ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. IVo. 5582. Zaturdag 21 Augustus 1875. 52steJaarg. Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kruinen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. OPENING DER JAGT OP KLEIN WILD. DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEELAND, gezien het besluit van hoeren Gedeputeerde Staten, de dato 13 Augustus 1875no. 119 gelet op art. 11 der wet van den 13den Junjj 1857 (Staatsblad no. 87); maakt bekend, dat de opening der jagt op klein wild in deze provincie, is bepaald op Woensdag den eersten September aanstaande voorts, dat de korte jagt dagelijks, met uitzondering van den Zondag en de lange jagt op den Maandag Woensdag en Zaturdag van iedere week alsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de sluiting der jagt zal geoorloofd zjjn. Deze kennisgeving zal in het Provinciaal blad ge plaatst en afdrukken in plano zullen aan de gemeen- tebesturen ter aanplakking gezonden worden. Middelburg den 16den Augustus 1875. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. VAN LIJNDEN. Over de Plaatsvervanging en hare Afschaffing. In een militair tijdschrift iB eens uitvoerig betoogd datwat men ook bewerede Nederlanders eene mili taire natie zjjn. Tot op zekere hoogte moet men dit toegeven. Hoe philantropisch of vredelievend over het algemeen onze burgerjj ook is gestemder gist in ons bloed altjjd nog wat van de roemzucht der vaderen die op alle zeeën en in alle werelddeelen de Holland- sche vlag wisten te doen eerbiedigen. Maar w jj houden van ons gemak. Wjj betalen 300 voor eiken man onverschillig van welken landaard, als hp in onze gelederen in Indië wil dienen en voor onze vlag wil sneuvelen. Wjj hebben in de wet de bepaling opge nomen dat het dragen der wapenen een eerste plicht is van elk Nederlanderhetgeen nog al manhaftig is maar wjj hebben er tegenover de bepaling gesteld dat men zich van den dienst des lands kan afkoopen hetgeen nog al onzen handelsgeest verraadt. Tegen dien afkoop trekt men thans te velde. Om verschillende redenen verheugt ons dit verscbjjnsel. Wil men echter den aard der huidige beweging tegen de plaatsvervanging begrjjpendan moot men zich een denkbeeld weten te vormen van den toestand zooals die thans is. Ons leger bestaat op het oogenblik voor het grootste gedeelte uit lotelingen. Elfduizend jongens want als ge de stumperts van 19 jaar, uit de steden afkomstig, onder do wapenen ziet, noemt men ze geen jongelingenworden door het lot jaarljjks aangewezen om minstens een jaar in werkeljjke dienst bjj het leger door te brengen. Let op, hier begint reeds de onbillijkheid. Als het dragen der wapenen voor eiken man een eerste plicht iadan is het onbegrjjpeljjk onbilljjk dat men van dien plicht een loterjj heeft gemaakt. Want het is een feit dat door die loting tienduizend jonge lieden ongeoefend bljjven. Vervolgens gelieve men te bedenkendat er omstreeks vierduizend eenige zoons in Nederland zjjnen deze door de wet op de militie evenzeer worden vertroeteld als door menige moeder en van hun eersten plicht zjjn vrjjgesteld. Rechtvaar dig en overeenkomstig den geest onzer Grondwet en van onzen tnd zou mea handelennaar ons inzicht indien men begon met de invoering van algemeene oefenplicht. Dit i3 natuurljjk nog iet9 anders dan al gemeene dienstplicht. Daar wjj ÜefBt van oqs land niet een groote kazerne zagenzou algemeene dienst plicht ons niet toelachen. Oetenplichtzoodat de letter der Grondwet niet langer dood bleef, scbjjnt ons toe het eenige middel om aan de militaire dienstloterjj voor goed een einde te maken. Voor 't oogenblik echter is dit nog niet bereikbaar. Elke verbetering van ons militie-stelsel moet dus niet aanstonds veroordeeld worden, omdat we niet op eens het beste kunnen krijgen. En na