ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5581. Donderdag 19 Augustus 1875. 52s,eJaarg. Verechjjnt DINGED AG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kannen niterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 are bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te Z1ERIKZEE zijn gedurende de maanden April en Mei en Junij 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonen wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zijn,als NOORD-AMERIKA. Een aan J. FONDSE te Michigan. Twee aan J. de WAALJ te Cincinnati^. BELG IE. Een aan Mad. CAUTERMAN te Brussel. DUITSCHLHND. Een aan J. H. LOGEMAN Tarnow. Hoogere Burgerschool TE ZIER1KZEE. De COMMISSIE van TOEZIGT op het MIDDELBAAR ONDERWIJS te Zierikzeemaakt bekend, dat het HER-EXAMEN en het Se ADMISSIE- EXAMEN voor hen die nog wenachen toegelaten te wordenbjj den aanvang van den nieuwen cursus op de Hoogere Burgerschoolzal plaat» hebben op den le September e. If. des morgens te negen ure. Zjj die zich nog aan dat Examen wenschen te onder werpen worden opgeroepenom zich daartoe in persoon aan te melden bij den Voorzitter der Commissie Dr. P. J. Andreas op den 21 of 28 Augustus 's voormiddags tusschen 10 en 12 ure. De Commissie voornoemd, SCHNEIDERS v. GR. Secretaris. Eene schijn-vertooning. De bijeenkomst der Tweede Kamer werd door den afgevaardigde uit Asseneene »schjjnvertooning" ge- heetenzjj had ook eene Chinesche schijn-vertooning kunnen genoemd zijn. Reeds dadelijkin de zitting van den tienden Augustus zon het geheim dier onver wachte bijeenkomst worden opgeklaard. Was er oorlog op til? Dreigden er werkelijk wolken in het oosten van Europa Wenschte de Regering alles op zjjde te schuivenom de militie-wet, door haar ingediendein delijk eens af te doen Wanneer gevaar dreigtmoeten alle andere omstandigheden zwichten. De verdediging van de onafhankelijkheid des lands overheerscht iedere andere vraag. Doch dit was de reden dezer bijeenroeping niet 7'oevallig den tienden Augustus wordt de Tweedo Kamer zamengeroependen negenden eerst dient de heer Heemskerk zijn antwoord op het Kamer verslag in over de militiewet dat hij reeds een paar maanden onder zich had. Het wasalsof hjj de Kamer door die vertraagde toezending opzettelijk had willen aantoonenVoor de militie-wet komt gij thans niet bijeen Die dringende zaak zal in het volgend zittingjaar worden behandeld. Maar waartoe werden dan de leden der Kamer uit alle streeken der aarde opontboden om in de meest ongeschikte maand 's lands belangen te besproken Wat wilde de heer Heemskerk? Behandeling van ge- wigtige vraagstukken door eene Kamer, die in ont binding verkeertwaarvan meerdere leden bjj do jongste verkiezingen (en daaronder invloedrijke leden) niet werden herkozen. Indien de heer Heemskerk dit wer kelijk mogt verlangd hebben dan zou dit niet voor zijne constitutionele gezindheid pleiten. Letterlijk is het waardat ieder ligchaam zoo lang werken kantot dat zjjn. levensduur geëindigd is doch al wat geoor loofd isis daarom nog niet betamelijk. De leden die bij de jongste verkiezingen het onderspit hebben Ïedolven kannen toch niet geacht worden de uitdruk ing te zjjn van het Nederlandsche volk. De kiezers hebben het mandaathun geschonken opgezegd. Wie zal nu in ernst bewjjzen dat het zich met de con stitutionele beginselen verdraagt, dat belangrijke politie ke wetten tot stand komen met behulp van die leden, die door een votum hunner kiezers zedelijk zjjn getroffen en zonder medewerking van die ledendie reeds nu gebleken zjjn de gezindheid der natie zuiverder nit te drukkenEr zijn wel enkelen die over dit argu ment de schouders ophalen. Maar de zoodanigen zal men onder de tcare constitutioneel-gezinden niet aan treffen. Wetten mogen slechts de uitdrukking zijn eener volksovertuiging hoe