11. i VI «1 WALL - attendeert op een goed merk HAVANAH SIGAREN, PUBLIEKE YERKOOPING OPENBARE VERK00PING Eene partij Meubilaire- EES DREK BEZOCHT LUIMEST, Haard- en Kagchelkolen. lUNDDORUDMiUlHlNES SCHIPPERUÏilOW Genioiiffde berigten. Een dametje te Scherpenisse wordt aangeraden haar babbeltong wat in toom te houdendaar zü anders nooit zal verpast raken. Te Y. is een lia van het armbestuur zoo groot met de vrouw uit eeoe herbergdat na afloop der zakende krentenkoekjes met hoopen bp hem worden t'huis gebragt. Dus, zoo het in den regel gaat, Knoeijerjj komt op de straat. Het kleine patrjjsje te Heinkenszand heeft met haar list het toch zoover gebragtom met de kermis ook aan de paauweaveren te pluimen. Zjj heeft dus haar best gedaan, Maar toch moest zy buiten staan. De lezing van het Nieuws van den Dag is in de bureaux van binnenlandsche Zaken verboden. Toch leest men in de bureaux van het Nieuws van den Dag de regeeringsstukkendie van den heer Heemskerk uitgaan. Dat is een verblydend voorbeeld van ver draagzaamheid. De minister Heemskerk is bezig met het vaststellen van een model voor muilkorven ge schikt om door burgemeesters, schoolopzieners en andere in dienst van den staat geplaatste personen gedragen te worden. Deze zullen echter alleen gedurende de verkiezingstijden moeten gedragen worden. De meid van H. verkeerde met een vrjjer die in de herberg het nieuws van den Dag las. De minis edelmoedig genoeg geweest haar niet te ontslaan maar heeft haar slechts eene waarschuwing'doen toekomen. Truitje van Heinkenszand verkeerd in een zeer droevigen toe stand over Keesjeterwjjl Keesje met zjjn krullebol op den hol raakt. Een schoenlapper te Y. wordt verzocht geen praatjes te maken van anderen, daar hjj zelf zooveel fouten heeft; maar: Hjj is de grootste dwaas Van alle groote dwazen Een pogcher schrikkelijk groot Tot barstens opgeblazen Een nul van de eerste nul Die alle nullen is Een biervat zonder boom Een vjjver zonder visch. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur l In üw blad van Dingsdag 3 dezer, no. 3574, lezen wjj onder de Nieuwstijdingen dat in de alhier gehou den vergadering van aandeelhouders der Zeeuwsche Spoorbootmaatschappijhet voorstel van het Bestuur tot aanschaffing eoner tweede Boot is aangenomen en dat naar aanleiding van dit besluit eene wyziging der statuten noodzakelijk is. By oppervlakkige lezing zou men ligt tot de conclusie komen dat deze zaak zoo maar aanstonds zyn beslag had gekregen. Het tegendeel is waar; wy willen dat uiteenzetten om Uwen berigtgever te doen ziendat hjj óf ver keerd is ingelicht èf de zaak niet begrijpt. Om wijziging in de statuten te verkrygen moet van het kapitaal der volle aandeelen vertegenwoordigd worden met 3/4 van de uitgebragte stemmen. Dat a/3 van het kapitaal beloopt 35,000 en wat bleek nu by de constatering daarvandat er onge lukkig één aandeel of 500 ontbrakzoodat er geen stemming kon plaats hebben met betrekking tot wijzi ging der statuten. By den aanvang der vergadering werden 69 stemmen vertegenwoordigd. Er hoeftja stemming plaats gehad die men even goed achterwege had kunnen latenwant in elfecte beteekent die stemming niets. By opneming der stemmen werden nog 66 stemmen uitgebragtals44 vóór en 22 tegendat schjjnt nu de aanleidende oorzaak te wezenwaarom Uwen berigtgever van aangenomen spreekt. Wyop onze beurt