Engelsche Z AAITA R WE. TEER-CAPSULES DE GUYOT SCHAAL- EN MAATK0LEN. Kagckel- en Smeekolen. haar babbeltong wat in toom te houden, en van anderen niet te zeggen dat zij te veel snaps hebbendaar zjj in moeite zal komen. Drie meisjes van het Nieuwe- Diop te Neuzen moesten de jongens zoo niet uitschel den daar ieder er mede gemoeid raaktdus Meisjes past toch op uw tongen, Anders krjjgen zjj geen jongen, Want ieder die dat hoort en ziet, Zegt: »lk wil die meisjes niet." Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur! Bie ons in de gememte loopt tegenwoordig een man rond om een request te laete teikenen. Dat request is opgesteld deur de Heeren de Bruijnede Kater en Klompe en daerin wordt het «Hoofdbestuur der Maat schappij van Landbouw" verzochtom te maeken dat hier in Schouwen en Duiveland een wandelleeraar wordt aangesteldom ons eens goed in de puntjes te leeren hoe we boeren motte. Die heeren beginne ongerust te worden dat er van de landbouwschole te Zurrikzee vooreerst nog niet wonderveel komme zal en daerom zoude ze zoo mar iets anders wille hebben waervan de boeren kunne leere. Noe zal je zeker wel gedocht hebbe Meneer de Re dacteur op dat request zal de Zeeuwsche Kosmophil ook wel teikene; want die is zoo'n voorstander van de landbouwdat ie al voor drie jaer gedroomd heit, om perfester te worden an de landbouwschole te Zur rikzee. Mar dan hei je nét misgedocht Meneer de Redac teur ik zal op dat request niet teikene. Niet omdat ik niet overtuugd bin dat onze boeren wel eens wat meer mochte wetezelfs ook van de landbouwweten schap mar alleen omdat ik de boeren allereerst zou wille leerewat ze het allereerst en allermeest noadig hebbe te wetennaemelik dat ze gehouwe worre voor meelzakkenwaerop niet zoo dikkels geklopt wordt of daer vliegt toch altoos nog wat blom nut. Als de tied eens komt dat de boeren goed wete niet alleenmar ook goed besefte en in 't binnenste van hun gemoed gevoeledat hun land deur die belasting van Alvade heffing van den 7en penning bie 't koapen van vast goed, wel 10 of 15 en misschien nog meer percent, in waerde verminderd wordt; as ze eenB goed gevoele hoe zwaer de kosten van hypotheekstel ling op den landbouw drukkeen die hebbe leere keune as een belasting op den achteruutgangas al do tienden eens afgekocht bindie werke as een premie op 't slechte boerenas ze al de haezen en konienen eens van hun land hebben weten te kriegen, enz. ja dan zou 't misschien wel eens goed weze om onze boeren eens goed op hun gemoed te drukken, dat ze hun mistpitten deerlik mishandeleen boe schaedelyk het is om de gier in den duif te laete loapen. As 't er op an komt om de belangen van 't boeren te bevorderen20a ik oaltied mar eerst wille beginne om de groatate en de grofste hindernissen uut den weg te ruumen en daernae zou ik an de fienere gebreken wille beginne. De bedoelingen van de Heeren de Brujjnede Kater en Klompe bin vast goedmar jammer is 't dat ze de paerden achter den waegen spanne willeen 't hemde over den rok haele. En zoo'n wandelleeraer zou vast 't eige en 't zelfde doendie zou sproke over zuurstof, ammoniacstampertjesmeeldraedjes, soorten van mist, landbouwwerktuugen enz. maar je zou op zen best een woord hoare over de geweldige lasten die deur de boeren motte betaeld worre en waervoor ie niet alleen niemendal kriegtmar bovendien nog de waerde van zen goed