Z1ERIKZEESCHE MEI WSKODE. No. 5585. Zaturdag 28 Augustus 1875. 52steJaarg. Verschjjnt DENGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prps per 3 maanden is 1,30franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddag6 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. HOOFDONDERWIJZERES. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee roepen by deze opsollicitanten naar de be trekking van Hoofdonderwljzeree aan de openbare Meisjesschool ia deze gemeente (art. 1 letter a—k en p der wet op het lager onderwijs), waaraan behalve vrije woning met gelegenheid om kostleerlingen te houdenverbonden zjjn: I. eene vaste jaarwedde van /1ÖOO, en II. eene veranderlijke jaarweddebestaande uit: a. de geheele opbrengst van het schoolgeld van hoogstens vjjf kostleerlingen b. 15 percent van de opbrengst der schoolgelden, uitgezonderd onder a vermeld, (deze 15 pCt. hebben in do laatste vjjf jaren gemiddeld bedragen ruim *27'O.) Zn roepen allendie voor die betrekking in aan merking wenacben te komen, op, zich onder overlegging der yereiscbte stukkenin persoon of met vrachtvrjje brieven ten spoedigste aan te melden by den Burge meester dezer gemeente. De dag en plaats van bet vergelijkend examen zullen later worden bekend gemaakt aan die sollicitanten wier stukken in orde zjjn bevonden. De reiskosten worden in redelijkheid vergoed. Zieeikzee, den 27 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. HONDSDOLHEID. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat ter Secretarie dezer gemeente ter bezigtiging is gesteld het MODEL tier muilkorven waarvan honden moeten voorzien zjjn in de gevallen vermeld in de Wet van den 5 Junjj 1875 (Staatsblad n°. 110) en waarvan de beschrijving, volgens de be schikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 27 July 11., luidt als volgt: Een enkelvoudige stalen band omgeeft den hals van den bond. De uiteinden van den band worden met behulp van een vastzittend of hangend slot, zóó bevestigd dat afnemen van den korf zonder sleutel of zonder doorsnijding van den band onmogeljjk is. Aan weêrszyde van bet verticale middolvlak en even wijdig daaraan zjjn aan het nekgedeelte van don band sterke metalen draden vastgeklonken, die over bet aan- gezigt van den hond loopen den neus tusschen zich opnemen, naar beneden buigen en aan de keelzjjde van den band op nieuw zyn vastgeklonken. In dwarsche rigting zyn, naar gelang van de taille van den korf, 3, 4 of meer dergelijke metaaldraden aangebragt, wier uiteinden eveneens aan den band zjjn vastgeklonken. De aldus afgesloten ruimte moet toelatendat het dier de kaken in den korf kan openen en beletten dat tanden naar buiten uitsteken. De metaaldraden der korven moeten verbonden wor den door uitvijlen der draden en opvolgend solderen zoodanig dat scherpe, uitatekonde punten worden ver meden. Zjj moeten vervaardigd zijn van jjzerdraad. Het is geoorloofd de metaaldraden te bedekken met een laagje zink, tin, nikkel, zilver, goud of ander voor bedekking geschikt metaal, en den oand om den hals en den metaaldraad boven den kop, maar niet de gedeelten vóór, om of onder den neus en den bek met zachte stof te bekleeden. Zierikzee, den 27 Augustus 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Militaire manoeuvres. In de zitting van de Tweede Kamer van 16 Au gustus jl. heeft de heer van Wassenaar van Catwjjck een goeden inval gehad. Niet alleen hjjook (en dit is nog meer merkwaardig) ook de heeren van Ziunecq Bergmann en de Biebersteyn hadden goede oogenblikken. Men nam bet op voor de militairendie in zeer sterke hitte te veel moesten marcheren en daardoor aan vele ongemakkonzoo niet erger worden blootgesteld. De interpellatie van den heer van Was senaar bod haar ontstaan te danken aan bet gerucht dat de troepen te 's Hertogenbosch