ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. I\o,.5575 Donderdag 5 Augustus 1875. 51s,eJaarg. O P R o" EPIN G. Bekendmaking. KERMIS te ZIERIKZEE. Bekendmaking. Kennisgeving TELEGRAM. Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, tranco per poBt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddaga 10 ure bezorgd worden. Strandvonderij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de vierde maal ter reclame op, regthebbenden op een ANKEK, wegende bij raming 1500 kilogrammet ketting en 9lot, op de reede alhier gevischt en bp hem aangebragt. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de derde maal ter reclame op, regthebbenden op een ANKER, wegende bij raming '250 Kilogram, op de Roompot geviacht en alhier aangebragt. EERETËEKEN voor eervolle langdurige en werke lijke dienst bü de Schutterij. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Lettende op de Circulaire van den Commisaaria dea Konings in deze Proyincie van den 19 Januarij 1852 (Prov. blad No. 11), in verband met Z. M. Besluit van den 5 December 1851 (Staatsblad No. 149), houdende Instelling van een Eereteeken v voor eervollen langdurigen werkelijken dienst by de Schutterijen Roepen bij deze do leden der Schutterij in deze gemeentedie in de termen van voornoemd besluit verkeerenen het Eereteeken verlangen, opzich vóór den 18 dezer maand, met overlegging van dienatataten ter Gemeente-Secretarie aantemelden. Zierikzee, den 4 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERrNS. INSPECTIE OP DE STRATEN. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken hekend dat op Zaturdag den 7 Augustus e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente zal gehouden worden. Zjj noodigen de Ingezetenen uit, om ieder voor zjjne woning of erf, de straten, paden, stoepen en goten, rein en zindeljjk te houden, en alzoo de bepalingen van het policie-reglement behoorlek na te leven, opdat de strafbepalingen niet zouden behoeven te worden toe gepast. Zierikzee, den 26 Juljj 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat de gewone JAARMARKT ofKER- MIS alhier zal aanvangen den laatsten Maandag in Augustus en gedurende twe«* weken zal gehouden wordenzjjude van den 30sten Augustus tot den llden September aanstaande, en dat aan de kramers, tot dusver geplaatst aan de Noord- en Zuidzijde der Oude Haven tusschen de tweede houten binnenbrug en den ringmuur, door den Markt meester standplaatsen zullen worden aangewezen langs het Havenplein. De aanvraag voor het plaatsen van Schouwburgen moet uiterlijk vóór den 25 Augustus aanstaande ge schieden met vrachtvrije brieven by don Marktmeester alhier, bij wien de kramers zich op dezelfde wjjze moeten aanmelden. Geene wanblankgevende orgels, rjjfelaars, horoskoop- trekkers ot bedelaars znllen op de Kermis worden toegelaten. Zierikzee, den 4 Augustus 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenendat er op Vrjjdag den 6 Augustus e. k., des namiddags te zes uur, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 4 Augustus 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Ongelanï». Zaken ter tafel te brengen Behandeling van het verslag der Commissie belast met het onderzoek der eind-rekeningen van de bank van leening, enz. Nieuwstijdingen. onderzocht, en nogmaals vond men niets, toen eens klaps het hoofd der politie een belaugrjjke ontdekking deed. Hy merkte namelijk op, dat de ijzeren banden om de koffers niet vastgespijkerd, maar geschroefd waren en dat sommige der