HOFSTEDE, PARASOLS en ENTOUSCAS, DANKBETUIGING DEN Ol'STAL VAN HET OUDE HOEFJE, MM HOFSTEDE, es Verfrisschende EAU DE COLOGNE, EIKEN-, OLMEN- EN RSSCHINHOET. IlANDDORSCHMMiniNES BROOD- M BRSCHIHTBAKKERS-KNECHT, werden ontstolen. De politie heeft de daders gevat nog in 't bezit van het gestolene. Op de Pppenmarkt te Amsterdam waren eenige jongens op een zandhoop aan het spelen. Een van hen liet zich la Albrecht Beiling vrjjwillig levend begraven. Het scheelde weinig of hy had ook, evenals onze Schoonhovensche slotvoogder het leven by ingeschoten. Zyn kamaraads hadden hem er zoo diep en stevig ondergestoptdat zij hem er niet weder uit konden krijgen en hy bovendien door de drukking van het zand bedwelmd raakte. Eenige werklieden hebben echter het geluk gehad, denbaldadigen jongen tydig uit te graven. Door J. Spruit, te IJsselmonde, is een volmaakt witte vleermuis gevangendie zich in gezelschap vau gewone vleèrmuizen sints jaren in 't kerkdak op hield. Hjj schonk ze aan den dierentuin te Rotterdam, waar de zeldzame vogel spoedig overleed. Thans is ze opgezet en in 't museum van nat. historie te Leiden geplaatst. De in onze streken zoo welbekende boomkweeker en tuinier J.P. Westerhof van Eenrum liet hier gisteren aan onderscheidene liefhebbers van tuinen en fijne vruchten iets wezenlyk buitengewoons ziennl. een mandje met aardbeyen een soortdie hij »de groote Jacuinder" noemde. Niemand had ze ooit zoo zwaar gezien. Veelal wat ongelyk van vorm, soms byna wat hoekighadden velen de dikte van kruipel- hoendereijeren daarbij een prachtige kleur en zeer aangenamen smaakzonder dat men er iets hards of steenachtigs in opmerkte. Met regt kon men ze mon steraardbeziën noemen. Hier is er een half kilogram van gewogenwaartoe slechts 27 stuks benoodigd waren, 't Gezigt verleidt dan ook velen er planten van te nemendie, wanneer het de geschiktste tyd is voor slechts 21/, ets. ieder plant worden bezorgd. De man raadt aan ze zwaren of vetten grond te geven en ze in bosjes te houden. Ook vertoonde hy nog een zeer fijne soortdie zoo goed als wit waren. (Gron. Ct. van 4 July.) Door een ingezeten van Goes is met goed gevolg een middel tegen de bloedluis of den zoogenaamden wolf der boomen toegepast op een appelboomdie sedert vijf jaren aan die kwaal leed. Hij nam nameljjk de proef met ruw of onzuiver earbolzuur, zonder bijvoeging van water. Hy bezigde daarvoor een kwast, bestreek de boomen rondom den stam ongeveer twee handpalmen breedtwee voet boven den grond ver volgens bestreek hy al de aangestoken plaatsenmet dat gevolg, dat de boomen gezond zyn geworden en aan de vrucht hoegenaamd geen nadeel is teweeg gebragtmaar de boomen thans rjjk beladen zyn met fezonde appelen daarbjj maakte hy nog de opmerking at de rupsen waarvan de boomen ook ruim voorzien warenzeker door den reuk van het earbolzuurzich allen aan hunne draden lieten naar beneden zakken en hy dus ook daarvan bevryd werd. Kerknieuwe. Het classikaal bestuur van Brielle zal den 18den Augustus a. s. vergaderen o. a. om »doende wat des kerkeraads iseen predikant te beroepen by de Ned. Herv. gemeente te Middelharnis. Genoemde kerkeraad, voor de helft niet genegen om by vruchtelooze stem ming door hot lot een keuzo te doen uit het tweetal, bestaande uit een orthodox en een vrijzinnig predikant, heeft zelf de zaak ter beslissing aan het classikaal bestuur opgedragen. De heer H. van de