is daarmede de deelneming bestaanbaar van die elementen die gebleken zjjn geene getrouwe afspiegeling meer te zjjn der volksovertuiging? Laten wjj dan ook openlijk aan de heeren van Reenen, van Zuijlen en Rutgers de eere geven die hnn toe komt. Door aan de stemmingen over het aan de orde stellen van gewigtige wetsontwerpen niet deel te nemen, hebben zjj getoond van het constitutionele beginsel levendig doordrongen te zjjn. Maar ook de heer Heemskerk zelf scheen het te beamen. Immerstoen de heer Blussé in de zitting van den tiendenopenlijk constateerdedat de Kamer dus niet bijeengeroepen was »voor eene politieke quaestie", ontmoette hij nergens weerspraakook de heer Heemskerk protes teerde niet. Ook hij scheen dus toen in te ziendat behandeling van politieke wetsontwerpen door eene in ontbinding verkeerende Kamer tegen de ware opvatting der constitutionele beginselen lijnrecht aandruischte. Maar wat zou dan in deze warme Augustus-maand de Tweede Kamer wèl doen? De heer Dnllert deelde het in de zitting van den tienden in antwoord op de vraag van den heer Blussé mede. Eerst in de laatste dagen van Junij werd hemVoorzitterdoor den Minister van Binnenlandsche Zaken te kennen gegeven dat toen geen bepaalde urgentie tot het bijeenroepen der kamer bestonddaar de overeenkomst met de Ex ploitatie-maatschappij tegenspoed had ondervonden. Eerst den 12den «fulp werd door den Minister nameDS den Ministerraad bijeenroeping verlangdomdat deze >er den hoogsten prijs op stelde in staat gesteld te worden het door het Ministerie gegeven woord, dat nog in deze zitting aan de Kamer ter afdoening zou worden ingediend een wetsontwerp tot het daarstellen van nieuwe spoorwegenin te lassen." Men kan aan die woorden van den Voorzitter eenige dubbelzinnig heid niet ontzeggen. Wat beteekenen de woorden indiening ter afdoening? Wilde de heer Heemskerk: de indiening alléén in deze zitting of óók de afdoening nog in deze zitting? Het laatste ware wel eene onmogelijke eisch geweest. Het spoorwegontwerp der Regering konvolgens het bestaand Reglement van Ordeniet maar zoo voetstoots worden afgedaan tusschen de indiening en afdoening van een wetsont werp pleegt een geruimen tijd te verloopen. Het verslag der afdeelingen moet worden opgemaakt en beantwoorddit dnurt soms maanden. Dus de Kamer werd bijeengeroepen alléén voor de indiening en af doening voorloopig in de afdeelingen. De heer Heems kerk had beloofd dat nog in dit zittingjaar een spoorweg-ontwerp zou inkomen. Maar dit had eveneens op den dag der sluiiiDg of den rorigen dag kunnen geschieden. Moest daarvoor nu zooveel beweging wor den gemaakt Moesten daarvoor nu zoovele leaen uit de Duit9che badplaatsen worden opontboden Ziedaar van de zucht om te regeren nu juist niet de edelste opvatting! Wat blijft dan waarlijk van deze zucht 1 tot werkzaamheid anders over dan eene schijn-vertooning En waarom verzette nu de heer Heemskerk zich tegen 1 de publieke discussie van het ontwerp van de heeren i Kappeyne c. s. Welke grond aan het algemeen he- J lang ontleend kon worden aangevoerd, om zich tegen 1 de openbare beraadslaging van dat ontwerp te ver klaren? Slechts één grond werd door den Minister aangevoerddeze dat hjj zelf een ontwerp had in gediend en dat de Regering alzoo bezat een regt van preoriteit. Die bewering is echter met de Grondwet geheel in strijd. Nergens heeft de Grondwet of eene andere wet aan wetsontwerpen, door de Regering in gediend meer waardemeer regt toegekend dan aan ontwerpen, welke het uitvloeisel zjjn van het initiatief der Kamer. Het is niets dan Courtoisie en deferentie jegens de Regeringdie het gebruik heeft ingevoerdj datwanneer over hetzelfde onderwerp een ontwerp van de Regering en ook een ontwerp door leden der kamei* is ingediend, aan het eerste de preoriteit wordt