ZIERIKZEESUHE NIEUWSBODE. 52steJaarg. No. 5580. Dingsdag 17 Augustus 1875. Verachjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Nieuwstijdingen. Rtncrtfttt. Berigteu uit San Salvador dd. 8 Juljj jl. melden dat er te San Migueleene stad van 40,000 inwoners in het zuidelijk gedeelte der republiekeen vreeselijke opstand heeft plaats gehad. Er heerschte daar gedu rende eenigen tijd, vooral onder de lagere klassen der bevolkingeen vjjandigen geest tegen de regeering omdat deze verbood een tegen de wetten vijandigen herderlijken brief van den bisschop van Salvador in de kerken voor te lezen. Op Zondag '20 Junjj hield een pastoormet name Palacioseene tegen de Re geering vijandelijke leerrede. Des avonds deed het gepeupel een aanval op de gevangenis en bevrijdde bij de 200 gevangenen. Daarop deden de oproermakers een aanval op het kleine garnizoen en vermoordden de generaals Espinosa en Castro. Eerstgenoemden sneden zjj in stukken en wierpen de stukken elkander toe. Generaal Castro werd de hersenen ingeslagen en over den muur geworpenwaar hjj gevonden werd door zijne moeder. Hjj stierf binnen drie dagen. Bijna het geheele garnizoen en verscheidene voorname bur gers werden vermoord. Daarna staken de fanatieken 16 huizen in brand met kerosene. Eindelijk werd de oploop gestild door mariniers van een Britsch oorlog schip en eenige gouvernementstroepen. De pastoor Palacios en eenige andere personen zjjn gearresteerd en vele belhamels zijn op bevel van president Gonzales doodgeschoten. Men berekentdat de oploop voor een millioen dollars schade veroorzaakt heeft. De omgeving is in staat van beleg verklaard. Op een der doode rebellen vond men een paspoort, hetwelk luidde Petrusopen brenger dezesdie voor de godsdienst gestorven isde poorten des hemels". Dit was getee- kend door Georgebisschop van San Salvadoren verzegeld met het zegel van het bisdom van San Salvador. De duikerswerkzaam aan het wrak van do Schiller", hebben reeds rC 20,000 in specie gereder is nog r€ 40,000 aanwezig. Het werk gaat zeer bezwaar- ljjk, want het schip is geheel uiteengeslagen en om door te dringen tot de plaats, waar de Bpecie is gebor gen, moet een groote massa van het wrak worden weggeruimd. Kapitein Webb is Donderdagmiddag te vjjf uren van de Pier te Dover in Zee gegaanom naar de Fransche kust te zwemmen. In tien minuten was hjj een vierde mjjl gevorderdtoen verloor men hem uit 't gezigt. Sedert is beri^t ontvangen dat hjj 's nachts na meer dan de helft van den weg afgelegd te hebben uithoofde van de holle zee ia opgenomen in de boot welke hem vergezelde. Vrjjdagmorgen is hjj in den besten welstand te Calais aangekomen. Spanje. Het aangekondigd decreet der Spaansche Regeering waarbjj eene nieuwe ligting van 100.000 man wordt uitgeschreven is thans verschenen. Opgeroepen wer- deu alle jongelieden die den 31sten December a. s. hun 19 jaar zullen hebben yolbrngt. Men kan echter geljjk men weetzich vrjjkoopenen de Regeering heeft er op gerekend dat van dit verlof een aan- zienljjk gebruik zal worden gemaakt. lMEadri<l ,12 Aug. De Gaceta bevat een decreet betreffende de amortisatie van alle biljetten van de vlottende schuld der schatkisten eene nieuwe uit gifte van 3 pCts. geconsolideerde binnenlandsche schuldbrieven, tot een bedrag van 1,500,000 peseta's nominaal. Deze nieuwe schuldbrieven moeten dienen tot waarborging der leeningenwelke later aan de schatkist mogten gedaan worden en der voorschotten, door de Bank van Spanje en de Hypotheekbank verstrekt. ©tutariilanfc. Gelijk reeds kortelijk werd gemeldis in den nacht van den 4den op den 5don dezer ook de stad Kirn bjj Coblentz door eene overstrooming geteisterd. In den namiddag van den 4den