komt het ons voor dat de plaatsvervanging al een heel leeljjk ding in ons krjjgswezen is. Dat het geld een groote macht is en datal naarmate men er meer van besteden kan men zich meerdere gemakken kan aanschaffenis bekendmaar is geen argument voor de plaatsvervan ging. Het dragen der wapenen en in een ordeljjken Staat geschiedt dit natuurlijk niet anders dan in do gelederen van het leger is een cerate plicht, volgens de Grondwet, 't Is waar, dit fnndamenteel wetboek is geen evangelieal is de wetgever ook gehouden in den geest dier grondwet te handelen. Maar wij achten hare uitspraak op dit stuk eer te zwak dan te sterk. Het verdedigen van zjjn vaderlandhet zich opofferen voor zjjne vrjjheid is een heilige plicht. En dat men zich van zulk een plicht ook al door geld kan afma ken is ongerjjmd en onzedeljjk. Dat riekt naar de middeleeuwen toen op het breken van een arm of het dooden van een mensch verschillende boeten stonden waarmede men van de lastige zaak af was. Eene bjjkomende omstandighéid is dat de plaatsver vangers ons leger bederven. In den regel zjjn plaats vervangers menschendie voor' 4- of 500 gulden heel graag den eersten plicht van hun landgenoot verval len. Want met dab j^eld zwieren en brassen zjj gedu rende den tijd dat zjj onder de wapenen staan. Ieder, die eenige kennis van de zaak beeft, weet dat de plaatsvervangers meestal de rotte appelen zjjn die het gave fruit bederven. De pogingom deze monsterachtige instelling af te schaffen, verdient dus onze warme belangstelling. Men weetdat het laatste liberale ministerie daartoe een voorstel heeft gedaan en hoedoor eene samenwerking van verschillende minderheden in de Tweede Kamer, het goede plan van den Minister van Oorlog, graaf v. Limburg Stirumin duigen viel en hoe die generaal toen zijne portefeuille nederlegde. Het is er echter verre van verwijderd dat de zaak daarmede is afgedaan. Eiken dag komt het duidelijker aan het licht dat ons leger vervalt en dat de plaats vervanging daarvan de schuld is. Vrijwilligers toch komen er niet. De groote bedrjjvigheid en welvaart in ons land laten geen plaats voor soldaten van beroep. Daarover behoeft men niet te treurendoch men mag verlangendat ons militieleger zoo goed mogeljjk zij. Want uit dat militieleger moeten komen de soldaten en officieren bjj de schutterjj, en hoe treurig het daar gesteld isbehoeven wij niet te vertellen. De generaal v. Limburg Stirum beeft thans zjjne landgenooten opgeroepen om een anti-dienstvervan- gingbond" te vormen en reeds hebben honderden aan zjjn oproep gehoor gegeven. Wij vinden dit een uit stekend middel en een merkwaardig bewjjs hoezeer men tot in de hoogste kringen de kracht der openbare meening leert waardeeren. Wjj raden onze lezers met warmte aan de belaDgelooze poging van den generaal v. Stirum door hunne handteekening te steunen. Wat toch zullen de gevolgen zijn van een op zeer groote schaal ingediend adres aan den Koning om de plaatsvervanging af te schaffen Dat deze Regeering l den moed zal bekomen weder met een voorstel bjj de Tweede Kamer te komen. Wjj zouden de eersten zjjn om die daad toe te juichen. Want de afschaffing der plaatsvervanging is gelukkig nu eens geen party- quaestie. Confessioneeleu en liberalenultrainontanen on conservatieven zij allen hebben er belang bjj dat ons vaderland weerbaar zjj door den arm van de geheele jongelingschapniet door armen van huurlin gen. Het heeft ons dan ook zeer veel genoegen ge daan op te merken dat op de ljjsten van adhaesic door den generaal v. Stirum publiek gemaakt, de namen van staatslieden van alle richtingen voorkomen. Hier dus een zaak, waartoe alle zonen des vaderlands eendrachtig de handen kunnen ineenslaan. De afschaffing der plaatsvervanging toch zal allen ten goede komen. Ook buiten het leger. Onze