ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Xaturdaif 24 Julij 1875. 4 No. 5570. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, knnnen uiterljjk tot des Maandags. maanden is 1,80, Iranco por post 1,60. voormiddags 10 ure bezorgd worden. 5isleJaarg. Bekendmaking;. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kenni9 van de ingezetenen dat de ljjst der inwoners dezer gemeente, die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud in aan merking komen, door hen ia herzien en op heden vast gesteld voorts dat die [gat wordt aangeplakt en van heden af gedurende veertien dagen op de Secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage zal nederliggen. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Stwtetifeii. In de »Paaama Star and Herald" worden nadere bijzonderheden medegedeeld betreffende de aardbeving, welke in Mei op de grenzen van Panama en Venezu ela heeft gewoed. Op den lSen Mei ten half twaalf uur werd een hevige schok gevoeld. De gansche stad Cucnta lag in bouwvallengeen enkele woning was overeind gebleven. Men heeft niet minder dan 500,0 slagtoffere geteld. Een ooggetuige deelt mede, dat te Cucuta geen steen op den anderen is gobleven. Drie vierden van de inwo ners zjjn door de ramp omgekomen. De rest der be volking bevond zich nog op de puinhoopen der stad, maar zou spoedig genoodzaakt zjjn elders een toevlugts- oord te zoeken, wjjl de verrotting der ljjken hen daartoe zou dwingen. 'tWas hartverscheurend daar de ge kwetsten hulpeloos te zien liggen met een zekeren dood voor oogen. Men kan zich geen denkbeeld vormen van den treurigen toestandwaarin zich deze plaats bevindt. Allerlei gepeupel uit de omstreken is heen- gestroomd om er te rooven, te stelen en te plunderen. Naar men wil is de schade op he£ gebied van Venezuela het aanzienljjkst. De bodem is nog niet geheel tot rust teruggekeerden in de laatste dagen van Mei zjjn te Oca.au. weer aard schud dingen waargenomen. @ng«la«ïr. De tropische bujjenwelke Europa thans een regen- saizoen doen ondervindendat niemand ligt vergeten zal, veroorzaken in Engeland een schade, welke bjj millioenen berekend wordt. Plasregens zjjn in vele deelen van Engeland vjjftig uren achtereen nederge- vallen. Meer regendan gewoonljjk in drie maanden valtis nu in enkele uren nedergestorten beeken en rivierendoor die ontzettende watermassa buiten hunne oevers getredenhebben tallooze weidenwaar het hooi gereed lag, overstroomd. Tarwe en rogge zjjn plat tegen den grond geslagen als ging een stoomroller over de halmen heenen zoo groot is de schadedat de Times haar berekent als nog aanzienlijker dan hot verlies, geleden door al de onheilen op het vasteland. De hooioogstwelke in hoedanigheid en hoeveelheid uitmuntteis nagenoeg vernielden dat wel juist op het laatste oogenblikterwjjl men zich gereed maakte het hooi in te halen. Het hooi ligt op dep grond druipnat en wegrottend onder den onophoudeljjken en zwaren regen, of waar het tot bergen is opeengehoopt, is het beschimmeld en onfrischzoodat een smakeloos houtachtigweinig voedend hooi voor den winter ver zameld zal wordendat noch voor koejjen, noch voor paarden goed geschikt is. De kapitein van, het schip Glance, dat Donderdag te Londen aankwam, rapporteert, dat hb den 27 Jung door de Jessie Osborne gepraaid werd. Het bleek, dat een matroos van het laatste