woMIER Ëngelsclie ZAAITARWE. TEER-CAPSULES DE GUYOT Goraeugrte berigteu. Eeu man te Herkingen is verkeerd onderrigfc wegens zjjn knechtdus hij moest het la,ten om dien man verder te belasteren. Beter zou hij doen als hg zijne jongens wat beter tot hun pligt bragt. «Nu had ik toch stellig gedacht Marinus in de fuik te krijgen," zegt Suieje te Wolpha&rsdyk «maar hg is zoo kwaad dat hij /.ijn hoofd omdraait als hg mij ziet. Nu heb ik wel spjjt dat ik daar zooveel werk van heb gemaakt, maar het is te laat." Een tuinier te Sint-Annaland heeft voel overlast van de straatjongens en de politie ia er nooit bij^- »Nu ik geen meisje kan krygen," zegt een wageraakers-zoon te N. D.»beb ik maar een ekster gevangen waar ik heel mjjn verstand voor scherpen zal om hem goed te leeren praten, en zegt Het is een aardig diertje Het is zoo vlug en rap Het is mij een pleiziertje Als hij dan zegt«smeerlap." Bij het ontmoeten van iemand te A. met zwart haar en witten baardwerd als oorzaak daarvan op gegeven dat die persoon altijd meer gewerkt bad met zgn. kaken dan met zijn hersens. De uitdrukking: Hg is van Harderwijk"voor iemand die in 't gelde- lyke wat kort aangeschroefd of slecht van betalen is j vervaltnu in Harderwijk in allerlei zaken véél geld verdient en ontvangen wordttengevolge van de vele duizenden guldens die aan 't werfdepot worden uit betaald. «Men moet zjjn naaste liefhebben als zich zeiven", zegt eene oude gryze deugniet te M. en daarom pakt en zoent hg «zijne vrouwelgke naasten" zoo dikwgls hij maar kan. In de gemeente H. waar yele oude menschen wonen vroeg de schoolmeester aan een der kwajongens: «Floria weet je welwie de oudste man is En Floris antwoordde: «Adam, meseu, als i nog leefdeElk rechtgeaard Amsterdammer kent den schoenlapper Krjjn Aart Pot. Boven zijn zooge naamd pothuis (werkplaats) leest men: Hier maak men schoenen en laarzen K A Pot. Denk je dat je met mg .gelijk staat?" schreeuwde meneer V. tegen zjjn bediende. «Pardonmeneer zei de klerk", dau moest ik immers wel een smeerlap zjjn. «Ach zegt eene oude dame te Yerseke «kwam er nu maar een boeren zoon zich aanbieden om met mij naar de Goessche kermis te gaan, ik zou dit aanbod dadeljjk aannemen, want ik ben nu al twee maal uitgeweest naar een feesten telkens alleen terug moeten komen." Een smids-knecht te Tholen wordt verzocht, des avonds zoo laat niet bij twee dienstmeiden aan' de deur te staan praten, daar dit maar vervelend ia voor de buren. Hg moest maar met zjjn Saartje rondgaan wandelen, dan zou er wat minder op gelet worden. In den Engelschen polder onder Rillandheeft een boeren knecht het stellig plan gehad, eene weduwe in de fuik te krijgenmaar omdat hij geen meevat rijksdaalders kan aanbrengenzal het hem niet gelukken. Dus man bljjft maar achter den ploeg. Ingezoiuleu Stukken. Een Italiaan over Nederland. Wij Nederlanders begonnen er in deu laatsten tjjd zoo aan gewoon te worden dat men in 't Buitenland niet verder zijne belangstelling in ons land en volk toonde dan nooaig was om met de «Chineezen van Europa" te sollen, dat reeds eenigen van ons er moedeloos 't hoofd by neerleiden en enkele anderen zelfs dapper begonnen mee te doen in de minachting voor eigen natie, 't Verheugt me daarom niet weinig thans eens op een geschrift te mogen wjjzendat tot ons komt uit een hoekvan waar we dit misschien wel 't allerminst hadden verwachten dat niet slechts op iedere blad- zjjde de duideljjkste bljjken draagt van welmeenende waardeeringmaar die waardeering ook grondt op zeer wezenljjke kennis van ons verleden en ons heden. Trouwens het vevscbjjnseldat men in 't Buitenland met wat meer zaakkennis over ons gaat spreken dan de gewoonte der geleerde en niet geleerde heeren placht mee te brengenwordt meer algemeen. In de inleiding van 't boeltje, aan den voet der bladzjjde