Augustus viel in den gan- schen omtrek een zware stortregen. Bjj ondervinding wisten de inwonersdat onder zulke omstandigheden de nabjj de stad uitwaterende Hahnenhach soms zeer onstuimig kan worden, en hielden dus bestendig het oog op deze beek. Tegen 10 uur in den avond meen de men dat het water vallende wasen een ieder begaf zich onbezorgd naar bed. Maar nauweljjks één uur later werd het water met toomeloozo woede op gezweept en werden de slapenden opgeschrikt door de kreten: »de beek komtl Redde zich wie kan!" Binnen een kwartier stond de geheele stad 12 tot 14 voet diep onder water. Boven het dallangs den Hahnenhachhad een wolkbreuk het oogenbhk der verwoesting verhaast. De huizenwaar het water het eerst tegenaan beukten stortten onmiddellijk ineen. Zes gebouwen zjjn spoorloos verdwenen. En de bewo ners? Zij lagen in den eersten zoeten slaaptoen het water kwam en waren reeds verzonken alvorens te ontwaken. Des avonds van den 5den werdon 15 lijken opgevischt. Uit één enkel huis moesten 23 menschen zich al zwemmende redden. Ook in het boven Kirn gelegen dorp Hahnenbach zjjn twee fami- liën op een huisvader na spoorloos verdwenen. Tegen 4 uur in den morgen viel het water, en weldra kwam men uit de naburige gemeenten toege sneld om hulp te bieden waar het mogelijk was en het puin in de straten op te ruimen. Huizen-hoog lagen op sommige plaatsen allerlei meubelen kasten en kisten ledikanten en bedden vaten en koopmans goederen boomstammen meelgraan enz. opeenge stapeld. In de kerk lagen alle stoelen door elkander; doch het tabernakel was juist nog vrjj gebleven. Op het kerkhof waren enkele doodshoofden naar boven gewoeld. In de straten zijn hier en daar diepe gaten geslagenen niet zonder gevaar kon men zich gedu rende de eerste dagen een weg banen. In het geheel schjjnt te Kirn een 30tal menschen verongelukt te zjjn. Een man wiens huis werd uiteengerukthield zich aan een balkdoch werd naar een venster ge slingerd hjj hield zich opnieuw vast en bleef nu twee volle uren hangen alvorens aan een beddelaken naar een hoogere verdieping te worden opgehaald men had door het geweld der golven zjjn roepen niet vernomen. Zijn vrouw en vjjf kinderen zjjn verdronken have en goed verwoest. jlUetoerlanto Amsterdam14 Aug, Deze week heeft zich hier een zonderling geval voorgedaan. Een jonge man die op het punt stond om in de huwelijksboot te stappengevoelde eensklaps zulk een sterken afkeer van den huwelijksstaatdat hjj bruid en getuigen in de steek lieten zjjn spjjtdat hjj het zóóver had laten komen, in een vloea Schiedammer ging afkoelen. Hij geraakte echter bij een en ander zoo erg van de wijb dat de politie het raadzaam oordeeldehem id verzekerde bewaring te nemen. Amsterdam, 14 Aug. In het Binnen-Gasthuis is gisterenavond om acht uur een brutale misdaad gepleegd. De knecht op de snjjkamer Karei Jacob Mens, had herhaaldeljjk van den huismeester, den heer Yelthugsen, berispingen ontvangen, omtrent zjjn gedrag. Hij was op dronkenschap betrapten maakte het den huis meester mot allerlei aan- en opmerkingen dikwerf lastig. Zijne functiën als knecht op do snjjkamer ver richtte hjj echter naar genoegen, en het zal dan ook wel deze oorzaak geweest zijn, dat men'den man hield, van wien het bekend was, dat hjj reeds tweemalen vonnissen had ondergaan Gisterenavond maakte hij een aanmerking op het gehalte van het etenen de huismeesterwien het nu begon te vervelendeelde hem daarop mededat hij zich dan maar ergens anders van eten moeBt voorzien. Mens werd dusna herhaalde waarschuwingenweg gezonden. De huismeester en de verbandvaderdie bij hem wasgingen daarop het geld halen, dat Mens als loon moest worden uitbetaald. De knecht ging naar