LERKES EN TliYVS Zierikzee en Rotterdam vliegenvallen. 1 B 1 S IV 11 I, EEN EN MOLEN. ii tlUfi L AR 0 C HE KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te ZEIST, BELANGRIJK VOOR VEEHOUDERS. WASDOM DER WOL. iillllii EINS i F S t i 1B Haard- en Kagclielkolen. Bordeaux- en Rijnwijnen, BOURGOGNE, ClIAMIMGI, KJIIill! ENZ,, SCHIPPER JOH. DIJK Van MIDDELBURG Vrijdag 27 's morg. 8,30 u. Zondag 29 10, Maand. 30 10,— Dingsd. 31 10,— Woensd. 1 10, Dond. 2 10,— Vrijdag 3 'a midd. 12, Zondag 5 'amorg. 6, Maand. 6 6, Van ROTTERDAM: Vrjjdag 27 's midd. 12,— u Zaturd. 28 's morg. 8, 9,30 9,30 10,30 10,30 10,30 10,30 Maand. 6 'a midd. 12, 30 Dingad. 31 Woensd. 1 Dond. 2 Vrijdag 3 Zaturd. 4 en tusschen Afvaartui-en in Van ZIERIKZEE: Zondag 29 'a morg. 10, Woensd. I's nam. 12,30 Vrijdag 3 12,30 Zondag 5 1,30 Woensd. 8'amorg. 6, Vrijdag 10 7,30 Zondag 12 9,30 Woensd. 15 's midd. 12, Vrijdag 17 12, Zondag 19'8 nam. 1,30 Woensd. 22 's morg. 6.— Vrijdag 24 7,30 Zondag 26' 9,30 Woensd. 29 11,30 gelegen plaatsen. Aug.—Sept. 1875. Van ROTTERDAM: Dingsd. 31 's morg. 9,30 u. Dond. 2 9,30 Zaturd. 4 9,30 Dingsd. 7 9,30 Dond. 9 9,30 Zaturd. 11 's midd. 12, Dingsd. 14 'a morg. 0,30 Dond. 16 9,30 Zaturd. 18 9,30 DingBd. 21 9,30 Dond. 23 9,30 Zaturd. 25 's midd. 12,— Dingsd. 28 'a morg. 9,30 Dond. 30 9,30 zjj dea Zaturdag avonds maar eens naar de vergadering komen, dat zal zjj het wel weten. Eenigen tjjd geleden rigte zich iemand tot de redactie van eene courantom den naam te weten van den schrjjver van zeker artikel, en ontving tot antwoord>De man die dit artikel schreef, was in zjjne jeugd een smid later werd hjj matroos op eene stoomboot, daarop schaapherdervervolgens zendelingen in de laatste jaren was hjj muziekant. Daar al die baantjes maar weinig opbragten ia hjj journalist gewordenen als hjj nu zijne schepjes op het drooge heeftgaat hij van zijn geld leven. De aanvoer van pruimen is te Zwolle zoo ontzaggelijk groot, dat ze niet by het ge- wigtmaar bjj mandenvol verkocht werden, en bragten nog geen cent per kilo op. Meneer Bvroeg dezer dagen aan een ezel-jongen te Scheveningen »Zeg knaap, hoeveel ezels heb jelui wel?" »Datrigt zich naar de badgasten zei de jongen»hoe meer badgasten hoe meer ezelsK. te D. kwam bjj den horologiemaker klagendat zijn horologieals 't een I paar dagen geloopen hadgeregeld een uur of wat stilstond. »0," zei de andere»ala uwe het eens pro- beerde een paar dagen te loopen, zou uwe ook wel eens blijven staan De grootste losbol, zegt men, wordt de beste echtgenoot waarschijnlijk op gel jj ken grond, dat de grootste drinkebroer het meest geschikt isom een lezing over de afschaffing te houden. Ingezonden Stukken. DE BEGRAAFPLAATS. Eerbied voor de afgestorvenen is van de vroegste tjjden af en onder alle volkeren eene der hoofdtrekken van den mensch geweest. De plaats waar zjj begraven zjjn in ons steeds dierbaar en gaarne vertoeven wjj daar. Hoe kan het ook anders, want daar de liefde onsterfelijk is, dringt die liefde ons nog naar