ge noemd, vindt men de namen van een tiental beroemde Buitenlandersdie met meer of minder uitvoerigheid hunne landgenooten hebben ingelicht over onze toe standen. Aan hen onzen dank gebracht voor de moeite, die ze zich hebben getroost om 'tvooroordeel tegen de Westersche Chineezen in 't aangezicht te slaan. En aan den Heer von Hellwald, die ook nu weer onder de eersten werd geteld om bedoeld boekjen onder aller aandacht te brengen, in 't bjjzonder. Hjj heeft om zoo te spreken den weg bereiddoor afzonderlyke go- schriften en door artikels in Das Ausland, een tjjd- schrift voor land- en volkenkunde, dat zjjne lezers in alle beschaafde kringen vindt heeft hjj al 't mogelijke gedaan om eene gunstiger meening over ons te doen post vatten om ten minste der gangbare opper vlakkigheid welke ons 't meest durfde lasteren en bespotten het terrein te betwisten. Doch keeren we tot Ed. de Amicis en zjjn boekje Nederland en zijne bewoners terugwaarvan thans eene vertaling verscbjjnt in zóó keurig Nederlandschdat men bezwaarlijk eenige aanmerking op taal en stjjl zou kannen maken. Die vertaling i9 van de hand des Heeren D. Lodeesente Emmerik. Wie de Heer Ed. de Amicis wezen mag? Een Italiaan geljjk we zeiden een dertigjarig letterkundige die als officier in den slag bjj Custozza heeft gestreden sedert 1871 het zwaard met de pen verwisselde en in 1873 ons vader land bezocht. Wat hem aanleiding beeft gegeven naar onzen uithoek zjjne blikken te wendenzegt hij zelf in de inleiding van zjjn boek. De kaart van Nederland, die in 't onzekere laat of hier «'tland of 't water de bovenhand heeft," die te zien geeft «die bochtige en lage kusten die diepe zeeboezemsde groote rivieren, die geen rivieren meer schjjnen te zgnmaar óók zeeën en omgekeerd die zeedie zich ah 't ware in eene rivier verandert en 't land in eilandjes afdeelt die meren, diegroote plassen, die elkaar overal kruisen" die kaart van Nederland kon hjj niet ter hand nemen of «de lust bekroop bem iets meer te weten aangaande het vreemde landwaarvan men zou meenen dat het slechts door bevers of zeehonden bewoond zon kunnen worden, en waar de bewoners nu er éénmaal zulk een roekeloos volk bestaat't hoofd niet rustig moesten kunnen neerleggen." Doch genoeg dat zal 't eerste en 't laatste citaat zijnik wil den moge- lijken lezer 't gras niet voor de voeten wegmaaien. Ik wil alleen Dog een paar woorden zeggen naar aanleiding van den vorm en den inhoud van Amicis reisverhaal. Onderhoudendheid is er de hoofddeugd van. Van de eerste tot de laatste bladzjjde schrijdt gij onge merkt met de lectuur voort om nu eens glimlachend eene bladzjjde te herlezendan weer een oogenblik stil te staan bjj de aardige manier van tnededeeling der kleinste bijzonderheden, welke naar gjj meenen zoudt toch aan een simpel reiziger moesten ont snappen. Ondeugendgeestigeen enkele maal zelfs berispendweet de schrijver zooveel afwisseling te brengen inde voorstelling van 't voor ons bekende dat men zich geen oogenblik in zjjn gezelschap ver veelt. Aantrekkelijk is 't in de hoogste mate onze eigene toestanden onze eigenaardigheden ons goed en ons kwaad eens bekeken te zien door 't heldere en getrouw opnemende oog van den vriendelijken Italiaan. Want ik dien 't wel even op te merken onze toerist is niet alleen een juist waarnemer, maar 't geen hjj waarneemt weet hjj ook terug te geven met eene nauwkeurigheiddie aan de fotografie doet denken. Natuurljjk verzuimt hij niet aan de mede- deeling van 't geen hij ziet en hoort en opmerkt zjjne opinie te zeggen. En nn is Jt juist de wjjze, waarop hij dit doet, die ons moet bevallen. Heeft hjj zjjne bedenkingen, moet hjj critiseeren, afkeuren of berispen, bjj doet het zóó, dat het ons noopt de waarheid zjjner Nederland en zijne bewoners door Ed. de Amicis, Leiden, P. van Santen, 1875. Prijs 