ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5572. Donderdag 29 Ju lij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATTTRDAG. De pnjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per Dost ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. 5fsteJaarg Bekendmaking. INSPECTIE OP DE STRATEN. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Zie- rikzee maken bekenddat op Zaturdag den 7 Augustus e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente zal gehouden worden. Zjj noodigen de Ingezetenen uit, om ieder voor zijne woning of erf, de straten, paden, stoepen en goten, rein en zindelijk te houden, en alzoo de bepalingen van het policie-reglemept behoorlijk na te leven, opdat de j strafbepalingen niet zouden behoeven te worden toe- j gepast. Zierikzee, den '26 Juljj 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERHERINS Kennisgeving. Rolfeiilug der gemeente 187-1. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee maken by deze aan de Ingezetenen bekend dat de Rekening der Gemeente over het jaar 1871ingevolge art. 219 der gemeente-wet, van heden af, gedurende veertien dagenvoor een ieder ter inzage op de Se cretarie is nedergelegd., en tegen betaling der ko^en verkrijgbaar gesteld. Zierikzee, den '28 July 1875. De Burgemeester dn Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. - WIJZIGING GEMEENTE-BEGROOTING 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat door hen op heden aan den Gemeenteraad is aangeboden een voorstel tot wyziging der begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor 1875, vervat in een door hen ontworpen raadsbesluit, dat van nu af gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente ter lezing ligt, en tegen betaling der kosten verkrjjgbaar wordt gostelu, ingevolge de wet. Zierikzee, den 28 July 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. Dr Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Eene vorige keer schreven wjj on er was toen allo reden om dat te geloovendat de wetgevende Kamer in Frunkruk spoedig uiteen zon gaan. Wel klonk het vreemddat eene staatsmachtdie zooveel zaken te regelen heefteenvoudig naar huis gaat en niets doetmaar als er dan toch geene goede en afdo"ndo maatregelen konden genomen worden en de zittingen aan harrewurryen der party en worden diertstbaar ge maakt was een stil naar huis gaan toch maar het beste. Thans zijn de bordjes weder verhaugen en meent men dat er noch van re9es noch van spoedige ontbin ding sprako is. Hoogstwaarschijnlijk zal de Kamer na 4 Augustus uiteen gaan en wel tot de helft van November. Het belangrijkste gevolg daarvan is al aanstondsdat nu de reden tot schorsing van de aan- vullings-verkiezingen vervallen is zoodat de repnbli- keinsche party voornemens is voor te stellen, dat men op het vroeger genomen besluit terugkome en die verkiezingen alsnog uitschrijve. Verkiezingen zjjn overigens geen middel om vrede te houden. Dat bleek dezer dagen ook weder in de vergadering waarin over de verkiezing van zekeren Bonrgoing gehandeld werd. Daarbjj deed men over en weer elkander de scherpste verwjjten. Maar ofschoon wederzydsche verbitteringeu niet het minst tegen de regeering daarbjj sterk uitkwamwas toch het einde van eeno langdurige beraadslaging dat de groote meerderheid zien met een votum van vertrouwen in de regeering vereenigde. In dezelfde zitting werd nog besloten over te gaan tot de tweede lezing van het senaats-ontwerp. Over de begrooting loopt men ndg al gemakkeljjk henen, althans zjj lokt geene noemenswaardige beraadslagingen uit. Men heeft met bijzaken zooveel te doendat hoofdzaken minder schijnen te wegen. In Engeland trok in de laatste dagen ook al een personen-strijd de aandacht. De eerste is tu9schen twee volksmannen, Bradlaugh en Kenealyvan wie de laatste zich met Cromwell vergeleken