tjjd en zjjne eischen en behoeften werken ontzenuwend op den mensch. Door lichaamsoefening tracht men terecht aan dit euvel te gemoet te komen. Maar terwjjl zelfs onze schoolwet niet voorschrift dat het jeugdig geslacht gymnastiek leert en de kinderen laat zitten met scheeve schouders en enge borstkas in eene bedompte school rekenen wjj het reeds daarom een weldaad als ook de zonen van welgestelde ouders zich zullen leeren gewennen aan krachtsinspanning, aan ordeaan ondergeschiktheid in één woord aan fermeteit. In dat opzicht waardeeren wjj hoog den militairen geest en in die richting hopen wjj van ons volk eene militaire natie te zien. Dit nu zal nooit te zien zjjn als de plaatsvervanging bljjft bestaan. Ook in dit oogpuntde physieke opbeuring van ons volk, verdient de zaak ieders hooge belangstelling! Nieuwstijdingen. Jclmevifta. De gansche stad New-York is erg getroffen door eene betreurenswaardige als onverwachte financiëele ramp. Het bankiershuis Duncan Sherman C.° heeft zich failliet verklaard. De opperhoofden van dit huis zjjn te New-York gekend voor honne voortreffeljjkheid en iedereen meende dat dit huis rotsvast was. Het is welligt in do gansche wereld het huis dat meest handel dreef in wissels en krediet-brieven voor de reizigersen een aantal Amorikaansche familiën die zich thans in Europa bevinden met waardjjen van dien aard zullen zich in verlegenheid bevinden en on- getwjjfeld genoodzaakt zjjn hunne afwezigheid te ver lorten. Niets was minder voorzien dan de val van het huis Ducan Sherman en Co. Hjj werd ten 11 ure ter beurs aangekondigd en niemand wilde er aan gelooven en men deed het maar als do bureolen gesloten waren. Eene andere aanzienlijke failliet is op de markt van New-York aangekondigd. De Commercial Warehouse Company heeft hare betalingen gestaakt. Hare opcratien bestonden in het voorschieten van galden aan huizea van Havana en voor het binnenland op consignation van suiker. Do daling op het suiker had Bedert lang den toestand van dit huis in gevaar gebragt en do voortduring van den opstand beoffc zjjne hulpmiddelen uitgeput, door het vernielen of onvruchtbaar maken van plantagien waarop hot groote voorschotten gedaan heeft. Die val heeft niemand verwonderd en hjj staat in hoe genaamd geen verband mot het faillissement van het huis Duncan Sherman en Co. Hot to kort wordt berekënd op 1,500,000 dollarswaarvan bet meerendeel op den handel van het eiland Cuba weegt. Hot huis was in- gerigt ton kapitale van 2 millioen dollars. Eindeljjk, nit Philadelphia wordt het faillissement gemeld der Buikorrnffioeorderij John Mason en Co. Het te kort bedraagt 200,000 dollars. @ngcia«ï» Zooals bekend iswordt de romp van de veron gelukte stoomboot Schiller door duikers onderzocht, en is reeds menig kostbaar deel der lading op die wjj ze geborgen. De mededeelingon der duikers aangaande de ljjkon door hen gezien, hebben oitbleiding gegeven tot het volgende voorval. In de afgeloopen week, meldde zich een jongmensch uit Luxemburg, Frans Hauser genaamd, aan het station aan, vanwaar de onderzoe kingen per duiker geschieden. Hij was te nauwernood van een hevige ziekte hersteld, die hem aangetast bad tengevolge van den schok door het berigt van het vergaan van de Schiller veroorzaakt, aan boord waarvan zich zjjne moeder en beido zusters bevonden hadden. Sedert bjj, hoewol nog ljjdend, de bovenbedoelde medc- deelingen der duikers vernam, bad hjj rast nog daar hjj wilde de liiken zijner dierbaren aan den schoot der baren ontrukken. Zijn verlangen werd ingewilligd, en 11. Zaturdag werd hem de helmduikertoestel aange daan, en daalde hij van twee geoefende duikers vergezeld in zee af. Na twintig minuten zoekens zagen zijne metgezelion dat hij zich naar een donkere massa begaf, die zjj Diet met juistheid