toegekend. Het is niets dan eene usantiewaarvan als het landsbelang dit vordertafwjjking niet slechts geoorloofd ismaar een pligt wordt. Doch die afwjjking der usantie was hier dubbele pligtomdat bjj den eersten oogopslag is gebleken dat het wetsontwerp der Regering bjj dat van de heeren Kappeyne c. s. verre ten achteren staat. Wat is het regeriags-vooretel Niets dan èen brokstuk- van het ontwerp Kappeyne en voor twee derden zjjn het lijnen van het vroegere consortiumwaarmede de Minister de onderhandelingen afbrak. Van de zes Ijjnen van het consortium zjjn er vier in het ontwerp Kappeyne en nu ook in dat der Regering overgenomenvoorts neemt de Regeriog bovendien nog twee Ijjnen over van het ontwerp Kappeyne AmersfoortNijmegen en NjjoiegenVenlo. Maar, kan men den heer Stieltjes geloovendan is »de toe lichting der Regering zeer schraal en nergens bljjkt, waarom juist deze Ijjnen zjjn genomen en andere weg gelaten." Waar dit reeds dadeljjk vaststaatdat het ontwerp van den heer Heemskerk is eene slechtere editie van dat van de heeren Kappeyne o. s.kun het verzet van den heer Heemskerk tegen de openbare behandeling van het ontwerp-Kappeyne alleen uit eigenliefde worden verklaard. De Minister sprak van zjjne waardigheid. Maar dan heeft de Minister van zjjne waardigheid al een geheel verkeerd begrip. De Minister schjjnt het wil met zjjne waardigheid in overeenstemming te achtendat hjj de oprigting van Thorbecke's standbeeld in de hofstad dwarsboomde, dat by aan schoolopzieners en andere staats-ambtenaren het kiesregt betwisttedat hjj cir culaires uitvaardigdewaaraan de ambtenaren tegen wie zjj gerigt zjjnzich niet storen op gebaar af van te worden afgezetmaar de Minister ziet niet in dat de opoffering van h?t landsbelang aan najjver en jjdelheid wel het allerminst met een betamelijk gevoel van eigenwaarde is overeen te brengen. Indien waarljjk de Minister zich door zjjne jjdelheid zóóver liet mede slepen dat hjj meentdat Nederland alléén uit zijne hand spoorwegen kan en mag aannemendan mag het betwjjfeld worden of hjj de jongste bjjeenroeping der Kamer wel ernstig heeft gewild en of hjjaandrin gende op onverwjjlde oplossing der spoorweg-zaak iets anders dan eene schijn-vertooning bedoelde Het is immers al eene zeer zonderlinge opvatting van werkzaamheid en van waardigheidom de Kamer tweemalen hetzelfde werk te laten doen omdat, indien Nederland andermaal met spoorwegen zal worden begiftigddit alléén uit zijne band kan geschieden. Nieuwstijdingen. In den staat Minnesota had onlangs het volgende plaats Twee jongelieden beminden en werden bemind door hetzelfde meisje. Nadat men de beslechting der quaes tie op bjjna alle mogeljjke wjjzen beproefd, doch er in gefaald wasbood eon der jongelieden aanom zjjn regt op het meisje af te staan voor 100 dollars. Deze aanbieding werd afgeslagen. Daarop bood hij aan 100 doll, to betalen voor het regt van zijn medeaingcr. Dit werd ook afgeslagen. Eindelyk steeg de prys tot 160 doll, en daarop werd er eene overeenkomst getrof fen. Het meisje was getuige van do geheele onder handeling. EeD banknoot, mede-onderteekend door den vader van het meisjewerd eindeljjk door een der jongelieden aan zijn mededinger afgegeven en het paar werd in het huweljjk bevestigd. Spanje. Volgens een koninkljjk besluit, opgenomen in de Gaceta, zullen de soldaten van de nieuwe ligting aan het einde van October worden iogeljjfd. De losprjjs i9 bepaald op 8000 realen (circa ƒ1000). Uit verschillende dépêches blijkt dat bjj la Seo de Urgel heftig gekampt wordt, De stad, zooals men weet door de regeeriogstroepen bezet, wordt door de Carlisteu geweldig beschoten uit het fort Castillo en uit de cita del tot tweemalen toe ontstond er brand die echter gobluscht werd. De Carlistische generaals Saballs, Al varez en Dorregaray zijn opgerukt