mm es mm BEESTIUL, BilÜOiB 11H1 H 0 F S T E C E OH ©UT stemmen door de gemeente uit te brengenvóór die voorstellen zou worden gestemd, terwjjl verder met nlgemeene stemmen de Burgemeester of die hem ver vangt werd aangewezen tot vertegenwoordiger der gemeente by al de Vergaderingen der Zeeuwsche Spoor boot Maatschappij. Met 1 September zullen de militiens van de ligting van 1874behoorende bjj het 2de regement vest.-art. en die sedert 1 April onder de wapenen zjjn geweestweder in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Als eene bijzonderheid deelen wij mede dat bjj den heer J. H. Kooninghandelaar in bloemen te Brouwershaveneen gouden regen voor de tweede maal in dit jaar in bloei staat. Uit Utrecht wordt gemeld, dat er veel goud bjj de munt wordt ingezonden, teneinde daarvan tiengul denstukken te slaan. Benoemd tot hulponderwijzer te Cortgenede heer D. Sanderse, thans als zoodanig te Oostkapelle. In de Tijd lezen wjj het berigtdat Angelina de Jongdie niet lang na hare eerste communie hare spraak verloren haden nu 26 jaar oud iste Keve laar waarheen zjj met andere bedevaartgangers uit hare woonplaats Gilze-Rjjen was heengegaanhaar spraakvermogen heeft terugbekomen. Jl. Zaturdag heeft zich te Gorinchem iemand van het leven beroofd onder zeer treurige omstandigheden- De ongelukkigeeen voormalig fabriekarbeiderwas door het onbruikbaar worden van zjjn regterhand buiten staat langer door werken in de behoeften van zjjn gezin te voorzien. De gedachte geen brood voor de zjjnen te hebbenheeft den armen man tot de wanhopige daad gedreven. BELMIJK VOOR VEEHOEDERS. WISDOM DER WOL. Kerknieuws. Beroepen bjj de Herv. gem. te Goes Ds. W. Koelman pred. te Katwjjk. Ds. B. Bakker, beroepen te Drielnam jl. Zondag afscheid van de gemeente te 's Heer Hendrikskinderen met 2 Joh.8a. Beroepen by de Chr. Geref. gem. te Wissenkerke de Cand. J. N. Lindeboom. Beroepen by de Chr. Geref. gem. te Axel de'Cand. J. A. Goedbloed. Gemengde berigten. Een boeren-knecht te B. moestwaneer hjj te K. komt, zich wat fatsoenlijker aanstellen, anders zal hjj nog in de kjjker loopen met zjjn bleek gezigt. »Wjj zullen nu weder wel binnen gesmokkeld wordenzegt M. tegen F. te H.«en als wjj maar op het kussen kunnen bljjven, dan zullen wjj de burgers wel drillen." Een rentenier te E. moest zjjn fatsoen, dat hjj zich verbeeld nog te hebbenwat beter in acht nemen, en zich zoo gemeen niet aanstellen, om dageljjks dronken te loopen omdat Koosje bevallen is. Hjj zegt ook wel dat hjj dienst zal nemen, maar hjj is bang van schieten, zoodat hjj maar een slecht soldaat zou zjjn. Een boeren-zoon onder Baarland wordt aangeraden, des Zaturdags avonds, als hjj niet naar E. gaat, Daar geen ander meisje te gaan, want daar zal zjjn meisje te E. niet op gesteld zijn. Maar hjj. zegt, dat twee beter is als eenal is het van geen duur. Verleden Zon dag werd door vele geesteljjken in westeljjk Zeeuwsch- Vlaanderen aan het volk weer de lezing van het week blad «Vooruit" hoofdopsteller de hr. Vorsterman van Ojjentoegestaan 't geen ruim een jaar geleden, ver boden was geworden, 't Mooiste is dat dit blad sedert 14 dagen ophoudt te verscbjjnen. De 37jarig dochter van eene wed. te W. is zoo verliefd op haren zwager, dat zjj niet weet hoe zjj zjjne voetstappen moet na gaan. Eene timmermans-dochter to S. wordt aan geraden zich wat fatsoenljjker te gedragenen geen brieven meer te schrjjven aan een boeren-zoon