ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5586 Dingsdag 51 A ugustus 1875. 52steJaarg\ Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Ots. per regel, kunnen uiterlpk tot des Maandags, Woensdags en VrijdagB voormiddags 10 ure bezorgd worden. Openbare Meisjesschool. De LESSEN aan de Openbare Meieycs- sehool te Zierikzee zullen op Woensalny den 1 September annataande weder worden HEHVAT. Zierikzee, den 30 augustus 1875. De Voorzitter der Plaatselijke Schoolcommissie te Zierikzee C. J. FOKKER. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat op de Secretarie dezer gemeente ter visie is gelegd een verzoekschrift (ïnet bijlagen) van JOHANNES JACOBUS VERBEKE, koopman, wonende in deze ge meente, waarbjj vergunning wordt gevraagd tot oprig- ting van eene bewaarplaats van vodib^n touwwerk en beenderen in zijn pakhuis in de Krepelstraatplaatselijk gemerkt wjjk C n°. 193 kadastraal bekend sectie B n°. 1381 dat op Woensdag den 8 September aanstaandete 12 uur des middags, op het Raadhuis dezer gemeente, in de vergaderkamér van het bestuur gelegenheid zal worden gegeven tot het inbrengen van bezwaren tegen de oprigting van bedoelde inrigting; en dat zoowel de verzoeker, als zn die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóórdien tijdop de Secretarie dezer gemeente kunnen kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Ziebikzee, den 25 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders V. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen, ftittevifttt. In een der binnenlandache bladen van Nieuw-Grenada komen jjsaelijke nadere bijzonderheden voor, medege deeld door een ooggetuigevan de aardbeving die de stad Cucuta van de aarde heeft weggevaagd. De eerste schok werd gevoeld op Zondag den 16en Mei des na middags ten half zes ure deze schok duurde ongeveer twintig seconden en werd met ongeveer vjjf minuten tusschenpoozing door verschillende andere gevolgd enkelen meenden nog tot na middernacht schokken te gevoelen hoe dit zjjten half zes are in den ochtend werden allen door een sterken schok uit den slaap opgeschrikt, de bedeesden werden door angst overval len en allen, die tot dusverre om de aardbeving gelog- chen haddenwerden ernstig. Doch de 17e Mei en de nacht van den 18en gingen rustig voorbjjzoodat den 18en elk zjjne gewone bezigheden hervatte. Die dag echter zag het noodlottig einde van het liefelijke San José de Cucuta. Ten half twaalf voelde men zulke hevige schokken, dat de algemeene kreet Alisericordia l Miaericordia I de lucht vervulde. Vijftien seconden long slingerde de grond op en neder als een schip zonder ballast in een holle zee. Van de korte tusschenpoozen tusschen de schokken kon een enkele gebruik maken naar een veiliger plaat9 te ontanappondoch hevige stooten op en neer yolgden daarop, de geheele lucht was vervuld met donder en geraas en gekraak en over de geteisterde stad kwam een wolk van stof, zóó dik, dat personen die in hun angst elkander omarmden elkaar evenmin zogen als in den donkersten nacht. De op en neer gaande beweging hield aanniemand kon op de been bljjveu niemand kon opstaande angstkreten Miscricordia verstomden spoedigzpdie onder de puinhoopen waren blijven leven, werden door 't stof verstikt. Deze verschrikkelijke toestand hield twee minuten aan. Ten laatste blies een windvlaag de stofwolk weg. Zjj, die zich bonden oprigten, zagen van de stad, die nog maar weinige minuten te voren het bekoorlijkste tooneel had opgeleverd, niets dan een puinhoop. Van San José de Cucuta bleef als stad niets over dan de herinnering. Onmogelijk is het de paniek te beschrijven die toen de rampzalige inwoners beving. Bitter, droevig was de verwarring die