ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No.5576, Zaturdag 7 Augustus 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATTJRDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. 5|steJaapg EERETEKKEN voor eervolle laugdurifee en werke lijke dienst by de Schutterij. O P ROE PÏ N G. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Lettende op de Circulaire van den Commissaris des Konings in deze Provincie van den 19 January 1852 (Prov. blad No. 11), in verband met Z. M. Besluit van den 5 December 1851 (Staatsblad No. 149), houdende Instelling van een Eereteekenvoor eervollen langdurigen vierkelijken dienst bij de Schutterijen Roepen bij deze do leden- der Schutterjj in deze gemeente, die in de termen van voornoemd besluit verkeeren, en het Eereteeken verlangen, op, zich vóór den 18 dezer maand, met overlegging van dienststaten ter Gemeente-Secretarie aantemelden. Zibrikzee, den 4 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. De vorige president der Vereenigde Staten, Andrew Johnson, thans senator voor Tennessee, is te Carter County, in Tennessee, waar hjj zjjne dochter bezocht, Woensdag door eene beroerte getroffen, welke verlam ming ter linkerzijde tengevolge had. Tot Vrjjdag bleef hjj bewusteloos, kwam toen weer zoo ver bjj, dat hjj ver staanbaar spreken kon, en blies den volgenden morgen den laatsten adem uit. Ziine laatste woorden waren een wensch, dat zjjn ljjkwade een vlag van zjjn land, de starspangled banner, zjjn zou. De loopbaan van Andrew Johnson was iy menig opzicht opmerkenswaardig. Hjj werd geboren uit de laagste volksklasse; geen enkelen dag, gelyk hjj zelf zeide, had hjj school gegaan, en op nog pas tienjarigen leeftyd werd hy reeds in de leer gedaan bij een kleer maker. Maar de knaap was vol geestkracht, hjj leerde uit zich zeiven lezen, werkte als kleermaker onvermoeid, en toen hjj twintig jaar oud was trad hjj in het huweljjk, waarna hy zich in een stacjje van Tennessee vestigde. Daar verwierf hjj zich eenig vermogen en maakte hjj naam. Hjj werd alderman (lid van den gemeenteraad) vervolgens mayor, en zoodra zyn talent als spreker erkend was, bemeesterdo hy met gemak een plaatsje in het wetgevend bestuur van den Staat. In 1841 werd hjj tot lid van den Senaat van Tennessee gekozen en bleef dit gedurende 12 jaren. Het jaar 1853 zag hem als gouverneur van Tennessee, in welke hoedanigheid hjj herkozen werd. Als gouver neur zjjn ontslag nemende, vaardigde Tennessee hem voor 6 jaren af als lid van den Senaat der Vereenigde Staten. In 1863 was zjjn mandaat verstreken, en in het volgend jaar bjj ae herkiezing van Lincoln tot president werd Johnson gekozen tot vice-president, om, na de vermoording van Lincoln door Edward Boote, den presidenteelen zetel in te nomon, en in 1869 voor Grant plaats te ruimen. Alsnu trok hy zich in afzon dering terug en bemoeide zich weinig met do politiek, totdat hjj zjjn tjjd weder gekomen achtteandermaal liet hjj zich dóór Tennessee als lid van den Senaat der Vereenigde Staten afvaardigen, en zjjne houding te Washington gaf aanleiding tot een gerucht, dat hjj bjj de aanstaande presidents-verkiezing tot candidaat der democraten zon geproclameerd worden. Uit New-York wordt gemeldAanhoudende regens vallen in de vallei van Ohio. Verscheiden rivieren zjjn uit hare oevers getreden. Een ontzagljjke oppervlakte is overstroomdhet water vernielt den oogst en heeft het spoorwegverkeer geheel verbroken. Ook te Memphis wast de Hjüssissippi op onrustbarende wjjze men vreest voor overstrooming der katoenvelden. den put werpen. De ongelukkige wist zich echter los te scheuren en vlugtte in een Maïsveldwaarin zij zich verborg. Ook daar werd zij vervolgdde schoonzoon bragt haar een slag op het hoofd toezoodat