ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. f No. 5570. 51steJaarg. Zaturdag 14 Augustus 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kannen uiterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddag» 10 tire bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat op Zondag den IS Auguetue aan staande het gedeelte der wandeling tusschen de iVoord- haoenpoort en de Nohelpoortdat alsdan zal zijn afgeheind, van den nniiiiildjig» zes uitz* afvoer liet publiek gesloten zal zyu. Zikrikzee, den 13 Augustus 1875 De Burgemeester, v. CITTERS. Hoogere Burgerschool TE ZIEKIKZEK. De COMMISSIE van TOEZIGT op het MIDDELBAAR ONDERWIJS te Zierikzeemaakt bekend, dat het HEU-EXAMEN en hetüe ADMISSIE- EXA-NtElV voor hen die nog wenschen toegelaten te worden bjj den aanvang van den nieuwen cursus op de Hoogere Burgerschoolzal plaats hebben op den le September e. Xcdes morgens te negen ure. Zjj die zich nog aan dat Examen wenschen te onder werpen worden opgeroepen om zich daartoe in persoon aan te melden bjj den Voorzitter der Commissie Dr. P J. Andrea op den 21 of 28 Augustus 'a voormiddaga tusschen 10 en 12 ure. De Commissie voornoemd, SCHNEIDERS v. GR. Secretaris. Nieuwstijdingen. Men schrjjft uit Buffalo (Staat New-York) dat die stad deelt in de verbazende toeneming van bevolking en ontwikkeling, welke iu de Vereenigde Staten van N.-Amerika wordt opgemerkt. In 1870 telde zjj een bevolking van 117,000 inwoners, thans is die reeds tot 175,000 inwoners geklommen. Men vindt in die stad een, hoewel niet talryke Hollandsche Gereformeerde gemeente, die nog over geen voldoende geldeljjke middelen beschikken kan, om tot een wettig beroep van een predikant te kunnen overgaanwant, zoo men weet, erlangt geen kerk in de Vereenigde Staten eenige subsidie van den Staat of de Regering. Die gemeente wacht dus daarmede totdat zjj een ondersteuning van den Board" of Raad ontvangen zal. Een Nederlandsch geestelijke, de wel- eerw. heer J. W. F. Roth, onlangs te Buffalo aange komen, heeft met prjjzenswaardigen jjver voorloopig het verzoek van bedoelde gemeente aangenomen om aldaar in de Evangeliebediening werkzaam te zjja. (Sngrinnte Spanje. Voor eenige dagen ia te Manchester overleden Tomas Wright, die den bynaam droeg van den »menschenvriend der gevangenissen." Hjj werd in zijne jeugd geplaatst in een jjzergietery en klom op tot meesterknecht, in welke hoedanigheid hjj con wekeljjks inkomen had van 42. Van die som gaf hjj ƒ24 nan zjjne vrouw voor de kosten der huishouding, terwjjl hjj hot ovorige besteedde ten bate van misdadiger», die bjj in de gevangenis bezocht en van hun verkeerden weg trachtte terug te brengen. In 1862 werd hjj, door ecoe openbare inschrijving, in het bezit gesteld van eene Ijjfrente en wijdde toen zjjn geheele leven aan het werk dor lief dadigheid, waaraan vroeger alleen zjjne vrjjo uron ter beschikking stonden. Hjj overleed in den ondordom van 86 jaren en zjjne medeburgers te Manchester hebben aan zjjne nagedachtenis eene welverdiende hulde bewe zen, door hem, naar Engelsch gebruik, op kosten der stedelijke kas, plegtig te begraven. Madrid 9 Aug. De regering heeft in beginsel besloten om tot eene nieuwe ligting van 100,000 man over te gaan ten einde zoo spoedig mogoljjk aan den oorlog een einde te maken, SDuUscklanfr. Uit Kirn (Regierings-Bezirk Coblenz) wordt het volgende geschreven >Een schrikkelijke ramp heeft Woensdag- en Don derdagnacht ons plaatsje getroffen. Ten gevolge van een wolkbreuk rees plotseling de Hahnenbach tot eene ongekende hoogte. Het grootste gedeelte der stad werd door water overstelpt, wat 15 voet hoog 9tond. Angstkreten en gejammer om hulp klonken van alle zjjden, maar niemand kon