Hagt, pred. te Genemuiden heeft de beide vorige Zondagen van den kansel bekend gemaakt, dat hjj wegens de vele onaangenaamheden, die hy in de gemeente ondervond, eerlang zyne bedie ning neerleggen en ontslag zou aanvragen. Ge i hcrigten. De handboogschutters te Yerseke zyn tegenwoordig zeer geoefend in het schieten sommige schutters kun nen zonder de schermen te raken tot aan den voet van het doel komen andere weer zonder de roos te raken regelregt overkomen eu de meeste punten tellen en een prjjs behalen. Dus schutters schiet maar goed Maar niet tot aan den voet Want dan lacht men tot besluit Zeker weer u allen uit. De paus heeft een brief geschreven aan den aarts bisschop van Napelswaarin hjj den banvloek uit spreekt over de zich noemendenationale Italiaansche Katholieke kerk. Te Petersburg heeft zich eene ver- eeniging gevormd van dames, die zich verbonden heb ben geene zjjden en andere artikeleu van weelde te dragenen het zoo bespaarde geld te gebruiken voor de opvoeding van arme weezen De dienstmeiden gaan zich ook al met de politiek bemoeyen. Zoo kwam onlangs eene keukenmeid te X. haar dienst aanbieden bij eene mevrouwen vroeg of mynheer ook aan de politiek deed? »Nu, wat zou dat?" vroeg mevrouw. «•Als mynheer liberaal was, zou ik niet by u kunnen wonen," zeide het meisje. En waarom niet," vroeg mevrouw. Omdat de liberalen de meiden met geen rust kunnen laten, antwoordde de meid. »0, gij zyt reeds al zoo oudmijnheer zal naar n niet omzien zeide mevrouw. De meid was daarover zoo boos dat zy vertrok en niet by mevrouw wilde wonen. Te Nieuwe Pekela ging dezer dagen een koopman met een ander een weddingschap aan, dat hy 25 borrels zou uitdrinken. Na het gebruiken van een veertiental glazen jenever stikte hjj. Die was toch nog zoo vol leerd niet als er wel zyn; er zijn er wel die 12 glazen jenever laten inschenkenen met elke klokslag van twaalfeen glas uitdrinken zonder er hinder van te hebben. Zulke grappen gebeuren nooitzonder dat de man er verscheidene borreltjes in heeft. De ver kiezing van vier leden voor den gemeenteraad te W. is ten einde geloopen, De zoogenaamde orthodoxe par tij zoohls zij zich noemen heeft het door menschen te dwingen, overwonnen. Is dat Christelijk En dan nog een aanbevelings-brief rond te sturen. Maar zij zullen er wel achter komen dat zy daar opgeteekend hebben. Burgerl. Stand te Brouwershaven. geboren: 7 Jflljj. Een zood van L. v. d. Sloot en S. A. van 't Hof. 10 dito. Een zoon van A. Adams en K. de Kok. Een zoon van G. Slager en J. v. Sluis. 17 dito.'Eene dochter van J. Koopman en L. v. Dongen 20 dito. Een zoon van M. J. Bybau en J. v. d. Meer. 22 dito. Een zoon van O. de Krijger, en C. 0. van Reuven. 25 dito. Eene dochter van J. van 't Hof en J. Kristelijn. 30 dito. Een zoon van J. Petillon Mz. en N. L. v. d. Plasse. - 31 dito. Een zoon van J. Bo- lujjt en E. Fonteijne. overleden: 7 Julij. N. Dekker oud 3 weken, dochter. 30 dito. A. Heerenbout oud 9 maanden. gehuwd: 9 Julij. J. Wagenaar jm. en T. Griniui jd. 14 dito. C. Flohil jm. en Th. v. d. Sluis jd. &trbcrfeniiëit. Getrouwd: GERARDUS KWAAK en MAATJE FRANKEN. Noordwelle, 8 Augustus 1875. Heden werd ous een Dochtertje gebor Brouwershaven, K. van der LINDE. 