zeggenhet voorstel van de Directie is aanvankelyk totaal gevallendit willen we bewyzen Neem aan dat er 70 stemmen waren uitgebragt met het volle vereischte kapitaal van 35,000 en dat er 48 vóór wy willen er 4 present geven en 22 tegen gestemd haddendan nog kunnen die 48 stem men immers niet de J/4 van de 70 halen? Ergo, is reeds by de éérste vergadering het voorstel van de Directie aanvankelijk gevallen en zou gedecideerd gevallen zynindien er slechts één aandeel van 500 meerder vertegenwoordigd ware geweest. fa>or het bovenstaande verzoeken wij beleefd een plaatsje in Uw Blad, tot rectificatie van hetgeen Uw berigtgever gemeld heeft en tot toelichting Uwer Lezers. Zierikzee, 3 Ang. 1875. Eenige aandeelhouders. (Gaarne verleenen wy aan bovenstaand artikel plaatsdaar wy reeds voornemens waren ons vorig berigt in dier voege te rectificeren, dat wegens onvol doende opkomst op de bedoelde vergadering slechts eene voorloopige bespreking der zaak heeft plaats gehadhoewel uit de gehouden stemming bleek dat het meerendeel der aanwezige deelhebbers vóór de aanschaffing eener tweede boot was. Red). LOSSE MEDEDEELINGEN uit het Stadsklachtenboek. Aan de liefhebberymisschien deden wy beter te zeggen aan het gehunker der groote en kleine heeren om zich te wringen in posten en postjes van allerlei soort kan in onze dagengelukkig genoegnog al voldaan worden. Wel te verstaan in kleine steden. Daar is ieder burger van eenige educatie in de geze gende gelegenheid zich aan de eene of andere groene tafel te werken. En met succes. Want ook de kleine steden hebben hare honderd en één vereenigingen voor allerlei soort van zaken. Kiesvereenigingen en nuts- departementen ny verheids vereenigingen en zendelings- afdeelingen schoolcommissiën en andere commissiën dat zyn altemaal zakende weelde waarvan kleine steden zich even goed kunnen permitteeren als de aanzienlijkste gemeenten des lands. En al die ver eenigingen welke voor eerepostjes de welkome gele genheid aanbiedenzijn de liefhebbery der menschen. In eene halfslag geëmancipeerde maatschappij bljjven zelfs do dames niet achter met hare genootschapjes die aan eventueele bestuurderessen een klein deurtje openen voor mogeljjke kans. Dat is nu eenmaal zoo in 't lieve vaderland cn 't zou er met vele zaken bedroe vend uitzien, als 't anders was. De mensehelyke ijdelheid is eene macht, die ook goede dingen werkt. Honderd tegen één dat er niet de helft van de belangstelling in do publieke zaak zou worden gevondendat er niet het honderdste part van de weldadigheid zou geoefend, niet het duizendste deel van de naastenliefde zou te zien zynindien niet deze zelfde ydelheid een woordje mocht meespreken. Onbewust natuurlijk zelfs voor den persoon in quaestie. Louter belang stelling in cle zaak van 't publiek welzijn natuurlijk, drijft ons naar de bestuurstafelalleen omdat de goede zaak ons ter harte gaat, daarom worden wy lid van alle mogelyke vereenigingen en waardeeren wy de welwijze keuzen van onze medeleden der samenleving die ons voor de leiding der zaken de geschiktste achten. Niemand onzer die er aan twyfelt of de keuze der vergaderden is dan 't gelukkigstals zy onzen naam stemt, 't Is braaf van onsdat wij ten stelligste verklaren door en met 't vertrouwen van de verga dering ten hoogste vereerd te zyndat wy onze krachten eigenlyk te gering en onze schouders