Z1EBIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5584. Donderdag 26 Augustus 1875. 52steJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kannen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. Begrooting tier Inkomsten en Uit- gavon tier Gemeente voor 1876. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat de begrooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1876, zooala die op heden aan den Gemeenteraad is aange boden, van nu af, gedurende veertien dagen, op de Secretarie der gemeente ter lezing ligten tegen betaling der kosten verkrijgbaar wordt gesteld, inge volge ae wet. Zierikzee, den '24 Augustus 1875 De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat op de Secretarie dezer gemeente ter visie is gelegd een verzoekschrift (met bijlagen) van JOHANNES JACOBUS VERBEKE, koopman, wonende in deze ge meente, waarbp vergunning wordt gevraagd tot oprig- ting van eene bewaarplaat»* van vodden, touwwerk en beenderen in zijn pakhuis in de Krepelstraatplaatselijk gemerkt wjjk C n°. 193 kadastraal bekend sectie B n°. 1381 dat op Woensdag den 8 September aanstaande, te 12 nur des middags, op bet Raadhuis dezer gemeente, in de vergaderkamer van het bestuur gelegenheid zal worden gegeven tot het inbrengen van bezwaren tegen de oprigting van bedoelde inrigting; en dat zoowel de verzoeker, als zjj die bezwaren hebben in te brengen,, gedurende drie dagen vdérdien tpdop de Secretarie dezer gemeente kunnen kennis i van de ter zake ingekomen schrifturen. Zierikzee, den 25 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. De nationale vergadering in Frankrijk is wel naar huis gegaan maar daarmede zjjo de partijen niet tot rust gekomen. In de permanente commissie, die de zaken thans behandelen moet, is dezer dagen eene warme discussie gevoerddie genoeg bewijstdat in meer dan een opzicht de spanning blijft bestaandie niet anders dan noodlottig voor het land kan wezen. Eerstelpk had men het over Bonapartistische woelingen, die steeds en onder allerlei vorm voortduren. Ia een particulier huis te Ville d'Avray, maar waar men voor deze gelegenheid deuren en vensters geopend had, werd door officieren in uniform de kreet aangeheven s vive l'Empereur." In het bekende dagblad le Pays heeft een artikel gestaanwaarin prins Napoleon zoon van den keizer, uitgenoodigd wordt naar Frank rijk te komen om het land te redden. Over beide' zaken werd de minister Buffet geïnterpelleerddie zich echter nog al gemakkelijk van de zaak afmaakte en onder anderen beweerdedat hjj zeer streng was tegen de Bonapartistische bladen. Ten aanzien van het eerste zeide hijnog niet goed ingelicht te zjjn en verschoof daardoor een antwoorddat echter nog wel eens van hem gevergd zal worden. Er had ook nog eene interpellatie plaatsdie niet zonder beteekenis is. De heer Arago nl. beklaagde zich over het feit, dat het boek van Gladstone over het Ultramontanisme in Frankrijk verboden is. De minis ter heeft daarop geantwoorddat hjj niet dulden kon, dat boeken, tegen het katholicisme gericht, in Frauk- ryk verspreid werden en alzoozooals hem terecht werd aangemerkt, uitgemaakt dat de staat een gods dienst aanneemtwaarbjj de vrjjbeid natuurljjk moet leiden. Om meer dan eene reden moet men zich over deze houding van den Franschen minister bedroeven. Als de Staat in zake van godsdienst partjj gaat kiezen, begeeft hg zich op een glibberig pad en staat voor de grootste onrechtvaardigheden bloot. Wel is waar zoekt de tegenwoordige regeeriug in Frankrjjk haar steun bjj de Ultramontanen en moet zjj dezen naar de oogen zienmaar als zjj reeds zoover gekomen is, dat zij het vrjje onderzoek verbieden moetomdat de kerk haar dat oplegtdan heeft zjj ook den grootsten stap gedaanom de kerk boven den staat te stellen en daarmede