de snjjkamer en deed daar zjjn jas aan. In den borstzak verborg hij twee mesHen en met den pet in de hand kwam hjj de plaats op, den bnis-, meester eu den verbandvader te gemoet. Terwjjl de verbandvader hem het loon wilde ter hand stellen, nam Mens het grootste mes uit de borstzak en stiet hjj dit den huismeester in de linker-lies. Dit meB was in lang niet gebruikt en dus niet besmet met ljikengif. Velthujjzen had de tegenwoordigheid van geest de hand des misdadigers te grjjpen, en die mot het mes uit de wond te trokken. Een tweede steek werd daardoor belet. Het mes was op het schaambeen afgestuit. Met de andere hand wierp de huismeester den moor denaar tegen den muurwaar hjj onmiddelljjk door de toegeschoten bedienden en den verbandvader werd gegrepen. Bjj het toebrengen van den steek, zei Mens »eerst moet jjj nog wat hebben." De ongelukkige huismeester kon nog tot de wacht kamer loopen. Daar zakte hjj badende in bloed ineen. De beste zorgen worden onmiddelljjk aangewend en de wond gehecht. Maar het bloedverlies was zoo groot dathoewel geen oogenblikkeljjk levensgevaar bestaat het nog twjjfelachtig is of de heer Velthujjzen er van zal opkomen. Mens werd dadeljjk gearresteerd en bevindt zich reeds in de cellulaire govangenis. Hjj moet met een ver- schrikkeljjke halstarrigheid te kennen hebben gegeven dat het hora speetdat »hjj niet beter heeft geraakt." De toestand van den huismeester maakt een verhoor door den officier van justitie nog onmogeljjk. Utreolit, 13 Aug. Door den bakker op de Vischmarkt alhiervan wiens handelingen wjj in ons vorig No. melding maakten, is de volgende advertentie in het Utr. Dagblad geplaatst »De ondergeteekende J. F. Do Laatbroodbakker wonende aan de Vischmarkt alhier, heeft behootljjk geklaagd ter zake aller lasterljjke beschuldigingen en beleedigingenwaaraan hjj in de laatste dagen ten doel heeft gestaan en verzoekt mitsdien een iegeljjk dringendom zjjn oordeel op te schortentotdat in deze door de wettige raagt uitspraak zal zjjn gedaan." De oploopen zjjn in do laatste avonden veel ver minderd waartoe vooral de regen beeft bjjgedragen. Men vreest evenwel voor do Znturdag- en Zondag avonden daar bjj het publiek ook eene vecte tegen de politie is ontstaan wegens het verwonden van enkele personen. MiuiMtrlolit, 13 Aug. Gisteren namiddag brak een onweder boven onze stad losvergezold van een orkaanmet zwaren hagel en stortregenwaardoor zoo hier als ïn'de omstreken groote schade werd aan- gerigt. Booraen werden ontworteld vensters uit het gespan gerukteen stuk van het dak der koninkljjko wapenfabriek werd opgelicht en neergeploft, dakpannen en leien kwamen bjj menigte naar beneden. Bjj de hagelBtcenen waren stukken jjs van de grootte van een groot duivenei. Niet alleen dat hot boomfruit overal waar de bui overtrok geheel is afgewaaid en afgeslagen, maar ook in de tuinen en op het veld zjjn daar de gewassen verhageld en vernield. Op verscheiden plaatsen zjjn boomen ontworteld. Zoo heeft ons stadsparkwaar de bui vlak over is-getrokken veel geleden en zijn er de wegen verspord door zware takken en stukken van boomen. 's Hertogenbosch14 Aug. Na de tegen spraak van de Pror. Noordhr. Ct. kunnen wjj de waar heid onzer.mededeelingen nopens het gebeurdo met de troepen van het garnizoen alhier bjj de manoeuvres op Maandag jl. volhouden. De feiten zjjn dat de troepen 's ochtends hebben moeten uitrukken na gebruik van deels door zout, deels door bedorven vleesch oneetbare soep dat 76 manschappen uitgeput van vermoejjenia hier en daar op de heide zjjn moeten blijven liggen dat Dingsdag nog 16 man in het hospitaal verpleegd werden dat bjj de troepen geen officier van gezondheid tegenwoordig was dat