schip krankzinnig was geworden. Vjjf dagen had hjj reeds in het want gezeten, gewapend met eene bjjl, waarmede hjj het tuig ver nielde. De bootsman had beproefd hem naar beneden te krjjgen, maar had die poging met een gebroken arm en been moeten bekoopen. De kapitein besloot eindelijk, ten einde zjjn schip en bemanning te behouden, den krankzinnige dood te schieten, en verzocht de officieren en manschappen der Glance getuigen te willen zijn. In hun tegenwoordigheid schoot de kapitein op den ongelukkige, die bjj het derde Bcbot dood op bet dek Londen20 JulyDe Times deelt mede, dat de Spaansche Minister van Financiën aan de Financi- eele commissie heeft medegedeeld, dat de coupons kun nen worden aangeboden. Hyanjc. Madrid, 20 July. Het forfcCollado, het laatst' bolwerk der Carlisten te Cattellon, is op genade en ongenade overgegeven; 11 officieren, 300 manschappen en twee kanonnen zjjn in handen der regeeringstroe- pen gevallen. De constitutioneele commissie heeft het amendement tegen de godsdienstvrijheid verworpen. Madrid 21 Jnljj. De Gaceta meldtdat twee duizend Carlistendoor de troepen .achtervolgdnaar Frankrjjk de wjjk hebben genomenin de omstreken van Pnicerda twee mortieren en twaalf munitiewagens achterlatende. De Diario berigt uit San Sebastian dat er op Don Carlostoen hij de straten van Eibar doortrokeen pistoolschot gelost is zonder hem te treffen. De dader ia onbekend. JFrttttftrtjjfe. Volgens eene voorloopige opgave omtrent de in Frank rjjk door de overstroomingcu veroorzaakte BChade, door de centrale commissie van bijstand te Versailles met mevrouw Mac-Mahon aan het hoofd aan de hulpcom missie te Londen toegezonden, zal tot vergoeding der door bijzondere personen geleden verliezen, vereischt worden eene som van niet minder dan 83 millioen fr., en wel 75 voor de vier meest geteisterde departementen Haute Garonne, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne en Ariège, en 18 millioen voor de minder geteisterde Aude, Gironde, Landes, Gers en Hautes-Pyrenées. Een aardverschuiving heeft den 25 Jung nabjj het dorpje Clermont-sur-Lanquet, na een aanhoudendeure- gen plaats gebad. Een herder hoorde eensklaps wortels der boornen kraken en nam ijlings de vlucht. Omstreeks 6 uur des avonds geraakten vjjf hectaren grond in beweging en tusschen 7 en 9 uur stortten van alle kanten groote rotsstukken naar boneden. Een looppad vond men 15 a 20 metera van zjjn vorige ligging verplaatst terug. Aan den voet van den berg werd eene beek door de vallende rotsblokken gevuldallengs gleed de berg verder uit en rukte de boomen om, die aan den oever van het beekje stonden. Op de tegenover gelegen hoogten stonden de verschrikte bewoners het ontzettende schouwspel aan te staren. Met een donde rend geraas, veel sterker dan dat van brekende boomen en tuimelende rotsklompen, stortten de zijden des bergs in. Tegen den nacht hadden de toeschouwers de vlucht genomen. Den volgenden morgen was geene beweging meer te bespeuren. jPiutorhlaitb. Te Gie8sen zijn dozer dagen de 53jarige vrouw eens molenaars nabjj die stadhaar knecht en lSjarige zoon beiden eersten ter dood en laatstgemeldemet aanneming van verzachtende omstandigheden tot 10 jarige tuchthuisstraf veroordeeld wegens op man, mees ter eu vader gepleegden moord, waartoe de vrouw om liefdesbetrekkingen met den knecht de hoofdaanleiding