ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. I\o. 5585 52steJaarg. Dingsdag 24 Augustas 1875. VerBcbjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. kig slechts enkele voorBtandêra^an^eTTslaan^^p onze oorlogschepenzouden zich aan boord van zulk een Amerikaanscb schip het hart kunnen ophalen. Dousbui'gi, 20 Aug. In onze andere zoo rustige gemeente geeft een conflict tusschen den gemeente raad en de bedienaren van den godsdienst veel stof tot bespreking. De pastoor en de kapelaan en de dominéé ontvingen dezer dagen een missive van het stadhuis waarbjj hun werd meegedeeld dat zjj tot de veroerende betrekking van watersdragers bij de brandspuit" waren benoemd. Met die eer waren zjj echter volstrekt niet ingeno men en eenstemmig gaven zij den Raad in overweging om toch dié betrekking aan aanderen op te dragen. De pastoor en de kapelaan protesteerden tegen hun benoeming in zeer gepaste bewoordingen te kennen gevendedat naar hun meening een bedienaar van den godsdienst moejjeljjk bedienaar van de brandspuit kon zijnmaar de predikant der Herv. gemeentede beer dr. Faurewa9 zoo verontwaardigd, dat by aan den gemeenteraad schreef, dat bjj zoolang de Commune van Parijs nog niet naar Doesburg was overgebragt geen waterdrager verkoos te worden en dat de hem gedane opdragt in strjjd was met zjjn privelegie en regten. In de eerstvolgende raadsvergadering gaf dat conflict tot uitvoerige bespreking aanleiding. De voorzitter wilde, om alle verdere onaangenaamheden te voorkomen, de bedienaren van den godsdienst maar vrjjstellen maar anderen waren daartegen en meenden, dat dan ook de waardigheid van een lid van den gemeenteraad bet waterdragen niet toebet. De kwestie is nog niet uitgemaakt. 20 Aug. Door de heeren v. E. alhier is een proef genomen om aardappelen, die reeds door de ziekte waren aangetastte koken en met zout vermengdeven als gewone aardappelen te kuilenom in den aanstaanden winter als veevoeder te dienen. Ongeveer 150 hectoliters zjjn op die wjjze bereid. Mogt deze proefneming met een gunstigen uitslag worden bekroonddan 2al zulks bljjken van zeer groot belang voor de landbouwers te zjjn en in zekere mate vergoeding schenken voor bet groote na deel, door de aardappelziekte veroorzaakt. Mnuettriolit19 Aug. De vier bataillons van bet 2de reg. inf.die Dingsdag ochtendtusschen 5'/j en 7 ure, onze stad verlieten tot bet by wonen der oefeningen in de Peeltroffen een smoorheeten dag bjj het aanvangen hunner militaire manoeuvres. Reeds in den loop van denzelfden dag kwamen er droevige en verontrustende geruchten in de stad om trent het vertrokken garnizoen en werd er gewag gemaakt van verscheiden soldatendie bezweken en bjj den weg neergevallen zouden zjjn. Naar ons voor stellig wordt gemeldis één milicien na het gebruik van een glas melk, nabjj het dorp Beek, plotseling bezwekenen is een onderofficierdie onderweg eene bloedspuwing hoeft gekregen, in bet garnizoenB- hospitaal alhier opgenomen. Verder loopen er geruch ten omtrent 2 manschappen van het 4de bataillon die insgeljjks nabjj Schinnen zouden bezweken zjjn. Zóófeel is zekerdat heden namiddag alhier per spoor circa 100 man van de onderweg achtergeblevene milj- taren terug werden gebragtonder welke eenigen die per wagen moesten vervoerd worden. Ofschoon wel hoofdzakelyk de groote hitte de oor zaak zal zjjn van deze ongelukkenheeft daartoe stellig ook hjjgedragen dat den dag vóór den afmarach 6 dagen tractement werd uitbetaaldwelk geld door een gedeelte der manschappen dienzelfden avond en nacht aan bier en jenever werd opgemaaktzoodat zjj zonder voldoende nachtrust genoten te hebben en half dronken op marsch