D Til PARASOLS en ENTOUSCAS, Verfrisscliende EAU DE COLOGNE, TOT NUT EN GENOEGEN. T 1ÜPPERJ0B.VANDIJK Gemeuffdeberiffteu. Een meelman die in dronkenschap zjjn baas bedreigd en de politie beleedigd had, verscheen in de afgeloopen week voor de regtbank, hjj was meer dan half boven zjjn bier. Toen ae officier van justitie, vernomen heb bende dat de aan den drank verslaafde reeds drie maanden geleden uit zjjn dienst ontslagen wasden beklaagde vroeg» Wat doet ge nu?" luidde het brutale antwoord: »Watiknou doe? Dat zie je wel! Ik stae nou ommers voor je." Een opzigter van den dijk te W. loopt in den regel meer in de kroegen dan langs de dijken zelfs al zijn er burgemeesters en wethouders vergaderd. Jufvrouw Truitje in een polder heeft nu niet meer te verlangen om boutjeswant zjj zal nu bout genoeg hebben aan haar man. Maar toch is hij nog krasen heeft moed genoeg. Iemand te Yerseke moest maar nalaten kwaad te stoken van an deren. Ofschoon hjj het niet in bet publiek doet, doet hij het des te meer in het geheim. Eene werkvrouw in de wijngaardstraat te Goeswordt aangeraden zooveel van ieder niet te praten daar zulks niet mooi van haar staat. Tannetje te Yerseke moest zulke groote verbeelding niet van zich hebben, daar zij toch zooveel bijzonders niet isen valsche streken genoeg bezit. Iemand in de molenstraat te Brouwershaven heeft op een koopdag zich zoo vol geladen met Schiedam, dat hjj door twee man moest te huisgebragt worden. Dus vrouwtje mondje digt van een ander in het ver volg of het zal altijd verweten worden. Een smids knecht te 's Heer-Arcndskerke moest zoo niet loopen op eene timmermans-dochter want al heeft het meisje nog al een goed oog op hem, haar vader zal het nooit toestaan. Drie meisjes te Oud-Vosaemeer worden aan geraden des Zondags avonds zoo niet te loopen zingen en schreeuwen met jongens langs djjken en wegen want dat past niet voor zulke fatsoenlijke meisjes als zjj willen zjjn. Dus meisjeswilt dat niet meer doen ,En houdt toch beter uw fatsoen; Zij nemen ieder maar bjj de hand Omdat ze hebben geen verstand. —Een baarsje heeftgetracht uit 't vischwater der bliekjes te zwemmenmaar stootte bij het inzwemmen van >Ons Genoegenzjjn neusje tegen de ballotagefnik zoodat hjj nu in het oude water moet overwinteren. Maar baarsje bljjf toch bjj uw aooxf, Dat is toch immers zoo 't behoort Al is een bliekje u thans te klein Zijn visch is toch niet minder fijn Want baars en bliek, vol fijne graten, Doet ons reeds huivren onder 't praten, Die soort van visch te consumeeren Kan *one genoegen" wel ontbeeren. Te Oud-Sabbinge zal eerstdaags ten tooneele worden fevoerdDe vrjjerij van kluchtige Piet en zjjne vrjjster, luchtspel in twee bedrjjvenwaarin Piet zal zingen Al werpt ze een netje voor mjj uit, Ik worde voor haar nooit geen buit Want hare domheid is zoo groot, Dat ik mjj later ligt verdroot. Een boer te Oudelande wordt thans zeer geprezen, omdat hjj zjjne arbeiders zoo goed doet, dat zjj nog zullen wegloopenwant hjj laat zjjn gerst en tarwe sDjjden voor vier en een halve gulden per gemot. Nu zegt Pier uit de kroeg: »Ik kan het er wel voor doen, en heb nog meer als mjjn maats, want hjj komt dikwjjls naar het magere varken kjjkenen dan betaalt hjj dubbel". Een persoon te N.moest zoo dikwjjls niet loopen naar zekere vrouwwant hjj is nu reeds voor de derde maal gesnapt. Te Nisse heeft een konjjn voor de derde maal gejongdde eerste maal 8, de tweede maal 12 en de derde maal 14 jongen. Dus 34 jongenin een korten tjjd. Een timmermans knecht te Nisse wordt verzoentzooveel praats niet te hebben van zekere meisjes, waar niets van te zeggen valt, daar dat toch niet mooi van hem staat. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur I UEd. zoudt mjj verplichtenonderstaande in uw veel gelezen blad te plaatsen. Ofschoon geen achrjjver zjjnde wenachte ik ook eens een duitje in het zakje te leggen en wel in zake het Waterschap Schouwen. Ieder mensch spreekt toch gaarne over datgene waarin hjj belang steltzoo is het ook mjj als Schouwsch Landbouwer ben ik niet onverschillig in de handelingen van haar bestuur en de zaken die aanhangig zjjn. Met ingenomenheid hoorde ik de benoeming van een Ont vanger-Griffier en het doet de Directie eer aande zorg waarmede de kandidaten zjjn gekozenals too- nende dat geen knipwerk in hunne bedoelingen was. Danhoe het zij wjj mogen Bestuur en Ingelanden geluk wenschen met de keuzehopende dat de nieuw benoemde mag voldoen geljjk zjjn voorgangerdan hebben wjj niets meer te verlangen. Die verkiezing is nu afgeloopenmaar nu wacht ons eene vergadering in de maand September welke belangrjjk mag genoemd worden eene vergadering waarin het voor en tegen zal worden besproken van een stoomgemaalen niet alleen besproken maar zal beslist worden of het tot stand zal komen al dan niet. Belangrijke beslissing voor waar dat alleen afhangt van een paar dozjjn menschen, neenwat zeg ikheb ik wel, dan is één dozjjn reeds de meerderheid en die zullen beslissen. Vraagt men mjj nu welke conclusie ten dezen opzichte wenscheljjk raag genoemd wordendan moet ik volgens mijn in zien eerljjk bekennen dat ik het niet weet. Het vóór en tegen is hier opmerkelijk groot te noemenzooals dat dan ook meestal met nieuwe plannen en ontwer pen het geval is. Wij hebben slechts een ruglingschen blik te werpen op de beginselen der kanalisatie, toen den grooten Badon Ghijben zijne plannen opende om den polder Schouwen uit zijne moerassen optevisschen en tot vruchtbaren staat te brengen; hoevele stemmen gingen niet op, die het »kruis hem I" uitriepen ja het liep zoo ver dat een zeker Keesje Boer) den her- vormer als een hond wilde afrossen, en waarom? Ochik wil denken dat bet uitzicht op vermeerdering van lasten het eenig motief geweest iszonder reke- niug te houden met de meerdere inkomsten die het beloofde. E.: wat zijn nu de uitkomsten? Als uit éénen mond kan men het doeltreffende en winstgevende daarvan uitroepen en den ontwerper de welverdiende hulde breugen. Maar, zult gij vragen, heeft geheel den polder Schou wen van die kanalisatie voordeel getrokken? Deze vraag geloof ik toestemmend te mogen beantwoorden (zonder in betoog te treden over hooggelegen weiden, die daardoor beter tot bouwlanden zjjn geworden) ofschoon diegene welke de meeste baten hebben getrok ken verreweg het minst daaraan hebben betaalden dit is juist de klip waarop het stoomgemaal in mjjne gedachten schipbreuk