konden onderscheiden. Zij volgden hem dadelijk en bereikten hem terwijl hij alle krachten inspande om een rotsblok te beklimmen, waar aan de bedoelde donkere massa scheen vastgehecht het was het ljjk van een zijner zusters. Zijne krachten begaven hem, eer bjj op de rots was, ea zijne ge leiders kwamen te hulp. Een vreeselyk schouwspel wachtte hen. Een verbazende groote zeekrap hield den hals van het ljjk der jongste zuster tusschen zjjne scharen vastgeklemd. Hauser betwistte het overschot van het jonge meisje aan het zeemonster, dat zich woedend verweerde en zjjne prooi niet losliet. De duikers zagen dat de Btrijd hopeloos en Hauser te zwak was. Zij gaven het sein tot ophalen en doodeljjk ontdaan naar geest en lichaam werd bjj boven water gebragt. Hij heeft het afgrijselijk schouwspel en de doorgestane vermoeienissen niet kunnen overleven, maar is nog denzelfden avond bezwekeq. JFranfertjft. Te Morent-Verdun heeft een droevig ongeluk plaats gehad. Bjj een plotseling uitgebarsten brand was een jeugdige dienstbode, Sophie Bonnard, vergeten. De ongelukkige bevond zich op een kamer onder het dak. De brandgasten slaagden er in het dak te bereiken, waar het meisje zich bevond. Eon van hen gelukte het haar bjj de haren te vatten. Op dit oogenblik stortte de zolder in. Het haar bleef den redder in de hand achter en het ongelukkige meisje werd in de vlammen meegesleept. ©Mitsrivluwb. De Reichs-Ameiger bevat een kort vertoog over de verwoestingenaio tegenwoordig op vele plaatsen in Duitschland door de sprinkhanen worden aangericht. De eerste officieele aangifte omtrent die plaag dag- teekent van 28 Juni. Er was toen een groote zwerm te Genshagen en Ldwenbruch neergekomenia welke laatstgenoemde gemeente onder anderen een veld rogge en haverte oppervlakte van ongeveer 180 morgen was vernield. De gezamenlijke eigenaars hadden ge meend, zeiven de sprinkhanen meester kunnen worden en van de aangeboden hulp van manschappen op 'e lands kosten geen gebruik gemaaktdoch ofschoon er toen honderdduizenden sprinkhanen zjjn gedood, bleken evenals elders alle maatregelen onvoldoende te zjjn. Alle tot nu toe gedane voorstellen ter verdere uit- j roeiingvzjjn onuitvoerbaar, 23clgic. Kapitein Verstrakten heeft eene brochure uitgegeven waarin hjj beweert de practische oplossing te hebben gevonden van de netelige quaestie AntwerpenTer- neuzen—Gent—Vlissingen—Calais. De heer Yerstraeten wil een nieuwe haven maken aan de kust van de Noord zee tusschen Ostende en Blankenbergh op een uur afstands van Ostende. De haven zou 110 hectaren bruikbare oppervlakte hebbenen zou derhalve twee malen zoo groot zjjn als die van Brest. De onkosten zouden 55,500,000 frank bedragen en gedekt worden door de verhoogde waarde van aen grond die de con cessionaris achter de duinen zou moeten aankoopen. Almelo t 17 Aug. Naar het schynt hebben de uit Duitschland verdreven wordende geesteljjke broeders en zusters ons Twenthe wel tot hun mikpunt gekozen om zich daar te vestigen, daar uien elk oogenblik van geruchten hoort dat ze aan het onderhandelen zyn over den aankoop van groote gebouwen. Zoo spreekt men nu weer dat ze in de gemeente Rjjssen aan het onderhandelen zjjn over den aankoop van het oud- adelljjk kasteel Everts berg genaamd. Ook heeft men reeds gesproken dat er zich wat te Delden wilden vestigen. Het iB maar te hopeD dat von Bismarck het niet kwaljjk neemtdat ze zoo kort op de grenzen zich vestigen. 