zij be dwelmd neervielwaarop de dochter haar een zakdoek in den mond stopte; hierop sleepten zy hun slagt offer naar den put en wierpen de vrouw er in. In het vallen vatte de oude echter de ketting van den emmer, hield zich daaraan vast en nadat zij met ééne hand de zakdoek uit haar mond had gehaald, begon zij luid om hulp te roepen. Op haar geschreeuw kwamen de buren aanloopendie haar gelukkig uit den put redde terwjjl de daders in de gevangenis hun welverdiende straf wachten. De scheepskapitein N. Griin laadde in zjjn schip, het jagt Dagmar van Middelfart, 64286 p. zwavelafval. Toen het schip zoude uitgeklaard worden en daartoe op de reede geankerd lag ging de kapitein des avonds om acht uur met zjjn drie manschappen naar kooi. Tegen elf ure werd hjj wakker doordat de lading sterk dampte wat zoo hevig toenam dht hij terstond op het dek moest springen om de luiken te doen open maken. Zyn manschap die reeds om dezelfde reden naar boven gekomen was vond bij half bedwelmd op het dek. Tegen vier uur gelukte het den kapitein zjjn scheepsjongen naar land te doen brengen in het hospitaalmaar deze stierf een half uur latervolgens verklaring van den geneesheer ten gevolge van een hevige vergiftiging. Ook de stuurman moest des mid dags naar het hospitaal gebragt wordenin hooge mate door dezelfde vergiftiging aangetast. Te Hatchez had een passagier van een stoomboot zjjn brieventasch in een speelhuis verloren. De kapit., wien hij zijn nood klaagde, ging naar den heer des huizes en eischte het artikel op. »Ik geef u," zeide de kapitein, »zooveel tjjd, tot de boot gereed is, en ingeval het geld dan niet in onze handen is, gaat het huis mede." Na dit gezegd te hebben, verwjjderde hjj zich. Eenige minuten vóór de afvaart der boot, verscheen hjj weder in het speelhuis, vergezeld van een aantal matrozen, die het dikste kabeltouw der stoomboot mede- bragten. Dit werd om het huis en door eenige vensters gehaald, en toen alles gereed was eischte hjj de brieven tasch nog eens op, in plaats van antwoord hoorde bjj niets dan vloeken. Toen spoedde hjj zich naar boord, riep den machinisten toe «langzaam vooruit" en de boot zette zich in beweging. Het touw begon hoe langer hoe strakker te worden, en het huis te wankelen. In dit gevaar]jjk oogenblik capituleerde het speelhuis en de brieventasch met al de banknoten werd uit het venster geworpen. Miiclricl2 Aug. De voordeelen, door het leger behaald op de Carlisten, waren in de afgeloopen week belangrjjk, en indien dit zoo voortgaat, mag men een spoedig einde van den burgerkrijg tegemoet zien. Gene raal Martinez Campos heeft de stad Seo d'Urgel bezet en belegert nu de vesting, waarin zich Lizarraga en 3000 Carlisten bevinden. De fondsen zyn hier, op deze berigten gerezen. «P^wgsmjje. Te Orashaga in Hongarije woonde eene weduwe met haar dochter en haren schoonzoon, die haar kerhaalde- ljjk vroegen het weinigje geld dat zjj bezat, af te geven. Daar zjj dit echter weigerde, besloten de dochter en haar man de oude uit den weg te ruimen om in het bezit van het geld te komen. Toen nu den 15 Juljj de weduwe vroeg in den morgen naar de bron gegaan was om water voor het begieten van haar tuintje te halenvielen beide op haar aan en wilden haar m Staltc. Het hof van assises te Viterbo heeft dezer dagen j uitspraak gedaan in zake den moord, welke op 13 Mei j van dit jaar is gepleegd op den graaf Faina, die door roovera was opgelicht en voor wien de booswichten niet spoedig genoeg het gevraagde hooge losgeld ont- vingen. De debatten in deze zaak welke een ooge- j hoorde menigte nieuwsgierigen had gelokthebben zes dagen geduurd. De jury heeft een der boosdoeners, Guerini Gargomo veroordeeld tot de doodstraf, en een ander, Sassara Giovanni geheeten, tot