WEDSTRIJD GRMMAllllKIIINIS SALON-AMEUBLEMENTEN WED. J. C. MASSEE ZOON, en V00RBEIJTEL C0., Goes, Bergen-op-Zoom, V A A I-, W AS C H-, w R ING' en MAN G E L-M A CH I N ES. ZIERIKZEE. POSTSTRAAT. J. ob GRAAF eon protest tegen de ligt vaardigheid, waarmede, in den luatsten tjjd, met de geldmiddelen deze gemeente worclt omgesprongen. Juist was kort te voren eeue zeer ver dienstelijke brochure verschenen, welke vrjj algemeen aan een voormalig wethouder, jhr. mr. Janssens, wordt toegeschreven waarin die ligtvaardigheid met groote helderheid was aangetoond. Bij den uitslag der stem ming op heden bleek, dat al de aftredende leden dadelijk zjjn herkozenbehalve juist de beide aftredende wet houder» die in herstemming zjjn met de heeren de Bordes en Haakma van Roijen. Dat reeds is inderdaad eene overwinning zoowel voor de liberale kiesvereeni- ging de Grondwet als voor het liberale dagblad het Vaderlanddat wederom bjj deze verkiezing groote activiteit ten toon spreidde. Niet dadelijke herkiezing van een wethouder is reeds als een zedelijk echec te beschouwen. Toch twjjfel ik niet, of van conservatieve eu ultramontaansche zjjde zullen alle krachten worden ingespannen om de beide drenkelingen te behouden met te meer kans, omdat de heer Wittert van Hoog land ultramontaan is, en er dus wel een do ut des in praktjjk zal worden gebragt. Toch is de heerYaillant volstrekt geen conaervatiei. De liberalen hebben hem tien jaren geleden wethouder gemaakten hjj had vroeger ook liberale allureshjj is thans nog groot meester der Loge. Maar hoe het daarmede zamengaat, alle zorg te bepalen tot bet gemeente-badhuis en den schouwburgen iedere verbetering van het onderwjja tegen te werken, is iets, dat den liberalen kiezers niet zeer duidelijk is ep daar de heer Vaillant ook niet onder de streng-conservatieven kan gerekend wor den loopt hij wel eenig gevaar. Het is anders wol noodig dat er eenig frisch bloed in onzen gemeente raad kome. Die raad is een log werktuigdat zich moegelijk beweegt. Zeer goed -wederom by deze gelegenheid gedroeg zich Volksonderwijs. De Haagsche briefschrijver der Arnhemsche Cour. toonde niet zeer vertrouwd te zijn met hetgeen in de vergadering van Volksonderwijs is gebeurd. Zeker is het zeer zonderling te noemen dat Jhr. van Bjjlandt terzelfdetjjd kandidaat werd gesteld door Anti-Schoolwetverbond en Volksonderwijs. En nu noemt de achrjjver in de Arnh. Ct.dat Volksonderwijs door den heer van Bjjlandt kandidaat te stellen zich zou vergaloppeerd hebben". Intusschen heeft juist de vergadering van Volksonderwijs zich gekenmerkt door groote naauwgezetheid en heeft zjj geene andere kan didaten gesteld dan henwier gezindheid om het openbaar onderwjjs te bevorderen pit eene reeks van stemmingen was gebleken. Van de twaalf oude afge vaardigden kon Volksonderwijs maar twee aanbevelen als warme voorstanders van openbaar onderwijs. Het vermoeden ligt dus voor de hand dat het And-School wetverbond op den naam is afgegaan zonder zich vooraf behoorlijk omtrent den persoon to vergewissen. Dat overigens Volksonderwijs niet te mild wilde zjjn met zijne aanbevelingenis veeleer te prjjzen dan te laken. V. STOOMBOOTDIENST tusschbn Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERfKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Van MIDDELBURG: Zaturd. 24 's morg. 10,t Zondag 25 G, Dingsd. 27 6,i 27 's nam. 4,— Woenad. 28 'a morg. 10, i Dond. 29 Vrjjdng 30 6, 7 Van ZIERIKZEE: Zaturd. 24 's morg. g,u 24 's nam. 4, Zondag 25 5, Dingsd. 27 'smorg. 