een beginsel aaDgenomendat misschien nu schijnbaar door velen gehuldigd wordtmaar dat op den duur ook daar te lande noch bjjval vinden noch stand houden kan. Voorts moet men zich verwonderendat de Ultra montanen die meenen de eene en eeuwige kerk te zjjn zoo bang zijn voor het lezeu van boeken die een ander denkbeeld ontwikkelen. Wel een bewijsdat zjj niet vast gaan op hetgeen zij hun onwrikbaar geloof noemen en dat zij weinig vertrouwen stollen in de zegepraalvan wat zjj waarheid achten, 't Is reeds dikwijls gezegd, maar mag nog wel eens herhaald wordenöf het catholicismein zjjn eenmaal aange nomen vormis de ware godsdienst en dan zullen geene boeken dien kunnen doen vallen öf er is wer kelijk gevaar dat het door andere godsdienstige rich tingen kan opgevolgd worden en dan zal men dit door het verbieden van boeken niet kunnen keeren. In IDn^-eltinrl houdt men zichbij gebrek aan andere onderwerpen, bezig met alles watdekoninkljjke familie betreft. In de eerste plaats met het onheil dat veroorzaakt werd door de stoombootwaarop zich de koningin bevond en waardoor eenige personen zjjn omgekomen. Men zegt nuen dat is zeker het ge- makljjkste van allesdat het de schuld is geweest van den stuurman van het gezonken schipdie zjjn dood in de golven vond en zich dus niet kan ver antwoorden. Verder is het de reis van den prins van WaleB en zjjne echtgenoote die de aandacht bezig houdt. Ofschoon daarbij weinig belangrjjks voorvalt meet men alle bijzonderheden breed uitwant dé dagbladen moeten gevuld worden. Het belangrijkste wat deze meldenis misschien dat de markies van Lorne, de schoonzoon der koningin, eerlang een gedicht zal uitgeven. Zulke berichten verneemt men met ge noegen. Sedert eeuwen waren koningen en vorsten uitsluitend in militaire zaken bezigkrachtens de oude traditiedat de oorsprong van bet koningschap in het oude oorlogvoeren gelegen is. Opmerkeljjk is het ook, dat de meeste vorstente beginnen mét hunne ktee- ding, voorliefde voor het militairisme tonen. Het doet daarom goedals men eens hoort van een vorstdie de letteren beoefent en zich van dat eeuwige soldateron losmaakt. Als zjjdie aan het hoofd der volken staan of door hunnen rang gerekend wordenonder allen de eerste te Wezenhet voorbeeld van vreedzame studiën geven en zich van het vechten en alles wat daartoe behoort afkeerig toonendan zou waarschjjn- Ijjk de beste en stevigste dam opgeworpen zjjn tegen een kwaaddat vruchteloos door vredeverbonden De- streden wordt. In DuiCiS<*lil:«ii<l houdt men zich bezig met wetten die waarsebjjnljjk spoedig weder worden inge diend als de Rijksdag bjjeenkomtmaar 't is ook meest omdat men niets anders te vertellen heeft. Toorts zjjn hot de kerkeljjke zaken die daar aan de orde bljjven. Onder leiding van den oud-katholiek Döllinger werd onlangs eene conferentie gehouden van zjjne geestver wanten in Duitachland en de afgezondenen van de kerken in het Oosten. Het doel was eene naauwere aansluiting der onderscheidene christelijke gezindheden, maar 't is te vreezendat het schoone doellangs dezen weg, nog niet spoedig zal worden bereikt. Voorts meent de regeering tot de ontdekkipg gekomen te zjjn van den Panseljjken delegaatdie sedert de gevangen neming van den bisschop van Posendit bisdom be stuurde. Althans de ondergeschikte geestelijkendie voor eenigen tjjd gevangen gezet warenomdat zij den naam niet noemen wildenzijn weder op vrjje voeten gesteld. Te Detmold is een monument opgericht voor Herman den Cheruskendie eenmaal het land van vreemde overheersching bevrijdde. De geheele keizer lijke familie woonde de onthullingsfeesten by. Wat wij van Spanje weten is niet veel. Het beleg van Seo d'Urgel duurt nog steeds voort en eene poging om de stad te ontzetten is den Carlisten mis- lukt. Meer en