schroeven nog los waren. Hij schroefde nu de banden losen dit leidde tot een aardige onthulling. Er kwamen niet minder dan 16 geheime laatjes voor den dagdie met geld en voor werpen van waarde gevuld warengouden horloge kettingen, broches, diamanten spelden, gouden kruisen, paarlsuoereu een groote menigte souvereigns en kost baarheden van allerlei aard. De heer Sprungli is 30 jaar oud. Hy spreekt 4 talen vloeiend en ziet er als een geboren gentleman uit. Des daags was hy gewoon zjjn waarnemingen te doen en 's nachts zyn plannen uit te voerenen in oplettendheid en behendigheid had bjj 't bijzonder ver gebragt. Ook was hij niet onedelmoedig van natuur. Op een reisdie hy mét de »Potosi" maakte, ontstal hy een Spanjaard 4000 dollars. Toen deze ongelukkige erg jammerde over zyn lot en zich geruïneerd noemde, drukte Sprungli zyn diep medeljjden uit en zeidat hy een inschryving onder de passagiers zou openen. Hij* deed het en teekende zelf voor 40 doll. De arme Span jaard was de dankbaarheid in persoonen Sprungli werd gedurende de reis als een philanthroop van 't eerste water beschouwd. De wonderljjke koffer is te Lissabon tentoongesteld en trekt veel toeschouwers. Het Eugelsche weekschrift Nature betoogt dat de vele overstroomingenwelke dit jaar Europa teis teren niet alleen aan het snelle smelten der sneeuw op de bergen, maar vooral aan het roekelooze uitroeyen der bosschen moeten toegeschreven worden. Het wetsontwerp waarbjj de regering wordt go- magtigd onzeewaardige koopvaardijschepen te beletten zee te kiezen, is voor de tweede maal in het Lagerhuis gelezen. By deze gelegenheid nam de heer Bates, die door den hoer Plimsoll was beschuldigd, schepen naar zee te zenden, dat eigenlyk doodkisten waren, het woord, om met tranen in de oogen zjjn onschuld te belydeo. De schepen, die h}j verloren had, dus verze kerde h{j, waren 105,235 p. st. waard toen ze naar zee gingen en waren slechts voor 64,000 p. st. geassu reerd. De heer Plimsoll, die daarna het woord voerde, maakte geenerloi verontschuldiging. JFranferijfe. Zekere J. Sprungli, een Zwitser, heeft aan boord van de Pacific-stoomboot Liguria" die van liverpool uitzeilde naar Lissabon, zijn dievenhandwerk verrigt. Reeds meermalen had SpruDgli het ongeluk gehad tot de passagiers te behooren, als er op de stoomboot gestolen werd. De Engelsche politie koesterde slechte vermoedens omtrent dezen persoon en telegrapheerde naar Bordeauxdat by aankomst van de boot aldaar een politie-agent aan boord zou gaan om op den ver dachten reiziger te letton. De agent verscheendoch werd zoo zeeziek, dat hy den eersten nacht niet kon oplettenden volgenden morgen mistten verscheiden passagiers horloges, ringen, geld en andere voorwerpen van waarde. Natuurlyk groote ontsteltenis aan boord. De stuurlieden werden in verhoor genomende pas sagiers zagen elkander wantrouwend aan maar men kwam niet verder. Doch voordat Vigo bereikt werd waren aller vermoedens op Sprungli gevestigd. Thans blijkt het, dat Sprungli gedurende twee jaren zyn handwerk aan boord van de Pacific-booten met goed gevolg heeft voortgezet. Zoodra Sprungli te Lissabon aan Wal stapte, werd hy door een der agenten gevolgd. Zijn bagage werd nauwkeurig onderzochtdoch men vond niets. Toen hy nu zyn eigen weg wilde gaanmaakte een der politiedienaren zich bekend nam hem in hechtenis en legde beslag op zijn koffers. Opnieuw werd zjjn bagage Mu«lt-i<l, 31 Juin. De Carlisten, die sedert twee jaitr de stad Viana, by Logrono, bezet hielden, haddon