helpen. Toen men drie uur lang het razendealles vernielende water had zien wassenkwam het tot staan en begon het lang zaam wedor te vallen. Da schrjjver kon toen weder zjjne woning verlaten waarin net water echter nog twee voet hoog stond. De verwoestingdie zich nu liet waarnemen is onbeschrjjfeljjk. Vjjf huizen waren geheel ingestort en de bewoners zjjn meest allen om- Sekomen. Een tiental huizen stonden op invallen, een enkele wonÏDg bleef ongedeerd. Reusachtige hoopen balken en puindoor het water aangespoeld lagen overal op straat. Uit de winkels was alles weggedreven of bedorvenhet vee is verdronken. Meer dan dertig personen verloren in dit kleine stadje het laven. De materieels schade beloopt honderddui zenden." Jlefceriattb Amsterdimi, 11 Aug. De volgende brief is door negen predikanten der Nederd. Hervormde gemeente alhieraan Parnassim der Portugeesche Israëlietsche- gemeente gezonden »De ondergeteekendenleden van don Kerke raad der Nederduitsch Hervormde gemeente alhier, hoogeljjk afkeurende het afwjjzend antwoord door dien Kerke- raad gegevenop uwe uitnoodigingom zich bjj het Gedenkfeest van het tweehonderdjarig bestaan uwer ynagoge te doen vertegenwoordigen, voelen zich ge drongen, eveneens op grond hunnèi' Cbristeljjke over tuiging u langs dezen weg vaD hunne belangstelling in dat feest de verzekering te geven, met de beste wenschen voor uwe personen en uwe gemeente. T. MODDERMAN Azn. J. P. STRICKER. F. C. A. PANTEKOEK. H. A. G. BRÜMUND. H. STEENBERG. J. C, van MARKEN. K. F. TERNOOY APEL. Ph. R. HUGENHOLTZ. G. J. VINKE. Aan Parnassim der Portugeesch Israëlietische gemeente te Amsterdam- TJtwG<?ht10 Aug. Omtrent de schade van het verschrikkelijk ouweder op Zondag jl. vernemen wjj nog dat bjj een enkel bloemist alhier 2000 ruiten vernield werden. Door lekkage heeft het archief van de Ned. Rijnspoorwegmaatschappij veel geleden. Loodgieters en metselaars hebben volop werk en kunnen onmogelijk allen helpen. In de Elisabethstraat liep door het vele water een kelder, waarin een water en vuurnering wordt uitgeoefend vol. De bewoners klommen op stoelen en tafels en konden den uitgang niet meer bereikeD. De buren en' do knechts uit de manege schoten ter hulp en haalden hen er uit. Do bliksem ia geslagen in de boerenhofstede de Pan, onder de Biltzonder echter groote schade te hebben veroorzaakt. Al het te veld staande heeft veel geleden. Ge heele bovenierslanden zjjn vernield; erwten en boonen tegen den grond geslagen salade en andjjvie tot moes verpletterdaardappels hebben ook geleden. In den kelder van den heer v. B. op het Vreeburg is het water doorgedrongenzoo dat men voor onge lukken vreesde. Gisteren zjjn den geheelen dag vijf man bezig geweest het water uit te pompen. Alle kelders op het Vreeburg hebben min of meer geleden vele goederen zjjn er bedorven. XJtreoht, 11 Aug. In de beide laatste dagen ver zamelde zich eene opgowondene menigte voor het huis van den broodbakker de L. op de Vischmarkt alhier, die, naar men beweerde des nachts met geweld zjjne 22jarige dochter had laten vervoeren en wel naar een klooster of een verbeterhuis. De reden was, dat zij niet wilde afzien van eene verloving met den knecht haara vaders, die tot de Herv. godsdienst behoorde, terwjjl de bakker en zjjn gezin R. Cath 2jjn. Het meisje nam de bediening in den drukken winkel altijd waar, zoodat zjj algemeen bekend was. Het gevolg was dan ook dat zoowel de Prot. als de R. Cath. menigte tegen den vader gekeerd was. Zondag jl. ging de vader met zjjne familie naar de R. Cath. Kerk op hun weg ontmoeten zjj den knecht en oogenblikkeljjk waren de beide verliefden gereed zich te verwjjderen en een anderen weg in te slaan. De vader evenwel