®fiiMiiIïiüg DORSMACHINES, ZAAHIACHINES, ENZ., Dit verlies betaalt reeds bjjna de vracht naar Londen en de verzending is zeer eenvoudig en vooral zeer snel. Het vee wordt geslacht, het vleesch moet dan alleen tjjd hebben optestyven en wordt verzondenen wel de schapen in hun geheelalleen worden de ingewanden uitgenomen en de kop afgesneden, terwjjl het Rundvee óf in twee óf wel in vier stukken wordt gesneden. In vier stukken gedeeld is het handiger om te verpak ken doch niet zoo voordeelig als in twee stukken de achterrib heeft grootare waarde en wanneer die dus in Engeland afgehakF wordtneemt men nog een schuine reep van het voorste gedeelte daarbjj en ver krijgt zoodoende een hoogeren prijs. De verpakking kan geschieden in groote kistenuit sterke latten vervaardigddoch de Schottendie fijne rekenaars zijnhebben een andere manier uitgevonden en pakken het vleesch in zeildoek, wat naderhand eenvoudig opgerold en teruggezonden wordende, minder retourvracht kost dan de groote houten kisten. Komt het vleesch met den trein van 8 uren teVlis- singendan zal men tjjd genoeg hebben het op de boot te bezorgenhet reist den nacht doorkomt 's morgens te 9 uren te Sheernessgaat om 10 uren met de goederentrein naar Londen en komt in den waggon onmiddelijk op de vleeschmarktwaar het wordt afgeleverdontpaktgewasschen op een koele plaats opgehangen en des anderen morgens vóór 6 uren is het reeds lang verkocht. Met de avondpost te 6 uren verzendt de vleesch-commissionair de verkoop rekening met een wisseltje er bjj en den volgenden dag heeft de Zeeuwsche landbouwer zjjn geld. E. van DEK BOSCH. Prijscourant cler efTeeteii. Amsterdam, 19 Augustus. Nederland. Certific. Werkelijke schuld 2l/j pCt. 623/a dito dito dito .3 75 dito dito dito 4 99 Vë Rusland. Obligatiën 1798/1816. .5 102'/, dito Hope A C.° 1855 6de s. 5 93!/a dito 1000 1864 5 102 dito L. 100 1872 5 100 dito L. 100 1873 5 100*/4 Loten 1864 5 381l/2 Loten 1866 5 384 Oblig. Hope C.° L. 1860 4>/a pCt. 95 Certific. dito 4 Inscr. Stieglitz C.° 2 a 4 L. 4 Obligatiën 1867-69 .4 83'/, Certificaten6 54'/4 Aand. Spoorw. G.Maatsch. 5 259 Oblig. dito 4l/i pCt. dito dito 4 Aand. Kiew-Breat5 162 dito Baltische spoorweg .3 136 Oblig. spoorweg Poti-Tinis 5 pCt. 1013/a dito dito Jelez-Griasi5 243 dito dito Jelez Orel5 pCt. dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. metal, in z.Jan./July 5 644/18 dito dito April/Oct. 5 63J/4 dito in papier Mei/Nov. 5 61 dito dito Febr./Aug. 5 61>/4 Aand. Nation, bank ,3 975 Loten 1860 5 598 dito 1864 145 Spanje. Obligatiën Buitenl3 pCt. 17*/l# dito Binnenlandsche .3 18'/,a Portugal. Obligatiën3 50'/a Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 337/« Obligatiën 1869 6 120 Egypte. dito 1868 7 pCt. IV lt dito 1873 7 71'/4 Amerika. dito Vereen. Staten 1904 5 100'/4 dito dito dito 1882 .6 dito dito dito 1885 .6 100 dito Central Pacific 6 87'/, Certific. Chic, N. W. 7 47 »/2 Obi. St. Paul Pac. Sp. 1 a. 7 433/4 dito dito dito. 2 s. 7 Prijzen dier Ilotor en Ejjeren. ZiERrKZEE, 19 Augustus 1875. Boter laagste koers /"0,87s en hoogste koers /1,00 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers 0,85 en hoogste koers ƒ0,90 per 25 stuks. STOOM BOOT Dl EN HT tusscffen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. AugiiHtii!