PARASOLS en ENTOUSCAS, Verfrisscliende EAU DE COLOGNE, i Tnxrn y.r.ï t.str ca LOTËNBEVILACOCA LMUST NARDIS"," LLCKERflOF n C«., IWIB6 SMIDSKNECHT der Bank onwaar of de cjjfera opzettelijk fictief waren en tegen de uit die woorden voortvloeiende gevolg trekking. Wij moeten zulks thans langs dezen weg doen omdat tot ons leedwezen door ons niet dat gewigt is gehecht aan de door den heer Zuurdeeg in den Raad gebruikte woorden, dat wij thans by eene lezing daarvan meenen te moeten doenwjj zouden anders zeer zeker niet nagelaten hebben reeds in de raads vergadering van 6 Augustus jl. dat punt breedvoerig te oehandelende weinige woorden toen door een onzer omtrent het punt der rekeningen gebezigd(er is n. 1. gezegd, dat het in 1854 geconstateerde tekort is aangezuiverd en dat de daartoe besteedde sommen in verschillende rekeningen als gewone ontvangsten wegens aflossingen voorkwamen), schjjnen door Uwen verslaggever niet te zgn waargenomenalthans wjj vinden ze niet in het verslager is echter zeer weinig over dat punt namens de meerderheid der Commissie gezegdomdat zjj zich liever wenschte te bepalen tot eene verdediging barer zienswijze in het algemeen dan tot eene speciale wederlegging van onjuiste voor stellingen betreffende onderdeelen. Zie hier intusschen hoe het met die rekeningen is gelegen; toen het Bestunr der bank in 1854 besloot om aan den Raad niet kenbaar te maken, dat er eeu te kort was van ƒ7400.—, doch tevens omdat te kort gaandeweg te doen aanzuiveren door den Boek houder werden op het einde van ieder jaar als deze laatste daartoe ia staat was of door anderen in staat werd gesteldde door hem gestortte sommen als ontvangsten geboekt in het aflossingsregister. De tekeningen door het Bestuur der Bank aan den Raad overgelegd behelsden als Ontvangsten de sommen in het aflossingsregister en als Uitgaven de sommen in het Beleeningaregister voorkomende; ouder die ont vangsten nu van 1854 tot 1871 zjjn gaandeweg opge nomen die verschillende stortingentotdat in 1871 het geheele te kort van 1854 was aangezuiverd. Het Bestuur legde dus noch onware noch valsche rekeningen overalleen verzweeg hetdat de Ont vangsten niet alle bestonden uit gelden voortvloeiende uit aflossing van panden (geldleeningen daargelaten) maar dat daaronder ook voorkwamen de stortingen wegens een vroeger bestaand te kort. Doch dat verzwijgen was een noodwendig gevolg van de fout waarin men waB vervallen en die als zoodanig ook door de raadscommissie ia genoemd in haar rapport, de font n.l. dat men het bestaan zelf van het te kort niet had kenbaar gemaakt aan den raad. De cjjfers waren dus niet onwaar; zjj waren ook niet opzettelijk fictief gesteldzij kwamen in de re keningen juist voor zooals zjj in de boeken voorkomen; alleen zjjn in die boeken en in de daarop gebaseerde rekeningen de buitengewone ontvangstendie tot dekking vau het te kort hebben gediend niet met name als zoodanig genoemd maar gebragt als ont vangsten wegens aflossingen. De raadscommissie kon dus veilig in haar rapport meldendat het verzwijgen van bet te kort in 1854 eene fout was en bleet, doch eene font waarvan althans de gemeeute geen materiëel nadeel heeft ge leden omdat dat te kort is