ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5571 Dingsdag 5 Augustus 1875. 5lsteJaarg. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per poet ƒ1,60. ADVERTENT I N 10 Cts. per regel, kunnen niterlyk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. INSPECTIE OP DE STRATEN. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat op Zaturdag den 7 Augustus e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente j zal gehouden worden. j Zij noodigen de Ingezetenen uit, om ieder voor zijne woning of erf, de straten, paden, stoepen en goten, rein en zindeljjk te houden, en alzoo de bepalingen van j het policie-reglement behoorlijk na te leven, opdat de strafbepalingen niet zouden behoevqp te worden toe- ©ttitscklanb. Ziebikzee den 26 July 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. #ngcl«nï>, In de zitting van Woensdag van het Engelsche Parlement heeft de president van the Board of Trade, sir Charles Adderley, in naam der Regering een voor- i loopig wetsvoorstel ingediendwaarbjj het toezigt op uitzeilende schepen verscherpt wordten nieuwe amb- tenaren worden aangesteld, die nit eigen beweging, zonder dat eenige aanklagt wordt ingediend, schepen op nieuw mogen onderzoeken, en verdachte schepen mogen verbieden uit te zeilen. Zoo het vierde gedeelte der bemanning van eenig schip onderzoek der zeewaardigheid van n6t vaartuig eischtmoet onmiddellijk aan hun verzoek worden voldaan, zonder dat van hen borgstelling voor de kosten geëischt mag worden. Sir Charles merkt opdat de Board of Trade reeds veel doet, daar zij in de laatste twee jaren 558 schepen heeft verhinderd uit te zeilen, van welke 515 schepen veroordeeld werden, en dat bovendien de kapiteins van 58 schepen gedwongen waren de lading te verminderen. Dit wetsvoorstelal is het ook slechts voor een enkel jaar van kracht, wordt geheel onvoldoende be schouwd door de vrienden der zeelieden. De Board of Trade wordt volstrekt niet gevreesd door de mindere Boort van reeders, en enkele der grootste bezwaren van Plimsoll worden volstrekt niet verholpen. De statistiek van schepen die vergaan, wegens onheilen die voorkomen hadden kunnen wordenis bjjzonder treffend. Onder anderen werdennaar aanleiding van de by het Britsche Parlement aan de orde zjjnde voorstellen tot bescherming van het leven der schepe lingen op zee, de volgende opgaven betreffende het verlies van menschenlevens in Engelsche koopvaardij schepen namens de Board of Trade openbaar gemaakt. Over het vjjfjarige tjjdvak, geëindigd met December 1872, bedroeg het gemiddelde getal der op zee omge komen personen 2425 in het jaar, daarin begrepen zoowel passagiers als schepelingen in Engelsche vaar tuigen welke als vermist of verloren waren opgegeven. In het jaar 1873 bedroeg het getal der omgekomenen 4416, of 2000 meer dan dit gemiddelde cjjfdr, waar onder 1241 koelies warendie met immigrantenschepen verloren gingen. In een afgesloten ruimte van het park, dat bjj het Alexandra-paleis te Londen behoort, zjjn proeven genomen met een nieuw dnikertoeateldie volgens de aanwezige officieren als volkomen geslaagd mogen be schouwd worden. Met dezen duikertoestel toegerust kan iemand het verscheidene uren achtereen onder water uithouden, zonder met de oppervlafte of den oever ook maar de geringste gemeenschap te bewaren of zjjn werkzaamheid onder 't water te beperken. Hy kan daaronder licht aansteken en zich van een water- dichte lantaarn bedienen. Zijn onderzeesche wandelingen kan hy door middel van een kompas regelen. In 'tal- gemeen moeten er maar weinig verrigtmgen zjjndie de duiker niet onder water kan uitvoeren. Bljjkt het bjj proefnemingen op grootere schaal, dat deze toestel even bruikbaar is op zee als in den vjjver van 't park, dan