ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No.5577. 5!steJaarg. Dingsdag 10 Augustus 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdage voormiddags 10 ure bezorgd worden. KERMIS te ZIERIKZEE. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zxt- rikzee maken bekend: dat de gewone JAARMARKT of KER MIS alhier zal aanvangen den laatsten Maandag in Augustus en gedurende twee weken zal gehouden wordenzjjnde van den 30sten Augustus tot den llden September aanstaande, en dat do kramen, tot dusver geplaatst aan de Noord en Zuidzijde der Oude Haven tusschen de tweede houten binuenbrug en den ringmuur, voortaan volgens de aan- wjjzing van den Marktmeester zullen moeten staan langs het Havenplein. De aanvraag voor het plaatsen van Schouwburgen moet uiterlijk vóór den 25 Augustus aanstaande ge schieden met vrachtvrije brieven bij den Marktmeester alhier, bp wien de kramers zich op dezelfde wijze moeten aanmelden. Geene wanklankgevende orgels, rijfeiaars, horoskoop- trekkers oi bedelaars zullen op de Kermis worden toegelaten. ZiBMKZES, den 4 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. Ite Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. RtnctiRa. Over de onlusten te San Miguel, in de republiek San Salvador, waarbij de officieren van het garnizoen vermoord werden en ter waarde van een millioen dollars vernield iszjjn thans nadere bijzonderheden bekend geworden. Als oorzaken van het gebeurde worden opgegevendat de markt te San Miguel naar een andere plaats verlegd zou worden en dat de Re- O verboden bad een herderlijken brief van den >p voor te lezenomdat daarin tot rebellie aan gespoord werd. Het gepeupel begon met zich tegen ae verplaatsing der markt te verzetten en behield de overhand op het zwakke garnizoen. De kommandant, generaal Espinosa, werd gedood en zjjn Ijjk barbaarsch verminkt. Nu ging het aan het plunderen van pak huizen petroleum werd gebruikt om de huizen in brand te steken. Vele welgestelde burgers werden in koelen bloede vermoord. Volgens een ander berigt had een priester, Palacios genaamd het graauw opge hitst. In het huis van den heer Quiroseen der rijkste inwoners drongen gemaskerde personen op klaarlichten dag binnen zjj maasden zich meester van 40,000 dollars, laadden het geld op muilezels en zijn vertrokken zonder dat men hun spoor heeft kunnen vinden. Toen de baldadigheid zoover gingzou de priester Palacios zich op straat begeven hebbenom het gepeupel tot bedaren te brengen. Op zjjn vermaning kreeg hjj ten antwoord»Gjj hebt 'er ons toe aangezetnu gaan wij onzen gang." De gouverneur van La Union trok met alle troependie hjj bijeen kon breDgennaar San Miguel om de orde te herstellen. Een honderd muiters werden gearresteerd en de stad werd weder rustig. Toen de gouverneur La Union verlietzond hjj het voorhanden geld naar een ter reede liggend Engelsch oorlogschipen op zijn verzoek zond de Engelsche kommandant ook een .detachement mariniers en matrozen aan wal. @ngeltw$. Aanstaanden Dingsdag zalbjj goed wederde bekende zwemmer Webb trachten, zonder eenig bij zonder toestel, het Engelsch Kanaal over te zwemmen. Konstantlnopol5 Aug. Het jongste decreet van den Sultan luidt als volgt: »Ons eenig doel is de ontwikkeling van het krediet des Rjjks. Ter berei king van dit doel moeten wjj voorzien in de middelen welke voor de welvaart des Rijks gevorderd worden. Elke streek moet in het bezit worden gesteld van geschikte wegen voor de ontwikkeling van haren rjjkdomvan haren handel. Het leger en de marine verkeeren in een goeden staat. De administratieve hervormingen hebben nog niet al de vruchten gedragen welke men daarvan verwacht te. Ten einde hierin te gemoet te komenmoeten wjj onze pogingen verdub belen. Wjj