onder K.want bet past met een jongman zelf op te zoeken, en nog al iemand die reeds vader is. Het ware beter dat die man ging naar den Zanddjjkwaar hij goed zou ontvangen worden. Een navolger van Darwin in den buurt van Paterson zal een reis iD Amerika en Azië maken om tot de ware conclusie te komenof de apen werkeljjk «verdoemde menschen" of dat de menschen «verdoemde apen" zjjn. Van de laatste cata- gorie zou die geleerde er in Holland ook wel eenige exemplaren kunnen ontmoeten. Een paar jonge meisjes te M. gaan gedurig logeeren bjj ooms en tantes, waar jonge neven in huis zjjn. Men spreekt wel eens van «nevenbedoelingen", maar dit zjjn nu eigenljjk «nichtenbedoelingen". «Amico", zei dezer dagen een landbouwer die met zjjn vrouw en dochtereen oude kennis te Rotterdam in de apentuin ontmoette: «Amice ik stel je me vrouw en me dochter voor; de jongste is me'n dochter." Wie isdie meneer, die daar loopt vroeg G. »Ja", zei Z., ik houd er om je de waarheid te zeggen niet van om in i'emands afwezigheid kwaad van hem te zeggeo, maar, onder ons geloof ik, dat 't een deurwaarder is." In zekere plaats in Friesland las men voor tal van jaren boven een kleine dorps school op een boord Hier onderwijst men de jeugd In wetenschap en deugd. En hebben ze slechte manieren Dan smeer ik hun achterkwartioren En daaruit haal ik mjjn brood Tot redding van den hongersnood. Dat «daaruit" is fijn KuiiHtiifeuwH. Wjj vestigen de aandacht van het kunstminnend publiek op het (door het Kerkeljjk Koor) te geven Concert (Zie advertentie). Op het programma komt o. a. voor de afscheidsgroet van Ds. Hügenholtz, en eene jubel-psalm voor koper instrumenten met orgelbege leiding van Bastiaans. Wjj twjjfelen niet of het bezoek zal zeer talrijk zjjn, daar ook de entrée zoo laag mo gelijk gesteld is. Ieder toone dus zjjne belangstelling. VARIA. De oudste dienstdoende hoofdonderwjjzers in Zeeland traden in functie le. Schooldistr. P. Visser, Pz.den 30 Aug. 1830, te Serooskerke 2e. idem S. de Graaff, den 17 Aug. 1818, te Bruinisse3e. idem J. van den Boschden 1 Febr. 1838 te Tholen 4e idem D. van de Lindeden 26 Nov. 1821 te Wolfaartsdjjk5e idem S. de Bidder den 18 Nov. 1816, to St. Kruis, en 6e idem J. C. Schuijtden 30 Nov. 1835te Zuiddorpe. W.v. d. B. STOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. AiigriMtnsiSeptember 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 28 's morg. 6;30 u.' Zondag Maand. 30 Dingsd. 31 Woensd. 1 Dond. 2 Vrjjdag 's nam. 4,- 9 'a morg. 10, 4,— 4, 4, 3,30 v 3,5 Van ZIERIKZEE: Zaturd. 28 'smorg. 10,30 u. Zondag 29 Maand. 30 Dingsd. 31 Womisd. 1 Dond. 2 Vrjjdag 3 6,— 10,30 7, - 7,— 6,30» 6,3( Retourkuarten uitgezonderd Wolfaarts- dijksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vry van stoombootvxacht voor de eerstvolgende terugreis. Prjjzen der Boter on Ejjeren. Zieeikzee, 26 Augustus 1875. Boty laagste koers f 0,70 en hoogste koers 0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,90 per 25 stuks. van LEVI JAKOB PINTO SAARTJE IZAAK ELIAZER. Middelburg, 27 Augustus 1875. Ondertrouwd JOH.' KARREMAN en ADR.' VERSCHUUR. J. VERSCHUUR en M. J. van DIJK. Zieeikzee, 27 Augustus 1875. Ondertrouwd JOHANNES LAMBERTÜS GERRIT KINGMANS, DINA POMPOENE. Drbischor, 27 Augustus 1875. Geboren MARIA HENRIETTA ENGELINE, dochtertje van W. M. de VRIES en E. de VRIES—scheödeb. Oüdobp, 24 Augustus 1875. Heden overleedna een geduldig ljjdeD ons geliefd zoontje HENDRIK ADRIAAN, in den jeugdigen ouderdom van bjjna 15 maanden. oüwbbkebk, A. van db STOLPE Jz. 25 Augustus 1875. M. van de STOLPE, Capblle. Heden overleed tot onze diepe droefheidin den nog jeugdigen leeftjjd van 21 jaar en 11 maanden, onze geliefde zoon CORNELUS. Een smarteljjk lyden van 21 weken maakte een einde aan zjjn voor ons zoo dierbaar leven. Nieuwerkbrk in Duiveland, GOVERT BERMAN. 