ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5575. 51sleJaarg. Zat ur dag 51 Julij 1875. Het KANTOOR AANBESTEDING. Nieuwstijdingen. Slmcrifea. üttalawïï. @ng«lïtnfc. Sbyanjc. jPcïtugitl. 2Sti*Uc. JFranBrijft. ©ttitstfllBttfc. 23«lgic. mcfcerlanB. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen ui ter ljjk tot des Maandags, WoenBdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. der directe Belastingen in en Uit- gaaudo Reel»ten en Acopuseu ia VERPLAATST naar de Appel marlet, VVyk B. No. 3, onder de Sociëteit Concordia" DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, maken bekend dat op Vrijdag den 20sten Augustus aanstaande, des voormiddags ten 10 uren, door een hunner ledendaartoe door hen gecommitteerdin bjjzjjn van den Hoofd-Ingenieur in het 11de district van den Waterstaatin een der lokalen van het ge westelijk bestuur te Middelburgonder nadere goed keuring, zal worden aanbesteed: liet BEPLANTEN van een ge- doelte provinciale wegen van den rjjksweg bjj Breskens naar Groede van Schoondijke naar IJzendijke van Oostburg naar Zuidzande van Neuzen naar Axel, en van Hulst naar Walzoorden. Deze aanbesteding zal geschieden zoo als in bet bestek en de voorwaarden is bepaald. Deze liggen ter lezing ter provinciale griffie van Zeelandop het bureau van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Middelburgbjj de Ingenieurs van den Waterstaat te Sluis en Neuzen en verder op de plaatsen waar het gebruikeljjk is, in de gemeenten AxelBiervlietBreskensBruinisseColijnsplaat Goes Groede Hontenisse HulstKortgene Middel burg Neuzen, NieuwvlietOostburg, Sas van Gent, Scherpenisse Schoondijke Sluis Stavenisse Tholen Veere Vlissingen Westdorpe Wolphaartsdijk IJzen dijke, Zierikzee en Zuidzande Op den 14den en 16den Augustus 1875 zal de noodige aanwjjzing worden gedaanterwjjl aan het bureau van den Hoofd-lDgenieur te Middelburg, voor de werken in het algemeenen bjj de voornoemde Ingenieurs voor de werken in ieders ressortnadere inlichtingen te bekomen zjjn. Middelburg, den 23sten Juljj 1875. De Gedeputeerde Staten voornoemd, R. W. van LIJNDEN, Voorzitter. BUTEUXGriffier. Vreeseljjk zjjn de bjjzonderheden die nader worden medegedeeld over de aardbeving die de stad Cacuta vernietigd heeft. Geen enkel huis is er bljjven staan het getal personen die het leven bij de ramp verloren, wordt op 5000 geschut, nl. ODgeveer 3/t van do bewo ners. De weinige familien, die behouden zijn gebleven, leven nu buiten do plek waar vroeger de stad 9tond zjj leven van 't geen ze hier en daar vinden kunnen doch zjj zullen weldra genoodzaakt zjjn te vertrekken, want de verpesting van don dampkring door de rot tende ljjken zal ben noodzaken heen te gaan. Hart verscheurend is het te zien hoe de gewonden, wien het aan de noodige zorg ontbreekt, ljjdende dood is voor ben de eenige uitkomst om uit hunnen ver- schrikkeljjken toestand verlost te worden. Men kan zich geen denkbeeld vormen van den toe stand aldaar. Niet genoeg dat de redeloos wreede natuur het hare heeft gedaan om duizenden een onljj- deljjke smart te berokkenenmenschelijke boosheid kwam het tooneel nog verergeren. Een bende dieven en roovers is neergestreken op de verwoeste stad. Philn<lelpfiiii 24 Juli. Het rapport van het departement van landbouw over Juli bevat het vol gende de verwachtte gemiddelde opbrengst van zomer en wintertarwe is te zamen 82 pCt.die van winter tarwe (met inbegrip van Californië) 74 pCt.van zomertarwe 96 pCt. De zomertarwe is over het algemeen van uitmuntende qualiteit. De verwachtte opbrengst der wintertarwe in de Zuidatlantische en golfstaten is over het algemeen boven het gemiddelde. In de midden staten is de hoedanigheid zeer geriDg. Te New-York slechts 45 pCt. In het westen