op een heeten zomerdag waren uitgerukt van 's morgens zeven tot 's middags één urezoodat een aantal manschappen achtergebleven zynen zelfs eenigen daarvan in hot hospitaal moesten verpleegd worden. Ook was ver zekerd dat geen enkel officier van gezondheid bjj de manoeuvres tegenwoordig tvas om de kranken te helpen of om aan den kommanderenden officier den wjjzon raad te geven de manoeuvres uit te stellen bjj de te warme temperatuur. De heer van Wassenaar bragt er de zaak van den algemeenen dienstpligt mede in ver band. Hjj vreesde dat de mededeeling dier berigten niet bevorderlijk zou zyn om het denkbeeld van alge meenen dienstpligt te doen veldwinnen. Doch on verschillig hoe men denke over algemeenen dienst pligt en men kan daarover verschillend denkenin ?een geval is het eene wijzeeene voorzigtige lmnde- ing van een kommanderend officierin sterke hitte uren achtereen manschappen manoeuvres te doen uit voeren. Militaire excercitiën behooren wel oefening maar geene straf-oefening te zijn. De militie is de allerzwaarste belastingdie men van de natie vergt maar indien die last dan zóó zwaar weegtdan staat daar tegenover de zeer bepaalde verpligtiDg der rege ring om van de aan haar toegekende magt geen mis bruik te maken. De heer van Wassenaar Catwyck wilde den Minister van Oorlog in de gelegenheid stellen de waarheid of onwaarheid dezer berigten kenbaar te maken. De zaak had toch te veel indruk gemaaktdan dat het donk- baar wasdat zij den Minister van Oorlog alléén niet zou ter oore zyn gekomen. Maar zie Wat antwoordde de heer Enderlein? Na zeer vele pligtplegingen ver klaarde hjj zich te verheugen dat hem by het gemis van officiëele organen, de gelegenheid werd aangeboden «couranten-berigten" tegen te spreken. Nu zou men meenendat de Minister van Oorlog van de hem aan geboden gelegenheid dadelijk zoude gebruik maken om te molden wat van de 'zaak wèl waar was. Zoo de Minister van Oorlog het niet wistwie zou het dan wèl weten Doch zonderling 1 De Minister had nog geen «rapport van den chef van het regiment" ont vangen. De militairen schynen dan niet zeer byzonder vlug te zjjn in hunne correspondentiën of welde Minister Enderlein niet byzonder vlug in het vragen van inlichtingen. Al wat de Minister zeide was: «Het feit is stellig op een overdreven wijze aan de dagbladen medegedeeldanders zoude ik rapport van den chef van het regement hebben ontvangen. Ik heb aan den chef van het regementdie de leiding van de oefenin gen heeft en bekend staat als een voorzigtig en humaan hoofdofficierdoen vragenhoe de zaak zich had toe gedragen maar ik kan daarop nog geen antwoord hebbendaarom moet de zaak eenigzins traineren omdat juist van daag (16 Augustus) de algemoene manoeuvres zijn begonnen. Ik moet onderstellen volgens de opgaven van de oefeningen dat het wettigt zyn ge weest partiële oefeningen in het tiraillerenin de nabijheid van 's Hertogenboschin de Cromvoortsche heide. «Overigens" zeide de Minister «zyn er bij groote manoeuvres en by manoeuvres in het vuur altyd offi cieren van gezondheid aanwezig, maar by partiële oefeningen kunnen en behoeven die niet overal tegen woordig te zjjn. Het is veel meer noodig dat als er toevallige zieken worden teruggezonden de officieren van gezondheid in het garnizoen zjjn om hen te ont vangen en dadeljjk te verplegen." Krachtiger, practiBcher sprak de heer de Bieberstein. Het kwaad lag volgens hem hierin dat onze sold^en, of zy in de hondsdagen zyn of in de kerstdagen al tijd dezelfde tenue hebbeneen jaszoowel voor den heetsten tjjd in den zomer, als voor de barste dagen van den winter. «Bjj alle Duitsche legers" zeide de heer de Bieberstein «hebben de manschappen een linnen kittel en broek en daardoor kunnen zij in de hondsdagen veel beter de marschen uithouden dan onze soldaten die