danddorschmachines koëhaapzaad Verfrisschende EAU DE COLOGNE, cc cc MEUBILAIRE GOEDEREN, moerendeel behoorde tot de in die soorten geschatte oppervlakte doch noch het een noch hot nmler ia het geval. Van de 4732,36 Itemissen op het Geschot der Dij- kerslanden 'wordt niet minder dan f 4164,85s of ruim '/8 verleend aan het Dijkersland in de 5 eerste soorten (1—5) geschat (en wel het grootste gedeelte aan de gronden in 2e en 3e soort geschat) zoodat slechts f 567,50s remis wordt verleend op het geschot der Dij- kerstanden geschat in de vjjf laatste soorten (6—10). Van de 225Vj Heet. Vroonland behoort ruim de heljt tot de gronden, die in de vijf eerste soorten (1—5) ziju geschat en van de ongeveer 664Heet. Vrijland bovengenoemd behoort eene oppervlakte van 39 Heet. aan de gronden in eerste soort geschat. 1271/ 1 tweede 1377a derde 631/., vierde 63 'll lijfde 431 Hectaren. Zoodat slechts '233'/, Heet. Viijlarulof mim een tierde behoort tot do oppervlakte die in de vjjf laatste soor ten (6—10) is geschat, onder opmerking bovendien, dat al de aan particulieren toebehoorende moerassen of vlassen die in de 9e en 10e soorten op een opbrengst 'van 25 cent of nihil per Heet. zijn geschat geworden nog in die 233Heet. begrepen zijn. Uit deze gegevens bljjkt dus boven bedenking, dat, indien van de 8080 Heet.die in 1863 in den Polder Schouwen als particulier eigendom zijn geschat geworden, wordt afgetrokken de oppervlaktedie in de 9de en 10de soorten werd geschat die geen ol hoegenaamd geen opbrengst heeft, al de overige gronden of percee- len, die in de acht eerste soorten zijn geschat geworden behoudens geringe afwijkingen voor sommige percee- len met schier gelijke polderlasten per hectare bezwaard zijn, hoe verschillend ook de opbrengst van deze moge zijn. (Zie de boven voor elke soort aangenomen opbrengst) waaruit voortvloeit: 1°. dat geheel ongegrond is de meening: dat de hooger gelegen landen veel meer door de Polderlasten worden gedrukt dan de lager gelegen landen, en 2°. dat eerder juist het omgekeerde waar i9, omdat, nu de Polderlasten per Heel. nagenoeg volkomen gelijk gedragen worden door al de gronden die in ue acht eerste soorten zijn geschat, de laag gelegen gronden in verhouding tot hunne opbrengsten veel 'meer in de Polderlasten bijdragen en steeds hebben bijgedragen dan de hoog gelegen landen. Tot staving hiervan kan nog worden medegedeeld dat van de 149 Heet. eigendommen aan Ingelanden toebehoorendedie in 1863 in de zevende soort zpn geschat op eene jaarljjksche opbrengst van vijf gulden vijf-en-zeventig cent per Heet.; niet minder dan 75 Heet. of ruim de helft is en steeds was Dijkersland, 26'/4 is en steeds was Vroonland, zoodat slechts 47'/, is en was Vrijland. Dat al die 149 Heet. thans als verhooging betalen 4,545 per Heet. jaarljjksbehalve dat die 75 Heet. Dijkersland en die 26'/, Heet. Vroonland gelijk op met al het overige Dijkersland en Vroonland betaaltwat van Dijkersland en Vroonland nog afzonderlijk als geschot geheven wordt, bedragende dit niet minder dan 13,60 per Heet. van het Dijkers- en f 2,88 per Heet. van het Vroon-land. Welligt zal men hiertegen aanvoerendatal zpn die gronden in 1863 geschat op een opbrengst van slechts ƒ5,75 per