het stoffeljjk overschot onzer afgestorvenen, om als het ware nog eenige oogenblikken in ernstige overweging met hen door te brengen. Yan daar dan ook dat den aanleg en het onderhoud der begraafplaatsen steeds een der eerste zorgen der besturen is geweest. Ook onze stad mag zich verheugen in eene doelmatige en nette begraafplaats. Wat het onderhoud evenwel betreft, dit laat in den laatsten tjjd veelte wenschen over en beschaamd moet men wezen als men met vreemdelingen onze begraafplaats bezoekt. Om iets te noemen vestigen wjj alleen de aandacht op de vierde rang, waar het gras eene dusdanige hoogte bereikt heeft dat men niet dan met veel inspanning de Nos. op de hoofdlejjen kan vinden. Wenscheljjk ware het dat diegenewelke met het opzigt over de begraafplaats belast is, middelen trachte te beramen tot een beter onderhoud dan thans het geval is, opdat de begraafplaats een beter aanzien verkrjjge. Zou ook hiertoe niet kunnen medewerken dat de eigenaars Van graven, die dezelve met bloemperkjes hebben versierd, verpligt werden die perkjes steeds goed te onderhouden, of bjj nalatigheia genoodzaakt werden dezelve te verwjjderen. zlerikzee. X. V erscheidenheden. De Legers van Europa. Overtuigd, dat in het tegenwoordige oogenblik van spanning elke mededeeling aangaande Earopa's legers van bjjzonder gewicht is, ontleenen wjj aan La France eene volledige analyse van de militaire sterkte der verschillende natiën in 1875. Duitschland heeft volgens die opgave een leger van 469 bataljons infanterie, 465 escadrons cavalerie, 300 veldbatterjjen, 29 bataljons zware artillerie, 18 bataljons pioniers en 18 bataljons behoorende tot het dienstkorps. Voegt men hierbjj de reservetroepen, den landstorm, de landweer en de marine, zoo verkrijgt men een totaal van 1,700,000, die het land 'sjaarljjks ƒ240,000,000 te staan komen. Het Engelsche leger benevens de Engelache marine tellen gezamenljjk 535,000 man en kosten 'sjaarljjks ƒ307,600,000; Oostenrjjk heeft 535,000 man, kostende ƒ129,600,000; België 43,000, mot eene uitgave van ƒ19,910,400; Denemarken 54,000 man, die ƒ4,392,000 kostenSpatje, overeenkomstig zjjne regelingen van 1872, bezit 270,000 man, met een jaar lijks budget van ƒ76,800,000. De in 1872 door de Cortes aangenomen wet betreffende den dienstpligt is tot dusverre op onvolkomene wjjze ten uitvoer gelegd. Prankrjjk heeft 152 regimenten infanterie, 38 bataljons chasseurs, 77 regimenten cavalerie, 40 regimenten ar tillerie, 4 regementen genietroepen en 20 escadrons als corps de service. Met de reservetroepen en do ma rine is de totale effectieve sterkto 1,700,000 kostende ƒ319,200,000 Griekenland beschikt over 51,000, welke eene uitgave van 4,320,000 noodig maken Italië is 760,000 man sterk, voor wie de kosten ƒ118,080,000 beloopenNederland kan 100,000 man in het veld brengen, die 13,440,000 kosten Portugal heeft 73,000 man, voor wie ƒ2,560,000 gevorderd worden Rusland heeft tot zjjn dispositie in tjjd van vrede 188 regimenten infanterie, 82 bataljons