* 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 21 's morg. 10,30 u. Zondag 22 Dingsd. 24 Woensd. 25 Dond. 26 Vrjjdag 27 10,- 7,— i 7,— Van ZIERIKZEE: Zaturd. 21 'smorg. 6,30 u. 21 's nam. 4,— Zondag 22 Dingsd. 24 Woensd. 25 Dond. 26 Vrjjdag 27 4,— 4, 4, 4, KetourkHiirteii uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor do eerstvolgende terugreis. Burgerlijke Stand te Zierilczee. geboren: 11 Aug. Twee zoons van A. Flikweert en J. Moer- mond. 13 dito. Een zoon van D. van der Ploeg en C. Weststraate. 14 dito. Een zoon van G. van Meurs en P. Lokker. 15 dito. Een zoon van D. Bos en M. Leenwe. 16 dito. Eene dochter van D. Bal en E. van Seters. 19 dito. Eene dochter van F. C. de Roo en J. Dourleijn. gehuwd: 18 Aug. F. H. Dikschei, jm. en C. G. Lammers, jd. 20 dito. L, H. van Oeverenjm. en G. P. van Westenjd. overleden: 12 Aug. P. C. Meenwse, oud 2 m.z. (te Goes overleden.) 13 dito. E. Hartoud 4 m.d. 14 dito. J. Versteegoud 7% j.d. A. F. Bekx oud 3 m.z. 15 dito. J. Vermuntoud 78 j. man van W. Verseput. 17 dito. G. van Vessum oud 5 m.d. 18 dito. J. Niesseoud 56 j.vrouw van J. Antheunisse. 19 dito. M. Goudzwaard oud 2 m.z. SMertentté'n, 55jurigo Echtvereeniging C. VERKAMMAN. Tiiolen, 20 Augustus 1875. Hunne dankbare kinderen. M* Getrouwd s J. DROOGENDIJK Cz. van Stavenisse, en J. C. NOOM Jd., die tevens ook namens wederzjjdsche betrekkingen hunnen <lanU betuigen voor de vele bljjken van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden. St. Maartensdijk, 19 Augustus 1875. Getrouwd: JAKOB BRUIJNZEEL Wz. WILLEMINA JOHANNA GELUK J.Kd. St.-Annaland 19 Augustus 1875. Getrouwd: Nieuwerkerk, !0 Augustus 1875. DANIËL KAMPHOF en CORNELIA DE GUIJT. Getrouwd zlerikzee, I. Augustus 1875. L. H. van OEVEREN en C. P. van WESTEN. kennisgeving. Geboren een' Zoon van: L. BOLLE de BRUIJNE, Apotheker. en C. H. de BRUIJNE Caron. Brielle, 17 Augustus 1875. Bevallen van een' Zoon, M. van de STOLPECapelle. Ouwerkerk, 19 Augustus 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van eene Doohter, G- A. ROOTHAERT— zlerikzee, 19 Augustus 1875. Voorspoedig bevallen van een Meisje, A. LOKKER—Biesheuyel. Zierikzee, 20 Augustus 1875. Den 17den dezer overleed onze moeder, Mevr. VAS—Seijs. K. WAS. St. Maartensdijk. J. E. WASvan der Burght van llohtenbergh. H. WAS. Eenige kennisgeving. Al degenen, die iets to vorderen hebben van of ver*»ol»ul<lia»«l zjjn aan wjjlen den heer P. J. de JONGE MULOCK HOUWER, in leven Brouwer te Oudenbosch (Noord-Brabant)ge lieve daarvan opgaaf of t>«titling; te doen aan den heer S. de JONGE MULOCK HOUWER te Goes. Aanstaanden Zondag zal in de Chr. Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door Ds. HAIJER van Gender en. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het 'Waterschap SCHOUWEN Gelet op art. 119 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap. DOET TE WETEN: 1°. Dat van heden af gedurende 14 dagen op 's Lande- kamer te Zierikzee voor Ingelanden ter inzage zjjn gelegd: a. «Ie REKENING vain liet Wa terschap over 1874 en b. do REKENING van het Re- Nervofond» over 1874. Van beiden zijn tegen betaling der kosten afschriften verkrijgbaar. Zierikzee, 19 Augustus 1875. Het Dageljjksch Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. Openbare Verkooping. De Deurwaarder J. BETHE zal op Mnnndng «Ion is53 AugiiNtiiM 1875, des voormiddags ten 10 ure, vóór het huis wjjk D No. 485, aan de Zuidzjjde van de Oude Haven te Zierikzee, in het openbaar verkoopen: Een netten INBOEDEL, bestaande in mahoniehouten- en andere MEUBELEN, waaronder mahoniehouten CHIFFONNIÈRE en dito fraajje LINNENKAST, 3 kleinere LINNENKASTJES, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, waaronder met vergulde lijst, LEDIKAN TEN met BEHANGSELS en MATRASSEN, HAARD, KEUKENKACHEL, PORCELEIN, 2 TUINSPIEGELS, TAPIJTEN, MATTEN; voorts TOONBANK, VAAT WERK, STRIJKPLANK mot SCHRAGEN, DROOG- REK, DROOGSTOKKEN, KEUKEN-, WASCH- en SCHU UKGERIEF en veel meer andere GOEDEREN. KIJKDAG van 's morgens 9 tot 10 nre. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Vrlidng den 87 AiignstuH e. k., des middags om 12 ure, ten verzoeke zjjner principalen, in het Hó tel van Veen, op de Oude Haven te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen lu in de Meestoof „DE NIJVERHEID" te Nieuwerkerkkadaster sectie L No. 380groot 56 Ares 10 Centiares. 2 WOON HUIZEN en ER VEN, staande en gelegen te Zierikzeeop de Breedstraat wjjk C No. 304 en in de Krepelstraat, wjjk C No. 187, kadaster sectie B Nos. 1069 en 674. EEN MM-EN PELMOLEN. Franco te bevragen lett. M. aan het adver tentiebureau van J. A. de HEER te Middelburg. DIRECTE AANVOER Engelsch ZAAIGRAAN. Bestellingen op Ëngolsche TARWE, WINTERHAVElt en WINTER- GERST worden aangenomen door J. L O P S E HOCKE, Brouwershaven, tot 2 September e. k. TOT LEVERING VAN DIRECT INGEVOERDE mmm dirroptarwe biedt ondergeteekende zich aan als Agent van den Heer E. van den BOSCH te Goes. Noordwelle. M. LOCKER de BRUIJNE. Engelsche ZAAITARWE. Bestel 11 ngen op uit Engeland aan te voeren ZAAITAH WE worden als naar gewoonte ingewacht voor primo September bjj M. BOLLE Lz. te Haamstede. Puike Friesche BOTER, SO cent de 5 ons. St. Domusstraat. J. van der VALK. MllfflV LDCKËBIIOF n P., BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, TOT CONCURERENDE PRIJZEN. P. van AS van BREDA maakt bekend dat hij zich Woensdag SS en Donderdag 86 Augustus bevindt in het Koffijhuis >DE HARMONIEby G. H. de GLINDT tot het verkoopen en ruilen van Zundersche jonge KIPPEN. Bestellingen worden aangenomen door G. H. db GLINDT. M. Locker de Bruijne te Noordwelle, recommandeert zich tot levering van van de fabriek KUIJPEK C.