzantttscolleus gnaff&lliummitrariabontbla- derige en groenbladerige hangplanten. De keuze was ruim, naar men bemerkt, doch hier baarde *keue" freen angst", want er werd van do opengestelde ge- egenbeid een ongedacht druk gebruik gemaakt, 't geen merkbaar was als men, de woningen van den arbeiden den stand" voorbjigaandein dit zomerseizoen de blikken rechts en links weiden liet. Thans zyn de gekweekte planten in het schutters hof »de Edele Handboog" tentoongesteldwelke ten toonstelling van 1 tot 4:/i uur k 10 cent per persoon voor ieder toegankeljjk ie. 't Bestuur der bovengenoemde Vereeniging heeft met medewerking van verschillende goedgezinde inge zetenenonderscheidene pryzen van 10, 5 en 2,50, benevens premiën k 2,50 en ornamenten (bloempotten, bloemenhangers vouwstoeltjeboekwerkenconsoles, tafel-flacons, horlogekaslje, kistjes sigaren,inktkoker, cachepotseen doosje reukelooze bloemenmesteen bloemenschaar, een gieter, enz. enz.) voor de bekroonden beschikbaar gesteld waaromtrent door eene commissie van vjjf deskundigen uitspraak zal worden gedaan. Morgen avond van 6—10 uren geeft het muziekkorps onzer schutterjj eenvoor 25 cent voor ieder doch voor de inzenders kosteloos toegankelyk feestconcert gedurende de pauze zal de uitreiking der toegekunde prjjzen aan de gelukkige overwinnaars in een edelen wedstryd" plaats hebben. Hierover in een volgend nommer. Goes, 30 Aug. De kiezers hebben het eerst afge dankte raadslid weder in genade aangenomen. Dank zij de hulp der katholieken en eene onhandigheid der liberalen, heeft dr. van Rentergbem bjj de herkiezing de overwinning behaald. Dat hjj die benoeming heeft aangenomen verwondert meer dan dat hy op nieuw gekozen is. Dit laatste toch liet zich onder de be staande omstandigheden voorzien, maar men moet al zeer gemakkeljjk van het een op het ander overgaan en zich veel kunnen laten welgevallenals menop die wjjze gekozen nog bedanken kan voor het ver trouwen dat een klein hoopje kiezers in hem stelt. Het is te hopen dat de nu benoemde, die vroeger wel eens aan inconsequentie leed, nu eene meer besliste keuze zal doeu tusschen de onderscheiden beginselen die in onzen gemeenteraad tegenover elkander staan. Wij zjjn nu gelukkig weder door den lastigen ver- kiezingsstrjjd henen en de stand der partyen is niet veranderd. Wjj hebben ook onzen Quist behouden en wachten vol verlangen wat hjj ons zal te hooren geven. Men mag toch aannemen dat de partjj die hem koos, zich vooraf zal overtuigd hebbendat zy niet wedor een doode massa naar den raad zond en dat de heer Quist zich zeiven beter in staat gevoelt, om raadslid te zjjn en dat hy daarom niet deed als de heer Boshofl', die bedankte omdat hjj zich niet bekwaam achtte. De geschiedenis van dit raadslid bewjjst wel, dat niet altjjd het verstand met het ambt komt, maar wjj leven nu in de hoop dat een vietjarig lidmaatschap eene school is die later vruchten oplevert. Zeker zjjn aller oogen op den heer Quist gevestigd. 1 Sept. By buitengewoon laag water is gebleken dat in en buiten de hoofdpassage van de Nieuwe brugbuiten de Havenpoorteen aanzien lyk aantal zware houtstompen(waarschjjnljjk een oud fundatiewerb) zyn blootgeschuurd. De Kamer van Koophandel en fabrieken alhier heeft Heeren Burgermeester en Wethouders gewezen op het gevaar dat hierdoor voor de scheepvaart is ontstaan met verzoek hierin op de eene of andere wyze te doen voorzien. Men seint ons uit Middelburg Iu de heden gehouden vergadering van aandeelhou ders in do Zeeuwsche SpoorbootmaRtschapprj is v or« worpen het voorstel der directie tot wyzigitig der Statutennoodig tot aanschaffing eener tweede boot. De bloemententoonstelling is goed geslaagder waren 203 inzendingen waarvan 47 bekroond.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1