ZIERIKZEESCHE 1VIEEWSB0DE. l\o.5578 5tsleJaarg. Donderdag 12 Augustus 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is /1,30, franco por poBt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. A Igemeen Overzicht. Voortdurend doodsche stilte in de politieke wereld. De zomerwarmtede behoefte aan rustde zucht tot verplaatsingalles werkt samen om ons het nieuws te onthoudendat wjj gaarne zouden hooren, waaraan de pers als levens- of voedingsmiddel behoefte heeft 't Is echter nu niet anders dan in andere jaren. Wjj zijn het gewoon in dezen tjjd algemeene overzichten te geven, die eenigermate geljjkeu naar de notulen van zekere vergadering, die bestendig inhielden, dat de president de vergadering gesloten had, omdat er niets te verhandelen was. Wil men echter eene korte oplezing van wat de berichten van elders inhoudendan kunnen wjj mede- deelen dat de premier in Kngelaudby gebrek aan gelegenheid om in het parlement veel gewichtigs te behandelen aan het diné van den lord mayor de gelegenheid heeft waargenomen om zyn kabinet in de hoogte te steken. Vooral heeft hjj het zoeken te verdedigen ten aanzien van de wet omtrent de koop vaardijvloot en er op gewezen, dat over het algemeen het publiek zeer weinig belang in deze aangelegenheid stelde als wilde hij doen uitkomen, dat deze plotselinge ingenomenheid meer het gevolg was van de oppositie- zucht dan van de zucht om de koopvaardijvloot te bevoordeelen. Het was geene onjuiste opmerking, want de groote menigte ziet vele zaken nietvoor ze die als oorlogstuig in de hand van partyen kan gebruiken. Of de nationale vergadering in Frankrijk vooreerst wel zal ontbonden worden laat zich betwij felen. De spraakverwarring bestaat ook op dit punt en de regeering maakt daarvan een behendig gebruik. Twee zaken van zeer ondergeschikt belang houden de aandacht meest bezigvooreerst het geografisch congres, waarvan de leden door den president Mac Mahon zeer vriendelijk ontvangen worden. Omtrent de resultaten valt nog niets te zeggen, maar 't is te hopen dat zjj vruchtbaarder zullen zjjn voor de wetenschapdan zy dat kunnen zjjn voor de politiek. Overigens houdt men zich bezig met het beoordeelen van eene hande ling van den prefect der Seinedie eene openbare prjjsuitdeeling verboden heeft. De Parijsche gemeente raad heeft eea afkonrend oordeel daarover uitgesproken en de ouders, die men aan de deur heeft laten wach ten by de prjjsuitdeeling zyn natuurljjk zeer verstoord, 't Zyn van die kleine buitjes, die niet geteld worden als men eoo zwaar Onweder verwachtmaar die groote beweging veroorzaken, als de hemel overigens helder is. Uit 12uit»clilttn<l schryft men dat het nog geheel onzeker is of in den aanstaanden rijksdag de groote rechterlijke wetten wel in behandeling zullen komen, vóór het bljjkt, dat het toegeven van de bisschoppendat ishet laten varen der oppositie tegen de wet op de administratie der kerkelyke goe deren volstrekt niet moet worden opgevat als een bewijs van toenadering ook in andere opzichten. Zoo heeft byv. de bisschop van Paderborn de vesting waar hjj geïnterneerd wasverlaten en zal nu weldra over de grenzen gezet worden. De prelaat meent reden te hebben van ontevredenheid over de wjj ze waarop hjj behandeld is en wenscht tot herstel zjjner gezond heid naar Tburingen te gaan. In Ho«ijjr»rüe hondt men zich bezig met eene aanstaande leening, die tot herstel van spoorwegen gebruikt zal worden. Als het daarvoor noodig iskan men niet zeggen dat er geene goede reden bestaat maar ongelukkig wordt er bjjgevoegd dat het geld ook zal moeten dienen voor loopende uitgaven. Uit Turkjje schrijft men omtrent de krygabe- dryven in Herzegowïnadat de Tnrksche troepen in velo gevechten de overhand behouden hebbende op standelingen werden uiteengejaagd