wenschen dat alle ambtenaren zonder uitzonderingformeels instruction ontvangen om al hunne aandacht te wjjden aan de ontwikkeling van den landbouwvan de openbare werken en van de middelen van gemeenschap. Wjj willen de welvaart in alle deelen van ons Rjjk bevorderenen om dit doel des te spoediger te bereiken en de bevolking in hot genot van spoorwegen te stellen gelasten wij den aanleg van een spoorweg naar Bagdatgeheel op onze eigen kosten. Jbpaitj*. De schermregter van Barcelona heeft zjjn eervol ontslag genomen. Er zijn meer dan 500 liefhebbers, die naar de vacante betrekicing dingen. Te Bordeaux is het doodvonnis aan Fradou voltrok ken. De man had zjjn vrouw vermoord en gepoogd zjjn moeder van 't leven te berooven. Reeds lang had het publiek er op gewacht, en nu de dag was aan gebroken hadden zeker niet minder dan 20,000 nieuws gierigen zich langs den weg van het fort du Hü tot aan de plaats Champ de Repos" geschaard, dien de veroordeelde moest passeren. Te vier uur in den ochtendstond werd Fradou door den directeur der gevangenis gewekt. De laatste werd bijgestaan door den aalmoezenier van 't fort du Ha en den griffier der regtbank. Fradou ontving de tijding zonder te ontroeren. Het is goed mjjnheer de directeurzei hjjik zal als een man weten te sterven. Ik ben gereed. Ik dank u en met u al mijn bewakers en den abt Raymond voor de zorg, die gü gedurende 45 dagen voor mij gedragen hebt. Hij kleedde zich vervolgens aan en op het oogenblik dat men hem zjjn cel deed verlatennam hjj zjjn tabaksdoos en, terwijl hij zich ristte tot dege nen die bij hem waren sprak hij heel kalm»Een pruimpje nogik zal er in langen tjjd geen nemen." Vervolgens begaf hjj zich op weg met een vasten en regelmatigen stap, met opgerigt hoofd maar zonder snoevery. Eerst ging het naar de kapelwaar de aalmoezenier de mis oegonen aan 't einde dier pleg- tigheid gebruikte hij 't avondmaal. De directeur der gevangenis had voor den veroor deelde een kop koffie met cognac doen gereedmaken. Toen men het hom aanboodzei hjjMijnheer de directeurgjj zijt tot nog toe zoo goed voor me geweest, geef mjj als je blieft wat te eten." Den vorigen avond had hjj geen eetlust gehad om zjjn maal te gebruiken en last gegevendat men zijn l avondeten voor zjjn ontbjjt bewaren zou. De directeur voldeed aan dit laatste verlangen en liet hem vier boterhammen gevendie bij letfcerljjk verslondvervolgens dronk hjj en vroeg nog wat cog- j nac waarna men hem hielp zijn toilet te maken. i Om halfvjjf verlieten de beul en zjjn drie bedienden het fort du Ha. Zjj namen den veroordeelde meê in gezelschap van twee aalmoezeniers, naar de plaats der strafoefening. Fradou stapte uit het rjjtuig, bleef overeind staan gedurende de voorlezing van het vonnis en knielde vervolgens om den zegen en den kus van den abt Raymond te ontvangen. Hierna stond hjj op. De beul nam hem de zwarte voile af en volvoerde het vonnis. Fradou heeft op de vraagwelke zjjn laatste wil wasgeantwoord dat hjj niets anders begeerde dan naast zyn vtouw begraven te worden. Het is bekend dat ontelbare ongelukken ontstaan door het gebruik van lucifers; ten einde nu licht te verkrijgen zonder daarvan gebruik te maken en gevaar te loopen het vuur aan eenig voorwerp mede te deelen is te Parys by oppassers in magaaynenwaar ontplof bare of licht ontvlambare stoffen zyn opgeslageneen vernuftig uitgedacht middel in gebruik, dat dooreen ieder zeer gemakkelijk kan worden beproefd. Na in een helderdoorschynendlangwerpig fleschje een stukje phosphorus ter grootte van een erwt te hebben geworpenvuile men het fleschje tot op een derde met tot op het kookpunt verhitte oljjfolie waarna het met een kurk wordt gesloten. Door het fleschje te ontkurkenlucht in te