ontstond. Hier zag men een man vergeefs naar zjjn vrouw, ginds eene moeder vruchte loos haar kind zoeken. »Help, help, hier is moeder," was de kreet van een meisjehalf krankzinnig van schrik en angst. Het akeligst waren de kreten die men van onder de puinhoopen opving, van hen die worstelden zich er uit te werken. »Om Godswil kom spoedig, ik stik," was het angstgeschrei dat de onge- deerden noopte te helpenmaar zij werkten zich de handen aan 't bloed zonder hulp te kunnen verleenen; de werktuigen waren evenzeer onder 't puin bedolven. Door de aardbeving was ook de waterleiding vernield de rampzalige gekwetsten smeekten om water ner gens waa het te bekomen. Nog was de maat van rampen niet vol. De haardvuren begonnen hier en daar brand te veroorzakendikke rookwolken stegen op, de kreten om hulp verdubbelden; toch kon niemand hulp aanbrengen aan de ongelukkigen die met ver minkte ledematen tusschen balken geklemd met psolijke zekerheid den dood door 't vuur te gemoet zagen. Een regenbui stuitte eindelijk een poos den voortgang der vlammen. De aarde beefde echter nog voortdurendzooveel mogelijk werden de dooden en gewonden weggedragen sommige gekwetsten worstelden half kruipendehalf loopende zelf voort. De verschrikkelijke dag werd door een nog akeliger nacht gevolgd. Enkelen hadden buiten de stad een soort tent weten op te slaan, anderen wachtten, op den naakten grond liggende, den dag af. Zoo goed ïnoge- Ijjk werden de dooden begraven. De toestand der ge kwetsten werd echter ondragelijk door de stortregens die des nachts vielenzoodat hun gekerm niet ophield. In weerwil van de stortregen nam de brand in de puin hoopen weer toeen wanneer de vlammen eene be waarplaats van buskruit bereikten, bragt het donderend geraas van de ontploffing nieuwe verschrikkingen aan in dezen akeligen nacht. Eindelijk brak de dag aan 2 3000 overgeblevenen maakten zich gereed de plaats te verlaten waar meer dan 8000 Ijjkendie de lucht reeds met pestdampen begonnen te vervullenhalf verkoold onder de puinhoopen logen. Niemand der overgeblevenen was er of hij moest een of meer van hen die hem dierbaar waren geweest achter laten. Er gchynt een oorlog op handen te zjjn tusschen Engeland en China. De Engelsche gezant althans heeft aan zjjn gouvernement berigt dat lijj bij de onderhandelingen met het Chineesche bestuur beleedigd is gewordenwaarom hij nadere instructiën en ook om versterking van troepen vraagtten einde han delend te kunnen optreden wanneer de noodzakelijk heid dit gebied. Kapitein Webb heeft zijn plan om het Engelsch Kanaal tusschen Dover en Calais over te zwemmen volbragt. Hjj verliet Dover ten vier en een halve minuut voor een ure en kwam ten 10.35 te Calais aan dus 22'/, uur had hp gezwommen. Kapitein Boyton had in zjjn zwempak 23 uur en 32 minuten noodig. Toen Webb nabjj Calais den grond raakte, was bp te uitgeput om te staandoch na even gerust te hebben, kon hjj met behuln van twee mannen op het drooge 1 loopen. Hjj werd dadelijk per rjjtuig naar een hötel gebragtbegaf zich te bed en viel in een diepen slaap, waaruit hjj in den besten welstand ontwaakte, waarbij -hij met tal van eerbewjjzen werd begroet. üttslttitb. Bljjkens een opgave in het Journal de St. Petersbourg j zjjn in het vorige jaar 16,002 ter deportatie veroor- deelden uit de onderscheiden provinciën van Rusland naar Siberië vervoerd. In 1873 had hun aantal 15,455 bedragen. In 1874 is het dus met omstreeks 8 pOt. I vermeerderdeene vermeerderingwelke gedurende 1 de laatste tien jaren vrfj geregeld elk jaar wordt op- gemerkt. Hfiitttjje. 