gegeven en baar zoon mede overhaald bad. In de zaak werden 76 getuigen gehoord. De verslagene was des nachts met een ijzer vermoord doch had zich nog drie uren lang tegen zjjne aanvallers verweerd. Warrabrunn in Pruissisch-Silezië22 Juljj. Een vreeseljjke wolkbreuk rigtte in dit dal groote verwoestingen aan en deed een zware overstrooming ontstaanwaardoor de bruggen vernield en de wegen onbruikbaar werden. De inwoners hebben in de bo venste verdiepingen der huizen en op de daken de vlucht moeten nemen. Jlefrctl&ub. Vltosinffen 21 Juljj. Naar wjj vernemen heeft de heer A. F. de Bruge, ontv. bjj het Nederl. loods wezen alhier ter gelegenheid van het inwijdingsfeest der stoomvaartlijn Vlissingen-Engeiandaan Z. K. H. prins Hendrik ten geschenke aangeboden een brieven- taschafkomstig van en gebruikt door den admiraal M, A. de Ruijter. Deze tasch is besloten in een door den boekbinder J. H. Kiel te Middelburg sierljjk be werkt doosje van rood zijden fluweel met paarsch satjjn van binnen en daar om heen een ander doosje van groen marokjjnbeiden rjjk verguld. Ten vervolge op het reeds medegedeelde nopens de reis der stoomboot »Stad Middelburg" naar Sheerness kunnen wjj nog mededeelen, dat de inrigting dier boot, zoo door de ruime luchtige hutten als anderzins de algemeene goedkeuring wegdroeg. Bjj de aankomst te Sheerness werd den gasten een feestmaal aangeboden in eene kolossale linnen tent, daartoe opgerigt op een groote weide. Dit banket werd gepresenteerd door Sir Sidney Waterloo, lid van het Engelsche parlement en directeur van een paar spoor wegmaatschappijen deze hield eene toespraak waarin hjj bet groote gewigt der nieuw geopende stoomvaartlijn uiteenzette en de verzekering gaf dat hjj zjjne mede werking zou verleenen om deze lg'n productief te maken. Verschillende toasten werden voorts ingesteld op de Nederl. en Engelsche vorstenhuizen, enz. Ten 10 ure werd de terugreis aanvaard, zoodat de reizigers na een winderigen en onstuimigen nacht des morgens ten 8 ure alhier aankwamen. Vóór bet verlaten der boot betuigde de heer Fabius uit aljer naam zjjnen harteljjken dank aan de directie der stoomvaartmaat schappij voor de royale ontvangst, die aan de gasten was ten deel gevallen. 21 Juljj. Bjj arrest van het pro vinciaal geregtshof ia Zeeland in raadkamer vergaqerd, van den 15 Mei 1866, iB de persoon von H. Ringelberg oud 38 jaren, laatst gewoond hebbende te Brouwers haven, vrachtrjjder, toen voortvlugtig, naar bofs openbare teregtzitting verwezen ter zakeals zoude hjj op 5 Februarjj 1866 in zjjne betrekking van vrachtrijder, van Cornelis van Beveren, te Brouwershaven, hebben in ontvang genomen eene som van ƒ402,50, ten einde die over te brengen naar en ter band te stellen aao D. Q. Mulock Houwer, te Zierikzeeen deze som, welke hem in gemelde betrekking was toevertrouwd zich arglistig hebben toegeëigend en verduisterd door zich daarmede van zjjne woonpluats te verwjjderen en voortvlugtig te bljjren. Nadat de dag zgner teregtstelling was bepaald en de beschuldigde voor de tweede maal niet verschenen zijndeis hij bjj arrest van het hof van 30 Junjj 1866 wederspannig aan de wet verklo&rd, met bevel tot zjjne inhechtenisstelling en overbrenging in 's hofa ge vangenis te dezer stede, alsmede met veroordeeling in de kosten daarop gevallen. Dezer dagen is gemelde beschuldigde uit