Heet., de opbrengst van deze nu veel hooger zijn zal en dus de Lasten gemakkelijker kunnen wordèn gedragen, doch men vergete dan niet, èn, dat in 1863 het reeds meer dan 15 jaren geleden was, dat de verbetering der Kanalisatie was tot stand gebragt, èn datwanneer de schatting vóór 1845 had plaats gehad, deze voor dezelfde gronden zeker een nog lager cijfer dan 5,75 per Heet. zou hebben opgeleverd, en dat toch zoowel vóór als na 1845 tot 1865 elk Hectare Dijkers- en Frorm-land van diezelfde gronden jaarljjks met de overige Dijkers- en Vroon-landen heeft betaald ƒ13,60 en ƒ2,88 per Heet. en dat na 1865 datzelfde Dijkers- en Vroon-land bovendien nog bezwaard werd met het bedrag der verhooging die van al de gronden in de zeven eerste soorten geschat, is geheven geworden. Het is dan ook volstrekt niet raadselachtig, waarom vóór 1845 bjjna al de laag gelegen gronden alle ver- koopsicaarde hadden verloren ja! het als een gunst werd beschouwdindien men die zónder koopprij op eens anders naam kon overdragen ten einde van de ondragelijke polderlasten te worden ontheven. Bjj het Polderbestuur is zelfs het geval bekend, dat een voogd zoodanige gronden in den Inventaris des Boedels als niets waard voor Memorie deed brengen en deze aan den Polder abandonneerde, die gedurende een reeks van jaren dien grond in het opeubaar verpachte voor minder dan de helft der daarop drukkende Grond en Polderlaaten en dat eerst vele jaren later, toen de wi<We»jarigcn meerderjarig waren geworden en die gron den inmiddels ook verbeterd deze aanvraag hebben gedaanom die gronden weder ten bunnen name te verkrjjgen, waaraan met toestemming der Hooge Rege ring is gevolg gegeven, mits den Polder werd vergoed het volle bedrag der PuWerlasten onder aftrek der door den Polder geïnde pachten, en bovendien gerestitueerd werdon de over die jaren betaalde Grondlasten. Het aangevoerde zal wel voldoende zjjn om te staven 1°. dat vóór 1845 de laag gelegen ten bate der hoog gelegen landen buiten alle evenredigheid door Pol derlasten zijn bezwaard geweest, zoo dat, indien niet allendan toch de meesten daardoor bjjna alle verkoopswaarde hadden verloren. 2°. Dat indien zij sedert aanmerkelijk ja! veel meer dan de hoog gelegen zjjn verbeterd zjj evenwel steeds gelijk of nagenoeg gelijk per Heet. met de hoog gelegen landen in de Polderlasten hebben gedeeld en 'dus (de in 1863 geschatte opbrengst in aanmerking nemende) ook na 1845 nog een onevenredig groot aan deel daarin hebben gedragen en dus geenzins, zoo als men meent, zij hebben geprofiteerd van offers niet door hen doch door de hoog gelegen landen gebragt, en 3°. Dat, indien zij door eene stoombemaling meer mog- ten worden gebaat dan de hoog gelegen landen, dit nog slechts als eene vergoeding zou mogen worden aangemerkt voor het grootc nadeeldat, de eige naars dier gronden vroeger hebben geleden en het onevenredig aandeeldat voor die gronden in de Polderlasten steeds werd bjjgedragen en dat het daarom uog volstrekt niet billijk zjjn zou, om die gronden in de kosten van eene stoombemaling boven de anderen te doen dragen. En indien men er dan op moge wjjzendat het vroeger geleden nadeel niet drukt op hen die die laag gelegen gronden voor zeer geringe