26 Aug. Lizarraga heeft aangeboden de forteres van Seo d'Urgel over te geven op voor waarde dat de troepen en de bisschop van Urgel vrj> i dé vesting zouden mogen verlaten. Martinez Campos heeft dit geweigerd en 24 uren bedenktjjd toegestaan om zich op genade of ongenade over te geven. #ranferijft. Uit Parijs schrjjft men aan de Köln Zeil. dat er bp bet departement van Oorlog in den laatsten tjjd groote drukte heerscht. De Minister, die zich in de laatste dagen te Contrexeville bevondia weder naar Parps teruggekeerddaar zjjne tegenwoordigheid aan het departement dringend noodzakelpk was. Metgrooten jjver worden de militaire manoeuvres voortgezet. De regimenten uit alle garnizoenen maken zeer vele en lange marachen, waarbjj ze alles met zich nemen. Zjj rukken gewoonljjk des avonds uit, slaan des nachts hunne kampen op en marcheren des morgens dan weder af. Naar het schjjnt ie het den minister vooral te doen de soldaten aan de velddienst te doen gewennen. ©ostettrijfi. Weenen, 27 Aug. Bp voortduring wordt ver sterking van Duitscbe troepen naar Bosnië gezonden. Vele vlugtoliDgen gaan naar Oostenrjjkscb-Croatië over. Zevenduizend hulpelooze vrouwen en kinderen I vertoeven in de open lucht. De opstandelingen in de Horzegowina hebben Me- tochia bezet. Vjjf honderd Turken hebben zich over- I gegeven. Barbaorschhedon worden aan beide zjjden bedreven. 1 Naar men weet is Nedshib-pacha de opperbevel- I hebber van de Turksche troepen in de Herzegowina. Hjj is een man van 70 jaardie het land uitmuntend kentdaar hjj do forten en blokhuizen bouwde op de I grenzen van Servië en Montenegromaar kruit heeft bjj nooit geroken en hjj bezit dan ook niet die erva ring in den bergkrjjgdie aan Dervickpacha die luitenant was van Omer-pacha, in zoo hooge mate i eigen was. Uit een politiek oogpunt is zjjn benoeming tot be velhebber van de tegen de opstandelingen afgezonden i legormagt niet zonder beteekonis. Nedsbib is in der tjjd met een groot aantal diplomatieke zendingen naar Parps en Londen belast geweest. Wat meer regt, hp is het Weener Hof zeer genegen omdat Keizer Frans Jozef hem tot baron heeft verheven. Hjj ia gehuwd met een Christenvrouw en legt een groote minachting aan den dag voor alle godsdienstige cere moniën. Voor de meerderheid van de Turken is hp dan ook niets meer dan een giaour (heiden). ©ttitatklawir. Te Elberfeld is Zaturdog een vreeseljjke moord gepleegd. Reeds meermalen bad een slotenmaker een zjjner slechte werklieden gedreigd, dat hjj hem zpn loon niet meer zou uitbetalen, als bjj hot waagde nog eens dronken in de fabriek te komen. Zaturdog werd eindelijk aan die bedreiging gevolg gegevenmaar nauwelijks had de patroon den man afgewezen, of hp viel dood neer. De werkman had bein met een pistool in de borat geschoten. 23rlgie. Op den 1112 en 13 September e. k. zal te Brussel het onderwpzera-congves gehouden wordenen Koning Leopold heeft de uitnoodiging aanvaard, om de ver tooning welke op den laatsten dagter eero der congresledenin de Muntschouwburg zal gegeven worden bjj te wonen. Meer dan 3000 Belgische onder wijzers zullen alsdan in Brussel tegenwoordig zijn die allenhoe afgesloofd er ook onder kunnen zjjn op dien dag in begeestering znllen uitroepen; >Leve Leopold lil Leoe onze welbeminde Koning!" Eere deti Vorstdie zich ook te midden van de onderwijzers zijns Koningrjjks begeeftom te toonen dat hij den arbeid van die strjjders op bet veld des vredes, van die kampioenen voor volksontwikkelinghoog waar deert Duizende onderwpzers ook buiten Belgie zien gewis met bet innigste welgevallen op dezen gewigtigen 9tapop deze echt Vorstelijke daad van Leopold III Te Antwerpen ging Zondag een meisje van 17 jaar, dat reeds weken gebrek leedde deur uitzeggende Als ik vóór van avond geen werk vindbehoeft ge mjj niet terug te wachten. Maandag