W ASCH-, WRING-, MA i\ G EL- en NAA I-MACHINES. HOEDEN, PETTEN en KLEED1NGST UKKEN. EIN NETTEN 1NB0E8EL, MEUBILAIRE GOEDEREN, ill LI TEER-CAPSULES DE GUYOT ZIERIKZEE. POST STRAAT. J. de GRAAF Cz. heeft plaata gehad bjj eene advertentie, voorkomende in het le bijvoegsel tot de Zutphensche Courant van 17 Julij jl. Door dergeljjke aanbevelingen wordt invloed op de verkiezingen geoefend, en geen ambtenaar behoort van zjjne betrekking tot dat einde misbruik te maken in het voor- of nadeel van een bepaalden kandidaat. Dat misbruik springt bij bedoelde advertentie te ineer in het oog, daar onderscheiden ambtenaren zoover zjjn gegaan van bepaald in hunne betrekking op te treden. De regering mag niet toelaten, dat op de vryheid der verkiezingen inbreuk worde gemaakt en ik verzoek u alzoo, zoover dit van u afhangt, tegen aanbevelingen bjj verkiezingen door ambtenaren te waken". De eerste prjjs van de Haarlemsche Paardenloterjj eene clarence met 2 paarden is getrokken door v. G. cour^ntombrenger te Haarlem die het lot by een scheerder had gekocht om het in termjjnen van een dubbeltje per week te voldoen. T E L E G R A M. Bern, 30 Juljj. Rnim 2000 arbeiders aan den St.-Gothard Tunnel hebben den arbeid gestaakt. Bjj eene ontmoeting met de derwaarts gezonden gewapende magt zjjn velen gedood of gekwetst. Gemengde berigten. Eene dienstmeid te Ellewoutsdjjk wordt aangeraden zich wat fatsoenljjker te gedragenen zich niet op te houden met twee jongensdaar zjj zoo op het laatst geen een meer zal kunnen krjjgen. Te Sint-Maar- tensdjjk moest een dametje zoo gek niet zjjn naar Willem, want hjj begint te begrijpen dat hg bedorven zou zjjn indien hg met haar trouwde, en zal nu maar eene andere opzoeken. »Welwelzegt Geertje te Ooltgenplaat>wat is het mg Zaturdag met de kermis nog meêgeloopenik dacht niets te hebben, en nu heb ik nog veel pleizier gehadmgn jongen heeft mg als gewoonlijk weer wel twee maal laten zittenmaar zy hebben hem toch telkens weer by mg zien te krjjgen. Ik zal nu dus maar zwjjgen En houden goeden moed, Dat ik hem wel zal krggen Voor altjjd dan is 't goed. Tannetje te Philipsland moest zoo boosaardig niet zgn tegen twee jongelui, daar zjj haar toch geen kwaad doen. Het ware beter dat zg zich liet scheren. Te Yer- seke wordt Willem aangeraden, zooveel wind niet te hebben en zoo trotsch niet te zgn om met andere personen te loopen. Hg moet weer maar naar Krab- bendgke gaan dan kan hg daar weer een pak slagen oploopen dat hg staat te huilenzoo als gebleken is van de kermis. Een kwast te Tholen worat verzocht zooveel praats niet te hebben van eene dienstmeid waar niets van te zeggen valt. Al wat zg heeft is betaalden al is haar hoed wat mooi, daar heeft niemand iets mede te maken. «Ik moet er met de Coljjnsplaatache kermis nog al heel lief hebben uitgezien," zegt eene keukenprinses te Wissenkerke, »want by dag werd ik door ieder bekeken, en op het Bal kwamen er onop houdelijk heeren aan David vragen of zg eens met mg mogten dansen." Zooveel eer valt niet ieder te beurt. Iemand te Colgnsplaat moest geen visites meer maken bjj zjjne buurvrouw Maria, daar hg reeds drie maal is ontsnapt, maar de vierde reis zal hg zeker zgn staart verliezendie hg nooit meer terug zal krggen. Een boeren-knecht onder Wisaekerke wordt voor de tweede maal aangeradenzooveel onwaarheden niet rond te venten van eene boerenmeid in zjjne buurt waar niets van te zeggen valt. Te Kamperland moest eene jonge dochter zoo niet achter een bakkers zoon loopenwant zg kan hem toch niet krjjgen. Waarvoor zoujjj wel willen studeren Victor? vroeg een vader