gingen. Roermond20 Aug. Heden zjjn de groote manoeuvres begonnen. Gisteren hadden er echter reeds eenige voorpostengevechten plaats. Deze oefeningen onderscheiden zich van de vorige daarindat ook de ambulancedo fourageeringin bet kort van alwat tot de uitrusting van een leger behoortde troep volgt en aan de oefeningen deelneemt. Onder de drukkende hitte van den I8en en 19en hebben de manschappon echter veel geleden. Twee stierven bij Sittard e» een te Roermond. Een zeer aanzienljjk getal is tengevolge van de warmte meer of minder ziek geworden. Ook heeft gisteren een militair door den slag van een paard het leven verloren. Over het algemeen Bchynen de kwartieren der soldaten zeer goed te zjjn. Op de dorpen worden zij beter gevoed dan welligt in de kazerneen hier in Roermond schjjnt om de doorgestane ellende op marschbjj vele burgers het bewustzjjn doorgedrongen te zjjn dat het hun pligt wasdon soldaat in zijne kwartieren zooveel mogelyk te doen vergetenwat by op zjjn marsch geleden heeft. ZleriUseee 23 Aug. Z. M. beeft met 1 Sept. e. k. benoemd tot kantonregter alhier, mr. J. H. L. van Buren, thans kantonregter te Tholen. De Eerste Kamer iB bijeengeroepen tegen Maan dag 30 Augustus, des avonds te acht ure. In de zitting der Tweede Kamer van den 16den dezer is o. a. ter griffie nedergelegd ter inzage voor de leden een adres van mr. J. G. van Deinse, advocaat to Hulsthoudende bezwaren tegen bet wetsontwerp, waarbjj de vjjf zuidelijke gemeenten van Zeeland met eenige der noordeljjkste gevoegd worden bjj Bergon-op- Zoorn, als nieuw kiesdistrict. De adressant wjjst op de groote bezwaren vau het verkeer tusschen de gemeenten van het nieuw te vormen kiesdistrict onderling; op het gemis van alle connexie der bedoelde zuideljjke gemeen ten met de andereterwjjl zjj daarentegen in geheel andere en betore vei houding staan ten opzigte dor kiesdistricten Middelburg en Goes. Do miliciens, die in dit jaar bij de bereden korp sen zjjn ingeljjfd en na hunne inlijving tot nadere op roeping met verlof werden gezondenzullen met 1 Oct.. e. k. in werkeljjken dienst worden gesteld, om gekleed en geoefend te worden. Op de 9de algemeene vergadering van de On- derwjjzers-Vereeniging in Zeelands 6de Schooldistrict, don 17 dezer te Neuzen gehouden, waren, nevens de heeren Inspecteur en Schoolopziener, circa 30 leden tegenwoordig. De volgende vergadering zal te Honte- nisse gehouden worden. Volgens de Wekstem heeft zich te Maassluis een geval van cholera voorgedaan met doodelijken afloop. Op bet stoomschip Scholten, den 19 dezer van New-York afgevaren, bevinden zich weder landverhui zers, die naar bet vaderland terug keeren. Kerlmieuws. Ds. TV. A. Houboldtpred. te Paterson N. Amerika is beroepen by de Herv. gem. te Bergschenboek te Vuurscho en te Buren. Ds. P. Bart*trapred. te Klundertis met 44 van de 85 stemmen beroepen te Middelburg, terwijl 39 zich vereenigden op Dr. J. Ilie- tnenspred. te Driebergen. De cand. P. M. Ochlman heeft het beroep naar de Chr. Goref. gemeente te Niezjjl (provincie Groningen), aangenomen. Van de Cand. bjj de Chr. Geref. kerk is ft. M. Pol man behalve te Gameren ook beroepen te Spykenisse en te GiessendamZ'. Pitonbehalve te Hazenook te Heemseen Molbehalve te Donkerbroekook te Dixksborn. Oproeping Verlofganger. De BURGEMEESTER van Zierikzee. Gelet op een schrijven van den Heer Commissaris des Konings in Zeeland van 20 dezer maand, A No. 3620, 3e afd. |»t bjj deze op den Verlofganger GERARD HOGERHEIJDE, zijnde plaatsvervanger voor de ge meente Sint Janssteenbehoorende tot het Regiment Veld-Artillerieom uiterlijk den V September <9. It. bjj zjjn korps te Arnhem aanwezig te zjjn, waar heen hij zich, voorzien van zijne kleeding en voorwerpen van uitrusting, alsmede van zjjn voor vertrek afge- gegeven Verlofpasregtstreoks en tjjdig zal bebooren te begeventen einde zich op den bepaalden dag by den Kommanderenden Officier te kunnen aanmelden. Zierikzee den 21 Augustus 1875. De Burgemeester, C. J. FOKKER, Weih. I. B Afkondiging. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekeDd: dat het kohier voor de belasting op bet Personeel van deze gemeente, dienstjaar 18"/, n.° 5, den 19 dezer maand door den heer Pro vincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Mid delburg executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 21 Augustus 1875. C. J. FOKKER, Weth., I. B. Afkondiging. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat het kohier van het Patentregt van deze gemeente, dienstjaar 18"/™, le kwart. n.° 6 den 21 dezer maand doordenheerrrovincialenlDspec- teur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter band gesteld ter invorde ring, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 23 Augustus 1875. C. J. FOKKER, Weth., I. B. K. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Dingsdag den 24 Augustus e. k.des namiddags te ééu uur, op bet Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 21 Augustus 1875. De Burgemeester C. J. FOKKERWeth. t. B. Zaken ter tafel te brengen: Onderzoek Geloofsbrieven van de gekozen raadsleden. Ingekomen brieven en verzoekschriften. Eervol ODtslag van den bulponderwjjzer J. Karreman en voordragt ter benoeming van een hulponderwyzer in diens plante. MededeeliDg omtrent den uitslag van bet vergeljjkend examen voor hoofdonderwjjzeres meisjesschool. Aan bieding gemeentebegrooting 1876, enz. Onwettige kiezersteelt. Hoe kort de zitting van de Tweede Kamer in de vorige week heeft geduurder zjjn toph enkele kleine schermutselingen goleverddie misschien meer do aandacht verdienen dan een geregeld gevecht. Wjj willen thans een woord zeggen van de behandeling van de petitie van den raad der gemeente Eist (Gel derland) die zich beklaagde over onwettige kiezersteelt. Wat moet men onder die woorden verstaan Dit zal dadelijk blyken. Op de voorloopig vastgestelde ljjst der kiezers voor den gemeenteraad van Eist van dit jaar (artikelen 6 en volgende der kieswet) was ge bragt een aantal kiezers, meestal arbeidersdie öf door de diaconie worden bedeeld, öf wier kinderen op de openbare school kosteloos onderwjjs genietendoch die op hunne aangifte in de patentbelasting zjjn aan geslagen voor een bedryf, dat zjj werkeljjk niet uit oefenen. Uit de bjjgevoegde stukken bleekdat de belasting waarover aangifte is gedaan, wordt betaald, doch dat de gelden daartoe worden gevonden uit bjjdragendie door anderen worden bjjeongebragt, om daaruit de kosten vau te vormen kiezers voor den ?emeenteraad te bestvydenwaartoe in de zomer van 874 eene inteekenlyst in de gemeente is aangeboden. De gemeenteraad van Eist heeft daarop in zjjne vergadering van 7 April jl. niettegenstaande geene bezwaren waren aangevoerdontleend aan art. 2 of 11 der kieswet, eenvoudig dertig van de bedoelde personen van de kiezerslijst geschrapt »uit hoofde zij geene belasting betalen en slechts gefingeerde aangiften voor de belasting gedaan hebbenom op eene overeuse wjjze kiesgerechtigde te worden." Dat mocht zeker de gemeenteraad niet doen. Art. 14—19 der kieswet schrjjven eene procedure vooreiscben dat de zaak van zjjne gemotiveerde beschikking terstond kennis geeft aan de belanghebbenden en dat gedurende acht dagente rekenen van den dag der beteekening de belanghebbenden die in het besluit van den raad niet berustende zaakbij