verminderd. Al die soort van diengen weten de wandelleeraers oak welmar ze hebben het harte niet dat ze er veel over praetewant dan zoude ze al spoedig net vaere as Multatuli in Oost-Indiêvoor en oproerkraaier uutgemaakt worde en aan den diek Dan is er nog wat. De boeren konden zeker wej wat meer weten van hun vakmar je kunt vrie geloave Meneer de Redacteur dat, als ze mar alles deden wat ze wisten dat voordeel gaf, dat het er dan op den akker en in de schuure heel anders uut zou zien. «Weten" en «kennen" dat bin al roare diengen Meneor de RedacteurDe tien geboden kennen we allemaele op ons dnumpjemaer naer de 10 geboden te leven Ja, dat is heel wat anders. En zoo is 't oak met het «weten" in den landbouw«weten" en «doen" bin twee. Want vraegt uut een oardigheid eens an den eersten boer den besten: waerom ie zen land niet draineerten of ie niet weet dat het voordeelig wezen zou as ie een hooischuddereen dorsch- en zaaimachine, een cultivator enz. op zen hofstee had? dan zal ie zegge jadat weet ik bovenst goed, mar betaele, betaele, zei PeutoEn as je dan heel deftig gaet zegge dat ie zooveel geld kan kriege as ie wildeur geld op zen goed te nemendan zal ie drie voet achter- untspriengeomdat ie wel weet dat ie in handen van den notoaris zou motto vervalle. En je kunt niet be- griepe Meneer de Redacteur! hoe benauwd een boer van een notoaris iseen boer is veel benauwder van een notoaris as van een domenie of van een pastoor wil je 't wel geloave Ik heb eons geleze in een Almanakje van 't Nut, «over het Nut der Notoarissen" mar ik zon oak wel eens wille dat het «Nut" eens een priesvraege uutschreef over het onnut en de schade die de Notoaris kan te weeg briengezieik ken boeren en burgers genoegdie daer.»ver wel een boek deel zouwe kunne schrieve, met do traenen in hun oogen. 't Is vast en zeker dat de landbouwwetenschap veel mee kan helpe om den akker meer te laete opbriengen, dan ie noe doet. Mar even zeker is het dat de land bouwwetenschap op zen zeiven en alleen dat niet kan en datas daerbij niet komtlust en vljjt van den boeren zjjn macht om over kapitoal te beschikkon de wetenschap al bitter weinig om 't lief heit. Zonder dat geliekt de landbouwwetenschap veel op de ieslond- sche kousewaerin onze oudvoadeTs hunne Zeeuwsche riek8daelder9 liete beschimmelenop een kapitaal dat geen intrest geeft. Mar as er eens een wandelleeraer of een schole kon kommedie kon maeke dat de landbouw verlost werd van do banden waarin ze gekneld isen dat de boer kon beschikke over de voortbrengselen van zen arbeid zooals hij wilde jadan zou de wetenschap zeker wel helpe om an 't boeren een grooter vlucht to geven. Mar zoo as de zaeken noe stae vloeit een groot ge- deelto van 't geen de landbouw opbriengtniet in de bozzen van de boerenmar in die van de rieke Heeren en in de schatkiste. 't Is misschien daerom wel dat de landbouwweten schap bie geen soort van menschen minder in anzien is dan jnust bie de boeren. De Zeeuwsche Kosmophil. liet kerkgebouw der Hervormde gemeente te Brouwershaven. Met leedwezen vernamen wij dezer dagen uit de nieuwsbladen het berichtdat door drie bestuursleden van de Hervormde gemeente te Brouwershaven een voorstel gedaan is tot sloopmg van hare kerk. Hoogst ongaarne zouden wjj die bestuurders daarvan een verwijt willen maken overtuigd als wij zjjndat tot een behoorlijk onderhoud