van Alleghanië is het vooruitzigt betervan Ohio 71 van Iowa 95 pCt. In Californië is de verwachtte opbrengst: 76 van winter-, 55 van zomertarwe. Den 3den dezer werd te Odessa eene gruweljjke misdaad gepleegd. De inspecteur van politie Seusch- kewiscdie sedert den 1 Junij uit zijne betrekking was ontslagenheeft zjjne moeder, vrouw en vijf kin deren vermoord en vervolgens zich zeiven van kant gemaakt. De oudste dochter had reeds den ouderdom van 15 jaren bereikt. Slechts één der kinderen was nogtoen de Nnisdaad ontdekt werd in levenmaar ook dit overleed op den weg naar bet gasthuis aan de doodelijke wonden die het had ontvangen. De wo ning waarin deze rei van misdaden is ten uitvoer gelegd, bood aan de binnentredenden het volgend afgrijselijk tafereel. In een klein slaapvertrek, dat door een chitsen gordjjn in tweeën was verdeeld lag op een groot bed het ljjk eener ongeveer dertigjarige vrouw met een op gruweljjke wijze afgesneden hals. Het bleek bjj onder zoek, dat de moordenaar niet met ééne snede zjjn slagtoffer had kannen doodonmaar genoodzaakt was geweest met zjjn mes haar den hals in lettorljjken zin Hoor te snjjden. Ter regter- en ter linkerzijde der moeder lag een kindhet een twee het anaer drie jaren oud. Deze beide kleinen waren klaarblijkelijk door één messteek vermoord. Aan den wandop een afzonderlijk bedlag op den buik de 14-jarige dochter met schrikkeljjk verwilderd haar en afgesneden hals. Op het gelaat van dit beeldschoon meisje lag nog de uitdrukking van vreeseljjken doodsangst. In het andere gedeelte van het door de gordjjn afgedeeld vertrek was het zoo donkerdat men alle bjjzonderheden van dit ontzettend drama niet duidelijk genoeg kon over zien. In een der andere vertrekken met twee vensters stond een bed en eene sopba. Op de laatste lag het ljjk van den lSjarjgen knaap. De vader lag in die kamer midden op den vloer. De moordenaar was een man van eene forsche gestalte tusschen de 35 en 40 jaren oudmet tameljjk regelmatige gelaatstrek ken en een kleinen zwarten baard. De woning, waarin hjj zjjne offers heeft geslagt, had hjj eerst sedert 24 uren betrokken. Het was den buren voorgekomen dat de man somber en in zich zelf gekeerd rondsloop. Geen stuk geld werd bjj hem gevonden. Het werk tuig waarmede hij deze moorden had gepleegdwap een betrekkeljjk klein meswaarvan men bjj den eersten aanblik naauweljjks zou gelooveu dat het aan zoovele menschenlevens een einde had kunnen maken. Het lag op do tafel, terwjjl de revolver, waarmede Sauschkewisch zich voor het hoofd had geschoten op den grond werd gevonden. De Spaangcho financieele Commissie te Londen heeft eindeluK bekend gemankt, dat do drie coupons der buitenlandache schuld (van 30 Junjj en 31 Dec. 1873 en 30 Junjj 1874), waarover het contract van 13 Jan. 1875 tnsschen den Raad van buitenlnndsche fondsen houders en do Spann9cho regering liep, door haar zullen worden ingewisseld. Zooals men zich zal her inneren worden do coupons voldaan met 70 pCt. in Spnansche buitenlandache schuldbrieven, berekend tegen 40 pCt.en 30 pCt. in 5 pCt. Rio Tinto-obligatiën. Portugal wordt met een hongersnood bedreigd, want terwjjl de landen, die meestal in den herfat ae zware regenbujjen krjjgen, door overstroomingen geteisterd worden, hebben andere landen en daaronder Portugal, door aanhoudende droogte geleden. De digt bevolkte provincie van de Minho heeft haar oogst zien mislukken. De maïs, een der voornaamste voortbrengselen van het land, is ten eenemale door de droogte bedorven en daar de graanvoorraad betrekkeljjk gering is, heeft de bevolking zich met kracht verzet tegen den verderen uitvoer van graan. Handelaars, die graan willen expor teren, worden door het muitende volk bedreigd, en hun wordt