lijdt. De gronden uit den water poel verrezenzijn thans herschapen in vruchtbare weiden en bouwlanden en de meesten geven meer productie dan de hooggelegen landen, niettegenstaande op de laatstgenoemden vrjj wat meer lasten worden geheven. De bezitters van het eerste zjjn het lot in den schoot geworpen en slapende rijk geworden. Kan dit nu billjjk genoemd worden Is het juist als er alleen een stoomgemaal wordt geplaatst om de lage gronden ten koste van de hooger gelegene te verbeteren Maar de vergadering van September moet toch beslis sen in het voor of tegen en die heeren willen geljjk- matige lasten beffen en zooveel mogeljjk het algemeen belang in de hand werkenom hunne voornaamste roeping niet te vergeten n. 1. de gronden in het wa terschap op de minst kostbare wijze te verbeteren en productief te maken. Het stoomgemaal kan nog veel aan de verbetering toebrengen en grondendie nu renteloos liggen, productief maken ofschoon bjj nauw keurige beschouwing de balans naar eene zjjde zal overslaan. De hooggelegen gronden zullen dan, om het globaal zoo eens uit te drukken, slechts één vjjfde, tegen het geheel der laag gelegene profiteren. Moet men nu daarom het stoomgemaal afkeuren? Zoude het niet beter zjjn eene taxatie der gronden, zooals dat in de Calamiteuse polders geschiedopdat diegene welke 4/s meer voordeelen door de stoombemaling erlangenook in die mate hunne lasten worden gehe ven Maar zeer waarschjjnljjk dat ik het niet goed begrjjp en te veel heb gezegdhet is ontegenzeggelijk eene zeer moeiel jjke zaak en ook hier geldt het spreek woord »De beste stuurlui staan aan wal." Ik wil dan ook niet verder in bijzondorheden tredendewijl de bedoeling van mijn schrjjven over dit punt hoofd zakelijk bestaat om wrijving van gedachten aangaande deze zaak te verwekkenopdat de gevoelens van hel derziende mannen kenbaar worden ter bevordering van de welvaart van In- en aangelanden van het Waterschap Schouwen en tot verlichting der taak die op haar bestuur rust. Met dankzeggingmjjnheer de redacteurvoor de plaatsing verbljjve hoogachtend Een Schouwsche Landbouwer. 8TOOMUOOTDIENST van Utiddelburg op Rotterdam. AugnstutJ 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 13'smorg. 9,u. Zondag 15 10, Maand. 16 10, Dingsd. 17 10, Woensd.18 10, Dond. 19 '8 midd. 12,— Vrjjdag 20's morg. 6, Zondag 22 6, Maand. 23 6, Van ROTTERDAM: Vrijdag 13 'snam. 1,—u. Zaturd. 14 1, Maand. 16'smorg. 9,"' Dingsd. 17 Woensd.18 Dond. 19 Vrjjdag 20 Zaturd. 21 9,30 10,30 10,30 10,30 10,30 Maand. 23 's midd. 12, DIRECT CORRESPONDERENDE WAGEND LENST Van ZierikzeeHotel vak OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIENST tusschek Zierikzee en Rotterdam ek tusschek gelegen plaatsen. Afvaartureu in AuguHtiiM 1875. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Zondag 15 's morg. 10,30 u. Dingsd. 17 's morg. 9,30 u. Woensd. 18's midd. 12,Dond. 19 9,30» Vrjjdag 20 's nam. 12,30» Zaturd. 21 9,30» Zondag 22 's morg. 5,30 i Dingsd. 24 9,30» Woensd. 25 6,Dond. 26 10,30» Vrjjdag 27 9,30 i Zaturd. 28 9,30» Zondag 29 10,Dingsd. 