levenslangen dwangarbeid. Laatstgenoemde heeft het schot gelost dat aan graaf Laina het leven kostteJoch werd van de doodstraf gespaard omdat hij op het oogenblik van het plegen der misdaadnog niet 21 jaar oud was. De overige aangeklaagden zjjn, naarmate hunner schuld, tot minder zware straffen veroordeeld. Nauweljjks was het vonnis uitgesproken of Sassara Giovanna sprong als een razende over de balustradewelke de bank der beschuldigden omringde om zich op Ricci (den per- j soon die de misdaad aan het licht bracht) te werpen. Hjj werd echter spoedig door de gewapende macht in bedwang gehouden. De ongelukkige graaf Laina was I 70 jaar oud. De roovers hadden hem van Viterbo af gevolgd en vroegen een losgeld van 100,000 lr. Zjj I hielden hem eenige dagen in het gebergte en daar het losgeld niet kwam gaven zjj den jongen Sassara last om den graaf met een pistoolschot om het leven te brengenhetgeen deze deed. Mon meldt bjj deze ge legenheid dat zich bjj elke rooverbende gewoonijjk een jongmensch bevindtdie den post van beul ver vult omdat hjjgevat wordende door zjjn jeugdigen ouderdom aan de doodstraf kan ontkomen. JFranèrijfe. 2 Aug. De Nationale Vergadering i heeft hot ontwerp tot het aanleggen van een onder- zeeschen spoorweg tusschen Frankrjjk en Engeland aangenomen. Te Parjjs is in den ouderdom van honderd en twee jaar'overleden de markies de Ponson d'AUègre, de laatste vertegenwoordiger van een oud geslacht, «lat opklimt tot de kruistogten. De eerwaardige edelman heeft zjjn aanzienljjk vermogen voor het grootste ge deelte aan de armen vermaakt. Tjjdens het schrikbewind bleef hjj te Parjjs, vermomd als kapperejongen onder den naam van Maxim Brnn. Op dit oogenblik bevindt zich te Parjjs een per soon, aio tot de doodstraf veroordeeld is geweest, zjjne straf ondergaan heeft en toch nog leeft Het is kolonel Marterosder republiek van Urugaydie bjj het oproer van 1859, toen hjj op het punt was president te worden overwonnengevangen genomen en tot de doodstraf veroordeeld werd. Ziehier hoe hjj zjjne strafuitvoering zelf verhaalt: »Op 29 Junjjeen Zondag, kwam een priester, de eerw. pater Domonico Sapia, mjj verwittigen dat ik mjj moest voorbereiden om 's anderendaagsin den vroegen morgen te sterven. Ik sprak mjjne biecht en na het vertrek van den priester begaf ik mjj kalm ter rustewant ik vreesde den dood niet. 's Morgens ten J drie ure werd ik wakker door het heen en weer loopen der soldaten in den gang, waarop ik mjjn bed verliet en mjj aankleedde. »Naauweljjks had ik geëindigd of mjjn biechtvader I trad binnen en verzocht mjj hem te volgen in den gang waar de soldaten op mjj wachten. Ik verliet mjjne gevangenis, omringd door twaalf man en kwam weldra op de plaats der strafuitvoering aan. Ik om helsde mjjnen biechtvader en zette mjj moedig op eenen stoel neêr, waar rondom eenige honderd man troepen geschaard stonden. Op 12 passen afstand be- i vond zich het peloton dat. op mjj moest vuren. »Ik hoorde een, twee, drieDit was de stem van den luitenant die "het peloton commandeerde. Op het- j zelfde oogenblik gevoelde ik een vrecseljjkcn schok en viel voorover, zonder de ontploffing van het geweer vuur gehoord te hebben. «Eene maand later kreeg ik het bewustzijn van mjjnen toestand terng. Men had mij niet geheel gedood en was vertrokken zonder verder acht op mjj te slaan. Ik werd opgenomen en verpleegd door een der personen die gelast waren mjj te begraven. Die man is thans mjjn kamerdienaar." Do »burgerlijke-begrafenis", (dus schrjjft men uit Parjjs), niet gecontroleerdgeeft uan al ligt tot ware schandalen aanleiding, Pintonnet, wjjnsljjter, 19 rue du Boisbrngt zijn zoontje Cloviseen jaar oudter aarde. Pintonnet was dronken en volgde zwoajjende de twee lijkbezorgers die het kistje vervoerden. Daarachter liepen nog twintig «vrienden en vriendinnen"ware vriendenwant zy waren in soortgeljjken toestand als papa. De stoet kwam op bot kerkhof van St.