M: Haagsche Brieven. Sfcbertcnticw. OPENBARE VERK00PING Eene partij Meubilaire- WOONHUIS met ERVE, .lilPIlSWIi! WORMNAGELS Beste Stokholmer TEER NMDTEN, VERDOF ei C»., ®f R 0 OS NIJ D ER S/ TREDMOLENS, DORSCIHMM, mi-MMMES.RM, Fabriek en Magazijn BMKf\STil 1 KISTEN TOT NUT EN GENOEGEN. MUMCOitPS DER DIENSTD. SCHUTTERIJ D. H. EZERMAN, BO E K BN I)E R IJ VEERSCHIPPER IIBTIII Heeren Landbouwers D E P O T. Een DROOGER een DROOGER Een Molenaars-Knecht PL A ATSVER VANGERS HOTEL van OPPEN. overtreding eener policie-verordening waa beboet, maar niet verkoos te betalengearresteerden per as naar de gevangenis gevoerd, waar zn twee dagen zal door brengen. De uit Duitsebland verjaagde jezuïten die een toevlucht in Limburg gezocht haddenzjjn grootendeels naar Amerika vertrokken. Betje van den Reigerbeor te Biervliet heeft met de kermis zoo gedanst, dat zjj Hare zoons en dochters beschaamd heeft gemaakt. Een dametje te Ellewoutsdjjk moest zich zoo niet opgesloten houden, want de menschen weten wel waarom zjj dat doet. Men zou echter zoo iets niet verwachten van zulk een stil en bedaard meisje. Op een station der Zeeuwsche spoorlyu is op het perron ten tooneele gevoerdDe brieschende chef, de bevende docter en de bange regter, tot groot vermaak van een talrjjk publieken nu zingt men Al ben het kleinen Al ben het grooten Zjj moeten er af, Met njjpen of atooten. Ingezondcu Stukken. 5 Augustus 1875. De uitslag der herkiezing voor den Haagschen ge meenteraad was, geljjk ik dien voorspelde. De katho lieke baron Wittert van Hoogland is met 948 stemmen herkozende heer Vaillant, president van de vrijmet selaars-loge, (ditmaal door de katholieken uit berekening trouw gestemd) erlangde nog 23 stemmen meer. De kandidaten der liberale partyde heeren J. P. de Bordes en mr. A. Hastint van Rojjen verkregen respectievelijk 666 en 636 stemmen. Toch heeft de liberale party reden om te juichen. Nooit bragt zij het, bjj eene verkiezing, verder dan tot plus minus 500 stemmenzy verkreeg thans 130 a 160 stemmen meer. Zij is dus bjj deze stemming onmiskenbaar vooruitgegaan. Men vergete daarbjj niet, dat zij en zjj alléén strijden moest tegen de triple- allianiie van Dagblad-conservatievendiakens en pas toors. Tegenover de vereenigde magt van deze drie gelederen is de liberale party niet bestand. Zoo zjj eene enkele maal een der haren bjj de verkiezingen voor den gemeenteraad er doorsleept, dan is dit een gevolg van de flaauwe opkomst der tegenpartijmee- rendeeia wederom het uitvloeisel van eene minder gelukkige kandidaluur. Van baron Wittert van Hoogland, een oud, afgeleefd manis niet veel anders te verwach ten dau dat hij als ambtenaar van den burgerJjjken stand het oude liedje zal opdreunenen aan ieder feestvierend paar, dat vóór hem verschjjnt»den zegen van het huiseljjk gelnk" zal afsmeekenom verder de acten te ondertoekenendie door de gemeente-klerken zjjn ontworpen. Mr. Vaillant is nog in de. kracht zjjner jarenbjj zou iets meer kunnen doenindien hjj het maar wilde. Dusver namen badhuis en schouwburg al den tijd in beslag, dien de gewigtige aangelegenheden der vrjj- metselaars-loge hem nog vrjjlieten. Misschien zal het zedeljjk échecdoor hem geledentoch leerrjjk voor hem zjjn, en van harte gaarne onderachrjjf ik de op merking van het Vaderlanddat »de