aangezuiverd. Zjj had geene reden om te spreken van valsche of onware rekeningenof fictief gestelde cjjfers omdat werkelijk de rekeningen vermelden alle geboekte Ont vangsten en Uitgaven en de cjjfera dus ook niet fictief gesteld zjjn. Wjj hebben gemeend M. d. Rdat het nuttig kan zjjnja zelfs dat het noodig was deze voorstelling der zaakdie de juiste isdoor middel van Uw blad, onder de oogen van het publiek te brengeD indien men tochzonder de zaak naauwkeurig te kennen het verslag leest in Uw Bjjvoegael van 10 Augustus jl. zon men tot de gevolgtrekking komen dat het Bestuur der Bank door zjjne rekeningen na 1854 over gelegd de gemeente had te kort gedaan terwjjl zuIkH niet het geval isdoch die rekeningen daarentegen als het middel zjjn gebezigd om aan ne Bank en daar door aan de gemeente terug te geven het in 1854 aanwezig bevonden te kort. Ondertusschen bljjft het naar de meening van den heer Macaré de vraagof het aldus handhaven van den Boekhouder in zgne betrekking, waardoor voor dezen de mogelijkheid is ontstaan om het nieuwe tekort te maken, niet is zoodanig verzuim als de Wet bedoelt. Ziehikzbe J. MOOLENBURGH. 10 Augusts 1875. RETHAAN MACARÉ. R. KOOLE. BurgerUjke Stand te Zicrlkzee. geïorïs; 5 Aug. Eene dochter van M. Berkhoudt en D. Blok. 9 dito. Een zoon van D. Verpoorte en S. van Dyke. tl dito. Een zoon van J. W. Schouten en C. E. Wagemftker8. Een zoon van F. de Leeuw en G. Lokker. 12 dito. Eene dochter van J. J. van Ujje en A J. Hulstkamp. gehuwd: 10 Aug. H. Boelaarsjm. en M. D. C.Paulnsaen, jd. ov er1ïdeh-, 12 Aug. J. M. Jongmans, oud 4 maanden, dochter. Pr\j/.en dei* Boter en Kjjeren Ziertkzee 12 Aug. 1875. Boter laagste koers /"0,67s en hoogste koers 0,77s per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koer3 ƒ0,85 per 25 stuks. Prijscourant der efTeoteu. Amsterdam. 12 Augustus. Nederland. Certific. Werkelijke schuld 2'/3 pCt. 62®/4 dito dito dito 3 dito dito dito 4 99"/.. Rusland. Obligation 1798/18165 102?/, dito Hope Sc C.° 1855 6de s. 5 93' I. dito ƒ1000 1864 5 102*/- dito L. 100 1872 5 101'/. dito L. 100 1873 5 102 Loten 18645 432'/, Loten 1866 5 432'/- Oblig. Hope C.° L. I860 4'/, pCt. 95'/4 Certific. dito 4 793/4 Inscr.Stieglitz&C.°2a4L. 4 Obligation 1867-69 .4 85"/g Certificaten6 Aand. Spoorw. G.Maatsch. 5 262 Oblig. dito 4'/a pCt. 90 dito dito 4 Aand. Kiew-Brest5 1G3*/4 dito Baltische spoorweg 3 138*/a Oblig. spoorwegPoti-Tiflis 5 pCt. 101 dito dito Jelez-Griasi5 244'/j dito dito Jelez Orel. .5 pCt. l00:/8 dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. roetal. in z. Jan.)Jtilg 5 653/4 dito dito April/Oct. 5 65'/a dito in papier Mei/Nov. 5 623/4 dito dito Febr./Ang. 5 633/„ Aand. Nation, bank 3 990 Loten 1860 5 607'/. dito 1864 148 Spanje. Obligatiën Buiten!3 pCt. 189/1# dito Binnenlaudsche 3 18s/8 Portugal. Obligatiën3 51s/s Turkije. Inschrijving Alg. schuld .5 39 Obligatiën 1869 6 130 Egypte, dito 1868 7 pCt. 80Va dito 1873 7 75 Amerika. dito Vereen. Staten 1904 .5 dito dito dito 1882 .6 dito dito dito 1885 6 101'/4 dito Central Pacific 6 Certific. Chic. N. W. 7 46xfa Obi. St. Paul Sc Pac. Sp. 1 s. 7 44 dito dito dito. 2 s. 7 19*/, 8TOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIEKTEZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. AuguEtim 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd, 14 's morg. 10,30 u. Van ZIERIKZEE: Zaturd. 