en vele van hunne opperhoofden gedood. Wjj eindigen met het niet ongelukkige bericht dat uit Span je geen hieuws is. Al geldt net niet, geene tyding, goede tjjding, het is gelukkig als er maar tijdelijke kalmte heerscht, waardoor de gelegenheid tot nadenken wordt vijand te stryden, gevaarlijker dan de Herzegowiners. De cholera verslaat aldaar zijn honderden, en terwyl hjj dit doet, twisten de geneesheeren of het echte cholera is of niet. Voor de slachtoffers is de troost 1 gering te vernemen, dat de cholera, die hen doodt, eigenlyk cholera dubio.su is. Hoe het toch ook zy, de cho- I lera kost aan honderden het leven. In Damascus worden eiken dag 400 menschen aan getast. In een brief van 22 Juljjgerigt aan den secretaris van the Universal Alliance wordt medegedeeld, i dat het ware aantal der dooden verzwegen wordt, doch dat de sterfte buitengewoon groot is. De christen- wjjk is verlaten en op straat valleD de lieden dood. De gouverneur der stad heeft zjjn ontslag genomen, nadat zyn vrouw aan de cholera was overleden. Er zynv bijna geen geneeaheeren en de paniek is groot. In de i buurt is de toestand ongeveer gelijk en ernstig wordt 1 gebeden dat de Engelschen geneeskundige hulp mogen j zenden. In Antiochië hadden binnen zes dagen 128 gevallen plaats, en in de dorpen waren het vluchte- f lingen uit Damascus die de ziekte overbragten. Te Beyrout overleed eene dame uit Damascus den dag van haar aankomst aan de cholera, waarop de overheid met prjjzenswaardigeu spoed al de goederen der damt liet verbranden, en het hnis waarin zy overleed onbe woonbaar verklaarde. %B«j« Madrid 5 Aug. De Koning heeft den generaal Jovellar een brief van gelukwenschiDg geschreven over bet spoedige herstel van rust in de vier zuidoostelyke provinciën van Spanje. De Carlisten werven met geweld jongelingen niet ouder dan 16 jaren. Volgens de Tiempo is in Catalonië het gerucht in omloopdat don Carlos Dorregaray to Durango heeft ontboden. Puygerda5 Aug. Het groote fort van Seo d'UrgelEl Castillon genaamd is den geheelon dag van eergisteren beschoten. Aanstaanden Zondag zal er storm geloopen worden. M«<lri<l6 Aug. De Gaceta meldtdat het aanbod der Carlistenom in onderwerping to komen, op eene groote schaal voortduurt. Dezer dagen zjjn 375 Carlistischo krijgsgevangenen te Madrid aangekomen. Nieuwstijdingen. 3nbi«. In de Vorstenlanden leest men als ingezonde 9tuk In het berigt van uw blad dd. 18 Junjj jl. is de toedracht der zaak van den fuselier L. niet geheel duideljjk geschetst en haast ik mij u een zuiver ver haal te leverenhoe de zaak zich werkeljjk heeft toe gedragen. Op den avond van den 17 Juni jl. hoorde ae sergeant-ziekenvader W. in het hospitaal alhier den fuselier L. roepen»Ik heb een moord gedaan." De ziekenvader begaf zich onmiddellijk aan zyn bed en vroeg hem: »wat is het toch man, waarom ben je zoo ongerustkan ik je helpen zeg het mij danhebt gjj ook iets op je geweten dat a verontrust L. ant woordde hierop: »Ja, ziekenvader, kom eens hier", en hem bjj de hand nemende, vroeg hjj »Oudje,kan ik je vertrouwen waarop de sergeant antwoordde Ja zeker I" Jazeide L., ik heb een moord begaan." Op het antwoord van den sergeant: »Dat meen je immers niet zoomaak u geen gedaohtendat zal beter worden als gjj maar eens beter zijt,antwoordde hy »Neen ziekenvader, ik ben de moordenaar van v. d. Kouwen uit den Haag"; toen deze hem echter zeide: »kom, spreek over zulke dingen niet"antwoordde hjj»Neen, neen ziekenvaderzoo waar helpe mij God almachtig, ik ben er debet aan"daarbij stak hy de rechterhand tweemaal omhoog. Verder verzocht hij om den pastoor. Deze kwam en bleef zoowat uur bij L. Toen de geestelijke weg was, begaf zich de ziekenvader ander maal by L. en deed hem eenige vragenom zich te overtuigen of hy