aan een kleine jonge »Voor mallemolenvent" zei de knaap. Hoe heette de vrouw van Mozea? vroeg dominé X aan een zjjner katechisanten,Jufvrouw Mozes" was 't antwoord. »Wat ben ik bljj dat ik een pilleman aan de hand heb," zegt een dametje te T. «maar nu moet ik zwggen van een burger-jongen want ik geloof dat hjj nog al jaloersch is." Te W. is dezer dagen eene vrouw getrouwd zonder handen en voeten. De jonge vrouw, die echter niet jong is, werd de kerk in- en uit gedragenen reed toen met haren gemaal in een open rjjtuig de stad gedeelteljjk door. Welke vrouw vindt zoo al geen man. Ingezoudeu Stukkon. Een woordje aan den inzender der dichterljjke ontboezemingvoorkomende in dit blad dd 29 Juli naar aanleiding van het te vieren feest door den heer J. A. Manos v. d. Jagt hoofdonderwijzer te Burgh. Mijnheer ik haal uw laatsten regel aanJa jong en oud moog' hem vereeren Volgaarne stem ik hiermede in mits u hetzelfde er onder verstaat als iken zulks meen ik van u te mogen verwachten. Nu begrjjp ik onder dien wensch eenvoudig dit, dat alle oud-scholierendus rjjk en arm op d' een of andre wjjze van hunne «erkentelijkheid" een bljjk zullen geven. Tot hiertoe zgn we eensmaar ook niet verder. Ziehier waarom. U zult me toch wel willen toegevendat deze wensch niet vervuld tón worden als een klein gegoed deelgeheel afgescheiden van 't geheelden jubilaris een geschenk aanbiedt en een ander kleinminder gegoed deel't schoollokaal versiertterwjjl het grootste deel op straat staat toe to kg ken en te tafelschnimen. Welnu dit gebeurt ook hier weer. Had u uw weDscb een paar weken vroeger geopenbaard, het was wellicht voorkomen. Men had dan met 't oog op dien wensch maatregelen genomen zoodanig dat alle oud-scholieren in de ge legenheid waren geweest iets bij te dragenhoe weinig ookom gezamentlijk den jubilaris een bljjk van «erkentelijkheid" aan te bieden. Maar door den ouden sleur ook in deze te volgen is dit onmogeljjk ge maakt en alzoo den armen den weg afgesneden om zjjn «penningske" te offeren op 't altaar der dank baarheid. Uw wensch zal derhalve hoogst waarschijnlijk een pium desiderium bljjven. Zooals dit aangeduid is, had dit kunnen vermeden worden ja behooren te zgn wjjl zulk 'n feest de geheele gemeente raakt en niet maar een klein deel. Dergelgke handelingenals by dit feest opnieuw in praktijk gebracht zjjn getuigen 't zy met alle bescheidenheid gezegdvan uitsluitingsgeesfc en deze is den mensch onwaardig. Mijn dank, M. de Redacteur! voor uwe bereidwillig heid met de plaatsing dezer weinige regelen eveneens geschreven ter wille van het »ex alquo et bono". Bubgh 29 van Hooimaand '75. Excelsior. STOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierihzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Jul jj-A ugustus 1875. Prjjzen dor Boter en Ejjeren. Ziebikzeb, 28 July 1875. Boter laagste koers /0,625 en hoogste koers 0,67® per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers 0,65 en hoogste koers 0,75 per 25 stuks. &fcbettentiën. Getrouwd Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaturd. 31 '8 morg. 6,u. Zatnrd. 31 'smorg. 10,— u. 31 's nam. 5, Zondag 1 's morg. 10, Zondag 1 6,- 1 's nam. 2,30 Maand. 2 7,— Maand. 2 4,— Dingsd. 3 's midd. 12, Dingsd. 3 4, Woensd. 4 's morg. 6,30 4 'a nam. 4,— Woensd. 4 'smorg. 