de soldaten zijn afgebeuld geworden, zonder dat hun de noodige rust is gngeven, en zjj in de gelegen heid zjjn gesteld hunnen brandenden dorst te lesschen dat de manoeuvres zijn uitgevoerd in do barre zon onder eene hitte van 77 gr. Fahrenheit in do schaduw. Op do waarheid dezer feiten is niets af te dingen. Dirkfsland, 12 Aug Nadat onze leeraar D. P. M. Huet voor een groot aantal beroepen naar voorname en kleine plaatsen bedankte, heeft hjj thans het beroep naar Nunspeot aangenomen. Naar wjj vernemen, bestond ook te Amsterdam het plan, ZErw. eerstdaags aldaar voor de tweede maal te beroepen. Zaamslng, 13 Aug. Eergisteren beeft een 24jarig persoon, nog slechts 5 maanden gehuwd, zich door ophanging van het leven beroofd, waardoor eene talrjjke familie in diepe smart en rouw gedompeld is. VliSNÏneren 13 Aug. Het binnenvaren van een Fransche loodskotter met aleepstoomboot hier in de havenheeft de algemeene aandacht getrokkenmen ze^t dat de loodskotter de Hollandsche kusten komt peilen. Heden is hier in ondertrouw aangeteekend een gepensioneerde loods van 73 jareti met een meisje van 20 jaar. Men vefwacht bjj de voltrekking van het huwelijk eenige «aardigheden", waarop de politie vol strekt niet schjjnt gesteld te zjjn. Krabboiidjjke13 Aug. Bjj het zware on weder dat hier gisteren namiddag woeddesloeg de bliksem in de hofstedebewoond door A'. Remijnte met dat gevolg dat de schuur met het daarin geborgen gedeelte van den oogst, benevens eenig beestiaal een prooi der vlammen zijn geworden. Aan de goede werking der brandspuiten der naburige gemeenten is het behoud van het woonhuis te danken. Naar wij vernemenis alleen de schuur tegen brand schade verzekerd. Zierilfzee16 Aug. Zaturdag jl. arriveerde alhier eene commissie van rijks-adviseurs voor de mo numenten van geschiedenis en kunstwaaronder de nieuw benoemde referendaris Jhr. Mr. V. de Stuers. Het hoofddoel hunner kora9t was een bezoek aan de Herv. Kerk te Brouwershavenwaarvan een voorstel tot slooping is ingediend. Met de meeste naauwkeu- righeid werd dit gebouw door genoemde commissie beschouwd. Op hunne reis bezocht de commissie ook de kerk en het slot Moermond te Renessede kerk te Dreischor, alsmede eenige gebouwen te dezer stede. Z. M. heeft benoemd tot gezworen in den polder Westerban Schouwen de heer M. de Hakker. Door ZEx. de Min. van Financiën is o. a. bevor derd tot landmeter '2de klasse bjj het kadaster de landmeter 3de klasse W. A. Af. Kalkman te Zierikzee. Naar aanleiding van de aanschrijving, door welke do Min. van Binnenl. Zaken aan alle Nedorlandsche staatsambtenaren iedere bemoejjing met de verkiezingen, ook afgescheiden van hunne betrekking, wenschte te verbieden, heeft de heer Mr. J. de Laat de Kanter Schoolopziener in het 4de district van Zeeland, een schrjjven gerigt aan den Commissaris des Konings in deze provincie, waarin hij verklaart, hoezeer ook bereid om in de waarneming zijner betrekking de bevelen van hoogerhand na te leven, meermalen als staatsburger aan openlijke aanbevelingen van candidaten te hebben deelgenomen en dit ook zal blijven doen, zoolaDg hjj van de onjuistbmd^xjjuer zienswijze niet overtuigd is. Te Overveen heeft dezer dagen een nieuwe soort van opligterjj plaats gehad. Twee personen begaven zich in een herberg, een van hen bestelde een flesch jeneeer. Toen bij de flesch in den zak had en betalen wildegaf hjj te kennen geen geld by zich te hebben en hjj het even van huis zou halen. De andere persoon weerhield hem echter en drong er op aandat hjj eerst de flesch uit den zak zou nemen en die zoo lang in de herberg zou laten. Beide mannen vertrokken daaropdoch kwamen niet terug. Do waard bemerkte echter weldra dat hjj bedrogen