wel by zijn verstand was. Op allo vragen b. v. wie ben ik L. antwoordde hij in byzijn van getuigen»de sergeant-ziekenvader of denk je dat ik gek ben?" Op de vragen waar hjj geboren was en nog andere, gaf hij even duidelyk antwoord. Kort na deze vragen aan L. gedaan vroeg hy zelf aan den sergeantMaar zeg eensweet gij ook iets van den moord Toen deze hem ondervroegwat hij toch daarmede bedoelde, antwoordde hij»Ochdie in den Haagvan mevrouw v. d. Kouwenvan goud en zilver weet ik niets wel van geld maar spreek er niet overik hy en de derde van uitputting viel hjj achterover. De ziekenvader liet hem hierop rus ten en ging naar zjjn kamerom L. zoo hjj wat bjj was gekomenverder te ondervragendoch het was te laat; to 8% ure was L, overleden. Tot op Dingsdju» 11. is uit 400 van de 557 districten, waaruit de stad New-York bestaatden uitslag der telling bekend gemaakt. Uit deze opgave maakt men op, dat de totale bevolking der stad New-York ruim 1,200,000 zielen bedraagt. In Sirië heeft Turkjje op het oogenblik met een JFtanfitifc. Drie-en-twintig jaar geleden den 25 Januarjj 1852 las men in den Fraoschen Monitor het volgende Een dier misdaden, welke men zoo gaarne golooft, dat alleen op het tooneel voorvallen is gisteren in het hart van Parjjs gepleegd. Een kind van 3 maanden zoon van den baron de Roquevieilis onder de vol gende omstandighedou gestolen. •De ouder» hadden zich aan een bureau in de rue du Bac eene min voor hun kind aangenomen. Deze jonge vrouw gaf op te hceten Molanie Gibot en was van uitmuntende getuigschriften voorzien. Den eersten dog echter na dien waarop zjj in dienst was getreden, is zjj met het kind spoorloos verdwenen. Al dc na sporingen der politieom haar op het spoor te komen bljjven vruchteloos." Dat berigt maakte allerwege den diepsten indruk. De ouders lieten niets onboprocid. Door gehoel Europa werd gezocht. Kosten noch moeite worden gespaard maar alles te vergeefs. Eerst nu, na drie-en-twintig jaren, wordt de geheim zinnige zaak klaar en de slujjer opgeheven. De min had zich met het kind naar Neuilly bege ven. Op weg was zjj door eeno beroert© getroffen. Zjj werd levenloos gevonden, en daar zjj geene papieren bij zich had dewjjl die nog in handen van den baron de Roquevieil warenhad men haar als geheel onbe kende te Neuilly begraven. Een koopman aldaar, de heer Danduhad zich over het kind ontfermdhet nangenomen en opgevoed. Daar Me man nimmer dag bladen las en zich uitsluitend met zjjnc zaken bemoeide, had hjj van het berigt in den Moniteur niets vernomen. Drie-en-twintig jaren lang was hjj een trouw pleeg vader voor het kinden bekroonde het werk der opvoeding met voor zijn aangenomen zoon, nu een jaar geleden, een der beate kruidenierswinkels te Versailles te kooprn en hem daar te vestigen. Maar nu, dezer dagen, koopt ny een oude verzame ling van den Moniteur en gaat aau bet doorbladeren en lezen. Hjj vindt zoodra niet het hierboven medege deeld berigtof de oogen worden hem geopenden nog denzelfden avODd is bij bjj den baron de Roquevieil. De vreugdo van den vader is onbeschrjjfeljjken het wedervinden van zjjn verloren zoon is hem een dubbele woldaad, als troost voor de vele rampen, die hem ge troffen hadden en waarbjj hjj zjjn fortuin had ingesloten. Er haogt thans een donkere wolk over 't tafereel dit bljjeindend treurspel. De zoon namelijkia door opvoeding en gewoonte met hart en ziel, geheel en al winkelier, en te meer omdat 't hem achter de toonbank zeer voor den wind gaat. Hjj weigert dus volstandig die te verlaten en is er niet weinig fier op boven zjjn deur te laten lezen: de Roquevieil, kruidenier. Dat kon geen tweede epicier in Frankrjjk nadoen! Wat nu echter zjjn trots is, i9 een bitter leed voor den ouden baronwant de Roquevieil behoort tot den