10,30 Dond. 5 5, Dond. 5 6, Vrjj dag 6 10,30 Vrjjdag 6 6,30 6 's nam. 2,30 RotonrUnnrten uitgezonderd Wolfaarts- dgksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracnt voor de eerstvolgende terugreis. Bruinisse, j 28 Juljj 1875. D. van den BERGE Dz. D. M. GIDEONSE. Getrouwd KAREL VAN OOST en LENA ELIZABETH de JONGE. Nieuwebkerk Duioeland 28 Julii 1875. Kiezers van Ooster- en Sirjansland! Komt Dingsdag den 3 Augustus trouw ter stembus op en kiest met ons op het blnauwe stembriefje den heer J AN BOUMAN Jobzoon iemand van een zelfstandig karakter, die gegrond in een vergadering durft te spreken. Vele Kiezers van Ooster- en Sirjansland. I*.S. Om de stemmen van onwaarde te voorkomen schrjjft dan de naam voluit. A. Ruijze, Mz. Melkmarkt. Geoonfjjte Gember le kwaliteit /8.50 p. potSO.— per origineele kist van 6 potten halve potten inhoudende 13 a 14 ons p. pot f S3. p. origineele kist van 12potjes/S3.—KREEFTEN 60 ot.SARDINES 0O ct.ZALM in blik, Jap. SOIJA Eng. SAUCEN fijne Fransche MOSTERD Cayenne PEPER, BOUILLON CONCENTRE, ZOUT- BROODJES. Onbevooroordeelde aanbeveling voor Borst- en Teringlijders. Den Heere GUSTAAF SCHNEIDER, koopman te Ludwigshafen(dépöthouder van den Druiven- BorsthoniDg van W. H. ZICKENHEIMER te Maim.) Den voortreffeljjken D It UI V E N- BOR8THONING heb ik reeds vele zieken aanbevolen en steeds heeft hy goeden dienst gedaan. Tegenwoordig ben ik by een ziekedie hem zeer noodig heeft, Verzoeke derhalve om toezending van 2 flesschen tegen rembours aan het adres van mevr. wed. DEMMERLE te GöLlhetm (P/alz) enz, enz. Göllheim, 13 Mei 1874. Zuster M. ANSELMA, Franciskaner non. De door meer dan 4000 erkenningen en dankbetuigingen van genezen personen van alle standen als uitstekend geroemde Druiven-Borsthoning is Bteeds voor handen te Zierikzee, bij M. J. de LOOZE ZOON, Apoth.; Goesbg J. P. van der DOES; St.-Maartensdijkbg JOH. POT; Middelburg, bij W. P. van de KAMER; Krui- ningen, bg C. de MUNCK; Tholen, bg C. J. de BRES, Ooltgensplaat, bg GORDON; Vlissingen, bg JAC. DOMMISSE Cz,; Middelharnisbg A.TEEPE; Brouwershaven, bg J. W. van BRABAND; Zaamslag, bg de Wed. A. van TRAEIJENHOVE. Het gebruik juist gedurende de zomermaanden heeft dikwjjls een verrassende en ook uitwerking. Zierikzee. Poststraat. J. de GRAAF Cz. Voorspoedig bevallen van een Jongen, N. L. P ET ILL ON—van de Plassche. Brouwershaven, 30 Juli 1875. Gevoelig voor de bljjken van belangstelling ondervonden gedurende de ziekte en by het overigden van onze geliefde dochter GEERTRUlDA, betuigen wjj aan allen onzen harteiyhen dank, boven al aan die vrienden die mgne vrouw met raad en hulp bg mijne afwezigheid hebben ter zjj de gestaan, op het oogenblik dat de hoogste regter uitspraak deed, en nog voortdurend bewgzen geven van hartelgke deel neming in ons treurig verlies. I Noordwelle, J. de MEULMEESTER. Julg 1875. P. de MEULMEESTER—Bakker Voor de vele bewgzen van belangstelling en deelnemiog, ontvangen gedurende de ziekte en bg het overigden van mjjne geliefde echtgenoote J. W. AUGUSTIJN, betuig ik, ook namens wederzjjdsche familiën, mgn opregteu dank. JOH. ENZLIN. Voor de vele bewgzen van deelneming, ont vangen bij het overigden van mgne geliefde echtge noote LEVIENA CONSTANDSE, betuig ik, ook namens wederzgdsche betrekkingen, opregten ilimk. Brouwershaven, A. ARNOLD. 30 Julg 1875. m De ondergeteekenden betuigen mede uit naam hunner kinderen hunnen oppogten dank, voor de vele bljjken van belangstelling gedurende de ziekte en het overigden van hun' jongsten zoon ondervonden. Elkerzeb, JOH. FLOHIL. 