werd bet lpk van het meisje uit het water opgehaald. Dezer dagen zijn te Waremme, twee tweeling- meisjes geboren. Beide deze kinderen hebben een wolvenmondharen als die van eenen wolf, zes viDgers aan elke hand en hare teenen zijn aan elkander ge groeid. De moeder en de kinderen zjjn in goede gezondheid. ilcbcrlattb. Franeker, 27 Aug. Bp een koopmau in krui denierswaren enz. alhier is dezer dagen eene brutale diefstal met inbraak bp nacht gepleegd; ofschoon het ontvreemde niet van groote waarde washeeft de bestolene toch een niet onbelangrijk nadeel geleden. De dief heeft de geldlade nageziendie echter slechts eenige centen bevatte, en een kistje sigaren meege nomen maar tevens de baldadigheid gehad de kranen der vaatjes met sterken drank open te zetten zoodat de winkel den volgenden morgen onder jenever en brandewjjn stond. De vermoedelpke dader is reeds in verzekerde bewaring. 55wolle27 Aug. Een korendrager alhier, nog geen jaar geleden voor de eerste maal gehuwdis reeds vader van drie wettige dochtersdie zjjne vrouw eergisteren ter wereld bracht. Moeder en kindoren zijn welvarende. GoiidA.28 Aug. Deensche boter is in de laatste jaren een groote concurrent geworden van onze Hol landsche en in de omstreken van Kopenhagen is eene groote maatschappij opgericht, zich ten doel stellende als »preserved Butter Company" hare boter naar alle koloniën uit te voeren. Zjj heeft ia de laatste jaren daarin ook groote zaken gedaan. Nu ook na ijverig geworden op de Hollandsche kaaswil zjj ook met deze concurreeren en nam onlangs een bekwame kaasmaakster uit Gouda in dienstdie thans uit De nemarken is teruggekeerd na op eene groote boerderjj Garingoor genaamd onderrigt in bet kaasmaken te hebben gegeven. Tal van landheeren en belangstellenden in het vakvan verre en nabjjwaren daarbjj tegen woordig en hebben uit ééu mond hunne ingenomenheid betuigd met de Hollandsche wjjze van bereiding verre te verkiezen boven de in hun land tot dusver ge volgde wjjze waarbjj de kaas aan spoedig bederf onderhevig was. Naar het oordeel van deskundigenzal men echter de Hollandschezoogenaamde Goudsche en Stolkscbe kaasniet kunnen evenarendaar de Deensche melk te vet ishetgeen als oorzaak van het spoedig bederf is aan te merkenterwjjl door afroomen niet voldoende dat kwaad zal kunnen worden geweerd. Grave, 25 Aug. De zusters Clarissen uit Munster, wier klooster op bevel van den yjfrringscommissaris onder het bestuur van den StaaT is^esteld, zpn naar Nederlaud vertrokken. Zjj hebben zich voorloopig ge vestigd te Katwpk aan de Maas. tegenover Mook, waar zp een huis hebben gehuurd. yiissingren 27 Aug. Gisterenmiddag zjjn hier eenige Amerikanen aangekomen, die sinds drie jaren aan een der spoorwegen in Turkije geëmployeerd waren, maar nu ten gevolge van aen opstand ver dreven zjjn. Yac wege het Turksche gouvernement zjjn aan hen reiskosten natuurlpk schraal ver strekt tot Weenenvan waar zjj den afstand tot Ylis8ingen als 't ware bedelend hebben moeten afleggen. Middelburg, 27 Aug. Gisteren avond zpn in eene daartoe expresselpk beiegde vergadering de sta tuten vastgesteld, eener door de werkmansvereeniging alhier op te richten coöperatieve credietvereeniging en spaarbank, evenals die te Goes, volgens het stelsel Schultze—Delitsch. Het hoofdbestuur bestaat uit vier heeren, geen leden der werkmansvereeniging, die zich bereid hebben verklaard de goede bedoeling der ver- eeniging zooveel mogelpk te helpen verwezenlijken. Voorts zpn er zes commissarissen benoemd, waarvan twee mede geen lid der werkmansvereeniging zjjn. De reden hiervan ia deze, dat men de credietvereeniging niet beperken wil tot de leden der werkmansvereeniging, maar de