meer scbjjnt de opstand zich te concen» treeren in het noordoostelijke van Catalonie. De Carlisten winnen niet. De regeering van koning Al» fonsjis is al tjjd vol moed en als zij nu haar doel bereiken kan en eene ligting van 120,000 man tot stand brengenzal zjj het dubbel voordeel hebben van het leger te vermeerderen en de schatkist te stjjven, daar in Spanje het beginsel van dienstvervanging nog altyd bestaat. Uit Titrlcü© schrjjft mendat de opstand in do Herzegowina nog geenszins onderdrukt is. Wel schjjnt het beleg voor de stad Trebinje door hen ongebroken, maar daarmede is de zaak niet geëindigd. Ook in Servië begint zich weer tegenstand tegen de Turken te openbarenzoodat de vorst al een- en andermaal heeft moeten hooren dat hjj te kiezen heeft tusschen een burgeroorlog of een oorlog met den Grooten Heer. Als een van beiden dan toch plaats hebben moet, zou het laatste zeker het beste wezen maar 'tis te hopen, dat ook die volken zullen begrjjpendat oorlog en verderf woorden van geljjke beteekenis zjjn en dat zjj zelve het meest kunnen toebrengen om daaraan een einde te maken. Bjj gebrek aan nieuws nit die landen van Europa waarop de aandacht doorgaans eerst en meest geves tigd isziet men nu in landen rond die anders geheel buiten aanmerking bljjven. Zoo worden de verkiezin gen in Noorweei'u besproken, die waarsebjjnljjk in liberalen geest zullen uitvallen en zelfs IJnIiukI wordt goooemdwaar, naar men zegt, de meest libe rale kieswet tot stand komen zal. Ook in Amerika is bet niet rustig In sommige deelen van Georgia wapenen de negers zich hei melijk en organiseeren zich tegen de blanken. Misschien is het een voorbjjdrjjvende wolkdie wel dreigt maar weinig oplevert. Wy willen het hopen. De menschon- rassen hebben even zooveel behoefto aan verbroedering als de menschen onderling. Daarin alleen ligt de bron van welvaart en geluk en als ieder deed wat hjj kon om die milder te doen vloeyen de wereld zou er beter en de menschen tevredener door zjjn. Nieuwstijdingen. Hmrrife». De secte der Adventisten in Massachusetts ver wacht een nieuwen zondvloed, en wel zoo zeker dat de hoofden der secte eene maatschappij trachten op te rigten tot het bouwen eener kolossale ark. Wie een aandeel neemt van 50 dollars zal recht hebben op eene plaats in de eerste en wie er een van 20 dollars neemt op eene plaats in de tweede klasse. De landverhuizing van Europeanen naar Amerika neemt in belangrjjke mate af. Men verwachtdat er in dit jaar niet meer dan 100,000 landverhuizers te New-York zullen aankomen, Da Chineeeen echter komen in veel grooter getale dan vroeger naar de nieuwe wereld. schaap, een met een aangetast lam en een met drie aangetaste schapen. Tot dusverre hebben de markt- 0"zen geene verhooging ondervonden, doch het is mogelijk dat de slagters gebruik maken van de bestaande ontevredenheid onder de aanvoerders van buitenom de reeds zoo hooge prijzen nog verder te verhoogen. De eenige en tevens bülyke wyziging van de bestaande verordering ware eenvoudig de buiten- landsche aanvoerders geljjk te stel Uil met de Iersche. De traagheid waarmede de regering gewoonlijk te werk gaat zal naar men hoopt niet duren totdat eene ryzing op de veemarkt eene ryzing in de vleeschprijzen ver oorzaakt, die, eenmaal vastgesteld, moeyelyk weg te 23 Augustus. De Time* verneemt uit Konstantinopel, van 21 dezer, dat de Porte het voorstel, door drie ambassadeurs met medeweten hunner collega's gedaan, aangenomen heeft. Dit voorstel bestaat hierin, dat de buitenlandsche consuls in Bosnië naar de insur- genten zullen gezonden worden, ten einde hun mede te deelen dat zjj op geen vreemde hulp te rekenen hebben, en hun te radon de wapens neer te leggen en hun grieven aan een specialen commissaris te onder werpen. Tot zoodanig speciaal