achtervolgt hen, rukt zijne dochter uit de armen van den knecht, en de politie, die dit zag, gelastte dat allen gezamenljjk zich naar het bureau zouden begeven. Daar werd de dochter naar haren ouderdom gevraagd en op hare verklaring dat zjj 22 jaren telde en alzoo nog niet meerderjarig was, ontving zjj bevel haren vader te volgen, terwjjl de knecht /.jjn eigen weg kon gaan. Dingsdag morgen omstreeks 4 ure vervoerde de bakker zjjne dochter per rjjtuig naar een naburig gesticht, waar het verzoek tot opname zjjner dochter evenwel werd afgewezen. De mare van hot vervoeren der dochter had zich door de stad verspreid en den geheelen dag was in de nabjjbeid der woning eeno omzettende menigte zamen- geschoold, de terugkomst van den vader afwachtendo en luide zjjne handelingen veroordeelende. Die menigte groeide vooral tegen deu avond aan, daar men den vader ten 6 ure terug verwachtte. Eene sterke politiemogt was op de been. terwjjl de veldartillerie in de kazerne geconsigneerd word, met last zich gereed te houden, ten einde op het eerste bevel aan te rukken. Het was intusschon niot alleen op de Vischmarkt dat de menigte bjjeenschooldc, maar ook op hot Vree burgplein, de woning van don brooder van <1. L. waar men vermeende, dat de vader bjj aankomst, hot eerst zjjn intrek zou nomen, hetgeen ook werkoljjk zjjn plan geweest isdoch al dadeljjk toen men hom gewaar werd (beschermd door een paar inspecteurs van politic en agenten) bleek hot, dat de menigte hem te Ijjf wilde, zoodat lijj op raad van do inspecteurs van politie, er van afzag zjjn weg verder voort te zetten, en ae agenten door het trekken van de sabels de menigte terughield, totdat hjj in eeno nabjjgelegene woning in veiligheid was gebragt. Ten 9 ure echter W09 de menigte aan de woning van den bakker niet meer te koeren, zoodat eindeljjk bevel gegeven werd om met de blanke sabel de ont zettende menschenmassa te verwjjderen. Gelukkig werd dit door de politie mot zooveel tact volbrugt dat er geene verwondingen hebben plaats gehad. Inmiddels was de dochter te huis wedergekeerd en vertoonde zjj zich (op verzook der politie) gedurende een uur op do stoep barer woning. Doch het mogt niet baten om do menigte te doen verminderen, integendeel steeds groeide dezelve aan, zoodat do politie andermaal last kreeg do menigte met geweld uiteen te drjiven, hetgeen men trachtte te verijdelen. De politie behield eindeljjk de overhand, waarna de verschillende corres ponderende straten werden afgezet Tegen middernacht was het grootste deel van het publiek afgetrokken, doch niet geheel zoodat een gedeelte der politie moest aanwezig Wjj ven. 12 Aug. In don nacht tusschen Dingsdag en Woensdag is de bakker d. L, door de zorg der politie in zjjne woning teruggebragt en zjjne dochter heeft Woensdag hare gewone werkzaamheden in don winkel weder hervat. Tegen don middag en avond groeide de volksmenigte weder aan, een lied zingende dat betrek king bad op het voorgevallene. Later in den avond geraakte de politie met het volk handgemeen, waarbjj een agent met een steen aan het hoofd gewond werd. Roernioiul11 Aug. In de gisteren gehouden zitting van den gemeenteraad hebben de Burgemeester en een der Wethouders hun ontslag aangeboden als leden van den gemeenteraad, naar aanleiding van de jODgste verkiezing van leden van den raadonder de pressie der geestcljjbheidmet den bisschop aan het hoofd. Hortojfenbosch10 Aug. De geheele bevolking alhier is verontwaardigd over de behandeling die de troepen van het 5de regiment infanterie gis teren bjj de militaire manoeuvres hebben moeten ondervinden. De9 morgens ten half zeven ure na gebruik van bjjna oneetbare soep met pak en zak uitgeruktkwamen zjj ten half twee