gelegenheid tot lidmaatschap openstellen voor alle kleine handelaren, werklieden en indnstrieëelen. Het ledental bedraagt aanvankelijk reeds 60. Het aan deel van ieder lid bedraagt ƒ100, in eens te storten of wel bjj gedeelten, evenals de entreé, die op ƒ2,40 is bepaald. Met de meeste sympathie begroeten wjj dezen eersten stap op den goeden weg. Zierikzee30 Augustus. De beruchte hul ponder wpzer M. Enuma ten vorigen jare gedurende drie maanden te Wolfaartedjjk werkzaamis den 20 dezer door den gemeenteraad van Apeldoorn aan de school op >de Beerate" nit zjjne betrekking ontslagen. Vóór eenige dagen ie in eene raadsvergadering der gemeente Kollumerland (4de schooldistrict van Friesland) het hartvochtige besluit genomenom den hoofdonderwijzer 7'. ran Teijensop het dorp Augs- buurt of Lutjewoudedie den 7 Juljj jl. zpn 78ste levensjaar intradreeds 57 dienstjaren tolt en steeds in kommervolle omstandigheden leeftechter met eene jaarwedde van 300 in zjjne betrekking te laten fungeren niettegenstaande door de heeren inspecteur en schoolopzienerblpkens een bjj 't gemeentebestuur ontvangen schrjiven van heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, hiertegen ernstige bedenkingen waren gemaakt en sterk aangedrongen werd op ae verbete ring van 't lot van bedoelden beboeftigen onderwijzer. Van wege zpno ambtgenooten in dat gewest zal nu door iederdie maar eenigxins daartoe bjj mogtc is een gulden geofferd worden om dan tocb van dien kant 'smans treurigen toestand eenigermate te leenigen. Door wjjlen mevrouw de douairière de Brujjn, geb. Lantsbeeria aan de diaconie der Herv. gemeente te Koudekerkeop Walcheren 500 gulden gelegateerd. In de laatste dagen heeft de uitvoer van paarden naar België en Frankrijk weder op ruime schaal plaats naar het schijnt voldoen de Hongaarsche paarden minder aan de verwachting en schenkt men op den duur de voorkeur aan onze paarden. Zondag morgeD bad te Zeist eeD zeer droevig voorval plaats Een aanvallig kindvan ruim vier jarenging naar gewoonte bp de familie, die daar voor den zomer kamera had gehuurd, goeden morgen wenschen. De ontbijttafel stond gereed, en daar naast, in een thee- emmer, een schenkketel met kokend water. Onder het spelen loopt het kind met een vaart tegen den emmer, met het ongelukkig gevolg, dat het kokend water het kind, boven bjj aen hals in, over het lig- chaam stroomdeen zoodanig met brandwondenvooral aan de linkerborst, overdekte dat hetondanks tjjdige hulp, den volgenden morgen is gestorven. Donderdag had te Hageatein een treffend ongeval plaats. Twee kinderen van 6 en 3 jaren van den landbouwer K. vermaakten zich achter de landhoeve in de nabjjheid van de zoogenaamde Biezen wetering en hadden het ongeluk in die vaart te vallen. Op hun hulpgeschrei kwam men spoedig toeschieten doch helaas te laat, daar zp reeds opgehouden hadden te leven. Na afloop der godsdienstoefening in een der protes- tantsche kerken te Amsterdam, had voorleden Zondag een aardig voorval plaats. Een heer vervoegde zich bjj diakenen, die gecollec teerd haddenen zeide dat bij bjj vergissing een goud tientjen in het kerkenzakjen had gestokenen dat hp dit nu beleefd kwam terug vragen. Collectanten meenden niet to moeten twpfelen aan de goede trouw des mansopenden deu buidel, om te zien of zich daarin zulk een geldstuk bevond. Niet eende collecte bevatte twee goudstukken. Een daarvan werd den reclamant beleefd ter hand gestelddie om zijne dankbaarheid te toonen een gulden in bet zakjen wierp. Naauwelijks was deze vertrokken of een ander kerk bezoeker kwam met dezelfde reclame. Ook hjj had zich bedrogenook hp vroeg teruggave. Dat wekte wantrouwen en men besloot den man bet geld niet zoo vlot