heeftmaar daarvoor door zijn collega hevig i3 doorgehaald on wel met toevoeging van zeer scherpe en onaangene-me be namingen waarin onder anderen uitkwam, dat Kenealy alles behalve een gedisinteresseerd volksleider ia, maar zich veel moer er op toelegt om zjjne sociale theoriën aan de verrijking van zijne beurs dienstba ir te maken. De andere strijd was niet minder piquant, omdat hij in het parlement gevoerd werd. De minister Disraeli kondigde daar aandat hij tot zyn leedwezen de wet tot betere beveiliging van het leven der zeelieden moest intrekken. Die aankondiging wekte veel sensatie en gaf aan een lid van het Huis, den heer Plimssoll aanleiding niet alleen den minister hevig te gispen maar ook verschrikkelijk uittevaren tegen de winstbe- jagende ellendelingen, waarvan er ook in hot Parlement gezeten waren die liever bun belang dan het leven van hunne medemenschen op het oog hadden. Ook het woord .schurk werd door hem gebruikt en hij ver keerde in zulk een opgewonden stemmingdat hij herhaaldelijk weigerde zijne woorden in te trekken en men hem schier dringen moest om zich te verwijderen uit de vergaderingterwjjl beraadslaagd werd over hetgeen het Hui9 doen mogt ten aanzien van een zoo weerbarstig lid. Eindelijk gelukte dit en nu werd het besluit genomen dat de verdere behandeling der zaak eene week zou uitgesteld worden. De vrienden van den heer Plimsoll verzekerden dat! hjj dan tot bezinning zou gekomen zijnen dat hij nu in ziekelijke en ze- nuwachtigen toestand verkeerde. De zaken in Spunje gaan niet vooruit. Wel luiden de berichten steeds gimstig voor de regeerings- troepen en wordt de vervolging der Carlisten met goed gevolg voortgezetzoodat zij reeds hun laatste sterkte hebben moeten prijs gevenmaar men denke niet, dat daarmede meer hoop op een einde van den burgeroor log verkregen is. Zoo heeft Don Carlos naar men wil een brief geschreven aan koning Alfonsuswaarin hij dezen alles behalve liefeljjke benamingen naar het hoofd slingert. Zoo zegt men ook dat do ex-koningin Isa bella party zou hebben gekozen voor Don Carlos en tegen haren zoonomdat deze haar het verblijf op Spaan9oh grondgebied heeft ontzegd. Men kan den koning echter geene te groote vrijgevigheid verwijten en ook zjjne regeering gaat aan dat euvel niet mank, daar hij het met de commissie voor de grondwets herziening niet eens worden kan ovev de godsdienst- vrjjheid. Nog wordt een besluit medegedeeld van den minister van oorlogdat evenmin van vredelievendheid of gematigdheid getuigt, en bepaalt dat de Carlistische gevangenen die vroeger iu het koninklijke leger ge diend hebbenzullen gefusilleerd worden en hunne gezinnen verbannen naar het door de opstandelingen bezette gebied. Men zou bjjna zeggen dat er in DuitHchlaud kans komt op vredenamelijk op kerkelijk gebied. Als men maar niet wistdat Rome geen vrede houden kan als het zjjne eischen niet ziet vervullen en dat het met zijne eischen nooit aan het einde is. Reeds j een tweede prelaat heeft aan de regeering doen weten, i dat hjj zich onderwerpt aan de nieuwe wet op de kerkelijke goederen. Men weetdat aan de bisschop- pen wanneer ze deze verklaring afleggen, nog oeuigen invloed op het beheer wordt toegestaan. Wij hebben dus hier te denkeu aan de beide spreekwoorden uit de hoenderwereld dat van eieren kiezen voor zjjn geld j en van het halve ei. Overigens volharden zij in bun verzet. In Oostenrijk geraakt men in twijfel omtrent de bedoelingen der regeering. Men meende dat zjj ook gezind was de aanmatigingen der geestelijkheid tegen te gaan en zich op meer vrjjgevig standpunt b- bewegen. Thans verneemt men, dat de kloosterscholen te Salzburg van den minister van Eeredienst 12000 florijnen gekregen hebben terwjjl de Landdag altjjd j te vergeefs -heeft gepetitioneerd om subsidie voor de volksscholen te verkrjjgun Ofschoon