B IJ VOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Donderdag 26 Augustus 1875. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD behoorende bij den TE Z I E R I K Z E E, gehouden den 34r Augustus 1B75. Voorzitter Jhr, van Citters. Afwezig zijn de HFI. van der Grijp, Jhr. Mr. Macaré en Labrijn met kennisgeving en Jhr. Mr. Boeije, uitlandig. De notulen van het verhandelde in de vorige twee ver gaderingen worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter benoemt de HH. Jhr. de Jonge, Mr. Moens en Ochtman tot leden eener Commissie tot onderzoek der geloofsbrieven van de herkozen raadsledende HH. Mr. J. Moolenburgh, H. G. Mulock Houwer, R. Koole, Mr. J. W. A. Schneiders van Greijffenswerth en D. B. P. Zuurdeeg. Terwijl de Commissie zich tot het doen van het bedoelde onderzoek verwijdert, wordt de zitting geschorst. Na de heropening brengt Jhr. de Jonge namens de Commissie rap port uit van haar onderzoek, strekkende tot toelating der nerkozenen. Dienovereenkomstig wordt besloten. De herbenoemde leden waren niet tegenwoordig bij de behandeling hunner geloofsbrieven. Voor kennisgeving* wordt aangenomeneen brief van de Gedeputeerde Staten, houdende berigt van de goedkeuriug van net Raadsbesluit van den 28 Julij 11. tot verhooging van de jaarwedden der hulponderwijzeressen aan de openbare lagere scholendie in het bezit zijn der acte van bekwaam heid van hoofdonderwijzeres of zoodra zij die akte hebben verkregen. Ter visie van de leden wordt gelegd om later in de boe kerij te worden geplaatstliet verslag van den toestand der gemeente Zutphen over 1874. In beschikking op ingekomen verzoekschriften om afschrij ving van hoofdelijke» omslag wegens vertrek uit de gemeente, wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders afschrij ving verleend aan de heeren V. II. Niemantsverdriet voor 57,70® Jhr. Mr. G. L. Schorer - 126,96 Mr. J. G. H. B. Ketjen - 110,80 Mr. J. A. Bolle - 27,66» J. K. Kesteloo - 4,15» C. J. van Kerkwijk - 28,85 3. Hopmans - 1,15 M. van Putte 5,54 Namens Burgemeester en Wethouders deelt de Voorzitter mede, dat zij gecne termen hebben gevonden om voor te stellen gunstig te beschikken op het vroeger ingekomen ver zoek van W. Meesters, bewaarder van het gebouw ter af zondering en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten om eene vaste jaarwedde als zoodanig van ƒ250. Zij stellen daarom voor het verzoek te wijzen van de hand. Alzoo besloten. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen 1.° een verzoek van den heer A. W. Stellwagenom ontslag als leernar in de Nederl. taal enz., aan de Hoogere Burgerschool en Burgeravondschool, wegens zijne benoeming tot leeraar te 's Gravenhage. Dit verzoek is door Burge meester en Wethouders gesteld in handen van de Commissie van toezigt op het Middelbaar Onderwijs, wier advies nog wordt ingewacht. Voor kennisgeving aangenomen; 2.° een schrijven van Mevrouw Badon Ghijben, weduwe van den heer Jhr. W. D. de Jonge, houdende kennisgeving dat zij zich om voor haar geldige redenen genoopt gevoelt haar ontslag te nemen als Regentes van het Burger-Weeshuis, en dankzegging voor het in die betrekking in haar gestelde vertrouwen. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt be- 1 sloten aan Mevrouw de weduwe de Jonge, eervol ontslag te j verleenen uit voornoemde betrekking, onder dankbetuiging voor de diensten daarin aan de gemeente bewezen 3.° een verzoekschrift van J. Karremanom met ingang van 1 November a. s.te worden ontslagen uit zijne betrekking van hulponderwijzer aan de openbare school voor minver mogenden (Tusschenschool)als zijnde hij benoemd tot hoofdonderwijzer in de gemeente Oud-Beijerland. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt liet gevraagd ontslag overeenkomstig het advies der plaatselijke schoolcommissie eervol verleend. De heer Jlir. de Jonge verlaat de vergadering. De Voorzitter legt over eetie- voordragt van Burgemeester en Wethouders voor de betrekking van hulponderwijzer aan de Tusschenschool, opgemaakt overeenkomstig de wet, ter voorziening in de vacature te ontstaan door liet vertrek van den hulponderwijzer J. Karreman. Op die voordragt zijn ge plaatst: 1." A. J. Bethe, te Noordgouwe; 2.° L. M. Raains- donkte Bruinisse. De eerst aanbcvolene wordt met algemeene stemmen benoemd. Voor kennisgeving wordt aangenomen een schrijven van den heer J. H. C. Heijse, waarin hij berigt zijne benoe ming tot lid der plaatselijke schoolcommissie aan te nemen. Jnr. de Jonge komt in de vergadering terug. De Voorzitter stelt voor over te gaan tot bet vervullen der opene betrekking van vroedvrouw en deelt mede, dat sollicitatie» zijn ingekomen van Mej. K. J. Kastelijn te Bodegraven, L. van der Meule te Bruinisse, M. S. Hooft- man te Sluis en A. Veenhuizen te Baflo en dat de Inspec teur van het geneeskundig Staatstoezigtdaarover gehoord, heeft te kennen gegeven, dat slechts twee der sollicitanten hem bekend zijn»1.Mej. Kastelijn en Mej. Hooftman en dat zij beiden alle aanbeveling verdienendoch dat het hem voorkomt dat de Raad zijne keuze dient te vestigen op Mej. Kastelijn, daar deze reeds sedert 1868 in het vak werk zaam is, terwijl Jufvr. Hooftman eerst onlangs is toegelaten. Met algemeene stemmen wordt daarop benoemd K. J. Kastelijn. De Voorzitter deelt mede dat liet vergelijkend examen voor de betrekking van hoofdonderwijzeres aan de Meisjes school niet tot die resultaten heeft geleid, dat Burgemeester en Wethouders in staat zijn eene voordragt ter vervulling dier betrekking te doen en dat zij derhalve in overleg met den heer Districtsschoolopziener besloten hebben eene nieuwe oproeping van sollicitanten naar die betrekking te doen. Voor kennisgeving aangenomen. Op eene vraag van den heer Koole geven de Voorzitter en de Wethouder Mr. Fokker te kennen, dat Burgemeester en Wethouders voorshands zullen trachten te voorzien in het onderwijs aan de Meisjesschool. De Raad besluit: 1.° aan Burgemeester en Wethouders een crediet te ver leenen van ƒ700 voor aankoop van meubelen in het nieuwe lokaal der Armenschool, waaronder echter niet is begrepen het aanschaffen van kagchels, waaromtrent later een voorstel zal worden gedaan; 2.° Burgemeester en Wethouders te magtigen tot het verkoopen der houten kribben in het ziekengebouwaanwezig en het daarna aanschaffen van ijzeren kribben en hun daar voor een crediet te verleenen van ƒ100 boven dat van ƒ200, hetwelk vroeger voor het aankoopen van meubelen is verleend. Namens Burgemeester en Wethouders biedt de Voorzitter den Raad aande gemeente-begrooting met memorie tot toelichting, de begrootingen der gesubsidieerde armbesturen en van den schuttersraad, alsmede eene raming van kosten der brandweer-, alles voor 1876. Bij verschillende stemmingen benoemt de Raad tot leden eener Commissie tot onderzoek dier stukkeude HH. Zuur deeg, Jhr. Mr. Ma card en Jhr. Mr. Boeije. Zullende de gemeentc-begrooting voor ieder ter Secretarie worden ter inzage nedergelegd en verkrijgbaar gesteld volgens de wet. Op verzoek van Jhr. de Jonge noodigt de Voorzitter de Commissie uit, het rapport van haar onderzoek zoo tijdig te willen indienen dat het eenige dagen ter Secretarie kan worden ter inzage gelegd van de ledenvoor dat tot het behandelen daarvan in den Raad wordt overgegaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4