ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5571. 5isteJaarg. Ki Dingsdag 27 Julij 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De pry's per 3 maanden is 1,80franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cfcs. per regel, kruinen ai ter lp k tot dee Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 are bezorgd worden. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt keunis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag '28 Julij e. k., des namiddags te een uur, op Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 26 Juljj 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Zaken ter tafel te brengeii: Mededeeling van ingekomen brieven, houdende goed keuring van Raadsbesluiten. Verzoekschriften om re missie van hoofdeljjken omslag. Benoeming lid Plaat selijke Schoolcommissie. Voorstel tot het verleenen van eervol ontslag aan de hoofdonderwijzeres en een der hulponderwyzeressen aan de meisjesschool. Brief Plaatselijke Schoolcommissie met advies betrekkelijk het verzoekschrift van eene der hulponderwjjzeressen aan de meisjesschoolom verhooging barer jaarwedde. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging Gemeentebegrooting 1875. Verslagen van Raadscom- misaiën (betreffende rekening Burgerweeshuis 1874 en eind-rekening Bank van Leening.) Aanbieding der gemeente-rekening 1874 enz. Nieuwstijdingen. 3ttbte. batavia16 Junjj. Aan een brief uit Atcbin ontleenen wij het volgende Het is hier een eigenaardige toestand. De posten liggen allen ongeveer een uur van elkander, zoodat de buurtjes elkander dan ook van tjjd tot tjjd bezoeken. Wjj verkeereu in een staat van rust; alleen wordt de vjjand verontrustdoordien hjj den geheelen dag door, ook dikwijls des nachts, van de verschillende posten vermaningen krijgt in den vorm van granatendie bijna allen prachtig springen. Dit heeft ten doel hem te beletten te werkenhem moedeloos te maken en zoodoende hem tot onderwerping te dwingen. Ziet de Generaal de kans schoondan wordt er een aanval ge daan en worden er dan ook steeds eenige vijandelijke versterkingen genomenadres 2 Meiwaarbij weder een braaf officier sneuvelde. De Generaal Pel weet wat hy wil't moge langzaam gaanmaar zjjn een maal versterkingen genomen, dan blij ven die ook bezet, 't Zou voorzeker niets waard zyn o:n Bitalen de daar in de nabijheid gelegen vyandelyke versterkingen te nemen, alhoewel er nog menige splinter zoude vallen daar Bital nog een vnii nest moet zyn; doch de quaes tie isof wy troepen genoeg hebben om het bezet te houden, want ik verzeker u, dat Atchin menig sol daatje verslindtal is het juist niet altjjd door lood of.de klewang des vyands; de treurige ziekten maaien er zoovelen weg. Verontwaardigd waren wy dan ook, en zal voorzeker ieder zijndie den toestand alhier goed kent, over bet vuile artikel van een correspondent van Batavia aan de Arnhemsche Courant, getiteld: »Generaal Pel" waarin ook die Generaal door het sljjk gesleurd wordt. De Generaaldie op instigatie van den Geneeskun digen dienst drie maanden verlof naar Buitenzorg heeft gevraagd, gaat ons deze week verlaten. Zjjn plaats vervanger, Kolonel Wigchers v. Kerchem, rs gisteren gearriveerd. Algemeen vreest men dat, wanneer Gene raal Pel eenigszina op rust komt, eene ernstige ziekte er het gevolg van zal zyn. De Engelsche politie doet een beroep op de waak zaamheid van hare collega's op het vastelandom haar behulpzaam te zyn in het opsporen van madame Pauline de kaïnerjufvrouw van mevrouw Stevens te Londenwelke jufvrouw hare meesteres een groen marokyn étui met juweelen ontstal cn er tot dusver spoorloos mede verdween. Er waren in het étui diamantenkostbare paarlen enz. Er is eene belooning uitgeloofd van 2400 voor den ontdekker der diefegge. üpanj< St.