commissaris heeft de Porte Server Pacha benoemd. De Londensche Daily Telegraph levert een ar tikel over het toezigt op den aanvoer van buitenlandsch vee. Dit toezigt is, wanneer de bepalingen door de regering vastgesteld stipt nagekomen wordenzoo streng, dat er voor eenige dagen bezorgdheid ontstond over de gevolgen die daaruit konden voortspruiten. Zooals de zaak thans staat is van buiten aangevoerd vee (gelyk onlangs gemeld) onderworpen aan eene bewaring gedurende twaalf uren en wanneer één stuk vee bevonden wordt door het euvel te zijn aangetast, dan wordt het geheele getal ter slagting verzonden. Dit veroorzaakt reeds een groot verlies voor de eige naars. Doch de bepaling dat, wanneer runderbcesten en schapen to zamen worden aangevoerd, al het vee gezamenlijk geslagt moet worden, indien slechts een rund of een schaap aangetast is, maakt de zaak nog erger. Daarentegen worden wat het uit Ierland aan gevoerde vee betreft, alléén de aangetaste beesten geslagt en de anderen ter markt verzonden, ofschoon er onlangs drie-en-twint.ig Iersche beesten op de vee markt te Islington afgekeurd werden, tegen slechts een beest van het buitenland aangevoerd. De buiten landsche aanvoerders verlangen met regt op denzelfden voet geplaatst te worden ab de Iersche en staven het regtmatige van dezen wenschdoor aan te halen dat gedurende dit jaar meer dan 10,000 stuks hoornvee uit Sleeswijk-Holstein werden aangevoerd, waaronder zich slechts één aangetast beest bevond. Van de 20,000 schapen, insgelijks uit Denemarken (Tonningen) aan gevoerd, was ook slechts één aangetast. Volgens de bepalingen der regering zjjn nogthans al de runderen en schapen, op deze twee na, onmiddellijk naar de slagtplaats te Deptford gevoerd. Een en ander is onder de aandacht van den hertog van Richmond gebragt, met betoog dat de aanvoer van buitenlandsch vee gestuit moet worden, wanneer de bestaande ge strengheid der bepalingen niet gematigd wordt voor den aanvoer van het vasteland. Het belang dat Lon den bjj den aanvoer van buitenlandsch vee heeft, blijkt daaruit dat van 55,026 beesten, die in twee weken ter markt kwamen, 28,502 uit liet buitenland waren gekomen. Niet minder dan 2650 schapen, uit Rotterdam aangevoerd, werden in ruim ééne week ter slagting gezondenomdat ouder de vier ladingen waar toe zjj behoorden, twee waren elk met een aangetast JFrimftrijft. Op de beurs te Parus had Vrijdag eene scène plaats, die meer in Amerika aan in Frankrjjk tehuis behoort. Een ingenieur die met een bankierzekeren Kahn vroeger twist had gehadsloeg dezentoen hjj op de beurs kwammet ejjn stok. De bankierdie wist dat de ingenieur dit voornemen had, haalde een revolver te voorschijn en echoot op zijn aanvaller, waarop deze de vlagt nam. Hjj werd echter door een politie-agent gegrepen en vastgehoudenzoodat Kahndie in zjjne nabjjheid stondnog verscheidene echoten op hem lossen kon. Twee kogels troffen hem in het hoofdterwjjl de politie-agent een schot in het been kreeg. Het voorval baarde groote ontsteltenis op de beursofschoon daarwegens den opstand in de Herzegowinaaller gemoederen in groote gisting verkeerden. Tot hiertoe is er dikwjjls op de beurs gevochten maar het is de eerste maal dat bjj zulke gelegenheden van vuurwapenen werd gebruik gemaakt. Te Montpellier is Zaterdag een treurig familiedrama afgespeeld. Een jonge dame uit de gegoede klasse trouwde voor eenige weken tegen haar wil met een vriend haars vaders en hield ondertusschen liefdebe trekking aan met een ander, die haar ook ten huweljjk had gevraagd. Laatstgenoemde minnaar besloot haar te schaken. Reeds was het plan half ten uitvoer ge bracht, toen de vader van de jonge dame het bemerkte en terstond een dryfjagt op het vluchtende paar organiseerde. Weldra waren zy ingehaald en