scherpschutters, 48 bataljons voor grensdienst, 56 regimenten cavalerie, 310 batte- rijen artillerie, 14 bataljons genie, behalve de onge- regelde troepen en de reserve. Zjjne vloot medegerekend, staan het land 1,550,000 man ten dienstzjjne uitgaven bedragen ƒ326,400,000. Zweden heeft 160,000 man, die ƒ13,440,000 kosten. De effectieve sterkte van Zwitser land wordt bjj benadering op 180,000 man geschat, voor wie Blechts ƒ4,120,000 wordt uitgegevenTurkije beschikt over 300,000 man, voor wie op het budget ƒ68,160,000 voorkomen. Op voet van oorlog, kan der halve Europa 9,333,000 mau in het veld brengen, welke jaarljjks eene uitgave van ƒ1,641,648,000 ver- eischen. 8TOOMUOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. Augustus-September 1875. SIHertenttcit. DIRECT CORRESPONDERENDE WAÖENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. 8TOOMBOOTDIEN8T Getrouwd JACOBUS LAMMERS Jz. CATHARINA BAL, die nafciens wederzjjdsche familie hunnen hart<i- ljjken dunk betuigen voor de bewjjzeu van deelneming bjj hun huweljjk ondervonden. Zierikzee, 25 Augustus 1875. t Getrouwd MARTINÜS REIJNHOÜDT en CORNELIA LEEUW, die namens wederzjjdsche familie hun' littr-tedi jlcou «Innlt betuigen voor de talrijke bewjjzen van belang stelling bij hun huweljjk ondervonden. Zierikzee, 25 Augustus 1875. Heden overleed onze jongste lieveling ruim 8 maanden oud. colijnsplaat, J. van den BERGE, 23 Augustus 1875. H. van den BERGE, van der Weel. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons innig geliefd kind CATHARINA JANNA, in den ouderdom van circa 4 maanden. Gkand-Rapids, D. ZEEUW. 2 7 J u 1 ij 18 7 5. A. I. ZEEUW, geb. Jagt. Wederom voorraad bij J. de JONG ZIJLSTRA. De décorateurs bij het huweljjk van J. C. VER STRAAT EN en A. E. KIK, brengen hiermede hunnen oponlijRon dunk toe voor de royale ontvangst, die zjj mochten ondervinden op Zondag 22 Augustus. Aanstaanden Zondag zal in de Chr. Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door don Candidaat GOEDBLOED. De BURGEMEESTER van Haamstede roept voor de vierde maal ter reclame opregthebbenden op de volgende STRAND GOEDEREN welke bjj hem uit zee zjjn aangebragt en te Rurghsluis zjjn geborgen: 2 stuks eiken Balken lang 5 M. zwaar 40 bjj 40 c.M. 4 3 40 40 80 van 2-5 28 28 waarvan 2 stuks gemerkt 103 en 337". 50 stuks eiken Balken lang van 25 M. zwaar 25 bjj 25 cM. 160 Platen 2—7van verschillende zwaarte. 30 stuks Vurenplaten van verschillende lengte en zwaarte. Voorts eenig WRAKHOUT en een partjjtje jjzeren BOUTEN en eenig KOPER. Haamstede den 24 Mei 1875. De Burgemeester voornoemd C. M. BOLLE. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Vrjjdag den Ü7 Augustus o. k., des middags om 12 ure, ten verzooko zjjner principalen, in bet Hótel van Veen, op de Oude Haven te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen 716 AANDEEL in do Meestoot' „DE NIJVERHEID" te Nieuwerkerkkadaster sectio L No. 380groot 56 Ares 10 Centiares. 