6 Augustus 1875. A. van dbr LINDE, Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewyzen van deelneming, gedu rende de ziekte en het overlijden van hunne geliefde Moeder en Behuwd-Moeder PIETERNELLA de KORTE, Weduwe Cobnelis Nolbt, ondervonden, betuigt onder- geteekende, ook namens hare Zusters en Behuwd-Zuster, haren liarteiyiten dank. Uit aller naam, J. NOLET. De ondergeteekende betuigt zyn opregten dunk voor de bljjken van belangstelling op zyn 60ste verjaardag ondervondenzoowel van binnen als buiten de gemeente. St. Annaland, A. J. BIERENS, 7 Augustus 1875. Burgemeester. De ondergeteekende betuigt zynen dank aan allen die bij de verkiezing voor een lid van den gemeenteraad alhier hunne stem op hem hebben uit- gebragt, alsmede voor de vele blijken van belang stelling na de benoeming ondervonden. Oosterland, T. ZOETER. 7 Augustus 1875. De ondergeteekende betuigt by deze zyn open- lijken DANK aan de DIRECTIE der Nederl. Algem. Brandverzekering-Maatschappij te TI EL, welke door tusschenkomst van hareD Agent, de Heer M. E. van de WALL alhierde door hem geleden hraiKltscluKlc op den 25 Juljj 11.op loyale wyze en tot zyne uiterste voldoening aan hem vergoed hoeft, zoodat hy met deze tevens genoemde Tielsche Assurantie-Maatschappij ten zeerste een ieder aanbeveelt. Brocwershavkn 9 Augustus 1875. M. ARNOLD. Homologatie Accoord. By vonnis der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee, van den zesden Augustus 1800 vjjf-en-zeventig, is het A CC O O U D in het Failli^soineiut van CORNELIS le CLERCQ, Winkelier in Kruideniers- en Verfwaren te Zierikzee gehomologeerd. De Curator, Mr. J. M. ISEBREE MOENS. De Notaris Mr. J. A. BOLLEzalten verzoeke van zyn principaal, op Zutur- dag don 1-1 AuguMtusi 1875, precies ten 10 urevoor do dorpsherberg te Renessepubliek presenteren te verkoopen: Eene partij RUNDVEE, van verschillenden leeftyd. Openbare Verkooping op Douclerflufff den lö AugiiMtum 1875, des voormiddags ten 10 ure, zullen de kinderen en erfgenamen van wjjlen IDA TRAAS, wed. H. B. Nieuwenhuijzk in het Gemeente huis te Kapelleten overstaan van den Notaris A. W. REMBGES, publiek verkoopen: Eene kapitale „T E K E'NB V R G," gelegen in de gemeente Kapelle, bestaande in Woonhuis, Schuur, Bakkeet, Wagenhuis en verderen Timmer, met daarby behoorende Erve, TuinenBoomgaarden, Bouw- en Weilanden ter gezamenljjke grootte van -I H. 3Q A. 03 C., gelegen in de gomeenten KapelleYerseke eu Schore. Te veilen in 43 perceelen, by combinatiën en in massa benevens jw PORTIE in do Moestoof „DE STAR" te Yerseke. EN VOORTS VOOR AFBRAAK: in Tekenburg. Alles by uittezetten biljetten en eerstdaags by ge- melden Notaris te verkrijgen Catalogussen in het breede te omschrijven. IN.EK. Op Maandag en Dingsdag (16 en 17 Augustus) zal door den tegeuwoordigen bewoner der Hofstede den Eerz. F. STAALaan gegadigden aanwyzing in loco gedaan worden. Nadere information te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Kruiningen. De Notaris J. M. B O U VINzal op Mnanclng don S3 AugiiHtuH ÏST'O, 's middags ten 12 ure, ten hnize van de Wed. G. van den Bliek op de Nieuwe Haven te Zierikzee, met regterlyke magtiging ten verzoeke van de Wed. en Erven van wylen JACO BUS BLANKER, publiek presenteren te verkoopen ZEVEN WOONHUIZEN en ERVENstaande en gelegeD te Zierikzee kadastraal bekend sectie B No. 6921019662580 983, 1354 en 1471. Breeder by uittezetten billetten te vermelden en informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. Uit de hand te pachten: uit: WOON- HUIS, SCHTJTJR en verdere TÏMMERINGEN, met 31 Hectares 