oudsten adel van Frankrjjk. Hun stamboom klimt tot 980 opl ©ostcttrijfe. Weeneii) 7 Aug. De Porie heeft, onder dagtee- kening van eergisteren, aan het Oostenrijksche Kabinet en aan de overige groote mogendheden medegedeeld, dat in do Herzegowina belangrijke voordeelen zijn behaald en dat de onderdrukking van den opstand groote vorderingen maakt. Tevens heeft de Turksche regering aan ae Oostenrjjksche haren dank betuigd voor de houding, door laatstgenoemde ten opzichte van den opstand in acht genomen. Geheel in overeen stemming met deze berigten, luidt liet volgende telegram, onder dagteekening van 4 dezer aan de Weener bladen toegezonden: »Op 24 Juljj hebben tusschen de Turksche troepeD en de opstandelingen bij Moresine en Dabra ontmoetingen plaats gehad. De insurgenten werden uiteengejaagd en leden een verlies van zestig man aan dooden. Den volgenden dag grepen 150 insurgenten de Turksche troepen aan bjj Ufcschal, maar werdeu insgelijks met verlies teruggeslagen. Een van de aan voerders der opstandelingen is bij deze ontmoeting gesneuveld. Een ander gevecht werd bij Zalim geleverd. De rebellen werden ook hier uiteengejaagd en tot in het gebergte vervolgd, 20 dooden en 40 gewonden op hot slagveld achterlatende. Die bewoners van Zalim, welke met de opstandelingen gemeene zaak maakten, hebben zich vrijwillig aan de Turksche overheid onder worpen, toen zij bespeurden dat verdere tegenstand nutteloos zou zjjn. De onlusteu in Gabella zjjn, zonder tusschenkomst der gewapende magt, onderdrukt; de bevolking is nameljjk op raad van den bisschop van Mostar en van eenige andere personen, tot gehoorzaam heid teruggekeerd, hetgeen des te heugeljjker is, omdat mi het handelsverkeer met Mötkovich weder ongestoord kan geschieden. Men hoopt, ook de insurgenten van Dratschova zonder bloedvergieten tot onderwerping te brengen. De Turksohe overheid heeft met dit doel algemeene amnestie beloofd aan hen, die tot hun pligt terugkeeren, terwyl de weerspanoigen met strenge straffen worden bedreigd." Daarentegen meldt de Preste uit Ragusa van den 5en: •De opstandelingen rukten gisterenavond tegen Trobinje op en sloten heden die stad, met een aanzienlijke magt in." Voorts deelt de Pester Lloyd eenige bjjzonderheden mede aangaande de militaire verhouding en den toestand der bevolking in de Herzogowina. Het blad bevestigt de mededeeling, dat de opstand niet is ondernomen om staatkundige redenen, maar alleen wegenB de druk kende belastingen, waarbjj nog komt de afpersing der geestelijkheid, zoolang hierin geene verandering- komt, is aan een duurzame handhaving der orde in de Her zegowina niet te denken. ülebevianb Amsterdam10 Aug, Zes weken u ontvingnaar men zegteen dienstbodewoonachtig op Rapenburg, een slag van een bewoner van Marken. De aanstaande echtgenoot van deze dienstbode nam zich dezen slag zeer ter barto en gisterenavond wan delde hjj met zjjn vrijster over Marken (Valkenbur gerstraat) om den dader op te sporen en wraak te nemen. Men zegt dat hjjhoewel den man niet vindend©zich zeer luide uitdrukkingen veroorloofde omtrent de geloofsbelijdenis van den dader, tevens die van de meerderheid der bewoners van die buurt. Daaruit ontstonden ongeregeldhedendie spoedig een ernstig karakter aannamen. In de MarkeD6teeg werd lustig met steenen gesmeten die in de Foeliestraat en op Rapenburg neervielen. Daardoor werden ook de personen daar woonachtig in den strüd gemengd als partjjgangers voor de dienstbode met haar galant, en een geregelde schermutseling met steenen begon. Onmiddellijk wa9 de heer Gelpke, commissaris der derde sectie met den inspecteur Roering en 20 man politie ter plaatse wien het gelukte den strjjd te doen bedaren. Slechts één persoon is lichtelyk aan den arm gekwetst. Ooggetuigen van den stryd