van dit oude en groote gebouw de fondsen ontoereikend zjjn, zoodat sedert geruimen tijd daaraan alleen het dringend noodzakelijke kon worden verricht. Het is intusschen vreemd, dat alle ons bekende ge drukte oorkonden over de stichting dezer kerk het stilzwijgen bewaren, en wjj durven dan ook niet be- eliaseu, of het jaartal 1293, dat op een stuk hout daarin gevonden wordt, als het stichtingsjaar zou mo gen aangenomen wordenofschoon raen vermeentdat deze basiliek (zoo als de eerste Christen-kerken genoemd werden) in den nieuw-romaanschen stijl opgetrokken en alzoo uit de 12de eeuw of daaromtrent moet dag- teekenen. Deze kerk nog altjjd een der merkwaardigste gebouwen van geheel Zeeland was vóór de Reformatie aau St. Petrus en Paulus toegewijd, op naam van welke Apostelen weleer eene Vicarie in de kerk bestoud. Thans afgedeeld in eene preek-kerk en de voorkerk of het koor, en gescheiden door een beschot, hetwelk geschonken is door Ds. Martinus Westerhoutvan 1741 1759 predikant bij die gemeente, rusten beide deelen elk op 10 pilaren. Het dak en de balken dier kerk, welke in de vorige eeuw reeds, door gebrek van ge noegzame inkomstenvoor een groot gedeelte zoo bouw vallig waren gewordendat men er de godsdienst niet zonder gevaar in kon uitoefenen, werden in 1743 en 1744 hersteld, de platte grond verlegd en verhoogd, en de kerk in het geheel aanmerkelijk verbeterd, bij ondersteuning daartoe van wege het Gewesteljjk Bestuur. Bjj resolutie der Staten van Zeeland van 4 Dec 1707 en 5 April 1708, was er trouwens reeds een sub sidie verleend van 1200terwjjl bij besluit van 11 Maart 1743 voor de gemelde herstellingen 7800 werd toegestaan. En toen bij die Staten den 18 Januarjj 1745 het verzoek der Regering van Brouwershaven ter tafel kwam om nog 1542 voor extraordinaire reparatie, boven de reeds toegelegde som, werd den 26 Maart 1745 beslotendaartoe nog 485 bjj te dragen. Het spreekt wel van zelf, dat door den ouderdom des gebouws daaraan nu en dan calamiteiten ontstonden, welke voor eene duurzame herstelling groote kosten vorderdenen dat de krachten der kerkelijke fondsen daartoe doorgaans te kort schoten. Wel ontbrak het dan in tjjden van nood niet aan eenige ondersteuning, zooals in 1823, toen een rijkssubsidie van ƒ1200, en in 1834wanneer uit het Synodale fonds voor nood lijdende kerken eene som van f 600 verstrekt werd, maar het was en bleef altijd slechts een palliatief. En zou het dan nu zoo ver moeten komen dat dit trotsche gevaartewaaruit het geloof en de kunst van ons voorgeslacht sprekentot vernietiging worden bestemd Wie zou dit niet met ons ten hoogste bejammeren en kAchtige pogingen willen aanwenden om hetzoo al niet in zijne vroegere schoonheid te herstellendan toch in eenen toestand te brengen dat het nog lang den tand des tijds kunne weerstaan W. v. d. B. Burgerlijke Htnnd te Tholen. GEBOB1H: 14 Juljj. Eene dochter van W. van de Velde en E. A. de Looft. 15 dito. Een zoon van C- Rogge band en J. Pot. Eene dochter van P. J. van Oeffelen en A. Leune. 18 dito. Een zoon van H. J. Donken en K. W. Kuiiper. 20 dito. Eene dochter van A. Sejjs en E. A. Swisse Adriaanse. 26 dito. Een zoon van J. van As en K. P. van den Berg. Eene dochter van J. Gelok en E. H. de Waal. 27 dito. Eene dochter van J. M. Plootmaker en E. Sakko. 1 Aug. Eene dochter van M. Moeliker en K. Quist. 