r WA S C 11-, W i\ I NG-, MA G E L- en ZIER1KZEE. POSTSTRAAT. Zierikzee28 July. In de heden gehouden raadsvergadering ia benoemd tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie de heer J. H. C. Heijse met 6 van de 9 uitgcbragte stommen. Door de Plaatsel. School- j comm. waren aanbevolen de HH. J. Mulder en J. E. Mulock Houwereerstgenoemde verkreeg 3 stemmen. Voorts is besloten dat de hulponderwijzeressen, die i in het bezit zjjn eener acte als hoofdonderwijzeres, j voor het bezit dier acte zullen verkrjjgen eeoe meerdere j belooniDg vau 100,— 's jaara. Aan Mej. A. H. van der Velden en Mej. J. E. van der Voldende eerste hoofdonderwijzeres, do tweede j hnlponderwyzerea aan de meisjesschool, is op verzoek met ingang van 1 Sept. e. k. eervol ontslag verleend wegens ligchamelijke ongeschiktheidmet behoud van I aanspraak op pensioen. Verder is door de daartoe benoemde CommisssLe rapport uitgebragt omtrent de verschillende ingekomen rekeningen van het bestuur der opgeheven Bauk van Leening. In het rapport adviseert de Commissie tot goedkeuring dier rekeningen en wijst in het bijzonder zeor omstandig op de slecht gehouden telling door de HH. Commissarissen Tachi en Landslcnegtdie steeds waren belast met het nazien der aanwezige panden. Over de vraag of tegen de geheele Commissie wegens het verzwijgen van het te kort in 1854 of wel tegen deze twee heeren eene civiele actie kan worden inge steld wegens de schade die zy door hun onvoldoend toozigt der gemeente hebben berokkendbestaat by de Commissie verschil van meening. Zij eindigt echter met den Baad in overweging te geven daarover het gevoelen van een bekwaam regtsgeleerde in te winnen. Hot rapport is voor de raadsleden ter inzage gelegd tor Secretarie. HorknieuwK. Bedankt voor het beroep Daar de Luth. gem. te Groede door Ds. J. Bakkerte VlissiDgen. Beroepen te Nunspeet Ds. Huet, te Dirksland. Gemengde herigten. Iemand onder Noordgouwe verzoekt zjjne buurvrouw haar mond wat digt te houden, en geen onwaarheden te verspreiden. Zij is wel bekend als de grootste hel leveeg die er bestaat en geon geloof verdient, maar toch zijn er menschen die soms haar mooi praten ge- looven. Als zij daarmede bluft voortgaanzal zij in kennis gebragt worden met de justitie. Een Pauw te Heinkenszand vliegt zoo achter do meisjes, van 'e morgens vroeg tot 's avond laatdat men vreest dat hij zjjne moojje pluimen nog zal verliezen. Jaantjo in de wijngaardstraat te Goes moot niet denken, dat zij door gefluit en getrapKootje van den koepoort kan brjjgen daar hij niets van haar wil weten. Twee pronkdames te Nieuwland by Middelburg zjjn reeds zoo in hun schik dat de kermis ophanden is dat zij de jongens al een oogje beginnen te geven. Een gek te N. moest zoo niet roemen dat hjj zoo veel eten kanon zoo niet loopen schreeuwen over het dorp, daar dit niet past voor een fatsoenljjk mensch. EeDe snoepster uit een logement te C. wordt aange raden geen jongen meer uit de herberg te laten roepen want hij wil niets van haar weten. Te 's G. moest eene kasteleins-dochter zich niet verbeeldendat zy vrjjers kan krjjgen uit een hoogen standwant dat is zoo nietop do Heinkenszandsche kermis heeft zjj zich moeten behelpen met een arbeider. Bjj den brand te 's Gravenpolder is er nog al meer brand ge- bluscht als den molen aan den molendjjk vooral was het prettig om te zien wat daar zoo al plaats had dat maar zal gezwegen worden. Een op zjjn manier letterkundig heerdie verbazend scheel kijktzou onlangs een woordenboek van scheldwoorden uitgeven. Om 't werk vooral volledig te hebben huurde hjj oen straatjongendie hem allerlei fraaie scheldwoorden moest opgeven. Maar toen de jongen eindeljjk ook 't »schoele bluitbragtkreeg hjj een partjj oorvegen van den letterkundige. Ingezonden Stukken. Veertifirjarljge dienstvervulling van