te zwak 1 achten voor deze gewichtige taak en die hoogstver- eerende betrekking. Nog nooit hebben wij gezegd dat wij ook eigenlyk de aangewezen personen waren i voor dien eerepost, en dat het ons bevreemd zou hebben indien onze medemenschen daarover anders hadden geoordeeld. In eene beschaafde samenleving is 't mode geworden met alle denkbare discretie en de j meest mogelyke terughouding te aanvaarden wat we ons zoo gaarne zien toevertrouwd. Ambitie moet beloond worden en wy hebben ambitie, dat kan nie mand ontkennen. Ten minste ambitie om plaats te nemen overal waar slechts een scrupel gezag ons tegenblinkt. 't Kan ja gebeurendat wij door de gewoonte verleid wel een weinig traag worden in de vervulling van de kleine plichtende mogelyke lasten der eerepostenmaar dat mag toch geen reden zijn om ons te nopen tot bet prjjsgeven der eer aan die posten zoo schitterend verbonden. Wy zijn eenmaal bestuurslid van deze vereeniging en lid van deze com missie en wie dat ontkent weet niet wat hy zegt. Als publiek eens wist wat het wel van ons heeft geëischt door ons alle mogelyke zorgen voor zijn heil op den hals te stapelendan zou 't misschien eerst gaan inzien hoe 't komtdat wy onmogelyk alles kunnen ualoopen. 't Jaar heeft 365 dagen, maar 't zou minstens tweemaal zooveel avonden moeten heb ben om 't ons mogeljjk te maken aan al de ver gaderingen deel te nemenwelke de respectieve eerebetrekkingen van ons eischen. Vergadering hier en vergadering daar, er is geen tijd meer voor de nog overschietende. Wie daarvan overtuigd is, zal ons in 't nu volgende zeker zjjne goedkeuring schenken. Mynheer X. is lid van de commissie IJ. maar aan hare vergaderingen neemt hy geen deel. Als hij 't doet is dit eene zaakwaarop niemand had gerekend. En omdat niemand meer op hem rekentzou 't eigenlyk een verbazende verkeerdheid zyn op een ongelegen tjjd toch te komen. Wie iets op deze logica weet af te dingen moet een knap mensch en geen commissie-lid zyn. 't Is gebeurd, maar dat was toen mijnheer X. er nog geen vaste gewoonte van gemaakt had om de lasten zjjner eurebetrekking doodeenvoudig voor kennisgeving aan te nemen 't is eens gebeurd, dat hjj op een onverwacht oogenblik in 't midden van de discussie der vergaderde leden bin nen kwam om misschien wel om zyn afscheids bezoek aan te kondigen. Ik kan u verzekerendat mynheer X. al de vergaderden in verlegenheid bracht. Er stond niet eens een stoel voor hemmen durfde in 't eerste oogenblik zyn eigen oogen niet vertrouwen, 't Moest een misvatting zjjn en als men gedaan had naar de inspraak van zjjn hartdan zou men hem waarschynljjk geraden hebben maar weer stillekens op te stappenIs 't nu niet zoo natuurljjk mogeljjk dat Mjjnheer X sedert dien tjjd nooit weer van zich heeft laten hooren Daar wint men nog bjj. Hoe minder tegenwoordige leden, hoe kleiner de kans wordt van opponeerende samensprekirig en boe grooter de mogeljjkheid om tot een eenstemmig besluit te komen Zoo moet men zich dan ook de telkens volgende herbenoemingen verklarenwaarmee men mjjnheer X. bljjvend aan zjjne eervolle betrekking weet te binden. En dan zouden sommige wjjsneuzen nog willendat mjjnheer X. zjjne betrekking neerlegdeZouden die wjjsneuzen zelf op 't eerepostje verliefd zjjn? De quaestie laat voor onderstellingen ruimtedat spreekt van zelf. De groote fout schynt te wezen dat men dezen