heeft men veel gewonnen voor de kustverdediging. De duikers zouden niet alleen torpedo's tegen naderende vjjandeljjke Bchepen kunnen aanbrengen, maar ook in staat zyn gewigtige punten tegen vyandelyke torpedo's te bewaken. Sjmnje. JFtanfetijh. üit ffatnm (Pruisen) wordt gemelddat op den Berg-Markischen spoorweg, vlak bij het station Bönn een spoorwegongeluk heeft plaats gehad. De mare van het ongeluk was spoedig in Hainm verspreiden de menigte verdrong zich bjj het station om nadere bijzonderheden te vernemen. Het eenige wat men daar vernam wasdat er een telegram was gekomenom per extra-trein al de geneesheeren en chirurgen met de noodige instrumenten uit Hamui naar de plaats des ongeluks te zenden. Spoedig waren een viertal genees- en heelkundigen op het station aanwezig, en 15 minuten later waren zjj reeds in functie. Het bleek dat hunne hulp dringend werd vereischt. Een aantal personen waren deerljjk verminkt, anderen waren reeds buiten bereik van menschelyke hulp. Het ongeluk is ontstaan door het uit eigen beweging verspringen van een wissel. Alles was op zjjn post. Een goederentrein stond op het station te wachten, tot de personentrein naar Hamm zou gepasseerd zyn. Op eens geraakt de personentreindie aan dit station niet ophieldop de rails waar de goederentrein stond. De stoker van den stilstaanden trein had nog tjjd er i af te springen de machinist was niet zoo gelukkig en werd deerlijk gewond. De remmer stoker en pak- meester van den personentrein werden oogenblikkelijk gedood. Een wagen derde klasse werd geheel verbrij- zeld die er in zaten werden gedood of gewond. In het geheel zjjn er 5 doodon en ruim 20 gewonden. De locomotieven zjjn deerljjk gehavend. Het voorste en achterste gedeelte van den personentrein heeft het meest geleden. De materiëele schade wordt op 100,000 thaler geschat. In Kevel aar wordt zeer geklaagddat er, in ver gelijking van andere jaren, zoo weinig te doen is. Alleen die processies worden toegelatenwelke kunnen con stateren dat zjj gedurende de laatste '25 jaren opge komen zjjn. Dit is ook het geval met diewelke uit naburige landen komenmet dit onderscheid evenwel, dat zij niet, in den, vorm eener processie, de grenzen overschreiden De Sultan heeft bij besluit van 21 Jnlijll. het trak tement van den Grootvizier verminderd tot op 50,000 piasters 's maands. De Gouverneurs-generaal zullen worden verdeeld.in twee categorieën die der eene zullen genieten 25,000, die der andere 20,000 piasters per maand. Het laatstgenoemd bedrag is ook vastgesteld voor de Ministers van Koophandel en ODderwjjs den secretaris-generaal van het Grootviziraatden alge- meenen chef der douane den Minister voor het archief en den stadsprefect. De gezantende divisie- en brigade generaals behouden hunne tegenwoordige bezoldiging. Zoo ook allen wier honorarium bjj contract is vastge steld. Op de traktementen van alle ambtenaren hetzjj in werkeljjke dienst, hetzjj op non-activiteit, meer dan 3000 piasters bedragendezitl dat meerdere tot op de helft worden verminderdzoodat bijv. hy die een traktement heeft van 4000 p.voortaan 3500hjj die 6000 heeft slechts 4500 zal genieten enz. Opmerkelijk is hetdat deze maatregel van bezuiniging niet wordt toegepast op de Ministers van OorlogMarine en Bui tenlandsche Zaken. Voorts wordt gemelddat het voornemen bestaat om de in- en uitvoerregtendie thans geljjk staanzoodanig te wjjzigen dat het invoer- regt 12 tegen het uitvoerregt 1 percent bedraagt. Don Carlos heeft thans de gezamentlijke troepen van het noordelijk leger om zich verzameld. Dertig duizend man en 42 stukken geschut zjjn in de om streken van Estella geconcentreerdwanr vermoedelijk de eerstvolgende worsteling van beteekenis zal plaats hebben. Uit Madrid wordt