ure terug, onken baar door zweet en stof. Uit verkregen inlichtingen bljjkfc, dat de soldaten op de heide onder Cromvoirt onder eene ondrageljjke hitte (77 graden Fahrenheit in de schaduw) lettorljjk zijn afgebeuld geworden zoodat p. m. een honderdtalwaaronder ook officieren, geheel hulpeloos (officieren van gezondheid waren bjj de troepen niet aanwezig) op de heide zjjn mocteu bljjven liggen. Smartelijk was het om te zien hoe die militairen gisteren avond en heden morgen op draag baren en wagens werden binnengebragt en naar bet hospitaal vervoerd. Daar waar de soldaat op de heide nog een teug water kan krjjgen om zjjn brandenden dorst te lesschen werd hem dit beletzelfs werden enkelen gestraft, die zich ter sluiks een weinig drink water hadden weten te verschaffen. Zoo althans wordt ons medegedeeld. Betreffende de militairen van het garnizoen te 's Boschdie gedurende de 11. Maandag gehouden exercitie ziek zouden zjjn gewordenheeft de Prov. Noordbr. Ct. inlichtingen ingewonnen die op het vol gende neerkomen 1.° Bij de exercitie op 11. Maandag een oefening zooals er trouwens elke weck gehouden worden zjjn van den ruim tweeduizend man sterken troep dertig zegge 30 man door de hitte onwel geworden. 2.° Het aantal (1) manschappendie naar het hos pitaal vervoerd werden bedraagt tweezegge 2 man onder wie nog eendie. behebt was met vallende ziekte en weder dien morgen een toeval kreeg. Deze twee bevinden zich thans weder wèl. 3.° De 28 andere zieken zjjn Dingsdag ochtend weder met den troep uitgerukt. 'sGrav«*nha{fe, 12 Aug. De zitting der Tweede Kamer op heden was onstuimig en onvruchtbaar. Vijf uren werden besteed aan discussie over de regeling der werkzaamheden. Ten slotte werd bepaald zich tot het sectie-onderzoek van het spoorweg-ontwerp te beperken. Maandag zullen in eene middag zitting eenige kleine wetjes worden afgedaanen waarschjjolijk wordt dan de zitting gesloten. De heer Fransten van de Putte constateerde dan ook dat de regering een fout begaan had door de Kamer thans bjjeen te roepen. Het voorstel van den heer van Houten om het spoor weg-ontwerp Kappeyne aan de orde te stellen werd ingetrokken, nadat zoowel de Minister als verschillende anti-liberale leden zich daartegen hadden verklaard. Toen kwam de heer Nierstrasz met een voorstel om de kiestabel en de justitieele wetten te behandelen. Bjj de behandeling van dit voorstel waren de politieke hartstogten in vollen gang en regende het hatelijkhe den. De heer Blussë noemde bet ongepast en onbeta melijk. Nooit zou hjj er toe medewerken om de kiezers in enkele districten op nieuw bjjeen te roepen. In dien", zoo «prak hjj, »gjj lieden voor zulke onbetnmeljjke middelen niet terugdeinst, dan zullen wjj ook od- betamelyk zijn en de zaal verlaten". Die woorden bragten vrjj wat tumult teweeg. Ver scheidene leden vroegen tegeljjk het woord. De slotsom der discussie was dat op voorstel van den heer Godefroi besloten werd het gewijzigd ontwerp der kiestabel eerst weer naar de afdeelingen te verzenden, met andere woorden: op nieuw in den doofpot te steken. Breda, 11 Aug. Maandag tegen den avond beeft in den Teteringschen dijknabjj aeze gemeentehet volgend ongeluk plaats gehad. De aldaar wonende smid Vermeulen had van een landbouwer in den omtrek eene door dezen op de Teteringsche heide gevonden punt-granaat ontvangen, ten einde die uit to branden, daarin een oog te maken om vervolgens als gewigt te kunnen gebruiken. De granaat Bobijnt nog met kruit gevuld te zjjn geweest, want naauweljjks had de knecht van den smid haar met vunr in aanraking gebragt, of zjj sprong uiteen, met het noodlottig gevolg, dat de linkerarm van dien knecht zoo deerlijk verwond werd, dat die naar