het laatste moer als gerucht dan als bericht gelden moetis het toch 1 1 wel zeker dat de regeeringniet als die in Pruissen met vaste hand zich tegen het clericaal element durft j te verzetten. In Turkjje begint het ook al to spoken. De dorpsbevolking van de Herzegowina is tegen het gou- j vernement in opstand gekomen en weigert belasting te betalen. Na eerst gepoogd te hebben de bevolking langs minneljjken weg tot onderwerping to brengen heeft de regeering thans troepen afgezonden om den i opstand te onderdrukken. Ook in IVtoxIoo blijft het onrustig en weder door dezelfde oorzaak als op vele plaatsen elders. Hut zjjn de clericale benden, die in sommige staten oproer stooktenmaar thans plaats hebben gemaakt voor ontevredenen die niet veel beter zyn. De lieden van het laagste kaliber hebben zich vereenigd tot een kamp 1 tegen den eigendom. Om in aantal toe te nemen openen zjj de gevangenissen en vercenigen zich met het schuim des volks. Het eonige goede dat daarbjj komt, is dat de opstand geen politiek karakter draagt. Geen der partjjhoofdon heeft zjjn naam of steun geleend. Maar de roovurbenden hebben zich over een groot deel der republiek verbreid en in de meeste staten staan handel en verkeer geheel stil. Ons Overzicht geeft ditmaal meer peraoonljjko dan politieke quaestien te zien maar laat ons tevreden zijn. 't Is beter dat enkolen hot niet eens kunnen worden, dan datgeheele volken onder of togen elknnder in opstand zjjn. Nieuwstijdingen. Ümcrtha Nog nooit to voren heeft er in Jowa zulk een truf- fend ongeluk plaats gobudal» op Zaturdng avond j 3 Juljj, negen mjjlen zuidwestelijk van Stuart, in Middle River is voorgevallen. Eene groote menigte menschen I uit den omtrek van Middlu River waren Zaturdag naar Greenfield gowoeat, om aldaar den 4dcn Juljj te vieren. Omstreeks vijf uur iu den namiddag begaven zich ccn aantal hunner op do terugreis naar huis. In een der 1 wagens bevonden zich negen personen, bestaande onder i anderen uit den heer A. Montgomery met zjjne vrouw j en twee kinderenalsmede de zoons vrouw van den I eerstgenoemde met drie kinderen en den heer J. R. j Baker. Deze wagon bereikte Middle River omstreeks half acht. Door do vele regens was de anders ondiepe I rivier vrjj gezwollen en liep er een snelle stroom doch do heer Montgomery, die juist aan den overkant van het water woondedacht dat hjj er nog veilig door heen kon rjjden. Dien tengevolge dreven zjj do paarden hot water in doch niet zoo spoedig hadden zjj hotzelve bereikt of een dorzelve werd schichtig en terwjjl men hem wat aanzette, om door het diepe water heen te komen, raakte de bak van don wagen los, welke dowjjl de meeste personen aan eencn kant gezeten waren, omkantelde eu de geheelo lading op die wjjze in het water toregt kwam. Mej. Montgomery met een barer kindoren in de armen was al een der eerstedie naar beneden ging on niet weder gezien werd. De oude heer Montgomery trachtte zich aan de paarden vast to houden met een kleinen jongen in zjjne armenmaar de paarden werden verschrikt en hij werd gedwongen hen los te laten; hij riep om hulp maar niemand kon bjj hem komen met den kleinen knaap in zjjne armen ging hjj onder en men heeft hem naderhand niet weer gezien. De heer Baker zwom moedig naar den tegenovergestelden oever inefc een kind ia zijne armen eindeljjk echter raakten zjjne krachten uitgeput en nog slechts vier voet van hot land ver wijderd, verdween hjj ook in de diepte en verdronk. Mej. A. Moutgomcry, de echtgenoot van de oude man, had het geluk zich aan den wagenbak vast te houden en werd eindeljjk door eenen man gered, die op den oever stond. Mej. Ella Montgomery, greep met. een der kleine jongens een der zitbankendie van den wagen was weggedreven en toen beiden van den kant der rivier eenen stok werd toegereikt, hadden zjj het geluk dezen te