den heer •I. A. MANUS -van <ler Jngt, als hoofdonderwijzer te Burgh op den 31 July 1875. ;-.uist veertig jaar werd kracht en vlijt >an 't ambtdoor hem bekleed, gewjjd Set lof mocht hjj daarin verkeeren <oor hem dan nu een feest bereid. Gat tuigt van ware erkentelijkheid aoud en jong moog' hem vereeren 1 Ex aeguo et bono. Ver£iel»«'i*leul»e«:len. Hoe Mippert aan zjjn vrouwkwnm. In een Berljjnsche buiten-societeit verschjjnt ieder avond een door de zon sterk gebruind man met zjjn vrouw, die hij uit Japan heeft meêgebragt. Zooals bekend i? zal de heer von Richthofen, de aanstaande schoonzoon van den rjjkskanselier, na zijn huweljjk met de gravin Bismarck een gezantschapspost in Japan aanvaarden. De bovengenoemde bezoeker van den tuin gaat dan, als de Japansche taal vrjj magtig, als secretaris mede. Dezer dogen, in zeer opgeruimde stemming, vertelde hij, hoe hij aan zijn vrouw was gekomen. Hij bevond zich namelijk in 't jaar 1870 als bootsman op het Pruisische oorlogschip »Ariadne" in de haven van Jeddo, waar tevens vier Fransche oorlogschepen lagen. Daar kwam de tjjding, dat Frankrjjk en Duitsch- Iand in oorlog tegen elkaar over stonden. Nu werd het Pruisische oorlogschip door de Franschen gevangen verklaard en door den driemaal sterkeren vijand scherp bewaakt. Om dezen tjjd was de heer v. Brandt, am bassadeur in Jeddo. Diens secretaris was plotseling zwaar ziek geworden en de heer v. Brandt vroeg nu bij den kapitein van de »Aviadne" aan, of de laatste hem niet een geschikt man van zijn scheepsvolk als secretaris bezorgen kon, en de held dezer zaak, bootsman Kippert, een geboren Rijnlander, werd als gezantschaps secretaris op plegtige wjjze geïnstalleerd. sMaar," zei do heer v. Brandt, >mijn zoon je moet trouwen, ons mankeert een vrouw, die 't huis in orde houdt." Kippert vroeg den gezant: »IIoe zal ik aan een vrouw komen?" De heer v. Brandt riep zijn Japansche be diende, die een weinig Duitsch verstond en zeide tot hem Jak, hier heb je tien dollars, zadel twee paarden en rjjdt met Kippert naar 't naaste dorp, koop hem daar een vrouw." Een uur later draafden Kippert en Jak vrolijk .Teddo uit en kwamen kort voor zonsonder gang in een dorp, voor de hutten waarvan balies met water stonden, in welke de vrouwen en meisjes der bewoners in het smaakvol bad-costuum van de stammoeder Eva vrolijk rondplasten. Kippert hield zijn paard in, haalde den kijker, dien de heer v. Brand hen had meegegeven, uit den pistoolholster en hield eene kleine inspectie met zijne oogen. Toen hjj zijne keus gedaan en aan Jak de dame zjjns harten had aangewezen, reed de bediende naar het huis en riep tien vader naar buiten. Deze vorderde voor zijne dochter twintig dollars, maar gaf haar ten slotte voor vjjfmeê. Jak wendde zijn paard om en draafde weêr naar Kippert en op een wenk van den vader sprong de verkochte uit de balie met water en draafde zooals zjj geschapen was, vergenoegd naast den schimmel. Kippert steeg van zijn vos, begroette de schoone en wierp haar een gereed gehouden reiszak, waarin hjj drie gaten gesneden had, een voor het hoofd, twee voor de armen, ten einde de Europeesche zeden te huldigen, over de schou ders. Jessa, zoo als de heer v. Brandt haar doopte, leerde gemakkeljjk de kamer aanvegen, het bed schud den, thee zetten en kopjes wasschen en haar aange trouwde echtgenoot vervaardigde met eigen, in de kunst geoefende hand een paar kleedingstukken voor haar, waarin Jessa trotsch heen en weêr stapte. Toen» Kippert eindeljjk met den heer v. Brand weêr naar Duitschland kon terugkeeren, wilde hij Jessa weêr naar haar vader terugsturenmaar zjj viel voor zijn voeten neêr, omklemde zijne knieën en weende zoo luid, dat hjj zich eindelijk bewegen liet, haar meê te nemen. Eerst voor zes weken is Kippert met Jessa (die nu Marie heet) voor den ambtenaar van den burgerljjken stand getrouwd en de waarlijk regt lieve vrouw spreekt vrij verstaanbaar Duitsch en beweegt zich in de gezel schappen, als of zjj in een dames-instituut te Lausanne is opgevoed. STOOMROOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. JuljjAii^u.stus 1S73. Van MIDDELBURG: Vrijdag 30'smorg. 