werd de vrouw met geweld naar het huis van haar echtge noot teruggebracht. De schaker kwam er echter min der goed afde broeder van de geschaakte meende do eer der familie niet beter te kunnen wreken dan door hem voor het hoofd te schieten. Op de openbare straat onder een vreeselijk tumult werd het. schot gelost. De moedige verdediger van de eer der familie is terstond gearresteerd. Uiutotbt&nïr. Er wordt nog voortdurend handel in menschen ge dreven ronselurjj gepleegd en dat wel hier onder onze oogen! zoo roept ae Berlynsche Volk-Zeitung uit en bot blad baalt ten' bewjjze daarvan bet volgende voor beeld aan De jongste berigten uit Atchin luiden voordurend Ongunstig, hoewel de Nederlandsche regering in hare officioelo mededeelingen daaraan een rooskleurigen tint poogd te geven. De toestand van het leger gaat steeds achteruit, wat do sterkte betreft. Gedurende den loop van dit jaar stierven niet minder dan 1500 man en men heeft ongeveer 4000 man naar Java geëvacueerd; niettegenstaande dat alles zjjn de hospitalen in Atchin overkropt volen bestaat er tot heden nog geenerlei uitzicht, dat do oorlog spoedig ton einde gebragt zal kunnen worden. Het gevolg hiervan is, dat de regering geen enkelen man in haar eigen land meer kan aan werven hoewel er een handgeld van 500 gulden wordt uitgeloofd. Dewjjl het in Holland niet meer gaat, heeft men het oog op andere oorden gevestigd, waar men tegen een handgeld 150 200 guldendat voor een ge deelte nog in den zak van den werver gljjdt, zich tracht te vorBchaffonhetgeen in het land zelf niet meer te verkrijgen is. Op welke vlotte mannier thans aan de Duitsche grenzen en taby de kust wordt geronselddaarvan geeft het volgende verhaal ons een bewijseen onzer gewone correspondenten, een man in wien wjj het volste vertrouwen mogen stellen, heeft ons deze mededeeling toegezonden »Woendag jl. is de zoon van onze schoonmaakster, een jongman van '20 jaararbeider van beroepmet een tiental kameraads per spoorweg naar Cuxbaven vertrokkenbjj begaf zich derwaartsnaar hjj aan zjjn moeder had meegedeeld, om werk te zoeken. Naar hy voorgaf, vertrok hn derwaarts tengevolge van een aankondiging, die hjj nad gelezen, waarbjj de gelegen heid tot het verkrjjgen van arbeid werd aangeboden. Waarschijnlijker is het evenwel dat wervers hier ter stede hem tot het doen dier reis hebben overgehaald en hem tevens van het noodige reisgeld daartoe hebben voorzien. Eergisteren, 14 dezer, ontving zijn moeder een brief van haar zoonwaarin hjj haar mededeeldedat hjj en al zjjn kameraadszonder hun voorkennisaan boord van een schip waren gebragt en aldaar waren overgeleverd in handen van de personen, die hen aan het Hollandsche gouvernement zouden verronselen. Zy waren bestemd, om naar Oost-Indië te worden gevoerd. Voorloopig zouden zjj geen gelegenheid meer hebben om te scbryven. De bedoelde brief was in de nabjj heid van Bremen op de post gedaan. Een zijner kame raads, Braunschweig genaamdhad ingeljjks van de gelegenheid gebruik gemaaktom aan diens moeder een dergeljjk berigt te doen toekomen." Balt niet ieder Duitscher zjjn vuistenindien kg dergel jjke feiten ziet gebeuren Indien do Hollanders, met hun kikvorschenbloedzeiven niet meer willen vechten, dewijl de gan9cbe boel daar ginds verknoeid is, moet dan de «Duitsche Michel" voor hen naar de slachtbank worden gezondenniet als een huurling maar als een ellendige, door verraad en geweld van zyn vryheid beroofd! Eu toch heeft die ronselarjj hier plaats. Hier te Berlijn moeten geheime wervers zich ophoudendie het verachtelyk handwerk drjjven, om menschen van hier te lokkendie vervolgens aan de kust met geweld worden weggevoerd. Om de bedrijvers dier schandalen op hot spoor te komen en de bedrogenen te reddenmoest de regering berigten inwinnenniet