26 Augustns 1875. Heden overleed ons geliefd kindje HENDERIKA CORNELIA, bjjna vjjf maanden oud. Zieeikzee, A. WISSE. 26 Aug. 1875. M. G. WISSE—Weltebs. STRANDGOEDEREN. Aangebragt te Brouwershaven de navolgende op den Oosterhank in zee govischte Stran<lj;oo<loron een ANKER met jjzoren STOKongemerktzwaar p. m. 1000 K.G. met p. m. 70 meter KETTING een DITO DITOgemerkt C. V. B.zwaar p. m. 35 K.G. een oud roest ANKERTJE met houten STOKonge merkt zwaar p. m. 50 K.G. en een ANKER met houten STOK, ongemerkt, zwaar p. m. 200 K.G. Zjjdie vermeonon daarop regt te hebbenworden voor de «-©rut© muul opgeroepen tot rrolnmo. Brouwershaven den 25 Augustus 1875. De Burgemeester van Brouwershaven J. M. LOCKER de BRUIJNE. Openbare Verpachting. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Brouwers- haven zullen op Vrjjdag «Ion ÏO September des middags 12 ure, ten Roadbuize aldaar, in het openbaar VERPACHTEN voor den tjjd van ÏO jaren, ingaande 11 November 1875,: Het nieuw aangelegd GRACHT- LAND, No. O, groot 1315 Aren O-A c A. tiemlvrji on op de ge wone voorwaarden van landvorpachting. Brouwershaven, den 27 Augustus 1875, De Burgemeester J. M. LOCKER de BRUIJNE. De Secretaris G. J. SEVENHÜIJSEN. De Notaris J. SIPKES zalten verzoeke van de familie GELUK en met rcgterljjke rnagtiging, op Maandag 30 AugiiNtuH 's namiddags om 6 ure, in do herberg van D. Hage te Sint-Maartensdijkpubliek verkoopen Een net en goed onderhouden W®®lIiO©B SCHUURERF en TUIN te Sint-Maartensdijk, aan de Marktuitkomende aan de Vestkadaster sectie Gno. 280j^-root 3 Ares S4 Centiaren, en v,6 Aandeel in de Meestoof „BE NIJVERHEID" te Sint-Maartensdijk. Openbare Verkooping. De Deurwaarder J. BETHEzal op Ding^rlng? den 31 Augustug 1875, des namiddags ten 2 ure, vóór het huis in het Gat van West-Noord- Westen, gemerkt wijk C No. 510 te Zierikzee, in het 1 op drie maanden crediet verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- en andere Koerende Goederen, bestaande in KABINET, TAFELS STOELEN SPIEGELSCHIL DERIJEN KASKLOK LEDIKANT, PLU IMBED met PELUW, KACHEL, KOPER-, BLIK-, GLAS- en AAR DEWERK en wat verder zal worden geveild. De goederen zjjn te zien op den dag der ver- kooping des voormiddags van 11 tot 12 ure. De Notaris Mr. J. A. BOLLE, te Renesse, zalten verzoeke van zjjn principaalop Dinggdag den 31 AugustuH i IS'T'Sprecies ten 10 urevóór de herberg van J. L. van dee Weef te Schutje, gemeente Kerkwervepubliek presenteren te verkoopen Eene groote partjj bestaande in 2 WERKPAARDEN1 bruin RUIN- PAARD, oud 14 jaar, 15 stuks RUNDVEE van ver schillenden leeftijd4 melkgevende GEITENeenige SCHAPEN enz. Daarna een MESTPUT van ongeveer 10 voer, nieuwe en oude KAFMOLEN, LICHTKOZIJNEN met RAMEN, hoog in den dag 1,80 El, breed 80 duim, eenige losse DEUREN, een KAMERDEURKOZIJN, hoog 2 El, breed 80 duim en hetgeen verder zal worden geveild. Een A rbeiderswoning TE HUUR, in het Janna Wekken. GETUIGSCHRIFTEN VAN ONDERSCHEIDENE BEKWAME VEEHOUDERS. door de Hollandsche en Friesche Maatschappijen tan