een met redenen omkleed en door hen onderteekend verzoekschriftonderwerpen aan de uitspraak der arrondissements-rechtbank, binnen wier ressort de lijsten zjjn opgemaakt. De raad kan zich evenwel met de gepleegde hande lingen niet vereenigen en verlangt dat de noodige stappen worden gedaanopdat door wettelijke voor ziening de plaats gehad hebbende misbruiken in het vervolg worden geweerd. De Tweede Kamer heeft zicb in zóóver reeds de zaak aangetrokkendat zy besloten beeft »het adres te verzenden naar den Minister van Binnenlandscho Zaken met verzoek om inlichtingen". De heer van Eek wilde nog verder gaan; hij wikle den Minister uitnoodigen om zjjne medewerking te verleenen tot het indienen van een wetsontwerp, waar door aan de gerezen bezwaren zou worden te gemoet gekomen. De kamer kon echter moejjelijk dit voorstel aannemenzonder vooraf de Regering in de gelegen heid te hebben gesteld omtrent de feiten een onderzoek in te stellen. De deferentie jegens de Regering vorder de dat zjj ook harerzjjds vooraf een onderzoek instelde. Maar de zaak zal in het volgend zittingjaar zeker op nieuw ter sprake komen en het is daarom niet van belang ontbloot dit misbruik even onder de oogen te zien. Wat ia er te Eist gebeurd en wat gebeurt er op vele andere plaatsen Ten einde kunstmatig het getal kiezers uit te breidenstrooit men geld uit onder hen, die geen geld bezittenhoudt men inzamelingen onder sommige vermogende burgers, ten einde onbevoegde personen tot kiezers te promoveren. Deze onbevoegde personen betalen belasting zonder eenig voorwerp in belastbaar gebruik werkeljjk in gebruik te hebben genomen of gehouden. Dit nu is een misbruikdat zoowel strijdt met art. 76 der Grondwet als met art. 2 van de kieswet. Wat wil art. 76 der Grondwet? Dat kiezers zjjn Nederlanders enz. betalende in de directe belastingen eene somdie overeenkomstig met de plaatselijke gesteld heid doch niet beneden bet bedrag van ƒ20, noch boven dat van 160in de kieswet zal worden ver- eisebt. Welke is nu de bedoeling van dit artikel volgens zijne duidelijke woorden Dat eene betaling van eene zekere som voldoende is om kiezer te zijn? Volstrekt niet. Maar dat dit moet zjjn eene betaling in de di recte belastingenzoodat; de gevorderde waarborg uiet alleen ligt in de betalingmaar zooal9 de woorden overeenkomstig met de plaatselijke gesteldheid aanduiden, in den maatschappelijken toestand, waarin de kiezer is geplaatst. Die waarborgdien de grondwet stelt gaat verloren indien anderen betalen terwijl bet bedryf, waarvoor belasting betaald wordtniet wordt uitgeoe fend. Zoo doende wordt een schijntoestand iu het leven geroependie met de woorden en de bedoeling der wet in lynregten tweestrjjd is. Maar ook met art. 2 van de kieswet ia deze manoeuvre om kiezers te fabricteren, die dit volgens de wet niet mogen zjjnin tweestrjjd. Art. 2 der kieswet geeft eene definitie of omschrijving van wat zy voor betalen houdt. Betalen is »het aangeslagen zjjn in de kohieren, die op bet oogenblik van het sluiten der kiezerslijsten tot de loopende dienst behooren". Die bepaling der kieswet beeft reeds toen zjj werd voorgesteld, ernstigen tegenstand ondervondeneoodat daarop eene wijziging werd voorgestelddie met 32 tegen 24 stemmen werd verworpendoch de Ministerdie de bepaling voor stelde verklaarde bjj de discussiedatwerd van de bepaling misbruik gemaaktde tjjd daar zou zjjn om daarin te voorzien door eene andere wet. De fictie werd in 1850 aangenomenten einde dien kiezerdie nog niet had betaaldniet van het kiesregfc uit te sluiten: maar niet om eene wijde deur open te stellen voor onbevoegde kiezersniet omsoms in grooten getaleingezetenen