-Sebnstlnnn24 Julij. Don Carlos heeft den 21sten dezer een brief geschreven aan Koning Alfonsowaarin dezen verweten wordtdat hy den burgeroorlog met buitengewone gestrengheid laat voeren en met vergelding wordt gedreigd. De Carlisfcen hebben getracht Guetaria te verrassen, doch zyn teruggeslagen. Er loopt een gerucht, dat te Vergara onlusten zyn uitgebroken. SDttUstWstnb. Berlin, 21 July. De verwachting, dat het ver bod tot uitvoer van paarden spoedig zou worden op geheven, zal niet verwezenlijkt worden, omdat nog de zelfde bedenkingen bestaan, welke tot het uitvaardigen van dat verbod hebben geleid. Uit de Russische grens districten wordt op nieuw melding gemaakt van grooto inkoopen van paarden voor de Fransche regeering, zoodat het te vreezen is dat Frankrijk, onmiddellijk na op- heffiog van het verbod, zich op de Duitsche markt zou voorzien. Sücieïlantt. Terschelling- 23 July. In 1808 strandde op de kusten van dit eiland het Engelsche oorlogschip Floravoerende 38 metalen stukken en 250 man. De bemanning werd krijgsgevangen gemaakt en naar Harlingen getransporteerd het schip werkte zich in bet zand en men kon er niets van redden of sloopen niettegenstaande de Kouinkljjke Regeering daartoe concessie verleend had. Schoon nu nog levende be woners van het eiland meermalen op het dek geweest zyn zou zelfs de plaats waar het schip zitvergeten geworden zynware niet in de nabijheid eene Noord- sche kof gestrandwier stompen van de masten nu nog boven de zandvlakte uitstekenen die als merk voor de Flora dienen. Een der krijgsgevangenen een Nederlander vertelde den eilandersdat het schip groote geldsommen aan boord had en evenals de Lutine eenige jaren vroeger daarmede naar Hamburg moest. In elk geval heeft bet schip aan koperen geschutbouten en koperhnid enz. eene waarde van meer dan honderdduizend gul den. De heer S.alhierheeft het nu van de Regeering gekocht voor den tjjd van 10 jaren. Hij hoopt tegen 50 pCt van de winst20 duizend gulden voor 't opsporen sloopen enz. te leenen. Als hem dit gelukt kan men hier vrjj wat drnkte verwachten want daar- by zyn 40 50 man noodig. Het schip zit in het droge zand niet ver van de hoogwaterlyn en pl. w. 700—800 M. van de merken, zoodat het zeer spoedig gevonden wordt. Assen, 23 July. Uit het naburige Emmen wordt het volgende gemeldNiet ver van Erica woont de smid Pieter Bev.teeen oppassend en geacht man. Men had in het voorjaar reeds eenmaal de glazen bij hem ingeslagen en nu hoorde hij van ter zijde, dat dit in I den nacht van Zaturdag op Zondag of in dien van Zondag op Maandag weder zou plaats hebben. Zaturdag I nacht gebeurde er niets. Zondag nacht hoorde hijdat er personen om zyn huis liepenijlings staat hij op en ziet door het raam dat zich twee personen bij het huis bevinden, die zich echter, zonder iets te verrigten weder verwijderen. Weldra echter komen zjj terug met een derdeen het duurt niet langof een van hen neemt een steen op en werpt dien door het raam zoodat hy bjj de vrouw van Beute op het bed komt. Beute vliegt daarop naar buiten endaar de drie per sonen de vlugt nemenzet hy dengene nadie hy meent, dat den steen geworpen heeft; deze komt te struikelen en Beute werpt zich op hem. Beute ver klaart nudat hy hem niets gedaanalthans niet verwond heeft, maar, na in hem zekeren Jan Feijen oud 23 jaren wonende te Ericaerkend te hebben hem gezegd heeft dat hy de zaak aan deu rijksveld wachter zou aangeven. Hoe dit zyFeijen is den volgenden morgen dood op den weg gevondenmet een belangrijke wonde aan de pols, die waarschjjnlyk zyn dood door verbloeding veroorzaakt heeft. Br schijnen redenen genoeg gevonden te zyn om Beute in hechtenis te stellen. Zntphen, 