alle waarschjjnljjkheid zal moeten worden geamputeerd. De ongelukkige zekere J. Simons, wonende te Bredaeen oppassend jongeling van 23 jarenis na voorloopig ter plaatse waar het ongeluk voorviel door de heeron med. dokter Hofman en chirurgijn Gillemans geneeskundig te zjjn behandeldnog den zelfden avond naar het Groot-gasthuis alhier vervoerd. Bergen-op-Zoom, 10 Aug. Gisteren had al hier een demonstratie plaats, die voor hen wie het aanging niet zeer aangenaam was. In den loop van den avond toch verzamelde zich voor de woning van een paar jonggehuwden een massa menachen, die hen een serenade kwamen brengen, voor het geboor minder streelend als gewoonljjk het geval is; uitjouwingeo, bedreigingen enz. enz. waren het thema, waarop allerlei variaties gemaakt werden. De oorzaak hiervan was, zegt men, de betrekking, waarin de bruidegom tot. een nog ongehuwd meisje rtnan hoeft, en die van intiemen aard schjjnt geweest zjjn. Omstreeks 10 uur vond do burgemeester het noodig om 50 soldaten to rekwireere», ten einde de massa, die org onrustig werd, uiteen to doen gaan en verdere rustverstoringen te voorkomen do maatregel heeft goed gewerkt, ten 12 en 1 uur keerden de manschappen in de kazerne terug en was onze stad weer in haar normalen, d. i. rugtigen toestand teruggekeerd. 11 Aug. Maandag jl. gaf de Yereenigiag voor Volksvermaken alhier het eerste festival. Nadat ten half elf ure de laatste muziekgezelschappen waren oud gekomen, begaf de stoet zich in optogt naar do Concertzaal, voorafgegaan door eene oerewacht te paard, door het bestuur der vereeniging, in een rijtuig gezeten, en door een ander rjjtuig waarin zich bovondea de vier jonge meisjes, met de uit te reiken medailles. Na in de Concertzaal verwelkomt te zijn, voerde ieder gezelschap op de Markt, in eene daartoe opgeslagen tribune, in volgorde door het lot aangewezen, twee muziekstukken uit. Ten 3 ure werd door de gezamen lijke vereenigingen, 250 executanten sterk, bet door den heer Edzard GreJe, muzjjk-directeur alhier, gecom poneerde stuk >De Zeeuwscbe Leeuw" uitgevoerd, waar aan een daverend applaus ten deel viel. Ieder gezelschap deed, na het uitvoeren zjjner Nos. eene muzikale wandeling door de stad, zoodat geheel Goes gedurende den dog van muziek lctterljjk weerklonk. Des avonds werden aan de verschillende gezelschap pen herinnerings-medailles uitgereikt, alsmede aan hot fanfare-gezelschap van Zele (Oost-Vlaanderen) eene medaille en 75.al6 zjjnde de verst gekomene vereeniging aan het fanfare-gezelschap van Saöelaere (O.-Vl.) eene medaille, als zijnde het talrijkste gezelschap aan de fanfare van Zele bovendien eene medaille, wegens het fraaiste burger-coBtnum terwijl de premiën van 75, 50 en ƒ25 ten deel vielen aan de gezelschappen van Heinkenszand, Zele en Vlissingen. Eindeljjk werd aan den heer Grcfe wegens zjjne compositie eene onderscheiding uitgereikt, die hem met eene toespraak door den voorzitter der Vereeniging werd overhandigd, waarvoor de bekroonde in hartelijke bewoordingen zijnen dank betuigde. Het comité voor Volksvermaken zjj dank toegebragt voor het ware volksfoeBt dat zij aan de ingezetenen van Goes bereidde. Het werd met groote opgewektheid en in de beste orde gevierd. Tot muziekdirecteur der Zangvereeniging en Zang school alhier is benoemd de heer Carl damans, van het conservatoire te Keulen. Het nieuw benoemde raadslid de heer J. P. BoshoJ} heeft voor zijne benoeming bedankt, zoodat op 23 dezer eene nieuwe verkiezing zal plaats hebben. Wolfnartsdjjlt, 12 Aug. Vermelding verdient de bijzonderheid, welke thans in den tuin van den logementhouder Af. Minnaar te aanschouwen is. Van de suiker- of stooferwten nameljjk, die op den gewonen tijd een ruim beschot opleverden, heeft men een der bedden laten staan tot het wiunen van zaad. Nu onlangs zjjn de wortels evenwel op nieuw gaan uitspruiten, zoodat het verdorde loof aan weerskanten niet alleen weër met groene steDgels omgeven is, maar deze ander maal bereids volop vruchten dragen en nog voortgaande ruimschoots beloven. 