Noord- Amerika in Zeeland teruggekeerd en uit kracht van 's hof9 bovengemeld arrest gearresteerd en overgebragt 's hofs gevangenis te dezer stede en zal alsnu op aanstaanden Zaturdag (24 July) voor gemeld geregts hof te regt staan ter zake vandiefstal, gepleegd door een voerman, van gelden die hem als zoodanig waren toevertrouwd. Middelburg22 Juljj. Gisteren avond werd door een nantal notabele ingezetenenvergezeld door de muziek der schutterjjeene serenade gebragt aan den heer Tak van Poortvliet. De heer Borsius hield eene toespraakom den beer Tak geluk te wenschen met zijne verkiezing te Zutpben. De neer Tak heeft zich heden van hier naar Zutphen begeven. Te Arnhem hadden zich een honderdtal zjjner vrienden en vereerders vereenigddie hem op zjjne doorreis hunne gelukwen9chen aanboden en hem een heildronk toebragten. Te Zutphen wacht hem eene groote ovatieeen diner, aangeboden door den heer Lentingen een feest in de uitspanning »de Laatste Stuiver." De Kiezersvereeniging de Grondwet heeft tot can- didaat bjj de aanstaande verkiezing voor een lid der Tweede Kamer gekozen Mr. G. A. Fokker, die de candidatuur heeft aangenomen. Goes22 Jnljj. De verkiezingen voor den ge meenteraad is in meer dan een opzicht naar wenscb afgeloopen. Wel hadden wjj een meer stelliger uit komst gehoopt, doch er is veel bevredigends. De kiezers hebben uit eigen beweging den hr. v. Renter- ghern los gelaten. Zij waren daartoe door niemand aangespoord en hunne beslissing heeft daarom beteeke- nis. Zeker mag men hier in zien, dat dubbelhartig heid nooit ver brengt en dat gebrek aan ijver niet onopgemerkt blijft. De heer v. R, was in sommige oogenblikken een goed lidsoms wist men niet wat men aan hem bad. Vermoedelijk zijn de Roomscbe kiezers zjjne eenige beschermers geweest. Voor de liberalen was hjj te inconsequentvoor de orthodoxen soms te liberaal. Hij behoort als raadslid tot de ge schiedenis. Voorts verdient opmerking dat de candida- ten der liberalen boven aan staan in aantal stemmen. Onze brave Quist heeft het niet ver gebracht en menig ander zou dit een echec noemendat nadenken wekt. Voor Zjjn Ed. zal het waarschijnlijk iets anders zjjn. Misschien acht hjj het wel eene miskenning van zijne verdiensten. Doch wjj achten hem daarvoor te nederig en denken eer dat hjj er een hoogcr bestel in ziet, dat hem langzamerhand voorbereid op eenen aftocht, waartoe bjj het initiatief niet kan nemen. Als de kiezers nu goed opkomen is de uitslag der herstem ming niet twijfelachtig. En zal dan onze gemeente raad een paar wjjdlnste namen minder tellen waar- 8chjjnljjk wordt hjj verrijkt met een paar anderen die ten minste laten hopen. Voor het oogenblik kun nen wjj tevreden zjjnware het alleen om de lessen aan aftredenden gegevendie, zoo ze niet voor dezen, dan toch voor anderen leerzaam zijn. Jammer dat sommigen zoo hard zjjn om te leeren. Ze zonden zich veel kunnen besparen. Tot ontvanger-griffier van het Calamitous Water schap Ellewoutsdijk en den Calamiteusen polder Bors- selen is benoemd de heer P. Spruijt, buitengewoon opzigter van den waterstaat alhier. Wolfimrtswlijlt21 Juljj. Bij de opening der j stembussen is gebleken, dat de 3 aftredende leden, nl. Mr. C. P. Lenshoek, J. Kallemein en H. van Strien, i allen zjjn herkozen. De poging, om laatstgenoemde te doen vervangen door J. J. van Weel, Dz., isalzooniet j