met den lakenschen kapot ge- kleed zjjn." Die wenk verdient ernstig ter harte te worden ge nomen. Zoo dikwyls houdt men van veranderingen van militaire costumeumaar alleen om zekere mode of gril te bevredigen. Hot wordt tjjddat menby de regeling der militaire uniformenook eens op de gezondheid dor militairen acht geeft. De kleeding die men draagt, is niet alleen eene quaestie van smaakmaar in de eerste plaats eene quaestie van behoefte. Maar behalve dien wenkvalt omtrent het feit zelf, dat tot deze interpellatie aanleiding heeft gegeven nog wel het een en ander op te merken. Zoo is het ons in de eerste plaats niet regt duideljjk waarom voor langdurige militaire manoeuvres juist de heetc zomer dag wordt gekozen. Er zyn koele dagen genoog in ons klimaatdie voor dergeljjke oefeningen bot9r ge schikt zouden zjjn. Maar ook vooral verwonderde ons de mededeeling van den Minister dat alléén bjj groote manoeuvres en by manoeuvres in het vuur officieren van gezondheid aanwezig zjjn. Een dom menschen- verstand zou meenen aat manschappen bjj iedere manoeuvre vooral als zy eenigen tjjd achtereen duurt, ongesteld kunnen worden. Niet op het karakter der manoeuvres maar op den duur komt het aanen al worden ook partiële manoeuvres door kleinere deta chementen gevoerd waarom moet men minder zorg en menscholykheid aanwenden voor kleinere dan voor grootere detachementen? Wat baat het ook of cr vjjf officieren van gezondheid in het garnizoen zjjn, als er niet een is in de nabijheid zelfs van het kleine de tachement? En waarom is het noodig dat alle par tiële manoeuvres op één dog geschieden Het feit, dat aanleiding heeft gegeven tot deze interpellatiestaat niet op zich zelf. Er verloopt bijkans geen jaarof men hoort, dat militairen vooral op heeto zomerdageu worden afgebeuld en men voegt er gemeenlijk by, dat do chef, die dit beveelt, een voorzigtig en humaan hoofdofficier is. Wjj zouden wel wonachondat do Minister van Oorlog zorg droeg dat die voorzigtigheid en humaniteit zich dan in een anderen geest openbaarde en dat hjj niet verlote dat de mili tair is oen wezen van geljjke bewegingen en aandoe ningen als wij en dat hot militaire leven, hoe aanlokkelijk hot dan ook in sommige opzigten moge zynden militair niet vrjjwaart tegen ae treurige gevolgen ran uitputting en afmatting en die ue» te meer on verantwoordelijk zyn wanneer zjj door geene nood zakelijkheid worden geboden. Nieuwstijdingen. Stapan. Te Kosocskain Japan, is eensklaps een onmetelijke zandbank van den boden der zee opgerezen, en de haven van Mito, die 50 voet diep was, is in een enkelen nacht geheel en al opgevuld. Het zand steekt byna drie meters boven den vroegeren waterspiegel van de zee in de haven uit. De 17 schepen die zich op de reede bevondenzijn gestrand en zitten diep in het zand. Dit verschijnsel is waarschijnlijk veroorzaakt door eene van die aardbevingen, wélke in deze streken zoo veelvuldig zjjn. Gmetifta. Te Chicago is den 15den July een luchtballon opge stegen, waarin zich de luchtreiziger Donaldson en een verslaggever van de Chicago Tribunede heer Grim- wood, bevonden. Een verslaggever van een ander blad weigerde op het laatste oogenblikuithoofde van de hevige windvlagen, den togt mede te maken. In een oogenblik vloog de ballon naar boven, ver dween uit het gezigt en werd niet meer teruggezien. Inmiddels groeide de harde wind aan tot een gewel digen storm. Van de luchtreizigers vernam men niets totdat een houtschipper kwam berigten dat hij een paar uren na de opatyging, een luchtballon digt op het water gezien hadwaarvan het schuitje door de folven gesleurd werd. Onmiddellijk had hij ondanks et stormweder, alle zeilen bjjgezet en den steven naar de schipbreukelingen gewend, doch juist op het oogen blik dat hij het schuitje bereiken zou, had een gewel