deelen ons mede, dat evenals door de belegerden van vroeger eeuwenko kend water uit de vensters werd gegoten en dat hier en daar zelfs de dakpannen tot projectielen werden Gisteren hebben de Amsterdamsche timmerlieden op een terrein aan den Haarlemmerweg een meeting gehouden naar aanleiding van het antwoord van de patroons op hun verzoek om het loon van 18 cent op 22 cent per uur te brengen welk verzoek door de patroons werd afgeslagen met mededeeling tevensdat op verdere aanvragen \-an dien aard niet zou worden geantwoord. De vergaderde werklieden hebben beslo ten, rnstig, maar krachtig, handhavende orde en wet, met de taal der rode, billjjkheid en overtuiging, voort t© gaan hunne regten te doen gelden. Er zal nog een meeting worden belegd, tot wier bijwoning de patroons zullen worden uitgenoodigd. Door ferme aan eensluiting cn goede ondersteuning der beweging, hoopte men in bet a. s. voorjaar de patroons zonder werk staking to kunnen dwingen, het verzoek om loonsver- hooging in to willigen. Het middel daartoe zou later worden aangegeven. Gisteren heeft hot zwemmen hier weder twee offers gcëischt. Een jongelingin het Oosterdok te water sprin gende kwam met den buik op een ond©r water staanden paal te regt, waardoor do buik werd open gescheurd. Het tweede ongeluk had plaats onder Zeeburg. Een oppassend jongman van 20jarigen leeftyd zou m den vroegen morgen in gezelschap van een jongeren broe der gras gaan snjjden. Het zien van de zee schjjnt bjj hem den lust om zich te verfrisschen te hebben doen ontstaan, althans hjj begaf zich te water, en een einde van den wal gekomen zonk hjj plotseling. De hulp, door zjjn broertje ingeroepen, kwam te laat om hem nog levend op té halen. Ametcrdam, 8 Aug. In de heden ontvangen Indische bladen vinden wjj een berigt terug, dat eenige weken geleden door do Nederlandscho pers werd ver spreid. Ofschoon dus oud, behoort het tot de zaken, die altjjd nieuw schjjnen te bljjven. •Een Groningerlandsche burgervader zond onlangs de volgende boodschap aan een ondorwyzer, van wien ZEd. Achtbare vermoedde, dat hjj zich met»couranten geschrijf" had opgehoudenBeschuldigde zorge er voor, dat dusdanige berigten uit deze gemeente niet meer in de courant geschreven worden, op straffe van do ongenade des burgemeesters." De stijl is niet die van eene miniBteriëelo circulaire, maar de inhoud? Het volgend onsterfelijke briefje is dezer dagen verzonden aan de commissie voor het feest der Port. Isr. Synagoge. Amsterdam, 2 Augustus 1875. De Alg. Kerkeraad der Nederd. Hervormde Gemeente alhipr, heeft de eer in antwoord op Uwe missive, dd. 19 Juljj 1875, U te berigten, dat het hem, ofschoon hy Uwe uitnoodiging op hoogen prys stelt, onmogeljjk is, deel te nemen aan eene feestviering, die van het standpunt zjjner belijdenis, hem veeleer eene oorzaak van smart, dan van vreugde geacht moet worden te zyn. Onder toebidding van den zegen des Heeren, Num. 6, verzoeken wjj U de verzekering onzer Hoogachting te willen aannemen. De Kerkeraad voornoemd J. P. STRICKER, Voorzitter, qq. STEINFORT, .Scriba. Wij behoeven wel niet de bijzondere aandacht te vestigen op de omstandigheid, aat de voorzitter qq. teekende. Men zegt, dat van de zjjde van de minderheid deB kerkeraads, (waaronder in dit geval ook de ouderling dr. Kuyper behoorde, die tegen dit besluit adviseerde) en van vele gemeenteleden een krachtig protest volgen zal tegen deze poging, om zich aan te stellen als leefde de maatschappij nog in de begrippen wij zouden zeggenvan eenige eeuwen geleden, indieu wjj konden aannemen, dat zulke begrippen ooit hadden geheer9cht. Zou dit protest noodig zjjn Njjmegen, 8 Aug. Heden namiddag en avond van 6—9 ure woedde alhier een hevig ODweder, met slagregens en hagel vergezeld. In het verzakkende