23 Julij. Toen onze nieuwe afge vaardigde gisteren met den trein van 3,37 alhier aankwamvond hy het perrondat by deze gelegen heid voor het publiek toegankelijk was, geheel bedekt met belangstellenden die als uit één mond het volks lied aanhievenzoodra de heer Tak uitstapte. Het bestuur van de liberale kiesvereeniging en (ie andere afgevaardigde van Zntphenmr. Lentingontvingen hem en begeleidden hem door het stationsgebouw naar het stationsplein. Duizenden de uitdrukking is niet overdreven - hadden zich opeengehoopt op het plein en langs de IJsselkade jubelend vergezelden zij bet rytuig naar de woniDg van den heer van Tets en rustten niet vóórdat de heer Tak zich op het balkon had vertoondwaar hy met daverende toejuichingen werd begroet. Het middagmaal werd in kleinen kring gebrnikt ten huize van den heer Tenting, en omstreeks 7 uur verschenen gasten en gastheer aan »de laatste Stuiver," waar het feest ter eere van Tak zou worden f;evierd. De heer van de Kasteeltvoorzitter van de iberale kiesvereeniging, heette den nieuwen afgevaar digde welkom te midden van zjjnc committenten en werd door den heer Tak beantwoord. De heer Tak zeide den kiezers dank voor het in hem gestelde vertrouwen. Nog was hy vreemdeling zeide hy maar bljjven zou hy bet niet. Onze con- stitutioneele instellingen had hy lief, onze volksschool zou hy handhaven en bewaren voor verval. Zijne beste krachten zou hy besteden ten nutte van het vaderland, tot heil van het district. Het voorbeeld van zyn edelen voorganger, de beer l)amwilde hj) volgen en wat deze geweest was voor Zutphen en het Vaderland wenachte hy meer en meer te worden. Een »leve Tak" uit duizende monden was het ant woord op deze toespraak. Met regt kan gezegd wordendat nog nooit zulk een feest hier gevierd isGraafschap en stad Zutphen hadden het nimmer zóó gevoeld, dat hun bolung één was; uit verschillende doelen van bet district waren dan ook afgevaardigden van lriesvereenigingen om aan het feest deel te nemen. Harderwijk, 22 Juljj, In de laaUte drie maanden is hier niet minder dan ƒ300,000 aan hand geld uitbetaald voor het oannemou van Oost-Indische militairen. Amsterdam 24 July. Heden morden is hier in de IJgracbt bet Ijjk opgevischt van een jong meisje dat sedert Woonsdag werd vermist. Naar men verhaalt had hare moedor haar opgedragen van eenig gereed liggend gold tien stuivers te geven aan een bosbode en voor bet overig bljjvende dubbeltje boodschappen te doen. By vergissing gaf het kind de gcheelo som aan den bode. Uit vree9 voor onaangenaamhedenBChjjnt zy toen in het water te zyn gesprongen. Arnhem 23 July. De stad was gisteren middag vervuld van een treurig berigt, treurig omdat het een menscbenleven gold, hoewel het publiek nog niet be- oordeelen kon in hoeverre het gebeurde een onvermij delijk gevolg was van consignes. Zooals men ons de toedragt der geruchtmakende zaak mededeeldekomt zy hierop neder Een artillerist bevond zich met een kruiwagen op het artillerie-park aan den Zjjpscheweg. De wacht hebbende infanterist gelastte hem zich te verwijderen, daar de toegang verboden was. Men meent, ofschoon wy niet voor die lezing instaan die toch wel de meest waarschijnlijke ia, dat tot driemalen toe de waarschu wing herhaald werd. De artillerist gehoorzaamde niet, de schildwacht schoot hem neêr. De kogel ging den ongelukkige dwars door het lig- chaam en legde daarna nog een aanzienljjken afstand af, toevallig zonder verder onheil te stichten. De getroffene slaakte een paar kreten en was een lijk. Hy werd naar de infirmerie gebragt en de schildwacht, nadat hij in het wachthuisje door andere militairen die zich op het terrein bevonden, ontwapend waa, door een escorte, uit do stad ontbodennaar de kazerne gevoerd. "s Gravenhnge 24 July. Heden is aan de Tweede Kamer het Regerings-ontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen ingediend. Het omvat de volgende lyuen lo. Zwolle—Almelo. 