dige windvlaag den ballon weder aangegrepeu en met schuitje en al de lucht ingevoerd. De ljjken der slagtoffers zijnondanks de premie van 700 dollars die uitgeloofd isnog niet gevonden. Niettemin twijfelt men niet aan hun treurig lot. Koustantinopol24 Aug. Van officieele zjjde wordt thans bevestigd dat de gezanten van Oostenrijk Duitschland Rusland Italië Engeland en Frankrijk na onderling overlegde Porie hebben aangeraden om een gevolmagtigde nnar de opstandelingen in de Herzegowina te zendenten einde hunne grieven te onderzoeken en, zoo noodig, weg te nemen. De vertegenwoordigers der groote mogendheden had den tevens aan de Porte kennis gegeven van de instruc tie, aan de respectieve consuls gezoudenom door alle hun ten dienste staande middelen aan do opstandelin gen te doen begrijpendat zy op geen hulp of tus- schenkomst der groote mogendhedon te rekenen hadden. De Grootvizier heeft den vertegenwoordigers geant woord dat hjj reeds het besluit had genomeneen commissaris te zenden en dat Sewer Bassaminister van openbare werkenals zoodanig was aangewezen. De Grootvizier had verder zjjn dank betuigd voor de vriendschappelijke houding der mogendhedeneene houding, welke' niet in het geringste het karakter eener interventie droeg. De Porte werd door den wensch geleid om te toonen, welke waarde zjj aan de raad gevingen der groote mogendheden hechttezjj zou die raadgevingen steeds opvolgenwanneer hare eigene waardigheid dit veroorloofde. Zjj zou verder alle mid delen aanwenden om den opstand te bedwingen zonder veel bloed te vergieten. JFrttnfttrijft. De commissiedoor het centraio landbouw kundig genootschap te Parijs benoemd om rapport uit te brengen aangaande de ontdekking van den werk man TelUez, die in Augustus aardappelen poot om in January te oogstenzoodat men een dubbelen oogst van aardappelen in één jaar kan hebben en ook altijd versche kan etenheeft gunstig gerapporteerd bjj monde van den heer Chatin lid van het instituut. De conclusie noemt het door Telliez uitgevonden middel uitstekend. Op vjjf verschillende plaatsen worden nu van staatswege proeven genomen en reeds zijn in de laatste dagen aardappelen gepoot o. a. in den Jardin des Plantes, in den tuin van het Luxembourg en in den Acclimatatietuin. Dat niet alle spinnen onacliadeljjk zijnwordt o. a. door het volgende geval aangetoonddat zich te Niines dezer dagen voordeed. Des Woensdags voelde een jongendie op het land werkteplotseling een steek in zyn voet. Toen hjj de hand naar de gestoken plek bragt, vond hjj een spin. Het dadeljjke gevolg van den steek wasdat de jongen niet zonder pjjn loopen kontoch bleef hjj werken en sprak nagenoeg niet over de wond. Des nachts kreeg hjj vreeseljjke stuipkrampondie hem de spraak benamen en hem geheel buiten bewustzjjn bragten welke toestand aan hield tot zyn dood toe, des Zaturdags middags. Was de wond dadeljjk gecauteriseerd met alcali of zelfs slechts met eterken azjjn uitgewasschende knaap zou zeker niet het slagtoffer van een spinnensteek geworden zjjn maar toch wjjst dit geval op een gevaar, aat aanspoort tot groote oplettendheid bjj dergelyke oogenschynlyk nietige verwondingen. 33ttitstklttnh. Berljjn, 23 Aug. De Oostenrjjkache gezant te Konstantinopel had het denkbeeld geopperd om de Herzegowina tot een half-onafhankelykcn staat te ver heffen zooals aan Oandia na den laatsten opstand was toegestaan. Ware dit voorstel aangenomen, dan zouden de drie Noordeljjke mogendheden behulpzaam zjjn geweest in de tenuitvoerlegging van het plan en in het bewerken van een wapenstilstand doch ae Porte sloeg dit voor stel van de hand, daar zjj den opstand wilde onder drukken alvorens hervormingen werden toegestaan. Indien de versterkingen, welke naar de Herzegowina zyn gezonden spoedig genoeg aankomen, om de steeds toenemende