Raad opmerkzaam gemaaktdat een groot aantal ingezetenen niet tevre den i3 met het finantiëel bestuur, aan de finantieële contröle giooter aandacht, scherper toezicht dan tot dusver zal wjjden." Mr. Vaillant heeft van de sommatie kennis genomen. Bljjft hjj halstarrig de gemeente belangen als wethouder met zekere nonchalance waar nemen dan zou het wel eens kunnen gebeurendat bjj eene volgende verkiezingde meerderheid der kie zers hem minder genadig behandelde. Welk een walgeljjk libel verscheen nog op den dag der verkiezing in het Haagsche DagbladAls men het Dagblad van fatsoen hoort gewagendan bekomt men een indruk niet ongeljjk aan dien weikon een zjjner redacteuren onlangs bjj den bekenden togt van Vlis- singen naar Shecrness (bjj heen- en terugreis) moest ondervinden. Iedere regel van dat libel was eene listige onwaarheidmaar welke de kleino burgerjj natuurlijk als gode-drank heeft genuttigd. Ieder weet, dat de herkiezing der beide wethouders door de liberalen met nadruk werd ontraden »op grond van het beheer der geldmiddelen" door het gemeente-bestuur. Dat was het hoofdmotief. Wat deed nu 't Dagblad? Nam het dit hoofdmotief aan Neenhet insinueerde op de gewone manierhet gaf aan de oppositie de strek king van een party-manoeuvre om den ond-wetbouder Janssens te rehabiliteeren. Het mengde in de zaak persoonljjke rancune'sgetrouw aan het spreekwoord »zoo als dp waard is, vertrouwt hij zjjnegasten". In mijn vorigen brief heb ik n verhaalddat kort vóór de verkiezingen een merkwaardig geschrift ver scheen tot staving van de schrikbarende verkwisting der gemeente-finantiënwelk geschrift algemeen (ook blijkens den dorren stjjl) dadelyk word toegeschreven aan den voormaligen wethouder Janssens, een uitnemend financier, tien jaren geleden door het Dagblad-kabaal als wethouder uitgeatooten. Die brochure had zulk een indruk gemaaktdat in 't Vaderland eene adver tentie verscheen, door den intellectuëele kern der residentie onderteekend tot aanprjjzing der liberale kandidaten. Nu zou er nog een schijn hebben bestaan voor de gegrondheid der insinuatie, indien de liberalen mr. Janssens hadden gesteldmaar deze bedankte wijsseljjk. Hij was niet met zijn persoonmaar met zijne redeneeringen in het strijdperk getreden. Ieder denkend sterveling zou daarin een bewjjs van groote kieschheid hebben gezien. De strjjd over de finantiëele vragen der gemeente kon daardoor slechts te zuiverder worden. En wat gebeurt? Het Dagblad heeft de onbeschaamdheid in de oppositie tegen' do aftredende wethouders niets dan eene Janssens-manoeuvre te zien Achdie oude wethouders moesten behouden bljjven •ter wille van fatsoen en karakter." »De heeren Wittert en Vaillant zjjn beidenmannen, die steeds alles over hadden voor het heil van onzer stad; hun toewjjding aan de belangen dezer gemeente was even volhardend als warm. Hun niot verkiezing zou dus met het plegen van een zedelijk misdrjjfge lijk staan en een daad van vergedreven ondankbaarheid moeten genoemd worden." Welnu heeren van het Dagblad, steekt uw hand in eigen boezem Aan dat zedelijk misdrijf hebt gij u schuldig gemaakttoen gjj den bekwaamslen der wethouders uit den Raad hebt gestooten, die nog volhardender en nog warmer zich toewijdde aan de belangen dezer gemeente die een der weinige uitstekende