aangezegd, dat hun pakhuizen in brand zullen worden gestoken. In het district Braga schjjnt hongersnood onvermjjdeljjk. De ontvangers der belas tingen hebben aan de regering medegedeeld, dat het in vele districten onmogeljjk is een stuiver te innen en dat zjj een revolutionairen geest onder het volk vreezen. De weiden zjjn verschroeid door de hitte en het vee sterft van honger. In de Algarves is de schade, door de voorbeeldelooze droogte veroorzaakt, bjjna nog ernstiger, omdat aldaar de Oranje- cn Sinaas-appelboomen gedood zjjn door gebrek aan water, hetgeen een blijvend nadeel is, daar jaren verloopen moeten eer nieuwe, vruchtdragende boomen geteeld zjjn. In een buitengewonen misterraad werd besloten om onmiddelljjk hulp te zenden naar het noorden. Eerst werd aan de voornaamste graanhandelaars gevraagd, of zjj het leveren van graan op zich wilden nemen, doch zjj weigerden de risico te loopen, daar zjj den oproerigen geest van het noodljjdende volk vreesden. De regering zal dus haar eigen graanhandelaar zijn en maïs, rogge en tarwe naar de bedreigde districten zenden. De spoorwegmaatschappijen hebben onmiddel ljjk haar bjjstand aangeboden en hare prijzen voor graanvervoer aanmerkeljjk verminderd. Het ministerie van Oorlog heeft stoomschepen aangevraagd, om naar de Azoren erwtenboonen, enz. aan te voeren voor de voeding der troepen. Voor eenige dagen verspreidde zich in do omstreken van Genua het gerucht, dat de heilige Maagd op een berg nabij die stad aan eenige herdersknapen was verschenen. Van alle zjjden begon men nu naar dezen heiligen berg bedevaarten te doen, om hier aan de Hemelkoningin eer te bewjjzen. Zooals de Movimento uit Genua nu evenwel meldt, zullen deze bedevaarten spoedig geëindigd zijn, want de politie heeft een in de nabjjheid van dezen berg wonenden herbergier, als mede zjjne 8choone dochter gevangen genomen, daar op de laatste de verdenking rust, dat zij de rol der heilige Maagd heeft gespeeld en dit alleen met het doel, om voor den wjjn haars vaders, die in den laatsten tjjd door de groote hitte zeer geleden had, vrome drinkers te lokken. Aan de Londensche Times zjjn door twee Australische correspondenten belangrjjke bjjzonderhedon medegedeeld omtrent een Europeaan, die zeventien jaren achtereen onder een wilden volksstam op een der eilanden van den Australisch on Archipel heeft doorgebragt. Den llden April van dit jaar ankerde het schoonerschip John Bell te Night-eiland, een klein eiland ten noord oosten van Queenslandwaarheen booten van het schip werden afgezonden om water te halen. De ma- trozen vonden er een troep zwarte inlanders, waaronder zich een blanke bevond, die even als de zwarten vol komen naakt was en zich geheel als deze gedroeg. De matrozen wisten hem tegen zijnen wil in de boot te lokken en mede te voeren. De John Bell bragt haar vond naar Somerset, de nederzetting op Kaap Yorke, alwaar hjj gekleed en verzorgd werd. Het bleek spoedig, dat hjj een Franschman was en zjjoen naam, Narcisse Pierre Pelietier, vrij goed schrijven kon. Met vorbazemfen spoed leerde hp het Fransch, dat hjj geheel vergeten was, weder aanmaar even snel vergat hjj ook de taal der wilden, waarvan men echter j een honderdtal woorden opteekende. Het lezen. hjj goed gekend had, leerde hjj niet dan met moeite weder aan. Op zjjn twaalfde jaar was Narcisse Pelietier, zoon van een schoenmaker uit de Yendée, als kajuitsjongen met de St. Paul van Bordeaux uitgezeild. Het schip was in 1858 uit China naar Australië gezeild, maar had schipbreuk geleden. Narcisse had met een deel der bemanning eenigen tjjd rondgezworvenmen had water gevonden, dat echter door zjjne makkers was opgedronken die daarna Narcisse uitgeput hadden achtergelaten. Hjj was door wilden gevonden