beduchtheid van Oostenrjjk weg te nemen, dan zal de staatkunde der Porte waarschjjnljjk met goed gevolg worden bekroond. In het tegenovergestelde geval kan de Porte verwachten, dat het bedoelde voor stel zal herhaald worden, op dringender wjjze dan vroeger. Het is waarschjjnljjk met het doel, om de kans op welslagen der Porte te verminderendat Servië zich bedaard houdtwant indien dat vorstendom eene vjjandeljjke houding aannam, zou de Porto zich gemag- tigd gevoelen om hare troepen het vorstendom te doen binnenrukkenwaardoor deze op gemakkeljjker wjjze dan thans de Herzegowina zonden kunnen bereiken. Zoolang echter Servië zich onzjjdig houdtheeft Turkjje slechts drie bergwegen te zjjner beschikking, alle door do insurgenten bezet. Bij dezen stand van zaken wordt de tusschenkomst van Oostenrjjk niet langer onmoge ljjk geacht, vooral uit aanmerking van dezen invloed, welken do gebeurtenissen kunnen uitoefenen op Oosten- rjjk's Zuid-Slavische bevolking, welke steeds van een eigen onafhankelijk rjjk droomt. Heeft eenmaal het denkbeeld ingang gevonden, dat eene verandering on vermijdelijk is, dan zou do Oostenrjjksche regering in elk geval liever het tegenwoordige oogenblik te baat nemen, nu zü invloed op de gebeurtenissen kan oefenen, dan daarmede tot later te wachten, wanneer de om standigheden wellicht minder gunstig zjjn. Duitschland beaamt deze ziens wjjze, en Rusland zou zich daartegen niet verzetten. Bljjkens de officieele berigten, die wy thans over de ramp in het Nahedal ontvangen, zjjn door de wolk breuk van 4 dezer te Kim 26 menschen omgekomen. Er zjjn vjjf huizen weggespoeld, 20 hebben zoo geleden dat de overheid ze veiligheidshalve liet afbreken, en bebalve de weinig hoog gelegen woningen hebben al de andere in de benedenverdiepingen door het water veel geleden en zjjn de levensmiddelen, wjjncn, vruchten en winkclgoederen, die er geborgen waren, bjj na geheel onbruikbaar geworden. Het vee is in grooten getale omgekomen, bruggen en wegen zjjn vernield en de weiden en bouwlanden met steencn bezaaid. Ook het nabjjgelegen dorp Habnenbach is zwaar geteisterd. Wel zyn daar de meeste huizen, wegens hunne hooge ligging, gespaard gebleven, maar toch is een geheel gezin vader, moeder, grootmoeder en 2 kinderen onder de puinhopen zjjner woning bedolven, zonder dat redding mogeljjk was. Ook andere gebouwen zyn beschadigd, de fundamenten der kerk hebben geleden, twee bruggen zjjn vernield en uitgestrekte vlakten wei- en bouwlana in steenwoestenjjen veranderd. Er heeft zich een commissie gevormd, om giften voor de uoodljjdenden in te zamelen. Hun, die hier te lande daartoe willen bjjdragen, kunnen wjj mede- deelen, dat de heer Rau, burgemeester van Kirn, zich met de ontvangst belast. Een keukenmeid in eene Noordduitsche zeestad was zoo verliefd geworden op een gehuwd koetsier, een Beyer, die ook in die stad woonde, dat zjj met zjj'ne toestemming zjjne vrouw voorstelde, hem aan haar over te doen tegen eene schadeloostelling van 300 Rjjksmark contant. Dit aanbod werd niet zonder geheime verstandhouding der beide echtgenooten aan genomen en de koopprijs in den vorm van een tevre- dcnstelliDgssom aan de vrouw betaald, en de gelukkige keukenmeid trok met haar galant over den Oceaan, om echter spoedig te ondervinden, dat zij een slechten koop gesloten had, want de betrekkelyk zoo duur gekochte geliefde was zoo slecht, haar nog op den aag der aankomst in Amerika heimeljjk te verlaten en naar zjjne regtmatige gemalin terug te keeren, die hem, in gevolge vroegere afspraak, met open arfnen, als ware er niets gebeurd ontving. Do door de verla tene in Amerika ingestelde geregtelyke eisch had natuurljjk voor haar geen gunstige gevolgen en is zeker niet in staat de eendragt der echtgenooten te versto ren, die maar eene zaak vrcezen, nl. dat