2 WOONHUIZENenER VEN, staande en gelegen te Zierikzeeop de Breodstroat wjjk C No. 301 en in dc Kropolstraat, wjjk C No. 187, kadaster sectie B Nos. 1069 en 674. Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in do Krepelstraat aldaar, kadaster sectie B No. 664. De Deurwaarder J. B E T II E zul op Zutiirdng don 538* AuguwtiiN 1S7'5, des voormiddags ten elf ure, in het Beddc- weeg te Zierikzee, in het openbaar, op 3 muan- slen cro«liotverkoopen: EENE PARTIJ gezaagd OLMENHOUT van diverse dikte en breedte, waaronder PLANKEN van 50 duim breedvoorts twee stel groote 2—3 SCHLJFBLOKKEN2 LEIJBLOKKEN. 4 KOZIJNEN met RAMEN, breed 1,20 El, hoog 1,30 El, een stel groote BLINDEN1 nieuwe ROLBLOK met RAAM BAKSLEDE, nieuwe TRAPPEN en LADDER, 2 SCHAAFBANKEN met SCHROEVEN enz. En des namiddags ten 2 ure, eene partij Meubilaire- eD andere ROERENDE GOEDEREN, bestaande in: BUREAUX, KABINETTEN, LINNEN KAST, LADETAFELS LESSENAAR met onderstel TAFELS, STOELEN, KOFFERS, een partjj BOEKEN en meer andere GOEDEREN. De Meubelen zjjn to zien op den dag der ver- kooping des voormiddags van 11 tot 12 ure. Do Notaris Mr. J. A. BOLLE, te Renesse, zalten verzoeke van zijn principaalop Ding^dag den 31 Augu«tiiBi 18*7'."5 p r e c i e 8 ten 10 urevóór de herberg van J. L. van der Werp te Schutje, gemeente Kerkwervepubliek presenteren te verkoopen Eene groote party bestaande in 2 WERKPAARDEN, 1 bruin RUIN- PAARD, ond 14 jaar, 15 stuks RUNDVEE van ver schillenden leeftijd4 melkgevende GEITEN eenige SCHAPEN enz. Daarna een MESTPUT van ongeveer 10 voer, nieuwe en oude KAFMOLEN, LICHTKOZIJNEN met RAMEN, hoog in den dag 1,80 El, breed 80 duim, eenige losse DEUREN, een KAMERDEURKOZIJN, hoog 2 El, breed 80 duim en hetgeen verder zal worden geveild. Openbare Verkooping. De Deurwaarder J. BETHEzal op DingHtlag don 31 A-iifiTiiMtus 1875, des namiddags ten 2 ure, vóór het huis in het Gat van West-Noord- Westen, gemerkt wjjk C Nol 510 te Zierikzee, in het openbaar op drie maanden crediet verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- en andere Koerende Goederen, bestaande in KABINET, TAFELS, STOELEN, SPIEGEL, SCHIL DERIJEN, KASKLOK, LEDIKANT. PLUIMBED met PELUW, KACHEL, KOPER-, BLIK-, GLAS- en AAR DEWERK en wat verder zal worden geveild. De goederen zjjn to 21011 op den dag der ver kooping des voormiddags van 11 tot 12 ure. Franco te bevragen Ifitt. M. aan het adver tentiebureau van J. A. de HEER te Middelburg. is het volkomenste aller Kina-bereidingen, van een aangenamen smaak, haar doeltreffende eigenschappen zijn algemeen door HH. Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte, zoowel by kinderen als volwassenengebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwziekte en vele barer gevolgen, als hoofdpijn, aangezigtspijn enz.; in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen enz. In de Geneeskundige Courant van 20 Sept. '74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH. Medici aanbevolen, alsook de IJZIOKHOUDENDE QUINLAKOCHE, tegen chlorosis of bleekzucht, teringachtigheid, groote zwakte, bloedsgebrek, kwalen van critischen leeftijd enz. Prijs per flacon /"I.OO. bij de volgende HH. Apothekers: Hoofddepót wed. D. A. van den HOEK, Apoth.