9,— Zondag Maand. Dingsd. Woensd. Dond. Vrijdag Zondag Maand. 10,— 2 10,— 3 10,— 4 's midd. 12, 5 12,— 6 's morg. 6, 8 4, 9 6,- Van ROTTERDAM: Vrijdag 30 'snam. 1,— u. Zaturd. 31's morg. 9,30» Maand. 2 's midd. 12,— 12,- 12,- 12,— 12,- 12,— 12,— Dingsd. j Woensd. 4 Dond. 5 j Vrjj dag 6 Zaturd. 7 Maand. 9 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Mbblelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOM 1300TDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaarturon in Angu^tUH 1S75. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM Zondag 1 midd. 12,u. Woensd. 4 's nam. 12.30 Vrjjdag 6 12,30 Zondag 8 's morg. 6, Woensd. 11 7, Vrjjdag 13 9,30» Zondag 15 10,30» Woensd. 18 's midd. 12, Vrjjdag '20 's nam. 12,30 Zondag 22 's morg. 5,30 Woensd. 25 6,— Vrjjdag 27 9,30» Zondag 29 10, 'Dingsd. 3 's morg. 9,30 u. Dond. 5 9,30 Zaturd. 7 10,30» Dingsd. 10 10,30» ,Dond. 12'a midd. 12,— Zaturd. 14 's morg. 9.3C Diogsd.17 Dond. 19 Zaturd. 21 Dingsd. 24 Dond. 26 Zaturd. 28 Dingsd. 31 9,30» 9,30 9,30 9,30 10,30 9,30 9,30 Burgerljjko stand te Tholen. GEBOREN: 16 Juni. Een zoon van J. van Ast en M. van Oostende. 26 dito. Een zoon vod G. Daane en J. M. Schuurbiers. 30 dito. Eene dochter van A. J. Laven en E. J. Knop. 4 Juli. Eene dochter van E. P. van Duren en E. de Wit. 6 dito. Een zoon van W. van Dallemen en A. P. Bout. 8 dito. Een zoon van A. Laban en N. Knop. 9 dito. Eene dochter van Jb. Deurloo en J. Oudealujjs. 11 dito. Eene dochter van J. H. Wessels en P. Strjjbos. - 12 dito. Een zoon van Kornelia Adriann Daane. g e h u w d: 17 Juni. C. Quist w. en K. van Djjke w. 30 dito. G. A. Avé w. en M. K. Avé jd. overleden: 17 Juni. D. H. Christiaanse d. oud 5 m. 20 dito. II. Bormun weduwe van C. de Zeeuw oud 72j. 22 dito. A. H. Boogaard d. 3 m. 29 dito. M. van Noott man van E. Verburendse oud 70 j. 2 Juli. A. Jobse z. 7 ra. 5 dito. J Laban z. 3 m. 5 dito. G. Goluk z. 4 m. £H>b«rtenttën. Voorspoedig bevallen van een' Zoon P. J. BOUMAN, geb. Gerritsen. Zierikzee, 27 July 1875. TE koop: 0.41.68 C.H. PRACHTIG TE VELD STAANDE AARDAPPELEN, te bevragen Huize Wagkningen. KOERAAPZAAD I 1 Kilogr. Zierikzee. L. van OEVEREN. Wordt te koop gevraagd s een onbekleeden RUIL; adresmet opgaaf van Maataan de Uitgevers dezes. Bevallen van een Meisje, K. W. LETTE—Ferlem an. Gobdbreede, 27 Juljj 1875. Heden overleed zacht, onze waarde Moeder JOHANNA van VESSEM, wed. C. Kleffe, in don ouderdom van 70 jaar. Allen die haar gekend hebben zullen boselfen wat wij in haar verliezen. Wjj hopen te berusten in den wil van Hem, die alles doet naar zjjn j welbehagen. Oosterland, L. KLEPPE. 23 Julij 187 5. M. KLEPPE. J. KLEPPE. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons geliefd dochtertje JACOMIENTJE, in den ouderdom van 11 maanden en 15 dagen. Goddie geen rekenschap van Zijne daden geeftj sterke ons in deze zware beproeving. Ouwerkerk, G. van DAMME. 2 6 J u 1 ij 1 8 7 5. A. van DAMME, geb. Jonker. Allen, die iets te vorderen hebben van of venschuldigd zjjn aan den ondorgeteekendeworden verzocht daarvan aan hem opgave of 5 te doen vóór den eersten Augustus aanstaande. Tholen. W. L. LINDHOUT, Conjheur. Dicgeen die iets te vorderen heeft of versichuldigd is aan de Wed. J. van SPLUNTER, te Zierikzeegelieven daarvan opgnnf of l>etalii»«ir te doen vóór of op den eersten Augustus aanstaande. Aanstaanden Zondag zal in de Chr. Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door den Candidaat GOEDBLOED. De VOORZITTER van het WaterschapB- bestuur van SCHO U WEN doet te weten "l)at op Dingsdng clen lO AilffastiiM 1S7T», des voormiddags ten 11 ure, zal gehouden worden eene openbare algemeene vergadering van het Waterschapsbestuur in het locaal van het Waterschap te Zierikzee. Zierikzee, den 26 Juljj 1875. De Voorzitter voornoemd B. C. CAU. KIEZERS van WISS EN KERKE enz. komt nu opwant het is tjjd en kiest met ons op 3 Augustusde Heeren P. R. TAK, A. BOONE, .J. K O KM A N. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. RATIONNEELE BEHANDELING DOOR DE TEER-CAPSULES DE GUYOT Apotheker le Pirljt Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Koorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteil. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het «lagclijksclie gebruik der teer is zeer aantebcvclcn a voor herstellenden en zwakke personen. Het i? teven' een zeer goed praeservatiel voor cone menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidcmien beerschcn. Annuairede thèrapeutiquc du profewcur BoOCXttRDAT.) De teer zegt Mr M. A. Cazenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag en longtcering. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimulccrcnden invloed heeft, cn dat bij matig maar geregeld gebruik, de teer de organen dersjii isvcrlcering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. (Dictionnaire de médecine du doctcur Pabre.) a De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver ft meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op cn <t bevordert de spijsvcrleering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische catharren van de blaas cn lon- gen. Traité de Pharmacie du professeur Soubeiiuw.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat meïi gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BR0NCHITE5. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KEELPIJNEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING KOUDE OP DE BLAAS. en in 't. algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd ora aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen t koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral letten op 't witte etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt cn deondcrlu- kening van GUYOT in drie kleuren Hier tegenover bevindt zich het foe- simile der t handteekening D-S6j Zierikzee bp J. M. GASILLE, Ven bjj vele Apothekers in andere plaatsen. IM,n i„ Door de Kiezersvereeniging »DE GROND- WET" is met alg; •ui<*ene stem- j men gekozen tot Candidaat voor lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en wordt mitsdien daartoe j aanbevolen de heer Mr. G. A. FOKKER, die de candidatuur heeft aangenomen. Het Bestuur der Kiezersvereeniging »de Grondwet," Middelburg, PICKÉ, Voorzitter. 22 Juljj 1875. P. ROETERT TAK Ez., Secretaris. Met het oog op de candidatuur van KI «•- Gr. .-V. IT O II It E R wordt aan de kiezers herinnerd, dat volgens de artikelen 91 van de Grondwet en 21 53 van de Provinciale wetde be trekking van lid der Gedeputeerde Staten niet ouver- eenigbaar is met die van lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Openbare Verkooping. De Deurwaarder M. C. van ELSilCKER, te Tholen zalop Donderdag deu 5 Augustus 1875, des voormiddags om 10 uur, v.oor den winkel, in gebruik geweest bjj wijlen A. J. SAKKO, staande in de Kerkstraat te Tholen presenteeren te verkoopen E e ii e groote party KVIPERSGEREEDSCHA P waaronder diverse IJZEREN SLUITBANDEN. STRIJK- BANDEN, benevens eene partij MEEYATEN, nieuwe DUIGEN en HOEPELS. Alles bchoorende tot de.nalaten schap van voornoemden A. J. SAKKO. Uit de hand te pachten bij inschrjjving «le zoogenaamde SCHAPEN DRIFT of WACHTING aan «le WEGEN in Tlecr-Abtskerke, toebehoorende aan AmbachtsheercD. Iuschrjjving8billetten in te leveren vóór of op den 3 Augustus by den