-On en. Daar sprak de dronken vader een ljjkrcde uithier letterlijk weêrgegevenzoo als een oorgetuige ze op- teokende en aan Figaro mededeelde: «Adieu, mijn zoonadieu burgerwant gjj waart een burger der toekomst, niet gedoopt I Thans zijt gij teruggekeerd tot het nietwant er is geen ziel. Maak nu goeden mestwant die is noodig voor goeden wjjn 1 JEbutBrhlRnïï. Dat werkstakingen voortdurende kunstmatige op drijving der loonen niet altijd voordeelig zjjn voor de arbeiders" op den duur, blijkt uit den toestand te Berljjn; daar hebben metselaars en timmerlieden in de laatste jaren den ondernemers 't zoo lasting mogeljjk gemaakt do loonen zjjn opgedrevende arbeiders aan meerder weelde gewoon en het gevolg van de duurte isdat thans middelen worden beraamd om werklie«len uit Frankrijk te laten komen, die goedkooper en beter werken dan de Duitscbe. De prins Von Pless te Berlijn heeft bij het bouweh van zijn nieuw paleis de bouwstof fen uit Frankrijk laten komen de aanbesteding van het jjzeren dak voor dit paleis gaf tot resultaatdat de Fransche ondernemers 15000 Mark lager waren dan de Duitsche. Te Bern heeft een metselaar bjj het uitgraven van een zerk in de kerk te Yalère (in het kanton Wallis) het volkomen tot een mummie overgegaan ligchaam van een geestelijke gevonden gekleed in priestergewaad. Het moet njoeijeljjk uit te maken zyn tot welk tjjdvak hij behoord heeftdaar geen enkel opschrift eenige aanwijzing schenkt. Het lijk ligt in een kist van oogen- schijnlijk gewoon houtde handen kruiselings over de borst geslagen met een glazen rozenkrans tusschen de vingers. Het draagt de stool of goud-geborduurden schouderband, het bisschopsmantelje van het diocesen- kapittel, deels beschadigd, de driehoekige baret op het hoofd, grove schoenen van zwart leder met spijkers on is in een korte soutane gehuld, korter dan thans ge dragen wordt. Een grijze knevel en spitse baard om de kin toojjen het gelaat. In het midden der 17de eeuw wa9 het in Zwitserland gewoonte onder de Roomsch- Katholieke geesteljjken een baard te dragen. De kousen zijn geweven en vermoed«;lijk Italiaansch fabrikaat. Aan het eene einde der stool ziet men het malthezer ridderkruis, terwjjl op het deksel en de hoeken der kist het klaverbladvormige kruis van St. Maurits en Lazare d'Augame geschilderd is. Van zeer bijzonderen vorm zjjn de schoenen. Daar het graf, waarin men de kist, die vrij goed bewaard is gebleven, heeft ge vonden, in de onmiddellijke nabjjheid waar het graf van bisschop Willem IV van Narogne zich bevindt die omsteeks 1402 op de terugreis van Rome te Palenza stierf en door een kanunnik, met name Aspeiling, naar Valère werd overgebragtkan men met eenigen grond vermoeden, dat hier dit lid dier eens zoo magtige fa milie werd bjjgezet; anderen meeneD, dat het gevonden ljjk dat is van den kanunnik Matthias Wild, die 1696 te Valère werd begraven. £l«frcri&t«b Leeuwarden, 1 Augustus. Er zyn wellicht weinige streken in ons land waar de verbouw van cichorei zoo uitgebreid is als in de zoogenaamde Dok kumer-wouden. 