17 dezer. Gisteren avond heeft de Justitie zich van hier naar het gehucht Caumer onder Heerlen begeven ten einde naar eenen moord, in den voormiddag aldaar op zekeren Offermans ge pleegd een voorloopig onderzoek in te stellen. De moordenaarzekere Housenin het gehucht woonachtig, diena eene korte eu onbeduidende woordenwisseling zjjn slachtoffer door middel van een geweerschot vau het leven heeft beroofd, is er in geslaagd o very ld ofschoon slechts met hemd en broek gekleed en op klompende wjjk op Pruisisch grondgebied te nemen, 'a Namiddags is hjj aldaar nog in het veld gezien. De door de Justitie oevolen gerechtelijke lijkschouwing wordt morgen gehouden. VlfssMiuffeii, 17 Aug. Het berigt dat de Tweede Kamer den overgang van 's Rjjks marinewerf heeft aangenomenbeeft hier een zeer goeden indruk ge maakt van vele gebouwen en particuliere huizen wap pert de nationale vlag. Zieriltz-eo20 Augustus. Bjj bevelschrift der arrondissements-regtbank te Goes zjjn naar den procureur-generaal by het provin ciaal geregtshof in Zeeland verwezen 1° Jacobus Cour tin, koopman, wonende te Heinkenezand, thans gede tineerd te Goes; 2° Cornelia Walraven, landbouwer; en 3° Frans Courtin, landbouwer, beide wonende te Hein kenezand ter zakedat do le beklaagde bjj vonnis der arrondissements-regtbank to Goes ad. 1 April 1875 in staat van faillissement verklaard, verschillende goe deren tot zjjnen boedel behoorende zoude hebben ver duisterd, en wel voor eene waarde van ƒ600 in de schuur van den 2en beklaagde en voor eene waarde van ƒ86 in de woning van den 3en beklaagde, bjj wien hjj inwoontdat de 2e beklaagde hem bjj die verduis tering zou hebben bjjgestaan, door bem behulpzaam te zjjn bjj het verbergen van die goederen in zjjne schuur, omstreeks Maart of April 11.en dat de 3e beklaagde hem in die verduistering behulpzaam zou geweest zjjn, door de goederen, die zich in zjjne woning bevonden, nit die woning te verwjjderen en te verbergen onder het stroo in de ark van zjjn buurman C. Kostense, te Heinkenszand op 18 Junjj 11. Men leest in de Gron. Ct. Een onzer bekenden ontving van bevoegde hand uit Java een schrjjven over 't uiteinde van den fuselier Lagermandat wjj hier laten volgenofschoon de Haagsche dagbladen reeds gemeend hebben de beken tenis van L. te moeten tegenspreken. Jocjakarta, 18 Juni. Gister, op koningin's verjaar dag, overleed zacht en kalm" als een man, die nooit had kwaad gedaau een fuselier in 't hospitaal aan uitputting na buikziekte't vorige jaar in Atchin opgedaanen die voor zjjn dood vrjj willig onder eede bekendedat hjj de moordenaar van mevrouw van der Kouwen was, en dat hy geen goud of zilver, maar alleen geld daarvan had meegenomen. Van zjjn medeplichtigen sprak hjj als van »hjj en die andere." Wie nu die »hy en die andere" warenzou hjj juist gezegd bobbentoen de kracht hem daartoe begaf en hjj zacht en kalm inBliep. Ik verlang geen kalmer sterfbed dan 't zjjne. De man heette Johannes Henricus Lagerman en was in 1872 grenadier te 's Hagein do laatste maan den met groot verlof en ging in Maart 1873 als zooveel andere pi... en sch... bji 't koloniaal werfdepot te Harderwjjk om onze »eer" en onze >rechten" te helpen handhaven in Atchin. 21 Juni. Op de tjjding van Lagerman's bekentenis heeft zich een kameraad vau hem (van 't zelfde trans port nit Holland zegt men) te Ambarawa (Willem 1) op wacht door 't hoofd geschoten. Misschien een der medeplichtigen. Ook beweert men hierdat Lagerman in 's Hage oppasser is geweest van een luitenantdie neef was van mevrouw van der KouwenDe couranten zjjn nu bezig de bekentenis van L. te illustreeren en o. a. te beweren dat hjj al lang aan vlagen van krank zinnigheid leedVan die vlagen is geen enkele waar. De man is altjjd zeer goed bjj zjjn verstand geweest en heeft nooit gedelireerd. Hjj moet vroeger tuinman geweest zjjno. a. bjj de koningin. Hij is met militaire honneurs begravenmaar zijn kameraden hebben hem niets meegegeven in zyn kist zooals zjj anders doen. Geen hoofdkussen zelfs en geen bloemen en op de begraafplaats hebben zy bun hoofden niet ontbloot en geen aarde op de kist geworpen. Aan een particulier