financiëele specialiteiten is die deze gemeente bezit en op wien niets viel aan te merken dan dat hjj de invoering der armenwet van 1854 zich misschien door te groote gestrengheid ken merkte. AI9 dus het Dagblad eindigde met deze phrase »De radicalen bezigen de onwaarheid als stembus middel", dan mag gerust geantwoord wordendat tegen het gezegde en het voorwerp in dien volzin niets ia in te brengenmaar dat het onderwerp niet deugt. Wie onwaarheid bezigen bij de Haagsche verkiezingen dat weten de lieden van het Dagblad het beat. Alléén zouden zij echter toch niet-triomfeeren I het zjjn de groenen en de zwarten die het moeten bjjstaan. De verkiezings-drank in den Haag is een akelige mixtuur, nit groene en zwarte thee bestaande en aangelengd met roetwater. Wie bet laatste levert weet het Dagblad het best. Drinke al wie er lust in heeft! Maar niet alleen in den .Haag. Ook te Delft is 't precies het zelfde. Daar zijn gisteren drie liberale gemeenteraads leden omvergestooten om plaats te maken voor drie groenen. Ook dat is pastoors- en diakenenwerkDeze heeren beginnen meer en'meer het zielenheil te vinden in eene trouwe africhting der kiezerszielen En hoeveel moordenaren hebben wjj nu reedsaan wie de moord van Mevr. van der Kouwen (men begint haast de dienstmaagd te vergaten) is te wjjten 1 Nau- weljjks is te, Rotterdam een lerbergier Jut met zijne vrouw gearresteerdof men verneemtdat zekere oud-grenadier van den Haag, laatsteljjk fuselier, Lager- manop zjjn sterfbed heeft bekend-, dat hy 't gruwel stuk bedreven en aan de justitie onderscheidene aanwjjzingen heeft gegeven. Eerst kon men in 't geheel geen moordenaar vindennu krijgt men er veel te veel. Het Vaderland heeft reeds in 't verleden van La- german gewroet; de man stond wegens plichtverzuim en dronkenschap zeer ongunstig bekend en had een tijdlang zamen gewoond met den welbekenden thans wederom zeer vroom geworden de Jong. Dit staat vast, dat ik over deze zaak u niets met zekerheid kan mededeelen. De minister van Justitie heeft aan de instructie te Rotterdam (welke door zijn naamgenoot wordt gevoerd) zeer te recht de strikste geheimhouding opgelegd. Toch meen ik te weten dat aan de justitie meer van doze zaak bekend is dan aan het publiek; dat zij er niet aan denkt Jut en zijne vrouw los te latenen dat de moeder van Jutdie in den Haag woontsteeds voortgaat in dronkenschap te bewaren (bijkans hare normale po sitie) dat zij door middel van haar zoon ook bjj dien moord heeft geprofiteerd. Ik geloof, dat bij deze zaak te velen zyn betrokken, dan dat de slujjer des geheims niet eenmaal zal wor den opgeheven en constateer ten slotte dat Jut en zjjne vrouw hier reeds gearresteerd waren vóór de zoogenaamde bekentenis van Lagerman werd afgelegd Burgerljjlte Stand to Ziertlfzee. g eb o bb n: 24 Juljj. Eene dochter van G. A. Sevenhujjsen en J. Schulink. Een zoon van G. Bouman en P. J. Gerritsen. 25 dito. Eene dochter van H. Luijk en Q. Klaasse. Eene dochter van J. H. Berrevoets en J. Bakker. 30 dito. Eene dochter van J. C. Dale bout en J. H. van Rethf.1 Aug. Een zoon van C. Katshoek en T. M. Cannoo. 2 dito. Eene dochter van C. Berkhoudt en A. L. Wevels. Eene dochter van M. Krakeel en K. Bakker. g e h d w d: 3 Aug. W. G. Schouten, jm. en M. T. Henning, jd. ovebledbk: 25 July. J. Hagestyn, oud 78 j., wed. J. Horrevoets. 