weg terug te gevenintegendeel, men stelde hem uit tot don volgenden Zondag. Morrend ging de man heenwien men iemand na zondom te zien waar hp zich heen begaf. En dat was naar een kroeg, vlak bjj de kerk, waar no. 1 de komst van no. 2 met een tienguldenstuk)en zat af te wachten. Heeren diakenen waren door no. 1 doodeenvoudig bedrogen. Gemeiiffdfi berlgten. Eene renteniers-dochter te Wissenkerke moest zoo niet babbelen van een boerenzoon, waar zjj kermis tnede heeft gehoudenwant zoo zal zjj haar doel niet kunnen bereiken. Te Poortvliet wordt eene gewezene uiolenaara-meid aangeradengeen kwaad te spreken van zeker iemand, waar niets van te zeggen valtdaar zjj zoo nooit zal verpast raken. »Ho© gaat bet" i vroeg onlangs een vriend aan een vriend te M. dien hjj sedert lang niet gezien had. »Slecht," was het ant woord »ik ben voor de tweede maal getrouwden mijne beide schoonmoeders leven nog, die het mjj mooi lastig maken." »Dan beklaag ik u," antwoordde de vriendverkoopt uw boel en f^iat naar Amerika anders zult gij nog gek worden of doodarm De koster te 's H. moet wél het licht in de kerk aan steken maar niet de petroleumlamp bp de vrouw van een naaldridderdat komt in zijn vak niet te pa9. Een tuinier te 's H. moest zooveel nieuws niet vertellen van iemand waar hp niets mede te maken heeft. A1b hij met de stroopkwast wil loopenmoet hjj maar stroopstrpken bjj menschen die veel van stroop houden. Een winkeliers-knecht te Neuzen, wordt aangeraden, zooveel snaps niet hebben, daar dat niet voordeelig kan zpn voor den winkel. Twee gekken te Sint-Maartensdijk moesten zooveel onwaarheden niet uitventen van meisjes waar niets van te zeggen valt, daar zp toch hun doel niet zullen bereiken. »Wel! wel!" zegt een dametje te St. M.»ik -kan het niet vergeten dat Kobus weer naar mjj toekomt, ik heb hem al zoo dikwjjls bedankt, maar hjj blpft maar niet weg. Nu het is toch beter éénals geen. Vrienden gelooft me," zei onlangs zeker oud kamerlid(die we niet noemen willen,) aan de table d'hote in den Haag. v Vrienden, je mag ér van denken wat je wilmaar die als een lompert geboren ie bljjft 't ook nog in latere jarenik spreek uit onder vinding." »Zwjjg, lummel" riep baas K dezer dagen tot zjjn jongen Gerrit. »ik zou nooit zoo brutaal tegen mjjo vader geweest zpn als je bent." >Ja," zei Gerrit 't zal er ook een vader naar geweest zpn!" Wat »Bchreeuwde papa driftigwel honderd percent beter en lang zoo'n ezel niet als de jouwe." Een timmermans-zoon te P. moest de oer maar voor zich zeiven houdenom zulke praatjes uit te stroopen van anderendaar het toch van niemand voor waarheid wordt aangenomenom reden ze allen te goed met zpn karakter bekend zjjn, zoo als met de pinksteren to Bergen-op-Zoom is. Ook ware het beter dat hp de deur van C. ging herstellenwelke hjj met opzet stuk heeft geslagen. »Welwel! moe der zegt een boeren-dametje onder Sint-MaartoDsdjjk *wat ben ik bljj dat ik onlangs op reis ben geweest, en een roodborstje heb wezen vangen. Nu zal ik maar Bpoedig bjj hem in de kooi zien te komen want hjj heeft nog al veel gelden daar zjjn wjj allen nog al opgesteld." Ingezonden Stukken, X> E UITBREIDING der Spoorbootniaatschappij. Aanstaanden Woensdag zal de eindbeslissing vallen of de Spoorbootmaatscbappp al dan niet eene tweede boot zal aanschaffen. De waareehjjnlpkbeid pleit voor do aanneming van de voorgestelde statutenwijziging. Ook de gemeente Zierikzee zal vóór stemmen krachtens met vjjf stemmen genomen Raadsbesluit. In het voortbestaan der Maatschappij stelt de ge meente belang, het publiek heeft er belang bjj. Is het dan wonderdat ook wjj de zaak eens van oaderbjj beschouwen Tot heden toe gaf de onderneming verlies. Een