10,— Woenad. 28 6,— 28 's nam. 4, Dond. 29 4, Vrpdag 30 4,— l€«»tourl<«mrtou uitgezonderd Wolfaarta- djjksche veer tot de helft der atoomboot vracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Prijzen <Ior Boter en Ejjercii. Zibrikzee, 22 Juljj 1875. Boter laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,85 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,82® per 25 stuks. £1 ïbtttentien* ',j 30|m*ige Kelitvei'm'iiiging van HERMANU8 van oen BOOM en g JACOBA PARET. 6 Zierikzeb, 23 Julij 1875. p Hunne dankbare kinderen. cv m* Omlertrouwd: HENRI BOELAARS, van Tilburg, en MARIA DOROTHEA CATHARINA PAULUSSEN. Zierikzeb, 22 Jnlij 1875. Eenige en algemeene kennisgeving zoowel binnen als buiten de stad. Receptie Zondag 2 5 Julij. Omlertrouwil A. de VULDER van NOORDEN Tholen, C. S. WAGTHO. 22 Juljj 4375. Volstrekt eenige kennisgeving. R-e c e p t i e 2 5 J u 1 ij. 0* Getrouwd: CORNELIS van der SCHOOR en MARTIIA PIETERNELLA SILVIUS. Grand-Rapids (N.-Amerika), 1 Julij 1875. Getrouwd OlIWERKERK, 2 3 Juli 1 8 75. A. HEULE en M. C. HOOGERLAND. 0* Bevallen van een' Jongen, J. B1JBAU—van der Meer. Brouwershaven, 20 Julij 1875. 0* Voorspoedig bevallen van eene Doolitor, S. J. HALFFMAN, geliefde Echtgenoote van Middelburg, W. J. J. KOOLE. 21 Juljj 1 875. 0 Heden werd ons ouderhart diep getroffen daar het den Almagtige behaagde onze geliefde oudste dochter GEERTRUIDA, van wie we reeds veel genoe gen mogten beleven, in den ouderdom van 17 jaren en 3 maanden, na eene slepende ziekte, nog op het aller onverwachtst, van ons weg te rukken. God, die niet antwoord van Zjjne daden, sterke ons in deze zware beproeving. Noordwelle, J. de MEULMEESTER. 2 0 J u l,ij 1 8 7 5. P. de MEULMEESTER, Bakker, 0 Heden overleed tot diepe droefheid van mij en wederzijdsche betrekkingen, mijne geliefde Echtgenoot LEVINA CONSTANDSE, in den ouderdom van 24 jaar en circa 9 maanden. Een ieder die haar gekend heeft zal beseften wat ik in haar verlies. Wij hopen te berusten in den wil van Hemdie geen rekenschap van Zijne daden geeft Rotterdam A. ARNOLD. 21 July 1875. Mede uit naam van wederzijdsche betrekkingen. Strekkend» deze algemeene tevens tot bijzondere kenuisgeviug aan vrienden eu betrekkingen. A. s. Zondag GEEN Kerkelijk Koor L. KARREMAN, President t De ondergeteekenden betuigen namens kinderen hunnen «prejften «lanlc aan allen, zoo van hier als elders, voor de vele bljjken van belangstelling ge durende de ziekte en na het overlijden hunner geliefde dochter STOFFELINA JANNA van NIEüWENHUIJZE ondervonden. O. van NIEUWENHUIJZE. C. van NIEUWENHUIJZE, geb. van 'tHop. Nieuwerkebk in Duiveland, 22 July 1875. Die iets to vor«lor«»n hebben van den Heer C. J. van KERKWIJK worden verzocht hiervan vóór 28 Julij ojignaf te doen. WA ARSCHIJ VYING. Aolitorstalliajo gc>ifl»ot|>ligtiu:«*ii in den VI EU BANN EN-POLDERworden bij deze herinnerd aan de spoedige voldoening van i den met primo Junij jl. verschenen termijn van het Djjbgeschot 187*/,. Zierikzeb, 1G Julij 1875. J. L. de JONGE, Ontv.-Griffier. Kiezers van Tholen! Aan U. die hebt medegewerkt aan onze herbenoeming als leden vun den Raad onzer Gemeenteeen woord van «latilc; hun, die onzo herbenoeming door het uitbrengen hunner stem niet hebben gesteund worde door ons geen verwjjtond woord toegesproken. De inzenders zoo van het Ingezonden stuk" als van do aanbeveling der Heeren WAGTHO, LINDHOUT en BENTEIJN hebben zich zeiven voor den weidenkenden en beschaafden mensch door hunne laffe en ongerijmde hatelijkheden genoeg aan de kaak gesteld en daardoor ieder onpartijdige het bcwjja geleverd, dat wellevend heid en goede vormen bjj ben te vergeefsch worden gezocht. Tiiolbn, N. D. PACHÉ AUGUSTIJN. 