laten en daarna weder te sluitenvult de ledige ruimte in het fleschje zich met een helder schjjnena licht, geljjk staande aan dat eener gewone lamp. Als het licht verflauwt, behoeft men het fleschje slechts even te openen om een nieuwen voorraad lucht in te laten. Een aldus gereed gemaakte lichttoestel kan maanden achtereen gebruikt worden alvorens de inhoud behoeft te wordeD vernieuwd. Sttitarivlttitir. Berlijn 6 Aug. De onthulling van hetgedenk- teeken te Worth in den Elzas, ter gedachtenis van de voor vjjf jaren aldaar behaalde overwinning op de Frauschen bad heden plegtig en zonder stoornis plaats. Den 4den dezer is het meester Hamin te Keulen eindclyk gelukt door eenige kleine veranderingen aan de as en den klepel van de keizersklok het reusachtig gevaarte tot luiden te brengen. De klank is die van een diepen bastoon. Over acht dogen zal vermoedelijk het proeflaiden plaats bobben. De te Lemberg verschijnende Dziennik deelt'de statuten eener niouwo Broederschap van de Jezuïten mede ten doel hebbende om door middel van vrouwe lijke leden invloed op de huisgezinnen uit te oefenen. De Dziennik zegt, door een toeval in het bezit der statuten gekomen te zjjn. Graaf Ledochowski, aartsbisschop van Posen en Gnesen, is nu reeds 1jaar in de gevangenis, waar zjjn gezondheid evenmin heeft geleden als zjjn humenr. Eerst den 3en Augustus '76 wordt de deur der gevan genis voor hem geopend. Munohen, 5 Aug. De Ko/Ia/reund bevestigt het berigt, dat afwjjzcnd is beschikt op het verzoek van don euporiour van hot opgeheven Franciscaner klooster te Fuldaom aan de loden dier ordetot op nader order, het verblyfinde Bejjersche kloosters to vergunnen. Coblonz, 5 Aug. Do stad Kirn aan de Nahe is den afgeloopen nacht dooreen wolkbronk overstroomd; de brug te Hahnenbach is vernieldoen aantal huizen zjjn ingestort en dertien personen verongelukt. De oud-Katholieke gemeente te Wiesbaden heeft de Roomsche gemeento voorgesteld om de kerk en de kerkely'ke goederen eerljjk te deelen maar geen ant woord genegen. De Regeering zal na tusschenbeide komen. Het Franciscaner klooster met daarbjj behoorende kerk te Padepborn is 1 Augustus geslotenhet volk hing eerst de beuren van de kerk uit de hengsels om de sluitiog onmogelyk te maken en bleef in net hei ligdom tot 's nachts 2 uur; de politie verzocht toen een eind te maken aan het kerkelijk vertoon, waaraan schoorvoetend gevolg gegeven werd alles is in orde ISclgie. Te Antwerpen is uitspraak gedaan in een strafgeding dat veel opzien baarde. Wegens ontduiking van be lasting (op suiker)en bedrog ten nadeele van de schatkistzijn 31 personen veroordeeld een tot zes gevangenisstraffen elk van drie jaren en acht maanden, benevens 1000 fr. boete; een tot zes zulke straffen, elk van driejaren en vier maandenbenevens 1000 fr. boetedrie ieder tot drie jaren opsluiting en 26 fr. boeteeen tot drie jaren en vier maandenbenevens 1000 fr. boetetien ieder tot drie jaren en 26 fr. vyftien ieder tot drie gevangenisstraffen elk van drie jaren en 26 fr. boetealles onverminderd de betaling van het viervoud der ontdoken belastingdat eenige millioenen bedraagt. jlclretlittfk Veenhuiaien, 7 Aug. Nu bet beheer der ge stichten Ommerscban8 en Veenhuizen sedert 1 Jan. U. onder het departement vnn Justitie is overgebragt was er grond voor de onderstellingdat eindelijk aan de reorganisatie der inrigting ernstig de hand zou worden geslagen. Teleurstellend is het daaromdat daarvan niet alleen geen spoor is waar te nemenmaar er zelfs teruggang is inzonderheid met betrekking tot de schei ding der seksen. Die maatregelin 1870 door den Minister Fock op doortastende wijze tot stand gebragttengevolge waarvan destijds de bevolking tot op de helft is ver minderd wordt