deel hebber verzekerde onsdat als de activa der laatst overgelegde balans op de werkelijke waarde gesteld ware er een zoodanig verlies zoude zpndat het reservefonds noauweljjks de helft zoude kunnen dekken van den achteruitgang en ditniettegenstaande de Provincie eene aanmerkelijke subsidie gaf en de deel hebbers hoogst onbeduidend route hebben genoten. Dit verlies kan verborgen worden door ingebeelde waarde op de balans te stellen maar de werkelijkheid verandert er niet mede. De zaakzooals ze nu gaat bljjkt onbestaanbaar te zpn en ze moet daarop uit- loonendat er ten slotte niets van de gestorte aan- deelen terug komt. Zal de tweede boot verbetering aanbrengen? Het doel is daarmede eene ljjn op Vlissingen te openen sleep- en huurdiensten te vervullen en bp reparatie der tegenwoordige stoomboot die te vervangen. Dat deze boot op zich zelf verlies moet gevenis te duidelpk om er bjj stil te staan. De hulp uit de provinciale kas kan te gemoet komenmaar of men het geheele nadeel van dezen tak der onderneming iaarlpks daaruit zal kunnen putten is met grond te betwp'felen. Het nut van de ljjn op Vlissingen verklaren wjj niet te begrjjpen bp de reeds bestaande gelegenheden Zierikzee—Middelburg en Middelburg—Vlissingen zulke omvangrjjke uitbreiding van zaken durven wjj ons niet voorspiegelendat meerdere stoombooten vooreerst noodig zullen worden. Wjj kunnen dus in de voorgestelde uitbreiding niets andera zien dan dat de bestaande achteruitgang in snelheid zal toenemen. Het resultaat kan dus alleen wordendat men des te eer komt aan bet einde n.l.de ontbinding der Maatschappijen kan dit ge zegd worden in net algemeen helang te zpn Wie toch van de deelhebbers zal voor eene nieuwe maat schappij medewerken als de tegenwoordige zal geli- kwideerd hebben zonder iets van bet gestortte kapitaal terug te betalen? Dat de Directie plannen beramedie de levensvat baarheid der tbans bestaande zaak bevorderendit is in het belang èn van de Deelhebbers èn van het publiek. Misschien zoude dan een gunstiger toestand kunnen geboren worden die het mogeljjk maakt het verkeer tusschen Zierikzee en den spoorweg te verbeteren en hieraan iso. i.meer behoefte dan aan eene stoomboot op Vlissingenwaarheen van Zierikzee toch dagelijks kan worden verscheept met overlading te Middelburg. Zierikzee. Eenige belanghebbenden uit het publiek Zuid-Carolina onder Negerbestuur is de titel van een boek dezer dagen verschenen dat ons een diepen blik vergunt te slaan in 't leven der Zuidelpke Staten van de Republiek Amerika. De schrijverde Hoer James S. Pikedie zpne mededee- ÜDgen heeft ontleend èD aan persoonljjke ervaringen verkregen tijdens zpn verbljjf in 1873 te Columbia Zuid-Caroliua'8 hoofdstadèn aan 't geen eene •Com missie van Onderzoek naar den toestand en de ver keerdheden in 't Bestuur" van opgemélden Staat heeft aan 't licht gebracht, de schrijver vraagt gehoor aan allen, die kennis wenschen te nemen van don stand der zaken in 't Zuiden sedert de afschaffing der slavernp. Zuid-Carolina schjjnt als modelstaat in 't verkeerde te moeten dienen. De natuur des landB heeft daar i echter geene schuld aan. Gelegen op eene breedte, die overeenkomt met den noordelijken rand van Afrika, I geniet het al de voordeelen van een zacht, een sub- 1 tropisch klimaat, welke met oen vruchtbaren grond kunnen vereenigd worden. In de westelpke, hoogore I deelen iB iedere hoek gronds uitstekend geschikt voor t Z u i d-C a r o li u a onder Neger best tt.ii r. Bene bijdrage tot de kennis vnn Amerika. Naar 't Engelsch van James S. Pikc, voormalig minister-resident der Vorecnigdc Stalen te 's-Gravenhage. Doesborgh1875.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1