gelukt, doordien verscheidene kiezers, uit vrees voor nadeelige gevolgen in hun beroep, van bun kiesregt geen gebruik hebben durven maken. In plaats van L. Tolhoekop zjjn verzoek ontslagen, j ia, in deze buitengewone vacature, met volstrekte meer- derheid gekozen G. de Jager. Zierlkzeo 23 Juljj. Alhier is in het huis vau arrest overgebragt Jan van Dongen, zaakwaarnemer die zich in deze eilanden en elders geruimen tjjd bezig hield met het inzamelen van gelden bjj zoogenaamde bloedverwanten van Leendert van der Lissein leven I stadhouder van Oosterlandonder voorgeven van hen in het bezit dier nalatenschap te zullen stellen. Bjj de aanbesteding op gisteren door het Dage- 1 Ijjksch Bestuur van Schouwen van: 1.® Het leveren en verwerken van 4500 scheepston j gewone en 4000 scheepston afval van Doornikscheu steen aan het Waterschap Schouwen in 2 perceeleu, is J. van Eik te Hardinxveld minste inschrijver voor het le perceel ƒ17900 en door J. van der Linden te Zie rikzee het 2e perceel gemjjnd op J17900doch zjjn beide perceelen niet toegewezen. 2.® Het verruimen en verdiepen van de Waterleiding langs den ringdjjk tusschen de Nummerpalen 130 en 152 tusschen Kerkwerve en Zierikzee in 3 perceelen zjjn aannemers geworden de minste inschrjjvers: le perceel J. Comelisse te Burghsluis ƒ595. 2e J. Fondse te Zierikzee - 360. 3e J. Wagemaker te Brouwershaven - 350. Naar men zegtie de stempel voor de »gouden tientjes" niet door Z. M. den Koning goedgekeurd. Dit zou de reden zjjn van de vertragingdie het slaan der nieuwe muntstukken ondervindt. Onder de gemeente Hoogezand moet II. Zondag avond eene vrouw haren echtgenoot hebben vergiftigd met het doel een tweeden echtgenoot te kunnen huwen. Do overledene was een vljjtig werkman. De Politie heeft er reeds de hand in. Gemeenteraadsverkiezingen. Brouwershaven. Ingeleverd 49 biljetten. Herkozen de heeren J. M. Locker de Bruijue met 46, A. Boogerd met 45 en F. J. Ilallingse met 44 stemmen. Colljnsplaat. Ingeleverd 76 biljetten. Herkozen de beeren J J. Strcmer met 67, J. Haringman met 60 en J. Ilijk* met 53 stemmen. Dreischor. Ingeleverd 39 biljetten. Herkozen de beeren J. der Weduwen Hz. met 31 en ifatlkys Goetnans met 27 stemmen. Herstemming tusschen de hoeren J. M. Klompe met 13 en C. J. J. Verton met 8 st. 1 Eikerzee. Uitgebragt 16 stemmen. Herkozen de heeren L. Betje met 12 en T. J. v. d. Bout met 12 stem men. Herstemming tusschen de heeren, J. v. d. Klippe (aftr. lid) met 6, A. Mooltnburgh en C. van i Wou weieder met 5 stemmen. Haamstede. Ingeleverd 32 biljetten. Herkozen de hee ren C. M. Bolle met 31 L. Matthijsse met 27 en W. Smallegnnge met 24 stemmen. Kat8. Ingeleverd 27 biljetten. Horkozon de heer P. Verhuist met 19 en gekozen do heer Ab. Mar- kuise Ahz. met 21 stemmen. Herstemming tusschen P. van Weel met 9, Af. R. v. d. Brink en D. Meu- lenberg (aftr. lid) ieder met 8 stemmen. Kerkworve. Ingelovcrd 16 biljetten. Herkozen de hee ren G. van der Cingel met 16S. Bij de Vaate i met 15 en J. Bont met 15 stemmen. Kortgenc. Ingeleverd 46 biljetten. Herkozen de heeren J. de Die mot 37, J. van Damme met 35 en J. Verhuist Mz. met 33 stommen. Nienwerkerk. Ingeleverd 61 biljetten. Herkozen de heeren C. win Oeveren met 5G, Berman met 49 en gekozen de heer Joh. van Poortvliet met 32 st. Noorigouwe. Ingeleverd 27 biljetten. Herkozen de heeren J. Viergever