gemeldtdat don Carlos aan de burgerlijke bevolking van Estella bevolen heeft die vesting op 31 Juljj to verlatenwegens gebrek aan levensmiddelen. J&aclricl30 July. Drieduizend Carlisten, die een aanval deden op Borjas de Urgel, zijn teruggeslagen. Een zeer elegant gekleede dame werd dezer dagen in het magazijn van net Louvre betrapt op een handige manoeuvre met de voetendie haar zeker reeds meer malen gelakt was, maar nu ontdekt werd omdat men haar om de een of andere reden verdacht en bespiedde. Bjj het bezigtigen van eenige stukken kostbaren kant liet zjj er een behendig op den grond vallen en verborg het met een der voeten in den schoen van den andere. De jufvrouw had zich voor deze industrie een zeer doeltreffend paar schoenen aangeschaft. Bflgie. Donderdag nacht ten 1 are is te Antwerpen een zware brand uitgebarsten in een groot pakhuis, waarin veel suiker, koffie en andere waren opgeslagen waren in de rue Belliard. De vlammen sloegen weldra over naar het artillerie-depöt en het militaire uiagazjjn van de kazerne Falcon. Beide gebouwen zjjn voor een groot deel een prooi der vlammen geworden. In het militaire magazjjn werden de wapens en allegorische wagens bewaard die in den optogt bjj gelegenheid dor aanstaande feesten dienst moeten doennaar men meldt, zjjd deze voorwerpen gered. Tegen den morgen eerst was men den brand meester Persoonlijke onge lukken zjjn niet te betreuren. Do schade wordt voor- loopig op 350,000 fran9 geschatwaarvan alleen voor 200,000. francs aan equipementetukken en militaire kleedingstukken. tletfexlanti, ZiiaiKlam, 31 Juljj. Donderdag voormiddag hebben ongeveer 120 landwerkers, werkende in den drooggemoakten polder onder de gemeenten Zaandam en Westzaantot het zwart maken der gronden, om die te kunnen bezaajjenhet work gestaakt. De reden hiervan zou zyndat zjj te weinig gold verdienen niettegenstaande een goed werkmau 17 A 18 gulden per week verdienen kan. Ongeregeldheden hebben tot heden niet plaats gehad. De heer Kantonregtor en de Commissaris van politie alhier, vergezeld van de daar gestationeerde Rjjks- en Gcmeente-politie, hebben on middellijk in loco een onderzoek ingesteld. Vli«if4ins;c*i* 30 Juli. In do eerste dagen der vaart van hier op Sheorness werden gemiddeld ruim 50 passagiers per boot vervoerd. Deze waren zoowel voor Antwerpen en Brussel als voor Nederland en Duitschland. De »Stad Middelburg" hield zich streng aan het programma door steeds binnen de acht uren den overtocht te doen. De Stad Vlissingen" hoewel geheel op dezelfde wjjze gebouwd als eerstgenoemd atoomschip kwam telkens ongevcr 1uur later. Men schrjjft dit toe aan de mindere geoefendheid der equi page die uit vjjf- of zes-en-veertig koppen bestaande, eerst sinds weinige dagen op dit stoomschip geplaatst is. Voor het gevaldat de boot te laat aankomt om de reizigers nog per trein van 7.15 te kunnen vervoe ren rjjat er een exprestreindie voortaan in dat ge val te 9 uur van hier zal vertrekken. De gTOote kosten hieraan voor de Maatschappjj verbonden geven reden te verwachtendat men alle middelen zal aan wenden zooveel mogelijk bijtjjds aan te komen. Hedenavond vaart de »Stad Vlissingenmorgen de •Stad Middelburg" en zoo afwisselend. De reserveboot •Stad Breda" is zoodanig gebouwd, dat men er op rekentdat zij het van de beide andere stoomschepen in snelheid zal winnen. 31 July. Heden zjjn met de boot uit Sheerness 87 passagiers aangekomen. M.I«l<lolI>urer, 31 July. Naar wy vernemen, heeft Ringelherg cassatie aangeteekend van het arrest van het prov. geregtshof in Zeeland, waarbij hjj ver oordeeld is tot eene cellulaire gevangenisstraf van één jaar. Veere, 30- Juljj. Een eigenaardig schouwspel leverde heden de openbare zitting van den Gemeente raad. Behalve door den Voorzitter en het gemeente raadslid van Rijsoort van Meurs, werd door geen enkel lid het woord gevoerdofschoon door laatstgemeld lid verscheiden belangrijke punten werden ter sprake ge- bragt, o. a. l.