29 Julg 18?5. p- FLOHIL, geb. v. d. Bout. De ondergeteekende betuigt zijnen harte- U|U<-H «Imilc voorde vele belangstelling gedurende zjjne ziekte ondervonden. Dr. J. N. BOOM. 3y vonnis der Arrondissements-Regtbank te Zierikzeede dato 23 Juljj 1875is de CURATELE van PIETRONELLA JONGMANS, echtgenoote van Adrianüs Hillebrand, tapijtwerker, wonende te Zierikzee, OPGEHEVEN. De Procureur, J. W. D. SCHUURBEQÜE BOEUE. Allen, die iets to vorderen hebben van of vornehiilrll£j«l zjjn aan den ondergeteekendeworden verzocht daarvan aan hem «pgnv® of betnlliig te doen vóór den eersten Augustus aanstaande. Thole*. W. L. LINDHOUT, Confiseur. Sociëteit: Ons Genoegen." BALLOTAGE op ZONDAG den In AUG., 's namiddags ten 1 ure. Door de Kiezersvereeniging >DE GROND- WET" is mot algenieene stom men gekozen tot Caudidaat voor lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en wordt mitsdien daartoe aanbevolen de heer Mr. G. A. FOKKER, die de candidatuur heeft aangenomen. Het Bestuur der Kiezersvereeniging »de Grondwet," Middelburg, PICKÉ, Voorzitter. 22 Juljj 1875. P. ROETERT TAK Ez., Secretaris. Met het oog op de candidatuur van Mr. G. A. FOKKER wordt aan de kiezers herinnerd, dat volgens de artikelen 91 van de Grondwet en 21 53 van de Provinciale wetde be trekking van lid der Gedeputeerde Staten niet onver- eenigbaar is met die van lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Gemeenteraadsverkiezing te WISSENKERKE. De AFDEELINGEN WISSENKERKE en KAM PERLAND van het Anti-Schoolwetverbond bevelen, voor de herstem mine: op Dingsdag 3 Augustus a. s. met vernieuwden aandrang aan, de heeren: s. de regt, D. J. HELDERMAN en J. de NEVE. Het Bestuur der Afd. Het Bestuur der Afd. Wissenkerke, Kamperland, C. de SMIT, Voorzitter. H. CRAMER, Voorzitter. H. S. LORAN, Secretaris. A. LOS, Secretaris. Publieke Verkooping van De Deurwaarder J. FRANSE, zal, IMtiNrtag; 3 Augueitiis 1875, 's morgens 10 ure, voor i Mejuffrouw de Wed. J. van SPLUNTER, in het Logement «Het Goesche Veerhuis" te Zierikzee, op 3 maau- deu orecliet publiek verkoopen 7 PLUIMEN- RN 2 KAPOK BEDDEN alle met toe behooren, WOLLEN-en SITSEN DEKENS, KARPETTEN en VLOERKLEEDEN, 40 STOELEN, diverse TAFELS, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, 2 AN- .TIEKE KASTEN, 1 BUREAU, 1 LESSENAAR, IJZER-, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK, KEUKEN GEREEDSCHAPPEN. LOGEMENTHOUDERSGERIEF, 1 HERBERGKACHELeen zoo goed als nieuwe Wnseh-Machim» en vele andere goederen meer. Te zien daags vóór de Verkooping van 'snamiddagB 2—6 nre. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGHte Zierikzee, zal, op Woensdag den -4. Auciistti» e. 1c., 's voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de weduwe en Erven van F. MA1JS, aan het sterfhuis bjj de Balie te Zierikzeepubliek pre senteren te verkoopen eene partij bestaande in 2 KABINETTEN, 1 eikenhouten LATA FEL 1 PLUMBED en TOEBEHOORENTAFELS STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, 1 KLOK, 1 SLEEKAGCHEL, GLAS- en AARDEWERK, en een WINKKL-INVKNTARIS, alsmede eenige AARDAPPELEN te velde, in den Krengeweg, en twee vette VARKENS, 9 KONIJNEN, 6 KIPPEN en 1 HAAN. En des middags om 12 ure, in het Koffiehuis van G. H. de GLINDT, aldaar Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen op de Varremarkt te Zierikzee kadaster Sectie A No. 116, groot 3 Ares 58 centiores. KIJKDAG Dingsdag namiddag van 2—4 ure. Openbare Verkooping. De Deurwaarder M. C. van ELSaCKER, te Tholen, zal, oj» Donderdag den 5 AiiguntUH 1875, des voormiddag» om 10 uur, voorden winkel, in gebruik geweest bjj wjjlen A. J. SAKKO, staande in de Kerkstraat te Tholen prosenteeren te verkoopen Eene groot e party KUIPERSGEREEDSCHAP, waaronder diverse IJZEREN SLUITBANDEN, STRIJK- BANKEN, benevens eene partjj MEEKRAP-DUIGEN I en BODEMS. Alles behoorende tot de nalatenschap van voornoemden A. J. SAKKO. TE KOOP: Een HOOGAARTS, oud 14 jaar, groot lO ton, met completen INVRNTARIS; te bevragen aan de werf bg S. D. van WEEZEL te Bruinisse. Bg den ondergeteekende is te bekomen Fijne Westfaalsehe HAM, gekookt en ongekookt, Fijne OKssetonggekookt en ongek. SnuciH de Boulogne Rookvleesch KuiiderworHt Drooge Zult, Dik Gerookt- on Pekelspek ALLES TOT ZEER CIVIELE PRIJZEN. P. C. de WINTER, Vleeschhouwer en Spekslager, Korte St.