tot ontzet en bjj Andral heeft eene heftige schermutseling plaats gehad. Uit Madrid meldt men dat, volgens eene officieele dé pêche uit Seo de Urgel, Dorregaray tot op drie mijlen afstauds van het fort was voortgerukt, doch dat bij weder genoodzaakt was naar 't gebergte te retireeren. De batterjjen op den jjerg Cuervo (van de Alphonsis- teo) zouden volgens eene dépêche één enkel kanon, volgens eene andere eene geheele batterjj van het fort Sangre vernield hebben. Op verzoek van Lizzarraga heeft men van regeerings- zijde toegelaten dat vrouwen, kinderen en grijsaards Castelciadad verlieten. JFranferljjfe. De Courrier de Lyon zegt, dat er in de laatste dagen sneeuw gevallen is in de bergen van het de partement Lozèreen bjjna tot Chamborigaud toe. Ook op den Mont-Dore moet het gesneeuwd hebbeD. Husselt, 15 Aug. Gisteren avond omstreeks 6 uur heeft een hevige windhoos tusschen Glons en Bilaen vreeseljjko verwoestingen aangerigt. Duizenden hoornen liggen tusschen Nederheim en Bilsen ontworteld of half afgebroken, waaronder de meest zware. Het ge heele dak van het station Nederheim werd wel 100 el ver in een weiland geslingerd. In Tongeren is bijna geen huis onbeschadigd gebleven van bet stationsge bouw zjjn al de ruiten vernield een kolenmagazjjn is totaal uiteengeslagenwaarbjj tevens een paard den dood vond. Op twee plaatsen is brand ontstaan. De laatste trein naar Eindhoven heeft een oponthoud gehad van 2'/a uur en moest eerst te Tongeren en later alhier stoppen daar vele hoornen van de rails moesten verwijderd worden. De telegraafdraden zjjn j langs den geheelen weg verbrijzeld terwjjl de gansche streek beter gelijkt op een meer dan op een weiland. De aaugerigto schade is dan ook zeer groot. Van de fruitboomen staan er weinig meer overeind. Menschon- levens zjjn bjj deze schrikkelijke ramp wier weerga geen mensch meer heugtgelukkig niet te betreuren. I De heer Frans Willem»Onderwjjzer te Ant werpenis dezer dagen tot Inspecteur bjj het lager Onderwijs in België benoemd. Zoo iets is op zich zelf toe te juichen minder evenwel als men in het Belgisch blad Opinion leest, dat genoemde Onderwjjzer erbarmelijke taal- en schrijffouten maakt in hetgeen hjj schryft en waarvan fraajje staaltjes worden mede gedeeld. Sleïreclanfc. Leeuwarden 15 Aug. Gisteren had hier de volgende onaangename vergissing plaats. De heer R. te S.die op de markt eenige schapen verkocht had, wilde deze laten bezorgen aan den kooper en gaf aan den knaap, dien hjj daarmede belastte, voor de moeite 5 cent naar hjj meendemaar in werkelijkheid 10.04, namelijk een gouden Willem en 4 centen. De vergis sing werd eer8t later door hem opgemerkt en is wel- ligt ook door den ontvanger niet terstond ontdekt. 2 wo lie, 15 Aug. Naar wjj vernemen zal de tot 5 jaren tuchthuisstraf veroordeelde ex directeur der OFerjjsselsche Bank Jacob Wolff zjjnen straftjjd alhier mogen doorbrengen. De jeugdige veroordeelde wordt steeds met onderscheiding behandeldzit nog altjjd op het pistooldraagt zijne eigene kleederen en ontvangt extra voeding. Het is toch niet te vooron derstellen dat deze onderscheiding haren oorsprong vindt in de zeldzaamheiddat een nnauwelijks ineer- detjarig jongeling zoo roekeloos met zjjn eigen en eens anders geld speculeerde, waardoor honderden menschen op finantieel gebied dood ongelukkig zjjn geworden. Ainsterdnm 16 Aug. Heden heeft ten Raad- buize alhier plaats gehad de derde uitloting van de gemeente Amsterdam, groot ƒ21,000,000, rentende 3 pCt. Uitgekomen zijn de volgende Seriën 14930, 3859, 9906, 3116, 18053, 13093, 17957, 20115, 14806, 14356, 1345, 12810, 164-1, 7638, 374, 4958, 1Ö534 en 8216. Bjj de onmiddelljjk daarop gevolgde trekking van premiè'n zjjn getrokken de volgende prjjzen Serie 18053 N°. 1 f 100,000'Serie 374 N°. 