22 Juljj 1875. M. G. van STAPELE. ondergeteekende verzoekt bjj do her- stemming NIET In *tnnm<>i-l<iii<£ to komen als lid van den gemeenteraad. Elkerzeb, J. v. d. KLIPPE. 22 July 1875. De Notaris J. van der BENT, zal op DliiNdiig <len G7 .Juli 1875. des morgens ten 10 ure, ton verzoeke van do Heeren NIEMANTSVERDRIET to Zierikzeevóór hot huis gemerkt wijk A n° 310 op de Oude Haven aldaar, publiek verkoopen: Eene miiizienljjke pnrtjj en andere bestaande in: Zwarthouten CHAISE LONGUE, VOLT AIRES en dito STOELEN met gevulde ruggen, notenboomhouten TAFEL, CANAPÉ-TAFEL en SCHRIJFBUREAU, mahonybouten CANAPÉ, STOELEN, SALON-, SPEEL- en andere TAFELSeikenhonten-, linnen- en andere KASTEN, LEDIKANTEN en VKÉREN BEDDEN met toebebooren BEDDEN- cn WASCHTAFELS, waaronder een met marmeren blad en een vergalde PENDULE en zwart marmeren dito met coupes, SPIEGELS en GRA VURES, KLEEDEN en KARPETTEN, gekleurde OVER- en GLASGORDIJNEN, Wedgwood EETSERVIES, Poroob'in-, Verlakt-, Koper-, Ti»»-, Blik-, Kristal-, Glas-en Aardewerk; eenig TAFEL- en BEDDENLINNENKAGCHELS en FOURNUIS HAARDGEREEDSCHAPPENIJZEREN GELDKIST, diverse LAMPEN, PAKKISTEN, mitsga ders 12 zilveren LEPELS en VORKEN enz. Daags te voren to Doziolititro»» van 10 tot 12 en van 4 tot 6 uur, particuliere KIJKDAG van half een tot 4 nur. VERKOOPING VAIN STRANDGOEDEREN. De Deurwaarder J. BETHE zal, op Di»»er««4u{j: 27 .Julij 1£S"7£3, des voormiddags ten elf ure, in de Verrenieuwstraat te Zierikzee, in het openbaar, om contant groUlverkoopen: Eene partij Strandgoederen, bestaande in GREENEN-, EIKEN-, BEUKEN- en ROODHOUT, PLANKENKISTJES en 8 Vaten VERFSTOF. Op Vrjjdag «len 30 Juli 1875, des morgens te 10 urente s Heer-Arendskerkein den Scheuge-poldcr, aan de uitwateringsluiszal de Notaris Mr. LIEBERT, ten verzoeke van zijnen principaal PUBLIEK VERKOOPEN: Kene HEISTELLING (compleet), TONMOLENS, BAOGEMETOELSKIPKMI.REN, STEEKKAR, GRINTHOR.BENLOSGANGEN van 9 Meters, GRINTBAKKEN, FUNDEERINGPALEN TEERVATENMORTELBAKKEN, 1-2 duizend W AALST EEN-KLINKERT, DROOGRIET VLOTDELENPLATEN, KOLDERS, SPARREN, LATTEN SCHUIERDELEN SCHUIERWAGENS Metalen KLOK, IJzeren WALS voor Grintwegen, enz. Voorts eene groote pnrttf Meubilaire Goederen, waaronder: 5 IJzeren LEDIKANTEN met BEDDEN en TOEBEHOOREN5 HAARDEN en een KEUKEN KACHEL, 2 LINNEKASTEN, TAFELS, STOELEN, KLOK, SPIEGELS, WASCHTAFELS, GLAS- en AARDEWERK, KEUKENGEREEDSCHAP, GORDIJ NEN, HUIS- en TAFELLINNEN, benevens eene solide BRANDKAST enz. Met SEPTEMBER of vroeger op de beste stand der stad TE HUUR, EENE NETTE GEMEUBILEERDE BOV EN VOORKAMER met aangrenzend SLAAPKAMERTJE adres Boekhandelaar van DISHOECR. te KRUININGEN 28 Julij 1875. gllsior" Self-Acting Side Sheaf Delivery Reaper. hebben de eer belanghebbenden kennis te geven dat zij aan den WED STRIJD VAN GRAANMAAIWERKTUIGEN te KRUININGEN op WOENSDAG 28 JULIJ a. s. zullen deelnemen met ZES verschillende MACHINES; als: Howard's Internationaal, Howard's kleine Internationaal, Howard's European, Brigham C°'s. Excelsior, William Anson Woods machine, en Samuelson's Omnium Royal, en noodigen mitsdien ieder belangstellende beleefdelijk uit dezen Wedstrijd met hunne tegenwoordigheid te vereeren. HOEDEN, PETTEN en KLEEÜINGSTUKKEN. Zierikzee. Poststraat. J. de GRAAF Cz. Machinezi jde Ch. Mez Sons. Op groote en kleine klossen, bjjzondcr