met 17, J. de Vlieger met 17 en J. Romejn met 10 stemmen. Noordwcllo. Ingeleverd 26 biljetten. Herkozen de beeren C. L. Gast met 25P. Blom, Sr. met 24 en A'. J. de Brvijne met 21 stemmen. Oosterland. Ingeleverd 60 biljetten. Herkozen de heeren A. van der Have met 46 en Jan Flohil met 48 stemmen. Herstemming tusschen de heeren Jan Hanse (aftr. lid) met 21 en T. Zoeter met 18 Btemmen, terwjjl in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Job Bouman eene herstem ming moet plaats hebben tusschen de heeren Jan Bouman met 25 en E. E. Vleugels Schutter met 20 stemmen. Oud-vosseaeer. Ingeleverd 78 biljetten. Herkozen de» heeren W. H. van Gorsel met 67, M. K. Stoutjesdijk met 66 en C. Maris met 54 stemmen. Ouwerkerk. Ingeleverd 21 biljetten. Herkozen de beeren J. Bevelander met 20W. Lemson met 17 en J. Romeijn met 12 stemmen. Poortvliet. Ingeleverd 46 biljetten. Herkozen de heeren Joh. van der Bel met 41 E. C. van Rijssel met 29 en A. de Rijke Lz. met. 28 Btemmen. Soherpenisse. Ingeleverd 58 biljetten. Herkozen de heeren J. Rijstenhil, Hz. met 42 en A. Hartog Sz. met 41 stemmen. Herstemming tusschen de heeren C. de Wilde Jz. (aftr. lid) met 29 en C. M. Kleppe met 14 stemmen. St.-Annaland. Ingeleverd 83 biljetten. Herkozen de heer Adr. Geluk met 63 stemmen. Herstemming tusschen de heeren J. de Graaf (aftr. lid) met 25 en C. Steijn met 20 stemmen. Sfc.-M3arteasdijk. Ingeleverd 126 biljetten. Herkozen de heeren B. Quakkelaar met 98 en A. C. Noom met 70 stemmen. Herstemming tusschen de heeren M. P. Polderman met 39 en Joh. Mol met 29 st. Staveillsse. Ingeleverd 64 biljetten. Herkozen C. Dorst Lz. met 86, C. de Rooy met 33 en gekozen de heer J. de Rijke Jz. met 35 stemmen. Wissekerke. Ingeleverd 132 biljetten. Herkozen de heer C. de Smit Dz. met 67 stemmen., Herstemming tusschen de heeren Steven de Regt met 58, D. J. Helderman met 55, P. R. Tak Sz. met 55, J. de F eve met 47, A. Boonc met 47 en Koeman met 38 stemmen. Ingezonden Stukken. Haagsche Brieven. 21 Juli 1875. De heer Tak van Poortvliet heden gekozen met 1519 van de 2823 geldige stemmen 1 Zutphen heeft goedgemaakt wat Middelburg bedierf. Inderdaad, men mag er den Zutphenschen kiezers dankbaar voor zjjn. De liberalen waren niet gerust. Standaard en Tijd hadden de krijgsklaroen geblazen. Het Dagblad had opgedolven dat de heer Tak in der tjjd gestemd had tegen eene incidenteele slooping der vesting Zutphen buiten de vesting-wet om. De Tijd had verklaard, dat geen enkel katholiek mogt uitblijven. Toch werd de heer Tak gekozen. De9 te baeheïjjker de strjjd was des te glansrijker de overwinning. Ditmaal hebbeD de liberalen waarlijk reden tevreden te zijn. Van Zutphen kwam de victorie 1 Finis coronat opus I Vaart aan Standaard- en ZV/rf-mannen tegen ons zoo heftig uit, als gj) wiltslinger, monseigneur Paradistegen ons uwe banbliksemsin den vorm van cacografiën heet ons machteloos Dagbladliberalisteu paria's en radi calen zooveel als het u lust: het is een feit, dat de meerderheid in den lande vóór de liberalen partjj heeft gekozen. Er is, met het volgend zittingjaar, eene liktrale meerderheid in de Kamer en de verkiezing te Zutphen heeft die meerderheid gehandhaafd. Wjj, liberalen, mogen juichen over 'Zutphenomdat wjj den heer Tak behielden die al is maar een tiende gedeelte waar van hetgeen al de liberale bladen in de laatste