10 ƒ150 20115 8 - 1,000 500 14930 5 - 130 14356 3 - 12810 1 -150 3116 4 - 500 18053 6 -150 12810 10 - 200 14806 7 -150 13093 9 - 200 3859 5 - 150 4958 1 - 200 12810 3 - 150 1359 10 - 200 8216 2 - 150 3859 4 - 200 3859 1 - 150 20115 3 - 200 14806 5 - 150 13093 10 - 200 7638 p 1 ->150 8216 9 - 200 9906 10 -150 14356 2 - 200 De overige 155 nummers vervat in bovengenoemde achttien seriën zjjn uitgeloot elk met ƒ100. 'n GnivenJiaife16 Aug. Nadat de heer Fokker de bjj de wet gevorderde codcn had afgelegd en zitting genomen werden verschillende wetsontwerpen, waaronder dat tot goedkeurig van het contract be treffende de uitgifte in erfpacht van het murine dok te Vlissingen behandeld en aangenomen. De heer Fokker rigtte tot den minister van binnen landsche zaken eene interpellatiebetreffendo de ver traging van zijne eedsaflegging, waarop de minister antwoorddedat geene vertraging bad plaats gehad. De heer Fokker verlangde, dat. de formaliteiten voor de eedsaflegging zouden worden goweizigd. Op eene interpellatie van den heer van Wassenaer Catwjjkomtrent het gebeurde bjj de manoeuvers van het garnizoen te 's Ifertogenbosch, antwoordde do mini ster, dat do dagbladberigten daaromtrent overdreven waren. Hjj verklaarde nadere inligtingen te wachten, tengevolge van welke mededeeling de voortzetting der interpellatie tot een lateren dag werd uitgesteld. Morgen zal in do afdeeling hot wetsontwerp tot wjjziging van de kiestabel worden behandeld, waarna een openbare zitting zal worden gehouden tot afdoening van eenige wetsontwerpen van ondergeschikten aard. 17 Aug. De Tweede Kamer heeffc reeds in hare zitting van heden het ontwerp van wet tot uitbagge ring der ondiepten in de Nienwe Maas in discussie gebragt en met algemeene stemmen aangenomen. Ook de overige drie ontwerpen, welke gisteren reeds aan de Orde gesteld waren, zjjn metalgemeene stemmen aangenomen. Bjj het ontwerp betreffende de uitbaggering der on diepten in de Nieuwe Maas heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken geconstateerd, dat de bevaar baarheid en de diepgang van den Nieuwen Waterweg steeds vooruitgaande zjjn. De Kamer is daarna op reces gescheiden. Zalt-Bommel. 15 Aug. Woensdag middag had alhier het volgende ongeluk plaats. Twee vreem delingen met eene der stoombooten daar aangekomen, waren voornemens met den spoortrein in de rigting van deu Bosch verder te reizenmaar daar in de eerstvolgende uren daartoe geen gelegenheid bestond besloten zjj te voet derwaarts te gaan. In het hotel Tivolibuiten de gewezen Gamersche poortmaakten zjj echter kennis met den landbouwer J. Pippel, woon achtig aan den watermolenonder Bruchemdie den beiden mannen aanbood zoover mogeljjk met hem mede te rijden. Bedoelde landbouwer was nameljjk op het punt met zjjnmet twee paarden bespannen ledigen wagen huiswaarts te keeren. Het aanbod werd dank baar aangenomen. Naauweljik9 hadden zjj zich eenige meters van het hötel verwijderd of bjj het afrjjden van den djjk of stoep sloegen de paarden aan x hollen. De eigenaar en eeu der vreemdelingen sprongen bjj tjjds van den wagende andere vreemdeling scheen hiertoe echter geen gelegenheid te hebben gehad althans hij bleef op den wagen deze kwam door het heen en weer slingeren spoedig tegen een boom teregt, waar een der paarden struikelde en de man van de zitting tusschen de paarden viel. Ofschoon spoedig door eenige in de nabjjheid werkende lieden op de been geholpen en kort daarop in do ziekenmand naar het Groot Zalt-Bommelsche gasthuis overgebragt, was hjj bjj aankomst aldaar, tengevolge zjjner bekomene kneuzingen reeds onder 't vervoer overleden. Naam en woonplaats van den vreemdeling, naar gissing oud 35 jaren, en pover gekleed in een plunje, waar van sommige stukken naar de gedrukte en gebrande nommers te oovdeelen een militaire afkomst verrieden is tot