alleen te Cuxhaven, maar ook in andere noordwestelijke baven9 van het land en zelfs in de Hollandsche havens en op de schependie aldaar naar Batavia of Atchin worden gezonden. Borliju23 Augustus. Volgens de Post heeft do Porte aan de aanneming der bemiddelende voorstellen van Duit8chland, Oostenrjjk en Rusland de voorwaarde verbonden, dat deze drie Mogendheden waarborg geven dat de opstandelingen tydens den wapenstilstand niets tegen de souvereiniteit van den Sultan ondernemen. ie. Toen indertjjd door de Nederlandsche Regering het initiatief werd genomen tot afdamming van de I Oosterschelde, werd daartegen van de zijde van België j krachtig geprotesteerd, omdat de Belgische ingenieurs I beweerden, dat daardoor de vaart op de Wester-Schelde zou worden benadeeld, aangezien het niet kon missen, of er zouden zandbanken ontstaan, die het vaarwater onbruikbaar zouden maken. De Nederlandsche inge nieurs daarentegen betoogden dat, door den stroom te beperken, het vaarwater voor de scheepvaart beter en gemakkelijker zou worden. Tkan9 erkennen de Belgische bladen als b. v. de Btoite Beige, openlijk, dat de zienswijze der Nederland sche ingenieurs juist is geweest. Bjj de in de vorige week plaats gehad hebbende peilingen op de Schelde, van Antwerpen tot Vlissingen, onder leiding van den heer B. Lamot, onder-directeur van het Belgische loodswezenin tegenwoordigheid van twee Nederlandsche loodsen is geblekendat het vaarwater op de Schelde nog nooit in zoo uitstekenden Btaat heeft verkeerd als tegenwoordigmet uitzonde ring van eenige geringe aanwassingen te Everninge die echter geen belemmering voor de scheepvaart kunnen ilcfccrlanï». Goudn21 Aug. Bjj de dezer dagen gehouden kermis hebben de 4 draaimolens te zamen 450 staan- of marktgeld opgebragt, terwjjl in vroeger jaren dit va rieerde tusschen 40 a 60. Deze belangrijke vermeer dering van opbrengst is het gevolg van een nieuwelings genomen besluit, om namelyk de talryke eigenaars van draaimolens, welke zich alhier aanboden, niet meer te laten loten, zooals vroeger, maar hen te laten inschry- ven, welk bedrag zy aan marktgeld wilden verstaan. De hoogste inschrijving bedroeg ditmaal f 160. Vlie#t*insren 21 Aug. Door de gemeenteraad is besloten zich te wenden tot Gedep. Staten met ver zoek op kosten der provincie een steiger in de We- Bterhaven aan te leggen voor de provinciale booten op Breskens en Neuzen. De 60,000 passagiersdie gemiddeld jaarlyks met deze booten vervoerd worden, zouden hierdoor niet weinig worden gebaatdaar de tegenwoordige aanlegplaats in de Vluchthaven onge veer een half uur gaans van het centrum der stad verwjjderd is. Zloflltz©*»25 Aug. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad is benoemd tot hulponderwyzer aan de Tusschenschool de heer A. J. Be thethans te Noord gouwe en tot vroedvrouw Mej. R. J. Kastelijnthans te Bodegraven. De Minister van Financiën verwittigt den belang hebbenden, dut, te rekenen van 25 dezer, eene nieuwe regtstreeksche verzending van brievenmalen naar En geland zal plaats hebben, door middel der stoomschepen tusschen Vlissingen en Sheerness, van de stoomvaart maatschappij Zeeland", welke dagelyks, met uitzonde ring van den Zondag, te 10,45 'sav. uit Vlissingen vertrekken en in verbinding staan met een spoortrein, die te 8,45 's m. in Londen aankomt. Namens het ministerie van financiën wordt in de Stoats-Courant het volgende medegedeeld Herhaaldelijk komen ter post brie/kaartformulieren zonder postzegelstempels, doch die door de afzenders van een frankeerzegel van een cent zyn voorzien met het doel om het aan de achterzüde geplaatste gedrukte berigt op den voet van drukwerk te ver zenden. Vermits echter bjj art. 21 der Wet van 22 Juli 1870 (Staatsblad no 138). het port der briefkaarten voor