° de sedert jaren onvervuld gebleven vacatures in het college van regentessen der godshuizen, zoodat mevrouw Snijdersechtgenoote van den Burge meester, die betrekking alléén vervult; 2° het onver- huurd en ongebruikt laten van gemeente-eigendommen. Voort^ vestigde genoemd lid de aandacht inzonder heid van den Burgemeester op de circulaire van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende inmen ging in de verkiezingenmet uitnoodiging om zich voortaan daarnaar te gedragen. Het pnbliekdat zien in de zaal bevondmoet ten aanzien van de overige raadsleden een zonderlingen indruk hebben gekregen, danr geen hunner het waagde zelfs teekenen van toestemming of afkeuring te geven, veel minder het woord te voeren. Goes, 30 Juljj. Begunstigd door prachtig weder, hadden gisteren en eergisteren te Kruiningen de ten toonstelling en de graan- en maaiwedstrijd van wege de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt plaats. De beproeving der zeven voor den wedstrjjd aange geven machines slaagde naar wensch. Drie prjjzen waren uitgeloofd. De firma Wed. Massee Zoon alhier en de heeren Voorbeijtel <j- C°. te Bergen op Zoom behaalden den eersten prijs, ƒ300, en de derde prjjs een zilveren medaille, terwijl de tweede prjjs, 150, werd toegekend aan de heeren J. Peignat C.° te Amsterdam, In den namiddag werden met de bekroonde werk tuigen een paar velden graan gemaaid en des avonds door het Kruiningsche muzykgezelschap eenige nummers uitgevoerd. Gisteren had de tentoonstelling plaats. De aanvoer van vee was niet groot, maar de kwaliteit uitmuntend. Ten 4 ure vereenigden zich een groot aantal per- j sonen aan een diner in het schoolgebouw, waar eene zeer vrolijke stemming heerschte. Onder de officiële toasten werd er door den algemeeuen voorzitter, Mr. i C'. J. Pické, -een ingesteld op Z. K. H. prins Ilendrik der Nederlanden, den rorstelijken bewerker van het tot stand komen der lyn VlissingenSheerness Van dezen toast, die uitbundig werd toegejuicht, werd j dadeljjk per telegram kennis gegeven aan Z. K. H. waarop heden morgen het volgende antwoord per telegram werd ontvangen: »Vau harte dank ik de •Zeeuwsche maatschappij van landbouw voor hare welwillende gevoelens mjjwaarts. Van mijn-kant ver trouw ik op den krachtigen steun en de medewerking •der Zeeuwsche landbouwers ten gunste der stoora- vaartmaatschappjj Zeeland." De heer E. ran den Bosch uit Goes beschreef den indrukdoor een groep Zweedsche en Noorweegsche landlieden op de tentoonstelling te Weenen gemaakt. Dit had bij hem het denkbeela doen ontstaan om by de tentoonstellingdie het volgende jaar te Philadel- n' i zal worden gehouden, een groep Zeeuwsche land en in hun nationaal costuum tegenwoordig te doen zjjn. Hjj meende, dat die verschijning hoogst aange- j naam en indrukwekkend .zou zjjn voor de talrjjke ZeeuwenthanB in Amerika gevestigden die door banden der bloedverwantschap nog altjjd aan Zeeland gehecht blyven. Het denkbeeld vond zooveel by val, dat onmiddelijk door de aanwezigen bijdragen werden geschonken als eerste poging om het plan te helpen verwezenlijken. Zierikasee, 2 Aug. Iu de heden alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der Zeeuwsche Spoor- boot maat schappij is het voorstel van het Bestuur tot aanschaffing eener tweede boot aangenomen. Naar aanleiding van dit besluit is eene wjjziging der statuten noodzakelijk. In den afgeloopen nacht is brand ontstaan op het hoefje van den landbouwer i>. d. Hoek Cz. onder Kerkwerve, met dat gevolg dat huis, schuur, inboedel en