31 9,30» ËIHcrrintiëtt. Getrouwd: HENRI BOELAARS, van Tilburg en MARIA DOROTHEA CATHARINA PAULÜSSEN, die tevens ook namens wederzjjdsche betrekkingen hunnen «lutilc betuigen voor ac vele bljjkeu van belangstelling bjj hun huweljjk ondervonden. Zierikzee, 10 Augustus 1875. Bevallen van een' .Ton&cou, C. E. SCHOUTEN-Wagenmakers. Zierikzee, 11 Augustus 1875. Heden namiddag te 3 ure overleedna een geduldig ljjdon van ruim 6 weken in den ouderdom van 68 jaren en 9 maanden, onze gsliefde echtgenoot en vader MARINUS de PREEin loven landbouwer en Kerkvoogd der Horv. Gemeente alhier. Hoedbkenskkrke, K. DORST. 9 Augustus 1875. A. de PREE. Heden overlued plotseling, onze eenige lieve ling LENA ADRIANAin den ouderdom van ruim een jaar. Burgh, C. vak ZüIJEN. 10 Augustus 1875. B. van ZUIJENBeue. Heden overleed op het onverwachtsonze waarde Moeder en Behuwd-Moeder FREDERIKA LEVINA BROEKSMIT, Weduwe D. Labriik in den ouderdom van 81 jaar en bjjna 5 maanden. Nieüwerkerk, Uit aller naam, 11 Augustus 1875. P. LAB RIJN Dz. Bjj vonnis van do Arrondissements- Regtbank te Zierikzee, van den 9den Augustus 1875is CORNELIS van den HOUTEN Koopman en Winkelier in Koloniale Waren, wonende te Zierikzee, verklaard te zjjn in STAAT VAIN FAILLISSEMENTingaande don 6den Augustus 1875, en is benoemd tot Regter-Cominis9aris, de Edel Achtbare Heer Mr. BONIFACIUS MARINUS de JONGE van ELLEMEET, regter in voornoemde regtbank en tot Curator Mr. HENDRIK van ADRI- CHEM, Advocaat te Zierikzee. De Curator H. van ADRICHEM. De Notaris J. van der BENT, zal, op ..-TijSjUU Vrjjdag: den I3den Angusdis ^ijil.^11875des middags ten 12 ure, in het Koftjjhnis van de Wed. C. van 't Hop te Brouwershaven, ten verzoeke van D. van de VELDE Cz. aldaar, publiek verkoopen: Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in de Zuiddjjkstraat te Brouwers haven, sectie C No. 248. Inmiddels UIT UK HAND TE HOOP; te bevragen bjj den verkooper en genoemden Notaris. De Notaris J. M. BOUVIN, zal, op Zatur<lag don 14 Augustus 1875, 's voormiddags ten 11 ure, in het hotel de Meeraal te Nieüwerkerk, ten ver zoeke van den Heer ADR. van MEURS, particulier te Nieüwerkerk, als onherroepelijk gemagtigde van LEEN- DERT de JONGE .Tz.krachtens Art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek, publiek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen te Nieüwerkerk voornoemd, aan de noordzijde van den ring, kadaster sectie M, No. 412, groot 81 Centiares. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Maandag «len «3 AugiiHtus 1&7"£5, 's middags ten 12 ure, ten huize van de Wed. G. van den Bliek, op de Nieuwe Haven te Zierikzee, met regter]jjke magtiging ten verzoeke van de Wed. en Erven van wjjlen JACO BUS BLANKER, publiek presenteren te verkoopen ZEVEN WOONHUIZEN on ERVEN staande cn gelegen te Zierikzee kadastraal bekend sectie B No. 6921019 662580 983, 1354 en 1471. Breeder bjj uittezetten billetten te vermllden en informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. si in heele en halve flesschen, kleine flacons, waarbij gratis een spuitdop. p- 2 J. DE JONG ZIJLSTRA. SPOTPRIJS. p B i 1111 0. SPOTPRIJS. bij J. DE JONG ZIJLSTRA. ^^HEmTHEESciFS^^ERSLUMmG9^^ Mjjne vrouw leed gedurende geruimen tijd aan erge beeschbeid en verslijmiDg. Door bet gebruik van slechts een fleach RijulitiKlMelitui DliUIVKN-IIORSTHOI\'ZING uit het dépöt der heeren SCHLICHTINGER te Rosenheim, zijn genoemde kwalen snel geweken, wat hiermede gaarne verklaart II SEBASTIAAN TRAMER, (Ncuhüuser) Oeconoom. O Bbeitenau, bjj Keifer fielden Opper-Beijeren18 April 1874. De onovertreffeljjkheid van den Druiven-Bor.