gedurende twee nachten laatstgenoemde stad beschoten van do hoogten, waar zjj zich haddon gevestigd. Hunne projectielen hebben geen schade uangerigt. De regering besloten hebbende om een einde te maken aan deze aanvallen en ze te straffen, gaf aan den generaal Cordova, die toevallig over de divisie la Ri vera bevel voerde last, zich van Viana meester te maken. De generaal Cordova heeft aan dien last voldaan, en niettegenstaande de versterkingswerken, welke do Carlisten gedurende tweo jaren te Viana hebben aan gelegd, heeft hy die stad stormenderhand genomen, en net uit twee bataljons bestaande gurnizoen (het eene uit Navareezen en het andere uit Alaveezon soamgo- steld) op de vlucht gedreven. Eene schitterende charge, uitgevoerd door tweo escn- drons van Numancia deed den aftogt in eoue wilde vlagt ontaardende Carlisten lieten den weg bezaaid met In kon. Meer dan honderd krijgsgevangenen zyn gemaakt, waaronder zeven officiero>.. Martinez Campos heeft zich reeds moester gemaakt van een der hoogten in de nabjjheid van Seo d'Urgel, van waar zjjne artillerie de fortificatiën bestrjjkt. De generaal Golfin heeft belangrijke voordeelen be haald bij Lumbier. In het Maestrazgo bieden bjj voortduring vele Car- listen hunne onderwerping aan. Sbitsrrlanh. Omtrent de werkstaking der arbeiders in den St. Go- thard-tunnel bjj Göschenen wordt nader het volgende gemeldtEen groot aantal werklieden, meest Italianen, hebben den 27sten Juljj gewapenderhand den toegang tot den tannel, het postkantoor en omliggende terreinen bezet. Hun aantal nam weldra zoodanig toe, dat de aannemer, de heer Favre, bjj het Kantonnaal Bestuur van Uri aanvraag deed om hulp van gewapende magt. Den volgenden morgen kwam een détachement maré chaussees ter sterkte van 30 man, te Göschenen. In hunne tegenwoordigheid vermaande het hoofd van het plaatseljjk bestuur do oproermakers uiteen te gaan. Dezen stonden toen op eene hoogte en begonnen zoo jjverig met steenen te worpeD, dat de maréchaussees van de wapens gebruik moesten maken, met het gevolg dat drio oproermakers gedood, ceuige anderen gekwetst weiden en allen daarop wel uiteen gingen, maar zonder het werk te hervatten. Het Kantonnaal Bestuur zond daarop eene compagnie infanterie, die in den morgen van den 29sten aankwam en een aantal werklieden arresteerde. Bjj onderzoek zyn van dezen 80 weder op vrjje voeten gesteld, doch 8 in hechtenis gehouden, terwjjl een aantal anderen zijn gevangen genomen. Naar men zegt, was de beweging daaruit ontstaan dat zij verhooging van loon eischten en tevens opheffing der verpligte aanschaffing van levensmiddelen uit de dépots van den aannemer. In het geheel hebben onge veer 2200 man het werk gestaakt. Te Parijs viel dezer dagen het volgende voorEen alleenwonend heer hoordeterwijl hij te middernacht huiswaarts keerdeuit een porte cochère zuchten ko men. Bjj onderzoek bleek het hemdat daar in een hoek een meisje gezeten wasdathoewel het er zwak uitzagin voorkomen fatsoen verraadde. Onder vraagd naar de reden waarom zjj daar vertoefdever- i telde het meisje dat zij Félice Roviot heette on een I wees wasdie door haar gierige oude tante herhaal- deljjk mishandeld werd en ter naauwernood eten kreeg. Zij had dien dag bij ongeluk een heiligbeeldje gebro- ken en wa9 daarom door hare tante wreedaardig buiten de deur gezet. Nu had zjj reeds langen tjjd loopen dwalen en uitgeput van vermoejjenis en honger was zjj neergevallen op de plek waar de onbekende haar vond. Door dit, door