als kiezers te doen in- scbryven, die om op de kiezersljjst gebragt te worden, aangifte voor do directe belasting dedenzonder dat zjj ojj magte waren die belasting te betalen. Met aanslag in de kohieren is dus in art. 2 der kieswet een ernstige aanslag bedoeldeen aanslagdie niet op fictie maar op waarheid steunt. Al werd de conclusie van de Commissie voor de petition, om op dadeljjke wetsherziening aan to drin gen door do kamer niet aangenomentoch wen- schen wjjdat het niet lang moge duren alvorens zoodanige partiëele berzieniDg worde voorgesteld. Het is eene bespotting van een der heiligste regtenbet is een gevaar voor eene doelmatige zamenstelling der Volksvertegenwoordiging, het is een misbrnik, dat niet dieper mag invretenwanneerten gevolge van dergelijke knoejjerjjea ea wrets-ontduikiogenhet kies- regt worde toebedeeld behalve aan ben, die de wet bevoegd achtook nog aan iederwien het lust zeker niet belangelooszich tot werktuig te laten gebruiken van geestelijke drjjveradie hot kiesgeld als strooipenning uitdeelen. De Timeshot groote Engelscbe bladontvangt '8 jaars ƒ5,160,000 voor geplaatste advertentiën. De netto winst bedraagt per jaar van f 1,200,000 tot 1,440,000. Tot die hoogte zal onze N.Bode het wel Nieuwstijdingen. Gmcrtfia. Het weekblad van een klein stadje in Nebraska bevatte op den laatsten Zaturdag dor vorige maand als eenig stadsnieuwsdit zeer goraoedeljjke berigtje Behalve den dubbelen moord den grooten brand den bratalen diefstal en eenige bankroetendie ieder kentis bet in de laatste weok bjj ons zeer rustig en ordeljjk toegegaan. De te Baltimore versohjjnende American deelt mede, dat een Duitsch inwoner dier stad, zekere Schroeder, een octrooi beeft aangevraagd voor epa ballon van zjjne vindingwaarmede hjj binnen 50 uren van New-York naar Londen zegt te kunnen reizen. Men voegt er bjj dat de Duitsche gezant te Washington veel vertrouwen in de ontdekking van zjjn landgenoot stelt. Het toestel bestaat in een schuitje van den vorm eener reddingsbooten heeft 60 voet lengte op 10 voet breedte. Het hangt aan een linnon ballon van een kubieken inbond vaD 70 duizend voet gaz, en is aan weêrszjjden voorzien van vleugels die door een stoom machine van 12 paardenkracht in beweging gebragt worden. De uitvinder is voornemens de concessie van den postdienst voor Europa te vragen en belooft, dat de steden Hamburg Parjjs en Lissabon binnen 6 dagen na zjjn vertrek uit New-York zullen bediend worden. Met de vervaardiging van den ballon zal, naar verzekerd wordteerstdaags begonnen worden de kapitalist de heer George Gailzou de koBten ©ngelanfc. Xjonrleti20 Aug. Aan de Daily News wordt uit New-York van gisteren het volgende geseind Bij de verschillende autoriteiten is berigt ontvangen, dat tachtig negers in de graafschappen Washington en Jefferson (Georgia) zjjn gevangen genomen als ver dacht van het deelnemen aan eene zamenzweringten doel hebbende een algemeenen moord op de blanken. Het gerucht van dat complot vindt in bet Noorden weinig geloof, maar in het- Zuidèn en Oosten zijn de spanning en verbittering groot. De gouverneur van Georgia heeft de militie der blanken onder de wape nen geroepen. Koningin Victoria bevondt zich Woensdag-avond aan boord van het koninklijk jacht Alberta, op reis van Osborne naar Gosport. Zjj verliet met prins Leo pold, prinses Beatrice en den prins van Leiningen, den kapitein van het jacht, even voor 6 uur het eiland Wighten zonder buitengewone omstandigheden zou de togt in 40 minnteD worden volbragt. Tusschen Stokes Bay en Mother Bank echter gebeurde een jam merlijk ongeluk. De heer Hayward van Manchester bevond zich met een paar