prjjzen hebben ge kocht, dan mag men daartegen niet alleen hierop wjjzen, dat ook de koopwaarde der hooggelegen landen sedert 1845 zoo ontzettend is vermeerderd doch men zie vooral niet voorbjj datvmar geen verkoop dier laag gelegen landen heeft plaats gehad, doch deze van ouders op kinderen zjjn overgedragendat nadeel en die geheel onevenredige druk dan toch geleden is door de ouders of grootouders der tegenwoordige eigenaars. Wat hiervan evenwel zij, Mijnheer de Redacteur! ik vlei mjj door het bovenstaande iets te hebben bjjge dragen om bestaande dwalingen op te heffen en een juister inzigt te geven omtrent den omslag der Polder lasten in Schouwen. U dank zeggende voor de plaatsing van dit stuk dat grooter omvang kreeg, dan ik wel had gewenscht, noem ik mjj, Uw Dienaar, zfebtkzee, B. C. C A U 14 Aug. 1875. Voorzitter van het Bestuur van het Waterschap Schouwen. 3lib«rttnUcn. Correspondentie. Plaatsgebrek noopt ons een paar artikelen tot vol gende Nos. uit te stellen. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, JANNETJE v. d. HOEK, wed. Antonie Jonker Bz. Kekkwerve, 13 Augustus 1875. Algemeene kennisgeving. t Den 14den Augustus beviel A. VERTON van Nieuwenhüijzen van een' «Jonden. zonnemaire, 1875. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een' welgeschapen Zoon, L. F. VETH—van den Bout. Papendhecht, 14 Augustus 1875. Op 11 Augustus overleed te Middelburg HENRICA HERMANNA ADRIANA, zuster en behuwd zuster van Brouwershaven. M. J. ADRIANA. E. C. adriana—Costerüs. Het kindje ons voor ruim twee maanden ge schonken vyerd ons heden door den dood ontnomen. Middelburg J. MEEUWSEN. 12 Augustus 1875. J. M. LUD1KHÜIZE. Den 14den Augustus is ons kind, hetwelk den 16 Mei jl. is-geboren door den dood ontnomen. M. BEKX—Korte. Heden overleed na eene eebtvereeniging van ruim 50 jarenzeer zacht en kalmonze waarde vader en behuwd-vader JAN VERMUNT, in den ouderdom van 78 jaren en eene maand. Weduwe J. VERMUNT, Zierikzee, geb. W. Verseput. 15 Augustus 1875. Mede uit naam mijner kiwieren en behuwd-kinderen. Voor de talrijke bewjjzen van belangstelling bjj zjjne beuoeming als Ontvanger-Griffier van het Wa terschap Schouwen, betuigt de ondergeteekende hue- tt'ljjk «lutilc. C. van der VLIET Dz. De ondergeteekende betuigt zjjne hjjzan- «lere tovrod««iiln*i<l en dunk, voor de spoedige regeling der door hem op 2 Augustus 11. geledene brandschade 1.® aan de Maatschappjj van Brandverzekering der Heeren de JONG C.° te Amsterdam vertegen woordigd te Zierikzee, door den heer H. J. BERG, door wie de schade aan de gebouwen 7 Augus tus 11. opgenomenen de herbouw reeds aange vangen isen 2.° aan de Belgische Maatschappjj van Algemeene Verzekeringen tegen Brandgevaar te Brussel, agent de Heer C. van der VLIET, Dz. te Zierikzee, door wie de schade mede op 7 Augustus II., geregeld en uitbetaald is. Kerkwerve, 14 Augustus 1875. JAN van den HOEK, Cz. Bjj vonnis der Arrondissementa-Regtbank te Zierikzee van den 14 Augustus 1875 is JAN van der WALkoopman in steenkolen en win kelier te Serooskerke, verklaard te zjjn in STAAT VAN FAILLISSEMENT, ingaande den 12den Augustus 1875 en is benoemd tot Regter- Commissans de Edel Achtbare Heer Mr. BONIFACIUS MARINUS de JONGE van ELLEMEET, regter