2,00. woorden niet slechts te erkennen, maar ook luid op te zeggen, dat die waarheid ons prikkelen kan tot het goede voornemen van beterschap. Verbitteren doet hij nooit maar een goeden raad, een wenk, eene opmerking, wil hjj ons mede niet onthouden, Evenwel, dit alles wordt ver drongen of in de schaduw gesteld door 's mans har- tel jjke ingenomenheid met wat er goeds is ten onzent. Het doet 't Nederlandsch hart goed den Italiaan met zooveel geestdrift te hooren spreken over onze historie, over onze groote mannenover onze ontwikkeling en welvaartdie doordringt tot in de onderste lagen der maatschappjjover onze wetenschap en.onze eigen aardige kunstWaar hij de Zeeuwsche boeren in hunne wel eens opzichteljjke kleeding, minder fraai gecostu- meerd achtmaar bedenktdat zjj misschien op reis zjjn naar 't een of ander landbouwcongres, daar maar ik zou niet meer citeeren en overtreed haast hetmijzelf opgelegde gebod Evenwelik zal mijn lof gerust kunnen eindigen. Ik weet zekerdat allendie 't boekje hunne aan- dacht waardig keuren, 't ook met genot zullen ten einde brengen. Bij alle pessimistische beschouwingendie thans over Nederland door Nederlanders aan do hand gedaan worden doet het zeker geen ondienst een9 een welwillend woord van den vreemdeling te hooren. Edmondo de Amicis reis door Nederland, van Zeeland naar Groningen is ook uit dit oogpunt mjjne aan beveling ten volle waard. Ziebikséb, 22 Aug. '75. A. W. STELLWAGEN. £G>bcrt«ntié'n, Eenige kennisgeving. El KOlïW 1 mu;\. Franco te bevragen lett. M. aan bet adver tentiebureau van J. A. de HEER te Middelburg. zijn tegen mntigen prijs TIO KOOI* aan de ZIERIKZEESCHE GARANCINEFABRIEK. Engelsche Z A A IT A R WE. De onderceteekende maakt HH. Landbouwers be kend, dat bij b e h t o 11 i ii t; e ii opneemt voor zuiver»- Kngelseho ZAAITARWE die in Zuid-IIolland op vorsclie grond maar «'ons gevallen is en waar de uitkomsten voor getuigen dat ze zeer is aan te bevelenterwjjl er de bewyzen van te informeren zjjn. Om de groote aflevering wordt men verzocht de bestellingen zoo spoedig mogelijk op te geven. Burgh. P. de VLIEGER. Getrouwd: JAN CORNELUS VERSTRAATE en ANNA ELIZABETH KIK, die, mede namens wederzjjdsche betrekkingen, hunnen duuli betuigen voor de vele blijken van belangstel ling, bjj hun huweljjk ondervoeden. Odwebkeek, 20 Augustus 1875. Den 17den dezer overleed onze moeder, Mevr. WAS—Seijs. K. WAS. St. Maartesbdijk. J, E. WAS—van dek Bükght van Lichtenbekgh. H. WAS. Heden overleed op het onverwachts door eene beroerte, na eene echtvereeniging van bjjna 40 jaren, tot mjjne en mjjner kinderen diepe droefheidmijne veel geliefde echtgenoot© en moeder J. NIESE, in den ouderdom van ruim 56 jaar. God, wenschen wjj, sterke ons in deze zoo zware beproevingsweg door het verlies onzer dierbare afgestorvene. Zierikzee, J. ANTHEÜNI8SE. 18 Augustus 1875. Mede uit naam mijner kinderen en behuwd-kinderen. Strekkende deze tot eenige en algemeene ken nisgeving zoo binnen als buiten de stad en bovenal m het eiland Walcheren. Heden overleed tot onze droefheidonze jongste dochter NEELTJE', in den jeugdigen leeftjjd van 23 jaren* en 1 maand, na een smarteljjk doch ge duldig ljjden van 22 jaren. Kerk web ve, P. van der WERVE. 21 Augustus 1875. N. LUIKAART. Voor de vele bljjken van belangstelling, bjj zjjne bevordering tot landmeter van net kadaster 2* kliissebetuigt de ondergeteekende bjj deze zjjn dunk. W. A. MARIE KALKMAN. De Deurwaarder J. B E T H E zal op ZutmiliiüT «Ion *-28 AiiiriiMtuw Ï?17Ö, de9 voormiddags ten elf ure, in hot Beddo- j weeg te Zierikzeein het openbaar, op 3 immn- oriwilot, verkoopen EENE PARTIJ gezaagd OLMENHOUT van diverse dikte en breedte, waaronder PLANKEN van 50 duim breedvoorts twee stel groote 2—3 SCHI.TFBLOKKEN2 LEUBLOKKEN 4 KOZIJNEN met RAMEN, breed 1,20 El, hoog 1,30 El. een stel groote BLINDEN1 nieuwe ROLBLOK met RAAM, BAKSLEDE, nieuwe TRAPPEN en LADDER, 2 SCHAAFBANKEN met SCHROEVEN enz. En des namiddags ten 2 ure, eene partij Meubilaire- en andore ROERENDK GOEDEREN, bestaande in BUREAUX. KABINETTENLINNEN KAST. LADETAFELS LESSENAAR met onderstel TAFELS, STOELEN, KOFFERS, een party BOEKEN en meer andere GOEDEREN. De Meubelen zgn t«* seIoh op den dag der ver- kooping des voormiddags van 11 tot 12 ure. Do Notaris Mr. J. C. van der LEK db CLKRCQ zalten verzoeke van den heer D. van de VELDE Jz.