° te Rotterdam. Geijkte V2 HECTOLITERS NIEUW MODEL verkrijgbaar by J. van DIJK, Mr. Kuiper op de Noord weg te Middelburg. Korte- en lange TURF verkrijgbaar per ÏOO of ÏOOO bjj Bchipper JAN de VRIES, in de Hoofdpoortstraat. Trekking op 31 Aug. e. k., L i Df i i BEVILACQÜA LA MASA. Op dien dag worden de volgende pryzen getrokken 1 Hoofdprys van francs 500,000 i 2000 1 1000 100 pryzen van 100 1500 >20 9390 ,10 Deze aandeelen, die 4 maal 'sjaars trekken, mot hoofdprijzen van francs 500,000, -100,000 300,000, 60,000 enz. enz. en geldig bljjven tot ze met een prjjs zjjn uitgeloot(dus zonder nieten)zjjn a /3,75 per lot, verkrijgbaar bjj de volgende Boekhandelaren, te Zierikzee by A. M. E. van DISIIOECK en te Middel burg bjj J. STEEN MEIJER. Plan en uitslag der trekking worden bjj bestelling van een of meer loten franco en gratis toegezonden. Bovendien wordt de uitslag der trekking in de voor naamste dagbladen gepubliceerd. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHITES. TEERING. rationneele behandeling boor bk TEER-CAPSULES DE GUYOT Apolbtkar O PtrlJ» Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualitcit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagclijksche gebruik der teer is zeer asntebcTelen voor herstellenden en zwakke personen. Het is tevens een zeer goed pracservatici voor eanc menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidemicn hccrschcn. (Annuairede thérapeulique du profeaaeur Boucurdat.) De teer zegt V. A. Cazenavc, wordt met bijzondet succes gebruikt tegen, huiduitslag en longtecring. net ia klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dal de teer een stimuleerendcn invloed heelt, cn dat bij matig maar geregeld gebruik, de teerdeorganen der spijsverlcering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. Dictionnaire de médecine du docteur Fabre.) t De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en t bevordert de spijsvcrtcering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharren van do blaas cn lon- gen. a (Traité de Pharmacie du professeur Somman.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen t BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERINQ. KEELPIJNEN. •LECHTE 8PIJSVERTEERIN0 KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van lr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral letten op H witte etiquette, waarop de tekst met zwarte letters i» afgedrukt en de onderlee- kening van GUYOT t'n drie kleuren Hier tegenover bevindt zich het fac- simile der handteekening Dépot ti Zierikzee bij J. M. GASILLE ^^^b^rel^Apotheker^^ander^laatsen^ BOEKBINDERIJ VAN S. OCHTMAN Jz. Vervaardiging van bindwerk in alle formaten en banden. Registers en Schrijfboeken. Cartonnages, Etui- en Lederwerk. Winkel- en Kan- toordoozen. Encadrement van por tretten, platen en gravures. Op maken van daines-haudwerken enz. 16519 5 klas 3de lijst. NIET. T E H U U RÏ Een Viergaats Snijboonen-Molen 15 cent per uur, by T. MULDER, Verrenieuwstraat. Til EE-SOO KT EN uit het magazijn van VAN HOUW EN INGE A VISSER, welke zich zoowel door goede kwaliteit als lagen prijs bjjzouder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een ons, waarop het nummer en de prjjs, van af ƒ0,90 tot ƒ3,00 zjju vermeld. By hoeveelheden van minstens 15 Ned. ponden wor den dezelve de&verkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijs-Couranten zyn gratis verkrijgbaar: Axel, Joh. Veenhuizen. Brouwershaven, W. J. van Brabant. Hontenisse, T. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Neuzen, A. Versluis. St. Annaland, J. de Graaf. Sluis, J. C. A. Mets. Sluis, P. E. Mets. Staveoi68e, Joh. de Jong. Middelburg, J. A. Goethals. Sas van Gent, Weduwe J. Stubbe. Zierikzee, J.b Ochtmau Jz. Het naar den naam van zjjuen uitvinder den Apotheker lste klasse en hofleverancier BULLRICH te Berlijn, C. W. BULLRICH'S Universeel Zuiverings-Zout, (in Duitschland algemeen bekend als B u 11 r i c h's S a 1 z), door duizend dankbetuigingen en erkenningen bewezen te zyn een verrassend geneesmiddel voor maag kwalen zuur slechte spijsvertering braking hart water enz.is echt en onvervalscht verkrijgbaar in verzegelde pakjes van »/8 kilo a 25'/4 kilo a 48 kilo a 90 cent te Zierikzee by M. J. de LOOZE ZOON Brouwershaven J. W. van BRABANT; Goes J. P. van der DOES Middelburg W. P. van de KAMER; St.-Maartensdijk JOHs. POT Tholen A. C. GREEP. J. J. B A Yl E, Sebanrslijp<'r vuu Steenbergen, geeft door deze kennis dat hy de Kermis te St.- Annaland hoopt te bezoeken tot het SLIJPEN van alles wat tot zjjn vak behoort; tevens berigt bij dat hjj ruim voorzien is van alle soorten FIJNE SN 1.1W E R KTUIGEN. Tot het REPAREREN van UURWERKEN is BEKX 24 en 25 Aug. by den heer J. A. Mol, Sl. Philipsland. 26 en 30 Aug. by mej. D. Heiboer, St. Annaland. 27 en 28 Aug. bjj den heer C. Tholenaar, Oud- Vossemeer. Woensdag 1 Sept. a. s. by den heer J. Slager, Poortvliet. BEKX. Horologiemaker, Zierikzee. Door het vertrek van Mevrouw BROEK- SMIT, geb. Cannenburg, zoeken M. RA VENS WAAIJ ZONEN, Theehandelaren te Gorinchem, plaatsing van hun DEPOT te Zierikzee. Adres aan hunne firma te Gorinchem. NOG GEVRAAGD een Plaatsvervanger voor de litrthic DS'7'5; die hiertoe genegen is vervoegezich bjj JOH. STOUTJESDIJK, Nieuwe Haven, ZierikzeeZaakwaarnemer voor de Maatschappij Eend ragt" te 's Gravenhage. WORDT TERSTOND GEVRAAGD een ongehuwde ROEREN-KNECHT, by D. A. LABRIJN, te Nieuwerkerk in Duiveland. TERSTOND een Korenmolenaars-Knecht benoodigd tegen boog loon; adres met franco brieven aan net bureau dezer courant. ER BIEDT ZICH AAN VAN STONDEN AAN of met 1 SEPTEMBER een bekwaam Korenmolenaars-Knecht, van de P. G. en ongehuwd. Adres met franco brieven onder letter B. aan het Bureau dezer Courant. Met 1 NOVEMBER benoodigd een BROODBAKKERS-KNECHT, bjj A. de VISSER te Wolfaarlsdijk. TERSTOND een bekwame I IOEFSMIDS - KNECHT benoodigd by D. DELST te Ellemeet. KUIPERS-KNECHT. TERSTOND een bekwame en een aankomende KUIPERS-KNECHT benoodigd; adres M. G. de VRIES, kuiper te Tholen. TERSTOND of met 1 SEPTEMBER gevraagd eene HUISHOUDSTER van goede getuigenis, P. G., liefst 30 a 40 jaren oud, om in een mansgezin te dienen, bjj I. H. RIJSTENBIL te Scherpenisse. Met NOVEMBER a. s. benoodigd, bij Mevr. CAU eene DIENSTMEID, die een weinig Icolcen kan. TERSTOND eene zindelijke Dienstbode, die met de wasch kan omgaanbenoodigd bjj Mevrouw JONKER te Oudelande. TERSTOND BENOODIGD eene ROEREN-DIENSTMEID, bij A. VERJAAL te Dreischor. Ultereverst DE LOOZE A WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2