oogst, benevens een paar stuks vee een prooi der vlammen zjjn geworden. De oorzaak van den brand is onbekend. De ge bouwen waren tegen brandschade verzekerd. De minister van oorlog heeft de chefs der ver schillende legerkorpsen gemugtigdom aan de mili ciens der lifting van 1872de plaatsvervangers en dummerverwieselaara daaronder begrepen de toestem ming te verleenen tot het aangaan van een huweljjk; voor zooverre diegenenwelke zich van gemelde lig- ting in werkeljjke dienst bevinden of in den loop van het jaar nog voor herhalingsoefeningen moeten opko men eerst dan bjj hun vertrek met onbepaald verlof. In het bjjblad van de Landb. Ct. no. 16 komt voor een verslag van de werkzaamheden der commissie tot verdelgiug van meikevers te Wageningen. Erbljjkt o. a. uitdat 22'/, millioen stuks gevangen zyn waardoorvolgens eene matige berekeninghet ont staan van 315 inillioen engerlingen moet voorkomen zjjn. Wuarschjjnljjk is het getal nog grooter. Sedert eenige dagen ia in don omtrek van Hulst, op eon paar akkers, aan de te veld staande suikerbieten, in ontzettende menigte een vreemde poort van kever waargenomendie in weinig tjjds al de bladeren af knaagt en de plant doet sterven. Dit schadeljjk diertjo is gedekt met een groen gekleurd schild, waar onder het den kop kan terugtrekken, vermoedeljjk om dien te beveiligen als er gevaar is. Het heeft on ge- veer de grootte van het bekende »Onze-lieve-heers- j beestje" en komt in ligchaamsbouw tameljjk wel overeen met den meikever. Terwjjl^ dit thans ter sprake komtvernemen wjjj dat dit insect in menigte is opgemerkttorwjjl men i tevens meent waargenomen te hebben dat het masker er van zich op een palm diepte in den grond ophoudt. Men is benieuwdwat het onderzoek aangaande dezen nieuwen rjjand van onzen landbouw verder aan het licht zal brengen. Een Nederlandervan de Noot genaamdstuur man op de Fransche brik H. L.zal met zijne mede- schepelingen voor de maritieme regtbnnk te Brest teregtstaan wegens muiterjj aan boord. Men wil, dat de equipage den gezagvoerder verleden jaar in de Chineescbe wateren over boord geworpen heeftwaarna van de Noot bet bevel op zich nam. De gansche bemanning werd echter te Macao aangehouden. Te Amsterdam is Zatilrdag jl. eene vrouw van drie kinderen bevallenwelke op 30 Sept. 1873 en op 25 Sept. 1874 tweelingen ter wereld bragt. Van deze zeven kinderen in nog geen twee jarenzjjn vijf in leven. Het huisgezin verkeert in behoeftige omstan digheden. Kerknieuws. Tonge wenscht een menBch van 50 jaren in betrekking te komen met eene dame van ongeveer 40 jaar, niet veel geld en weinig verstand, om zoo Bpoedig mogelijk een huweljjk aan te gaan. »Wel! wat heb ik spijt," zegt Janes te Wolphaarsdijk, dat ik Zaturdags avonds of Zondags-middags niet bjj mjjn meisje mag komen nu moet ik my vermaken aan dijken en wegendat niet om vol te houden ia. Het meisje ie volmaakt daarom zou ik maar gaarne willen trouwen." De leegloopers te Neuzen worden aangeraden, zulke laffe dingen niet meer te doen, zooals met de parasolmaar Waren alle menschen wjjs Neuzen was een paradijs. Een boeren-knecht te Wilhelminadorp is zoo in zyn schik dat hij eene schoenmakers-dochter in de fuik heeftdat hy er niet van kan zwygen. - De kiezers van Sint-Maartensdijk worden aangeraden toch op te houden met twisten want de gemeentenaren Zullen zich nog ziek lagchen. Als G. in den Noord- Kraajjert zijn hoofd niet wat laat afdraajjenen zijne lippen zoo niet laat hangen dan zal hij nooit een fatsoenljjk man worden. Zijn lippen zjjn wel modderschuiten Zijn broek hangt af tot op zijn kuiten Zjjn hoofd gelijkt wel een pompoen, Ed niemand wil iets met hem doen. »On8 buurmeisje schynt toch eene onverschrokken heldin te zyn," zegt David »anders zou zy