't Is daareven als het vlasvoor de talrijke arbeiders een zeer belangrjjk productde vele daaraan verbonden werkzaamheden leveren goede verdiensten op. De meeste cichorei is daar reeds te leveren in don aanstaanden herfst, vooruit verkocht voor 20,a ƒ22,— per 1000 kilogr. De stand van dit wortelgewas is in den laatsten tjjd veel ver beterd en 't zjjn vooral de lage gronden die een zeer goeden oogst beloven. Door ae droogte zal er denke- ljjk in September minder kunnen worden geleverd dan gewoonijjk het geval is en daardoor zullen koopers en verkoopers waarschijnlijk eenige schikkingen moeten aangaan. Ten bewjjzedat de omvang van den cichoreibouw in die streken groot iskan dienen dat in het vorige jaar alleen in d.» gemeente Dantumadeel 630hektaren met dit product zjjn beteeld gewordendie eenen oogst hebben afgeworpen van 13,230,000 kilogrammen. Arnln-m 3 Aug. Heden morgen terwjjl een jeugdig metselaar zjjne werkzaamheden verrigtte onder in een put bjj een in aanbouw zjjnd huisstortte vóór hjj zich redden kon de zes meters diepe put boven h«jm in. Honderden 6oelden naar de plek waar onder hjj bedolven lagen al wat maar schop of spade hanteren kon toog aan het werk. Onze jj verige inspec teur van politie zorgde dat geen verwarring of opeen- hooping van menschen ontstond, waardoor bet mogeljjk thans nog te redden leven zeer zsker verloren zou zjjn gegaan. Wie moede werd legde de schop neder, om aanstonds door anderen te worden vervangen. Men kun zich den toestand der menigte denken: elk oogen blik dat men vroeger of later met den arbeid gereed was en den kring van vjjf meter tot eene diepte van zes meter had uitgegravenkon over het leven van een mensch beslissen cn men zeidedat het drie ure zou worden eer do taak was volbragt. Voorul de ze ventigjarige moeder van den metselaar, wierjecnige steun hjj iswas wanhopend. Algemeen verwachtte men slechts een ljjk of min stens een deerljjk verminkte te voorschjjn te zien komen tot on eens eene hand zigtbaar werd. Thans werd dubbele voorzigtigheid vereischtbehoedzaam werd het puin en zand weggeruimd en Derk Vermegen kwam levend en ongedeerd te voorschjjn eene et,ge ruimte in den grond had hem de lucht verschaft die bjj behoefde. Een luid gejuich steeg uit de menigte op. De arbeiders wilden hun makker omhelzenEn de honderden die zoo straks met somberegespannen aandacht het oogenblik verbcid'hadden waarop zjj den ongelukkige levenloos zouden zien opdelven, waren thans uitgelaten van vreugde. 's Grav«?nhag;©5 Aug. Ten vervolge op het eergisteren door ons gemelde berigt, als zou de fuselier Lag er man op zjjn sterfbed te Samarang bekend hebben medepligtig te zjjn aan den moord van Mevr. v. d. Koutrcn, kunnen wjj nog melden dat genoemden La- german zich tjjdens den moord alhier bevond als milicien-plaatvcrvanger. De man stond wegens pligt- verzuim en dronkenschap zeer ongunstig bekend. Hjj heeftnaar men meent.een tjjdlang zamen gewooni met de Jong, die onmiddeljjk na den moord als ver dacht in hechtenis is genomen. Delft, 3 Aug. In de gisterenavond gehouden ver gadering der Coöperatieve Wïnkcl-vereeniging is verslag uitgebragt omtrent den toestand der Vereeniging over het tweede kwartaal 1875, waaruit o. a. bleek, dat het aantal leden op uit. Junjj 162 was. Het gezaraenljjk kapitaal bedroeg 1501,86®de reservekas ƒ31. De winkelontvangst was 5989,80* of gemidleid ƒ461 per week. De onzuivere winst bedroeg 782 of ruim 15 pCt. van do inkoopswaarde der verkochte goederen. Er is .een zuivere winst behaald van 455,74 Uit een en ander bleek du9, dat de Vereeniging in bloeiende toestand verkeerd en steeds vooruitgaat. 5 Aug. Gisteren had op een der werken op Feyenoord het volgend ongeluk plaats. Van een zevental personen, werkzaam aan een stooraheitoe- stcl, had een werkman F. B. genaamd, oud 24 jaren en herkomstig uit de gemeente Veere, de onvoorzich tigheid van onder een reeds opgeheschen heipaal door te gaan, toen juist door een onvoorzien toeval de reep, waaraan de paal bevestigd was brak, met het noodlottig gevolg dat. deze op het hoofd van F. B. nederviel, die onmiddelljjk dood nederzceg, terwjjl ook de heibaas, cenigszins, doch zonder letsel te hebben bekomen, aan den schouder werd getroffen. Het ljjk is naar hier vervoerd en naar het lijkenhuis