<>p Vrjpliisff 3 Sop- tember 1875, dea namiddags 1 ure, in de her berg van de Wed. C. van 't Hop, aan de markt te Brouwershaven publiek VER P ACHTEN VOOR 14 JARENINGAANDE IN DIT JAAR, 2 H. 06 A..90C. Bouwland, gelegen onder Brouwershaven 1 H. 53 A. 79 C. DITO, onder Bommenedegemeente Zonnemaire 9 H. 68 A. 90 C. WEILAND, onder Duivendijke, en 1H.08A.40 C. BOUWLAND, onder Kerkwerve. Terwjjl daarna publiek zal worden VER KOCHT i HET NAGRAS van voormelde Wellanden, Alle9 breeder bjj biljetten omschreven. 127, cent per 5 onsen, blanke TRAAN, PETROLEUM, RAAPOLIE, PATENTOLIE, STIJFSEL en GOUDSCHE KAARSEN bij C. J. KORSTEN, in Verfwaren. A. J. DE LOOZE, Roekhandelaar te Zierikzee, beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle BOBKBff, ATLASSEN, BIZ. ill,, ten gebruike aan de Hoogere Burgerschool. ~w ilTï¥ï¥¥ïT ïï®r" Wederom voorraad bij J. de JONG ZIJLSTRA. op uit Engeland aan te voeren ZAAITARWE worden als naar gewoonte ingewacht voor primo September bjj M. BOLLE Lz. te Haamslede. TE koop: Een partij Waal-en IJsselsteen en p. m. 500 blaauwe 1? A.IN IV E IN" aan de Nieuwe Pastorie te Sirjansland. Te bevragen aan de Pastorie tot Donderdag 26 Aug. 1875. Adres C. KAPPERS te Brouwershaven. G E A It R I VEER D: Schipper C. J. van der RIET, met eene lading- eerste kwaliteit RUHRKOLEN, voor rekening van MOOLENBURGH Co. Trekking op 31 Aug. e. k., L Olil BEVILACQUA LA MASA. ■Op dien dag worden de volgende prjjzen getrokken 1 Hoofdprys van francs 500,000 1 1 100 prijzen van 1500 2000 1000 100 20 10 Deze aandeelendie 4 maal 's jaars trekkenmet hoofdprjjzen van fraucs 500,000400,000300,000 60,000 enz. enz. en geldig bljjven tot ze met een prjjs zgn uitgeloot(dus zonder nieten)zgn ƒ3,75 per lot, verkrggbaar bjj do volgende Boekhandelaren, te Zierikzee by A. M. K. vim 1>IH1 IOECK en te Middel burg by J. STEENMEIJEK. Plan en uitslag der trekking worden bjj bestelling van een of meer loten franco en gratis toegezonden. Bovendien wordt de uitslag der trekking in de voor naamste dagbladen gepubliceerd. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bjj D. Q. MULOCIi HOUWER, Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. Bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee zgn weder voorhanden: N. Test. met Psalm, en Gezang. verguld op enee in bruin leer van ƒ1,4,0. Tevens berigt hjj den ontvangst van een ruim assortiment BIJBELS met en zonder VERVOLG» BUNDELStot zeer civiele prjjzen. Plaatsing van Advertentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE DAG-en WEEKBLADEN. A. C. DE MOOIJ Boekhandelaar. WANDGEDIERTE^. Het is thans de geschikste tjjd van het jaar dezelve geheel te veriiietigeu. Het preparaat met gebruiksaanwjjzing per flacon te bekomen bg de Phothograaf van DALSEN te Haamstede. J. L. PINTO L.Jz., gebreveteerd Tandmeester der Vereenigde Staten van Amerika te Mddelburgzal DONDERDAG a. b. wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zjjn over alle Tand- en MoiKlg-obrelten, het fii/.<*tt»n van Kuumttaiideii volgens de nieuwste methode, in het HOTEL VAN VEEN. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. RATIONNEELE BEHANDELING DOOS »Z Apolbtfc.r V. *»rSJ» Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagclijk?chc gebruik der leer is zeer asntebcvelen voor hcrutcllenden en zwakke personen. Het is lev ent een zeer goed praeservalief voor conc menigte ziekten, vooral in lijden dat Epidemiol heemhen. [Annuairede IMrapeulique du profeszeur BoncnaiUMT.) De teer zegt Nr M. A. Cnzenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag en longteering. Hel is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat dc leer een stimulcerendcn invloed heeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, dc toerde organen der spijsvcrtecring zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. (Diciionnaire de médecine du docteur F*bre.) c De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- meerdert dc urine afscheiding, wekt den eetlust op en bevordert dc spijsvcrtecring. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharren van de blaas en lon- gen. Traité de Pharmaeie du professeur Sodbeibih.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaal eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BR0NCHITE9. ASTHMA. LONGkANDOtNtNG. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERINQ. KEELPIJNEN. «LECHTE SPIJSVERTEERINO KOUDE OP DE BLAAS. en in algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 4/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral letten op 't wille etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderlee- kening van GUfOT in drie kleuren Hier tegenover bevindt zich het foe-simile der\ handteekening ti Zb.rikzee bij J. M. GASILLE .en bjj vele Apothekers in andere plaatsen. Maag- en Borst-Katarrh. Zeergeéerde Heer! In mjjne moejjeljjke betrek- I king, die mjj noodzaakt dikwjjle en geforceerde I togten naar buiten te maken, werd ik vaak door l Maag- en Borst-Katarrh aangetast. Tot nu toe hielp mjj peen enkel middel. Thans heb ik uwen I Drulveii-Boi-Ktlioniiit; leeren kennen en reeds na een kort gebruik bevind ik mjj daar zoo I goed bjj, dat ik den levendigen wensch koester, I dit voortreffeljjk huismiddel steeds bjj de hand te hebben. (Volgt bestelling). C.' A. WEHNER, predikant. Hoogachtend, Kêsselsdorf bjj Wilsdnjff in Saksen, 24 Febraarg 1870. Bjj ongesteldhedenwaar geen ander middel 3 baat, zal men dit eenvoudig en natuurljjk buis- ij middel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden. I Alleen echt verkrijgbaar in fles- c schen, voorzien van nevenstaand P k fabriekstempel te Zierikzeebjj M. 1 I J. de LOOZE ZOONApoth. f Goesbg J. P. van der DOES St. Maartensdijkbjj JOH. POT Middelburg,bjj W. P. v. d. KAMER; e Kruiningen, bjj C. de MÜNCKTholen, bjj C. J. f I de BRESOotgensplaat, bjj GORDONVlissingen, I bij JAC. DOMMISSE Cz.Middelharni*bjj A. TEEPE; Brouwershaven, bjj J. W. van BRABAND; Zaamslagbij de Wed. A. van TRAEIJENHOVE. P BENOODIGD een STAMPER in de Meeetoof DE LEIte Brouwershaven; gega digden vervoegen zich vóór 3 September a. s. bjj den Boekhouder D. HOCKE Dz., Mongenie bjj Brouwershaven. WORDT TERSTOND GEVRAAGD een ongehuwde DOEKEN-KNECHT, bjj D. A. LABRIJN, te Nieuwerkerk in Duiveland. TERSTOND een Korenmolenaars-Knecht benoodigd tegen liooa; loon; adres met franco brieven aan het bureau dezer courant. SMIDSKNECHT. Tegen hoog loon wordt TERSTOND gevraagd een bekwaam SMIDSKNECHT. Brieven franco aan de Wed. W. C. VERHAGE te Haamstede. HUISHOUDSTER. Een landbouwer vraagt eene bejaarde fatsoenljj'ke HUISHOUDSTER, P. G., welke geschikt heid bezit om met kinderen om te gaan en het liuisHouclen te besturen. Adres in persoon of met franco brieven onder het motto Huishoudster bg den Boekhandelaar A. J. dr LOOZE te Zierikzee. ER WORDT DES ZATURDAGS eene WERKVROUW gevraagd. Te bevragen bg de Uitgevers dezes. Eene flinke Burger- Dienstmeid om DADELIJK in dienst te treden benoodigd in het Koffijhuis «de Harmonie", Schouwsche Botermarkt. Loon naar bekwaamheid. Uitgevers: DE LOOZE A WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2