de harstog- teljjke keukenmeid hen zal komen opzoeken. Slcberlanfc, Nieuwediep, 23 Aug. Drie of vier oude ma rine-kennissen, die Zondagnacht met eikander waren uit geweest, bragten hun kameraad, een marinier, naar do kazerne hoewel zjj reeds rjjkeljjk gedronken hadden, waren zjj nog in het bezit van een flesch jenever nabjj de kazerne gekomen, zouden zjj die ledigen, maar de marinier, die in het bezit van een glaasje was, kon of wilde het niet geven. Daarover gebelgd, namen zij hem op en wierpen hem over de leuning van de brug aan de buitenhaven en bekommerden er zich niet over of hij' verdrinken zou. De man was echter in een onder do brug liggende praam toregt gekomen, waarin men hem kort daarna, kermende van pjjn, vond liggen, waarna men hem naar het hospitaal droeg. Tot bezinning gekomen heeft hjj de daders genoemd, die reeds in arrest zyn. De sterke drank had hier byna weer aanleiding ge geven tot een moord. Iluarleiti, 25 Aug. Alhier iB in den afgeloopen nacht een allervreesljjkst ongeluk ontdekt. Op de spoorbaan tusschen aen Kruisweg en het Bolwerk vond men het ligchaam van een man geheel verminkt en behalve zjjn kousen en schoenen ontdaan van klee- deren. De beenen hingen nog slechts aan het ligchaam, het aangezigt en achterhoofd waren zoodanig verwond, dat de man onkenbaar is. De onderstelling, dat hjj van Halfweg Amsterdam naar Haarlem door den spoor trein letterljjk is voortgesleurd eu langzamerhand ver morzeld verdient hierom geloofdat men op dc spoorbaan nabjj Halfweg stukken kleederen met bloed bevlekt heeft gevonden zoomede dat op verschillende i plaatsen van den weg ligchaamsdeelen zjjn neergevallen. Op welke wjjze de ongelukkige door den trein is meegesleeptis nog niet bekend. Men vermoedt dat hjj een polderwerker isdie sedert gisteren-morgen te Halfweg wordt vermist. Wijli-)iiii)»Zee25 Aug. Sinds jaren bestond hier de industrie om de braambessen, die velen onzer duinen en de open plaatsen in de bosschen een blauwen gloed bjjzettenzoo overvloedig komen zjj hier voor, door vrouwen en kinderen te doen plukken. De sapryke vruchten werden dan in kleine mandjes gepakt en aan de huizen geleurd tot in Haarlem eu Amsterdam toe. Hoewel voor enkele centen het mandje verkocht, kwamen daardoor toch honderde guldens onder de bevolking van ons dorp. Tot veler verwondering is sinds een paar jaar do prjjs evenwel zoo gestegen, dat die byna geljjk staat met die der aalbessen. De vrucht wordt thans in 't groot verhandeld en gebruikt, om het vocht te helpen leveren, dat handige wjjnversnjjdersonder den naam van Bordeaux-wijn weten aan den man te brengen, voor nog allicht zooveel stuivers als 't centen heeft gekost. Biervliet, 24 Aug. In geen enkele gemeente van Zeelandvoor zooverre bekendworden zooveel pruimen aangetroffen in dit jaar als te Biervliet. Vooral 'tNieuwland is in dit opzigt ryk gezegend. Duizenden pruimen worden dageljjks naar naburige gemeenten verzonden. Goede soort wordt a 5 cent de honderd te koop aangeboden. Vliwj-iiiiKfM*24 Aug. Heden-namiddag heeft onze -gemeenteraadnaar aanleiding eener aanschrij ving van den directeur der registratie en domeinen in Zeelandnamens den Minister van Financiën zich bereid verklaard tot aanneming en bestrating van een gedeelte der gronden van het verbindingakanaal alhier, zjjnde oen doel der vestinggronden ten westen van het Kanaal door Walcheren. De Raad heeft zich voorts vereenigd met oenige door den Minister in overleg met don eerstaanwezend ingenieur Simongemaakte bepa lingen omtrent den verkoop on de bebouwing dier gronden. De namen die men aan de nieuwe straten en wegen wenscht te geven zjjn Lampacnsstraatdo RujjterstiaatKoningsweg en Prins-Heudrikswegde beide eersten met het oog op de ljjnbaanwaarin de Rujjtcr als jongen is werkzaam geweestzjjnde die van