alles en genen niets te dragen geeft van den last der stedeljjke zorgen. Zoo worden de ijverigste men schen ten laatste moedeloos. Geef toch iedereen een slip van het kleed te dragenmaar oiach niotdat de een de vier slippen torscht en de andere drie niets zullen dragen. Ambitie is er genoeghebben wy gezegd en dat was de waarheid. Hebben wjj niet do voorbeelden alle dagen voor oogen van mannen die zich reeds bjj hunne aankomst in de gemeeute beschikbaar stellen voor een deel van den last. Zien wjj niet met beide oogen, .dat het een heel kloin kunstje is de mannen te vinden die zich wel willen belasten met de zorgen aan de eerebctrokkingen ver bonden Waarom zouden wjj die mannen met leege handen laten staan in den stedeljjken wjjngaard? Er is geen enkele reden om dat te doen en daarom is 't zeer wjjs maar dadeljjk beslag te leggen op hun welwillendheid. Kosmopolieten als wjj zjjnweten we zeer goed dat eene gemeente van don eenen uithoek des lands dezelfde ia als eene gemeente van den anderen uithoek. Ieder komt dus met. nlle mogeljjko goschiktheden voor alle mogeljjke betrekkingen in de gemeente aan. Ons dunktdat het zelfs pleit voor de wjjsheid van heD, die de keuze doenals zjj aan dat kosmopolitisch begrip toepassing geven en de vreemdelingen door die eereposten aan de nieuwe gemeente weten te binden. Leve het kosmopolitisme 1 Critiek is gemakkeljjk maar al oefent de heele stad critiek en al verbljjdt zich de halve bevolking in reeds uitgeoefendo critiek, dan is dat nog volstrekt geen bewijs, dat de critici 't bjj 't rechte eind hebben. Alleen de persoondie op deze wjjzc geheel onwillekeurig en zonder eenige erg in die critiek deeltalleen hjj mag eigenlyk klagen tenzjjen dit is niet onmogeljjk hjj zich een oogenblik heeft verbeelddat die critiek wel achterwegen zou bljjven Als onze lezers nu mnar niet meenen dat het bo venstaande werd geschreven met bet oog op een bepaald feit, dan zjjn wjj al best te vreden. 't Zjjn slechts algemeene opmerkingenwelke wjj heden uit het StadsklachtenboeK hebben overgenomen. Misschien dat zij later eonigen dienst kunnen doen voor bepaalde gevallen van don tegenwoordigen toestand bobben zjj hoegenaamd geen nut. Wie dat niet inziet, mag spjjt hebben over den tjjd aan do geëindigde lectuur be steed. STOOMBOOTDIENST tüsscnen Zierikzee en Rotterdam en tusschen geleoen plaatsen. Afvaarturen iu Angiistins 1875, Van ZIERIKZEE: morg. 6,— i Woensd. 11 7, Vrijdag 13 9,301 Zondag 15 10,30 Woensd. 18 '9 midd. 12, Vrjjdag 20 's nam. 12,30 i Zondag 22 's morg. 5,30 Woensd. 25 6, Vrijdag 27 9,30 Zondag 29 10, Van ROTTERDAM: Dingsd. 10 's morg. 10,30 u. Dond. 12's midd. 12,— Zaturd. 14 's morg. 9,30 Dingsd. 17 Dond. 19 Zaturd. 21 Dingsd. 24 Dond. 26 Zaturd. 28 Dingsd. 31 9,30 9,30» 10,30 9,30 STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. Augustus» 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 6 's morg. 6,—u. Zondag Maand. Dingsd. 1> 0 Woensd. 11 Dond. 12 Vrjjdag 13 Zondag 15 Maand. 16 4,- 6, 6,i 6,- 7,30 9,— 10,— 10,— Van ROTTERDAM Vrjjdag 6 's midd. 12, Zaturd. 7 Maand. 9 Dingsd. 10 Woensd. 11 Dond. 12 Vrjjdag 13 Zaturd. 14 12,— 12,- 12,— 12,- 12,— s nam. 1, 1,~ Maand. 16'smorg. 9,8( DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. 9bb<rtc«tu«. 