was. De gasten hadden een flesch met water gevuld achtergelaten. De heer C. W. Bauer, photograaf te Middelburg, had den Burgemeester dier gemeente gedagvaard tot het bekomen eener schadevergoeding van ƒ50 voor het dooden van zjjn hond. De Raad heeft besloten' niet te procedeeren maar den eischer 30 schade vergoeding aan te bieden. Herknienws. Beroepen bjj de Chr. Geref gem. te Brouwershaven, de Cand. J. A. Goedbloed. Drietal te Goes Ds. W. Koelman te KatwjjkDs. C. Lindonck te Heemstede en Ds. P. van der Horst te Gorinchcm. Do Cand. A. J. Th. Jonker, heeft bedankt voor het beroep naar 's Heerenhoek. Gemengde berigten. Die tegenwoordig gratis tanden ingezet wil worden, moot maar eens een flinke wandeling doen door onze steden. De lieve hondjes zjjn goedkooper maar ge- vnarljjkerdan de dentisten met 't inzetten. No men van plaatsen aanlokkeljjk voor verloofden en jongehuwden: Schoonhoven, Bloemendaal, Lekkerkerk, Goedercode, Huizen, Schoonoort, Buiksloot, Ede, Vlagt- wedde, Voorburg, Vreeland, Tilburg, Rozendaai, Voor schoten, Modonblik, Groenlo, enz. Namen van plaatsen die later voorkomon Krabbendjjke, Vreoswjjk, Oude- Tong, Naarden, Krabbendam, Wormernieer, Zaamslag, Krimpen, Hellevoet, Leidon Grjjpskerke Naaldwjjk MonsterHoornenz. Eon paar geïmmigreede dametjes te Neuzen die in bun land op eene vreemd soortige wjjzo met den rotting omgingen geven bet bewjjs, dat ook voor hunne tongen niemand veilig ie; doch de eerbare vrouw die zji' hebben getracht te be- leedigenis in deugd te ver ooven hen verbeven, zoo dat kwaadwillige laster haar niet bereikt. Iemand te Herkingen moest zooveel kwaad niet van een brave jongen uitventen daar het anders bekend zal gemaakt worden, waarom hjj zjjn werk laat loopen voor zekere vrouw. Een dametje te Ooltgensplaat moestals het weer Bommelsche kermis is, zich wat fateoenljjker gedragen als zjj nu gedaan beeft. Eerst ging zij met een dominé's zoon aan de rol. maar die werd door zjjn vader weggehaald. Toen ging zjj meteen veearts aan de zwier tot 's morgens vier uredat men toch van zulk een meisje niet zou verwachten. Eene her bergiers-dochter te Middelharnis wordt aangeraden zoo vriendeljjk niet te worden tegen do kennis, want zjj zal toch weer wel bedrogen worden zoo als het al zooveel kermissen gegaan is. Te Sint. moest eene vrouwdie daar gelogeerd iszich schamen om eene zekere vrouw zoo te lasteren. Zjj gaat naar verkiezen uit het logereu cn komt vloekende te huis. Het zal uog zoo lang gaan tot dat zjj nergens meer gevraagd wordt. Ingezonden Stukkon. Mijnheer de Redacteur I Ik verzoek U bjj deze een plaatsje in Uwe Courant voor de onderstaande regelen. In den Nieuwsbode van den 14 Aug. jl. komt een stuk voor, handelende over een gedeelte van het ge beurde in de Raadsvergadering van 6 Aug. jl.onder teekend door de beeren Moolenburgh, Macaré en Koole. Dat stuk schjjnt de strekking te hebben aan het publiek te zeggeu in strijd met 't geen ik daarom trent in den Raad gezegd heb dat de jaarljjksche rekeningen van het Bestuur dor Bank van Leening aan den gemeenteraad niet onwaar, noch opzettelijk fictief waren. Ik vind het gansch doelloos en erg vervelend, dat groepjes Raadsleden over afgedane zaken in een Courant na-Raadjes houden. Aan de officiecle vervulling der betrekking van Raadslid is voorzeker reeds te veel zorgteleurstelling en tydverlies verbonden om boven dien nog elkander over afgehandelde raadszaken op officieus terrein lastig te vallen te meervermits er altjjd genoeg gelegenheid in de Raadsvergadering be staat tot spreken en weerspreken. Hierbjj komt nog het onaangenamedat in die offi- cieuse na-Raadjes de zaken broksgewijs behandeld wordenwaardoor ze uit haar verband