Rentmeester B. VERMANDE te Heinkenszand. MAA I-MACHINES. J. de GRAAF Cz. De Belgische Maatschappij vau algemeene nseurautién legen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz te Zierikzee, J. C. M. van RHEEte Haamstede eu L. BOOGERD Az, te Brouwershaven. N.MIDTBR, Ui es ft, BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN I:NE PARTI.J UIT DE HAND TE KOOP: Een BOE IJ ER SC HU IT met vollo«litr«»a INVENTARISgroot 39 tonin 1869 nieuw gebouwd en liggende aan het Wolf aar l.dijksche Veer. To bevragen aldaar bij den ondergeteekeude JAN van deu VOORDE. Sifiiiiiiiüii waaronder met groote vlugtwielen. HAND-DORSCHMA CHINES et en se o n <1 E E TT T e tix. LEVEREN STEEDS T R E D M O L E N S, IIOKSCIHIACHIMS, lUHMOUKB. BUI.. TOT CONCUR ER EN DE PRIJZEN. 31. Kerpestein te Bruinisse L E V EB T H an adorschmachines en BTKOOSNIJDEHS, IJZKBWERK, als RAMEN cn DAKGOTEN enz. voor kmsboudolp gebruik, NAAIMACHI- ISTKS, PETKOLEUM-KOOKTOE. STELLEN en meer andere A.rtllccl«'u voor keukengereedschappen enz., alles tot civiele prijzen. Regtstreeks aangevoerd .Xt"?.''1"''1'"' en HollnndAch KOl.KA Vl'ZAA 1 alsmede 1 .-..tutr KLAVERZAAD, bjj P. SMALLEGANGE te Nreuwerkerk. TER WILLE DER WAARHEID. uoogsm HU II. Mynheer THEOPHILE mjjne vrouw haar hoofdhaar was bjj na geheel uitgevallen en door het gebruik van ,twee uwer flacons, in den tjjd van vier maanden, vol komen geheel bijgegroeid. Rotterdam, 26 Mei 1875. UEd. Dw. Dienaar, Hoogstraat. (Geteekcnd) J. de HAAN. TJItval van Raar, Roos of Scliïlvers, Dun Haar, Kale - -- --- Ulelclten, Pjjn iu «le Selie- rlelliuKl HaarwormVroet;tU<lier Grry-s wordenal deze onaangenaamheden wor den verbannen door de AMERICAN BALMBinnen korten tyd^ verkrygt de behaarde Huid haar vorige groeikracht Franco aanvraag ƒ3 de flacon (gemakshalve 42 of Pof>twissel, als ook op Rembours) bij riIEOPHILE, Haarkuudigo, Kerkstraat bij de Vij zelstraat, 238 te Amsterdam. l'OUEi-0OffQ8iT IN P A K K L U S T, Vry«l«g 30 .July 187C 's avonds 8 ure. ammoiu'MDMk vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. V E RLOREN Vrjjdag middag tusschen Zierikzee en Haamstede, een zwart I> M E ö-M A IV T E E T J E. Men wordt beleefd verzocht het te bezorgen bjj den Heer MAZURE. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwde PAARDENKNECHT, bjj K. PEERS te Haamslede. TERSTOND BENOODIGD een gehuwrtei L:iiKlbouweriit-kiiecht of een vasten Arbeider die met paarden kan omgaan, bjj J. L. VISte Haamstede. TERSTOND EEN AANKOMENDE KOKENMOLENAARis-KNECHT benoodigd bjj H. LANDHEER te Oollgensplaat. BENOODIGD door onvoorziene omstandigheden TERSTOND eera ongehuwde SMIDSKNECHT, bjj J. BEENS smid te Haamstede. Een SCHOEN NI AKERS-KNECHT benoodigdvan de Protestantscbe Godsdienstom DADELIJK in dienst te treden voor een jaar vast, loon naar bekwaamheid, bjj J. SMIT, schoenmaker te Krabbendijke. ER WORDT GEVRAAGD eon HUISHOUDSTER, van middelbare leeftijddie goed met kinderen om kan gaanhetzjj van hier of elders. Te bevragen bjj de Uitgevers van dit blad. Mevrouw SCHORER—van der Lek de Clercq te Middelburg, vraagt met NOVEMBER. eene KEUKENMEID, van goede getuigen voorzien, die huiswerk moet verrigtenalsook een fatsoenljjk MEISJE, niet beneden de twintig 'jaar, die goed naajjeii en («tryicei» kan en genegen is met kinderen om te gaan. Adres met franco brieven. Met NOVEMBER aanstaande eene KEUKENMEID benoodigd bjj Mevrouw BOUVIN. Mevrouw HENRIËTTE SCHUURBEQUE BOEI JE- de Jonge, vraagt met NOVEMBER eene KEUKENMEID, die tevens huiswerk verrigten kan. Zich te vervoegen ten huize van Mevr. de Wed F. KELLER. MET AUGUSTUS een DIENSTMEISJE benoodigd, adresbij de Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE Jfc WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE fr VAN PT8FOECK Meolstraat P65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2