-Jansstraat. VERSCHILLENDE SOORTEN RIJSTMEEL en ander VARKENSVOEDER to hoop bg S. BOUTERSE, te Bruinisse. Zeer sterk Pergamentpapier bg A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee. Quina Laroche en Quina Laroche Ferrugineux, (Staalhoudende Kinawijn.) van KBAEPHXIEN <.ti HOLM Apothekers te Zeist. Prys per flacon ƒ1.90. Een opwekkend koortsverdrijvend en zeer versterkend geneesmiddelgoedgekeurd en aanbevolen door do geneeskundige faculteit. De eenigste bereidingdie door de ge Courant van eene aanbeveling is voorzien. Hoofddepót de wed. D. A. v. d. HOEK Apothte Middelburgbij KROL v. d. HOEK Apoth. te GoesJ. M. GASILLE Apoth. te Zierikzee en verder in de meeste apotheken te bekomen. In den Boekwinkel van A. J. de LOOZE is verkrjjgbaar het sterk werkend VLIEGENPAPIER, waardoor de Vliegen in korten tjjd gedood worden. Prijs 4 oent hot vel. S3 liet '/i 1 het 4de vel. ƒ2,50 per kinnetje J. WAALE. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. RiTHMEELE BEHANDELING BOOS BS Apoth»k»r W Par IJl Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. c Het dagelijksche gebruik der teer it xcer aantebevclen voor herstellenden en zwakke personen. Het is tcvent c een ieer goed pracservalief voor eene menigte ziekten, c vooral in tijden dat Epidcmien beerschcn. (Annuairede thérapculique du profeaaeur Bodcubut.) De teer zegt M' M. A. Cazenave, wordt met bijzonder auccea gebruikt tegen, huiduitslag en longtcering. Het e ia klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimulecrcndcn invloed beeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teerde organen der spijsverteering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. Dictionnaire de médccine du docteur Fibre.) c De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharrcn van de blaas en lon- gen. (Traiti de Pharmacie du professcur Soubei rui.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITEZ asthma. LONG» INDOEN ING. VCRWAARLOOSOE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERINQ. KEELPIJNEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere llacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral lellen op 'f witte etiquette, waarop de tekst met zwarte tellers is afgedrukt en de onderlee- kening van GUÏOT in drie kleurCo Hier tegenover bevindt zich het fac- simile der\ handlechcning Dipjb to Z'-rikzee bg J. M. GASILLE i bjj vele Apothekers in andere plaatsen. TERSTOND BENOODIGD een uehuvrcle Landbouwers-knecht of een vasten Arbeider die met paarden kan omgaan, bg J. L. VIS, te Haamstede. TERSTOND een ongehuwde tweede of derde BOEREN-KNECHT benoodigd, bg M. van OEVEREN onder Oosterland, bjj Ft'ane. Men vraagt om ZOO SPOEDIG MOGELIJK in dienst te treden, een bekwaam BAKKERS-KNECHT. Adres M. SWEMLE, broodbakker te Zwartewaal. TERSTOND een bekwame HOEFSMIDS KNECHT benoodigd bg D. DELST te Ellemeet. In een klein gezin TERSTOND benoodigd tegen hoog loon eene MEID, liefst uit den boerenstand, bekend met melken; te bevra gen bjj de Uitgevers dezes. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bg H. DIJKMAN te Eikerzee. Uitgevers DE LOOZE Ac WAALE. Snelpersdrukkerg van OCHTMAN, PIETERSE k VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2