snikken afgebroken verhaal getroffen, stelde de heer haar voor, by een zyner bloedverwanten een tydeljjke schuilplaats voor haar te zoekenzich evenwel bedenkende dat dadeljjk» hulp nog beter was, vroeg bjj het meisje of zij hem genoeg wilde vertrou wen om hem naar zjjn huis te volgen opdat hij haar allereerst wat te eten kon geven. Te huis gekomen liet hjj haar in zijn fauteuil wat bekomen en haastte zich het een en ander in gereedheid te brengenzoo goed als dat kon waartoe hjj evenwel zjjne woning even moest verlaten. Terugkomende vond hij de arme Félice niet meer. Een vermoeden dat zich eensklaps van hem meester maakte, werd bewaarheid. Uit een ongesloten lade mistte hij verschillende kostbaarheden en een zakboekje mot 3,400 francs er in. Hij deed verslag van zyn wedervaren aan de politiedie den volgenden avond de sluwe diefegge op een publiek bal arresteerdo. Een gedeelte der kostbaarheden was nog in haar bezit. sDtutsrfvlantr. Eenigen tjjd geleden maakte een verbod van de Duitsche regering, om paarden het land uit te voeren, vrij wat opschudding. De officieele statistiek van in- en uitvoer van paarden gedurende de eerste drie maanden vau het jaar maakt de reden van dit verbod niet duidelijker. Uit cjjfere zoowel in Duitschlaad als in Frankrijk publiek gemaakt, bljjkt toch dat in Januari Februari en Maart 1875 door Duitschland 10,566 paarden uitgevoerd, en 20.066 ingevoerd zjjn. Gedurende dezelfde maanden voerde Frankrijk er 5842 uit, en slechts 3648 in. iSletocvlanfr. Nleuwediep, 30 July. Met het schip Louis August Constantüu zjjn van Batavia hier aangebragt 16 gevangenen, die hun óverigen straftijd in een der gevangenissen zullen ondergaan. Twee anderen moeten, naar de equipage meent, des nachts in het Kanaal over boord zijn gesprongen, ten minste zjj werden des morgens gemist. Een der beiden is, volgens berigt van gisteren, nabjj Dover, drjjvendeop oen balk, opgevisebt. Van do anderen is tot nu toe nog niets vernomen. VlisiJsiiiÉffen3 Aug. Meermalen is gevreesd, dat de baggermolens en baggerakendie gebruikt worden tot uitdieping der nieuwe voorhaven, de oorzaak van een of ander ongeluk zouden worden. Heden morgen werd die vrees bewaarheid, toen de van Engeland komende mailboot »Stad Middelburg", bij het inkotnen der haven door de ebbe een weinig uit de koers gerakendetegen de aldaar werkende baggermolen liep die onmiddeljjk zonk. Gelukkig wisten de werklieden hoewel Diet zonder moeitezich spoedig op de baggeraken te redden. Men schat de schade op ongeveer /S0,000. '2 Aug. De mailboot Stad Vlieringen kwam heden met 110 passagiers van Sheerness aan.' Reizigers met de stoomvaartlijn Vlissingen-Sheer- ness klagen vrjj algemeen over den slechten toestand van het havenhoofd te Sheerness. Gelukkig is dit on gerief slechts van tijdeljjken aard. Te Queensborough toch zal weldra een nieuwe »pier" worden aangelegdwaarlangs de schepen kunnen aanleggenzoodat de passagiers slechts van de boot in de spoorwegwaggon behoeven over te stappen en goederen en ree in den kortst mogelyken tjjd kunnen worden overgeladen. Ten einde de aannemers van het nieuw te bouwen havenhoofd aan te moedigen den grootst mogeljjken spoed te maken, is door de betrok ken maatschappijen eene flinke premie uitgeloofd voor eiken dag dat het werk binnen den gestelden termjjn zal worden afgeleverd. Gocm, 2 Aug. Wjj hebben hier weder allerlei feesten en nog anderen in het gezicht. Eene verkiezing voor den gemeenteraad, waarhjj men het vermakelijke schouwspel heeft