do binnenlandsche verzending op 2'/i cent is vastgestelden het voor de toepassing van dat port geeD verschil uitmaakt of het op de briefkaart ge plaatste berigt gedrukt dan wel geschreven is, kunnen er geene briefkaarten ter verzending worden toegelaten waarvoor niet het. volgens de wet verschuldigde port van 2'/, cent is voldaan. Onvoldoend gefrankeerde briefkaarten, die niet voor de verzending aan de afzenders zyn kunnen terugge geven wordenworden met briefport belast. Volgens de Koerier werd dezer dagen door den doglooner Hemeltje te Deventer, terwjjl hy bezig was met het moajjen van klaver, een diamant in den grond gevonden, zooals men zegt van zeer groote waarde. Uit de Peel wordt het volgende geschreven: Nederweert, 20 Aug. Gisterenavond te 5 uren betrokken het le bataljon van de 2e brigade (le bat. 5e reg. inf.) en 2 pelotons van het 2e reg. huzaren het bivak. Daar er tenten beschikbaar waren gesteldwas er spoedig een klein kamp opgeslagen 8troo, levensmiddelen en brandhout gefourageerd en zaten onze soldaten spoedig hun erwteworstsoep te nuttigendiewanneer tegen sterken en ransigen smaak gewaakt wordtinderdaad een zeer practisch voedingsmiddel is. Te half elf stak er een zwaar on weer opvergezeld van een hevigen plasregendat tot half vier duurde. Desniettegenstaande en ondanks de vermoeienis van den vorigen dag heerschte er een goede opgewekte geest onder de troepen. Heden hadden er op den grooten weg van Weert naar Roermond manoeuvres in het vuur plaatsde vjjand uit het zuiden werd teruggeslagen (natuurljjk vielen er geen dooden)en daarop rukten de bataljons, na voor den brigade-kommandant gedefileerd te hebben, naar hun kantonnement op. Asten, 22 Aug. Gisteren had er een groote ma noeuvre plaats op den straatweg van Roermond naar Weert. De 2e brigade werd teruggedreven tot over do Zuid-Willemsvaart. Dientengevolge zyn de stand plaatsen der troepen meer Noordelyk. In Nederweert zyn 3 bataljons van de troepen uit Maastricht in kwartier tevwyl de 2e brigade (de troepen uit 's Bosch) in Asten en Someren zijn gekantonneerd. Het weder is uitmuntend en de Zondag, door velen met vreugde tegemoetgezienzal een ware rust- en feestdag zyn daar er slechts een korte inspectie over kleeding wapens en schoeisel plaats heeft. Het aantal man schappen die bjj de inarschen achterblijvenwordt met iederen marsch minder; de soldaten worden er aan gewoon »als wjj die verdransel maar niet haddendan was het niemendal", zeggen zy maar dat kan niet andersindien de bagage van ieder sol daat per kar moest vervoerd wordendan zou de transporttrein vaneen bataljon vry wat langer zyn dan het bataljon zelf. Geracngdo berlgten. Volgens informatie is de agent van politie te N. zoo bang van spoken dat hij met zyn gezin onmiddeljjk zijne woning heeft verlatendien hjj sints drie dagen betrokken had. Flinke politie. Iemand te Sint- Maartensdjjk moest zoo dikwijls niet gaan naar Scher- penisse, want het zyn allemaal loopjes voor niemendal, en hy kan toch zjjn doel niet bereiken. Te C. is een vogel gevangen in de kooi van Maria, maar hjj heeft zyn staart niet verloren. Nu zal in die kooi Heintje gevangen wordenen zal door vrouwen zjjn duimstok en passer ontnomen worden. Men wacht dan ook spoedig de uitvoering. Eeue boeren-meid onder Renesse wordt aangeradenzooveel snaps niet te hebben van anderen want anders zal zy nog geheel uitgedaan worden. Een burger te Sint-Maartensdykde zoo genaamde makelaar in menschenis weer aan het koppelen geweestmaar gelukkig heeft het meisje er niets van willen weten. De dochter van een paar- denkooper te Borsselen moet niet denken dat F. S. haar op een praatje heeft gebragt. Als zy wil weten hoeveel vrienden en vriendinnen zy heeftdan moet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1