2 dito. Eene dochter van A. van Ast en C. van Ostende. 4 dito. Een zoon van J Kurvink en E. A. Sakko. Eene dochter van H. Opree en A. W. Ribbe. 7 dito. Een zoon van A. J. Michielsen en H. M. de ^it. Eene dochter van A. M. Cornoeljo en C. Tier. gehuwd: 5 Aug. A. de Vulder van Noordenjm. en C. S. Wagthojd. overleden: 16 Juljj. J. J. van Oeffelen oud 1 j.z. 18 dito. A. J. Praatoud 5 m.z. - F. Timmermansoud 56 j.z. 8 Aug. H. Donkenoud 3 wekenz. als levenloos aangegeven: 19 Juljj. Een kind van A. Quist en M. Soetens. 21 dito. Een kind van C. Lusterburg en A. La Puim. STOOMBOOTDIEN NT tu3schbx Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaartiiren Sn Augustus 1H75. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Zondag 22 's morg. 5,30 u. Dingsd. 24 's morg. 9,30 u. Wocnsd. 25 6,—,Dond. 26 10,30» Vrjjdag 27 9,30 Zaturd. 28 9,30 Zondag 29 10,—Dingsd. 31 9,30» 8TOOMBOOTDIENST tail Middelburg op Rotterdam. Augustus 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 20 's morg. 6,— u. Zondag 22 Maand. Dingsd. 24 Woensd.25 Dond. 26 Vrjjdag 27 Zondag 29 Maand. 30 6, 7, 8,30 10,- 10,- Van ROTTERDAM: Vrjjdag 20 's morg. 10,30 u. Zaturd. 21 10,30 Maand. 23 's midd. 12,— Dingsd. 24 12, Woensd.25 12, Dond. 26 12,- Vrjjdag 27 12,— Zaturd. 28 's morg. 8,— Maand. 30 9,30» Rfebcrienticn. <ietn>iiw»l F. H. DIKSCHEI Jz en C. G. LAMMERS, die namens wederzijdscho familie bunnen hnrte- ljjken «lnnlc betuigen voor de bewjjzen van deelneming bjj hun hnwelyk ondervonden. Zierikzee, 18 Augustus 1875. Bevallen van eene Dooliter, J. H. KLOMPE—Schoo. Ouwerkerk, 18 Augustus 1875. DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van ZierikzeeHotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zij pc naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Op 11 Augustus overleed te Middelburg HENRICA HERMANN A ADRIANA, zuster en behuwd zuster van Brouwershaven. M. J. ADRIANA. E. C. ADRIANA—Costerus. De Notaris J. M. B O U VIN zal op Miuuidng «len S3 Auguntusi 1875, 's middags ten 12 ure, ten huize van de Wed. G. van den Bliek op de Nieuwe Haven te Zierikzeemet regterljjke magtiging ten verzoeke van de Wed. en Erven van wjj len JACO BUS BLANKER, publiek presenteren te verkoopen: ZES WOONHUIZEN, PAKHUIS ou ERVEN, staande en ge legen te Zierikzee, kadastraal bekend sectie B No. 692, 1019, 662, 580, 983, 1354 en 1471. Breeder bjj uittezetten billetten te vermelden en information te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. Openbare Verkooping. De Deurwaarder J. BETHEzal op Maumhty; den *-ï3 Augustui» |87."5des voormiddags ten 10 urevóór bet huis wjjk D No. 485aan de Zuidzjjde van de Oude Haven te Zierikzeein bet openbaar verkoopen: Een netten INBOEDEL, bestaande in iiiulioiiieliouteii- eu andere M ld TT II E LEN, waaronder mahoniehouten CHIFFONNIÈRE en dito fraajje LINNENKAST, 3 kleinere LINNENKASTJES, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, waaronder met vergulde ljjst. LEDIKAN TEN met BEHANGSELS en MATRASSEN, HAARD, KEUKENKACHEL, PORCELEEN, 2 TUINSPIEGELS, TAPIJTEN MATTEN voorts TOONBANKVAAT WERK STRIJKPLANK met SCHRAGENDRÜOG- REK. DROOGSTOKKEN. KEUKEN-, WASCH- en SCHUURGERIEF en veel meer andere GOEDEREN. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Vrijda^ «1*»»» —7 Augiüstius e. U., des middags om 12 ure, ten verzoeke zjjner principalen, in het Hótel vax Vkkx, op de Oude Haven te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen 7„ AANDEEL in de Meestnof ,.DE NIJVERHEID" te Nieuwer kerkkadaster sectie L No. 380groot 56 Ares 10 Centiares. 