wekeD hebben medegedeeldtoch reeds een uitnemend afgevaardigde zou mogen heeten. »Tak is nu Gelderschman gewordenzal hjj ophouden een Zeeuw te zijn Zóó boorde ik vragen in mjjne omgeving ik geloof dat Tak zal blijven wie bij wasvertegen woordiger van het Federlandsche volk. Hetgeen mij vooral verheugt bjj deze verkiezing isdat do Zut- phenaren zich wederom hebben losgemaakt van alle locale inzigten en zich op een ruimer standpunt hebben geplaatst. Dit maakte wèl de verkiezing des te moei- jeljjker. De heer Tak van Poortvliet was aan de meesten der Zutphensche kiezers persoonljjk onbekend men vreesde dat dit zjjao verkiezing moejjeljjk zou maken. Daarentegen is de heer Mackay regter te Zutphen woont «laar reeds sedert eenige jaren en hoeft zich daar van eene gunstige zjjde doen leeren kennen. Toch werd de heer Tak gekozen met nog 200 stemmen meer dan de heer Damde populaire alge vaardigde van dat district, op zicli vereenigde. Wat bljjkt er uit Dat ook te Zutphenindien de vraag clericaal of anti-clericoal gesteld wordtde meerderheid uit spraak doet en big ft doen ten uadeele der clericale keuze; dat ook dóór (niet als te Middel buig) de meerderheid zóóveel gezond verstand bezatdat het inzagdat het staatsbelang kwaljjk gediend wordt met oprakeling van kerkeljjke veeten en inmenging van den godsdienst in aangelegenheden van den Staat. Hulde dus aan de Zutphenaren èn over het beginsel èn over den persoon hunner keuzeEn wat zal nu Middelburg doen voor dc nog overbljjvendo twee maan den van het tegenwoordig zittingjaar? De heer Tak mag de afgevaardigde van Middelburg niet meer zjjn. Wie zal nu voor de nog oveyblgvende twee maanden benoemd worden De liberalen behooren op hun post te zjjn. De heer de Jonge zal de eerste zijn om te erkennendat zijn beginsel tegen het liberaal beginsel diametraal overstaat. De liberalen willen verbetering uitbreiding van het openbaar onderwgs. Dat onderwjje geeft hem eene walging. Liever geen onderwjjs dan openbaar onderwgs" zal hjj vermoedelijk zeggen ver getende dat de vrüe uren op de openbare school kun nen worden dienstbaar gemaakt aan onderwgs in don godsdienst. De liberalen te Middelburg moeten dus een ander stemme» al ware het alleen als protest tegen de verkiezing van jhr. de Jonge. In tusschen kan ik ééne zaak niet toegeven. Men zegteen liberaal afgevaardigde zal gedurende die twee maanden niet kunnen worden gemistomdat bet landsbelang de afstemming der aanhangige kiestabel vordert. Is dit juist? Ik geloof het niet. De nieuwe kiestabel komt mjj zoo verwerpelijk niet voor. Gisteren beb ik het verslag der commissie van Rapporteurs over de tweede editie gelezen en tevens do Memorie van beantwoording van deu heer Heems kerk. Laat ons bovenal regtvaardig zjjn. De strjjd tegen de derde editie van den Minister geljjkt veel op een storm in een glas water. Wat was de oor zaak van dien strjjd? Voor eenigen tijd deed een senBatie-berigt in alle dagbladen de ronde de heer Heemskerk stelt twee nieuwe districten voor Loenen en Apeldoorn en handhaaft Bergen-op-Zoom de Spec tator maakt eene geestige plaatde groote dagbladen schreven groote artikelen. En wat volgt nu uit de lezing der stukken Dat èn Loenen èn Apeldoorn juist door de meerderheid der Kamer in de afdeelingen werd verlangd in de plaat9 van het zevenvoudig Am sterdam en het kiesdistrict Groenlo. Alléén