en lief- derjjk verpleegd, en hjj had deze sedert niet verlaten. De stam, waaronder hjj geleefd had, heet Macadama. Zjj hebben geen koning of opperhoofd, maar alle mannen zjjn geljjk. Zjj konnen niets, dat naar een huweljjk gelijkt, maar ten dezen geldt onder hen het regt van den sterkste. Zjj bezitten hnizen noch hutten en leven voornamelijk van visschen, die zjj met harpoenen vangen. Zjj kennen geen Hooger Wezen en hebben niets dat naar godsdienst zweemt. Narcisse was met eenige strepen over de borst ge- tatiouëerd, droeg in het regter oorlel een vrjj groot stuk hout, zjjn neus was doorboord, en hjj was op een en ander aanvnnkeljjk fier. UoikIoii 26 Juli. De heer Plimsoll heeft oen brief van verontschuldiging aan den voorzitter van het Huis der Gemeenten gezondenwegens de onbo- hoorljjke wjjze waarop hjj zich in een vorige zitting heeft uitgelaten Aanstaanden Donderdag zal hjj in het Huis verschijnen. London, 28 Juljj. In het Lagerhuis heeft de heer Adderley een bill ingediendwaarbjj de bevoegdheid van het Gouvernement, om onzeewaardige schepen het uitloopen te beletten, wordt uitgebreid. De heer Roebuck gaf te konnen, dat hjj tegenover hot Regerings-ontwerp dat van den heer Plimsoll zal verdedigon. De bill werd hierop voor de eerste maal gelezen. Do tweede lezing is tegen Yrjjdag aan de orde gestold. de Senegal werd plotseling te middernacht ontdekt j dat er brand was in het ruim. Allen werden op het j dek geroepen en een vreeseljjke strijd ving aan tegen het vuur, dat dreigde het schip in de lucht te doen springen. Lang bleven die pogingen vruchteloos, terwjjl de rook die uit alle openingen van het ruim opsteeg, allen bjjna verstikte, en men ieder oogenblik de ont- ploffiog wachtte. Tegen 5 uur in den morgen was j men den brand meester. De brand werd gebluscht door de matrozen en een deel der troepen, want een groot deel van deze moest de boeven in bedwang houden, die in opstand waren gekomen. Den 19den November 1832 werd op koning Lo- dewjjk Filips, terwijl hij te paard den quai d'Orsay De Ftnistère, die een transport veroordeelden van Toulon naar Cayenne bragt, is ter nauwernood aan eene vreeseljjke ramp ontkomen. Hot schip voerde 1200 koppen, 500 vaten kruid, 2000 bommen, 40 stukken geschut en 800 okshoofden wijn. Op de hoogte van te Grand-Montrouge een man van 85 jaren overleden die op zjjn sterfbed bekend heeft dat hjj de pleger van dien moordaanslag geweest is. Drie-en-veertig jaren dus heeft hjj met het zwaard der justitie boven het hoofd geleefd, doch er zich altijd aan weten te onttrekken. Uit Mayen meldt men van den 20sten July. De vijftienjarige zoon der weduwe Busch alhier stond gis teren avond naar het onweder te kjjken, toen plotseling een felle lichtstraal de wolken doorkliefde, waarop het nog veel donkerder werd. Tastend ging hjj naar huis en verzocht zjjne moeder het licht aan te steken, daar het stikdonker was in de kamer. De moeder meende eerst dat de knaap schertste, daar de lamp helder brandde en hjj haar met open oogen aanstaarde. Maar toen hjj zjjn verzoek herhaalde met de bijvoeging, dat de duisternis hem aan do oogen pjjn deed, begreep zjj, tot hare ontzetting, dat de jongen blind was. De berigtgever zegt, zich persoonljjk overtuigd te hebben dat de blindheid nog voortduurt, terwjjl er aan de oogen niets te zien is. De gemeentelijke geneesheer heeft terstond bevolen, dat de knaap naar Bonn zou worden gezonden. In Görlitz zijn gedurende de pinkstervacantie twee jongelieden de zoon en de neef van een rjjken fabrikantbeide leerlingen van eene inrichting van middelbaar ondorwjja., de eene 20 en de andere 18 jaren oud verdwenen en hebben zich naar Amerika begeven om daar tot de Indianen te gaanalle Euro- pescho beschaving af te