heden niet bekend. Vllissingen, 15 Aug. Een betreurenswaardig feit heeft zich onlangs hier voorgedaan. Drie nog jeugdige tamboers van de hier in garnizoen liggende bataljons van het 3e reg. infanterie hebben zich dezer dagen ten nadeele van eenige ingezetenen zoodanig aan het »myn en djjn" vergrepen, dat er schier geen misdrjjf op dat gebied in den Code Pénal kan worden aangewezen, of zjj hebben er zich aan schuldig gemaakt. Zoo zijn zij begonnen met kleine opligterijen te plegendoor in verscheiden winkels allerhande zaken voor het grootste gedeelte van weinig waarde op een anders naam te halen Toen dit middel uitgeput was, werden eenige groote en kleine diefstallen door hen ondernomen en uitgevoerd, eenige onder zeer verzwarende omstandigheden, om te eindigen met valschheid in geschrifte, het 9tellen van valsche handteekeningen en het desbewust daarvan gebruik maken enz. Dat deze ingewikkelde en uitgebreide zaak veel moeite en inspanning kost om alles tot klaarheid te brengen, valt niet te betwjjfelen. Een groot aantal getuigen zijn reeds door de militaire en burgerljjke autoriteiten gehoord; zoodat de verdere behandeling dezer ongeluk kige zaak door den krjjgsraad eerlang kan worden tegemoet gezien. De beschuldigden hebben alles volledig bekend. Goes, 16 Aug. Wjj moeten hier weder aan het kiezen voor den gemeeuteraad. De heer Boshoff heeft voor zjjne benoeming bedankt en dus eene zeer wijze party gekozen. Als men zich niet bekwaam acht voor eene betrekking, is het zeker eene daad van gezond verstand, die niet pan te nemen. De heer Quist heeft het nog niet zoover gebragt en zal one weder het ver- makelyke schouwspel leveren van een raadsliddat zjjne plaats in de raadzaal slechts inneemt om het hoofd te buigen of te schuddon, daar het publiek nog nimmer zjjnè stem gehoord heeft. Het is mogeljjk dat zjjne partjj met zulke aanhangers gediend is, maar 't is treurig dat zjj tot dezulken de toevlucht nemen moet en men gevoelt medelijden met hen die er zich toe leenen. Wie wij nu krjjgen zullen? Dat is natuurljjk nog verborgen. Er worden zelfs nog geene namen genoemd. Voor de hand ligt dat de heer van der Feltz de candidaat der liberalen zjj enaan den anderen kant komt zeker weder een of ander onmogelijk perceel voor den dag. Sedert men tot de Quisten en dergelijken vervallen is, kan men niet meer zeggeD, dat er geene te vindeD zijn. In dat soort toch is Dog eene ruime keuze. Er zyn er ook die spreken van den heer B-entergkem, die bjj do verkiezing gevalleD is. Mocht dit zoo zjjn en hij gekozen wordendan zou dit een product zjjn van inconsequentie. Doch daarvoor deinst men niet terug en wie weet dus wat vreemde vertoo ning wjj nog beleven. Zierikzee, 17 Aug. Heden nacht omstreeks 12 ure ontstond brand op den zolder van het hui9 be woond door den borstelmaker F. Aarts. Gelukkig mogt men de brand spoedig ontdekken en was men dezelve meester vóór de vlam naar buiten sloeg. Een paar kinderen verkeerden in levensgevaar, door den hevigen rookdoch werden gelukkig tjjdig gered. De oorzaak is onbekend. Het huis is tegen brand schade verzekerd. De Afdeeling »Westeljjk Schouwen" van het Ned. Onderwjjzere-Genooisekap verzond dezer dagen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken een adres tot on dersteuning van het bekende request uit Amsterdam, betreffende de oprigting van een pensioenfonds voor onderwyzers-weduwen. - Z. M. heeft benoemd tot 2den luit. by de dd. schutterjj alhier Mr. B. M. de Jonge van Ellemect. Z. M. heeft benoemd tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw de heer C. M. van Visvliet, inspecteur van het lager onderwys in Zeeland. De Min. van Binnenl. Zaken brengt ter algemeene kennis, dat de najaars-examens tot het verkrjjgen van akten van bekwaamheid tot het geven van lager school- en huisonderwjjs voor Zeeland zullen worden gehouden op 20 October a. s. en volgende dagen. KerknlouwH. De. E. Steenhakker Morilyon Loysen, pred. te Oud- Bejjerlanddie den 1 Aug. het beroep naar Bruchem, c. a. reeds had aangenomenis den 10 dezer nog te Axel beroependoch beeft bedankt. Beroepen te Groote Lindt, c. a. Ds. J. E. Tatum Zuhli, pred. te HoIIandsche veld en vroeger te Katten dyke i te Loon op Zand De. C. J. L. Ruijsch van Dug terenpred. te Lage Zwaluwe en vroeger te St.