in Crooswjjk overgebragt. Bergen-op-Zoom4 Aug. In meerdere nieuwsbladen heeft reeds een berigt de ronde gedaan, als zou eenigen tjjd geleden de persoon van Machiel Tange, in een twist met twee zijner broeders, die even als hjj alhier woonachtig en kooplieden zijn in aarde werk, welke broeders door hem zouden benadeeld zjjn in hun beroep, zoodanig zijn mishandeld, dat hjj ten gevolge daarvan was overleden In tegenstelling van deze berigten kunnen wij thans vermeldendat de geneesheer Dr. Verhageudie den patient in behandeling heeft gehad, de verklaring heeft afgelegd, «dat de persoon van Machiel Tange overleden is aan longontsteking." Middelburg, 5 Aug. Tot lid der Tweede Kamer in dit district (vacature tot Sept.) is gekozen Mr. G. A. Fokker met 1185 van de 1572 uitgebragte stemmen. Jhr. J. L. de Jonge verkreeg 294 stemmen, terwjjl 70 biljetten in blanco waren. Bij de verkiezing in Junjj 11. waren ujtgebragt 2175 stemmen, waarvan Jhr. L. de Jonge 1099 en Mr. 7'afc von Poortvliet 1059 stemmen verkregen. 5 Aug. Als eene bjjzonderheid bij de plaats gebod hebbende feestviering van onzen geachten onderwijzer kunnen wjj nog mededeelen, dat de jubilaris en den heer v. d. Est, beiden in deze gemeente geboren en steeds leden van 't zelfde onderwyzersgezelschap, op hun 25- cn 40jarig feest beide elkaar met en voor hunne gezinnon den feestgroet en een geschenk mogten brengen. Zierikzec, 5 Aug. Op 2 en 3 dezer werd alhier het vergeljjkend examen gehouden voor de vaceerende betrekking van hoofdonderwijzeres aan de openbare meisjesschool. Van de drie sollicitanten was één reeds elders benoemd, zoodat slechts door twee dames aan het examen werd deelgenomen. Heden werd ons een hoenderei vertoond, dat het zeldzame gewigt had van 144 grammen. Z. M. de Koning heeft ongunstig beschikt op het request, door den voormaligen directeur der Ovorijselsche Bank, Jacob Wolff, ingediend tot bekoming van gratie. Naar men uit vrjj zekere bron verneemt, wordt door den Minister van Oorlog, op het in te dienen bqdgeteen vrij aanzienljjke verhooging van trakte ment voorgesteld, aan adjudanten-onderofficier, ser geanten-majoor of opperwachtmeesters der verschillende wapens te verleenen. Er worden voortdurend hier te lande vele brieven, bestemd voor DuitschlandOostenrijk-Hongarije en Frankrjjk, ter post bezorgd, die ontoereikend zyn gefrankeerd en dientengevolge in bet land van bestem ming met bet port der ongefrankeerde brieventen laste der geadresseerdenworden belast. De aandacht der belanghebbenden wordt door den Minister van Financiën daarop derhalve nogmaals gevestigdmet kennisgevingdat de brieven voor Duitschland en Oostenrijk-Hongarjje aan een port van 12'/j cent per 15 grammenen die voor Frankrijk tot 1 Jan aan staande aan een port van 20 cent per 10 grammen onderworpen zyn. Te Nicuwesluis (gemeente Heenvliet) heeft een mandie circa tien jaren achtereen volslagen blind wasverleden week plotseling het gebruik van zyn gezichtsorganen volkomen herkregen. Op 's Rijks werf te Willemsoord is men bezig Zr. Ms. fregat Admiraal van Wassenaar gereed te maken om naar Amsterdam te worden gebrachtmet bestem ming aldaar tot logementschip te dienen voor nieuw aangenomen jongens. Naar men zegtzullen de jeugdige aanstaande zee lieden eenigen t jjd aan boord van dit fregat verbly ven alvorens op actieve schepen geplaatst te wordenzij zullen daarzonder dat ljjfstraffen toegepast worden aan orde en tucht gewennen zjj zullen schoolonder- wjjs ontvangen en geoefend wordon in alles wat hun later nattig zal zyn. Terwjjl deze maatregel op de werving zeker gun stiger zal werken dan het geven van telkens verhoogde hand- en aanbrenggelden bestaat ook het vooruitzicht dat de bemanningen der actieve schepen eenmaal