nn illusoir gemaaktdoor mannen- verpleegden wederom in het vrouwengesticht te laten werkenwaardoor niet alleen aan de zedelykbeid geweld wordt aangedaan maar tevens de weinige lust aer verpleegdenom in het maatschappelijk leven terug te keerennog wordt verzwakt. Ook met het onderwijs blijft het hier treurig gesteld. Aan volwas senen ook al is de oorzaak hunner opneming kennelijk het gevolg eener verwaarloosde opvoeding, wordt in het geheel geen onderwys gegeven. Dat der kinderen die slechts tot 13jarigen leeftjjd de school behoeven te bezoeken is onvoldoende ten bewjjze daarvan ban strekken dat aan het hoofd van een der scholen een onderwijzer dienst doetdie de wettelijke bevoegdheid bepaaldelijk mist. De luide klachten hierover van amb tenaren die van de gelegenheid om beter onderwys voor hunne kinderen te bekomen zjjn verstoken, baten niet; de toezegging tot verbetering door den minister bij de behandeling der jongste begrooting dezer ge stichten in de Tweede Kamer aan den heer Moens gedaanwordt niet verwezenlijkt. Neemt men hierbjj nog in aanmerkingdat ook de arbeidzaamheid der verpleegden veel te wenschen overlaat, dan is het verklaarbaar, dat de bedelaarsgestichten voor velen hoe langer zoo meer eene begeerlijke schuilplaats worden voor een lui en liederlyk levenwaartoe zjj na verkregen ontslagin den regel onmiddelijk terug- keeren dank zij de civiele bediening der Asser regt bank die onafgebroken voortgaat één dag gevangenis straf toe te passen voor elk die opneming verlangt. Van daar dan ook, dat het getal recidievendat in 1870 73 pCt. der gebeele bevolking bedroegop I January 11. al tot 86 pCt. is geklommen. Die cijfers pleitenzoo al niet voor dadeljjke op heffing dan toch voor de noodzakelijkheid eener gron dige hervormingdie krachtig toegepasthet bewijs zal leveren dat de inrigting thans geen regt van bestaan meer heeft. Leeuwarden 5 Aug. Jongstleden Zaturdag isnaar gemeld wordt, aan het strand onder Kimswerd, even buiten de zeepalen, oen buitengewoon zeemonster gevonden. Het dier was dood maar scheen nog kort te voren te hebben geleefd. Zjjne lengte is ongeveer 20 voet en zjjne dikte zoo kolosaaldat het gewigt wel tot ongeveer 2000 kilo zal opklimmen. Een massa spek van wel 600 kilo had men er bereids afgesneden. Het monsterdier, in andere zeewateren tehuis behooren de, is ongetwjjfeld op deze kusten verzeild geraakt en door de eb overvallen zoodat het verder buiten staat geweest is te ontkomen en hier den dood gevonden heeft, welk soort van dier het is wordt niet mede gedeeld. Harderwjjlc4 Aug. Ten gevolge van het stilstaan van eenige fabrieken in België, worden dage- ljjks door Belgische wervers tusschen de 50 en 70 Belgen alhier aangebragt, die door hunne landgonooten aan het station worden afgehaald en dan onder het zingen der Marseillaise" gezamenljjk stadwaarts gaan. onder den herhaalden uitroep van Vive la Hollande De wervers vooral maken goede zaken, daar zjj behalve de 'ƒ10 aanbrenggeld, van eiken goedgekeurden man ƒ75 van diens handgeld krjjgen. Grravenliajre 4 Aug. Voor eenige dagen deelde bet Hdbl. mede dat, volgens den Figaro te Parys een Ex Kanibaal was aangekomen op wiens rug een geheel landschap getatoueerd zou zjjn, en hechtte bljjkbaar aan dat verhaal niet veel geloof. Ik wil nu gaarne aannemen dat dit landschap in dit geval alléén bestond in de bekende levendige ver beelding van den Figaro, maar dat het ook feitelijk op een menscheljjken rug Aran bestaan is onbetwistbaar zeker. Voor omstreeks 2 of 3 jaar b. v. werd in het zieken huis te Weenen een Griek verpleegdover wiens ge- heele lichaam, van het hoofa tot de voeten geen plekjfe ter grootte van een guldon uitgezonderd afbeeldsels van menschen dieren bloemen