niet alleen van de kermis te Stavenisse in den nacht komen rijden, maar wat zal ik zeggen aan haar uitzigt kan men het wel zien dat zij niet verlegen is. Dus die haar eenmaal eens tot man mogt krijgen, zal niet veel te zeggen hebben Verscheidenheden. De Petroleuni-industrie in NOOKD-AMEKIKA. Bedankt voor de beroepen naar de Chr. Geref. gem. te Naarden en te Huizen door Ds. J. A. Klercqte Tholen. Ds. B. van Schelvenpred te Oost-Souburgheeft bedankt voor het beroep naar Axel. Ds. J. H. A. Michelsenpred. by de Evang. Luth. gem. te Zierikzee en beroepen te Kampen, nam jl Zon dag-namiddag afscheid van zijne gemeente met eone rede naar aanleiding van 2 Cor. II II. Gemengde herigten. In een bordeel te Amsterdam zaten eenige voorname heeren onlangs te wachten op eenige schoonen welke door de bordeelhoudster werden opgezocht. Een beeld 8choonmeisje werd binnen gebragt, en een heer ging haar te gemoet. Toen hij haar omarmde, bemerkte bij dat bet zijn eigen kind. was Eene boeren -dochter in den Nieuwen Kraajjert is zoo verbljjd dat zij met het feest te 's Heer-Arendskerke een vrijer opgedaan heeft, dat zij niet kan nalaten het tegen moeder te zeggen, maar Meisje zie toch uit uw oogen, Eer gij wordt van hem bedrogen En leer toch wat beter zwijgen Anders zult gjj hem niet krijgen. Te Pheeft eene vrouw haren man bij zyn overlijden moeten beloven, dat zij voor de kinderen zou zorgen. Maar zij zal toch niet hebben moeten be loven, dat haar zoon een meisje moet laten loopen die hoog zwanger ia, en reeds acht maanden met. haar zoon onder de geboden staat, omdat de moeder niet wil teekenen en geen concent wil geven om te trouwen. Van het meisje valt niets te zeggen terwijl van die moeder gebleken is wat zy is, in haren weduwenstaat; dat raensch kwam met hare vrome streken nog met een kleintje voor den dag. Het praatachtige Sientje te Borssele wordt aangeraden, zooveel onwaarheden niet rond te vertellen van zeker iemand want dat past niet van een meisje die haar fatsoen wil houden. Zjj had. op een timmermans-zoon gerekend en heeft zich moeten behelpen met een schippers-knecht, maar die wil haar ook niet meer hebben. Eene boeren meid te Nisse moest zich niet verbeelden dat zij Machiel kan krygen want dat zal niet gelukken. Zjj heeft er reeds zooveel voor den gek gehouden, dat zjj op het laatst niemand meer zal kunnen krygen. Te Oude De Economists Francais bevat een artikelwaarin eenige belangrjjke byzonderbeden voorkomenomtrent de exploitatie der petroleum-bronnen in Noord-Amerika. Op eeuige uren afstand van den waterval der Nia gara liggen de petroleum-dalcn. Men herkent ze reeds van verre aan de sterke en onaangename geur en aan de gesteldheid van den gronddie als met putten be zaaid is. Thans zjjn de meesten dier putteD uitgedroogd, en die, welke nog worden geëxploiteerd geven slechts een gering resultaatin vergelijking met de rijke bronnen die in de nieuwe districten in exploitatie zyn gebragt. Te Titusvillethans geheel buiten de petrolcum- streek, werd in 1859 de eerste put gegraven door kolonel Drake en eene industrie geboren die aan de Veree- nigde Staten onnoeuieljjke voordcelen opleverde. Wel dra slaagden meerdere proeven in de. vallei van Oil- kreek waardoor njjvere handen en kapitalen uit alle oorden de9 lands naar do petroleum-streken werden heengelokt. Weldra was Titusville eene bevolkte stad; de huizen werden mecvendeelB in een fraayen stjjl opgetrokken en even rijk als sierlyk ingerigt. Spoedig evenwel verminderde de opbrengst der petroleum-bronnen en was men verpligt zich naar andere en rijkere districten te begeven. Thans is de genoemde stad bijna geheel verlaten en worden de prachtige gebouwen niet meer bewoond dan door enkele schatrijke handelaarsdie zich om