2o. Dordrecht—Gorinchem—Tiel—Elet. 3o. Amersfoort—Veenendaal— W ageoingen —Nijme gen. 4o. Zaandam—ParmerendHoornEnkhuizen. 5o. StavorenHindeloopenSneek—Leeuwarden. 6o. Njjmegen—Venlolangs linker-Maasoever. De raming der k09teD beloopt 36 miljoen. De ge zamenlijke lengte is 356 kilometerswaarvan 308 nieuw en 48 in medegebruik van bestaande Spoorwegen. In de raming i9 niet begrepen eene subsidie aan den Nederlandsch-Weatfaalsche spoorwegad 9 ton. Tiel24 July. Donderdag namiddag werd ontdekt, dat in de woning van den heer Mr. B. Hulshoffgrif fier by het kantongeregt alhier, tydeüjk met zjjne echtgenoote in het buitenlandwas ingebroken. Onze politie hiervan onderrigthield terstond een onder zoek in loco en kwam spoedig tot de ontdekking, dat er in deze woning op eene allerschandelijkste wjjzo was huis gehouden. Ledige wijnflesschet lagen hier en daar verspreidkasten en kisten waren opengebro ken kleedingstukken over den grond geworpenhet geheele huis leverde het bewjjsdat hier baldadigheid hare vernielende hand liad uitgestrekt. Spoedig viel de verdenking o|> een viertal kwajongens van 1115 jaren die werden opgespoord en naar het politiebu reau werden overgebragt. Dat de politie niet mis had gezienbleek spoedig uit aller bekentenis. Later werden zy naar het huis van arrest getransporteerd. Naar wy nog uit goeder hand vernemenhebben fenoemde jongens zich niet zoo kinderlijk en onschul- ig gedragen als sommigen wel meenen daarbij hunne aanhouding vele voorwerpen op hen zyn bevonden welke de politie later bleek uit het huis van den heer Hulshoff te zyn ontvreemdo. a. een antique gouden broche en dergelijke sieraden zelfs hebben zy getracht met een hakmes't welk zy uit de keuken hadden medegenomende lade van een kast open te breken zoo zelfs dat liet werktuig onder hunne handen is ge broken ook moeten zij bekend hebben alle kasten doozen en dergelyke te nebben doorsnuffeldmet het doel en in de hoop van eenig geld te vindeu 't welk zij dan later zouden deelen. Berltel21 July. Van hier verdient gemeld te wordendat, even als altijdde kiezers gisteren weêr trouw ter stembus opgekomen zyn. Van de 106 stem- geregtigden werd slechts ééu gemistzieken zwakken, ja zelfs een grysaard van 90 jaren liet zich vinden. VliiiSlngeii23 July. Gisteren nacht is alhier door de politie een dienstmeisjenauwelijks 20 jaren ondvan haar bed gehaald en in arrest genomen wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden. ReedB lang lag zy bij haar mevrouw onder verden king van geld uit een kast te stelendoor middel van een valschen sleutel. Men verzon dus een middel om haar in de val te krygen en het gelukte. Mjjnheer en mevrouw zouden een concert te Mid delburg gaan by wonen. Vóór zy echter derwaarts ver trokken voorzagen zy al het losse geld van een merk baar toeken sloten toen de kast en staken den sleutel by zicb. Toen zy des nachts terugkeerdenwerd on- middeljjk de kast gecontroleerd en men bevonddat een ryksdaalder ontvreemd was. De politie werd van een en ander onderrigt; na lang dralen heeft zy be kend, dat zucht naar praal en opschik haar tot oneerlykheid heeft gedreven. Met ingang van 26 dezer en in verband met de uren van vertrek en aankomst van de booten der ljjn Vlissingen-Sheerness van de Kon. Stoombootmaat schappij wordt op het Rjjkstelegraafkantoor te Vlis- singen voorloopig een verlengde diensttjjd ingevoerd. Het kantoor zal op werkdagen van 6 uren voormiddags tot middernacht open zyn. De diensttjjd op Zon- en feestdagen bljjft onveranderd. Met den