dat er gejjverd wordt voor een can- didaat van wieus onbeduidendheid en ongeschiktheid ieder overtuigd is en die men toch kiezen wil, omdat hij de man der orthodoxen is; wjj kunnen niet zeggen, omdat hjj orthodox is. De goede Quist zal zich een naam willen maken door zjjne verkiezing tegen wil en dank on als men het op andere wijze niet doen kan, dan zoekt men het ligt door uitstekende nietigheid. Het vreemdste van de zaak is, dat do partjj die zulk een candidaat steunt, niet schjjnt te begrjjpen, dat zy een mal figuur maakt ou hare armoede aan menschen van ecnige ontwikkeling verraadt. Het moet ul een vreemdsoortige partjj zjjn, dio zoo kwistig is, om hare eigen glazen in te werpen. Spoedig komt het festival, waarvoor de gemeente raad niets heeft willen geven. Ofschoon wij de zuinig heid van het bestuur prjjzen, vinden wjj het jammer om het beginsel. Een bestuur dat volksontwikkeling voorstaat moet ook volksvermaken bevorderen. Het feest belooft zeer luidt te zullen klinken, want er komt muziek genoeg. Of ze alle even 6choon zijn zal, moet de tjjd lueren. Doch ons volk is op dit punt nog niet verwend en met weinig tevreden. Als het maar Bmaak wil vinden in een genot, dat altjjd verre boven woeste en flaauwe kermispret te verkiezen is. Misschien komt het later nog wel eens Aover, dat hot ook weet goede muziek te onderscheiden. In ieder geval moeten wjj het comité voor volksvermaken prijzen dat het voor gepaste afwisseling en voor degeljjk vermaak tracht te zorgen. Gunst4 Aug. Tot leden van den gemeenteraad zyn gekozen de hecren J. P. Boshof! met 139 en B. Quist met 134 van de uitgebragte 260 geldige stemmen. Do heeren Jhr. L. C. v. d. Feltz en G.J. Besteling verkregen 121 en 113 stemmen. Burgli2 Aug. Den 31 Juli 11. was bet een ware feestdag voor de ingezetenen dezer gemeente. Onze zeer geachte onderwijzerde heer J. A. Majjus v. d. Jagt, mocht het bijzondere voorrecht genieten het veertigjarige jubilé zijner ambtsbetrekking te vieren. Reeds vroeg in den morgen had men den ingang der school aan den buitenkant netjes en doelmatig met groen en bloemen versierd en hier en daar figu ren ter verlichting aangebracht; terwjjl uit onder scheidene woningen de Nationale driekleur wapperde. Het schoollokaal was, door het verwijderen van tafels enz. en het versieren van de wanden en den zolder met guirlandevlaggiorno en een zeer net bewerkte kroon in eene kleine feestzaal herschapen grootendeels aan de bemoeiingen van eenige oudleer- liDgen te danken. De Burgemeester en de raadsleden het bestuur van de kerkvoogdjj en meer andere corporatiën werden door den Jubilaris in zjjne woning ontvangen. In warme, harteljjke taal werd hjj geluk gewenschl met dezen heugelyken dag waarbij tevens de welge meende wensch geuit werddat het hem nog lang gegeven mocht zijnte arbeiden aan het welzijn van het opkomend geslacht. De jubilarissom9 zeer aangedaanbeantwoordde al deze toespraken op eene degelijke en waardige wijs. Ook van elders wonende vriendenbekenden en belangstellenden ontving hjj bljjken van deelneming en toegenegenheidzoo door het toezenden van brievenbriefkaarten of portrettenals door het aanbieden van geschenken. Zelfs de Inspecteur Schoolopziener en Oud-Schoolopziener toonden hunne belangstelling met bem hunne gelukwenschingen per telegram of brief toe te zenden. De geschenken bestaan o. a. uit eene fraaie pendule met zjjatukken, een zilveren inktpot, een prachtbijbel met plateneen sierljjk ingbonden dichtwerk van ten Kateeen net