gebracht wor den, 'tgeen veelal tot onware of onjuiste uitkomsten aanleiding geeft, zoo als ook nu weer vrjj duideljjk uit boven bedoeld stuk blijkt. Intusschennu gemelde heeren de Bankzaak op publiek officieus terrein gebracht hebbenzal ik als zeer betrokken bjj den inhoud van hun stuk en geheel van hen verschillende in opinie behalve van don heer Macarézooook iets in 't publiek zeggen. Indien men een jaarljjksche rekening moet opmaken en indienen over eene of andere zaakten einde uit deze rekening den warenfinanciëelen toestand van die zaak aan te wjjzenkan dan eene zoodanige reke ning waar genoemd wordendie posten van ontvang sten aangeeft uit een geheel anderen ooi-sprong voort vloeiende dan uit de zaak waarover de rekening is Het verplicht opmaken en inzenden aan den Ge meenteraad van een jaarljjksche rekening door het Bestuur van de Bank van Leening had geen ander doel dan aan den Gemeenteraad kenbaar te maken den waren, financiëelen toestand van de Bank van Leening. In 1854 bemerkt het Bestuur van de Bank van Leening een tekort van 7400 gulden. In de rekening van dat en volgende jaren is geen spraak van dat tekortmaar stelt men posten van ontvangsten op de rekening die niet uit de Leenbankszaak voortvloeien postendie dienen moesten om het te kort te dekken en den warenfinancieelen toestand voor den Raad verborgen te houden niettegenstaande op het Bestuur der Bank van Leening de verplichting rustte een jaar ljjksche rekening op te maken en in te zenden aan den Raadwaaruit de ware financieële toestand der Leenbank moest bljjken. Welke nu is de kwalificatie van een rekening die opzetteljjk want men was bekend met het tekort totaal haar doel mistdat isden waren toestand der zaakwaarover de rekening is, verheelt Zulk een rekening noem ik eene onware. Is nu een' onware rekening rechtens geen valtche noch fictieve't geen mogeljjk is, dan trekken wjj die twee, eigenlijk overbodige, byvoegeljjke naamwoorden af en houden dan over opzettelijk onware rekeningen. Over andere ondergeschikte punten in het stuk van genoemde heeren voorkomendezal ik niet spreken omdat ik de onjuistheid daarvan in de Vergadering van 6 Aug. jl. reeds heb gezegd. Hiermede neein ik van deze zaak afscheid de kwa lificatie van rekeningenwaarvan hier de rede is verder aan het publiek overlatende. Ik gun genoemde heeren gaarne het laatste woord in dezedaarom zal ik in geen geval meer over deze zaak schrijven, vermits ik mijn afkeer weusch te handhaven van dein den Raad afgedane gemeente zaken, in Couranten op nieuw te behandelen. D. B. P. ZUURDEEG. de Redactie van den Zierikzeeschen Nieuwsbode. Beleefd verzoek ik eene plaaats voor het onderstaande in Uw veelgelezen blad. Met belangstelling nam ik kennis van bet door «een Schouwsch Landbouwer" ingezonden stukvoorko mende in Uw nommer van 12 dezervooral omdat daarin de strekking lag om wrijving van gedachten uittelokken naar aanleiding van het opgevatte denk beeld tot "het oprigten van een stoomgemaal in Schouwen. Het is mijn voornemen nietom in dit schrijven in eenige beschouwingen te treden van het voordeel, dat voor Schouwen aan het oprigten van een stoomgemaal zal verbonden zjjndewjjl dit reeds is ontwikkeld in Eenige beschouwingen enz." van den Hr. Labrjjn, die in druk zijn verkrjjgbaar gesteld en in veler han den zjjn, doch gaarne neem ik de aanleidingdie mij door dat ingezonden stuk gegeven wordtte baat om het een en ander medetedeelen omtrent de verdeeling der Polderlasten, zooals die in Schouwen geheven worden, dewjjl het naar injjne overtuiging nuttigjazelfs volstrekt noodzakelijk iedat eene dwaling, die daarom trent bestaatworde opgeheven. De schryver van het Ingezonden stuk schjjnt de