kunnen gvjjpen en werden zjj einde lijk gereddoor een paar personen, die zich te water hadden begeven. Een andere jongen zwom naar den kant, en werd er door een paar vau zjjne kleine twee ling broertjes uitgeholpendie naar den oever der rivier waren komen loopen. Van de negen personen die in den wogen zaten, werden er maar vier gered. Honderden personen begaven zich gedurende den nacht en den volgenden dag naar de rivier, doch geen van de lijken hoeft men nog gevonden. Dezer dagen stond in Londen een oude man teregt wegens openbare dronkenschap. Toen de politie hem arresteerde was hjj in het bezit van een kindomtrent hetwelk hjj geene voldoende inlichtingen kon geven. Hij kende de moeder nietverklaarde dat hjj het ge kocht had voor zes stuivers en dat hij er nog een'9tuk of vijf, zes te huis had. Hij ging dus zoide hij I voorts met een paar vrienden in een bierhuis een j glaasje drinkentoen er later drie vrouwen binnen- i kwamen. De een had een kind aan de handdat ze wilde verkoopen, Hjj verklaardeclat hjj kinderen te i kust en to keur voor zes stuivers kou koopen wierp eeu geldstuk van die waarde op de toonbankwaarop de moedor" bem het kind »in de armen" wierp. Iljj verzocht daaropdat zjj bet kind terug zou nemen hetgeen zjj weigerde en daarna verliet hij het bierhuis i in de hoop dat de mooder hem volgen zouhetgeen echter niet gebeurde. Het kind was blootshoofds en daarom wilde hjj naar huis gaan om een hoofddeksel I te halen toen hjj door de politie word gearresteerd. I De moeder daarentegen verklaarde, dat men haar belet had d<-n delinquent te volgen. Noch de man, noch de vrouw werd wegens dien handel bestraftdaarentegen werd hij tot6 boete veroordeeld omdat hjj dronken was geweesr. «"Drncmarficn. Door den Minister van Eeredienst en Openbaar On derwijs is de Universiteit te Kopenhagen ook voor vrouwen opengesteld. Het daarop betrekking hebbende besluit bepaalt ten aanzien van het diplomadat zjj dezelfde lessen moeten bjj wonen en zich aan dezelfde examens moeten onderwerpen als de inauneijjke stu denten. Alleen is voor de theologische faculteit eene uitzondering gemaakt: in 3e plaats van het gewone eind examen treedt voor vrouwen, die den cursus aan deze faculteit hebben doorloopen, een speciaal examen, waarvan het programma bjj ministerieele aanschrijving later zal worden vastgesteld. Vooralsnog zjjn echter de voordeelen, die de vrouwen van het universitair onder wijs plukken, van weinig practischen aard; immers bepaalt het besluit nadrukkelijk dat de vrouweu die aan het theologisch eind-examen voldeden nooit als fodsdienBtleeraars kunnen optredenalthans niet van en kansel mogen preken. Wat nu de overige facul teiten betreftziju zjj wel is waar niet uitdrukkelijk uitgesloten, maar in 't besluit wordt toch bepaald dat haar diploma niet p^r se het regt geeft, tot het ver vullen van openbare betrekkingen geroepen te worden. Voor het overige genieten zjj dezelfde voorregten als hare mannel jjke medestudenten alleen nog met- deze uitzonderingdat zjj niet tot de mededinging naar 'tverkrjjgen van studiebeurzen worden toegelaten. JFrsntftrijft De graauoogst in d6 omstreken van Parjjsi9 deze week begonnen. De opbrengst zal een derde grooter zjjn dan het vorige jaar. SDuiteriilaitfr Men h?eft herhaaldeljjk pogingen aangewend om ■de keizersklok te Keulen geluid te doeD geven hjj het luiden. Eerst heeft men een SOtallater ruim 40 man aan de luidtouwen gezetmaar alles te vergeefs. De klok hield zich stomal maakte zjj de verste sprongen op de haar aangewezen baan. Hoog iu de lucht verhief zich de mondingmaar wat men ook beproefde, do klepel sloeg niet aau. Naar hot bljjkt is er zoodanig gebrek aan don klepeldat hjj niet kan aanslaan. Het gevaartedat een paar duizend pond weegtzal er uitgenomen wordenten einde hem in handen te stellen van deskundigen, die, naar