werpen en geheel als Indianen te leven. Reeds sedert jaren bestond te Görlitz op de hoogere klassen eene geheime vereenigingdie zich naar eon indiaanschcn stam »WhIIa of wolla" noemde. Het hoofddoel der leden van dezen bond is om als vrjje menschen met tamahawk en skalpeermes ondor do wilden van jagt- en vischvangst te leven en het juk der Europesche beschaving af te schudden. Bij verraad stellen zich de leden aan de strengste straf blootelk lid is verpligt al zjjne gedachten doen en laten aan zjjne medeleden mede te deelen. Elk lid heeft zjjn eigen zegel en vredespijp. De In- dioansche spelen worden op eene eenzame plaats in het bosch gehouden dikwjils zjjn daarbjj de leden ongekleed en werpen met tomahawks en skalpecrmossen naar de boomstammen. Zoo tracht men het leven der wilde Indianen na te bootsen. Volgens hot Journal de la Sociétd agricolc du Brabant vindt een onder den naam ran »mascb" be kende drank voor paarden in den laatsten tjjd veel ingang. De »masch" bestaat uit een derde gowigts- deel zemelen, twee derde gewigtsdeel haver en 6—8 centiliters ljjnzaad. Volgens opgave van Gayot, bereid men dezen drank op de volgende wjjze. Men doe de haver en het ljjnzaad in een stal-emmer of vaatje, giete er kokend water op, voege er de zemelen hij, bedekke het mengsel mot een wollen dekkleed en late het vervolgens gedurende 45 afkoelen. De paarden gebruiken dezen drank met zeer veel graagte engver- Krjjgen er een zware gestalte door. Almelo 27 Juli. Heden middag waren eenige kinderen aan het spelen in het plantsoen op de markt toen een van hun een zakdoekdie reeds bjjna verstikt waseven onder den grond vonden waarin zich p. m. ƒ170.— aan geld, meest stukken van ƒ2.50, en kleinere bevonden. Men verdiept zich in gissingen hoe die gelden daar gekomen zijn. De zakdoek was met een touwtje digt gemaakt en dit ouder een boomptje vastgebonden. De gelden zjjntot er zich een eigenaar opdoet, gedeponeerd ten kantore van den Heer Burgemeester alhier. Harderwijk 16 Juli. Reeds 31 officierenon langs bjj het O.-I. leger benoemd hebben hun eed in handen van den commandant van het koloniaal werf- depöt afgelegd. Heden zijn niet minder dan ƒ29,000 aan handgelden uitbetaald (ieder man krijgt ƒ300.) 29 Juli. De beide stoombooten welke de eerste reizen van Sheerness maakten brag- ten ieder 32 passagiers mede. De garnalen-visschers maken reeds druk gebruik van de nieuwe dienstom hunne garnalen via Sheer ness naar Londen to zenden. Niet alleen winnen zjj daardoor de kosten van vervoer naar Rotterdam uitmaar krjjgen tevens hunne waren drie dagen vroeger ter plaatse dan vroeger het geval was. De visch des namiddags of 's avonds van hier ver zonden kan den volgenden morgen ten 9 ure op de markt te Londen verkocht worden. Miildelburt;, 29 Juljj. De Vereeniging ter be vordering van Fabriek- en Handwerksnjjverheid in Nederland zal op Woensdag en Donderdag 11 en 12 Augustus e. k. voor de vier-en-twintigste maal in algemeene vergadering bjjeenkomen, ditmaal alhier, in een der lokalen van het Schuttershof »de Edele Hand boog." Onderscheidene voorstellenzoowel van het Hoofd bestuur als van de afdeelingen, zullen op dit Congres in behandeling komen. Tot de voorstellen en punten van het Hoofdcomité behooren o. a.magtigiDg om te onderzoeken in hoever de Hollandsche stoomvaartdienst op Indië oorzaak is dat aan de Fransche en Engelsche mail voor het brie venvervoer de voorkeur wordt gegeven; het gebruiken van het middel der publiciteit ter voorkoming van het ongeregeld op het werk verschijnen van werklieden verzoek aan de Tweede %Kamer. tot afdoening der wets- voordragt op de Coöperatieve Vereenigingen; bespreking van het wetsontwerp omtrent den vrjjdom van grond belasting voor arbeiderswoningen