en planten en andere figuren waren getatoueerd. De man verhaalde vroeger zeeroover te zyn geweest en droeg nog de talrjjke sporen van bekomen wonden. Weinig tjjds vóór zjjne komst te Weenen was hjj in handen gevallen van een wilden volksstam in Indië die hem bjj wjjze van strafdus getatoueerd had eene kunstbewerking waaraan men drie maanden lang '2 uur daags had Desteed. De folteriDg moet onbe- schrjjfeljjk zjjn geweest en alleen door zijD krachtig gestel uad hjj haar ton einde toe kunnen verduren, t Was dan ook een zeldzaam forsch gebouwd man van eene herculische gestaltezoo iemand die herinnert aan de athleten der ouden. Dr. F. J. K. te Groningen destjjds aan het zieken huis te Weenen vertoevendeheeft den man daar dageljjks gezien en gesproken en is ook in het bezit van eene welgeslaagde photograpbische afbeelding van hemwaarop men verschillende figuren op zjjn lichaam duidelijk kan onderscheiden. De Griekdie eerst zelf niet begrepen had welk een hoogst curieus menechen-exemplaar van hem gemaakt washad toen het voornemen opgevat zich voor geld te laten zien. Naar de inlichtingendie hier ingewonnen zyn betrekkeljjk de bekentenis, door zeker oud-grenadier te Samarang afgelegd nopens een moord door hem ge pleegd moet die bekentenis niet slaan op den moord van mevr. v. d. Kouwen en haar dienstbodemaar op een anderen moordkorten tjjd daarna gepleegd op een meisje, nabjj de Geestbrug. Dat meisje was met eeoige kolonialen uitgegaan en gezienen sommigen hunner benevens Lagerman hebben zich destjjds voor de justitie moeten verantwoorden. Haar ljjk werd kort daarna uit de vaart deerljjk verminkt opgehaald. Bre<1a 7 Aug. Een treurig ongeval heeft gisteren namiddagten ruim half vjjf ure alhier plaats gehad. Het zesjarig dochtertje van W. H. van der Schoot, hoedenmaker in de Nieuwehuizen alhiergeraakte bjj de Tolbrug in het wateren isin weerwil dat vier personen te water gingen en alle moeite aanwendden om het kind te grjjpen en zelfs twee bootjes aan voeren omdoor middel van haken de drenkeling te redden jammerlijk verdronken. Toen de drenkeling was opgevischt en aan wal gebragtwerden nog on- middeljjk door de goede zorgen van de inmiddels toegesnelde militaire doctoren de heeren J. G. Hooge- boom en C. G. H. Wirtzallo mogeljjke middelen die de kunst aanbiedtte baat genomen om de levens geesten in haar op te wekken maar te vergeefs. De vader (weduwnaar) ontving zjjn kindje dood te huis. De provinciale tentoonstelling van njjverheid, land bouw en kunst alhier, is verlengd tot en met den 15den dezer maand. Vllsslnifen5 Aug. Heden viel hier binnen het stoomschip P. Caland, kapt. Deddesvan New-York. Gisteren avond vertrok de Stad Vlissingen met 22 pas sagiers. Heden kwam te 11 uur binnen de Stad Mid delburg met 37 passagiem. De boot heeft in den Theemsmond op een Wrak gestooten en de raderkast beschadigd, waardoor oponthoud ontstond. Onder te Vlissingen loopende geruchten verdient vermelding dat binnen kort aldaar eene nieuwe recht- streeksche verbindindihg met Londen zou geopend wor den. De booten die op de lijn Antwerpen—Harwich varen, zouden namelyk in het vervolg ook te Vlissingen Eassagiera afzetten. Reeds vroeger moet hiertoe plan estaan hebbendoch het aanvankelijk succes dat de lijn Vlissingen Sbeerness behaalt, zou er nu den door slag aan gegeven hebben. Eene onverwachte belangrjjkbeid schijnt de bjjeen- kömst waartoe de Tweede Kamer nog in dit zittingjaar zamen geroepen isvoor Vlissingen te zullen verkrijgen door de behandeling van het wetsontwerp tot bekrachti ging der overeenkomst tusschen den staat en den heer A. Smit geslotenvoor de exploitatie der voormalige marinewerf te Vlissingen. Moge deze zaakdie aan zoo velerlei uitstel onderhevig is