>»thonjna: bij alle ziekten der ademhalings- «j werktuigen is door meer dan 4000 Attesten van personen uit alle standen en uit alle landen bewezen. Ook j| 1 in goeden smaak komt geen ander middel hem nabij. Bjj een langdurig gebruik van dezen heerljjken drank II t heft hjj alle zwakte op, zelfs bij oudere menschen. Voor de laatsten is de Druiveu-Horeithouiiig een onschatbaar middel om de krachten te bewaren. 1 Verkrijgbaar a 1 de flesch te Zierikzee, bjj M. J. de LOOZE ZOONApotb.Goes, bij J. P. va» ?i der DOESSt. Maartensdijkbjj JOH. POTMiddelburgbjj W. P. van de KAMERKruiningenbjj C. de MUNCKTholen, bjj C. J. de BRESOulgensplaat, bjj GORDONVlissin gen, bij JAC. DOMMISSE Cz.; 1 Middelhami*by A'. TEEPE; Brouwershaven, bjj J. W. van BRABAND Zaamslag bij de Wed. A. van TRAEUENHOVE. Het gebruik juist gedurende de zomermaanden heeft dikwjjls een verrassende en ookbljjvende uitwerking. De Notaris Mr. J. A. BOLLEzalten verzoeke van zjjn principaal, op Zatur- <ln«r (len 141 AugpuMtn» 1875, precies ten 10 ure, voor de dorpsherberg te Renesse, publiek presenteren te verkoopen: Melkkoeijen, Kalfvaarzen en JONG VEE. Voorts ecu l'/j jat**8T P A AK D en een VEULEN. Daarna 15000 «loonien Mustaards. j De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAHEN 70 Informatiën te bekomen bjj STRANDGOEDERENl)- QMULOCS HOUWER, AANGEBRACHT TE BROUWERSHAVENDE NAVOLGENDE STRANDGOEDEREN Eene aanzienlijke partij stalen Staafjes los en in vaatjes, gemerkt HE. B. T. 4K. I. C. R. V. VI enz. Eenige stukken oud-roest Staafijzer, ongemerkt. Circa vijftien vaam Ketting; bovenstaande goederen zjjn in zee met duikertoestel gevischt. Een oud-roest Anker zonder stok, wegende p. m. lOO K.G.ongemerkt; en Een Anker met ijzeren slo/c wegende p. m. lOOO K.G.gemerKt 14245—73. L. r. H. T. 0 1115. 13.11. 1met circa 45 -vaum KETTING*, gevischt in de Roompot. Zjjdie vermeenen daarop regt te hebben worden voor de twewle inuul opgeroepen tot reclame. Brouwershaven, 10 Juljj 1875. De Burgemeester van Brouwershaven, J. M. LOCKER de BRÜIJNE. ZEER STERK Pergament-en "Vliegenpapier bjj den Boekhandelaar vnn DISHOECK. OP NIEUW ONTVANGEN DE BEKENDE KONINGIN EAU DE COLOGNE on ordinaire soorten in bcele en halve wijnflesschcn. TE KOOP: Een HOOGAARTS, oud 14 jaar, groot 16 tonmet completen INVENTARISto bevragen aan de werf bij S. D. van WEEZEL te Bruinisse. TE KOOP voor ƒ50: Een KAR met EZEL; adres P. PLATSCHART, MiddelburgNeederstraat No. 188. e alom bekende O- B E O K E R *S Balansen en Bascules, worden alleen verwaardigd en zjjn te be komen bjj de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH, Mede A contant verkrjjgbaar bij W. van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. S O C I E T I T tb geven door het MMRkCORPS DER DIE WD. SCHUTTERIJ alhier, Kapelmeester den Heer D. H. EZERMAN, op Zondag den 15 Augustus 1875, des namiddags ten 7 ure, in het lokaal Parklust met omliggend terrein hetwelk feesteljjk zal zjjn GEÏLLUMINEERD, tusschen beide Bengaalsehe VERLICHTING. Toegankeljjk voor leden met ééne damemeerdere dames en kinderen S£5 cent, vreemdelingen 1. De heiningen zullen ten Bul F zeven ure geopend worden. Leden buiten de stad kunnen van af Donderdag 12 Augustus hunne bewijzen vnn toegang verkrijgen bjj den ondergeteekende. Nam en b bet Bestuur, G. A. de LOOZE Mz., Secretaris. Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. DIRECTE AANVOER Engelsch ZAAIGRAAN. Bestellingen op Eugelsehe TARWE WINTERHAVER en WINTER- GERST worden aangenomen floor J. LOPSE HOCKE, Brouwershaventot 2 September e. k. LOTEN AMSTERDAM f\. S. OCHTMAN Jz. DE Ql IN A L AII OU HE van KRAEPELIEN ©n HOLM, Apothekers te Zeist, is het volkomenste aller Kina-bereidingenvan een j aangenamen smaak, haar doeltreffende eigenschappen zijn algemeen door HH. Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte, zoowel bjj kinderen als volwassenen gebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwziekte en vele harer gevolgen, als hoofdpijn, aangezigUpijn enz.; in liet tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen enz. In de Geneeskundige Courant van 20 Sept. '74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH. Medici aanbevolen, alsook de IJZERHOU DENDE QUINA LAROCHEtegen chlorosis of bleekzuchtteringachtigheidgroote zwakte bloedsgebrek kwalen van critischen leeftijd enz. Prijs per flacon ƒ1,90, bij de volgende HH. Apothekers: Hoofddepót wed. D. A. van pen HOEK, Apotb., Middelburg. Zierikzee, J. M. GASILLE. Goes, KROL van den HOEK. Verder in de meeste Apotheken te bekomen. Pommade Depurative. Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze POMMADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtjjdig grjjs worden en uitvallen; de roos of schilvers neemt zij bjjna onmiddelljjk weg, bevat niet het minst schadeljjke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prjjs TS ct met gebruiksaanwijzing. Verkrjjgbaar bjj de Heeren J. E. THEEWIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J. a. BROUWENaLaR, Coiffeur te Middelburg. T vnnrf, aanstaanden Z O ZN D A. G naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Tegen NOVEMBER gevraagd in een klein gezin GEHUWDE LIEDEN zonder kinderende man om in liui» en tuin werkzaam te zijn en bekwaam om met een paard te rjjden. De vrouw in staat eene burgerpot te koken en huiswerlt te verrigteo. Salaris buiten verval, kost en inwoning ISO. Franco brieven onder letter V. aan den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes. Een Molenaars-Knecht benoodigd AANSTONDS of met OCTOBER. Een L K E R LI IN G zal in aanmerking komen, bjj J. LIJBAART te Sluiskil. Met 1 NOVEMBER vraagt men een bekwame BROOD- EN BESCIIUITBJKKERS-OECIIT, om eene <1orp»bablterü waar te nemen, van de P. G. Brieven franco onder letter A. aan de Uitgevers dezes. Alleen zjj die bewyzen van goed gedrag kunnen overleggen zullen in aanmerking komen. TERSTOND BENOODIGD EEN BROOD- EN BEMITBNKKERS-KICRT, ongehuwd, P. G. tegen hootf loon, by J. STEVENSE, Broodbakker te Schort. TERSTOND een© DIENSTMEID benoodigd bij J. C. GERLACH te Noordwelle. Uit «rover»: DF, LOOZE Sc WA ALE. SnelperBdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2