verschaffen van kos teloos middelbaar onderwjjs aan enkele van de knapste leerlingen dor openbare scholen als tegemoetkoming in de geldeljjke bezwaren van den handwerksman bespre king van voorstellen tot verbetering van het onderwjjs ten behoeve van den arbeidersstandafdeelingavoorstel om bjj de Hoogere Regering aan te dringen op wjjzi- ging der wet op het Middelbaar Onderwjjs, zoodanig, dat elke gemeente boven do 10,000 zielen verpligt wordt tot de oprigting eener ambachtsschool in plaats van een burgerdagschoolals voren tot benoeming eener commissie om te onderzoeken of het wenBcheljjk en mogelijk zou zijn eene financieele corporatie in het leven te roepen, die, voor eoliede vereeaigingea ter verbetering van de arbeiderswoningkapitalenaflosbaar met de rente in annuïteiten, beschikbaar steldein den trant als ze door het gemeentecrediet worden verstrekt aan gemeentebesturenen eindeljjk een afdeelingsvoorstel om de vraag na te gaan in hoeverre door de goed keuring der conclusion van het verslag betreffende de enquête omtrent den toestand onzer koopvaardijvloot, de njj verheid zal worden gebaat of geschaad. De feestelijkheden bjj gelegenheid dezer algemeene vergadering te houden zjjn uitstapje per Bpoor naar Vlissingen tot bezigtiging der havenwerken aldaar; concert in den tuin van het Schuttershofaangeboden door de confrérie' St. Sebastiaan rijtoer naar de bad plaats Domburg en officieel diner in het Badhotel aldaar. Aanstaande jaar, in 1876, zal de Vereeniging te Am sterdam haar 25jarig bestaan feesteljjk herdenken. Bij bevelschrift der arrondisBements-regtbank to Goes, is naar den procureur-geDeraal bjj het provinciaal- geregtshof in Zeeland verwezen A. Ritmeester, eud 66 jaren, ontslagen brievengaarder, wonende te Ellewouts- djjk, ter zake: als zoude de beklaagde, zjjnde destjjds brievengaarder, van 2 brieven die op 9 en 10 April 11. ten zjjnen kantore te Ellewoutsdijk in de brievenbus waren bezorgd en ieder van een postzegel van 5 cents waren voorzien omstreeks dien zelfden tjjd die post zegels hebben afgenomen en vervangen door postzegels die reeds eenmaal hadden gedienden alzoo eerstge noemde postzegels hebben verduisterd. De afdeeling van Volksonderwijs te Oostburg heeft met algemeene stemmen tot caDdidaat. voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gekozen Mr. G. A. Fokker. De heer Tak van Poortvliet zal in Augustus a. s. eene reis maken door het district Zutfenteneinde nader kennis te maken met de bewoners. Door eenige der aanzienlijkste kiezers te Willemstad (district Breda) is een adres van gelukwensching en sympathie gerigt tot den heer Tak naar aanleiding van zjjne verkiezing te Zutfen. ZieriUzee, 30 Juljj. Zooals reeds in ons vorig No. korteljjk is medegedeeld, ïb in de raadsvergadering van Woensdag jl. rapport nitgebragt nopens de eind- rekening der voormalige Bank van Leening alhier. Uit dat rapport bljjkt, dat het nadeel hetwelk de gejneente door de handelingen van den gewezen boek houder dier inrigting lijdt, bedraagt ƒ13400, hetwelk bjj ontvangst der door de assurantie aangeboden ver goeding en by veikoop van het huis en meubilair dier Bank welligt verminderd zal worden tot een bedrag van p. m. ƒ10,000. Do Commissie adviseert dan ook tot aanneming van de door de assurautie-maatschappjj aangeboden som van ƒ500 en tot verkoop van het gebouw en toebehooren. Het aanzienljjk bedrag van het tekort en de schade die de gemeente daardoor ljjdt heeft de Commissie genoopt de oorzaken van dat tekort op to Bporen en advies uit te brengen over de vraag wie daarvoor aansprakelijk is te stellen. De juiste oorzaak is niet op te geven. Men heeft de overtuiging dat de gemeente bestolen is en wel op groote schaal, maar hoe de boekhouder