voordeelig voor Kleermakers en Naaisters. Grossiers prjjzen. G. ROBIJN, Oude Haven. Do Notam M. B O U V I N vu] op WoeiiHdna: den S^.Juljj 1875, des morgens ten 11 ure, ten verzoeke van j den Hoog WelGcb. Heer Jhr. W. M. 1L db JONGE, als onherroepelijk govolmagtigdc van JAN I SMITS, timmerman, wonende to Bruinittc, in de her- J berg op do kaai aldaar, publiek presenteren to verkoopen: III WOONHUIS MET DAARNAAST GELEGEN TIMMER MA NS-A FF A IR F, met bet KRFPACHTSREGT van den GROND waarop die gebouwen zjjn gesticht staande en gelegen te Bruinissckadaster: sectie C, No. 929, ter grootte van 3 A. 98 c.A. Te p a c h t e n een perceel WEILAND groot 3 H. 30 A. 10C. (8 G. 19 R.) onder de Gemeente KcrbrerrcSectie R Non. 183, 184 en 185, vroeger in pacht bjj M. Geelhoed te Zierikzee. Ingaande 11 No vember 1875, voor den tjjd van T* Jnuv. InRchrjjvingabiljetten met opgave van minstens één solide borg en do som per Scbouwsch Gemetin te leveren franco vóór of op primo Auurustus aanstaando ten kantove van Jbr. J. L. de JONGE te Zierikzee. UIT DE HAND TE KOOP Een BOEIJERSCHUIT met volIoclijB-ow INVENTARIS, groot 3i> ton, in 1869 nieuw gebouwd en liggende aan bet Wolfaartsdjksche Veer. Te bevragen aldaar bij den ondergeteekende, JAN van der VOORDE. T EKQ O P! 20,000 Doornen Mutsaards, a ƒ1,85 de honderd, by A. OOLE te Itenessc. TFK o O P: Een Dorschmachine met ROSMOLEN. Te bevragen bij J. KRIJGER te Krahbendijke. I\G E LEG D E BOT ER 55 cent per Vs Kilogram. J. A. M. KENENS. NOG VOORHANDEN een partytje roo«lo en xvitto AALBES SEN, tegen civielen prijs. H. VAIN DUKE. BESS E~N SAP. Voorhanden vor.-icli JïtGSsSEIVSAI? a £25 cent ^ev fiesch, waarop noch steeds BESTELLINGEN worden aangenomen bij J.M.GASILLE, Apotheker. IN LOSSING: IN EW-CASTLE WEST-HARTLEY I i L B lp EERSTE KWALITEIT. A. P. PAULUSSEN. Uitmuntemie STIJFSEL IS Ct. por 5 ons. bjj C. .T. KORSTENin Ver/waren. M. Kerpestein te Brttinisse l e v e r t Handdorschmaehiiies en 8TROOSNIJDERS, gegoten ijzerwerk, als RAMEN en DAKGOTEN enz. voor huishoudelijk gebruik, naaimachi nes, petroleum-kookto e- STELLEN en meer andere Artikelen voor keukengereedschappen enz., alles tot civiele prijzen. De Horlogiemaker BEKX van Zierikzee is werkzaam W* Maandag 26 Julij bij den Heer I. A. Mol, Sl.-Philipsland. Woensdag 28 Mej. D. Heiboer, St.-Annaland. Vrijdag 30 de Wed. I. Verhees, Oud-Vossem. Maandag 2 Augs. den Heer J. Slager, te Poortvliet. Gelieve Bootlsolmppe»» of Reperatiên aan bovenstaande adressen te bezorgen. NEW-CASTLE WEST-HARTLEY SCHAAL- EN MUTKOLEN. IN LOSSING: Het schip »Henry", Capt. CLARK- SON, voor rekening van M. F. C. de KATER. Sociëteit Ons Genoegen'\ CONCERT, to ff o ven op Zondag 95 Jnl jj DOOR HET HARMONIE-GEZELSCHAP KLUNST en EER, aanvang 'savonïisg'/j uur. BALLOTAGE 'smiddags 1 uur. ARBEIDERS genegen zijnde tot het snjjden van ongeveer l'/j hectare (3 gemeten) Gerstliggende in den Saspolder, vroeger in bezit van J. LIEVENSE tegen 7 spilflo*i por 41 nres OS oenti- nres (geniet), vervoegen zich met franco brieven bij M. RINGEL BERG te Kerkwerve. ER WORDT GEVRAAGD een allezins bekwame HUISHOUDSTER, van middelbaron leeftjjd, die goed met kinderen om kan gaanto bevragen bjj de Uitgevers van dit blad. Met NOVEMBER aanstaande eon o KEUKENMEID benoodigd bij Mevrouw BOUVTN. - MET NOVEMBER eene KEUKENMEID benoodigd bjj de dames van ADRIOHEM. Ui tgeversDE LOOZE VV AALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN D1SHOECKMeelstraat, b, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2