8S»jarige Eelitverpwnlging j| VAN HENDRRIK OKKERSEWe. i en ADRIAN A van OEVERENWd. f* Bruinjsse, 2 Augustus 1875.. FLOR D'YNES a 6 per 100 stuks. DEBITEERT MET SUCCES: TRABUCO'S a /3,20; ESTRELLA'S a /'2,50 en andere soorten a f 2 per 100 stuks. 53jarige Eclitvereonigiiig1 y van a J. van MEERENDONK Q EN (5 N. BAKKER. K Middelburg, 5 Augustus 1875. Getrouwd: W. G. SCHOUTEN en M. T. HENNING, welke met deze bunnen «lnitlt betuigeu voorde vele bewijzen van belangstelling bjj bun huweljjk ondervonden. Zierikzee, 3 Augustus 1875. Strekkende deze tot kennisgeving zoowel binnen als buiten de stad. Heden overleed alhier ODze geliefde zoon en broeder PETRUS JACOBUS, in leven Brouwer te Oudenboschin den ouderdom van ruim 25 jaren, na een langdurig, geduldig en smurteljjk lijden. Goes, 1 Augustus 1875. S. de JONGE MULOCK HOUWER. J. J. de JONGE MULOCK HOUWER, Nortier. H. K. de JONGE MULOCK HOUWER. S. J. J. de JONGE MULOCK HOUWER. A. M. C. de JONGE MULOCK HOUWER, Eenige en algemeeue kennisgeving. Al diegene, welke iets te vorderen hebben van - of verMcliuldigd zjjn aan den boedel van den Heer P. DROOGENDIJK gewoond hebbende en den 29 Juljj 1875 te St. Maai - tensdijk overleden, worden verzocht daarvan opgave of betulinjg te doen vóór den 15 Augustus 1875, aan den Executeur-Testamentair I. HAGE Dz. te St. Maartensdijk. OM CONTANT GELD. Op Vrjjduar «ten B AugUNIUH 1875, des namiddags om 2 ure, zul de Deurwaarder W. van de LINDE, aan hot huis, wjjk D, no. 2 te Brouwers haven, publiek verkoopen, om <><»utuut (gelei cn 9con<ier <»poe*it«ude door hem voor P. de HARTOG, Sigarenfabrikant te 's Hertogenbosch in arrest genomen O O K I) IC It KIV van P. FLOHIL herbergier en winkelier te Brouwershavenals De OP8TAL vim eene Herberg en Winkel met toebehooren KOPEREN SCHALEN, BALANSEN on GEWIGTEN, DOOZEN, BUSSEN en andere WINKELGEREED SCHAPPEN, KRUIDENIERSWAREN enz Verder een BED inet toebehooren TAFELSSTOELEN SPIEGELS, GLAS-, AARDE-, KOPER-, TIN-, BLIK- en IJZERWERK en hetgeen verder zal worden aan geboden. OM CONTANT GELD, De Deurwaarder J. BETHE, zal op Mttuminfg den O AujguHtuH des namiddags ten 2 ure, aan het huis in bet Korte Groenendaal te Zie rikzee, gemerkt wjjk D No. 466, in het openbaar om coiitunt (gelet verkoopen: en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder TAFELS, STOELEN. SPIEGELS, SCHIL DERIJEN. WASCHTAFELTJESLEDIKANT met ZEEGRASBED, HAARD. KASTJE, LESSENAAR, KIPPENHOK, 10 KONIJNEN, WATERKUIP; voorts eenige MAIVU l'ACTUKEN en wat verder zal worden geveild. De Notaris J. M. BOUVIN, zal, op Ziiturdng den 14 AujguHtUc* Hl!!Mi U87T», 'svoormiddags ten 11 ure, in het hotel de Meebaal te Nieuwerkerk, ten ver- zoeke van den Heer ADR. van MEUHS, particulier te Nieuwerkerk, als onherroepelijk gemagtigdo van LEEN- DERT de JONGE Jz.krachtens Art. 1223 van het Burgerljjk Wetboek, publiek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen te Nieuwerkerk voornoemd, aan de noordzijde van den ring, kadaster sectie M, No. 412, groot 81 Centiares. Uit de hand te koop op een der welvarendste dorpen in de provincie Zeeland met Herberg, Kruidenierswinkel ruime STALLINGREMISE en TIJIIV, dat sinds jaren een ruim Burgerbestaan oplevert. Re flecteerenden wenden zich met franco brieven onder letter Z aan bet bureau dezer Courant. «TE KOOI': Een HOOG A ARTS, oud 14 jaar, groot 16 ton, met completen INVENTARIS; te bevragen aan de werf by S. D. van WEEZEL te Bruinixse. UIT DID HAND TE ItOOP: EENE BRUINE RUIN, oud 9 jaar, trouw en mak voor alle diensten geschikt, de betaling naar verkiezing of met November; te be vragen bij de Uitgevers dezes. Beste Stokholmer TEER bij het heele en halve vat, tegen CIVIELEN PRIJS. Te bevragen bij D. NONNEKENS te Goes. De ondergeteekende berigt aan hare ge- mm eerde begunstigersdat zij haar LOG E- MENT en KOFFLIHUIS Het Gooseh- en Colijusplimtwoh VEERHUIS heeft overgedaan. Zjj betuigt haren harteljjken <lauk voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen en beveelt haren opvolger beleefdeljjk aan. Tevens roept zij bjj het verlaten dezer stad aan aan vrienden en bekenden een liarteiyic vaar wel toe. Zierikzee, Wed. C. van SPLUNTER. 4 Augustus 1875. Do ondergeteekende, het LOGEMENT en KOFFIJHUIS liet Goesch- en Coljjnsplaatsch VEERHUIS ov.-r^enomen hebbende, beveelt zich beleefdeljjk in de gunst van het reizend publiek en van zijne Stadgenootenbelovende door eene nette en soliede bediening te zullen trachten zich het vertrouwen waar- I dig te maken. Zierikzee, Namens M. C. van WESTEN, 4 Augustus 1875. A. UIL. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons jongste zoontje MARINUS, in den aanvallige» leeftjjd van bjjna een jaar. Ouwerkeuk, A. VERSTItAATE. 3 Augustus 1875. C. VERSTRA ATE, Schikkrr BROODWINNING. UIT DE HAND TE KOOP, om da- deljjk te aanvaarden, Eene flinke Zaak II' DAfiELUKSCHE BEHOEFTEN; jaarljjksehe omzet O ÏO duizend Gulden met bewjjzen te staven. Franco brieven aan het Bureau van dit blad. Een SER APHINÉ ORGEL «oliede, sterk en welluidend van toon TE KOOP. Te bez chtigen Hótel van VEEN. TE HUUIÏ: Eene nette Bovenwoning met vrjje opgang. Adres Uitgevers dezes. D. Av. Noppen te Kruiningen. OPRUIMING tot SPOTPRIJZEN van gezaagd puik EIKEN- OLMEN- EN ESSCHKNHOUT. zeer geschikt voor WagenmakersTimmerluienz. HH. Aannemers, Molenaars, Landbouwers! In 'tgroot en klein is wekeljjks franco Rotterdam aan wal te bekomenMACHINE-OLIE REUZELTALKTRAAN en zeer doelmatig SMEEK VET en OLIEDIK voor bet smeeren van Machines, Molens, Wagens en Rjj tuigen. Soliede Grossiers per ÏOO ltilo of meer genieten RABAT. Oude Tonge. W. C. LITTOOIJ. RUHR PUIKE GROVE KWALITEIT! IN LOSSING: Het schip Goede Intentie," Capt. J. van der VELDE, voor rekening van M. F. C. de KATER. Wed. JMassee Zoon TE GOES berigten den ontvangst van een ruime keuze in verschillende soorten van af /HO tot ƒ165. vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Een Molenaars-Knecht benoodigd AANSTONItS of met OCTOBER. Een LEERLING zal in aanmerking komen, bjj J. LIJBAART te Sluiskil. Twee SMEDEN, het vak verstaande, Vuur- of Brtiikw erkers en oei» KOPERSLAGER benoodigd bjj A. KOPPEJAN to Vlissingen. Schipper CORN, van den BOOGAART Jansz. te Sint-Annalandvraagt TERSTOND een SCHIPPERS-KNECHT, oud 20 jaar of daaromtrent. Een LEERLING benoodigd bjj M. LUCAS, Wagenmaker op de Lammermarkt te Zierikzee. Een fatsoenlijk JONGMENSCH, een goede hand schrjjvende, BIEDT ZICH AAN tot het ver rijgt en 'van SCHRIJFWERK. Adres: Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Mevrouw de CLERCQ van WEEL te Haarlem vraagt tegen NOVEMBER eene WERKMEID, die goed kan Ntrjjken. Men vervoege zich bjj de Dames van ADRICHEM. Uitgevers; DE LOOZE WA ALE. Snelpersdrukker^ van OCHTMAN, PIETER8E ft VAN DISHOECK, Meolstrant, B. 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2