weder uit mannen en jongelingen zullen bestaan en men bjj het zien dier equipagesniet meer aan een bewaar school zal behoeven te denken. Evenals in Duitschland heeft men langs de oevers van het Bielermeer tegenwoordig veel last van de sprinkhanen. Dezer dagen hebben op eenige plaatsen een duizendtal mannen, vrouwen en kinderen getracht ze uit te roeien, maar ofschoon er toen millioenen van die gevaarlijke dieren zjjn gedood, is de plaag nog weinig verminderd. Kerliiilcu wh. De Cand. Jonker heeft bedankt voor het beroep naar de Herv. gem te Oosterland. Ds. J. H. Wiersma, pred. bij de Chr. Geref. gem. te 's Hertogenbosch, heeft het beroep naar Schiedam aan genomen. Herstemmingen voor leden van den Gemeenteraad. Dreischor. Ingeleverde geldige biljetten 36. Gekozen C. J. J. Verton met 20 stemmen. 's Heerenhoek. Ingeleverde geldige bil jetten 39. Geko zen Hubreehi Goense, aftredend lid, met 20 st. Zats. Uitgebragt 23 Btemmen. Gekozen de heer P. van IVeel met 10 stemmen; debeeren M. 11. v. d. Brink en D. Meulenberg (aftr. lid) verkregen 7 en 6 stemmen. St. Annaland. Ingeleverde geldige biljetten 90. Ge kozen C. Steijn met 68 Btemmen. Het aftredend lid Jan de Graaf verkreeg 22 stemmen. Scherpenisse. Ingeleverde geldige biljetten 63. Geko zen Cornelis de Wilde Iz. (oud lid) met 40 st. St. Maartensdijk. Ingeleverde geldige biljetten 112. Gekozen Ma>c. Pieter Polderman Gz. met 67 et. Nisse. Ingeleverde geldige biljetten 25. Gekozen Jacobus Johannes van Liere met 13 stemmen. P. Hirdes bekwam 12 Btemmen. Oosterland. Ingeleverd 56 biljetten. Gekozen de heeren Teums Aoeter met 33 en Jan Bouman met 32 stem men, de heeren Hanse en E. Vleugels Schutter verkregen 23 en 24 stemmen. Wissenkerke. Ingeleverde geldige biljetten 137. Gekozen S, de Kegt met 77, de Neve met 73 en D. J. Helderman met 72 stemmen. Zuidzande. Ingeleverde geldige biljetten 52. Gekozen H. van Peenen met 29 stemmen. Gemengde berigten. Te Luik is een pastoor veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, wegens aanslagen op de zedeljjkheid van jonge meisjeswelke hjj op de eerste communie voorbereidde. Iemand te Oud-Vossemcer zal toch eindeljjk verpast raken aan Ploontjete Sint-Maartens- djjk, want de meisjes van Oud-Vossemeer en van Stavenisse willen hem niet. Een zoon van een smid te Waarde moest deB Zaterdags avonds zoo laat niet naar den bakker gaandaar er anders wat moois zal bekend gemaakt worden. Uit Borssele schrijft men, dat kapitein v. d. L. te Boschkop den 28 Julij met zjjn schip «Nooit Volmaakt" is binnen geloopen. Iemand te Y. moest in het publiek zooveel snaps niet hebbenwant hij maakt zich maar bespottelijk. Hy zal wel weten waar het halve varken van zjjn vader gepasReerden winter gebleven is. De vrouw van den zoon van den vrachtrijder te C. moest wat voorzigtig zjjn met hare valsche streken wegens een timmermans-knecht, daar zjj anders in kennis zal ge bragt worden met de politie. Een zoon van een diaken onder M. wordt aangeradendes Zaterdags avonds niet meer te Herkingen te komen bij eene vrouw als haar man van huis isen dan vragen of zy niet verlegen is om een man. De vrouw zeide van neen maar met eenig geld veranderde het mensch van ge dachten en de zaak werd geklonken Te Sint. moest een dametje wat voorzigtig zijn met hare brieven, weg te sluiten want door het lezen der brieven welke zy, ontvangt, leert men haar ook kennen wie zij is. Eene jonge dame te Sas-van-Gent wordt aangeraden geen jongelui meer te verzoeken op de thee, en aan hen geen ovenkoekenkrentenbroodjes, gestoofde sui- I kerboontjesreukwatersenz. toe te zendendaar zij in groote moejjeljjkheden zou kunnen geraken. Te Abbenbroek is eene welgestelde boerin die wegens

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1