schrijven aan zijne betrek kingen van een soldaat, te 's Hertogenbosch in gar nizoen ontleenen wjj het volgende «Gezond en frisch, of beter gezegd taai ben ik nog, niettegenstaande ons de laatste droppel bloed uit de aderen wordt gezogen barbaarscb is waarljjk de wyze waarop men ons voor de aanstaande Peel-manoeuvres tracht te harden. Vooral is meldenswaardig de maandag gehouden manoeuvre op de Kuyksche heide. Ten 6 ure 's mor gens was de soep reeds verteerd toen wjjzonder iets onzer equipementstukken achter to latenhet hertog- sche bosch verlieten de Vughterheide was onze eerste wandelplaats en zoo werden wjjde natuur niet in aanmerking nemende, naar Cromvoirt enz. enz. gesleept. Wel geschikte wandelingen in den zomer, vindt gjj ook niet maar o God er kwam dorst in de gelederen en ten strengste werd drinken verboden, doch de nood was aan den man, zoodat bjj ons, bjj het bemerken van een put, tucht en discipline naar de maan waren. Den aanval door eenige honderden op dien put behoef ik n niet te beschryvenalleen ditdat het voor een eskadron huzaren onmogelyk was geweest den put j voor ons dorstige zandhazen te beveiligendus de kolonel met zjjne geheele equipage konden er zoowat j niets aan doen. Verscheidene sabelslagen, gevolgd door I de gewone dagelyksche militaire uitdrukkingen, vielen er. Hieruit kan men toch opmaken wat een komman- dant over zijne menschen te beschikken heeftvooral i als hij, zooals toende luchtgesteldheid en het spek dat hjj in de kuip heeft, niet in aanmerking neemt. Jamen meent dat men turco's of leeuwen onder het kommando heeft, en behandelt ze er ook naar, en maar niet denkt dat er zoovele ongelukken (jonge jufvrouwen) tusschen loopen. Over fourage, harnachement enz., nu zal ik maar zwjjgen. Omstreeks half twee kwamen wij dus te huisaeh- terlatende van een sterkte van 16 a 1700 man 70 a 80; afgemat lagen die heeren daar ter hoogte van Crom voirt. Aardig was het toch om te zien hoe zjj als muizen bjj een stormaanval nedervieleD en aan den grond geplakt blevenzoodat de heeren dokters er bij te pas moesten komen welke zicli op dat oogenblik in de kroeg bevondenen nog aardiger hoe ze bij troepjes van 6 eu 10 de kazerne weder binnenkwamen. Eenigen zyn onmiddellijk naar het hospitaal vervoerd en men vreest voor hen. Woensdag hebben wij een marschje van uren, van daag, Vrijdag, idem gemaakt. Aanstaanden Dingsdag den 17en naar de Peel, de toe bereidselen zijn reeds gemaakthet zal er spannen." Herlrnieuws. Door het classicaal bestuur van Brielle is naar Middelharnis beroepen Ds. Moltzer van Geervliet. Ds. G. Batteké, pred. by de Herv. gem. te Breskens, nam jL Zondag afscheid van zjjne gemeente, met eene rede naar aanleiding van Hand. 2027. Ds. J. II. A. Michelsenberoepen van Zierikzee werd jl. Zondag voormiddag by de Evang. Luth. gem. te Kampen bevestigd door Ds. H. C. Lohr, pred. te Rotterdam met eene toespraak naar aanleiding van 2 Cor. 518b en aanvaardde des avpnds zjjn dienst werk met 1 Cor. 12224. Gemengde berlgten. Eene vrouw te Ellewoutsdjjk mag nu wel wat voor- zigtig zynen vooral den handveger niet presenteren I aan hare dochterzooals zjj gedaan heeft aan de andere dochter, want dat zou zoo gemakkeljjk niet gaan, om die weg te krjjgen. Ook zou de mao wel dwaas zjjn, als hjj zjjne kinderen door haar liet mishandelen. Te O. wordt een arbeiders-jongen aangeraden, zooveel I snaps niet te hebben van een meisje waar niets van te zeggen valt, daar hjj anders ln groote moeite zal i komen. In Amerika is eene stoomfabriek van hor logies voor eenige jaren opgerigt, die nu reeds 300 horlogies per dag afmaakt. Er zjjn schroefjes zoo fyndat 150,000 maar een pond wegen en waarvan j er 8000 per dag worden gemaakt. »Zie zoo," zegt eene herberg-juffertje te Neuzen>nu ontbreekt my niets meeralles