Landbouw. Onderzocht en goedge keurd door de Afd. Beem- ster c. a. der Hollandsche Maatsch. van Landbouw. Op de Tentoonstelling te HOORN 1871 en te F RA NEK ER 1873. Verbeterd WASCHMIDDEL voor WOL VEE, bekend ondeb den naam van Thomas Bigg's beroemd Engelsch Waschmiddel voor Schapen en Lammeren, verbeterd en voor Nederland bereid door H. A. LEMKES, Apotheker en Scheikundige, in den handel gebragt door W. J. TUYN, Veehouder en Koopman te Edam. Prijs per Schaap of Lam, met inbegrip der verpakking enz., zeven Oen tui. De aflevering geschiedt in potten, inhoudende voor ÏO, IS, ÖO, 30, AO, SO, 60, SO en ÏOO Schapen. Grootere hoeveel heden bij bestelling in vaten. Alle aan het Wolvee schaden toebrengende ongedierten (insecten), worden door dit verbeterde Wasch middel volkomen uitgeroeid, het verhindert zoowel hun ontstaan als hun ontwikkeling, behoedt het Schaap of Lam voor den aanval der Vliegen die de Wormen veroorzaken, maakt de wol blank, de huid rein en zuiver, en draagt door dit alles zeer veel bjj tot den groei en tot de instandhouding der gezondheid van het dier. Verkrjjgbaar in de Provinciën Noord- en Zuid-HollandFriesland en Groningen bjj de bekende Agenten en voorts te Bergen-op-Zoom, bij'de Heeren VOORBEIJTEL Cie.; te Sommelsdijk, bjj den Heer A. de GRAAFF te Zierikzee, bjj den Heer C. J. van deb HALEN, waar tevens de uitvoerige gebruiksaanwijzingen voorhanden zjjn. Aanvraag om depot franco bij deu Hoofd-Agent voor de Provinciën Zeeland en Noord-BrabantJ. van der HAVE Az. te Nieuioerkerk in Duiveland. ~vni9iifi ïTïb~ï.~ Wederom voorraad bij J. de JONG ZIJLSTRA. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse, zal, ten verzoeke van de Erfgenamen van den Heer JAN van DAMME, op Vrjjdag den ÏO September 1875, des voor- middogs ten tien ure, in de herberg bewoond door Jan Bom te Haamstede, publiek verkoopen: met S3 Hectaren S3 Aren 60 Centiaren Erve, TuinBoomgaard, Bosch, Bouw-en Weilanden staande en gelegen te Haamstede, en S Hectaren S3 Aren 90 Centiaren Bouw- en Weilanden, gelegen ODder Burgh. Het REGT van ERFPACHT en OPSTAL op een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in de Noordstraat te Haamstede. Onmiddeljjk daarna zal geveild worden terzelfder plaatse 3-4 Aren 74 Centiaren jongde MEEDE met regt van overdeltkiiig; 59 Aren OS Cent. ~jurlge MEEDE, en de MANGELWORTELS, staande in bovengenoemde jonge Meede, alles gelegen onder Burgh. Voorts: SO Aren 81 Centiaren MANGEL- WORTEL9, gelegen onder Haamstede. Alles breeder bjj billetten en boekjes omschreven. TE koop: Twee jonge PAARDEN. bij PIETER GAANDERSE onder Kerkwerveop het voormalige hoefje van J. Zoeter. T E HUUR: Eene nette Bovenwoning met vr|je opgang, bjj F. de BRUIJN, Melkmarkt. Bjj den ondergeteekende is in de maand September 1875 te bekomen: WILD, puike HAZEN ƒ1,40 per stuk, 1 koppel A 2 stuks patrijzen ƒ1,80. St. Maartensdijk, JAKOB NELISSE, 26 Augustus 187 5. Jager. Do ondergeteekende maakt hiermede be kend dat hy zich alhier heeft gevestigd alB Kuiper en Schilder; hjj verzoekt beleefdelijk de gunst van allen en belooft alles to zullen aanwenden wat in zijn vermogen is om een ieder naar verlangen te bedienen. Serooskerke, M. van DALSEN. 