men onderstelt, hetgobrek spoedig zullen verhelpen. Men wist algemeen in do staddat do groote klok zou worden geluid en een talrjjke menigte was in de nabjjhoid der hoofdkerk zaamgest oomd. Toen men eindeljjk vernamdat alle pogingen om te luiden te vergccfsch waren veroorzaakte dit vrij wat bedenke lijk hoofdschudden en allerlei onder-tellingen werden geopperd aangaande de verraoedeljjke oorzaak, dio door velen niet bjjzonder nutaurlyk werd geicbt, »Een worp met een inktkoker." Onder dezen titel deelt een advokuat in de Hullische Zeitung het volgende mede»Een werkman achtte zich ernstig beleodigd doordien hem een belostingbillet werd toege zonden langen tijd had hjj in Amerika vertoefd en meende derhalve ontslagen to zjjn van den pligt om het zjjno in dc schatkist bjj te dragen. Den voor- en achterkant van het billet vulde hjj met allerlei bclee- digendo woorden, waarmede hjj betoogde datvolgens zijne oudervindingbelastingen te innen gcljjk stond met diefstal. Daarna zond hjj het blad papier terug aan hem, die 't hem zond. De magistraat, wel verre van dc hem gegeven raadgevingen op te volgen, diende eene aanklagt tegen den al te zeer geamerikani»eerden Duitscher in. Voor den regter gedaagd verscheen hjj niet en werd dus bij verstek veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, aangezien er middelerwjjl verzwarende omstandigheden aan bet licht waren ge komen. Noauw was het vonnis geveld of daar ver scheen dc held die te midden van het publiek bet verhandelde had aangehoord. Hij verlangde dat de zaak op nieuw zou worden behandeld. De regter merkte hierop aandat er aan de zaak niets to ver andoren viel en dat hjj hem niet meer ten antwoord kon staan. >Des te meer heb ik dan in 't midden to brengenzei de veroordeelde op een toon ep met gebaren die dreigend mogten hecten zoodat dan ook dc veldwachter zioh gereed maakte zyn pligt te doen, maar voordat hjj den veroordeelde was genaderd, had deze zich van een inktkoker meester gemaakt en den inhoud den regter naar het hoofd geworpen terwyl een ander deel op de acteu enz. was teregt gekomen, Wegens dit feit stond hjj op nieuw teregt en werd nu tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld. 3Ïlc5Jcrlttit&. Zwolle. 26 Juljj. Gisteren ochtend is de voor rekening der Christelijke Gereformeerde gemeente alhier gebouwde kerk plegtig ingewijd. Onder Se ter bjj woning dier plegtigheid geïnviteerden merkte men den com missaris des Konings, den burgemeester en eenige leden van den raad dezer gemeente, alsmede hoogleeraren en docenten bjj de theologische school te Kampen, op. De predikant ds. GDpcn, hield de inwjjdingsrede naar aanleiding van Genesis 4 vs. 26. Het kerkgebouw, door den architect Bosboom ontworpen en den heer Schutte gebouwd, is van fraaie constructie, ruim, licht en met ferme klankgeleiding. De kosten van den kerk bouw, zjjn ongeveer ƒ60,000. lammen24 Juljj. Ten aanzien van den doodslag te Erica, onder deze gemeente, vernemen wjj nader, dat de verslagene niet dood is gevondendat hjj, na geslagen cn verwoud te zjjn, nog over eene distantie van 15 a '20 miuuten heeft, geloopen, bljjkbaar aan de sporen van bloeddat hij toen is neergevallen en 's morgens is gevonden, nog levendedat hij aan de genen, die hem vonden, heeft verklaard, (lat Boute hem had geslagen en verwond en hjj den steen niet door het raam had geworpen, en dat hjj spoedig daarna is overleden. Naar wij vernemen, zijn bjj de 1 jjkschouwing op het lijk gevonden drie wonden op het hqofd, waarvan twee tot in het been waren doorgedrongen, eene wonde aan den regter-voorarm op de hoogte van do polswaar door de ader is doorgesneden, terwijl het been half doorgeslagen en gebroken is, en eene steek in den rug tot aan de ribben toe. Waarschjjnlijk zjjn de wonden toegebragt door een bjjl, hakmes of sabel of dergeljjk