gedeelte aan de Waalkade zjjn door de groote hoeveel heid afstroomend water twee gaten van aanzienlijken omvang gevallen en is de grond daar rondom uitgepuild. Heden namiddag tegen zes ure heeft in de Boven- Betuwe een zwaar onweder gewoed. Te Oosterhout, nabjj Lent, is de bliksem ingeslagen, ten gevolge waar van een boerenwoning in de asch werd gelegd. Ook onder Heteren of Valburg zag men rook opstygen en den gloed van vlammen. Heden barste boven Minnertsga een onweder los, dat snel in hevigheid toenam. Een oppassend werk man werd vlak voor zjjn woning door den bliksem fetroffen en gedood. Hy laat een weduwe met 3jeug- ige kinderen, een van 14 dagen achter. Aan de Vecht, tusschen Vreeland en Nichtevecht, is een watermolen door den bliksem getroffen en afge brand. 's Namiddags omstreeks 5 uren teisterde een hevige hagelslag de stad Utrecht. Binnen weinige oogenblikken was voor duizenden guldens schade berokkend. Tuinen en hoornen hebben veel geleden. De bloemisten vooral hebben groote schade. Glazen, dakpannen en vallichten werden verbrijzeld en 't water stroomde de huizen binnen. Kelders liepen onder, zoodat Maandagmorgen de brandspuiten moesten aangewend worden, ze van 't overtollige water te ontlasten. Een huis achter het Vleeschhuis heeft zoodanig door 't water geleden, dat de muren zyn gescheurd en 't benedenhuis ontruimd is moeten worden. Het onweder, waarmede deze hagel slag vergezeld ging, hield langen tjjd aan, doch was niet hevig. Er vielen hagelsteenen van de grootte van duiveneieren. In een aanbeveling van den heer P. Genders te Geverikals lid van den Raad der gemeente Beek leest men o. a. het volgende: Onooodig, een reeks van hoedanigheden en eigen schappen, hem hier toe te zwaajjen. Hy is bekend als bejaard, bedaard, goedaardig, dienstvaardig, oprigtig, voorzigtig, goed gezind, alom bemind, doorziend, ieders vriend, goed geleerd, nooit verkeerd, buigzaam, behulp zaam, kaap, vol grap, geea- dronker, geen pronker, goed ter spraak, dat is de zaak, en weet de belangen eener zoo talrjjke gemeente met klem en welgemeend heid te behartigen." 's Griivenhuire 10 Aug. De Tweede Kamer is bjjeengekomen. De korte zitting vaD heden was vrjj stormachtig. Uit een discussie tusschen den heer Storm en de Voorzitter bleek, dat de Kamer meer bepaaldeljjk is bijeengeroepen op verlangen der Regee ring om het spoorwegontwerp in de afdeelingen te onderzoeken. Men voorspelt aan dit ontwerp een ongunstig onthaal. 'm Hertojgenbosch, 9 Aug. Bjj de heden morgen gehouden militaire oefeningen op de heide te Cromvoirt, op een afstand van p. m. l'/t uur van deze stad, werden de soldaten zoodanig door de hitte ge troffen dat ruim een honderdtal den terugtocht naar het garnizoen niet meer konden mede maken en op de heide moesten achterbljjven. Naar men zegtis een hunner reed9 aan de gevolgen overledenterwyl men voor 't behoud van een tweede vreest. De oefeningen hadden dan ook onder een onverdragelijke temperatuur plaats op eene vlakke beide tusschen 7 uur des mor gens en 1 uur des namiddags. Heden avond zyn ver schillende manschappen per draagbaar van de heide naar het hospitaal vervoerd. 9 Aug. Heden middag ongeveer 12 ure, ontstond er op de hofstede, bewoond door den land bouwer C. Geluk en onder deze gemeente gelegen, een hevige brand, waardoor in weinig tjjds de bouwschuur met het reeds ingezamelde graan een prooi der vlam men werd. Ook eenige paarden en ander vee zjjn daarhjj omgekomen. Het mogt de spoedig toegesnelde brandweer gelukkenhet woonhuis te behouden. De oorzaak van den brand ie onhekend. Men verneemt dat het verbrande geheel of grootendeels verzekerd was. Zioriltzets 11 Aug. Door Hoofd-Ingelanden van het Waterschap. Schouwen is benoemd tot Ontvanger- Griffier de heer C. van der Vliet