in voornoemde regtbank en tot Curator Mr. HENDRIK van ADRICHEM, advocaat te Zierikzee. De Curator, H. van ADRICHEM. EERSTE VERIFICATIE. Krachtens bevelschrift van den Edel Achtbaren Heer Regter-Commissaris in het ITnitli-sMssnMMit van CORNELIS van den HOUTEN, koopman en winkelier te Zierikzee, van 14 Augustus 1875, worden de bekende en onbekende schuldeischers in genoemd Faillissement, de bevoorregten daaronder begrepen,OPGEROE PEN tot het bjjwonen der eei-Hte konimt ter verificatie hunner schuldvorderingen welke zal plaats hebben op Zalurdag 21 Augustus 1875, des voormiddags ten elf ure, ter raadkamer der Arron- j dissements-Regtbank to Zierikzee. Zierikzee, 14 Augustus 1875. De Curator, I H. van ADRICHEM. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van bet Waterschap SCHOUWEN maakt bekend dat bet door den Hoofd-Ingenieur .J. F. W. CONRAD uitgebragt rapport t»«*trel£l<c*iyic een in Schou wen te riffton STOOMGEMAAI. bij den Boekbandelaar H. LAKÈNMAN te Zierikzee in rtrulf verkrijgbaar is tegcu 12*5 oente. Wjjders deelt het mededat bet of een Commissie uit zjjn midden bjjgestaan door den Waterbouwkun digen Ambtennar, ZITTING zal houden te Zierikzee op 's Landskamer op DomlerrtHg «len SO AuguHtii!- annst., en te Nnordwrlle in de Gemeentekamer op Zaturdng £2?* AuguistiiH annst.van 11 ure voormiddag tot 2 ure namiddag ten einde aan ieder, die dit mogt verlangen, de gele genheid te geven omtrent die zaak óf inlichtingen te ontvangen öf zjjne bezwaren daartegen in te brengen, die dan zoo mogeljjk zullen worden opgelost. Het Dogeljjk8ch Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. Oproeping van Aandeelhouders der Vereeniging tot verbetering van het Paardenras in Schouwen en Duiveland, op DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1875, te half een ure, in bet HUIS VAN NASSAU. lt«*lfonintr teelt 1874/75 en het nemen van een belangrjjk besluit. AANBESTEDING. Op Zaturclng SI Augustus 1875, des namiddags 3 urezal door J. LOPSE HOCKEte Brouwershaven, bjj do wed. C. van 't Hof, op de markt aldaar, publiek worden AANBESTEED: Het bouwen eener SCHUUR waarvan het bestek van af heden aldaar ter lezing ligtaanwjjzing op den dag der besteding ten elf ure. De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag den 18* Augustus des morgens ton 10 ure, ten verzoeke van den Heer C. KAPPERS, aan de pastorie te Sirjansland, publiek verkoopen Eene partij HOUTWAREN, bestaande in VLOTDEELENDEKSPARRENKOL DERS enz., mitsgaders een partij WAAL- en IJ8SEL- STEEN en roode en blaauwe DAKPANNEN. fJJ in heele en halve flesschen, kleine flacons, waarbij gratis een spuitdop. IS J. DE JONG ZIJLSTRA. A. J. DE L O O Z E, Boekhandelaar te Zierikzee, beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle 10 Bill® ATLASSEN, ENZ. i IfcB ten gebruike aan de Hoogere Burgerschool. De Deurwaarder J. FRANSE, zal dag 18 Augustus 1875. 's namid dags 2 ure, voor H. A. KEIJZERaan zjjn huis in den Blejjenhoek, DOOR VEHTHEK, op 3 iminiolon kredietpubliek verkoopen: EENE PARTIJ waaronder1 PLÜIMENBED met TOEBEHOOREN 1 LINNENKASTJE. 