werktuig. De verslagene heet niet Jan Fejjen, maar Jan Fejjer. Amssterdiim25 July. Bjj het voederen van de slangen in Nalura Ar lis Mhgisha te Amsterdam, had de oppasser nauweljjks de giazcu afscheiding op geschoven om een koujjntje in het hok te zetten, of de slang sprong vooruit en beet een der personen, die vlak voor het hok stonden, naar 't scheen een vreem deling, in den pink, zoodat het bloed rondspatte. De slang trok dadeljjb na den beet den kop terug, zoodat het hok kon worden gesloten. De oppasser, die den vreemdeling herhaaldeljjk had gewaarschuwd niet te digt bjj te \omenhielp den gekwetste dadelyk met compressen van water en azijn, I en kon gelukkig de verzekering geven, dat de slang niet tot de gifsoorten behoorde. Artis trouwens bezii I geen enkele gifslang. I ïaaz*lom27 Juljj. By de heden gehouden trekking der Paardenloterij alhier zyn de prjjzen van i 1 tot 20 gevallen achtereenvolgens op de volgende j nummers: 21,228, 16,204, 9065, 23,967, '23,554, 15,077, 2041, 21,990, 11,155, 20,098, 5839, 11,930, 8801, 15,402, j 16,303, 4332, 12,553, 0453, 13,033 en 22,183. Bloemeudaal26 July. Gisteren omstreeks den j middag reden twee (volgens algemeen gerucht bescbon- i ken) huzaren van bet te Haarlem in garnizoen liggende regimentieder met nog een paard aan de hand, iu dolle vaart over den straatweg alhier, met het treurig gevolgdat door een hunner, voor het huis van den I heer Warnsinck aldaar, twee uit de R. K. kerk ko- mende vrouwen werden overreden. De eene bekwam daarbjj belangrjjke kneuzingen, de andere, die op het j punt stond haar 25jarig huwelijksfeest te vieren, over- leed helaas! kort daarna aan de bekomen verwondingen. De dader viel later zelf van het paard en werd ge vankelijk naar Haarlem getransporteerd, terwjjl de* voorthollende paarden op de Kleverbaan werden gevat. 's Gravenhnge27 July. De gemeenteraad alhier heeft heden benoemd tot leeraren aan de Hoogere Burgerschool: in dc Nederlandsche taal de heer A. W. Stellwagen van Zierikzeein de wiskunde de heer l P. Zeeman Gz. van Goes. Brielle, 25 July. Ofschoon de betrekking vau kantonregtor te Soininelsdjjk sedert den 1 sten April 11. vacant is, hebben zich nog slechts 2 sollicitanten voor deze betrekking aangemeld. Strij«*ii25 July. Men verneemtdat de officier van justitie te Dordrecht alhier .-en voorloopig onder zoek instelde ten huize van iemand, die verdacht wordt vau poging tot vergiftiging op zjjn vrouw en 5 kin deren. Ten gevolge van bet verhoor is de bewuste persoon gevankeljjk naar Dordrecht vervoerd evenals y.ekere jufvrouw, die tjjdeljjk te Haarlem verbljjf hield. Dit-lcslaiKl, 25 July. Eene familie alhier, be staande uit 22 personen, werd dezer dagen na den maaltijd zeer ernstig ongesteld, en 't bleek spoedig dat vergiftiging de oorzaak was. Men had gehakt gebruikt dat een vijftal dagen had gestaan en waaraan volstrekt niet 't minste bederf te ontdekken was. Toch bleek bjj nader onderzoek dat er in 't gebraden gehakt een soort »schimmol-woeker" aanwezig was. Van daar het vrjj ernstige ziekte-proces. Gelukkig zjjn alle de lijden den genezen. Mon zjj intusschen voorzichtig. Bergen op Zoom25 Julij. Dezer dogen had alhier het volgende treurige voorval plaats. De drie gebroeders T.allen gehuwddreven ieder voor zich zelveu handel in aardewerk. Één hunnermeer dan de anderen willende verkoopen stelde den prijs zyner waar één cent minder, ten gevolge waarvan er oneenigheid tusschen hen ontstonddie zoo hoog liep, dat de twee andere broeders, geholpen door eene der vrouwen, deD derde zulk een pak slaag toedienden dat hjj weinige dagen daarna overleed. Uit mededeelingen van Dr. H. C. v. Wal 1di recteur van het Roomsch-Catholiek Gasthuis te Bergen- op-Zoom bljjkt het volgende Een ongehuwd meisje Eugenie van Einaden was reeds sedert 8 maanden vrachtoloo9 in genoemd