dames aan boord van bet jacht Mistletoe, dat van een zeetogtje naar Ryde te rugkeerde. Volgens de verklaringen van het volk aan boord van de Alberta was de zeeman, Buron genaamd, juist bezig op de Mistletoe met do vlag te salueeren toen bet koninklijk jagt tegen bet pleiziervaartuig aanstoomde. De Alberta sneèd bet jacht nagenoeg in tweeën en verloor zelf de boegspriet en de punt van den voorsteven. Het tooneel aan boord van beide schepen was hartverscheurend. De Koningin die op het dek stond en de aanvaring zag, was hevig verschrikt en wrong van ontsteltenis hare handen, Alles werd onmiddellijk aangewend om de opvarenden van de Misletoete redden. Dit jacht zonk onmiddellyk en een aantal personen werden gered door de bemanning van de Alberta. Voor het meereudeel waren zjj deerljjk gekwetst. De kapitein van de Misletoe stierf aan boord van de Albertaaan zijne kwetsuren. De eigenaarde heer Haywardis in zeer gevaarlijken toestandmaar men verwacht dat bij in het leven zal worden behouden. Van twee gezustersdie aan boord warende dames Peel, verdronk er een. Ook de stuurman van de Misletoe verdronk. Koiitstiintiuopel20 Aug. De vreemde ge zanten hebben eene conferentie gehad met den groot vizier over de gebeurtenissen in de Herzegowina. Naar men verzekert hebben zij aangeradende vyandeljjk- heden aldaar te schorsenten einde de grieven der opstandelingen naauwkeurig te kunnen onderzoeken. Doch de Turkscbe regering zal hierop weigerend antwoorden. Sialic. Uit Castel del Giudice in Moliseeene provincie in het Napelschewordt aan de Opinione van Zondag bet volgende geschreven. Den éden dezer verloor Felicia d'Alessio, in barensnood verkeerende, zoozeer baar bewustzjjn dat de vroedvrouw de geneesheer en de priesterdio haar bystondeDbaar voor dood hielden. Het lyk werd dien galmeien dag in het huis gehoudendes avonds gekistnaar de kerk gebragt en den volgenden morgen door de zuster en andere vrouwen begraven. Twee dagen later moest een meisje ter aarde besteld worden in hetzelfde graf en Felicia's zuster, hierbij tegenwoordigde trekken van bare dierbare overledene nogmaals voor bet laatst willende aanschouwen, naderde de kist, doch viel onmiddelljjk met een hartverscbeurenden gil in zwijm. De omstanders snelden toe en een allerdroevigst schouw spel vertoonde zich aan hunne oogön. Naast dedoode vrouw lag een pasgeboren kind. De verbavende klee deren de handen in wilde wanhoop aan bet hoofd geklemdverhaalden het ontzettend ljjdende afgrij selijke jjdele worsteling. Uit de lijkschouwing bleek, dat bet kind levend ter wereld gekomen was. Wordt op deze wjjzevraagt de scbrjjver ten slottede wet op de openbare veiligheid nageleefdwelke verbiedt de plotseling overledenen binnen de aebt-en-veertig uren te begraven? Mag een geneesheer zich op zoo danige wjjze bedriegendat by eene barende vrouw voor dood houdtzonder zicb om de vrucht ook maar te bekommeren Spanje. In een schrjjven uit Molar aan het Joum. des Débats, wordt naar aanleidiug der jongst uitgeschreven ligting van 100,000 man, het een en ander over de vermoede lijke plannen der Alphonsisten gezegddat op bet volgende neerkomt. De ligting bestaat uit jongelieden van achttien en negentien jaarvoor wie ditmaal een lagere maat dan gewoonljjk is vastgesteld. Alles ia reeds gereed om de 75,000 man want waarschyniyk zal deze buitengewone ligting niet meer opbrengen te kleedenuit te rusten en te wapenen. In December zullen deze rekruten soldaten zjjn en eerst dan deel nemen aan do oporatien. Men hoopt toch op den winter om den Carlistiscben oorlog voor goed ten einde te brengen. Dan zullen de Carlistén in hunne bergen teruggedrongen worden terwjjl