1 LATAFEL, 1 KLOKJE. TAFELS, STOELEN SPIEGEL SCHILDERIJEN 1 SLEEKA CHEL, WASCH- en SCHUURGERIEF, IJZER-, KOPER-, GLAS- en AARDEWERK1 DRIEMAST- SCHEEPJE met STOLP, SCHOENMAKERSGEREED SCHAPPEN, LAARZEN- en INWERKBEENEN BRANDHOUT, KONIJNEN met HOK en andere GOEDEREN. To alen op den verkoopdag van 's voormiddags >1012 ure. Openbare Verkooping VAN EEN onder Oud- Vossemeer, bewoond door J. R. BIERENS kadastraal ingedeeld Sectie C Nos. 141142 en 143 j zamen gfbot 43.50 Aresl De verkoop zal geschieden van de GFJJOU- WKN voor aO braak, en van deD GltOND afzonderljjken van het HOEFJE in zjjn geheel. Desverkiezende kan een gedeelte der koopsom ad i f5 pereeut. als 1ste hypotheek gevestigd bljjven. De VERKOOP zal geschieden ten overstaan van den Notaris WAGTHO, In <^nc» veiling, op l)«»n- «l«»r«li»Gr <te» ÏO Augustus 1875, des avonds 7 uren, in de herberg van M. J. Ampt te Oud- Vossemetr. De Notaris J. M. B O U VI Nzal op Mnuudag den Augustus Iï8,7'f3. 's middags ten 12 ure, ten huize van de Wed. G. van den Bliek, op de Nieuwe Haven te Zierikzee, met regterljjke magtiging ten verzoeke van de Wed. en Erven van wjjlcn JACO BUS BLANKER, publiek presenteren te verkoopen ZEVEN WOONHUIZEN «mi ERVEN, staande en gelegen to Zierikzee, kadastraal bekend sectie B No. 692 1019 662580 983, 1354 en 1471. Breeder bjj uittezetten billetten te vermelden en information te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. De Belgische Maatschappij van algemeene astaurantiën tegen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Information bjj de Agenten C. van dee VLIET Dz. te Zierikzee, J. C. M. van RHEE, te Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. DE ZIEUIKZEESCIIE COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. de CRANE Jr. ueemt gelden A déposito. 8 dagen zicht 4 °/0 j 1 maand dato 3'/« 1 maand 4 '/a 3 4 I 6 47. KOOPT en VERKOOPT Effecten, Cou pon s, Imiteulmidsehe Wissels. f81 uit beleeningen en geeft gelden uit ouder borgtocht. DOESBORGS BITTER u 0,30 p«»r flueou. Verkrjjgbaar bjj W. RIDDERHOF. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van den heer D. van de VELDE Jz.«»i> Vrjjiltig 3 S«'p- (omber des namiddags 1 ure, in de her berg vnn de Wed. C. van 't Hof aan de markt te Brouwershaven publiek VERPACHTEN VOOR 14 JAREN. INGAANDE IN DIT JAAR, 2 H. 06 A.90C. Bouwland, gelegen onder. Brouwershaven 1 H. 53 A. 79 C. DITO, onder Bommenede, gemeente Zonnemaire 9 H. 68 A. 90 C. WEILAND, onder Duivendijkeen 08 A.40C. BOUWLAND, onder Kerkwerve. Terwjjl daarna publiek zal worden VER KOCHT HET NAGRAS van voormeld*' W«*ilnn«lon. Alles breeder bjj biljetten omschreven. TE KOOR: EEN HALFSLEET MET BLAUW LAKEN BEKLEEDE RIEM WAGEN, te bevragen bjj M. L. BLOM, Korte Groenendaal te Zierikzee. WAÏL81II1B1 verkrjjgbaar tegen concnrr«Mirendo prjjzen op een half uur afstand boven Dordrecht, aan de Steen- labriek van MARIUS van HAAFTEN, te Sliedrecht. Prjjacouranten verkrijgbaar op franco aanvrage. Te verkrjjgen bjj den timmerman P. de VRIES te Haamstede Gemaakte beukenhouten TREEBLOKKEN voor I>or»soliina«;liinesi. Wed. J. C. Massee A' Zoon TE GOES berigten den ontvangst van een ruime keuze in verschillende soorten van af ƒ110 tot ƒ100. INCAUNAAT-, MOSTAARD- en te bekomen bij MULOCK HOUWER, Poststraat. MADERA per 7« anker ƒ9.90. flesch 1. bij W. RIDDERHOF. PERKAMENT-PAPIER. VLIEGEN-PAPIER. S. OCIITMAN