nieuwen dienst van Vlissingen-Sheerness kan inenLonden om 8.15 des ochtends verlatende om 2.30 te Keulen zyn. Te 4.30 vertrekt dan weer een trein naar Coblenz enz. Omgekeerd kan men van Keulen te 3.30 vertrekken en dan 's ochtends in Londen zyn zoodat men van hooger gelegen plaatsen aan den Rijn enz. nog tjjdig te Keulen komen Iraq. De vrachten zjjn geljjk aan die via Harwich en te Londen (en omge keerd) zal men in eens plaats kunnen nemen naar de voornaamste stations op het vasteland. Voor het ver voer van groenten enz. naar de Londensche markt is de nieuwe ljjn uitstekend. Reeds nu doen onze produc ten daar groote concurrentie aan de inlandsche. Thans kan wat 's namiddags wordt geplukt des anderen mor gen vroeg op de Londensche markt wezen. Vee zal aanvankelijk met de nieuwe booten niet worden ver voerd daar de Engelsche wet niet het veevervoer toelaat door straten eener stad. De London-Chatam- en Doverspoorwegmaatschappy laat dan ook bjj het eerstvolgend station boven Sbeer- neas (Queenborough) met groote kosten een havenhoofd aanleggen. Zoodra ait gereed is, zullen de booten van daar varen, in plaats van nit Sheerneas. Domburg 23 July. De hoofdingenieur van den heer Krupp in Duitschland zal hier eerstdaags in het badhuis voor eenigen tjjd zyn intrek nemen. Vandaar waarBchynljjk het gerucht, dat een hooggeplaatst Duitsober Bismarck zeiden sommigen deze bad plaats sou bezoeken. Middelburg, 24 July. De uitslag van de in deze week gehouden eind-examens der boogere burger scholen in Zeeland isdat beden aan al de candidaten het getuigschrift is uitgereikt, nl. aan deheerenH. J. AlbreschJ. K. Frederiks P. J. HujjerC. E. Koch leerlingen van de rjjkB hoogere burgerschool te Mid delburg en J. C. I. Masseeleerling van de hoogere burgerschool te Goes. ZlerElcseeo, 26 July. Heden heeft het prov. geregtshof in Zeeland uitspraak gedaaD in de zaak van Hendrik Rtngelberg, vroeger vrachtrjjder te Brou wershaven, beschuldigd van verduistering van gelden. Niettegenstaande de pertinente ontkentenis van den beschuldigde het geld te hebben ontvangen, heeft bet Hof hem veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den tyd van één jaar. Aanstaanden Vrjjdag, den 30 dezer, zal het juist 70 jaar geleden zjjn dat de tegenwoordige vischmarkt te Zierikzee in gebruik werd gesteld. Door Burg. en Wetb. van 'a üravenhage zjjn in overleg met den inspecteur van het Middelbaar Onder- wjjs aan den Gemeenteraad ter benoeming aanbevolen als leeraar in de Nederl. taalde heer A. IV. Stellwagen van Zierikzee en als leeraar in de Wiskunde de heer P. Zeeman Gz. van Goes. Wy vestigen er de aandacht van onze lezers op, dat toegangkaarten en programma's voor het XtVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, te houden te Maastricht van 24—26 Augustusvoor Zierikzee verkrjjgbaar zyn gesteld bjj den boekhandelaar S. Ochtman Jz. Voor het eerste natuurkundig staats-cxamen heb ben zich 80 kandidaten aangegevenvan welke zich 21 vóór of onder het examen terugtrokken35 afge wezen en 24 toegelaten werden. Tot de laatsten be hoorden uit Zeeland12 JulyW. Blaakhert, geb. te Middelburg en 16 ditoJ. J. Quadekkergeb. te Axel. In het jaar 1874 werd uit Nederland voor een waarde 1454000 pd. Bt., dus circa ƒ29,028,000, aan boter in Engeland ingevoerd. Uit Napels wordt gemeld dat daar ter stede vervalschte Turksche rentecoupons zjjn ontdekt. De vervaardigers hebben gebruik gemaakt van den witten randdie op de rente-titela overbljjften daarop de valsche coupons gedruktzoodat alleen het papier Turksch is. Gearressteerd zjjn een geestelijke een steendrukker en zyn bediendebenevens een persoon die de coupons te gelde maakte. By deze personen werden een aantal valsche coupons gevonden. Niet