geweest, thans eindelijk spoedig haar beslag krijgen en daarmede een nieuw levensteeken voor de toekomst aan Vlissingen gegeven worden. Ter bekrachtiging is bjj de Tweede Kamer inge komen een overeenkomstwaarbij aan den Heer A. Smit, te Ridderkerkvoor 99 jaren in erfpacht wordt verstrekt het voormalig marine-etablissement te Gis singen. De voornaamste bepalingen zyn De erfpacbtscanon bedraagt voor de vjjf eerste jaren der erfpacht'sjaars 3.000 Voor het 6de tot en met het 10de jaar 4.000 11de 15de 6.000 16de 20ste 9.000 21ste 25ste 12.000 26ste en de volgedde jaren 15.000 De canon moet jaarljjks vóór of op den datum van de afkondiging der bekracjhtigingswet en voor het eerst in 1876 worden voldaan ten kantore van den ontvanger der registratie en domeinen te Middelburg of van den ambtenaardie later door den Staat voor de ontvangst wordt aangewezen. De erfpachter heeft het recht om de erfpacht met het eind van het vyfde tiende vjjftiende twintigste of vyf-en-twintigste jaar na haar aanvang en vervol gens na elk verstreken tiental jaren te doen ophouden mits hjj minstens één jaar te voren, bjj deurwaarders- exploitopzegging doe. De erfpachter is verplichtde gronden het water de gebouwen en al hetgeen verder in de erfpacht begrepen iste gebruiken voor het dry ven van inrich tingen voor het bouwen en herstellen van schepen het maken en herstellen van stoomketels en stoom werktuigen en de voorziening en daarmede in verband staande behoeften der scheepvaart in den ruimsten zin. Hjj mag echtergedurende de vjjftien eerste erfpachts jaren, de gebouwen en terreinen, waaraan tydelyk geene behoefte is voor deze industrie, ook bezigen voor opslag van goederen. Hy verbindt zich om binnen één jaar na de bekrachti ging dezer overeenkomst op de erfpachtsgrond eene in richting in werking te brengen voor het bouwen en her stellen van schepen het maken van stoomketels en> bet bore tellen van stoomwerktuigen. Ongeveer een jaar geleden werd even buiten Vlissingen des nachts een brutale diefstal gepleegd. De dader diedank zjj de activiteit der gemeente politie al spoedig gevat werdwist zich echter na zyn voorloopig ontslag uit de voeten te maken en vlugtte. Hy werd bj) verstek veroordeeld tot zes maanden eenzame opsluiting. Dezer dagen was hjj vermetel genoeg om zyn familie te Vlissingen een bezoek te brengendoch naauweljjks was hij >in den kring" zjjner familie gezeten, of een agent kwam binnen en pakte hem in. Hy maakte aanvankelijk geen de minste zwarigheid den agent te volgendoen zoodra zjj te zamen aan het bureel van politie kwamennam hjj op het onver wachtst een vaart en vlugttemaar ongelukkig voor hem, was het een flinke vastberaden agent waarmede hjj te doen had, die hem weer spoedig vastgreep, maar ditmaal meer zekorheidsmaatregelen nam. Gisteren morgen werd dit sujet naar Middelburg getranspor teerd, om voor de m&atschappy eenigen tyd onschar deljjk gemaakt te worden. Zierilczee 5 Aug. Door 't dagelijksch bestuur van het Waterschap Schouwen ie heden een voordragt opgemaakt van twee personen ter vervulling van het eerstdaags te vaceeren secretariaat van dat Waterschap en zulks ter vervanging van den heer Jhr. J. L. de Jongebenoemd tot lid der Tweede Kamer. De voor dragt bestaat uit de heeren C. v. d. Vliet Dz. en J. E Mulock Houwer alhier. Aanstaanden Dingsdag zal uit dit tweetal door de Algemeene Vergadering een benoe ming worden gedaan. Er waren vyf sollicitanten de jaarwedde bedraagt 2000. In een berigt uit Schouwen-Duiveland in de MiddL Cour. lezen wjj het volgende: »Met leedwezen vermeld ik, dat dezer dagen door drie bestuursleden van de hervormde gemeente te Brou wershaven ik deel het niet mede als een verwjjt een voerstel is gedaan tot slooping barer