dat heeft aan gelegd is een raadsel en zal 'wel altjjd een raadsel bljj vende brandstichting heeft in zoo verre aan het doel beantwoord, dat men thans niet kan aanwjjzen hoe de gemeente bestolen is. De Commissie meent evenwel te kunnen aannemen dat de boekhouder panden noteerde die niet bestonden en derhalve gelden al? in beleening opgaf, die hjj ten eigen bate gebruikte. Dit kon hjj doen, doordien de leaen van het bestuur die met de telling der panden telkens belast warenhunne taak niet naar benooren vervulden, daar zij later zelf hebben verklaard, dat zjj bij die telling nooit de cjjfers hadden getotaliseerd en zjj steeds hunne aanteekeningen aan den boekhouder gaven om de totalen op te maken, zoodat die telling nooit goed is geschiedt. Daar hot juist op die telling aankwamdaar het natuurlijk van het aantal aanwezige panden afhing hoeveel geld als daarop beleendnitetondmoet de onware verklaring dier twee leden door hen telkens afgelegdals zouden zij die telling hebben gedaan en het getal der aanwezige panden, door den Boekhouder opgegevenook werkeljjk door hen in het magazjjn aanwezig gevonden zijnals de voorname, zoo niet de eenige oorzaak worden beschouwd, waardoor dat bedrog zoovele jaren achtereen is kunnen gepleegd worden. Door een en ander rijst van zelf de vraag»Kan «•het bestuur der bank voor dat nadeel aansprakeljjk >worden gesteld of zoo niet het gebeele bestuur, kan »ruen alsdan van die leden, die hunne taak zoo weinig »naauwkeurig hebben vervuld, vergoeding vorderen Deze zoo hoogst gewigtige vraag is door de Com missie met den grootsten ernst en de meeste naauw- keurigheid onderzocht. De werkkring van het bestuur nagaandemeent de Commissie dat het bestuur vooreerst verzuim gepleegd hoeft doordat niet altjjd zjjdie gecommitteerd waren de driBmaandeljjksche verkoopingen bjj te wonen daaraan hebben voldaanen ten andere dat het bestuur voor den Raad heeft verheelddat ten jare 1854 een te kort in de kas van deü Boekhouder is ontdekt van 7400. Ter voorkoming dat de gemeente zou benadeeld worden heeft een der leden van het bestuur uit eigen middelen aangewend eene som van 4000 daar men medeljjden had met den Boekhou der en het tekort alleen aan achteloosheid toeschreef. Het was evenwel een fout dien toestand te verzwjjgen. Intusschen werden van toen af maatregelen genomen tot het houden van een streng toezigt op de admini stratie van den boekhouderdoch daar de met de telling der panden belaste bestuursleden steeds gun stige verklaringen aflegden, werd het bestuur in dwaling gebragt en gehouden en meende men dat de zaken in orde waren. De Commissie zegt huiverig te zijn eenig voorstel te doen ter beantwoording der voorgestelde vraag en adviseert bet oordeel in te roepen van een kundig onpartjjdig regtsgeleerde, waartoe zjj zou aanbevelen Mr. Aug. Philips, adv. te Amsterdam, wiens ervaring op het hier besproken gebied algemeen bekend is. De minister van Binnenl. Zaken heeft aan de commissarissen des Konings de volgende circulaire ge zonden Herhaaldeljjk is mij gebleken, dat burgemeesters, schoolopzieners en andero in dienst van den Staat geplaatste personen zich aan bemoejjing ten aanzien van de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schuldig maken door zich in aan bevelingen van dezen of genen kandidaat voor het lidmaatschap te mengen. Dit heeft mjj na herhaalde aanschrijvingen, die daartegen door verschillende minis ters van Binnenlandsche Zaken gerigt zjjn, ten uiterste bevreemd en het misbruik heeft vooral mjjne aandacht getrokken, nu voor de verkiezing, die beden in bet kiesdistrict Zutphen moet plaats hebben, die bemoejjing geheel in strjjd met den geest der ^ot op ruime schaal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1