alleen Engeland, Duitschland, Hongarije en ons land hebben in de laatste dagen te ljjden gehad van hevige stortregensdiebehalve in ons land, zeer groote materiele schade aanbragten en dikwjjls ook aoor indirecte gevolgen menschenlevens medesleepten maar ook weder verschillende streken van Frankrijk werden geteisterd door zware regens en stormendie de rivieren buiten hare oevers deden treden. Maandag leed o. a. de stad Bolbec in Seine-Inférieure door een geduchten storm, vergezeld van een wolkbreuk. Een groot aantal huizen werd overstroomd door het water, dat de straten tot stroomen had gemaakt. Tc Saint- Etienne ontlastte zich dien dag eveneens een onweersbui, die den regen in digte stroomen deed nedervallen hagel vergezelde hem. Te Vabenoite vooral rigtte de hagelslag groote verwoestingen aan. Hier werd opge merkt, dat de hagelkorrel een eigenaardigen vorm bad, nameljjk een der vlakken had een scherpe punt. Gelukkig dat de regen de kracht er zeer van verminderde. Kerknieuws. Beroepen te Oosterland de caad. A. J. T. Jonker. te Poortvliet Ds. G. Boxman, pred. te Elspeet. Gemengde berigten. Een boer te Oudelande wordt aangeradenzich wat fatsoenlijker te gedragenals hy van de tiendver huring komten niet naar Saartje vragendaar er op hem zal gelet worden. Eene al te zindelyke we duwe te B. moest haar lastertong wat in toom houden. Want men zegt, En met regt: Die verboden dingen doet Grijpt naar honing maar vindt roet. Eene schilders-dochter te N. moest hare vryers wat minder wetten voorschrijven en niet zeggendie mjj in het licht niet wil zien, moet ik in den donker niet hebbendaar het maar te doen is om in den donker té zyn. Maar: Meisje als gjj meer wilt vrjjeu Spreekt dan van een ander niet, Om er later om te schreyen Zoo als men dat veeltjjds ziet. Te H. zal op 1 Augustus ter tooneele gevoerd worden Het oude Jannetje zonder tanden en een eehildersbaas, gevolgd door een metselaar op klompen. Te B. wordt een uitgedroogde kaas in zyn belang aangeraden, de arbeiders en neringdoende burgera geen schade meer toe te brengen door broodnyd, daar die menschen niet kunnen helpen dat één persoon de meests boter op zyn brood krygt. Een opperman te Neuzen moest, zoo niet achter een hazewindhond loopenwant hjj kan hem toch niet krijgen, hoe hard hjj ook loopt. Bjj de overstrooming in het zuiden van Frankryk kwam ook een schipper om. Zyne vrouw stond han denwringend op den wal, terwjjl eenige personen huu best deden het lyk op te visschen. »Welk een ongeluk," riep zy, de handen ten hemel heffende. »Rom, vrouw, zei een der omstanders, wees bedaard, met gelaten heid."»Wat, gelatenheid, gy hebt mooi praten, maar weet gjj dan niet, dat indien men het lyk niet vindt, ik niet hertrouwen kan." Een boer onder H. wordt aangeraden, zyn huiehondje des avonds niet meer naar het dorp te laten komenwant het beest loopt dan zoo achter de patryzendat de jagtopziener er mode verlegen wordtwant hjj kan bet hondje maar niet vast krygen. Als hjj zyn hond dus geen blok aan doet dan zal hjj in moeite komen. Te Scherpenisse moest eene vrouw kort bjj de school zooveel snaps niet te hebben van menschen waar niets van te zeggen valt. Zjj moest zich maar eens herinnerenwat er voor jaren met haar gebeurd is, dan zou zy op thee-visites haar mond wel wat digt houden. Eene timmermans- docbtei* te Neuzen wordt aangeradenzooveel lawaai niet te makeu met haar parasolwant er zal wel een tyd komendat de kleinezoowei als de groote, een toon lager zullen moeten zingen. Te Sint. heeft eene vrouw, zoo men zegt, het plan om haren molen te verkoopen, om haren man te bevoordeelen, en hare kin deren te benadeelendat niet mooi van haar staat. Inffezondeu Stukken. Mynheer de Redacteur I Gisteren