26 dito. M. M. Louwerse, oud 3 m., d. M. Ver west, oud 9 m., d. 29 dito. R. van der Valk, oud 2 m., z. 30 dito. C. Olree, oud 3 m., d. 1 Aug. J. Nolet, oud 3 m., d. M. van Westen, oud 5 m., d. 2 dito. J. W. Koopman, oud 3 w., z. P. Ru selaar, oud 5 m., d. als levenloos aangegeven: 22 Juljj. Eene dochter van J. van Djjk en J. E. Bonman. Prjjzen der Boter en Kjjeren. ZrsBiKZBK, 5 Aug. 1875. Boter laagste koers /0,65 en hoogste koers f 0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers f 0,80 en hoogste koers /0,82s per 25 stuks. STOOM BOOTDI KIN ST tusscbbk Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. AugUkitUH 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 7 's morg. 5,- Zondag 8 Maand. 9 Woensd. 11 Dond. 12 12 'snam. Vrjjdag 13 6,— 6,-1 10,— 6,— 5,-. 6,— Van ZIERIKZEE: Zaturd. 7 'smorg. 9,u. Zondag 8 10, Maand. 9 10, Woensd. 11 'snam. 4, Dond. 12 1,30. Vrjjdag 13 'a morg. 6, Wolfaorts- BotoiirUuarteu djjksche veer tot do holft der stoouibootvracbt voor de terugreis, geldig god 11 rende eene maand. L>ito vrjj van stoombootvracht voor do eerstvolgende terugreis. Ondertron wd JAN CORNELUS VERSTRAATE en Ouwkrkehk, ANNA ELIZABETH KIK. 5 Augustus 1875. Ondertrouwd L. H. van OEVEREN en zierikzee, C. P. van WESTEN. 6 Augustus 1875. Volstrekt eenigo kennisgeving. Geen receptie. Ondertrouwd J. DROOGENDIJK C*. St. Maartensdijk, 6 augustus 1875. J. C. NOOM Jd. Ondertrouwd ABRAHAM THOLENS Dz. en ABERDINA JANNETJE PAAPE Ad. St. Annalakd, 6 Augustus 1875. Getrouwd A. de VOLDER van NOORDEN en Tholbn, C. S. WAGTHO. 5 Augustus 1875. Volstrekt eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een M e I gj e L. STEUR., geb. Speelman. Noordwelle, 4 Augustus 1875. Heden overleed te Utrechtin den ouderdom van 74 jaren, onze geliefde Moeder, Mejufvr. de Wed. A. A. van WAGENINGENdiep betreurd door hare kinderenbehuwd- en kleinkinderenhare zusters en die vele in welker liefde zjj zich mogt verheugen. zierikzee, P. van WAGENINGEN. 5 Augustus 1875. J. van WAGENINGEN, Walkier. Heden overleed onze waarde Moeder en Behuwd-Moeder JANNA LANDMAN, wed. A. Leeuw, in den gezegenden ouderdom van bjjna 85 jaren. Noordgouwe, Mede uit naam mijner broeders 5 Augustus 1875. en zusters B. LEEUW. Heden overleed zacht en kalm, na eene korte ongesteldheid, onze geliefde moeder en behuwd-moeder JACOB A FRANSINA SNIJDERS, wed. W. Tintel, in den ouderdom van ruim 62 jaar. Wij willen berusten in den alleen wijzen Godwiens doen en laten altjjd goed is. Sirjansland, J. P. TINTEL. 5 Augustus 1875. Ook uit naam harcr andere kinderen en behuwd-kinderen. Algemeene kennisgeving. De ondergeteekende betuigt bij dezen zijnen wolmeeiipiicleii <lnnl< aan ben die bij de verkiezing voor een lid van den gemeenteraad alhier hunne stemmen op hem hebben uitgebragt. En ook voor de vele bljjken van belangstelling na zjjne benoeming van velen ondervonden. St. Maartensdijk, M. P. POLDERMAN, den 4 Augustus 1875. Agent in Beetwortelen. De Heer en Mevrouw de VULDER van i NOORDEN Wagtho zeggen, ook namens hunne wederzjjdsche familienhunnen I» u. rtel ijj l< 1» <11» Ir voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj de voltrekking van hun huwelijk ondervonden. m* De ondergeteekenden betuigen hunnen djinlr aan familie, vrienden en bekendenvoor de bewijzen van belangstelling ondervonden gedurende de ziekte en het overljjden van hunne waarde moeder, JOHANNA van VESSEMwed. C. KLEPPE. God sterkte ons nog in dit verlies. L. KLEPPE. M. KLEPPE. Oosterland J. KLEPPE. 