Jz. WANDGEDIERTEN. Het is thans de gescbikste tijd van bet jaar dezelvo geheel te vernietigen. Het preparaat met gebruiksaanwijzing per flacon te bekomen bij de Phothograaf van DALSEN te Haamstede. LOTEN AMSTERDAM fl. S. OCIITMAN Jz. De ondergeteekende J. v. d. VELDE be- richt dat de VERLOTING van beste KANT enz. is uitgeloot den 13 Juomdms op No. 384, 369, 73344, S4, 360, ÖÖS en 1S>0. Brouwershaven. J. v. d. VELDE. Wordt VERMIST uit eene weide onder Nieuwerkcrk, een grjjsbont VA ARS JE, óén jaar ouddie hieromtrent eenige inlichtingen kan geven, vervoege zich by A. SCHOOF onder Oosterland. URBANUS PILLEN, BEREID VOLGENS I1ET ALOUDE EN ECHTE RECEPT. toaarop men m het bijzonder attent maakt, rijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG, cn werken heilzaam op de SPIJSVERTERINGzij zijn uitmuntend tegen de GALscherpte in het BLOED en uitslag der HUID; zij zijn zadd laxerend cn Slijm-afdrijvend. Verzegelde doozen van 37 Ys Cent en grootere zij» verkrijgbaar te Oud-Beijerl., P. Kouwenhovcn. St.-Philipsland, A. Verwijs Az. Kosendanl, M. D. van Leeuwen. Rotterdam, van den Thoorn Beker, Weste Wagenstraat. Sluis, J. C. Keim. Scbijndel, A. Kniknicv. Hirtom. Tholen, C. J. de Bree. Vlissingen, Joh,-m Ceulen. Waalwijk,Wed J.KIijbcrgv. Ree. Zierikzee,. J. M. Gnsille, Korte St.-Janselraat, C, 144. Zonucmairc, W. Kroon. St. Annaland, P. Ta»c Abrz. Rcrgen-op-Zoom, Verlinden. Breda, A. J. Janssen. Brouwershaven, C Knppcra. Geertruidcnbcrg, A. Hunnen. Goes, Wed. J. A. Ie Cointre. llcercnhock, I. Smolders. Helmond, L J. Martin, llontcnissc, C. Fassncrt. Kamperland, P. Tnzclaar. Az. Klundert, H. vnn Santvlict. Kruidingen, C. de Miinck. Middelburg, J. F. Siades. Neuzen, (ter) G. W. Houtzager, LET WEL! Het Depót dezer echte Urbanus Pillen, sinds zoovele jaren met roem bekend cn in algemeen gebruik, is door ons te Zierikzee alleen cn uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J. M. GASILLE, Korte S/.-Janssfraat, wijk C, No. 114. K5» WAARSCHUWING. In elk Doosje der echteen siuts onheugelijke jaren ge bruikte URBANUS-PILLENis eeu biljetvoorzien met do Handteekcning, (welke zich ook bevindt op het Zegellak A van de Vervaardigers. Wkd. KUENEN ZOON. Een Molenaars-Knecht benoodigil AANSTONDS of met OCTOBER. Een JL. f'l GHLIN G zal in aanmerking komen, bjj J. LIJBAART tc Sluiskil. Op een kantoor WORDT VERLANGD een JONGMENSCH van 14—16 jaren; te bevragen bjj don Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Met NOVEMBER a s. benoodigd bjj Mevr. CAU eene DIENSTMEID, die een weinig lcol<cn kan. Eene KEUKENMEID benoodigd bjj Mevrouw SCHUURBEQUE BOEI JE, van Dongen. Men vervoege zich bij Mevr. BOEIJE, Havenplein. Met NOVEMBER e. k. benoodigd eene KEUKENMEID, bij Mevrouw IïENRIETTE SCHUURBEQUE BOEIJE, geb. de Jonge. AdresMejufvrouw J. M. KELLER. Mevrouw PAULUS vraagt met NOVEMBER eene WERKMEID, die goed kan nnajjen en strjjken. Oude Haven. TERSTOND eene BURGKIt-DIENSTMEID benoodigddie met de pot en wascb kan omgaan. Adres bjj de Uitgevers dezes. TERSTOND een DIENSTMEISJE benoodigdadres Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE AWAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE fr VAN DI8HOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2