14'smorg. 6,30 u. 14 'enam. 4,— Zondag 15 'smorg. 10,30 Maand, 16'snam. 4, Dinged. 17 'smorg. 10,30 Zondag 15 6,30 Maand. 16 10,— Dingad. 17 6,30 17 's nam. 4,— Woensd. 18 4,— i Doud. 19 4,— Vrjjdag 20 4,j Retourliiiarten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. 3tb«rlenttën. Woensd. 18 Dond. 19 Vrijdag 20 Kohtveruenlglng HENDRIïTsCIIAAP ADRIANA van dek HAVE. Brouwershaven 12 Augustus 1875. Hunne dankbare kinderen. S 4Qjftrlee Eclitvereeuigiiig fr; van np C. KÜIJPERS Pz. M. HOLLANDER. Ouwerkrrk, 13 Augustus 1875. ftQjarlge Eolttvereeniging van GILLES ARENDSE rn CORNELIA ADRIANA BOOGAERT. Zierikzee 14 Augustus 1875. Nament hunne kinderen en behuwd-kinderenK Oiulertrouwel t B. A. de GLINDT, van Waardenburg, Haamstede, 11 Augustus 1875. J. de BAKKER. Oiulcrtrouwtl MARTINÜS REUNHOUDT ZlERIKZEE. 12 Augustus 1875. Geen receptie. CORNELIA LEEUW. Ondertrouwd JACOBUS LAMMERS Jz. en Zierikzek, CATHARINA BAL. 13 Augustus 1875. Benige en algemeone kennisgeving. Receptie Zondag 22 Augustus, ten huize van den Heer J. M. Koole. Getrouwd: JASPER RIJNBERG Fz„ van St. Maartensdijk, en Biervliet, JANNA ANTHONIESE Ad. 12 Augustus 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Ueli*)e, A. J. van UI JE -Hulstkamp. Ziertkzee, 12 Augustus 1875. Heden overleed plotseling, onze eenige lieve ling LENA ADRIANA, in den ouderdom van ruim een jaar. Burgh, C. van ZUIJEN. 10 Augustus 1875. B. van ZUIJEN—Betje. Heden behaagde het den Heer van leven en dood, onze eeuige lieveling DINGENCS, in den ouder dom van slechts een jaar, van onze zjjdo weg te nemen, na een ljjden van slechts acht dagen. God sterke ons in deze voor ons zoo zware beproeving. Dbeischor, J. KWAAK. 12 Augustus 1875. M. KWAAK—Elenbaas. Eenige en algemeene kennisgeving. De gezamenlijke Krooners bij de feestviering van den heer J. A. MANUS van deb JAGT te Burgh, betuigen bjj deze bunnen tmrteiyiccii dank voor not gnlle onthaal door hen ondervonden. Op Zondag 15 A ugustus zal in de Hervormde kerk te Ooi Ierland des namiddags en des avonds gepredikt worden door Ds. van PA ASSEN. ""Sociëteit CONCORDIA BALLOTAGE ZONDAG 15 AUGUSTUS, 's namiddags 1 ure. "vergadert ng LANDBOUWSOCIETEIT te NOORD WELLE, op WoenwliiR 18 AugiiNtuN 1875, 'savonds om 6'/2 dut, bjj J. A. Franken. Namens de Directie, de Secretaris W. de BRUIJNE Jz. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN maakt bekend dat het door den Hoofd-Ingenieur J. F. W. CONRAD uitgebragt rapport betrekkelijk oen in Schou wen op t rigten STOOMGEMAAL bij den Boekhandelaar H. LAKENMAN te Zierikzee in druk verkrijgbaar is tegen £25 cents. Wjjders deelt het mededat het of een Commissie uit zjjn midden, bjj ge staan door den Waterbouwkun digen Ambtenaar, ZITTING» zal houden te Zierikzee op 'sLandskamer op Donderdag; «ten Augustn» minst., en te Noordwelle in de Gemeentekamer op Zntui-iDitf- S8Augn»tus «inmat.van 11 ure voormiddag tot 2 ure namiddag, ten einde aan ieder, die dit mogt verlangen, de gele genheid te geven omtrent die zaak óf inlichtingen te ontvangen öf zjjne bezwaren