6 Augstus 1875. A. KLEPPE. geb. Verhoek. Voor de bljjken van belangstelling op 28 July en 1 Augustus 11. ondervonden, betuigen ondergetee kenden hun harteljjken d:mU. Santpoort, F. W. N. HUGENHOLTZ. 3 Augustus 1875. H. C. F. HUGENHOLTZ, van gogh. Aan allenvan nabij en van verredie den feestdag van mjjn 40jarige dienst zoo hoogst verrassend als eer- en genotvol gemaakt hebben door hunne tal- rjjke en hartelijke blijken van deelneming, waaronder vele zoo keurige als kostbare geschenkenbetuig ik by deze mijn imiiarêiteit dank. Eu Hem bovenal zjj mijn dank en de eer, Die my onder vele weder waardigheden tot hiertoe voor mijn werk en gezin spaarde en steundeen met onze dankbare kinderen zoo zegende en verbljjdde. Burgh, J. A. MANÜS v. d. JAGT. 5 Augustus 1875. OM CONTANT GELD. De Deurwaarder J. BETHEzal op Maandag den 1> Auginstus 1875des namiddags ten 2 ure, aan het huis in het Korte Groenendaal te Zie- rikzee, gemerkt wjjk D No. 466, in het openbaar om oontnut geld verkoopen: en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder TAFELS. STOELEN. SPIEGELS, SCHIL DERIJEN, WASCHTAFELTJESLEDIKANT met ZEEGRASBED, HAARD. KASTJE. LESSENAAR, KIPPENHOK, 10 KONIJNEN, WATERKUIP; voorts eenige MAJSüT'AOTUJR.EÏN' en wat verder zal worden geveild. De Notaris J. van der BENT, zal, op Vrjjdng den I3den AiigiiHtus 1875, des middags ten 12 ure, in het Koffijhuis van do Wed. C. van 't Hof te Brouwershaven, ten verzoeke van D. van de VELDE Cz. aldaar, publiek verkoopen: Een WOONHUIS en ERF staande en gelegen in de Zuiddjjkstraat te Brouwers haven, sectie C No. 248. Inmiddels UIT DU IIAND TE KOOP te bevragen bjj den verkooper en genoemden Notaris. De Notaris J. van der BENT, zal op Diugndug 17 AugimtiiH 1875, des middags 12 ure, ten verzoeke van de onherrocpefy" MfeÉH j - - - onherroepeljjk gevolmagtigde van A. ADAMS te Brouwershaven, in het Hótel Bouwman aldaar, publiek presenteren te verkoopen: EEN NIEUW ingerigt tot Herberg, staande en gelegen te Brouwershaven in de Molenstraat, kadastraal bekend sectie C No. 1046groot 87 Centiaresthans nog bewoond door A. ADAMS. TE KOOI* nil© soorten vnn tegen de mlnKt mogeljfko prijzen, aan de kuiperjj Noordzjjdo van de Nieuwe Kerk te Zierikzee, alsmede eenige WATERFUSTEN. J. van HTELE en J. GELEIJNSE, Kuipers. Bij wien ook te bekomen is WERKHOUT, geschikt voor Kuipers. T E K OOP! p. m. OOO Kilo van de voordeeligste en beste soort A 7% per 100 Kilo, bjj A. van BEZOOIJEN te St.-Maarfensdijk. bjj het heel© en lmlv© vat, tegen CIVIELEN PRIJS. Te bevragen bij D. NONNEKENS te Goes. TE K0 OP: Eon jjxeren HALF MUD, zoo goed als nieuw, bij A. STEENLAND te Haamstede. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES met: en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TOT CONCURERENDE PRIJZEN. van met KUNSTSLOTEN i (die elke proef kunnen doorstaan) ter beveiliging j tegen Ilrand en Int>r«nlc. VETH en C0., Dordrecht. INSECTE-POEDER DepotVerkoophuis te GoesJ. P. van der DOES. DOOR VELE AANVRAGEN verkrjjgbaar gesteld: ZierikzeeA. C. DAGEVOS. MiddelburgJ. W. van WORKUM. TVissenkerkeJ. de NEVE. S O C I JE T TT! I T s te geven door het alhier, Kapelmeester den Heer op Zondag den 15 Augustus 1875, des namiddags ten 7 ure, in het lokaal Parklust met omliggend terrein, hetwelk feestelyk zal zjjn GEÏLLUMINEERD, tussehen beide Bengaalsche VERLICHTING. Toegankelijk voor latten met ééne damemeerdere dames en kinderen SitA cent, vreemdelingen ƒ1. De heiningen zullen ten huif* zeven ure geopend worden. Leden buiten de stad kunnen van af Donderdag 12 Augustus hunne toewijzen vau toegang verkrjjgen bjj den ondergeteekende. Namens het Bestuur, G. A. de LOOZE Mz., Secretaris. van S. OCHTMAN Jz. Vervnardigiiigvan biiidwerlf in alle formaten en banden. Registers en Schrijfboeken. Cartonnages, Etui- en Lederwerk. Winkel- en Kan- toordoozen. Encadrement van por tretten, platen en gravures. Op- malten van dnmes-linndwerken enz. BDe ondergeteekende als van COLIJNSPLAAT op ZIERIK ZEE, beveelt zich beleefdeljjk aan in de gunst van van het geëerd reizend publik, zoo ook voor zyne Dorp en verdere Stadgenootenbelovende door een net en snelzeilend vaartuig te zullen trachten zich waardig te maken. 5 Augustus 1875. ARIJ VENDEVILLE, Pz. Veerschipper van Colijnsplaat op Zierikzee. Alom verkrjjgbaar: UIT HET VROUWENLEVEN. I. GERED. 30 cent. II. MISLUKT, verschjjnt binnen eenige dagen. Deze interressante schetsen hebben rechtstreeks be- i trekking op de opvoeding der vrouw. Zwolle. II. C. DK5SE. Voor ouders buiten de staddie hunne kinderen alhier doen schoolgaan bestaat ge legenheid om hen op voordeelige voorwaarden KOST, ITVWOIVIIVG» en OPLEIDING to ver schaffen. Adres den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ. die genegen mogten zjjn om met een óénpaards ROSMOLEN of met de IIA N D- DORSCIIMACHINE te dorschen vervoegen zich bij N. BEIJE te Renesse. In alle plaatsen van ons land worden soliede DEPOTHOUDERS gevraagd voor dub bel gezuiverde rogge gezondheids- bloem. Reflecteerende onder letters D. D. bjj den Boek- en Kunsthandelaar H. C. DRöSE, te Zwolle. ER WORDT GEVRAAGD in de Meestoof >DE NIJVERHEIDte Kapclle, tot het verrigteu der noodige werkzaamheden gedurende de Teelt 1875. A. NIJSSEN, BENOODIGD in de Meestoof »DE LELIE" to Brouwershavengega digden vervoegen zich vóór 19 Augustus bij den Boek houder D. HOCKE Dz.Mongenie bjj Brouwershaven. tIjrs 'Fond een BOEREN-KNECHT benoodigd bij T. van den BOUT te Eikerzee. TERSTOND een ongehuwde tweede of derde BOEREN-KNECHT benoodigdbij M. van OEVEREN onder Oosterland bij Viane. benoodigd AANSTONDS of met OCTOBER. Een LEERLIN G zal in aanmerking komen, bjj J. LIJBAART te Sluiskil. TERSTOND EEN BEKWAME ONGEHUWDE SMIDSKNECHT benoodigd. Adres: Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz, Schipper CORN, van den BOOGAART Jansz. te Sinl-Anmland, vraagt TERSTOND een SCHIPPERS KNECHT, oud 20 jaar of daaromtrent. NOG T W E E voor de Nationale Militie benoodigd. Adres JOH. STOUTJESDIJK te ZierikzeeZaakwaar nemer voor de Maatschappij »DE EENDRAGTte Gravenhage. TERSTOND BENOODIGD eene Werkmeid of Noodhulp BENOODIGD een© BÓEREN-DIENSTMEID bjj H. van den BOUT te Dreischor. Uitgevers: DE LOOZESc WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PTETERSE A VAN DISHOECK. Meelstxaat, B. 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2