13 Aug. Door het dag. bestuur van het Waterschap Schouwen werd gisteren aanbesteed Het leveren en verwerken van 2250 scheepston gewone- en 1700 scheepston afval van Doornikschensteen, aan genoemd waterschap, in twee perceelen. Aannemer van het eerste perceel, 1000 ton gewone- en 1000 ton afval aan den Zuidhoek en aan het district Borrendammeis geworden de heer J. van Eek te Har- diuxveld voor ƒ7150en van het tweede perceel 1250 ton gewone- en 700 ton afval, aan Flaauwers en bjj bet Ossenhoofd, de beer B. den Bxter van den Brink te Krabbendjjhevoor 7450. 'i Beide perceelen zjjn gegund en toegewezen, j Te Nieuwerkerk aan den IJssel werd in de ver- j loopen week de vrouw van den arbeider A. van de Ruit moeder van 3 welgeschapen kinderen, 2 jongens en een meisje. Juist op dienzelfden datum beviel vóór 25 jaar de vrouw van L. Krijgsman, tante van vrouw Van de Ruit, ook van 3 kinderen. Bjj beide bevallingen werd de verloskundige hulp verleend door den genees heer A. Van Leerdam. TELËGRAMME nT 'is Graveuhatre13 Augustus. Naar wjj vernemen heeft de Minister van Oorlog een onderzoek gelast omtrent de beruchte oefening der militairen te 's Hertogenbosch. Weeneu, 13 Augustus. De toestand in de Herzegowina ia zeer ernstig. Servie en Montenegro zouden gereed staan om de opstandelingen te ondersteunen. Iter Icniou wis. Op het drietal van predikanten te Wezep komt o. a. voor Ds. B. A. liemy, pred. te Zierikzee. Ge lengde berljjtcM. Iemand te Arnemaiden is zoo n jjdigomdat bij geen lid van den Raad geworden is, dat bjj tegen geen mensch meer spreekt, 't Is jammer, by beeft er ook zoo veel moeite voor gedaan; maar wie zou ook zulk een dom uiensch in den Raad willen hebbeneen man die zjj zelf niet willen in den kerkeraad. Ook zjjn zoondie als een vechters-baas bekend staat, heeft op de Middelburgsche kermis zoo dol geweest, dat hnmet een halve neus en ooren is te huis gekomen. Wel wel!" zegt Wilhelmientje te Wilhelminadorp»hoe zal ik nu mjjn Marinusje weer vast krjjgenwant de kermis is op handen en als ik nu eens goed mag beterendan zou ik zoo graag met hem weder uit gaan want verleden pinksteren heb ik het zoo goed bjj hem gehad, dat ik het nooit zal vergeten." Eene schippers-dochter te Kamperland wordt aangeraden zoo niet te loopen achter een bakkers-knecht, want zjj kan hem toch niet krjjgendaar hjj zelf zegt Zjj loopt nu als een gek Maar zjj is niet in trek Maar 't zal niet lang zoo bljjven Want 'k zoek er een met schyven. »Wcl! wel!" zegt Pietje te Oudelande, »nu hebben de menschen weer gezien dat ik Jan gezoend heb, en j nu vrees ik dat ik myn vrjjer kwjjt zal raken. Ik zal i bet moeten veranderenanders raakt het miswant ik ben reeds zoodikwjjla gewogen en te ligt bevonden dat het weer wel het geval kan worden." Keesje j te Sint-Annaland moest wat minder naar het blaten van zjjn geitje boorendaar het anders met hem zal i gaan als met een gloeyenden spijker die in een wel put valt. Een smid8-zoon te Sommelsdjjk moest met de aanstaande kermis op het naburige dorp zorgen dat hjj een fatsoenlijk meisje heeft, waar hjj overal meé kan komenanders loopt hjj gevaar dat hjj den- zelfdon weg van zjjn broér achterop gaat. Ik raad u als myn beste vriend Nogtans gjj bebt wel wat verdriet; Wil niet naar zulke meisjes gaan Waar ik u dik wjj Is mefi zien staan Gjj kunt my gelooven op mjjn woord Dat het niet is zoo ale 't behoort. I Te W. kreeg onlangs eene weduwe aanzoek om te trouweu met een boer die nog al rjjk is, maar weigerde. Eenige vriendinnen vroegen daar de reden van, omdat zjj dikwijls haar verlangen te kennen had gegeven om een tweede buweljjk aan te gaan, als het er maar door kon. De vrouw antwoordde: »De man heefteen kaal hoofden wjj konden wel eens huisselyke twist krjjgen, en dan kon ik hem niet bjj zjjne haren grjjpen." Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur I Mogen wy U verzoeken voor dit ons scbryven eene plaat9 in te ruimen in Uwe Courantdie ongetwjjfeld door allen wordt gelezendie de behandeling der j gemeente-zaken in en door den Raad met belangstel- li ling volgen. Hoewel bet de gewoonte niet isdat leden van den Raad in het publiek terug komen op zaken in de vergadering behandeldhebben wjj thans eene zeer gewigtige reden om van die gewoonte af te wyken. 1 Wjj lezen n. 1. in bet verslag door U gegeven van j de raadszitting van 6 Augustus jl. dat o. a. door Jhr. Mr. Macaré gebezigd zyn de volgende woorden »Is het verzwygen van het te kort in 1854 en het indienen van rekeningen die nirl goed waren, een verzuim, dat onder het bereik der Burgerlijke wet valt", enz. Verder lezen wjj dat do heer Zuurdeeg o. a. heeft gezegd>Het is waar dat de Raad de rekeningen der »Bank goedkeurde en dit kon bjj doen, omdat hy meende met ware cjjfers te doen te hebben hy kon »niet weten dat de cjjfors onwaar waren en uog min- »der dat zjj opzettelyk fictief waren gebragt. Het >komt spreker dubieus voor of hier aan een bloot verzuim te denken is en als men de zaak goed nagaat »is het ook geen verzuim maar misdaad Nu was het de bedoeling van den hoer Macaré om te zeggen dat het verzwygen in 1854 van het toen ontdekt tekort en bet dientengevolge opmaken en j inleveren van rekeningendie hoogere ontvangsten inhielden dan de Bank werkeljjk bad van hare exnloi- tatie (want alleen op die wyze kon men het te Vort vergoeden) was eene foutdie het Bestuur heeft begaan, eene fout waardoor de vraag ontstaat of dat Bestuur niet civiliter aansprakelijk moet worden gesteld voor het laternamelyk in 1873 bjj vernien- l wing ontdekt te kort. Ieder, die intusschen de door den heer Zuurdeeg gebezigde woorden leest, zal tot de gevolgtrekking komendat bet Bestuur der Bankna 1854, aan den Raad rekeningen voorlegdedie valsch warenen omdat tusschen 1854 en 1874 een te kort is ontstaan van circa 10,000, dat du9 het Bestuur door het in- I dienen dier valxche rekeningentot hot ontstaan of I verbergen van dat te kort heeft medegewerkt. IndieD die voorstelling en dio gevolgtrekking juist warendan zou de Raadscommissiedie belast is geweest met het uitbrengen van een rapport over de zaken der Bank van Leening, verdienen de beschuldi ging haar door een lid toegevoegd, dat n. 1. het rapport te bemantelend is, niet rondniet duidelijk. Wat meer iswij aarzelen niet te verklarendat het rapport in dat geval niet alleen niet zou verdienen den lof van onpartijdigheid en naauwgezetheid welke daaraan is gegeven in den Raadmaar dat het zou zjjn in de hoogste mate partijdigin het voordeel van het Bestuur der Bank en onvolledig. En dewjjl wjj de eer hadden die Raadscommissie uittemaken en dus gaarne dragen de verantwoordelyk- keidwegens het uitbrengeu van dat rapport op baar drukkendedoch ook tegeljjkertyd ons regt wenschen te handhaven om haar te vrywaven tegen ieder Ver wijt, dat haar door zulk eene voorstelling der zaak kan worden toegevoegdkomen wjjde debatten in den Raad gesloten zjjndeop tegen de in bet verslag aan de heeren Macaré en Zuurdeeg toegeschreven uit drukkingen dat n. 1. de rekeningen van bet Bestuur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1