daartegen in te brengen, die dan zoo mogoljjk zullen worden opgelost. Het Dageljjksch Bestuur voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier- ji. in heele en halve flesschen, kleine flacons, waarbij gratis een spuitdop. S! J. de JONG ZIJLSTRA. SPOTPRIJS. SPOTPRIJS. OPiliHllls bij J. DE JONG ZIJLSTRA. BOEK B I N D E R IJ De Notaris J. van der BENT, zal op Dïiigsitug 17 Augiigtuw 1875, des middags 12 ure, ten verzoeke van de onherroepelijk gevolmagtigde van A. ADAMS te Brouwershaven, in bet Hötel Bouwman aldaar, publiek presenteren te verkoopen: EEN NIEUW WOONHUIS met ERVE, mgerigt tot Herbergstaande en gelegen te Brouwershaven in de Molenstraatkadastraal bekend sectie C No. 1046groot 87 Centiaresthans nog bewoond door A. ADAMS. De Notaris J. van der BENT, zal op WoeiiBidag «len 1j8 Augustus ÏS'T'S, des morgens ten 10 ure, teu verzoeke van den Heer C. KAPPERS, aan do pastorie te Sirjansland, publiek verkoopen: Eene partij HOUTWAREN, bestaande in VLOTDEELENDEKSPARRENKOL DERS enz., mitsgaders een partjj WAAL- en IJSSEL- STEEN en roode en blaauwe DAKPANNEN. Openbare Verkooping van ben DIRECTE AANVOER Engelsch ZAAIGRAAN. Bestellingen op Eiif?oI»eko TAKWE WINTERHAVER on WINTER- GERST worden aangenomen door J. LOPSE HOCKE, Brouwershaventot 2 September e. k. "ïïiflliïiï^ van D. A. v. Noppen te Kruiningen. OPRUIMING tot SPOTPRIJZEN van geraagd puik EIKEI-, OLMEN- EN ESHCHENHOLT, zeer geschikt voor WagenmakersTimmerluienz. met prjjzen van ƒ250,000, ƒ150,000, ƒ30,000, ƒ05,000, ƒ1000 etc. etc. Buitengewone Trekking 31 Aug. a. 9. van 11 ,OÖO prjjzen. Minste prjjs circa ƒ5. Origineele LOTEN zonder nieten worden bjj ontvangst van postwissel a ƒ3,75 per lot franco toegezonden door den Boekhandelaar F. B. den BOER te Middelburg. Bjj J. STEENMEIJER te Middelburg fjfHPB» ziet liet licht: Het Soldaten oproer. De pacificatie van Gent. De bevrijding van Zierikzee. De oprigting der Herv. Gemeente te Haamstede. Toevoegsel en verbetering tot en van het Burgerl. en Kerkel. Gedenkboek van Haamstededeels ook van Burgh, door D. NIEUWHOF, em. pred. van Haamstede. Prjjs 0O et». onder Oud- Votsetneer, bewoond door J. R. BIERENS kadastraal ingedeeld Sectie C No». 141142 en 143 zamen groot 43.50 Area. De verkoop zal geschieden van de GEBOU WEN voor ufbruiil<, et» van den GROND afzonderljjken van het HOEFJE in zjjn geheel. Desverkiezende kan een gedeelte der koopsom ad 5 portentals lste hypotheek gevestigd bljjven. De VERKOOP zal geschieden ten overstaan van den Notaris WAGTHO, in 6éuo veflliiff. op Doh- denlng «Ion 19 AuguiStnH 1875, des avonds 7 uren, in de herberg van M. J. Ampt te Oud- Vossemeer. Openbare Verkooping. De Deurwaarder J. BETHEzal op "MLtmtuinfc «lm 08 Aiieutituci 1875des voormiddags ten 10 ure, vóór het huis wjjk D No. 485, aan de Zuidzjjde van de Onde Haven te Zierikzeein het openbaar verkoopen: Een netten INBOEDEL, bestaande in nutliontelionton- on iiiHlcre MEUBELEN, waaronder CHIFFONNIÈRE, 3 LINNENKASTJES, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, waaronder mot vergulde ljjsiLEDIKANTEN roet BEHANGSELS en MATRASSEN, HAARD, KEUKEN- KACHEL, TAPIJTEN, MATTEN, voorts STRIJKPLANK met SCHRAGEN DROOGREK DROOGSTOKKEN KEUKEN-, WASCH- en SCHUURGERIEF en veel meer andere GOEDEREN. TIE HUUR TERSTOND EEN OP BESTEN STAND STAANDE Woon- en Winkelhuis; te bevragen bjj de Uitgevers dezes, brieven franco onder de letters H. H. UIT UK HAND TE I£OOF» OM DADELIJK TE AANVAARDEN: Een Paviljoen-Schuit, Kroot SJ8 TON, bjj MAARTEN GOEDEGEBURE te St.