avond my in een vriendenkring bevindende, veniam ik tot myn groot genoegen dat bet bestuur der Sociëteit »tot Nut en Genoegen" voornemens is, om zyne leden op Zondag 8 Augustus weder een feest avond aan te bieden. Voorzeker zal zulkB aan zeer vele leden welkom zynwel is waar dat men nog al heeft geprofiteerd van de feestavond van 15 July 11.maar voor liefhebbers van muziek en voor zoo velen die niet in de gelegenheid warenom op het laatste concert tegenwoordig te zjjnzullen met my het voornemen van het bestuur toejuichen. Het concert zal gegeven worden door het muziek corps der dienstdoende schutterjj alhier onder directie van den kapelmeester D. Bzerman. Algemeen wordt gezegd dat genoemd corps nimmer op die hoogte is geweest als thans, hetwelk vooral is toe te schrjjveD aan de buitengewone ambitie van den kapelmeester en de bjjzondere gave dien hjj bezit, om die Bchoone kunBt bjj zyne jeugdige élèves op te wekken. Dat een groot publiek moge opkomen om te hooren en te oor- deelen naar die schoone en groote stukken welke zjj voornemens zjjn uit te voerenopdat daardoor de lust steeds meer en meer worde opgewekt, en het bestuur »tot Nut en Genoegen tot belooning voor hunne bemoejjingen het terrein van parklust op dien avond goed bezet moge ziendat zjj de wensch van een voorstander van die Volksvermaken, zooals bet bestuur >tot Nut en Genoegen," die gewoon is aan zyne leden te geven. Zierikzee, 26 July 1875. Z. Mijnheer de Redacteur I Eindelyk is dan verschenen de jaargang 1875 van het ZeeuwF-ch Jaarboekje en Middelburgsche Naam wijzer, uitgegeven bij de HH. J. C. en W. Altorffer. Dit boekje, hetwelk door velen in deze provincie als een vraagbaak wordt beschouwd, schynt thans verre van naauwkeurig te zyn. Althans op pag. 23 wordt als kantonregter te Zierikzee genoemd Jhr. Mr. J. Schuurbeque Boeije, terwjjl het genoeg bekend is dat de betrekking van kantonregter alhier na het vertrek van Mr. P, J. A. Bouuin vacant is. Of bevat deze mededeeling eene profetie Als Candidaat notaris wordt op pag. 30 genoemd de heer M. F. v. d. Thoorn, te Zierikzeehoewel genoemde heer reeds lang deze stad heeft verlaten. Op pag. 211 wordt als eerste logement te Zierikzee genoemd het Hotel de Kroon, van den beer M. Augustijn, terwijl dit logement reeds sedert jaren niet meer bestaat. Wy' zulten hiermede besluiten, daar uit eon ander genoegzaam bljjkt dat men te Middelburg niet by- zonder goed op de hoogte schynt te zyn van den toe stand te Zierikzee. Of dit evenwel moet bljjken uit de zamenstelliug van een boekje dat juist moet strek ken om onbekenden teregt te helpenlaat ik aan de beoordeeliDg van ieder over. Een vriend, die mij mijn feilen toont, enz. Burgerljjlte Stand to Zierikzee. geboren 7 July. Eene dochter van A. Uyl en J. C. van WeBten. 11 dito. Een zoon van J. Gilden en J. van der Werf. Een zoon van C. de Blok en C. Tabbernee. 12 dito. Een zoon van H Koevoets en A. Plaum. 13 dito. Een zoon van C. Hack en H. C. Kloet. Een zoon van J. S. Vooren en J. A. de Mooij. 15 dito. Eene dochter van P. B. van Krieken en 'D. van Leeuwen. 16 dito. Eene dochter van G. Vaal en M. van der Klift. 19 dito. Een zoon van P. A, de Valk en M. Lookman. gehuwd: 10 July. H. Lakenmanjm. en A. H. Baljd. overleden: 9 Juljj. D. Timmerman oud bjjna 25 j.jm. 10 dito. P, de Korte, oud 74 j.wed. C. Nolet. E. Moelyker, oud 33 j.t vrouw van A. C. Dagevos. 16 dito. J. W. Augustyn oud 25 j.vrouw van J. Enzlin. 16 dito. C. J. Hagesteinoud 3 w., d. 18 dito. F. Capelleoud 7 w., z. L. de Bruineoud 40 j., man van J. H. Smit. 18 dito. F. Majjsoud 67 j., man van M. F. Saarburg. 20 dito. J. Bolier, oud 4 m., z. 22 dito. C. Hack, oud 12 d., z.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1