is naar wensch geluktik heb nu I alles even mooi al is het duur, en men vindt het nergens zoo." Maar pas op meisje, want dat zoo hoog ie, kan zoo 1 laag vallenen vooral als men niet goed vast zit. 1 Iemand te Cats wordt aangeraden zjjne dubbeltjes wat beter bjj malkander te houden en zooveel Bnaps niet te hebben van zjjne kameradendaar dat anders wel eens verkeerd zou kunnen uitkomen. Keetje en Kootje te Heinkenszand moesten zoo mal niet loopenwant zjj zullen nog dol wordenen nooit meer gevraagd worden om kermis te houden. Een naaldridder te Dirksland moest zich afwennen om zulke üaauwe praatjes te verhalen tegen zyn meisje, want dat past niet voor zulk een verstandig man. »NV^1!" wel!" zegt eene weduwe te Yerseke, »wat ben ik verleden Zaturdag teleurgesteld gewordenik had mijn vrjjer weer ge wacht en hy is niet gekomen." Pauwtje te Yerseke moest zulk eene verbeelding niet van zich hebbenen wat minder kommanderen, want zy zal zeer goed weten hoe zy voor drie jaren Yerseke iB binnen komen drjjven. Onder Biervliet wordt iemand aangeraden zich niet op le houden met andere vrouwen, en vooral niet met de meid van een oude vader. Eene boeren dochter onder Nieuwedorp moest zoo verliefd niet zjjn op een wagenmakers-zoon daar hot toch niet zal ge lukken om hem in de fuik te krygen. Wel!wel!" zegt een lang mensch onder Poortvliet, »ik ben toch bljj dat ik Maria in de fuik kan krijgenen ze zjjn allen zoo op my gesteld. Ook is buurvrouw Kootje zoo bljj dat ik verleden Zondag voor de tweede maal naar Maria kwam. En odie Maria is ook zoo op my gesteld." De meid van den dominé te Scherpe- nisse wordt aangeraden baar babbeltong wat in toom te houdenwant het past niet om uit te strooyen dat alle menschen zeggen dat zjj zoo een lieve meid is. 't Is maar jammer dat zjj zoo'n groote neus heeft. Ingezoudeu Stukken. „Wanneer het tij verloopt, moet men de Bakens verzetten." Tot nu toe werd wel reeds veel vee uit Nederland naar Engeland gezondendoch ik geloof dat ik niet bezijden de waarheid ga, wanneer ib het vermoeden uitdrukdat Zeeland daartoe slechts een zeer klein gedeelte leverde. Door de verbeterde communicatie over Vlissingen met Londen kan dit anders wordenen dat dit wen- scheljjk isspringt reeds in het oog wanneer men de hooge vleeschpryzen, die door de particulieren te Londen aan de slagers betaald wordennagaat. De prjjzen zyn per Engelsch pond 4'/j on6 ruim Voor Rundvleescbgoede ribstukken met beenen 65 cents. Voor KalfsvleeBch met beenen 70 cents Schapencoteletten met been 80 Runderbeafstuk 90 Do vleeschproductie kan dus voor de Zeeuwscke landbouwers in hooge mate rentabel wordenvooral wanneer zjj er zich meer op toeleggen beter vleesch te leveren, dat wil zeggen vleesch zooals het te Londen gewild is en dit is te bereiken door kruissing met het bekende Durham of Shorthornras. De vraag rjjst nu hoe dit vleesch te verzenden en hier kom ik tot de quastie van het verzetten der Bakens. De lyn Vlissingen—SheerneBB biedt ons eene nieuwe uitmuntende gelegenheidons vee niet levendmaar geslacht naar Londen te zenden. Van het noorden van Schotland komt minstens 50 maal meer vee geslacht aan de markt te Londen dan levend, niettegenstaande de. afstand van 400 inylenen waarom zou dit van Vlissingen dus niet ook het geval kunnen zyn Het vee verliest over Rotterdam, en ook over Sheer- noss zal dit zoo zjjnhoewel wellicht in mindere mate een gedeelte van zjjn gewicht op de zeereis dit staat vast. Wordt nu het vee hier geslacht, dan geschiedt dit op het oogenblik dat hetzelve in de Jieste positie ver keert direct uit den stal of uit de weideen het geheele gewicht kan verkocht worden zonder eenig verlies on dat verlies kan licht, zeer licht, 10 kilo bedragen en veel meer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1