-An - naland. BTB KOOI?: Een HOOGAARTS, oud 14 jaar, groot Hl ton, met completen INVENTARISte bevragen aan de werf bjj S. D. vau WEEZEL te Bruinüse. S. OCHTMAN Jz. Vervaardiging vau bindwerk in alle i Tot-maten en banden. Registers en i Sohrjjfboeken. Cartonnoges, Etui- i en Lederwerk. Winkel- en Kan* toordoozen. Encadrement van por tretten, platen en gravures. Op maken vau clu m es-band werken enz. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ I00IIMDRB8, waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, ÜOIISCB-MACIIM, IMHMCUIMH, KM., TOT CONCURERBNDE PRIJZEN. LOTEN AMSTERDAM f S. OCHTMAN Jz. Be ondergeteekende geeft door deze kennis dat bjj zjjn HERBERG, genaamd „DE ONDERNEMING" GEOPEND heeft op de Lammermarkt. Beleefd beveelt hjj zich bjj ieder aanbelovende eene nette bediening. Zierikzee. A. vak AKKEREN. N.B. Tevens geeft hg kennis dat de verspreide geruchten als zou zjjne herberg een npeel- kui* zjjn, totaal ONWAAR zgn. Voorloopig berigt. Geziehtkuiidige Brillcnslper, voorheen te Rotterdamthans te Hoornberigt aan zjjne geëerde begunstigers, dat hij wederom voornemens is de Kermissen te Goes, te Zierikzee en te Tholen te bezoeken met zjjn ruim voorziene BRILLEN- en OPTISCHE INSTRUMENT-KRAAM hopende even als vorige jaren met een druk bezoek vereerd te worden. Men gelieve er wel op te letten dat hij niemand voor zich laat uitgaan BORDEAUX-WIJN IN SOORTEN van af 06 per ankerverkrjjgbaar bjj Zierikzee. J. WAALE. Tegen NOVEMBER gevraagd in een klein gezin GEHUWDE LIEDEN zonder kinderende man om in l*uis en tuin werkzaam te zjjn en bekwaam om met een paard te rjjden. Do vrouw in staat eene burgerpot te koken en huiswerk te verrigteu. Salaris buiten verval, kost en inwoning 150. Franco brieven onder letter V. aan den Boekhandelaar A. A. "W. BOLLAND te Goes. Een Molenaars-Knecht benoodigd AANSTONDS of met OCTOBER. Een LEERLING zal in aanmerking komen, bg J. LIJBAART te Sluiskil. TERSTOND BENOODIGD EEN BROOD- U BliSCRDITIMKERS-KlCBT, ongehuwd, P. G. tegen hoojg loon, bg J. STEVENSE, Broodbakker te Schore. TERSTOND een BROODBAKKERS-KNECHT of aankomende Broodbu Itkcra-Kneeht be noodigd bg M. DOELEMAN, Poststraat te Zierikzee. Tegen hoog loon wordt TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD een bekwaam Smidsknecht. Brieven franco aan het Hulpkantoor te Haamstede. IX VA.IN ZUUREN, te DIRKSLAND, VRAAGT TEN SPOEDIGSTE een Verwers-Knecht, voor twee maanden vast werk. Brieven franco. Met NOVEMBER e. k. benoodigd eene KEUKENMEID, bg Mevrouw HENRIETTE SCHUURBEQUE BOEI JE, geb. de Jonge. AdresMejufvrouw J. M. KELLER. TERSTOND BENOODIGD eene BOEUEN-DIENSTMEID, bjj A. VERJAAL te Dreischor. TERSTOND OF MET NOVEMBER eene DIENSTMEID benoodigd bjj M. HAGE, Broodbakker te Otiwerkerk. Uitgevers: DE LOOZE A WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIE TERSE ft VAN DI8H0ECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2