meening te zjjn toegedaan dat in Schouwen de Pol derlasten veel meer drukken op de hooggelegen eu dus minder op de laaggelegen landen en dathoewel laatstgenoemde door de na 1845 verkregen verbetering het meeBt zjjn gebaat gewordendie daaraan verre weg hel minst hebben betaald. Meermalen is mjj ge bleken dat die meening ook door anderen wordt gedeeld. Welligt is het de meening van zeer velen. En toch die meening steunt op eene dwaling eene dwalingdie zeer te vergeven is aan hen die niet van nabjj weten in welke verhouding de Polderlasten door de Ingelanden van Schouwen worden opgebragt. Naar mjjn overtuiging is eerder het omgekeerde dier meening het gevalen Ejjn in Schouwen de hooggelegen landen steeds gebaat geworden door een onevenredig groot aandeel dat de laaggelegen landen in do Polder lasten hebben gedragen 't geen ik door de navolgende; zeker aan de meeste Ingelanden onbekendegegevens zal trachten te bewyzen. In 1863 is in den Polder Schouwen voor het in dien Calamiteusen polder te heffen Dykgeschot geschat de jaarljjksche opbrengst van de daarvoor in aanmerking komende oppervlakte (gronden, moerassen, water enz.) Toen werd geschat een oppervlakte van nagenoeg 8620 Hectaren in 10 soorten in de le s. werden ges. ruim 760 H. op opbr. v. ƒ55,p. H. 2enag. 3690 - 43,— 3eruim 2530 - 31, 4e 460 - 22,— 5e i- nag. 260 -15, 6e200 -12,— 7e175 - 5,75 8e140 - 2,15 9eruim 135 - 0,25 10e» 275 Nihil. De oppervlakte in 9e 6n 10e soort geschat behoort voor verreweg het grootste gedeelte aan den Polder. Daarin komen van Ingelanden of particulieren slechts die oppervlakten voor die nu of geen of hoegenaamd geen opbrengst geven. Ik meen te mogen aannemen dat al do hooggelegen landen in de vijf eerste soorten en geon hectare van deze in de vjjf laatste soorten geschat zjjn geworden. Op het kohier van het Djjkgeschot van Schouwen voor 1875 zjjn aangeslagen Als Dijkersland eene oppervlakte van nag. 7265 H. Waaronder den polder toebehoorende ruim 75 Zoodat als Djjkersl. van Ing. bekend staat nag. 7190 -, Als Vroonlanden, eene oppervlakte van ruim 228 Waaronder den polder toebehoorende 2'/, Zoodat als Vroonl. van Ing. bekend staat nag. 225'/t Voor de Verhooging ad ƒ6,06 p. H. zjjn van de 6 eerste soorten aangeslagen ruim 7931 Waarvan den polder toebehoorende nag. Ill Zoodat de Ing. in die verhooging bjjdr. v. ruim 7820 Voor de verhooging ad 4,54® p. H. zjjn aangesl. van de gronden in de 7e s. gesch. ruim 171 Waarvan den polder toebehoorende nag. 2*2 Zoodat do Ingel. in die verh. bjjdr. voor ruim 149 Voor de verhooging ad f 1,51® p. H. zjjn aangesl. van de gronden in de 8e s. gesch. ruim 133'/2 Waarvan den polder toebehoorende ruim 38'/j Zoodat de Ingel. in die verh. bjjdr. voor ruim 95 Als men nu in aanmerking neemtdat in de in 1863 geschatte oppervlakte ook begrepen zijn de Pol- dercigendommen ter grootte van ongeveer 540 Heet. dan is toon als eigendom van Ingelanden geschat een oppervlakte van ongeveer 8080 Heet. Zooals boven is vermeld staat op het kohier ter name van Ingelanden bekend als Dijkersland eene oppervlakte van nag. 7190 H. en als Vrobnland eene oppervlakte van nag. 225'/s Zamen 7415 - Zoodat de oppervlakte Vrijland aan Ingelanden toebehoorende 'slechts bedraagt ongev. 664'/2 H. of nog niet een twaalfde gedeelte van de aan "hen toebehoorende in 1863 geschatte eigendommen Nu zou het evenwel mogelijk zijn of dat de Remmen op het Geschot der Dijkcrslanden vooral ten bate komen der in de 5 laatste soorten (6—10) geschatte Dijkerslanden óf aat het Vroonland ook grootendeels lag in de op pervlakte in die soorten geschat; óf dat van de genoemde 664>/a Heet. Vrijland ook het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1