afgewerkte tafeldrie met fluweel bekleede fauteuils, twee bronze beeldeneen waterkan met '2 bekers vervaardigd van ijsglaseen spiegel met I vergulden lijsteen bloemtafel met eenige fraaie plan ten en meer andere dergeljjke cadeauxzoo doelmatig als schoon. Al deze geschenken waren des zondags van 4 tot 6 uur voor een ieder in het schoollokaal te zien. Tegen 11 uur in den voormiddag hadden de leer lingen zich in het kerkgebouw vereenigd vanwaar zy zich toen onder geleide naar het schoollokaal begaven. Daarop ging de Burgemeester met den jubilaris j naar de schoolalwaar den onderwyzer eene nieuwe verrassing ten deel zou vallen. Men kon het den waardigen man aanzien dat hij getroffen was door de woorden die hem door zjjne leerlingen zoowel toegezongen als toegesproken werden Op zeer hartelijke wijze bedankte hjj zjjne leerlingen, die, na eenige versnaperingen ontvangen te hebben, het gebouw verlieten om daarin deB maandags terug te keerenten einde met hunnen geliefden onderwyzer eens recht vroolijk feest te vieren. Het gemeentebestuur, de leden van de verschillende commission de aanwezige familieleden enz. bleven onder het gebruik van enkele ververschingen nog eenigen tjjd genoeglijk bjj elkauder. Bjj het vertrekken werden allen door den jubilaris dringend uitgenoodigd tegen den avond met hunne vrouwen terug te komeD om met zjjoe ambtsbroeders zoowel uit de at deeling W. Schouwen als van elders gekomenden overigen tijd van den feestdag zoo anogenaaui mogelijk te slytenen dat er aan het verlangen van den jubilaris bijna algemeen voldaan werd bleek door het groot aantal gastendat men dien avond by elkander vond. Er was toen aan harteljjkheid, ernst en vroolykheid geen gebrek. Algemeen gezanggepaste toespraken'cn opgewekte gesprekken wisseldon elkander af en kruiddon de spijs en drank, welke de gasten werden aangeboden. De algemeene feestvreugde werd des avonds nog aanmerkelijk vermeerderd door de vuurwerkendie nu en dan werden ontstoken. Jammer was het echter dat de illuminatie door het mingunstige weder geen plaats kon hebben. Tot laat in den nacht bleven de feestvierenden bijeen en namen niet dan door den tjjd gedrongen eindelyk afscheid van elkander. Langja zeer lang zal voorzeker die dag bij allen die het feest bjjwoonden in herinnering blyven. Lof en dank worden ook toegebracht aan de ver schillende commissiën en aan alle ingezetenen in het algemeen en het Bestuur en zijne leden in 't büzonder voor de krachtige medewerking bjj dezen feestdag be wezen. ZtoriUasee, 4 Aug. Door de Arrondissements- Regtbank is, ter voorziening in de vacature van kan- tonregter alhier, ontstaan door de benoeming van Mr. P. A. J. Bouvin tot regter in de Arr.-Regtbank te Rotterdam, opgemaakt de volgende voordragt: •1°. Mr. J. H. L. van Buren, kautonregter te Tholen. 2°. Mr. J. J. Ermerins, griffier bij het kantongeregt te Znidhorn; en 8°. Jhr. Mr. L. van Citterr, substituut-griffier bij de Arrondi8sements-Regtbank te Zierikzee. Benoemd tot docent aan het Instituut Noorthejj bjj den Haag de heer J. Ochtmun Sz. van Zierikzee. Bjj beschikking van den Min. van Binnenl Zaken zyn o. a. benoemd tot kweekelingen aan de kweekschool voor onderwjjzers te 's Hertogenboschli. W. Polderman te EUemeet en J. Schippers te Capelle (Z.