kerk. «•Als het waar isdat deze basiliek in den nieuw- romaannchen stjjl is opgetrokken, dagteekendze waar- Bcbynlyk uit de twaalfde eeuw. In elk geval is het een der merkwaardigste gebouwen van geheel Zeeland. Ofschoon de gedrukte oorkondenmjj thans bekend over baar zwjjgenhoop ik later in de gelegenheid te zjjn er iets naders van mede te deelen. »De bekende rjjksodviseurs zjjn met het voornemen in kennis gestelden aan krachtige pogingen om dat trotsch gevaartewaaruit het geloof en de kunst van ons voorgeslacht spreken, te'bewaren, en in zjjne vroegere schoonheid te herstellenzal het zeker niet ontbreken." De miliciens der ligting 1873dezer dagen van groot verlof bjj de regimenten teruggekeerdzullen met 1 September met onbepaald verlof huiswaarts worden gezonden. Bljjkens eene kennisgeving van het loodswezen is de diepte in het Hellegat zoodanig toegenomen dat schepen die van Rotterdam binnendoor naar Brouwers haven of Zierikzee bestemd zyn tot 50 51 decimeter diepgang beladen kunnen worden. De Rotterdamscbe Commissie voor do noodljjdenden in Frankrjjk heeft een bedrag van ƒ7354 overgemaakt. Het publiek wordt gewaarschuwd goed toe te zien bjj het ontvangen van gouden tientjes, daar er oude gouden tienguldenstukken, die geen koers meer hebben, in rekening worden gegeven voor tien gulden, torwjjl zjj minder waarde hebben. Het verschil valt gemakkelijk genoeg in het oog, o. a. zyn de nieuwe geldige stukken gekarteld, terwjjl de oude in randschrift hebbenOod zij met ons. Een gegijzelde in de gevangenis te Assen maakte Woensdag, terwjjl hjj op de binnenplaats wandelde, gebruik van de gelegenheiddat de deur even werd opengelaten om uit het gebouw te vluchten. Dadeljjk achterna gezetliep de man in de Kruisstraat een huis in en er ook weer uit, waardoor hy zyn vervolger van het spoor bracht. In den Weijersgang gekomen vroeg hjj naar den kortsten weg Baar Smilde, maar daar uit zjjne houding en zjjne gezegden bleekwaar hjj van daan kwam werd hjj aangehouden on met be hulp van meerdere inmiddels toeschietende personen naar zijn verblijf teruggebrachtwaar hy zeker voortaan met de meeste aandacht in't oog zal worden gehouden. De man scheen in de meening te verkeeren dat, als hy eenmaal uit het gebouw washjj niet maar zoo dadeljjk weer kon opgepakt worden. Donderdagavond vertoonde zich te Velp, in het dorp een hond, die kenteekenen van dolheid openbaarde en audere bonden gebeten beeft. Van deze laatsten zijn er verscheidene doodgeschoten, terwjjl alle andere honden weder zyn vastgelegd. Den dollen hond zyn een paar schoten nagezonden, maar hij 1b niet, of althans niet ernstig getroffen. Ook in de streken van Groningen wordt sterk geklaagd over de bjjtzucht., waarmede honden, al zjjn ze ook niet dol, thans bljjkbaar behebt zyn. Zoo werd dezer dagen een der oudste goneesheeren in de provincie toen bij een patiënt verliet, door een grooten hond aangevallen, die bem een stuk uit den wang scheurde. Eergisteren werd hier een 4jarig meisje door een grooten hond op straat aangevallen en hevig gebeten. Waar moet het heen, als daartegen niets wordt gedaan? Te Nieuwediep is, aan boord van Z. M. kanon neerboot »Pro Patria", een nieuw getrokken kanon bjj het eerste schot geheel gescheurd. Gelukkig had den daarbjj geene ongelukken plaats. Uit Heerenveen meldt men Een hoofdonderwijzer uit onze omgevingde heer R.is door eenigen eyner plaatsgenooten erg mishandeldmen heeft hem een been stuk geslagen en zwaar in de borst bezeerd. Dinsdagmorgen is een Brielscb winkelier nabjj Delfs- haven door twee gauwdieven uit Rotterdam aange vallen en mishandeldterwjjl hem een zilveren cilinderhorlogieeen ketting en twee gouden tientjes

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1