gasthuis verpleegd, Zjj leed aan zenuwachtige samentrekking van de bovenste cn benedenste ledematen zoodat zij met krom getrokken beencn en armen reeds al dien tjjd hulpeloos had ge- 1 legen. Dr. A. Schutz, uit Bonn toevallig dit gasthuis bezoekende uitte de meeningdat hjj haar wellicht spoedig zou genezen. De proef werd hem toegestaan. Dr. Schutz past nu de knjjpkuur toe (methodische massage)mot het gunstig gevolg dat reeds denzelf den dag de patient kon uitgaan en bandelen. De genezing heeft zich tot hiertoe gehandhaafd. Even gelukkig was dr. Schutz met een ander 1 jjderA. Clarjjs. Dr. Schutz wórd nu met patiënten bestormd maar hij heeft geene bevoegdheid voor de uitoefening der geneeskundige praktyk hier te lande. VliNü»ing;eii, '27 July. Gisteren avond heeft de 8toomvaartmaa.tschappjj Zeeland hare dienst op Enge land aangevangen. Ten 10.45 vertrok van hier het stoomschip »Stad Vlissingen" en op hetzelfde uur van Sheerness de »Stad Middelburg", welke heden morgen ten 6.30 hier aankwam. Op laatstgenoemd stoomschip is als administrateur aangesteld de heer 5. C. Coenraads Pieterse van Mid delburg. Goon 26 Julij. Vrijdag jl. werd te 'b Gravenpolder gehouden do 40ste algemeene vergadering der Z.-Bev. Onderwjjzersvereeniging, onder voorzitterschap vau den Districts-Schoolopziener Mr. J. II. de Laat de Kanter. Na het voorlezen van eenige verslagen, hield de heer Moojenhoofdondcrw. te Kloetinge, eene voorlezing over de beoefening der letterkunde, ten dool hebbende de studie van goede schrjjvers en dichters aan te bevelen. Na de pauze word o. a. een wedstrijd gehouden in het spreken voor de vuiat, waaraan slechts door één hulponderwijzer werd deelgenomen, nl. de heer Hubregtsete Goes, welke sprak over het barakter en de leefwjjze der Nederlanders, in verband met legging, bodem en luchtgesteldheid. Over de aan de orde gestelde vraagzjjn de gezel schappen in den tegenwoordigen tjjd nog nuttig on noodig, en zoo ja, op welke wjjze moeten deze zjjn ingerigt, om die vraag bevestigend te beantwoorden, werden eenige discussion gevoerd; terwyl ua het uit brengen van een paar verslagen der Commission ter beoordeoling van schoolwerkjes over aardrijkskunde en rekenkunde, de vergadering werd gesloten. Met veel genoegeu werd gehoor gegeven aan het verzoek van den hoer Burgemeester Lenshoek van Zwake ora den tjjd vóór het diner op zjjn buitengoed door te brengen. Door den lieer Zaaijer was weder voor een keurig diner gezorgd, waarbjj gulle vroljjkheid heerschte, zoodat men nog lang in de aangenaamste stemming bjjeen bleef. De commissie te Middelburg voor het afnemen i van de examenB van leerlingen-apotheker heeft eene akte van bevoegdheid uitgereikt aan mejuffrouw J. P. De Graaggeboren te 's Gravenpolder. Zierikzee28 July. Naar wjj vernemen is wederom een der hoofdprjjzen der Haarlemsche Loterjj, zjjnde een paard, getrokken door den zelfden persoon te dezer stededie vóór twee jaren de hoogste prjjs uit dia Verloting beeft gehad. Een vreemd verschijnsel heeft zich te Cillaarshoek voorgedaandatzoo al niet eenig in de jaarboeken der zoölogie toch wel vermelding verdient wegens de zeldzaamheid. Op zekeren morgen kwam de bak- ker A. Sckuller in zyn schuur en vond daar, tot zjjn niet geringe verbazingeen jonge maar toch reeds tameljjk groote rat, die gezoogd werd door eene kat. Daar deze een paar dagen geledon van haar jongen was beroofdschjjnt zjj haar instinctmatige i vjjandschap tegen 't ratten en muizengeslacht te heb- i ben afgelegd, om zich althans eenigszins schadeloos to stellen voor 't verloren eigen kroost. Jammer maar I dat de goede bedoelingen van poes zoo spoedig ver- jjdeld werdendaar de ratuit zyn veilige ligplaats opgeschriktdoor een anderezeker minder vijand- i lievende kat gegrepen en opgegeten werd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1