-Bev.) Men schrjjft ons: »Wie kent niet den kloeken Jan van Mccrendonk •aan wien reeds meer dan 80 menschen de redding »vnn hun leven te danken hebben? Deze waardige Zeeuw, wiens naam naast die van eeu Frans Narebout tot in verre geslachten in eere zal gehouden worden, geniet het voorregt aanstaanden Donderdag op 76jarigen leeftjjd zjjne 53jarige echt- •vereeniging te vieren. •Onnoodig achten wjj bet in herinnering te brengen •de vele moeitevolle reddingen door hem verrigt en waarvoor het eere-metaal zyn borst versierd. Moge het den waardigen man gegeven worden nog vele jaren z\jne welverdiende rust te Bmaken." Naar men zegtzal do minister van Binnen- landsche Zaken bij het weder zamenkomen der THveede Kamergeïnterpelleerd worden over zjjne circulaire betreffende het aanbevelen 'van kandidaten bij de verkiezingen door ambtenaren. Men meldt uit 's Hage, dat de Minister van Bin- ncnlandsche Zaken, vergezeld van dr. Salverda, zich Zaturdag naar Wagcningcn begeven heeft. Men brengt deze reis in verband met de oprigting van een proef station voor landbouw te Wageningen. Bjj het gemeentebestuur van Middelburg is inge komen een verzoek van de scheepsreeders Van Zcijlen Decker, tot oprigting van een stoompompwerktuig voor het in aanbouw zijnde droogdok. Tot dusver was nog onbeslist, w&ar dit werktuig zou geplaatst worden. Men verneemt, dat dit zal zjjn aan de zjjde der Rot- terdamschc kade, digt bjj het handels-entrepót. Overigens vorderen de werkzaamheden zeer goed. De voormalige dambrug is geheel weggebroken en de kistdam geplaatst, zoodat men spoedig met het droog- malen en heien zal kunnen aanvangen. Inmiddels is men reeds bezig met het opmetselen der kaaimuren, welke een kleine verhooging moeten ondergaan, bij eventueel opzetten van het water in 't dok. Alles moet in July 1876 gereed zjjn, zoodat geen tjjd mag verloren gaan. Aan een dor kantoren te Rotterdam zjjn Zaturdag gesnoeide gouden tientjes voorgekomen. Te Aardenburg had den 29 July jl. eene prysuit- deeling plaats aan die leerlingen der openbare school, die haar in 1874 't minst verzuimd hadden. Zes leer lingen ontvingen een spaarbankboekje, waarin voor ieder hunner voor ƒ5 was ingeschreven, 30 kregen een getuig schrift en nog een achttal een geldeljjke belooning. Tot corr.'spondeerend lid van de afdeeling Zeeuwsch Vlaanderen Westeljjkdeel van de vereeniging tot bevor dering van bet volksonderwijs in Nederland, is benoemd te Scboondjjke, de beer P. Barenlse, en te Breskens de heer G. de Easier. Uit Zelhem berigt men het volgende omtrent het ongeluk aan eeu meisje overkomen Vier kinderen van 8 tot 12 jaren gingen te zamen uit, om groen voor de koe te snijden. Het oudste had een mes in een grooten voorschoot, die zjj om het ljjf had om het groen in te bergen. Al spelende on derweg wierp zjj een der jongens op den gronddie haar vasthieldwaarop een kleinere jongen op haar rug sprong en zjj viel, waardoor het mes haar met de punt in den buik drong. Zy ia nog naar huis geloopen, geneeskundige hulp werd ingeroepen, en hoewel het zich zoo ernstig niet liet aanzien, is zjj in den na middag van den volgenden dag aan buikvlies-ontste- king gestorven. 'ss Gravenhage 4 Augustus. Alhier is berigt ontvangen uit Samaraug, dat de fuselier Lagermanvroeger gediend hebbende bjj de Grenadiers alhierop zyn sterfbed bekond beeft een der moordenaars te zjjn van Mevr. van der Kouwen. Kerknipuws. Beroepen bij de Chr. Geref. gem. te Yevseke de Cand. J. A. Goedbloed. Ds. W. Petri, pred. te Otterloo, heeft het beroep naar 't Woud aangenomen. Ds. W. Sgpkes, pred. te Elburg beeft bedankt vooi het beroep naar VlissingenDs. J. Ritmens, te Driebergenvoor dat naar Goes.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1