de meerdere productie in andere districten niet meer bekommeren. De welvaart van Titusville is even spoedig verdwenen als zjj voor eenige jaren opgekomen is. De echte petroleumdrukte viudt men tegenwoordig te Parkers Landingeen soort van station tusschen de bronnen en Oil-City. Hier begingt bet reusachtig weefsel van onderaardsche gangen hier loopen koopers, verkoopers en raffinadeur* voortdurend af en aan en maken het kleine plaatsje tot een tooneel van bedrij vigheid en tumult. Naby Parkers Landing staat een yzeren reservoir met 150,000 barrels ruwe olie; dit reservoir is voor eenigen tjjd des nachts gesprongen, gelukkig zonder dat iemand eenig letsel bekwam. To Millertown is een put, oorspronkelijk geboord om er petroleum nit te halen maar die in plaats van vloeistof, natuurlijk gas oplevert. De straal gas komt met zulk een kracht uit de aarde te voorschjjndat een steenblok van honderd pond zwaar, boven den mond dor put losgelaten zjjndetot op een aanmer- kclijken afstand wordt weggeslingerd. Dit gas wordt zooveel mogeljjk opgevangen en dient den bewoners tot verlichting en verwarming. Twee uren voorbü Millertown komt men aan eenige houten en bouwvallige huttenwelke te zaraen den naam dragen van Saint Joe. Thans heeft men de Voorposten" bereikt, waar men rnimschoots gelegen heid heeft de werkzaamheden der petroleum-arbeiders gade te slaan. Het boren der putten geschiedt op de volgende wijze. Vooreerst wordt een houten bok op- gcrigt ter hoogte van 60 of 70 voet, naar gelang de dikte der aardkorstwelke men doorboren moet. Deze bok draagt een kolossale takelwaarmede bet zware boortoestel gemakkelyk kan worden opgehescben of neergelaten. Daarop wordt een kleine locomobiel van 15 tot 20 paardenkracht in werking gebragt en door middel van een paar hefboomen en een kaapstander kunnen drie of vier werklieden in betrekkelijk korten tijd een petroleumput uitboren. In de nieuwe distric ten moet men dikwjjls 16 a 1700 voet diep graven. Gedurende deze werkzaamheden wordt het reservoir zoo gesteld dat de petroleumdie door haar eigen opwaartsche drukking opborrelt, er gemakkelijk in kan vloeijcn of door middel van een pomp er in kan worden gebragt. Een pas gegraven put vloeit somtijds gedurende verscheidene weken achtereen en levert gemiddeld per dag 400 tot 1200 barrels; een barrel gerekend op 40 gallons of 182 liter. Daarna moet de vloeistof door persen en pompen worden opgehaaldtotdat bet vloei- jen langzamerhand vermindert en eindelijk geheel op houdt. Het doorboren van de laatste aardlaag wordt natuurlijk door de pachters steeds met de grootste ongerustheid tegemoet geziengewoonlyk worden er weddenschappen aangegaan op de meerdere of mindere productie des putswaarbjj aanzienlijke sommen ver speeld worden. In het begintoen de petroleum 5 a 6 dollars per barrel goldwas het voldoende een put te bezitten van 500 a 1000 barrels per dag, om in zeer korten tjjd schatrjjk te worden. Thans levert een put van gemiddeld 750 barrels per dag jaarlijks nog hel fabel achtige cyfer van ongeveer 5,500,000 gulden op. En dan zjjn er liedendie verscheidene zulke putten in exploitatie hebben. In >het eerste kwamen hjj het boren der putten dikwijls en herhaaldelijk grooto ongelukken vooron danks do voorzorgsmaatregelendie door het. ontsnap pen der dikke massa's brandbaar gas, tegelijkertijd met het opborrelen der petroleum, noodzakelijk worden gemaakt. Eens zelfs verloren te Ronseville twintig personen het leven. Later werden door de ondervin ding dergeljjke rampen allengs zeldzamer. Gelijk boven reeds gezegd isblyffc een put niet voortdurend vloeijen het einde der vloeyingaperiode wordt gewoonlyk aangekondigd door een hevig onder-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1