Dz. Benoemd tot opzigter 1ste kl. bjj den waterstaat en 's Lands burgerlyke openbare werken in N. Indiè', C. Elenhaa*thans met de waarneming dier betrek king belast. Naar de Frieschc Courant verneemt, zal de burge meester van Dautumadeeldie zich by de jongste verkiezingen in 't belang der anti-revolutionaire can- didaten ijverig in de bres hoeft gesteldzyn ontslag vragen op grond van de bekende circulaire van den Min. Heemskerk. De persoon, die voor eenige weken inde pastorie van den predikant te Biezelinge binnengeslopen is en aldaar gedurende de afwezigheid der bewoners vele kasten opengebroken en zich zilveren voorwerpen toe geëigend heeft, is gevat en heeft zjjne misdaad reeds bekend. Hjj was de zoon van den buurman van den predikant. Te Goes bood bjj zilveren lepels en vorken ten verkoop aanen toen hy weigerde zjjn naam op te gevenwerd hjj op aangifte van den zilversmid jjevat. Hjj wordt verdacht van menigen diefstaldie in het laatste jaar in het anders zoo rustige Biezelinge heeft plaats gehad. Een tot vervoer van Middelburg naar Rotterdam bestemde stier had bljjkbaren tegenzin in die reis. Na een paar malen daarvan te hebben doen hlyken werd hjj bepaald kwaadwaarvan het gevolg wa9dat hjj in het in aanbouw zijnde droogedok sprong, en daar, uithoofde zjjner woede, moest afgemaakt worden. De vereeniging voor volksgezondheid te Rotterdam raadt de volgende oogenblikkeljjke behandeling aan van wonden aan armen of beenenveroorzaakt door den beet van een hondonverschillig of die al dan niet van dolheid verdacht wordt. Indienwat alR regel mag gesteld worden geene heelkundige hulp op het oogenblik der verwonding verleend worden kan omsnoere men ontnicjdeljjk met een stevigen band (waarvoor men desnoods den zak doek gebruiken kan) het verwonde ligchaamsdeel boven de plaats der verwonding. Zoo het mogelijk islegge men zulk een band op meerdere plaatsen tegeljjk b. v.bij eene verwonding van het voorste lid der vingersom den vinger zei ven om den voorarm en om den bovenarm. Het blooden der wond zal daardoor worden bevorderdterwijl eene statistiek van Bouley aantoont, dat groote wonden, die sterk bloeden, minder gevaarljjk zyn dan kleine wondjes, die weinig bloeden. Ook zal de opname van het vergif in de bloed- en watervaten daardoor worden verhinderd. Na zulk een eersten verband zoeke men terstond heelkundige hulp, die bestaan moet in eene krachtige cauterisatie, hetzij door het gloejjend jjzer, hetzjj door. sterke chemische bijtmiddelen. Het schip Mary Avanskapt. Mc Cracken, thans te Rotterdam liggendeverliet Banana met den kapi tein en 9 man. Eene week daarna lagen 8 man ziek, van welke 6 spoedig stierven. Tweemaal werden schepen geziendoch te vergeefs om hulp geseind. De kokzelf half ziekkon slechts nu en dan eens aan het roer staan. De kapitein was de eenige valide man geblevendie het voor 10 man bestemde werk alléén te doen hadbehalve nog de verzorging der zieken. Daarvan heeft hjj zich, met zeldzame volhar ding gedurende 6 wekennacht en dag werkzaam gekweten. Eindeljjk zou men de veilige haven bereiken, en toen zette kapt. Me Cracken de kroon op het werk hij hield voor de naderende loodsboot zyn benarden toestand verborgen en liet (opgedrongen redders wil lende weren) niemand aan boordalvorenstegen vooraf overeengekomen billjjk loonzich van man schappen te kunnen voorzien. Assuradeurendie door het manhaftig gedrag van kapt. Mc Cracken zeer gebaat zjjnhebben hem en den kok een blijk van waardeering toegedacht. Reeds 25,681 personen hebben de tentoonstelling bezochtwelke vanwege de vereeniging van indus- trieelen en werkbazen te Breda gehouden wordt. Kerltnleuws. Ds. B. van Schelven, pred. te Souburg, is beroepen te RavenBwaay.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1