de omliggende provin ciën een scherpe bezotting zullen krygenten einde allen aanvoer van levensmiddelen enz. af te snjjdcn de 75,000 man nieuwe troepen zullen dan als bezettings leger dienen. Er zal zelfs geen dorp zonder bezetting zjjn en elk zal zjjn sterkten hebben. Bljjkt bet dat meer soldaten noodig zijn dan de ligting opbrengt, do officieele Gaceta windt cr geen doekjes ommaar voegt bjj haar hoopdat dit het laatste offer zal zjjn dat gevraagd en gebragt zal worden do verzekeringdatmogt het vaderland intusscben niet genoeg gebaat zijn »bet gouvernement niet aarzelen zal, nieuwe offers te vragen." Stotlserlanb. De Regeoring van bet kanton Bern heeft voor de beste leerlingen der openbare scholen een stelsel van belooningen aangenomendat in booge mate het nuttige met het aangename vereenigt. In plaats van prijzen uit te deelen, laat zij de leerlingen onder geleide der onderwijzers gedurenae een deel der zomer-vacantie voor rekening van het kanton voetreizen doen, die naar gelang van de ligcbameljjke en verstandelijke ontwik keling der jongelieden verder worden uitgebreid. Voor de leerlingen der laagste klasse is d<? voetreis tot een wandeling van een langen zomerdag beperkt, en alle leerlingen, die geregtigd zjjn tot deelneming, vormen daarbjj een gezelschapde daarop volgende klasse maakt, in groepen van 20 leerlingen verdeeld, een uitstap van twee dagende hoogste twee klassen worden gesplitst in reisgezelschappen van hoogstens 12 jongens dio der hoogste klasse maken den grooten toerdie een voetreis van 14 dagen vordertdo ande ren zjjn zes of zeven dagen op weg. Ofschoon natuur lijk bjj do reizen alle weelde vermeden wordt, hebben de geleiders het regt om op onbekrompen wjjze voor het noodige to zorgonen terwijl de wandelaars zich kostelijk amuseerenleereu ze tegelijk op de'meest practiscbe wijze hun vaderland kennen. JFrttttftrijft. Te Parys was Zondag (15 Augustus) de heetste dag van het jaar-, geconstateerd werd de temperatuur van 34 graden van den honderdgradigen thermometer. De straten waren bjj na ledig. Zeventien gevallen van zonnesteek zijn voorgekomenen vier menschen zjjn plotseling krankzinnig geworden. De paarden hadden een onbeschrijfeljjken(last van de hitte; 34 sloegen op de hol. Te Brienne, in bet departement Aubeziet men sedert een tiental dagen geheele wolken kleine zwarte of donkergrijze insecten. De daken zijn er mede over dekt; door de achoorsteenen en de ramen komen ze in de huizen in de bedsteden en in het vaatwerk. Zij hebben geen vleugels en toch bewegen zij zich door de lucht, Nleuwedlep, 20 Aug. Barbaarscb is dikwjjls de behandeling, die de equipage aan boord van de Amerikaansche schepen van de gezagvoerders en hunne officieren hebben te verduren. Dat bleek weer gisteren morgen aan boord van een alhier binnengekomen Ame rikaansche bark. Een paar matrozen werden onmen- schelijk mishandeld en men sloeg ben met groote ijzeren confijtnagels, zoodat bot bloed ben langs het hoofd liep en zij luide smartkreten lieten hooren. Hunne pogingen om in de haven te springen, werden met ruw geweld gekeerd. Eenige sloeperlieden, die met een vlet langs zjj wilden komen, werden met een pistool bedreigd. De verontwaardiging der talrijke toeschouwers was zeer groot en gaf zicb lucht, toen de gezagvoerder eenige oogenblikkon daarna aan den wal kwam. Gelukkig voor hem dat bjj zich spoedig uit de voeten maakte. Het 9laan op onze oorlogschepen, al minder en minder in practük gebragt, ia nog heilig te achten bjj de wreede behandeling, die de matrozen op sommige Amerikaansche schepen te verduren hebben. De geluk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1