ten aanzien van Bergen-op-Zoom heeft de Minister niet toegegeven omdat hjj betoogtdat dezelfde bezwaren die tegen dit district worden aangevoerd, tegen iedere andere regeling in het Zuiden des lands kunnen worden in- gebragt. Ik kan mjj dan ook zeer goed voorstellendat de commissie van Rapporteurs de zaak rijp acht voor openbare behandeling. Nieuw onderzoek in de afdee lingen zal waarlgk niet noodig zünen in twee a drie dagen kan het ontwerp in de Tweede Kamer zjjn afgedaan. Ik zal mg daarover opregt verheugen. Deze zaak is nu reeds bjjkans gedurende het geheele zitting-jaar aan de orde geweest. Men heeft er den heer Heemskerk een grief van gemaaktdat zjjne eerste verschikkingen niet vreemd waren van politieke bedoelingen. Dit is zeer natuurlgk. Er is nog nooit een kiestabel voor gesteld, of men heeft de onpartjjdigheid betwijfeld van den Ministerdie haar voorstelde. Het is eene eigenschap van iedere politieke partijde eerljjkheid haror tegenstanders niet te vertrouwen. Wat daarvan nu ook moge zjjndo Minister heeft thans die rege ling overgenomen die de meerderheid der Kamer heeft gewild. Deze wet is nu eene wet van de meer derheid geworden en als bij den Minister partjj-be- doelingen mogten hebben bestaan dan beeft bij ze thans losgelaten. Waarom nu langer het gebiedend voorschrift der grondwet onuitgevoerd gelaten Waarom het nieuwe zitting-jaar ingetreden met eene kamer die niet geëvenredigd is aan de sterkte der bevolking terwjjl reeds de bevolkingsregisters van vorige jaren een aanwas van bevolking aantoonden Er zullen in het volgend zitting-jaar netelige zaken genoeg te be handelen zjjndan dat het nu juiBt noodig zou zjju deze met de kiestabel-quaestie te vermeerderen. Als eene zaak tot driemalen toe zóó grondig en zóó naauw- keurig is onderzochtdan behoort zjj afgedaan te worden. De waardigheid der kamer zelve verzet er zich tegen om slagboomen op te werpen tegen eene regelingwaarvan thans bet initiatief aar» haar toekomt! Maar zal de kamer zich uitsluitend met de kiestabel hebben bezig te houden Dit laat zich niet denken. Al is ook het spoorweg-ontwerp van deze Regering nog niet in staat van wijzen, er zjjn nog onderschei dene zaken aanhangig gebleven, die meu vermoedeljjk wel trachten zal aan de orde te stelleno. a. eenige onderwerpen van justitiëlen aard, terwjjl bet niet on mogelijk is, dat nog andere spoedvereischende zaken (al9 bijv. de havenwerken van Vlissingen) aan de be slissing der kamer zullen onderworpen worden. De gemeenteraad8-verkiezingen hebben ditmaal in den Haag eene groote sensatie gemaakt. De liberale kiesvereeniging de Grondwet, gesteund door de ver- eeniging Volles-onderwijsstona alléén tegenover de conservatieve en Katholieke kies vereen igiugeuwelke beide de herkiezing van alle aftredende leden aanbe volen. Ook het Dagblad prees de herkiezing van alle uitvallenden aan. De Grondwet nam slechts zeven aftredende leden over, en stelde vijf nieuwe kandidaten voor, den beer de Bordes (ingenieur)mr. A. Kerdjjk (schoolopziener) inr. A. Haakma van Rojjen (directeur eener verzekering- maatschappij), dr. Kip9 en baron van Verschuur (refe rendaris). Onder henwier herbenoeming zij ontried behoorden do beide wethouders Vaillant en Wittert van Hoogland. Hun niet kandidaatstelling moeBt gelden al9

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1