2 WO ONHUlZENen ER VEN, staande en gelegen te Zierikzee, op de Breedstraat, wjjk C No. 304 en in de Krepelstraat, wijk C No. 187, kadaster sectie B Nos. 1069 en 674. Bewtellingeu op uit Engeland aan te voeren ZAAIT AR WE worden als naar gewoonte ingewacht voor primo September bjj M. BOLLE Lz. te Haamstede. Oj> nieuw ontvangen: MOSTAARDZAAD Eli KOERAAl'ZAAII. lange met roode toppen en groote ronde, bjj J. ENZLIN, Verrenieuwstraat. DORSCHMACHINES, WANMOLENS ZAAIMACHINES PLOEGEN EGGEN GRAANMAAIMACHINES enz. VETH en C°.Dordrecht. =a)g= Heden overleed ons geliefd kindje JOHANNA MARIA, elf weken oud. Middelburg, P. B. van bb KREKE. 15 Augustus 1875. M. C. van de KREKE, de Wit. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewjjzen van deelneming, zoowel van hier als van elders ondervonden bjj het overlijden j van onzen geliefden zoon en broeder, betuigen wjj onzen oprogteu «lnnlr. S. de JONGE MULOCK HOUWER. J J. de JONGE MULOCK HOUWER, Nortier. H. K. de JONGE MULOCK HOUWER. S. J. J. de JONGE MULOCK HOUWER. A. M. C. de JONGE MULOCK HOUWER. Goes, 16 Augustus 1875. A A N B E STEDING. De AA NBESTEDING der SCHUUR door J. LOPSE HOCKEBrouwershavenzal in plaats van Znturdag Öl, DINGSDAG S-l plaats hebben des namiddags 3 ure. AanwjjziDg 's vooriniddags 11 ure. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHITES. TEERING. RATIONNEELE BEHANDELING dook bb IpotlMkir t« Parijs Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijkschc gebruik der teer is teer sanlebcTclcn voor herstellenden en zn-akku personen. Het is (erom een zeer goed pracservatiel voor eene menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidcmicn hcerschcn. Annuairede thtrapeulique du profezaenr Bodchardat.) De teer zegt M' M. A. Caienave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag en longtecring. Hel ia klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimulecrcnden invloed heeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teer de organen der spijsvcrtccring zacht opwekt, cn den goeden bloedsomloop bevordert. [D'ictionnaire de médecine du docteur Fabre.) De werking der leer inwendig is als volgt. Zij vcr- meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op cn t bevordert de spijsverteering. Men schrijft de leer voor- al voor, bij chronische catharren van de blaas en lon- c gen. Traité de Pharmaeie du professeur Soüseirak.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERINQ. KEELPIJNEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING KOUDE OP OE BLAAS. en in 't algemeen legen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen boe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om xich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden moet men vooralletten op 'f wille etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderte kening van GÜÏOT in drie kleuren Hier tegenover bevindt zich het fac-simile den handteekening Dópöfc trik zee bjj J. M. GASILLE en bjj vele Apothekers in andere plaatsen. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende -i1/» pOfc. 