54 Ares 60 Centiares Erf, TuinBoomgaard, Bosch Bouw- en Weiland alle9 staande en gelegen in Kerkwervethans bewoond door en in gebruik by den eigenaar JAN ZOETER. Inlichtingen te verkrijgen en aanbiedingen te doen ten kantore van Mr. J. MOOLENBURGH Notaris te Zierikzee. TE KOOP: 4 Wielen van een Rijtuig, extra, fgoeel, benevens een paar RIJTUIG- RIEMEN zonder gebreken. Te bevragen by C. OELEWagenmaker te Camper- landgemeente Wissenkerkebrieven franco. SPOTPRIJS. OMIÏllif* SPOTPRIJS. bij J. DE JONG Z IJLS TRA. A. J. DE LOOZE, Boekhandelaar te Zierikzee, beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle BOB Kil, ATLASSEN, ENZ. Bil.» ten gebruike aan de Hoogere Burgerschool. si in heele en halve flesschen, kleine flacons, waarbij gratis een spuitdop. S J. DB JONG ZIJLSTRA. Een bruin RUINPAARD TE KOOP, oud 9 jaar, trouw en makte be vragen by de Uitgevers dezes. DIRECTE AANVOER Engelsch ZAAIGRAAN. Bestellingen op Engrelsehe TARWE WINTERHAVER en WINTER- GEKST worden aangenomen door J. L O P S E HOCKE, Brouwershaven, tot 2 September e. k. WEDER VOORHANDEN Echt E'm g else h- en Belgisch KOERAAPZAAD benevens Mostaardzaad tot c1vilbn prijs by P. 8MALLEGANGE, Nieuwerkerk. TE K s 0 p: 2 goede ZIJLADDERS, bjj K. HAANE GAST te Brouwershaven. T E K 0 0 P! p. m. OOO Kilo van de voordeeligste en beste soort WORMNAGELS A fUTper 100 Kilo, by A. van BEZOODEN te St.-Maartensdijk. B09TBAIDBL van D. A. v. Noppen te Kruiningen. OPRUIMING lot SPOTPRIJZEN van geraagd puik zeer geschikt voor WagenmakersTimmerluienz. PRIMO QUALITEIT W I I 1 f i f s TRAAN en MACHINE-OLIËN. H. A. ROOTHAERT Mr. Smid, Sl.-Janstraat. Wed. J. C. Mas see Zoon TE GOES berigten den ontvangst van een ruime keuze in verschillende soorten van af ƒ1 IO tot 165. Plaatsing van Adverfentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE DAG-en WEEKBLADEN. A. C. DE MOOIJ Boekhandelaar. J. L. PINTO L.Jz., gebreveteerd Tandmeester der Vereenigde Staten van Amerika te Mddelburgzal DONDERDAG a. e. wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zyn over alle Tand-cn Mondgebreken, het inzetten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, in het HOTEL VAN VEEN. Voor het uitvallen van holle tanden, is er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. .2, welke ieder zich zeiven zeer gemakkelijk en zonder pijn in den hollen tand brengen kan, die zich dan vast met het overschot van den tand en het tandvleescb verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pijn stilt. ANATHERIN MONDWATER van Dr. J. G. P O P P, kk. Hoftandarts te Weenen, Stadt, Bognergasse n°. 2, in flacons van ƒ1,75, is het beste middel tegen rheumatische Tandpijn, tegen ont steking, gezwellen en zwerenhet lost den aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwijl het de Tanden en het Tandvleescb van alle schadelyke stofFen reinigt, deelt het den mond eenen aangenamen smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwynen. Dr. J. G. POPP's PLANTAARDIG TANDPOEDER, reinigt de Tanden dermate, dat door zyn dagelijksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige Tandsteen verwyderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden altyd schoon wordt. ANATHERIN-TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischheid van den adem en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien, te geven, het bederf er van te beletten en tevens om het Tandvleesch te versterken Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg bij W. P. van de KAMER, Apotb.te Vlissingen bij J. GASILLEte Goes bij J. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPELBOOMApoth.te Breda bij A. P. JANSENte Rosendaal bij M. D. van LEEUWEN te Rotterdam by T. van SANTENKOLFF, Apotb. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam by F. v. WINDHEIM Co., Verkoopbuis. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën by de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee, J. C. M. van RHEEte Haamstede en i L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. ORREEN A C., Papierhandelaars, Dordrecht, hebben het genoegen hunne begunstigers medetedeelen zy tot hun AGENT voor Zierikzee en omstreken hebben aangesteld de Heer A. W. B. van ALTENA te Zierikzee. Aangenaam zal het hun zyn uwe orders voor ons aan genoemden heer te willen opdragen. Dordrecht, Augustus 1875. WANDGEDIERTEN. Het is thans de geschikste tyd van het jaar dezelve geheel te vernietigen. Het preparaat met gebruiksaanwijzing per flacon te bekomen by de S Phothograaf van DALSEN te Haamstede. Een gehuwd PERSOON, van zeer fatsoenlyke familieP. G.zag 'zich gaarne ZOO SPOEDIG MOGELIJK GEPLAATST in een DRANKWINKELook eenigzins bekend met l>o«'l<hou<1eii. Adres letter O. A. bureau van dit blad. BENOODIGD een DROOG ER in de Meestoof DE LELIE" te Brouwershavengega digden vervoegen zich vóór 19 Augustus bij den Boek-, houder D. HOCKE Dz., Mongenie by Brouwershaven. Tegen SEPTEMBER a. s. BIEDT ZICH AAN een boerenzoon als PAARDEN-KN ECHT by fatsoenljke lieden. Adres aan den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Een Bóeren-Paardenknecht BIEDT ZICH TERSTOND AAN. AdreB Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Een Molenaars-Knecht benoodigd AANSTONDS of met OCTOBER. Een LEERLING zal in aanmerking komen, by J. LIJBAART te Sluiskil. Met 1 NOVEMBER vraagt men een bekwame om oene «lorpHbnhkerij waar te nemen, van de P. G. Brieven franco onder letter A. aan de Uitgevers dezes. Alleen zy die bewyzen van goed gedrag kunnen overleggen zullen in aanmerking komen. TERSTOND benoodigd oen aankomende BROODBAKKERS-KNECHT, by D. COUMOU, Schonwscbe Botermarkt te Zierikzee. L. WESSELS, Broodbakker te Scherpenissevraagt ZOO SPOEDIG MOGELIJK een bekwame BAKK E R S-K IV E C HT, tegen goed loon. Brieven franco. HUISHOUDSTER. WORDT GEVRAAGD eene fatsoenlyke bejaarde HUISHOUDSTER, welke geschiktheid bezit om met kinderen om te gaau en de huishouding te besturen. Adres in persoon of met franco brieven bij den Boekhandelaar A. J. de LOOZE te Zierikzee. Met NOVEMBER eene KEUKENMEID benoodigd, by de Dames van der LEK de CLERCQ. Met NOVEMBER of vroeger wordt te Dordrecht gevraagd eene bekwame tweede MEID, P, G., goed kunnende strijken en met de wasch omgaan. Adres onder letter A. bij den Boekhandelaar H. R. van ELK te Dordrecht. Movtouw WAGTHO te Tholen, vraagt tegen NOV. a. s. eene KEUKENMEID, die vóórhaar werk bekwaam is. Loon ƒ00 buiten verval. TERSTOND eene DIENSTMEID benoodigd bij J. C. GERLACH te Noordwelle. BENOODIGD eene BÓEREN-DIENSTMEID by H. van den BOUT te Dreischor. Een MEISJE gevraagd die genegen is het maehinewerk te leeren, tegen behoorlyk loon, by J. WILTSON Mz. Ultgörers: I>E LOOZE WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE tr, VAN DISHOECK. Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2