28 Augustus 1875. Attentie voor Haamstede. De molenaar geeft bjj dezen kennis aan zjjne gemeente, dat de molen op Maandag 6 Sept. a. s. voor 3 jY 3 weken seal STIL LEGGEN, en verzoekt be- lecfdeljjk, die hier voor in de gelegenheid is vooruit te loten malen. Haamstede. L. S. GAST. Trekking op 31 Aug. a k. (Dinsdag) DER BE VIL AC QUA LA MASA. Op dien dag worden de volgende prjjzen getrokken 1 Hoofdprjjs van francs 500,000 1 2000 1 1000 100 prjjzen van 100 1500 20 10 Deze aandeelen, die 4 maal 'sjaars trekken, met hoofdprjjzen van franca 500,000, 400,000, 300,000, 60,000 enz. enz. en geldig bljjven tot ze met een prjjs zjjn uitgeloot(dus zonder nieten)zjjn a 3,75 per lot verkrjjgbaar bjj de volgende Bockhandelaren, te Zierikzee by A. M. E. van DI8HOECK en te Middel burg bjj J. STEENMEIJER Plan en uitslag dor trekking worden by bestelling van een of meer loten franco en gratis toegezonden. Bovendien wordt de uitslag der trekking in de voor naamste dagbladen gepubliceerd. KUNSTMESTSTOFFEN uit de fabriek der Heeren JOS. de KUIPER Co., Rotterdam. Orders op bovengemelde MEST STOFFEN worden aangenomen door Iz. van GORSEL Tholen, bjj wien verdere inlichtingen te beko- De Belgische Maatschappij van nlgemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en taste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën by de Agenten C. van dee VLIET Dz. te Zierikzee, J. C. M. van RHEE, te Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. Crediet vereen iging. Correspondentschappen Zieeikzee Tholen. De rente der gedeponeerde gelden wordt van af 27 Augustus berekend A SS'/j C. van dee VLIET, Dz. Jhr. S. O. de CASEMBROOT. op oersio hypotheek op Liuulerijeu verkrjjgbaar bjj Mr. J. A. BOLLE te Renesse. IIEDEN IN LOSSING het schip «De Liefde" kapt. A. v. d. NOORTmet een lading puike grove eerste kwaliteit RUHR Haard- en Kagchelkoien. Benevens IN LOSSING schipper A. van DIJK met een extra grove lading beste Icwuliteit Engelsche Schaal- en Maatkolen voor rekening van W. BAARS te Zierikzee. Genoemde Kolen zijn van heden af verkrjjgbaar tegen zeer lugo prjjzen. BO EK B IN DE RIJ van S. OCHTMAN Jz. Vorvnordiglngvan bindwerk in alle formaten en banden. Registers en Solirjjfboeken. Cartonnages, Etui- en Lederwerk. Wïnltel- en Knn- toordoozen. Eneadrement van por tretten, platen en gravures. Op maken van dames-handwerken enz. Bjj den Boekhandelaar van DISHOECK to Zierikzee zjjn weder voorhanden: N. Test. met Psalm, en Gezang. verguld op snee in bruin leer van ƒ1,410. Tevens berigt hjj den ontvangst van een ruim assortiment BIJBELS met en zonder VERVOLG- BUNDELS, tot zeer civiele prjjzen. Met toestemming van WelE. HH. Kerkvoogden. te geven door het K E R K E L IJ K KOOR, op Zondag SO Augustus 1875, des namiddags te 5 übe in de NIEUWE KERK te Zierikzee. Entrée 35 Cent. Donateurs hebben vrjjen toegang. J. H. LETZER, Secr. Diegene die een zwarte HOND VERMIST, (reu) met band en ketting, kan dezelve tegen betaling der kosten terug bekomen bjj K. STEUR Rz. to Renesse. TERSTOND eenen bekwamen SMIDSKNECHT benoodigd, by A. van de WEERT te Goes. Met NOVEMBER e. k. benoodigd eene KEUKENMEID, bjj Mevrouw HENRI ETTE SCHÜÜRBEQUE BOEIJE, geb. de Jonge. Adres: Mejufvrouw J. M. KELLER. Met NOVEMBER eene WERKMEID benoodigd bjj Mevr. STETTEROGGE. TERSTOND of met NOVEMBER benoodigd in een klein gezin eene MEID-HUISHOUD STER niet beneden de 30 jarendie met de uiolkorjj kan omgaan. Adres Uitgevers dezes. TERSTOND eene BOERENMEID benoodigd, bjj G. GAANDERSE te Dreischor. Ui tgorers t DE LOOZF.& WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstaaat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2