don heer Lampsens. Gisteren werden voor de tweede maal pogingen aangewend om de op don 3n dezer door het stoomschip do Stad Middelburg aangevaren en dientengevolge in de buitenhaven gezonken baggermachine VlÏ68iugen no. 3 te ligten. Den vorigon dag was het werk, door het breken der zware jjzeren kettingen, mislukt. Tbans werden onder leiding van de heeren Hujjser van Ree- nenexpert der assuradeurenen van Houwelinge aannemer te Vlissingentien kettingen gebruiktbe vestigd aan twaalf op vier ligters liggende masten ieder 6 of zeven decimeters in middellyuwelke ket tingen met behulp van een duiker onder den romp van de baggermachine door waren vastgemaakt. Mot laagwater stjjf gezet, begonnen de kettingen bjj het invallen van don vloed hot zware ligchaam van de machine te doen rjjzcn. Langzaam ging het gevaarte omhoog en werd vervolgens door twee sleepbooten op sleeptouw genomen om naar Rammekens overgebragt te worden. Naauweljjke buiten de haven gekomendreigde ech ter een nieuwe ramp. Een Engelsche stoomboot naderde en bleef met volle kracht tot vlak in de nabjjhoid van bet gesleept, wordende gevaarte doorstoomen waardoor zulk een deining in het water ontstond dat men vreezen moest de kettingen te zullen zien springen, in welk geval de baggermachine onherstelbaar verloren ware geweest en menschonlevens in gevaar zouden zjjn gebragt. Het gevaar werd echter gelukkig te boven gekomende reis werd verder zonder tegenspoed vol- bragt en de machine naar Rammekens gesleeptwaar zjj beden op het drooge gezet wordt, ten einde de noodige herstellingen te ondergaan. Bjj ministeriëele beschikking van 24 dezer is aan CharleB G. J. Pietersente 's Gravenhagevergunning verleend voor den aanleg en de exploitatie van een tramway (paardenspoorweg) van Middelburg naar Vlis- aingen. Vllfttfülnere»25 Aug. Het huweljjk tusschen den grijsaard van 73 en het meisje van ongeveer 20 jaarwaarvan we vroeger gewag maaktenis heden voltrokken. Dé voorspelde «aardigheid" isdank zjj de goede politiemaatregelenachterwege gebleven. De grap heeft zich bepaaldtot het bjjeenkomen van een massa volk, veel gejoel en geschreeuw van het plebs en njjdige blikken vande bruid. Goos24 Aug. Van de 212 geldige stemmen die voor een lid van den Raad by de verkiezing ton gevolge van het aannemen zjjner benoeming door den heer J. P. Boshoff, zjjn uitgebragt, verkreeg de heer dr. C. A. van Renterghem (het aftredend lid dat echter bjj de verkiezing van 20 July niet herkozen was) er 117, terwjjl de heer G. J. Besseling er 76 bekwam Eerstgenoemde is du9 herkozen Hjj waB aanbevolen door de Rooinsch-Katholieke Kiosvereeniging, ofschoon hjj geen Katholiek, maar wel vrjjmetselaar is. Hoe de leden dier Kiesvereeniging dit voor hun geesteljjken zullen verantwoorden Zierilc5E«»e27 Aug. In de heden gehouden Raadsvergadering deelde de Voorzitter namens B. en W. mededat de Vennooten der Zeeuwsche Spoorboot- Maatschappjj zjjn opgeroepen tot eene buitengewone Vergadering waarin zal worden gehandeld over eene wjjziging der statuten en verandering van den dienst. Aangezien bjj B. en W. twjjfel bestaat, of deze zaak behoort tot het dageljjksch bestuur aan hun bjj de gemeentewet opgedragen, dan of de Raad zelf in deze eene bepaalde uitspraak behoort te doenstelden zjj voordat de Raad daarover eene beslissing zou nemenen bovendien tot vertegenwoordiger op al de Vergaderingen der Zeeuwsche Spoorboot Maatschappjj zou benoemen den Burgemeester of die hem vervangt. Na eenige beraadslaging werd besloten met 6 stem men tegen 1 die van Mr. Fokkerdat aan den Raad de beslissing dezer zaak behoort. Nadat vervolgens, de voorgestelde wjjzigingen waren besprokenbesloot de Raad met 5 stemmen tegen 2, I die van de heeren Zuurdeeg en Labrjjndat voor do

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1