( Middelburg. Zkrikzet, j. M. GASILLE. Goes, KROL van den HOEK. Verder in de meeste Apotheken te bekomen GETUIGSCHRIFTEN VAN ONDERSCHEIDENE BEKWAME VEEHOUDERS. door de Hollandsche en Friesche Maatschappijen van Landbouw. Onderzocht en goedge keurd door de Afd. Beem- ster c. a. der Hollandsche Maatscb van Landbouw. Op de Tentoonstelling te HOORN 1871 en te FR AN EK ER 1873. Verbeterd WASCHMIDDEL voor WOL VEE, bekend ondeb den naam van Thomas Bigg's beroemd Engelscli Wasclimiddel voor Schapen en Lammeren, verbeterd en voor Nederland bereid door H. A. LEMKES, Apotheker en Scheikundige, in den handel gebragt door W. JTUYN, Veehouder en Koopman te Edam. Prijs per Schaap of Lam, met inbegrip der verpakking enz., zeven Cents. De aflevering geschiedt in potten, inhoudende voor ÏO, 15, ~0, 30, 40, SO, CO, 80 en IOO Schapen. Grootere hoeveel heden bij bestelling in vaten. Alle aan het Wolvee schaden toebrengende ongedierten (insecten), worden door dit verbeterde Wasch- middel volkomen uitgeroeid, het verhindert zoowel hun ontstaan als hun ontwikkeling, behoedt het Schaap of Lam voor den aanval der Vliegen die de Wormen veroorzaken, maakt de wol blank, de huid rein en zuiver, en draagt door dit alles zeer veel bjj tot den groei en tot de instandhouding der gezondheid van het dier. Verkrijgbaar in de Provinciën Noord- en Zuid-HollandFriesland en Groningen bji de bekende Agenten en voorts te lier gen-op-Zoom, bij de Heeren VOORBEIJTEL Cie.; te Sommelsdijk, bjj aen Heer A. de GRAAFF te Zierikzee, bjj den Heer C. J. van der HALEN, waar tevens de uitvoerige gebruiksaanwijzingen voorhanden zjjn. Aanvraag om depot franco bjj den Hoofd-Agent voor de Provinciën Zeeland en Noord-BrabantJ. vuu «lor TT A V F'. A.z. te Nieuwerkerk in Duiveland. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse, zal, ten verzoeke van de Erfgenamen van den Heer JAN van DAMME, op Vi-y«lagr «Ion ÏO September 1875. des voor middags ten tien ure, in de herberg bewoond door Jan Bom te Haamstede, publiek verkoopen: mot 533 Hectaren 533 Aren OO Centiaren Erve, TuinBoomgaard, Bosch, Bouw- en Weilanden staande en gelegen te Haamstede, en 5 Hectaren 5353 Aren 1K> Centiaren Bouw- en Weilanden, gelegen onder Burgh. Hot REGT van ERFPACHT on OPSTAL op 001» WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in de Noordstraat te Haamstede. Onmidfleljjk daarna zal geveild worden terzelfder plaatse 3-1 Aren 7*-l Centiaren jonge MEEDE met regt van ovor«lelcJ«infi;; 5S Aren 65 Cent. ^jarige MEEDE, en do MANGELVPOKTEL8staande in bovengenoemde jonge Meedo, alles gelegen onder Burgh. Voorts: 80 Aren J84L Centiaren MANGEL- WORTELS, gelegen onder Haamstede. Alles breeder bjj billetten en boekjes omschreven. TE KOOI?: 10 Kippen met een Haan, desverkiezende met liolc. Te bevragen bjj A. PLAUM. WORDT TE HUUR GEVRAAGD een klein PAKHUIS. Adres bjj den boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. DIRECTE AANVOER Engelsch ZAAIGRAAN. Bestellingen op Engelsche TARWE, WÏNTERHAVER 011 WINTER- GERST worden aangenomen door J. L O P S E HOCKE, Brouwershaven, tot 2 September e. k. Engelsche" ZAAITA RWE. De ondergoteekende maakt HH. Landbouwers bekend, dat bjj hem, even als ten vorige jare, bestellingen worden ingewacht op. uit Engeland aan te voeren ZAAITARVVE. Tholen. Iz. van GORSEL Hz. 001 KUNSTMESTSTOFFEN uit de fabriek der Heeren JOS. de KUIPER Co., Rotterdam. Orders op bovengemelde MEST STOFFEN worden aangenomen door Iz. van GORSEL Tholen, bjj wien verdere inlichtingen te beko men zjjn. R U II R PUIKE GROVE KWALITEIT INLOSSING: Het schip de Goede Intentie Cap. van der VELDEvoor rekening van M. F. C. «Ie KATER, te verkrijgen bjj Zierikzee. J. J. van UIJE. vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. De Notaris J. SIPKES zal, ten verzoeke van de familie GELUK en met regterljjke magtigingop Maandag 30 Augustus 1875, 's namiddags om 6 ure, in de herberg van D. Hage te Sint-Maartensdijkpubliek verkoopen Een net 011 goed onderhouden 18, SCHUUR, ERF en TUIN te Sint-Maartensdijk, aan de Marktuitkomende aan de Vestkadaster sectie Gno. 280geroot 3 Ares 53-1 Centiares, en '/is Aandeel in de Meestoof «.DE NIJVERHEID" te Sint-Maartensdijk. Trekking op 31 Aug. e. k., L ÏI I BEVILACQUA LA MASA. Op dien dag worden de volgende prjjzen getrokken 1 HoofdprjjB van francs 500,000 1 2000 1 1000 100 prjjzen van 100 1500 20 9390 >10 Deze aandcelen, die 4 maal 'sjaars trekken, met hoofdprjjzen van fraucs 500,000, 400,000, 300,000, 60,000 enz. enz. en geldig bljjven tot ze met een prjjs zjjn uitgeloot(dus zonder meten)zjjn a 3,7*5 per lot, vcrkrjjgbaar bjj de volgende Boekhandelaren, te Zierikzee bjj AM. E. van DISHOECIi en te Middel burg bjj J. STEENMEIJEK, Plan en uitslag der trekking worden bjj bestelling van een of meer loten franco en gratis toegezonden. Bovendien wordt de uitslag der trekking in de voor naamste dagbladen gepubliceerd. 'ORSCHMACHINES, NMOLENS ZAAIMACHINÉS PLOEGEN EGGEN GRAANMAAIMACHINES enz. (9 VETH en Co., Dordrecht. 1 fra BENOODIGD een STAMPER in de Meestoof I)E LEIte Brouwershaven; gega digden vervoegen zich vóór 3 September a. b. bjj den Boekhouder D. HOCKE Dz., Mongenie by Brouwershaven. SMIDSKNECHT. Tegen hoog loon wordt TERSTOND gevraagd een bekwaam 8MIDSKNECHT. Brieven franco aan de Wed. W. C. VERHAGE te Haamstede. Met NOVEMBER e. k. benoodigd eene KEUKENMEID, bjj Mevrouw HENRIETTE SCHUURBEQUE BOEIJE, geb. de Jonge. Adres: Mejufvrouw J. M. KELLER. Mot NOVEMBER eene DIENSTMEID benoodigd hjj M. ARNOLD te Brouwershaven. TERSTOND eene Burger-Dienstmeid benoodigd. Adres Boekhandelaar van DISHOECK. LOON NAAR WERK! Flinke MEID gevraagd; Adres Uitgevers dezeB. SPOED! HOOG DAGGELD! Kan to WERKSTER gevraagd voor goed of NOODHULP. Te bevragen bjj de Uitgevers. Uitgevers: DE LOOZE &WAALE. Snelperadrukkery van OCHTMAN, PIETERSE b VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2