-Annaland; te Sprang i Ds. J. van der Meulen pred. te Hedel en vroeger te Arnemuidenen te 's Grevelduin Capelle c. a. Ds. j W. Krayenbeltpred. te Bodegraven, welke laatstge- noemde in zjjne ruim 38jarige kerkeljjke loopbaan reeds 81 beroepen ontving, van welke hjj er 7 heeft aangenomen De Cand. bjj de Chr. Geref. kerk S. Goslinga is, be halve te Stedum, nu ook beroepen te Sassenheim. De bisschop van Haarlem heeft Zondag in de kathe draal aldaar het H. diakonaat toegediend aan den heer L. J. Wisse van Zierikzee. Gemeuifde berlgten. Een boer zou voor eenigen tyd ook eens per spoor gaan reizen om Rotterdam te bezoeken, waar hjj nog nooit geweest was. De mandie geen drank gewoon washad zooveel borreltjes gedronken dat hy veel praats kreeg, en stapte in een wagon. Hy babbelde maar voort, en vroeg aan een heer waar hjj heen moest. Om den boer eens grappig te antwoorden zeido hy naar de hel. »Ik ook," zeide de boer »maar ik neem een retour, ik boor daar niet, maar gij wel." By een porder te Meppel leest men hovende deur: »Hier kan men zich des nachts laten kloppen ad 2'/a et. per uur." Die er dus 10 ct. voor over heeft kan vier uren lang geklopt wordenEen oude juffrouw vroeg aan eeD heer die in coupé 2de klasse zat: >Is dit een rookwagen »Neen mevrouwzei de ander »als u rooken wilmoet u den wagon hierachterSterkte der kakemenschen in Kansas de Humbug ookEen locaal blad aldaar echrjjftEen ezel schopte dominé Semise tegen de wang. De wang bleef ongedeerdmaar de hoef der ezels was zwaar beschadigd. »'t Is hier net een zwynenhok! »riep meester X laatst in school." Ja, zei de kweekeling, en 't groote zwijn knort 't hardst. Eene boerin onder Wis. mag wel een jongen huren, om brood boter en spek naar het dorp te brengen want nu moet de knecht dat doen als de baas af wezig is. Maar jongens kunnen niet zwijgen. Juf vrouw J. in de Koepoortstraat te Goes wordt aange raden geen kwaad te verspreiden van een meisje waar niets van te zeggen valt, daar zij anders voor de tweede maal in zekere kennis zon kunnen komen. Het praat achtige Geertje te Heinkenszand moest zooveel onwaar heden niet vertellen van iemand waar niets van te zeggen valt. Op een schoenmaker heeft zij met de kermis gerekendmaar zij heeft zich moeten behelpen met. een Bchilder. Te Wirdum in Friesland heeft de predikant een tractement van pins minus 4000 gld. en de onderwjjzer van 600 gld.zoodat eerstgenoemde in circa 8 weken een salaris trektwaarvoor de tweede gedurende 12 maanden moet zwoegen. Eene schippers- dochter te Kamperland zegt op straat: *Ik za.1 weer maar zien bakker Jan in de fuik te krjjgen met de kermiswant ik denk toch wel dat het gelukken zal, want als het donker is ga ik altijd met hem wandelen." Dat zegt zjj uit geen valschen aard Maar 't eene is het ander waard. Eene vrouw te Wissenkerke wordt aangeraden zooveel niet te rollen met Jandaar het anders nog scheef uit zal komen. Dus vrouwtje'k zou dat rollen laten Want het zal n tocb niet baten 't Is maar om het geld te doen WaDt die vrouw beeft geen fatsoen. »Nu ben ik met de pinksteren al verlootzegt eene meid te Middelburg*en nu zal ik het voor de tweede maal met Govert het nog eens wagen want. het is beter zes maal in de week een vrjjer, dan maar eens. Te Renesse wordt een dametje aangeraden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1