'sjaars, aflosbaar a pari bjj-jaar lij ksche uitloting. Zij verstrekt gelden onder eerst liypotheeair verband van goederenuitsluitend in Nederland Aanvragen om Hypothecaire Voorschot ten en Pandbrieven kunnen dageljjks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN vak de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van deb STARP BERG. Te verkrijgen bjj den timmerman P. de VRIES te Haamstede Gemaakte beukenhouten TREEBLOKKEN voor Dorsch inachin es. IN LOSSING SCHOTSCHE STEEDS VOORRADIG NEW-CASTLE WEST-HARTLEY i 11 ft i I 0 L E ff, benevens gezeefde en ougezeefde STOOMKOLEN. VERWACHTEN deze week aanvoer van Ruhr MOOLENBURGH C.° 17015 5de kl. l'te lijst. NIET. Ten Kantore van den Ontvanger-Griffier van den polder DE VIER BANNEN te Zierikzee is verkrjjgbaar het VERSLAG omtrent den toestand van den polder over 1874, tegen den prjjs van 1*5 cent. Zierikzee, 17 Augustus 1875. Bij den Boekhandelaar A. J. de LOOZE te Zierikzee, is bjj inteekening verkrjjgbaar- ZHSIÜN JURBOEkJK VOOR 1 8 76. Dit Jnarhoclcje zal voorzien zjjn van een net steendrukplaatje van de nieuw gebouwde kerk der Christelijk Gereformeerde gemeente te Zwolle. Buiten dien bevat dit Jaarboekje eene naauwkeurige en vol ledige opgave van al wat de Christeljjke Gereformeerde kerk betreft, alsmede een boejjend Mengelwerk. PRIJS 3 O CENTS. RA ARI) Hoeveel jongelui zjjn er niet, die ILf^ioo wenschen te geven, om een flinken Baard te hebben; welnu, met het gebruik der zoo beroemde Balsem bekomt men in 6 of 8 weken een Baard, de huid bljjft ongedeerd, 2 de flacon. ff A AftVRRfT Wil men netJes Haar V runr «of Baard verwen in blond, bruin of zwart, zonder rosse tind of huid te vlekken, neemt dan het EAÜ-CHROMATIQUE, j 2 de flacon voor een jaar voldoende, naar gelang dat men verft. Franco aanvraag a de flacon (gemakshalve 42 Blaauwe PostzegelsPoetwissel of op Rembours) by THEOPHILE, Haarkundige, Kerkstraat bjj de Vjjzel- straat, 238 te Amsterdam. SCHIPPER C. PIEPLOW vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Door het vertrek van Mevrouw BROEK SMIT, geb. Caxnenbübg, zoeken M. RA VENS WA AU ZONEN, Theehandelaren te Gorinchem, plaatsing van hun DEPOT te Zierikzee. Adres aan hunne firma te Gorinchem. Voor ouders buiten de staddie hunne kinderen alhier doen schoolgaan, bestaat ge legenheid om hen op voordeelige voorwaarden KOST, INWONING en OPLEIDING te ver schaffen. AdreB den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ. Een ongehuwd Persoon BIEDT ZICH AAN om DADELIJK in dienst te treden als 1ste of J2de BOEREN-KNECHT. Adres bjj de Uitgevere dezes. TERSTOND BENOODIGD EEN BEKWAME Schoenmakers-Knecht, bjj D. P. de COCKER te Neuzen. Een JONGEN gevraagd door den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. TBRSTOND of met 1 SEPTEMBER eene HUISHOUDSTER van goede getuigenis, P. G., liefst 30 a 40 jaren oud, om in een mansgezin te dienen, bij I. H. RIJSTENBIL te Scherpenisse. Te Dordrecht wordt gevraagdom AANSTONDS of met primo NOVEMBER ih dienBt te treden eene flinke WERKMEID. Loon 60. Brieven franco onder letter K. bjj de Boekhandelaren WARBURG C°. te Dordrecht. Mevrouw de CASEMBROOT Iskbree Moens te Tholen, vraagt tegen NOVEMBER eene KEUKENMEID, die tevens huiswerk verrigt. TERSTOND eene Burger-Dienstmeid benoodigd die met de pot en wasch kan omgaan adres bjj de Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE A V AALE. Snelpersdrubkerjj van OCHTMAN, PIETERSE k VAN DISHOECK, Moelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2